Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/ Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea"

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen i Sørum. En organisasjon eid av lag og foreninger i Sørum. 2. Et interimsstyre med representanter for frivillige i Sørum, en kommunal representant og tre politiske representanter velges. Som politiske representanter velges: 1:. 2:. 3:. Når styret i organisasjonen Frivillighetssentralen i Sørum velges, skal det bestå av representanter for frivillige lag og foreninger, 2 representanter for kommuneadministrasjonen og 2 politisk valgte representanter. 3. Det settes årlig av midler i Sørum kommune sitt budsjett til minimum 40 % lokal finansiering av driftsbudsjettet til frivillighetssentralen. Dersom statlig støtte til frivillighetssentralen innvilges i 2011, gis rådmannen i oppdrag å finne dekning for kommunens andel innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett Kommunestyret har vedtatt et verbalforslag for 2009 hvor det skal vurderes å opprette en frivillighetssentral i Sørum. En arbeidsgruppe har avholdt dialogmøter for lag og foreninger og enkeltpersoner og med disse innspill utarbeidet et notat med forslag til hvordan en frivillighetssentral kan organiseres. Vedlegg: 1. Notat fra arbeidsgruppen for opprettelse av frivillighetssentral i Sørum 2. Notat fra dialogmøter på Sørumsand og på Frogner 3. Notat økonomiprognose for Frivillighetssentralen i Sørum 4. Brev fra Frivillighetstjenesten for eldre i Sørum 5. Svar på brev fra Frivillighetstjenesten for eldre i Sørum Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: St.meld. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle KS sin veileder: Sammen om det gode liv KKD: Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler Søknadsskjema med retningslinjer Saksutredning: Bakgrunn for saken: Vedtatte verbalforslag for 2009: Innsatsen fra frivillig sektor. En av bærepilarene innenfor kulturlivet er innsatsen fra frivillig sektor. Kommunestyret ønsker derfor at det blir foretatt en gjennomgang av balansen mellom frivillig innsats og det tilbudet som gis gjennom våre ansatte. Dette må også sees i sammenheng med en eventuell etablering av en nærmiljøsentral.

2 Vedtak i kommunestyre : Det startes en prosess med målsetting i løpet av 2010 å søke KD om støtte til å etablere en frivillighetssentral i Sørum i tråd med rådmannens saksframlegg, med følgende endring og tillegg: I kapittelet Prosess for oppretting av frivillighetssentral innarbeides følgende endring og tillegg: Punkt 2 Opprette interimsstyre med representanter for frivillige i Sørum og en kommunal representant. Målsetting: Utarbeide søknad til KD for å opprette frivillighetssentral i Sørum. endres til: Opprette interimsstyre med representanter for frivillige i Sørum, én kommunal representant og tre politiske representanter. Målsetting: Utarbeide søknad til KD for å opprette frivillighetssentral i Sørum. Tillegg, nytt punkt 4: Søknaden skal behandles i kulturutvalget før den sendes inn. Saksopplysninger: Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av: Kjell Romsås, Frivillighetstjenesten for eldre i Sørum, John Ole Nafstad, leder i Sørum idrettsråd, Martin Marsøe leder i Sørum kulturforum, Mona Mangen Sørum idrettsråd og Sørum kulturforum, Ivar Egeberg SP og Kristian Wølner SV. Erik Vea har vært kommunal representant i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har organisert og gjennomført to åpne dialogmøter, ett på Sørumsand og ett på Frogner, for lag og foreninger og frivillige enkltpersoner. Gruppas eget arbeid og innspill fra disse dialogmøtene er sammenfattet i et notat med forslag til organisering og drift av en fremtidig frivillighetssentral i Sørum. Arbeidsgruppas forslag til organisering og arbeidsoppgaver for frivillighetssentralen: Mål: Tilrettelegge for mer aktivitet og gjøre det enklere å være frivillig i Sørum. Formidle hjelp til personer med spesielle behov Navn: Frivillighetssentralen i Sørum. Eierform: Organisasjon som eies av frivillige lag og foreninger i Sørum. Medlemskap: Lag og foreninger og enkeltpersoner kan være medlemmer. Organisering og drift: Frivillighetssentralen drives etter retningslinjer for frivillighetssentraler /nærmiljøsentraler gitt av KKD. Noen sentrale områder er: Årsmøte er frivillighetssentralens øverste myndighet. Det velger et styre som er ansvarlig for driften. Styret bør ha representanter for frivillige lag og foreninger, frivillige privatpersoner, en fra kommuneadministrasjonen og en politiker. Styret ansetter daglig leder i full stilling. Daglig leder rapporterer til og er ansvarlig overfor styret. Daglig leder blir lønnet av offentlige midler. Sørum kommune garanterer for lønn til daglig leder gjennom tilskudd til organisasjonen. Årsmelding, revidert regnskap og forslag til budsjett fremlegges for årsmøtet. Ellers vanlige årsmøtesaker. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Frivillighetssentralen sine hovedoppgaver bør være: Bidra/koordinere arbeidet med å skaffe hjelpere via nettverkene i lag og foreninger Være kontaktpunkt for eldre som for eksempel trenger: Praktisk hjelp Matombringing Besøk Skyss Arrangere kurs for styrearbeid i lag og foreninger Hjelpe lag og foreninger til søknadsprosedyrer og i utvikling av prosjekter som kan skape økonomisk vekst Hjelp til hjemmesider og andre kommunikasjonsformer Hjelp til aktivitetskalender

3 Være brobygger og finne kompetanse mellom frivillige enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, kommunen og næringslivet Veilede og være en bidragsyter i utviklingsprosjekter initiert av frivillige Bistå ved oppstart av organisasjoner Sørge for møteplasser for aktivitet Vedtekter for Frivillighetssentralen i Sørum: Stiftelsesmøtet for Frivillighetssentralen i Sørum vil vedta organisasjonens vedtekter i samsvar med Kulturdepartementets veilederen for frivillighetssentraler. Valg av interimsstyre: Frivillighetstjenesten i Sørum, Sørum Kulturforum og Sørum idrettsråd utpeker 4 representanter som velges til interimsstyret. Fra administrasjonen velges seksjonsleder i kulturseksjonen. Følgende politikere velges: Søknad om statlige midler: Krav til søknadene: - Årets søknadsskjema må benyttes. - Søknaden må inneholde alle opplysninger som det bes om i søknadsskjemaet. o Frivillighetssentralens navn o Eier(e) av frivillighetssentralen o Frivillighetssentralens mål o Frivillighetssentralens målgruppe o Frivillighetssentralens oppgave og funksjon o Organisering av frivillighetssentralen: Planleggingsprosess og samarbeidspartnere Sentralens eierstruktur Sentralens styringsstruktur Funksjoner og oppgaver for daglig leder av sentralen Frivillighetssentralens lokaler o Samlet bindende finansieringsplan for frivillighetssentralen - Det skal legges ved et sammendrag på maksimum en side, som beskriver det lokale forankringsarbeidet; prosessen før søknadsfristen, og hvordan planene tenkt realisert dersom søker får statstilskudd. - Lokal finansiering må være skaffet til veie på søknadstidspunktet. Dersom det foreligger administrativt vedtak på lokale midler, vedlegges dette, endelig vedtak i kommunestyret kan ettersendes. Forhold til gjeldende vedtak: Vedtak i kommunestyre Vedtak i kulturutvalget Vedtak i kommunestyre Bærekraftig utvikling: Frivillighetssentralen i Sørum skal legge vekt på det tverrfaglige samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, lag og foreninger og det offentlige på lokalt plan. Sentralen skal være en møteplass for alle som har lyst til å delta innen frivillige virksomhet. Den skal ha fokus på å rekruttere nye frivillige grupper og åpne for nye former for frivillig innsats. På denne måten vil frivillighetssentralen bidra til å skape et godt og levende lokalmiljø som fremmer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold. Økonomiske konsekvenser:

4 Maksimum statstilskudd forutsetter daglig leder i 100 % stilling og minimum 40 % lokal finansiering av driftsbudsjett. Dersom det ansettes daglig leder med en annen stillingsprosent justeres den statlige finansieringen tilsvarende. For Sørum ansettes det daglig leder i 100 % stilling. Sørum kommune setter i budsjettet årlig av midler til lønn og drift av frivillighetssentralen minimum 40 % av driftsbudsjettet. For 2011 til sammen kr Sørum kommune garanterer for lønn til daglig leder og økonomi til driften. Bemanningskonsekvenser: Dersom det velges en modell som arbeidsgruppen foreslår, vil det ikke være bemanningskonsekvenser for Sørum kommune. Styret i Frivillighetssentralen i Sørum vil da ansette og ha personalansvar for en person i 100 % stilling som daglig leder for sentralen. Daglig leder rapporterer i denne modellen til styre i Frivillighetssentralen. I kommunene Fet og Nes eier kommunene frivillighetssentralene og daglig leder er kommunalt ansatt. I Fet rapporterer daglig leder til et styre som er uavhengig i forhold til kommuneadministrasjonen. I Nes rapporterer daglig leder til kultursjefen. I Nittedal er frivillighetssentralen en stiftelse og daglig leder er ansatt av og rapporterer til styret i stiftelsen. Her kjøper stiftelsen lønnstjenester av kommunen. Alle disse kommunene rapporterer frivillighetssentralene at de er godt fornøyd med sine modeller. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Ja Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Ingen Alternative løsninger: Blant de eksisterende frivillighetssentralene i Norge er det flere typer av eieformer. I Sørum kan det alternativt velges en sentral med kommunen som juridisk eier og kommunalt ansatt daglig leder. Det er videre flere alternativer til styresammensetninger for sentralen. Både med flere og færre representanter fra det offentlige. Noen sentraler har daglig leder med en lavere stillingsprosent enn 100 %. Disse får tilsvarende lavere økonomisk støtte fra staten. Det er i dialogmøtene fremkommet flere alternative navn for frivillighetssentralen. Sørum frivilligsentral er ett av disse. Vurdering: Rapporten Hvem bør eie frivillighetssentralene? (Rapport 98:14, H. Lorentzen og T. Røkeberg, ISF) undersøkte hva eierskapet betydde for innholdet og driften av sentralene. Hovedfunnet var at eierskap var av underordnet betydning for drift, organisering og omfang av virksomheten ved sentralene. Det er likevel en utfordring for kommunale sentraler å være bevisst på at de driver frivillig virke innenfor kommunale strukturer. Det er spesielt viktig å være tydelig på hva som faller innenfor det offentliges ansvar, og aktivt understøtte og stimulere lokal frivillig innsats og samarbeid med lokale foreninger og lag. I 2006 hadde de 274 frivillighetssentralene en blanding av sivile og offentlige eierformer. Nærmere 60 prosent av sentralene hadde en sivil eierform mens knappe 40 prosent var kommunale. Av de sivile sentralene oppga 14 prosent å være andelslag, 19 prosent stiftelser og 22 prosent foreninger, mens 4 prosent hadde andre eierformer. Ved arbeidsgruppens vurdering av eieform er det lagt vekt på en form hvor en ønsker å sikre lag og foreninger full kontroll med aktiviteten og strategiske valg for sentralen. Dette markeres ved at sentralen ikke drives av Sørum kommune, men av frivilligheten. Mange lag og foreninger ansetter og har arbeidsgiveransvar for daglig leder og er godt fornøyd med ordningen. Frivillighetstjenesten for eldre i Sørum gjør i dag et stort og viktig arbeid for behovstrengende eldre slik at de som ønsker det kan bo hjemme lengst mulig. Det er viktig at dette arbeidet videreføres i den nye frivillighetssentralen.

5 Utskrift av saken til: Arbeidsgruppen Nyvalgte interimsstyre Sørumsand, den 28. oktober 2010 Seksjonsleder: Erik Vea

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer