Godkjenning av møtebok fra møtet Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet /11 11/ Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett /11 11/ Budsjett 2012 Gebyrregulativ for avfallstømming 71/11 11/ Budsjett 2012 Gebyrregulativ for vann og avløp 72/11 11/ Budsjett 2012 Betalingsregulativ kultur 73/11 11/ /11 11/ /11 11/ Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering/oppjustering av handlingsplan Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Søknad om arrangementsstøtte til NM og ungdomsmesterskap i vintertriatholon, Lygna skisenter 15. januar /11 11/ Søknader fra lag og foreninger om bidrag og støtte 2. halvår 2011 Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 15. november 2011 for ordfører Eli Stigen ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 69/11 Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Marianne Olsson Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar overføring av investeringer m/finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012 slik: Investeringer i anleggsmidler kr Tilskudd kr Bruk av fond kr Bruk av lån kr Detaljert budsjettjustering er vist i vedlegg. Saksdokumenter Vedlagt Kommuneloven Forskrift om årsbudsjett Nei Nei KRD s veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Nei Detaljert budsjettjustering Ja Saksopplysninger: KRD kom våren 2010 med en uttalelse om budsjettering av investering, finansiering og investeringsregnskap. I etterkant av dette har det nå kommet en veileder fra KRD som forelå 28. oktober Veilederen inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan investeringer skal budsjetteres, finansieres og behandles i årsregnskapet. Den omhandler også investeringer som går over flere år, rapportering av investeringer og når det er behov for justering av investeringsbudsjett. Noen punkter fra veilederen: Investeringsbudsjetter er ettårig det vil si års avhengig. Forsinkelser eller forsering det vil si tidsforskyvninger som påvirker Kommunestyrets bevilgninger må innarbeides når avvikene er vesentlige. Investeringsbudsjettet reguleres ved behov ut fra forventet forbruk i aktuelt år. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal overføres til årsbudsjettet for påfølgende år i forbindelse med budsjettregulering. Kommunestyret vedtar nødvendig endringer. Vurdering: Investeringsprosjektene er gjennomgått etter 2. tertial med formål å lage en prognose over forventet forbruk Ut fra dette framkommer prosjekter med avvik. Ofte skyldes avvikene tidsforskyvning 2

3 eller forsinkelse i prosjektet i forhold til budsjett. I tillegg har det i endel tilfelle vært vanlig å budsjettere med hele utgiften til prosjektet i årsbudsjettet prosjektet starter selv om prosjektet er ment å gå over flere år. Investeringsprosjektene samlet viser et vesentlig avvik mellom budsjett og forventet forbruk og budsjettet forslås justert. Investeringsprosjektene har forskjellig type finansiering men den vesentlige finansieringen består av lånemidler. Administrasjonen må gjennomføre låneopptak som vedtatt i årsbudsjettet. Når investeringsmidler justeres må finansieringen også justeres. Det medfører at deler av låneopptak for 2011 utsettes til Oversikt over prosjektene: Prosjekt navn Justert budsjett 2011 Regnskap pr Prognose i kr for 2011 Overføres til 2012 Tilskudd/salg Fond Lån Utgift Inntekt Utgift Inntekt Hovedplan avløp Utbygging Trintom Hovedplan - vann Pålagt brannsikring Sterkskjermet enhet Ny veg Søndre/Nordre Morstadg Salemvegen - peling/fundamentering Moen parkering Klokkerlåven - sprinkleranlegg Universell utforming - kommunale bygg Ombygging basseng Grymyr Nybygg Anna-Ly Nordengen 266/ Gran helse- og omsorgssenter Nye omsorgsboliger Mohagen Sør K-sak 59/11 Riving av Vika butikken Rådmannen anbefaler følgende overføring til 2012: Investeringer i anleggsmidler reduseres i budsjett 2011 med kr Tilskudd reduseres i budsjett 2011 med kr Bruk av fond reduseres i budsjett 2011 med kr Bruk av lån reduseres i budsjett 2011 med kr Ut fra dette reduseres låneopptaket i 2011 med kr Investeringene budsjettjusteres inn i årsbudsjettet for 2012 med finansiering som detaljert vedlegg. Budsjettjusteringen medfører ingen endring i budsjettrammene for prosjektene eller finansiering men er kun en overføring av midler fra 2011 til Vedlegg til sak detaljert budsjettjustering til 2 3

4 70/11 Budsjett 2012 Gebyrregulativ for avfallstømming Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2012 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksdokumenter Betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune 2012 Forslag til gebyr økning fra HRA Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) vedtar årlig forslag til renovasjonsgebyr. Årets forslag til gebyrer innebærer en økning på 0,9 % for husholdningsrenovasjon og 1,1 % for hytterenovasjon. Vurdering: Vedlagte betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune for 2011 anbefales vedtatt uten påslag. Økningen er mindre enn den generelle prisstigningen. Vedlegg til sak Renovasjonsgebyr fo GEBYRREGULATIV FOR AVFALLSTØMMIN 4

5 71/11 Budsjett 2012 Gebyrregulativ for vann og avløp Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for vann og kloakk for Gran kommune i år 2012 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksdokumenter Betalingsregulativ for vann og avløpsgebyrer i Gran kommune 2012 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyrer knyttet til vann med ca. 5 %, mens det foreslås ingen økning av gebyrer knyttet til avløp. Tilkoplingsgebyrer for 2012 foreslås endret tilsvarende. Det er gitt skjønnsmidler som bidrag til kommunens spesielle utfordringer knyttet til vann og avløp. Vurdering: Vann og avløpsdriften er 100 % selvfinansierende og er avhengig av inntekter som er i tråd med de faktiske utgifter innenfor sektoren. Eventuelle overskudd må avsettes på bundne fond og kan senere benyttes til driftsformål innen sektoren. Underskudd dekkes på samme måte. Gran kommune har store investeringsbehov i tiden framover knyttet til EU s vanndirektiv. Beregninger viser at for å klare disse investeringene knyttet til vannledninger, er man nødt til å øke gebyrene for vann mer enn prisstigningen. Gebyrene på avløpssiden ligger pr. i dag høyere og gir rom for nye investeringer. Det foreslås derfor ingen endring av disse. Gebyrendringene er i tråd med det som det er lagt opp til i nylig vedtatt kommunedelplan for Vann og avløp. Samlet sett vil det for de eiendommer som har både vann og avløp, bli en prisøkning som er mindre enn den forventede lønns og prisstigningen. 5

6 For en standard bolig på 120 m 2 (KOSTRA) med offentlig vann og avløp, vil økningen bli ca. 1,7 %. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløp vedtas. Vedlegg til sak GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 6

7 72/11 Budsjett 2012 Betalingsregulativ kultur Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1) Gran kommune vedtar følgende purregebyr ved for sen innlevering av utlånte bøker/medier for Gran bibliotek, budsjett 2012 kap. 5.2 a) 1. purring kr 25, b) 2. purring kr 45, c) Behandlingsgebyr kr 100, 2) Gran kommune vedtar følgende billettpris for folkebad, budsjett 2012 kap. 5.6 a) Billettpris voksne kr 35, b) Billettpris barn kr 15, 3) Gran kommune vedtar følgende billettpriser for Brandbu kino, budsjett 2012 kap. 5.3 Billetter Mva. 8% Pris 2012 Avrundet og oppjustert m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn Voksne Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn Voksne Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne Andre billettkategorier: Skole Pris etter avtale* Moderasjon pensjonist/ledsagerbevis Kinogaven (gavekort) Lukkede forestillinger for lag/foreninger per forestilling ** Utleie av popcorn maskin pris pr. solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) 4.00 Utleie av prosjektor og utstyr i kinosalen * Grunnskole Kostpris for bemanning og filmleie Videregående skole Pris etter avtale med filmbyråene ** Minimumspris kr Pris settes etter avtale med filmbyråene. 4) Gran kommune vedtar følgende utleiepriser for Granvang, budsjett 2012 kap. 5.1 Utleie Granvang Mva. Pris 2012 Nei Storsalen Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Ukedager (mandag fredag) dagtid Ukedager (mandag fredag) kveldstid Helg og helligdager dagtid Helg og helligdager kveldstid

8 Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) dagtid Ukedager (mandag fredag) kveldstid Helg og helligdager dagtid Helg og helligdager kveldstid Arrangører utenom det frivillige organisasjonsliv Ukedager (mandag fredag) dagtid Ukedager (mandag fredag) kveldstid Helg og helligdager dagtid Helg og helligdager kveldstid Biblioteklokaler (Veslesalen) Kveld Diverse møterom Kveld Fra ) Gran kommune vedtar følgende timespriser for korpstimer, budsjett 2012 kap. 5.1 A timer á 60 minutter kr 6 303, B timer á 60 minutter kr , C timer á 60 minutter kr , Prisen gjelder for årstimer á 60 minutter i 38 uker (skoleår) Saksdokumenter Vedlagt Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett/økonomiplan justeres betalingsregulativet automatisk hvert år for prisstigning kombinert med standard avrunding. Betalingsregulativ som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. Vurdering: 1. Purregebyr for bøker/medier Gran bibliotek Kap. 5.2: Satsene for purregebyr ved for sen innlevering av bøker/medier ved Gran bibliotek er for 2011 følgende: 1. purring kr 25, 2. purring kr 45, Behandlingsgebyr kr 100, 2. Billettpriser Folkebad Kap. 5.6: Billettprisene for Folkebadordningen er i 2011 følgende: Billettpris voksne kr 35, Billettpris barn kr 15, Både purregebyr bøker/medier Gran bibliotek og billettpriser Folkebad ble vedtatt økt og avrundet til «hele» beløp i forbindelse med budsjettet for Begrunnelsen for økningen og avrundingen den gang var at dette er «avgifter» som betales kontant og at det derfor ville bli mindre behov for vekslepenger. Prisene ble imidlertid økt med mer enn den generelle prisjusteringen tilsa. I forbindelse med budsjettet for 2011 ble prisene vedtatt holdt på 2010 nivå og forslaget den gang var at prisene skulle holdes på 2010 nivå noen år til. Det foreslås derfor at purregebyrene for Gran Bibliotek og billettprisene for Folkebadordningen holdes på samme nivå også for

9 3. Billettpriser for Brandbu Kino Kap. 5.3 : Også når det gjelder disse gebyrene er det snakk om kontant betaling og ønske om mindre vekslepenger gjelder derfor også her. På grunn av digitaliseringen av Brandbu kino, som har medført økte filmleiekostnader og investeringer/drift av 3D briller, foreslås det at billettprisene økes med kr 10, for alle grupper unntatt gavekort. I tillegg legges det inn gebyr for leie av prosjektor og utstyr i kinosalen ved bruk til annet formål enn filmfremvisning, dette i henhold til krav fra Film og Kino som hovedeier/leverandør av utstyr. Tabellen nedenfor viser billettprisene for 2011, indeksregulert pris 2012 og foreslåtte nye priser 2012: Billetter Mva. 8% Pris 2011 m/mva Pris 2012 Indeksregulert m/mva Pris 2012 Avrundet og oppjustert m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn Voksne Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn Voksne Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne Andre billettkategorier: Skole Pris etter avtale* Moderasjon pensjonist/ledsagerbevis Kinogaven (gavekort) Lukkede forestillinger for lag/foreninger ** per forestilling Utleie av popcorn maskin pris pr solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) Utleie av prosjektor og utstyr i kinosalen * Grunnskole Kostpris for bemanning og filmleie Videregående skole Pris etter avtale med filmbyråene ** Minimumspris kr Pris settes etter avtale med filmbyråene. 4. Utleie Granvang Kap. 5.1: Satsene for utleie av Granvang (storsal, veslesal og møterom) er i 2011 differensiert på lag/foreninger registrert i Gran kommune, lag/foreninger utenfor Gran kommune og arrangører utenom det frivillige organisasjonsliv. Deretter ut fra om leietida er på dag og kveldstid og hverdag/helg. Satsene spenner fra kr 278 (møterom) til kr (Storsalen, helg og helligdager, kveld). Det er ønskelig med et prisnivå ved utleie av Granvang til lokale lag og foreninger som gjør det mulig å øke aktiviteten på Granvang. Slik prisnivået er i dag, er det flere som lar være å bruke Granvang pga. høy pris. Det har kommet flere tilbakemeldinger fra det lokale kulturlivet på dette. Fra kulturskolen sin side er det også ønskelig med en større aktivitet i storsalen, da dette vil 9

10 skape enda større kontakt mellom kulturskole og det øvrige kulturliv. Ved å fryse prisene på 2011 nivå sender vi et signal om at en ser utfordringen til det lokale kulturlivet. Ellers bør både prisnivå og prisstruktur gjennomgås i nærmeste fremtid. 5. Hadeland Kulturskole Korpstimer Kap. 5.1 Ved tjenestesalg til korpsene opererer kulturskolen med tre ulike priser: A, B og C timer. Disse timesprisene gjelder i dag for undervisningstimer á 45 minutter. Vi ønsker å legge om beregningen til å gjelde klokketimer á 60 minutter. I tillegg til justeringen av timeberegningen foreslås det å økes prisene ordinært, dvs. med 3,25 % (deflator). Nåværende timeberegning/pris 2011: A timer á 45 minutter kr 4 579, B timer á 45 minutter kr , C timer á 45 minutter kr , Pris 2012 oppgitt i 60 minutters timer: A timer á 60 minutter kr 6 303, B timer á 60 minutter kr , C timer á 60 minutter kr , Det bør da gå frem av prislisten at det gjelder årstimer á 60 minutter i 38 uker (skoleår). 10

11 73/11 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering/oppjustering av handlingsplan Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 143 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet : Tingelstad Idrettsforening garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Saksdokumenter Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Innkomne søknader om spillemidler 2012 Gran Idrettsråds innstilling, jfr. referat fra møte F.sak xx/11 Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Vedlagt Nei Nei Ja Nei Saksopplysninger: Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble revidert i 2008 og vedtatt i K.sak 109/08. Planens vedtatte prioriterte handlingsplan må imidlertid rulleres/oppjusteres hvert år hvis det ikke er samsvar mellom denne og årets innkomne søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg og nærmiljøanlegg), at anlegg som søker om slikt tilskudd må være inne i gjeldende kommunedelplan. Eventuelle andre innspill/nye planer om anlegg og søknader om rent kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må også behandles gjennom rulleringen/oppjusteringen. Anlegg som ved søknad om spillemidler har kommunalt tilskudd som del av finansieringsplanen, må være innrullert i prioritert handlingsprogram og dessuten må tilskuddet være bekreftet med kopi av vedtak dette for at søknaden skal kunne godkjennes/oversendes fylket for videre behandling. Gran kommune har også det samme kravet for de anlegg som kun søker om kommunale midler. Størrelsen på den kommunale andelen kan være inntil 1/3 av godkjent kostnad for ordinære idrettsanlegg og inntil 25 % for nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har fastsatt maksimumsbeløp for spillemidlene, ved tildeling av kommunalt tilskudd har disse prosentene/beløpene blitt fulgt. Det har ved søknadsfristen for kommunale midler og spillemidler kommet inn en ny søknad om spillemidler som ikke er inne i gjeldene plan. Denne må da vurderes ved årets rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg 11

12 Vurdering: I gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det presisert at et viktig mål i statens anleggspolitikk er å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det forventes også at det foretas behovsvurdering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og unge (6 19 år). Gran Idrettsråd har kommet med følgende innstilling: Nye søknader ordinære anlegg: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Vedtak: Ny søknad fra Tingelstad IF innrulleres i ordinær plan bakerst i eksisterende prioriteringsplan. Rådmann har ut fra de føringene som ble lagt i arbeidet ved revisjonen av Kommunedelplanen i 2008, statlige føringer og Gran Idrettsråds innspill, gjort følgende vurdering: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Tingelstad Idrettsforening søker om spillemidler til nybygg av garasje for snøscooter og lagring av idrettsutstyr ved idrettsplassen. Eksisterende garasje dekker ikke lenger behovet, da det bl.a. ikke er mulighet for sikker lagring av snøscooteren. Tingelstad IF kjører opp over 40 km skiløyper vinterstid, med idrettsplassen som et naturlig utgangspunkt og arena for bl.a. trippelrennene. Alle løypene er dessuten lagt i tilknytning til Fredheim skole og benyttes i stor grad av elevene ved skolen. Tingelstad idrettsanlegg omfatter for øvrig fotballbane, lysløype, «skiskytterarena», hoppbakke og nyanlagt asfaltert flerbruksflate (som det for øvrig er bevilget spillemidler over ordningen «mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg» til). Planlagt anlegg vil ikke få noen arealmessige konsekvenser. Søknad om spillemidler omfatter også kommunal andel, finansieringen av dette går via ordningen for kommunale midler til anlegg/kommunal andel spillemidler. Denne behandles parallelt og vedtas administrativt. Anlegget foreslås rullert inn i prioritert handlingsplan. 12

13 74/11 Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 243 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2012: Ordinære anlegg 1. Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball 2. Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype 3. Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark 4. Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark 5. Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark 6. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole 7. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole 8. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 9. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 10. Gran kommune kaldtlager, Brandbu stadion 11. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Nærmiljøanlegg 1. Markafeltet Vel ballbane/ballbinge 2. Gran IL ballbinge, Gran ungdomsskole Saksdokumenter Vedlagt 13 søknader om spillemidler 2012 Nei Gran Idrettsråds prioritering av søknadene, jfr. referat fra møte Ja K.sak 109/08 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nei K.sak xxx/11 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nei Rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan 2011 Saksopplysninger: Ved søknadsfristen for spillemidler 2012 er det innkommet 13 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune. 11 av søknadene er fornyede eller gjentatte søknader, dvs. at det også ble søkt spillemidler til disse anleggene ved fordelingen i Situasjonen for 13

14 spillemiddelordningen er imidlertid at det hvert år søkes om langt større beløp enn ordningen har til fordeling og det har dermed oppstått et langt etterslep. Dette betyr igjen at søknad om spillemidler som oftest må fornyes over flere år (tre fire år i verste fall). Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i K.sak 109/08, er førende for anleggsutviklingen innenfor anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune. Årlig rullering/justering av den prioriterte handlingsdelen av planen blir foretatt hvis det ikke er samsvar mellom denne og bl.a. mottatt søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i spillemiddelordningen om «at anlegg som søker om spillemidler må være inne i gjeldende kommunedelplan». Nødvendig rullering/oppjustering skjer derfor gjennom egen sak Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan. Det gjøres dessuten oppmerksom på at arbeidet med å få søknadene klare vil pågå fram til fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune, dvs Dette betyr at for enkelte søknader kan for eksempel kostnadsoverslag, søknadssummer etc. bli justert, slik at bl.a. beløpene for kommunal andel kan avvike noe i forhold til de tallene som oppgis her. Søknader om spillemidler 2012 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er følgende: Ordinære anlegg Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball (gjentatt søknad) Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion (ny søknad) Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg (ny søknad) Nærmiljøanlegg Markafeltet Vel ballbane/ballbinge (fornyet søknad) Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole (fornyet søknad) Gran Idrettsråd har kommet med følgende forslag til prioritering i forbindelse med årets spillemiddelsøknader: Ny søknad fra Tingelstad IF innrulleres i ordinær plan bakerst i eksisterende prioriteringsplan. Ordinære anlegg: 1. Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball (gjentatt søknad) 2. Lygna skisenter kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype (fornyet søknad) 14

15 3. Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 4. Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 5. Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 6. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole (fornyet søknad) 7. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole(fornyet søknad) 8. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 9. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 10. Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion (ny søknad) 11. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg (ny søknad) Nærmiljøanlegg: 1. Markafeltet Vel ballbane/ballbinge (fornyet søknad) 2. Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole (fornyet søknad) Vedtak: Foreslåtte prioriteringsplan ble enstemmig vedtatt. Vurdering: Rådmann har ut fra de føringene som ble vedtatt i forbindelse med gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering/oppjustering av handlingsplanen i denne og Gran Idrettsråds prioriteringer, gjort følgende vurderinger og forslag til prioriteringer: Ordinære anlegg: 1. Brandbu Stadion, friidrett og fotball Anlegget ble bevilget kr 1,640 i spillemidler i 2011 og kan søke om ytterligere 1 mill. i Spillemiddelandel omfatter 20 % i ekstra tilskudd da anlegget er godkjent som større interkommunalt idrettsanlegg. Søknaden foreslås prioritert som nr Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype Lygna Skisenter er tidligere bevilget både spillemidler og kommunale midler til oppgradering av løypetrasé til helårsløype. P.g.a kostnadsoverskridelse kan de søke ytterligere kr i spillemidler til anlegget. Søknaden har vært inne siden 2010 og foreslås prioritert som nr Gran IL, idrettshus garderobeanlegg, Gran Idrettspark Gran Il søker om inntil kr i spillemidler til garderobeanlegget i idrettshuset. Den kommunale andelen er på tilsvarende beløp. Søknad om spillemidler til idrettshuset var ny i 2011 og foreslås prioriteret som nr Gran IL, idrettshus hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark Enheten i idrettshuset for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell har godkjent spillemiddelandel og den kommunale andelen på inntil kr Søknaden foreslås prioritert som nr Gran IL, idrettshus klubbhus, Gran Idrettspark Den siste enheten i idrettshuset, som omfatter klubbhus inkl. rom for møter og arrangement, har også spillemiddelandel og kommunal andel på inntil kr Søknaden foreslås prioritert som nr

16 6. Gran IL, 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Den tidligere grusbanen ved Gran ungdomsskole ble i 2010 ombygd til bl.a. en 7 er bane m/kunstgress. Anlegget har en godkjent spillemiddelandel på inntil kr Søknaden forslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune søker om spillemidler til idrettsanleggene som etableres ved nye Hadeland videregående skole, oppgitte kostnader ved byggingen er på kr 84,3 mill. Godkjent søknadssum er på kr 7 mill. til flerbrukshallen. Søknaden foreslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. ovenstående punkt. Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med søknadssum kr 3 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. punkt 7. Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med søknadssum kr 1,2 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion I forbindelse med utbyggingen av Brandbu Stadion så en i løpet av 2010 behovet for et kaldtlager (hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell). Planene for huset ble tatt inn i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ved fjorårets rullering/oppjustering. Anleggskostnadene fordeles med 1/3 i spillemidler, 1/3 i kommunal andel og 1/3 dekket av Brandbu IF, og det søkes derfor om kr i spillemidler. Søknaden foreslås prioritert som nr Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Tingelstad IF søknad om spillemidler til ny garasje for snøscooter og lager for idrettsutstyr er ny i år, jfr. sak om rullering/oppjustering av gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Godkjent søknadssum for spillemidler og kommunale midler er på ca. kr Søknaden foreslås prioritert som nr. 11. Nærmiljøanlegg: 1. Markafeltet Vel, ballbane Søknad fra Markafeltet Vel for spillemidler til ballbane har stått på lista siden Det søkes om kr i spillemidler og kr i kommunale midler. Søknaden foreslås prioritert som nr Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole I forbindelse med bruksendringen av grusbanen ved Gran ungdomsskole i fjor ble det også etablert en ballbinge her. Det søkes om økes om kr i spillemidler og kr i kommunal midler til anlegget. Søknaden foreslås prioritert som nr

17 75/11 Søknad om arrangementsstøtte til NM og ungdomsmesterskap i vintertriatholon, Lygna skisenter 15. januar 2012 Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Rådmannens innstilling: Gran kommune bevilger et tilskudd på kr til Brandbu IF v/skigruppa til gjennomføring av NM, ungdomsmesterskap og E cup i vintertriathlon på Lygna skisenter 15. januar Beløpet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten økes tilsvarende. Saksdokumenter Søknad av fra Brandbu IF Skigruppa om arrangementsstøtte til NM, ungdomsmesterskap og E cup i vintertriathlon på Lygna skisenter Vedlagt Ja Saksopplysninger: Brandbu IF v/skigruppa søker om kr i arrangementsstøtte til NM og ungdomsmesterskap i vintertriathlon på Lygna skisenter 15. januar Brandbu IF er igjen blitt tildelt rollen som teknisk arrangør av NM og ungdomsmesterskap i vintertriathlon, dette etter flere år med vellykkede arrangement på Lygna (NM og EM). Arrangementet har dessuten fått status som Europa cup, noe som medfører et større antall utøvere og ramme som vil bli noe mer krevende for arrangøren. I følge søknaden vil det da bli mellom opp mot 150 deltagere. Selve mesterskapet har et totalt kostnadsoverslag på ca. kr , i tillegg til dette er det i søknaden lagt inn midler i størrelsesorden kr til investering i utstyr til Lygna skisenter. Dette dreier seg om utstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre arrangement i denne størrelsesorden og som ellers må leies inn for hvert mesterskap. Investeringene vil dessuten kunne benyttes av alle som benytter Lygna skisenter som arena. Det legges for øvrig ned ca. 600 dugnadstimer i forbindelse med arrangementet. Det er dessuten søkt Oppland fylkeskommune om tilskudd over ordningen med mesterskapstilskudd. Vurdering: I vedtatte Kommunedelplan for Kultur, ble bl.a. temaet om Retningslinjer for støtteordninger til større arrangement og forholdet til dagens virkemidler igjen satt på dagsorden. Et av virksomhetens mål har vært å utarbeide retningslinjer for denne typen støtteordninger, men dette arbeidet er imidlertid blitt satt på vent og utsatt p.g.a budsjettmessige forhold. Det betyr at det pr. d.d. ikke finnes støtteordninger for denne type arrangement dvs. større kostnadskrevende arrangement. 17

18 Ut fra tilsvarende og liknende søknader fra tidligere år (EM i vintertriathlon, Bronsebukkene, Norges Cup i skiskyting m.fl.), finner rådmannen det riktig å foreslå et samlet kommunalt tilskudd på kr til arrangementet. Dette omfatter da både arrangementstilskudd og tilskudd til investering i nytt utstyr. 18

19 76/11 Søknader fra lag og foreninger om bidrag og støtte 2. halvår 2011 Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksdokumenter Retningslinjer for kommunale gavemidler/støtte til frivillige organisasjoner og andre Søknader om bidrag Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Det har kommen inn tre søknader om bidrag / støtte 1. halvår 2011: Blålys Landsforeningen for seksuelt misbrukte søker om prosjektmidler, juli 2011 Kirkens SOS i Hedmark/Oppland søker om støtte til krisetjeneste på telefon og internett, Care Norge søker om bidrag til etablering av en spare og lånegruppe for kvinner i Mali, I henhold til Gran kommunes retningslinjer kan økonomisk støtte til frivillige organisasjoner gis til lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran kommunes grenser. Oversikt over bidrag bevilget av formannskapet i 2008, 2009, 2010 og 1. halvår 2011: Utrykningspersonellets Fellesutvalg Viggadalen, kr (1. halvår 2011) Operasjon Dagsverk i Oppland, med forutsetning om av midlene skulle bli brukt ved Hadeland Videregående skole, kr (1. halvår 2011) Skifte av utgangsdør i Aktivitetshuset Lidskjalv, kr (1. halvår 2011) Aksjonen Krafttak mot kreft, kr 1 pr innbygger kr (1. halvår 2011) Julearrangement v/ Gran frivilligsentral 2010, kr (2. halvår 2010) Innsamlingskomiteen for å lage en kopi av alterfrontalet i Tingelstad gamle kirke/ St. Petri, kr (1. halvår 2010) Gjennomføring av Operasjon Dagsverk i Oppland 2010, kr (1. halvår 2010) Aktiviteter i fylkeslaget LEVE Oppland, kr 3 000, under forutsetning av at midlene blir brukt på Hadeland. (1. halvår 2010) Støttearrangementet Stopp krigen i Gaza, på Glassheim , kr 1000 (1. halvår 2009) Bokprosjektet Augedalsboka, kr (1. halvår 2009) Kirkens SOS drift av krisetelefon og internettjeneste, kr (1. halvår 2009) Julefeiring i Brandbu v/ Frivillighetssentralen, kr (2. halvår 2008) Fadderordningene gjennom Verdens barn og Redd Barna, ble vedtatt opprettholdt (1. halvår 2008). Det ble i tillegg bevilget støtte til Utrykningspersonellets fellesutvalg Viggadalen og til Stiftelsen Norsk luftambulanse, med kr til hver organisasjon Saken legges frem uten innstilling. 19

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Evy Solheim Rief (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Anne Grethe Hole-Stenerud og Svein Olav Karlsen

Anne Grethe Hole-Stenerud og Svein Olav Karlsen MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 18.11.2013 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00008 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Peter Oskar Saugstad møtte som vara for Pål

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtene 01.11.12 og 22.11.12. Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner

Godkjenning av møtebok fra møtene 01.11.12 og 22.11.12. Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.11.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet - Budsjettmøte Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 28.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler I.F. HERKULES 13/12545 Herkules idrettspark - friidrettsbane, Egenkapital Kr 910 625 9 rehabilitering banedekke Kommunale anleggsmidler 15 114 000 Ny søknad Lån 2015 Anleggskostnader kr. 1 751 527,- Dugnad

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.12.2010 Tid: 09.00 17.40

PROTOKOLL. Møtedato: 16.12.2010 Tid: 09.00 17.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Tid: 09.00 17.40 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Kari-Anne Jønnes (H) Roger Nyhus (GBL) forlot møtet under behandling av sak 124/10 Hans

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Tilleggssaksliste. Planutvalget. Tilleggssak. Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen

Tilleggssaksliste. Planutvalget. Tilleggssak. Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssaksliste Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssak 37/12 12/01553 2 Frilufts og utfartsområder Prinsipper for parkeringsavgifter og bompenger og

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp)

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp) PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Forfall: Anne Marte Skari (Sp) Varamedlemmer: Bjørn A Hvaleby (Sp) Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Flerbrukshuset kultursalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.12.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Læringssenteret Fra saknr.: 45/13 Til saknr.: 51/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer