Godkjenning av møtebok fra møtet Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet /11 11/ Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett /11 11/ Budsjett 2012 Gebyrregulativ for avfallstømming 71/11 11/ Budsjett 2012 Gebyrregulativ for vann og avløp 72/11 11/ Budsjett 2012 Betalingsregulativ kultur 73/11 11/ /11 11/ /11 11/ Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering/oppjustering av handlingsplan Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Søknad om arrangementsstøtte til NM og ungdomsmesterskap i vintertriatholon, Lygna skisenter 15. januar /11 11/ Søknader fra lag og foreninger om bidrag og støtte 2. halvår 2011 Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 15. november 2011 for ordfører Eli Stigen ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 69/11 Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Marianne Olsson Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar overføring av investeringer m/finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012 slik: Investeringer i anleggsmidler kr Tilskudd kr Bruk av fond kr Bruk av lån kr Detaljert budsjettjustering er vist i vedlegg. Saksdokumenter Vedlagt Kommuneloven Forskrift om årsbudsjett Nei Nei KRD s veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Nei Detaljert budsjettjustering Ja Saksopplysninger: KRD kom våren 2010 med en uttalelse om budsjettering av investering, finansiering og investeringsregnskap. I etterkant av dette har det nå kommet en veileder fra KRD som forelå 28. oktober Veilederen inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan investeringer skal budsjetteres, finansieres og behandles i årsregnskapet. Den omhandler også investeringer som går over flere år, rapportering av investeringer og når det er behov for justering av investeringsbudsjett. Noen punkter fra veilederen: Investeringsbudsjetter er ettårig det vil si års avhengig. Forsinkelser eller forsering det vil si tidsforskyvninger som påvirker Kommunestyrets bevilgninger må innarbeides når avvikene er vesentlige. Investeringsbudsjettet reguleres ved behov ut fra forventet forbruk i aktuelt år. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal overføres til årsbudsjettet for påfølgende år i forbindelse med budsjettregulering. Kommunestyret vedtar nødvendig endringer. Vurdering: Investeringsprosjektene er gjennomgått etter 2. tertial med formål å lage en prognose over forventet forbruk Ut fra dette framkommer prosjekter med avvik. Ofte skyldes avvikene tidsforskyvning 2

3 eller forsinkelse i prosjektet i forhold til budsjett. I tillegg har det i endel tilfelle vært vanlig å budsjettere med hele utgiften til prosjektet i årsbudsjettet prosjektet starter selv om prosjektet er ment å gå over flere år. Investeringsprosjektene samlet viser et vesentlig avvik mellom budsjett og forventet forbruk og budsjettet forslås justert. Investeringsprosjektene har forskjellig type finansiering men den vesentlige finansieringen består av lånemidler. Administrasjonen må gjennomføre låneopptak som vedtatt i årsbudsjettet. Når investeringsmidler justeres må finansieringen også justeres. Det medfører at deler av låneopptak for 2011 utsettes til Oversikt over prosjektene: Prosjekt navn Justert budsjett 2011 Regnskap pr Prognose i kr for 2011 Overføres til 2012 Tilskudd/salg Fond Lån Utgift Inntekt Utgift Inntekt Hovedplan avløp Utbygging Trintom Hovedplan - vann Pålagt brannsikring Sterkskjermet enhet Ny veg Søndre/Nordre Morstadg Salemvegen - peling/fundamentering Moen parkering Klokkerlåven - sprinkleranlegg Universell utforming - kommunale bygg Ombygging basseng Grymyr Nybygg Anna-Ly Nordengen 266/ Gran helse- og omsorgssenter Nye omsorgsboliger Mohagen Sør K-sak 59/11 Riving av Vika butikken Rådmannen anbefaler følgende overføring til 2012: Investeringer i anleggsmidler reduseres i budsjett 2011 med kr Tilskudd reduseres i budsjett 2011 med kr Bruk av fond reduseres i budsjett 2011 med kr Bruk av lån reduseres i budsjett 2011 med kr Ut fra dette reduseres låneopptaket i 2011 med kr Investeringene budsjettjusteres inn i årsbudsjettet for 2012 med finansiering som detaljert vedlegg. Budsjettjusteringen medfører ingen endring i budsjettrammene for prosjektene eller finansiering men er kun en overføring av midler fra 2011 til Vedlegg til sak detaljert budsjettjustering til 2 3

4 70/11 Budsjett 2012 Gebyrregulativ for avfallstømming Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2012 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksdokumenter Betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune 2012 Forslag til gebyr økning fra HRA Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) vedtar årlig forslag til renovasjonsgebyr. Årets forslag til gebyrer innebærer en økning på 0,9 % for husholdningsrenovasjon og 1,1 % for hytterenovasjon. Vurdering: Vedlagte betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune for 2011 anbefales vedtatt uten påslag. Økningen er mindre enn den generelle prisstigningen. Vedlegg til sak Renovasjonsgebyr fo GEBYRREGULATIV FOR AVFALLSTØMMIN 4

5 71/11 Budsjett 2012 Gebyrregulativ for vann og avløp Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for vann og kloakk for Gran kommune i år 2012 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksdokumenter Betalingsregulativ for vann og avløpsgebyrer i Gran kommune 2012 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyrer knyttet til vann med ca. 5 %, mens det foreslås ingen økning av gebyrer knyttet til avløp. Tilkoplingsgebyrer for 2012 foreslås endret tilsvarende. Det er gitt skjønnsmidler som bidrag til kommunens spesielle utfordringer knyttet til vann og avløp. Vurdering: Vann og avløpsdriften er 100 % selvfinansierende og er avhengig av inntekter som er i tråd med de faktiske utgifter innenfor sektoren. Eventuelle overskudd må avsettes på bundne fond og kan senere benyttes til driftsformål innen sektoren. Underskudd dekkes på samme måte. Gran kommune har store investeringsbehov i tiden framover knyttet til EU s vanndirektiv. Beregninger viser at for å klare disse investeringene knyttet til vannledninger, er man nødt til å øke gebyrene for vann mer enn prisstigningen. Gebyrene på avløpssiden ligger pr. i dag høyere og gir rom for nye investeringer. Det foreslås derfor ingen endring av disse. Gebyrendringene er i tråd med det som det er lagt opp til i nylig vedtatt kommunedelplan for Vann og avløp. Samlet sett vil det for de eiendommer som har både vann og avløp, bli en prisøkning som er mindre enn den forventede lønns og prisstigningen. 5

6 For en standard bolig på 120 m 2 (KOSTRA) med offentlig vann og avløp, vil økningen bli ca. 1,7 %. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløp vedtas. Vedlegg til sak GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 6

7 72/11 Budsjett 2012 Betalingsregulativ kultur Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1) Gran kommune vedtar følgende purregebyr ved for sen innlevering av utlånte bøker/medier for Gran bibliotek, budsjett 2012 kap. 5.2 a) 1. purring kr 25, b) 2. purring kr 45, c) Behandlingsgebyr kr 100, 2) Gran kommune vedtar følgende billettpris for folkebad, budsjett 2012 kap. 5.6 a) Billettpris voksne kr 35, b) Billettpris barn kr 15, 3) Gran kommune vedtar følgende billettpriser for Brandbu kino, budsjett 2012 kap. 5.3 Billetter Mva. 8% Pris 2012 Avrundet og oppjustert m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn Voksne Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn Voksne Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne Andre billettkategorier: Skole Pris etter avtale* Moderasjon pensjonist/ledsagerbevis Kinogaven (gavekort) Lukkede forestillinger for lag/foreninger per forestilling ** Utleie av popcorn maskin pris pr. solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) 4.00 Utleie av prosjektor og utstyr i kinosalen * Grunnskole Kostpris for bemanning og filmleie Videregående skole Pris etter avtale med filmbyråene ** Minimumspris kr Pris settes etter avtale med filmbyråene. 4) Gran kommune vedtar følgende utleiepriser for Granvang, budsjett 2012 kap. 5.1 Utleie Granvang Mva. Pris 2012 Nei Storsalen Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Ukedager (mandag fredag) dagtid Ukedager (mandag fredag) kveldstid Helg og helligdager dagtid Helg og helligdager kveldstid

8 Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) dagtid Ukedager (mandag fredag) kveldstid Helg og helligdager dagtid Helg og helligdager kveldstid Arrangører utenom det frivillige organisasjonsliv Ukedager (mandag fredag) dagtid Ukedager (mandag fredag) kveldstid Helg og helligdager dagtid Helg og helligdager kveldstid Biblioteklokaler (Veslesalen) Kveld Diverse møterom Kveld Fra ) Gran kommune vedtar følgende timespriser for korpstimer, budsjett 2012 kap. 5.1 A timer á 60 minutter kr 6 303, B timer á 60 minutter kr , C timer á 60 minutter kr , Prisen gjelder for årstimer á 60 minutter i 38 uker (skoleår) Saksdokumenter Vedlagt Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett/økonomiplan justeres betalingsregulativet automatisk hvert år for prisstigning kombinert med standard avrunding. Betalingsregulativ som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. Vurdering: 1. Purregebyr for bøker/medier Gran bibliotek Kap. 5.2: Satsene for purregebyr ved for sen innlevering av bøker/medier ved Gran bibliotek er for 2011 følgende: 1. purring kr 25, 2. purring kr 45, Behandlingsgebyr kr 100, 2. Billettpriser Folkebad Kap. 5.6: Billettprisene for Folkebadordningen er i 2011 følgende: Billettpris voksne kr 35, Billettpris barn kr 15, Både purregebyr bøker/medier Gran bibliotek og billettpriser Folkebad ble vedtatt økt og avrundet til «hele» beløp i forbindelse med budsjettet for Begrunnelsen for økningen og avrundingen den gang var at dette er «avgifter» som betales kontant og at det derfor ville bli mindre behov for vekslepenger. Prisene ble imidlertid økt med mer enn den generelle prisjusteringen tilsa. I forbindelse med budsjettet for 2011 ble prisene vedtatt holdt på 2010 nivå og forslaget den gang var at prisene skulle holdes på 2010 nivå noen år til. Det foreslås derfor at purregebyrene for Gran Bibliotek og billettprisene for Folkebadordningen holdes på samme nivå også for

9 3. Billettpriser for Brandbu Kino Kap. 5.3 : Også når det gjelder disse gebyrene er det snakk om kontant betaling og ønske om mindre vekslepenger gjelder derfor også her. På grunn av digitaliseringen av Brandbu kino, som har medført økte filmleiekostnader og investeringer/drift av 3D briller, foreslås det at billettprisene økes med kr 10, for alle grupper unntatt gavekort. I tillegg legges det inn gebyr for leie av prosjektor og utstyr i kinosalen ved bruk til annet formål enn filmfremvisning, dette i henhold til krav fra Film og Kino som hovedeier/leverandør av utstyr. Tabellen nedenfor viser billettprisene for 2011, indeksregulert pris 2012 og foreslåtte nye priser 2012: Billetter Mva. 8% Pris 2011 m/mva Pris 2012 Indeksregulert m/mva Pris 2012 Avrundet og oppjustert m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn Voksne Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn Voksne Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne Andre billettkategorier: Skole Pris etter avtale* Moderasjon pensjonist/ledsagerbevis Kinogaven (gavekort) Lukkede forestillinger for lag/foreninger ** per forestilling Utleie av popcorn maskin pris pr solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) Utleie av prosjektor og utstyr i kinosalen * Grunnskole Kostpris for bemanning og filmleie Videregående skole Pris etter avtale med filmbyråene ** Minimumspris kr Pris settes etter avtale med filmbyråene. 4. Utleie Granvang Kap. 5.1: Satsene for utleie av Granvang (storsal, veslesal og møterom) er i 2011 differensiert på lag/foreninger registrert i Gran kommune, lag/foreninger utenfor Gran kommune og arrangører utenom det frivillige organisasjonsliv. Deretter ut fra om leietida er på dag og kveldstid og hverdag/helg. Satsene spenner fra kr 278 (møterom) til kr (Storsalen, helg og helligdager, kveld). Det er ønskelig med et prisnivå ved utleie av Granvang til lokale lag og foreninger som gjør det mulig å øke aktiviteten på Granvang. Slik prisnivået er i dag, er det flere som lar være å bruke Granvang pga. høy pris. Det har kommet flere tilbakemeldinger fra det lokale kulturlivet på dette. Fra kulturskolen sin side er det også ønskelig med en større aktivitet i storsalen, da dette vil 9

10 skape enda større kontakt mellom kulturskole og det øvrige kulturliv. Ved å fryse prisene på 2011 nivå sender vi et signal om at en ser utfordringen til det lokale kulturlivet. Ellers bør både prisnivå og prisstruktur gjennomgås i nærmeste fremtid. 5. Hadeland Kulturskole Korpstimer Kap. 5.1 Ved tjenestesalg til korpsene opererer kulturskolen med tre ulike priser: A, B og C timer. Disse timesprisene gjelder i dag for undervisningstimer á 45 minutter. Vi ønsker å legge om beregningen til å gjelde klokketimer á 60 minutter. I tillegg til justeringen av timeberegningen foreslås det å økes prisene ordinært, dvs. med 3,25 % (deflator). Nåværende timeberegning/pris 2011: A timer á 45 minutter kr 4 579, B timer á 45 minutter kr , C timer á 45 minutter kr , Pris 2012 oppgitt i 60 minutters timer: A timer á 60 minutter kr 6 303, B timer á 60 minutter kr , C timer á 60 minutter kr , Det bør da gå frem av prislisten at det gjelder årstimer á 60 minutter i 38 uker (skoleår). 10

11 73/11 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering/oppjustering av handlingsplan Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 143 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet : Tingelstad Idrettsforening garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Saksdokumenter Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Innkomne søknader om spillemidler 2012 Gran Idrettsråds innstilling, jfr. referat fra møte F.sak xx/11 Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Vedlagt Nei Nei Ja Nei Saksopplysninger: Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble revidert i 2008 og vedtatt i K.sak 109/08. Planens vedtatte prioriterte handlingsplan må imidlertid rulleres/oppjusteres hvert år hvis det ikke er samsvar mellom denne og årets innkomne søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg og nærmiljøanlegg), at anlegg som søker om slikt tilskudd må være inne i gjeldende kommunedelplan. Eventuelle andre innspill/nye planer om anlegg og søknader om rent kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må også behandles gjennom rulleringen/oppjusteringen. Anlegg som ved søknad om spillemidler har kommunalt tilskudd som del av finansieringsplanen, må være innrullert i prioritert handlingsprogram og dessuten må tilskuddet være bekreftet med kopi av vedtak dette for at søknaden skal kunne godkjennes/oversendes fylket for videre behandling. Gran kommune har også det samme kravet for de anlegg som kun søker om kommunale midler. Størrelsen på den kommunale andelen kan være inntil 1/3 av godkjent kostnad for ordinære idrettsanlegg og inntil 25 % for nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har fastsatt maksimumsbeløp for spillemidlene, ved tildeling av kommunalt tilskudd har disse prosentene/beløpene blitt fulgt. Det har ved søknadsfristen for kommunale midler og spillemidler kommet inn en ny søknad om spillemidler som ikke er inne i gjeldene plan. Denne må da vurderes ved årets rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg 11

12 Vurdering: I gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det presisert at et viktig mål i statens anleggspolitikk er å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det forventes også at det foretas behovsvurdering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og unge (6 19 år). Gran Idrettsråd har kommet med følgende innstilling: Nye søknader ordinære anlegg: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Vedtak: Ny søknad fra Tingelstad IF innrulleres i ordinær plan bakerst i eksisterende prioriteringsplan. Rådmann har ut fra de føringene som ble lagt i arbeidet ved revisjonen av Kommunedelplanen i 2008, statlige føringer og Gran Idrettsråds innspill, gjort følgende vurdering: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Tingelstad Idrettsforening søker om spillemidler til nybygg av garasje for snøscooter og lagring av idrettsutstyr ved idrettsplassen. Eksisterende garasje dekker ikke lenger behovet, da det bl.a. ikke er mulighet for sikker lagring av snøscooteren. Tingelstad IF kjører opp over 40 km skiløyper vinterstid, med idrettsplassen som et naturlig utgangspunkt og arena for bl.a. trippelrennene. Alle løypene er dessuten lagt i tilknytning til Fredheim skole og benyttes i stor grad av elevene ved skolen. Tingelstad idrettsanlegg omfatter for øvrig fotballbane, lysløype, «skiskytterarena», hoppbakke og nyanlagt asfaltert flerbruksflate (som det for øvrig er bevilget spillemidler over ordningen «mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg» til). Planlagt anlegg vil ikke få noen arealmessige konsekvenser. Søknad om spillemidler omfatter også kommunal andel, finansieringen av dette går via ordningen for kommunale midler til anlegg/kommunal andel spillemidler. Denne behandles parallelt og vedtas administrativt. Anlegget foreslås rullert inn i prioritert handlingsplan. 12

13 74/11 Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 243 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2012: Ordinære anlegg 1. Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball 2. Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype 3. Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark 4. Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark 5. Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark 6. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole 7. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole 8. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 9. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 10. Gran kommune kaldtlager, Brandbu stadion 11. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Nærmiljøanlegg 1. Markafeltet Vel ballbane/ballbinge 2. Gran IL ballbinge, Gran ungdomsskole Saksdokumenter Vedlagt 13 søknader om spillemidler 2012 Nei Gran Idrettsråds prioritering av søknadene, jfr. referat fra møte Ja K.sak 109/08 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nei K.sak xxx/11 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nei Rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan 2011 Saksopplysninger: Ved søknadsfristen for spillemidler 2012 er det innkommet 13 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune. 11 av søknadene er fornyede eller gjentatte søknader, dvs. at det også ble søkt spillemidler til disse anleggene ved fordelingen i Situasjonen for 13

14 spillemiddelordningen er imidlertid at det hvert år søkes om langt større beløp enn ordningen har til fordeling og det har dermed oppstått et langt etterslep. Dette betyr igjen at søknad om spillemidler som oftest må fornyes over flere år (tre fire år i verste fall). Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i K.sak 109/08, er førende for anleggsutviklingen innenfor anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune. Årlig rullering/justering av den prioriterte handlingsdelen av planen blir foretatt hvis det ikke er samsvar mellom denne og bl.a. mottatt søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i spillemiddelordningen om «at anlegg som søker om spillemidler må være inne i gjeldende kommunedelplan». Nødvendig rullering/oppjustering skjer derfor gjennom egen sak Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan. Det gjøres dessuten oppmerksom på at arbeidet med å få søknadene klare vil pågå fram til fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune, dvs Dette betyr at for enkelte søknader kan for eksempel kostnadsoverslag, søknadssummer etc. bli justert, slik at bl.a. beløpene for kommunal andel kan avvike noe i forhold til de tallene som oppgis her. Søknader om spillemidler 2012 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er følgende: Ordinære anlegg Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball (gjentatt søknad) Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion (ny søknad) Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg (ny søknad) Nærmiljøanlegg Markafeltet Vel ballbane/ballbinge (fornyet søknad) Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole (fornyet søknad) Gran Idrettsråd har kommet med følgende forslag til prioritering i forbindelse med årets spillemiddelsøknader: Ny søknad fra Tingelstad IF innrulleres i ordinær plan bakerst i eksisterende prioriteringsplan. Ordinære anlegg: 1. Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball (gjentatt søknad) 2. Lygna skisenter kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype (fornyet søknad) 14

15 3. Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 4. Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 5. Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 6. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole (fornyet søknad) 7. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole(fornyet søknad) 8. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 9. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 10. Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion (ny søknad) 11. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg (ny søknad) Nærmiljøanlegg: 1. Markafeltet Vel ballbane/ballbinge (fornyet søknad) 2. Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole (fornyet søknad) Vedtak: Foreslåtte prioriteringsplan ble enstemmig vedtatt. Vurdering: Rådmann har ut fra de føringene som ble vedtatt i forbindelse med gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering/oppjustering av handlingsplanen i denne og Gran Idrettsråds prioriteringer, gjort følgende vurderinger og forslag til prioriteringer: Ordinære anlegg: 1. Brandbu Stadion, friidrett og fotball Anlegget ble bevilget kr 1,640 i spillemidler i 2011 og kan søke om ytterligere 1 mill. i Spillemiddelandel omfatter 20 % i ekstra tilskudd da anlegget er godkjent som større interkommunalt idrettsanlegg. Søknaden foreslås prioritert som nr Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype Lygna Skisenter er tidligere bevilget både spillemidler og kommunale midler til oppgradering av løypetrasé til helårsløype. P.g.a kostnadsoverskridelse kan de søke ytterligere kr i spillemidler til anlegget. Søknaden har vært inne siden 2010 og foreslås prioritert som nr Gran IL, idrettshus garderobeanlegg, Gran Idrettspark Gran Il søker om inntil kr i spillemidler til garderobeanlegget i idrettshuset. Den kommunale andelen er på tilsvarende beløp. Søknad om spillemidler til idrettshuset var ny i 2011 og foreslås prioriteret som nr Gran IL, idrettshus hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark Enheten i idrettshuset for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell har godkjent spillemiddelandel og den kommunale andelen på inntil kr Søknaden foreslås prioritert som nr Gran IL, idrettshus klubbhus, Gran Idrettspark Den siste enheten i idrettshuset, som omfatter klubbhus inkl. rom for møter og arrangement, har også spillemiddelandel og kommunal andel på inntil kr Søknaden foreslås prioritert som nr

16 6. Gran IL, 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Den tidligere grusbanen ved Gran ungdomsskole ble i 2010 ombygd til bl.a. en 7 er bane m/kunstgress. Anlegget har en godkjent spillemiddelandel på inntil kr Søknaden forslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune søker om spillemidler til idrettsanleggene som etableres ved nye Hadeland videregående skole, oppgitte kostnader ved byggingen er på kr 84,3 mill. Godkjent søknadssum er på kr 7 mill. til flerbrukshallen. Søknaden foreslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. ovenstående punkt. Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med søknadssum kr 3 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. punkt 7. Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med søknadssum kr 1,2 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion I forbindelse med utbyggingen av Brandbu Stadion så en i løpet av 2010 behovet for et kaldtlager (hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell). Planene for huset ble tatt inn i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ved fjorårets rullering/oppjustering. Anleggskostnadene fordeles med 1/3 i spillemidler, 1/3 i kommunal andel og 1/3 dekket av Brandbu IF, og det søkes derfor om kr i spillemidler. Søknaden foreslås prioritert som nr Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Tingelstad IF søknad om spillemidler til ny garasje for snøscooter og lager for idrettsutstyr er ny i år, jfr. sak om rullering/oppjustering av gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Godkjent søknadssum for spillemidler og kommunale midler er på ca. kr Søknaden foreslås prioritert som nr. 11. Nærmiljøanlegg: 1. Markafeltet Vel, ballbane Søknad fra Markafeltet Vel for spillemidler til ballbane har stått på lista siden Det søkes om kr i spillemidler og kr i kommunale midler. Søknaden foreslås prioritert som nr Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole I forbindelse med bruksendringen av grusbanen ved Gran ungdomsskole i fjor ble det også etablert en ballbinge her. Det søkes om økes om kr i spillemidler og kr i kommunal midler til anlegget. Søknaden foreslås prioritert som nr

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 14.11.2012/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen fredag 23.11.12 kl. 12.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013.

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer