Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier"

Transkript

1 Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune

2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Situasjonsbeskrivelse Planprosessen Status i arbeidet så langt Forutsetninger for planarbeidet Plan- og utredningstemaer... 5

3 1 Bakgrunn Søgne kommune ønsker å starte opp et reguleringsarbeid for gang-/sykkelvei prosjekt på strekningen Ormlia Lohnelier. Utgangspunktet for prosjektet er et rekkefølgekrav i reguleringsplan for Lohnelier hvor det står at før byggeområde 1-7 til 1-9 kan bygges ut, så skal fortau eller gang-/sykkelvei fra Ormlia til Lohnelier være ferdigstilt. Det har tidligere vært startet opp et planarbeid med samme formål, men dette prosjektet ble i november 2008 avsluttet. Bakgrunnen for at prosjektet ble avsluttet, var at man ønsket å se nærmere på et teknisk forprosjekt for strekningen som kunne danne grunnlaget for en reguleringsplan. I første omgang ønsket kommunen å bygge en gang-/sykkelvei på sørsiden av fylkesveien, dette var det stor motstand mot fra lokalbefolkningen. De fleste hus ligger på nordsiden og det er ønskelig at også gang-/sykkelveien ligger her. Ved å legge gang- /sykkelveien på sydsiden, får man en dårligere løsning i forhold til trafikksikkerhet ved at man må krysse fylkesveien på to punkt. Det er stedvis dårlig grunn på strekningen, samtidig er det registrert flere viktige naturtyper og et naturvernområde i umiddelbar nærhet til gang-/sykkelveien. Dette sammen med boligtomter som grenser opp til fylkesveien gjør bygging av en gang-/sykkelvei til et utfordrende prosjekt. Det tekniske forprosjektet er nå utarbeidet og kommunen ønsker å gå i gang med reguleringsprosessen, slik at man kan få sluttført prosessen med gang-/sykkelvei langs Lohneveien. 2 Situasjonsbeskrivelse Planområdet gjelder fra Ormlia boligområdet og fram til Sør Maskin sine arealer i Lohnelier. Strekningen er på 1,7 km og har i dag ikke gang-/sykkelvei. Trafikkmengde er beregnet til ÅDT Det er stort sett personbiltrafikk som trafikkerer strekningen, men beboere langs veien er bekymret før økt trafikk av tunge kjøretøy. Langs fylkesveien, så består arealene av litt hager, hus, landbruksområder, våtmarksområder og naturreservat. Flere eiendommer har avkjørsel rett ut i veibanen. Veistrekningen har også fartsdempende tiltak som fartsdumper. Av eksisterende planer som finnes i området, nevnes Ormlia (1986) og Lohnelia (2005). Planarbeidet får ingen konsekvenser for disse. I kommuneplanen er store deler av planområdet regulert til samferdsel. Noe areal lengst vest mot Ormlia boligområdet, er regulert til bolig. Ellers er det tilgrensede areal til Lohneveien avsatt som LNF med mulighet for spredt boligbygging. I dag eksisterer det en gang-/sykkelvei fram til og med Ormlia. Kombinert med mange ansatte i industriområdet, en del boligbebyggelse langs Lohneveien og til tider mye trafikk gjør denne strekningen utsatt for myke trafikanter. Gang-/sykkelvegprosjektet er på ca. 1,7 km og avsluttes ved Sør Maskin sitt område i Lohnelier.

4 3 Planprosessen I forbindelse med utarbeidelse av områderegulering for gang-/sykkelvei, så skal det lages et planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram skal behandles politisk og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Etter offentlig ettersyn skal det endelige planprogrammet vedtas, og utarbeidelsen av områderegulering kan ta til. Områdereguleringsplan utarbeides med kart bestemmelser og beskrivelser. Planen legges opp til behandling i plan- miljøutvalget som tar stilling til om planen kan legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 6 uker fra planen blir annonsert. Plan- og miljøutvalget behandler innkommende merknader som så innstiller til kommunestyret om å vedta planen. Før planen fremmes for behandling i plan- og miljøutvalget, ser administrasjonen for seg at det innkalles til et møte med beboerne langs den aktuelle strekning. Man vil da kunne komme med synspunkter på det aktuelle forslaget. 4 Status i arbeidet så langt. Ingeniørvesenet i Søgne kommune ved Arnfinn Håverstad har i samarbeid med flere utarbeidet et teknisk forprosjekt som skal ligge som et grunnlag for reguleringsplanprosessen. Forprosjektet konkluderer med at nordsidenalternativet velges. Det er også kjørt en kostnadsberegning på dette alternativet som ligger på ca. 30 millioner. Gang- /sykkelveiprosjektet er lagt inn i Søgne kommunes prioritering for gang-/sykkelveier, samt Myk pakke 2 for Kristiansandsregionen i perioden Tidligere har det vært diskusjon på hvilken side av Fylkesveien gang-/sykkelveien skulle ligge. Dette var basert på en økonomisk vurdering sett i forhold til dårlig byggegrunn på deler av strekningen, samt at mange boligtomter ligger veldig nær fylkesveien på nordsiden. Trafikksikkerhetsmessig er det flere betenkeligheter med å legge en gang-/sykkelvei på sydsiden. Dette har blant annet med at man får to kryssinger av veien. Grunneierne argumenterer med at det er på nordsiden at det bor flest folk. Dermed er det i følge mange, også Statens Vegvesen, rimelig å legge gang-/sykkelveien på denne siden. En utfordring med nordsidenalternativet er mange vanskelige avkjørsler til boliger langs veien. En del av disse må endres som følge av ny gang-/sykkelvei. Samtidig er det enkelte bolighus og hager som ligger veldig nære veien. 5 Forutsetninger for planarbeidet. Nasjonale føringer:

5 Berørte lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven Kulturminneloven Vegloven Jordloven Planarbeidet vil berøre flere lovverk. Det vil derfor bli utarbeidet en konsekvensutredning for prosjektet. Ved forrige planprosess vurderte man det slik at det ikke var nødvendig med konsekvensutredning. Jfr. ny plan- og bygningslov er det krav om planprogram dersom planarbeidet kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I dette tilfellet er det snakk om å omdisponere noe areal fra LNF til samferdselsanlegg. Langs deler av strekningen har vi Lohnetjønna naturreservat og naturvernområdet, samt en del prioriterte naturtyper og viltområdet. Prosjektet vil også kunne få konsekvenser for enkelte avkjørsler og hager tilknyttet noen bolighus. Enkelte hus ligger også svært nær veien og en innløsning kan være aktuell på litt lengre sikt. 6 Plan- og utredningstemaer Naturmangfold Redegjøre for kvalitetene i eksisterende naturgitte forhold. Lohnetjønna er et naturvernområdet som grenser helt opp til veien i den vestre delen av planen. Ellers er det registrert flere viktige naturtyper som artsrike veikanter, store gamle trær, gammel edellauvsskog og fuktområder. Kulturminner / Kulturmiljø I henhold til kommunens databaser, er det ikke registrert fornminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen vil gi en uttalelse om det er behov for en arkeologisk registrering for å avklare om tiltak i planområdet vil være i konflikt med automatiske fredete kulturminner. Berørte grunneiere varsles i forbindelse med registreringen. Trafikksikkerhet Gang-/sykkelveien vil bedre trafikksikkerheten betraktelig for myke trafikkanter. Lohneveien er skolevei for skolebarn som bor langs Lohneveien og som går på Lunde skole eller Tinntjønn. Lohneveien brukes også for folk som arbeider i Lohnelia næringspark. Det vil bli noen endrete avkjørsler for eiendommer på nordsiden. Man må ha fokus på å gjøre disse oversiktlige og trygge, slik at man ikke lager trafikkfeller. Siden gang-/sykkelveien nå ligger på nordsiden langs hele strekningen, er kryssing av fylkesveien ikke en aktuell problemstilling. På et område langs strekningen, ligger husene veldig tett opp til veien. Her er det ikke mulig med kjørefelt i begge retninger, samt en gang-/sykkelvei. Det vil bli en midlertidig løsning i dette området med enveiskjøring på en kort strekning. Dette vil være med på å bidra til at farten må ned før man kjører igjennom dette området.

6 Teknisk infrastruktur Det vil bli utarbeidet en oversikt over tekniske anlegg i planområdet. Det er ikke planlagt noe bebyggelse i området, slik at det eventuelt bare blir snakk om justeringer av kommunaltekniske anlegg i forbindelse med bygging av gang-/sykkelvei og flytting av fylkesveien. Barn og unge Trafikksikkerheten for skolebarn blir viktig i dette arbeidet. Risiko og sårbarhet Det skal gjøres en risiko og sårbarhetsanalyse. Samfunnsmessige konsekvenser Noen boligtomter langs begge sider av veien vil kunne bli berørt som følge av gang- /sykkelvei eller at fylkesveien må flyttes. I verste fall kan man risikere at bebyggelse vil måtte rives for å gjøre plass for kjørevei og gang-/sykkelvei. Arealenheten SEØ

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer