Saksfremlegg. Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger"

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune slutter seg til hovedtrekkene i SNRs drøftingsnotat Roller og oppgaver i næringspolitikken med følgende kommentarer: For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. I regi av SNR er det utarbeidet et drøftingsnotat som en del av prosjektet Næringseffektive kommuner, forankret i Strategisk næringsplan for Nedre Romerike. Hensikten med notatet er å trekke frem sentrale oppgaver i næringspolitikken og å drøfte oppgaver og rollefordeling mellom aktører. Et vesentlig spørsmål i notatet er: Er vi gode nok på næringspolitikk og hva skal vi gjøre for å bli bedre? Vedlegg: 1. Drøftingsnotat fra SNR: Roller og oppgaver i næringspolitikken, datert Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Strategisk næringsplan for Nedre Romerike, 2005; kan lastes ned fra (der finnes også drøftingsnotatet) Saksutredning: Bakgrunn for saken: I 2005 vedtok SNR kommunene Strategisk næringsplan for Nedre Romerike. Forankret i denne planen har SNR med bistand fra kommunene og andre utarbeidet et notat der hensikten er å drøfte sentrale oppgaver i næringspolitikken samt rollefordeling mellom aktører. Saksopplysninger: I notatet vektlegges at bevisst satsing på næringspolitikk ikke har vært særlig fremtredende blant kommunene i vårt område. SNR ønsker at notatet skal danne grunnlag for å drøfte/løse: Bidra til økt fokus og engasjement omkring næringspolitikk. Være et innspill til kommunenes arbeid med næringsstrategier og -planer. Diskusjonen om roller. Dvs. hva kan kommunen løse på egen hånd og hva kan man jobbe med i fellesskap på regionalt nivå. Hva er realistisk å få til og hvordan skal man løse utfordringer? Partnerskap: Hvilke partnerskap skal man skal inngå for å få gjennomført ønskede prosjekter, og få til en effektiv ansvarsfordeling og oppgaveløsning? I notatet presenteres de ulike SNR kommunenes næringsstruktur og arbeid med næringspolitikk, samt ulike næringsaktører i SNR-området. Det fremheves at SNR kommunene har få dedikerte ressurser til

2 næringsutvikling og begrenset samhandling med lokalt næringsliv. Unntaket er Skedsmo, som har egen plan- og næringssjef. Sørum er omtalt på s. 6 og 12. Hovedtema til drøfting: SNR ber kommunene om å drøfte følgende 9 oppgaver/tema, der oppgavefordelingen i dag ikke er entydig: (utdrag fra notatets tekst) 1) Lokale møteplasser og nettverksbygging : Man kan på lokalt nivå og i mindre skala etablere møteplasser for kommune (ordfører, politikere og rådmann) og næringsliv. Ambisjonene kan f.eks. gå i retning av å utvikle næringsråd og foreninger, etablere uformelle nettverk eller gjennomføre besøksrunder. : Kommunene bør vurdere og evt. utrede videreutvikling, opprettelse og funksjon i forbindelse med lokalt innrettede møteforum og kontaktpunkter. 2) Næringsarealer Næringsarealer omhandler tradisjonelt tomter og større områder som er avsatt til næringsvirksomhet. I en mer moderne tilnærming handler det også om bygg og tettstedsutvikling. Selv om det pr i dag kan virke som om det er nok kapasitet i regionen, så bør kommunene alltid sørge for å være i forkant, og dermed bistå med tilrettelegging særlig i tettstedene. Kommunene må tenke offensivt omkring etablering av næringsområder eller hvor man ønsker næringsvirksomhet; hva er det vi vil, hva passer inn her, hvilken type virksomhet ønsker vi å tiltrekke oss, osv.. Man må i tillegg være oppmerksomme på at næringsutvikling, næringsområder, tettstedsutvikling og arealdisponering er vevd sammen i langt større grad enn hva som tidligere har vært tilfelle (jfr. tradisjonell sektororientert tenking). 3) Akkvisisjon Akkvisisjon handler om å tiltrekke seg etablerte virksomheter. Det kan være relokalisering eller etablering av nye filialer. Akkvisisjon betinger tid, ressurser og aktiv innsats bl.a. gjennom oppsøkende virksomhet. Hvis det skal drives akkvisisjonsarbeid på Nedre Romerike bør dette trolig gjøres målrettet i forhold til en energi- og miljøklynge på Kjeller og bedrifter innen helsefag ved Ahus. Dette bør fortrinnsvis være oppgaver for Lørenskog og Skedsmo kommuner, eventuelt i samarbeid med SNR og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Utover dette er det naturlig at den enkelte kommune selv evt. vurderer om og hvordan det skal jobbes med akkvisisjon. 4) Aktivt eierskap : Med aktivt eierskap menes at kommunen går inn som eier eller deleier av selskap. Eksempel kan være utbyggingsselskap eller utviklingsvirksomheter. Aktivt eierskap er kostnadskrevende - og ikke uten risiko. Kommunene på Nedre Romerike anbefales å vurdere om utbyggings- eller utviklingsselskap eller på annen måte utøve aktivt eierskap, kan være en egnet strategi for å oppnå ønskede mål innenfor næringsog stedsutvikling.

3 5) Utdanning og kompetanseheving Ved å fokusere på god kvalitet i utdanningssystemet og økt kompetanse, så kan man være med på å legge et godt grunnlag for ny virksomhet og nye arbeidsplasser. I tillegg kan man bidra til rekruttering, videreutvikling og økt verdiskapning i det allerede etablerte lokale næringslivet. Kommunene kan vurdere tiltak som å skape positive holdninger til lokalsamfunn, kjennskap til lokalt arbeidsliv, yrkes-, utdannings- og karriereveiledning, samt å stimulere til entreprenørskap og interesse for FoU. 6) Innovasjon Innovasjon handler om å ta ideer og forskningsresultater i bruk. Å stimulere til innovasjon, nyskaping og flere nyetableringer er en utfordrende øvelse. Ofte foregår innovasjon på individuelt nivå. Samtidig ser vi at det er knoppskyting og nyetableringer med utgangspunkt i forskningsmiljøene, bl.a. på Kjeller. Det finnes også eksempel på virksomheter som legger til rette for at ansatte skal jobbe med innovasjonsrettede tiltak, både i næringslivet og i det offentlige. Kommunene bør vurdere en eller flere tiltak som medlemskap i Ungt Entreprenørskap, entreprenørskapsfag i skolen, stipendmidler og/eller utleie av kontor- og næringsbygg. 7) Veiledningstjenester Når man etablerer en virksomhet, vil man bevege seg gjennom ulike faser. Når en person eller virksomhet går fra gründerfase til drift, kreves omstilling av mentalitet og et annet fokus. Det er ofte behov for veiledning og bistand på ulike sider innenfor bedriftsøkonomi, for å sikre videre drift og utvikling av virksomheten. Kommunenes servicekontor og/eller næringsansvarlige bør ha generell og god kunnskap om og kunne henvise til virksomheter som Etablerersenteret og Campus Kjeller, bl.a. ved å gjøre tilgjengelig relevant brosjyremateriell. Relevant her er SNR-prosjektet Næringseffektive kommuner, hvor informasjon omkring ledige areal står sentralt. 8) Samhandling offentlig, næringsliv og FoU: Man kan ta initiativ til formelt samarbeid mellom offentlige instanser (kommune), næringsliv og utdanning/ FoU på regionalt nivå. I dette må man gjerne også inkludere det finansielle miljø. Formålet med slike samarbeidskonstellasjoner er at det skal bidra til nyskaping, næringsutvikling, nye arbeidsplasser og lokal utvikling også på andre områder. For å få til et balansert og godt samarbeid, er det nok en fordel med en viss størrelse både på næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Nedre Romerike kan synes å være et egnet nedslagsfelt for møteplasser/forum med 1-2 møter pr år, og SNR kan være et naturlig organ for å ivareta funksjonen. 9) Kunnskap, kompetanse og ferdigheter Med kunnskap og kompetanse menes en viss kjennskap til teori om næringsutvikling, internasjonale trender og muligheter i egen region. Med ferdigheter menes evne til å omsette kunnskap og kompetanse i konkret handling. Det er avgjørende for kommuner som ønsker å drive aktivt næringsutviklingsarbeid at man har personell som innehar kunnskap, kompetanse og ferdigheter.

4 Utvikling av et fagmiljø innen SNR (SNR/ØRU) anbefales. 10) Planer og prosjektfinansiering Med planer og prosjektfinansiering menes i denne sammenheng initiativ og felles satsing på strategisk planarbeid, operative oppgaver og prosjekter samt å sørge for økonomiske midler og andre ressurser til å gjennomføre dette. Strategiske næringsplaner utvikles som oftest i prosesser der det offentlige og næringslivet er likeverdige parter. Ved at det offentlige har økonomi til å være samarbeidspart og medfinansiør kan dette gi grunnlag for viktige prosjekter og ny næringsvirksomhet. Det er viktig å utvikle en sterk felles forståelse for at en regional satsing er nødvendig. I konkurranse med andre regioner må også våre kommuner løfte i fellesskap. Kommunene må samtidig være rause med hensyn til at ting tar tid, og ikke forvente kortsiktige resultater. 11) Profilering og markedsføring Tiltak omkring felles profilering og markedsføring av regionen samlet eller av deler av regionens kvaliteter, lokaliseringsfaktorer eller bransjer. Profilering og markedsføring er kostnadskrevende, omfattende og krever grundig forarbeid og planlegging. Omfanget og kostnadene tatt i betraktning synes det mest hensiktmessig at arbeid og vurderinger for å få til en målrettet og prioritert innsats i forbindelse med markedsføring gjøres på regionalt nivå. SNR representerer kommunene i samarbeid med andre aktører. 12) Statistikk og andre måleindikatorer De som arbeider med samfunnsutvikling og som ønsker å følge utviklingen på viktige områder, vil gjerne ha tallmateriale som understøtter, forklarer og sier noe om hvilken retning man er på vei. Dette er informasjon som ofte må kjøpes fra eksterne aktører. I vår region bør SNR har hovedansvaret og i samarbeid med Akershus fylkeskommune innhente, bearbeide og presentere relevant data innenfor næringsutvikling og arbeidsliv. 13) Påvirkning av rammebetingelser Med rammebetingelser menes i denne sammenheng eksterne forhold som kan påvirke lokale næringsvirksomheter både i operativ drift samt indirekte økonomisk. Påvirkning av rammebetingelser, som er gitt av statlige/nasjonale instanser, er en oppgave som kommunene ikke er i stand til å gjøre alene. Det må utøves press fra flere aktører, ofte over lengre tid. Det er å anbefale at det tas et tydeligere ansvar gjennom SNR. Samtidig bør det understrekes at dette primært er en politisk oppgave som betinger politisk initiativ og at SNR kun kan ha en tilretteleggende rolle. SNRs anbefaling: For å målrette og effektivisere næringsarbeidet på Nedre Romerike anbefaler programstyret følgende arbeidsdeling mellom SNR og kommunene: Oppgaver 1. Lokale møteplasser og nettverk SNR ved programstyret sin rolle Kommunenes rolle Vurdere og evt. initiere/invitere Andre samarbeidspartnere Lokale næringsorganisasjoner

5 2. Næringsarealer Koordinering/ felles løsninger Planprosess med vurderinger og valg 3. Akkvisisjon Kan bidra i ft. Ahus Vurderinger og valg og Energi & miljø 4. Aktivt eierskap Vurdere etablert utbyggingseller utviklingsselskap 5. Utdanning og Vurdere og velge blant tiltak kompetanseheving som holdninger til lokalsamfunn, kjennskap til lokalt arbeidsliv, yrkes-, utdannings- og karriereveiledning, opprette lærlingplasser, stimulere til entreprenørskap og til 6. Innovasjon Partner i større prosjekter interesse for FoU. Vurdere tiltak som medlemskap i Ungt Entreprenørskap, entreprenørskapsfag i skolen, stipendmidler og/eller utleie av kontor- og næringsbygg. 7. Veiledningstjenester Utvikle kjennskap til samarbeidspartnere -> 8. Samhandling offentlig, næringsliv og FoU 9. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter omkring næringsutvikling 10. Planer og prosjektfinansiering 11. Profilering og markedsføring 12. Statistikk og andre måleindikatorer 13. Påvirkning av rammebetingelser Etablere regionalt møteforum Utvikle et regionalt fagmiljø omkring næringsutvikling Initiere og lede an i regionale plan-prosesser Lede prosjekt og vurderinger Innhente, bearbeide og presentere data Tilrettelegge for politiske påvirkningsprosesser Eiere av fagmiljøet. Bistå med finansiering. Drøfte behovet og hvordan fagmiljøet skal utvikles. Vurdere behovet for egne planer som supplement til regionale planer. Akershus fylkeskommune SIVA Akershus fylkeskomm. Etablerersenteret Innovasjon Norge SIVA, NFR, Campus Kjeller, Ungt Entreprenørskap Etablerersenteret Campus Kjeller SIVA Innovasjon Norge (Arena) Kunnskapsbyen Lillestrøm Akershus fylkeskommune Osloregionen Akershus fylkeskomm. Ulike finansieringskilder Kunnskapsbyen Lillestrøm Akershus Reiselivsråd Akershus fylkeskommune NHO Kommunene anbefales også å upeke en administrativ person som gis et dedikert ansvar for næringsarbeidet i den enkelte kommune. Forhold til eksisterende plandokumenter: Notatet er en del av et prosjekt i Strategisk næringsplan for Nedre Romerike. Forhold til gjeldende vedtak: Sørum behandlet Strategisk næringsplan for Nedre Romerike i sak 40/05, Økonomiske konsekvenser: Investeringer, Drift, vedlikehold: En del av de tiltakene SNR foreslår vil i så fall Sørum arbeider videre med det, kunne utløse behov for økonomisk finansiering. Bærekraftig utvikling: Målrettet og effektivt næringsarbeid er samfunnsmessig bærekraftig.

6 Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Vurdering: Notatet fra SNR legger opp til drøftinger av sentrale, men store problemstillinger. Det er en klar ambisjon om at kommunene skal være mer aktive i næringspolitikken enn de er i dag. Sørum har ikke egen næringssjef. Ordfører, rådmann og seksjonsleder for plan og utbygging utfører det løpende arbeidet med næringsutvikling. Det ble startet arbeid med å revidere næringsplan for Sørum i Etter at Strategisk næringsplan for Nedre Romerike ble vedtatt har arbeidet med kommunal plan lagt i bero. SNR-notatet er et viktig innspill til kommunens eget arbeid med næringspolitikk. Gjennom kommuneplanen og kommunedelplanene er det vedtatt strategier for næringsutvikling og lokalisering. I kommunedelplanene er det siste tydeliggjort ved at videre næringsutvikling skal ha fokus på ikke å blande bolig- og næringsfelt. Videre skal det satses på Sørumsand og Frogner, bl.a. ved å lokalisere nye boligfelt sentralt her. Større befolkningstetthet og økt handelsomland legger til rette for styrket attraktivitet for næringslivet. Ny næringslokalisering for øvrig skal skje i tilknytning til E6. Sørums engasjement i næringspolitikken må skje i henhold til de økonomiske rammer kommunen rår over. Eventuelle nye oppgaver Sørum skulle ta på seg må vurderes i forbindelse med kommunes ordinære økonomiplaner og handlingsplaner. Rådmannen anbefaler at de problemstillinger SNR tar opp drøftes politisk. Utskrift av saken til: Saksbehandler Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Næringsdestinasjon Eidsvoll Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Desember 2013 Innholdsfortegnelse 1. Formål Side 3 2. Utfordringer og muligheter Side 4 A. Øvre Romerike et vekstområde

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN

ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Oslo kommune Byrådet 0 0 B rådssak 110/13 ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Sammendrag: Saken er en oppfølging av bystyrets sak 359/12 Etablering av næringsmviklingsselskap i Oslo

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Dato: 13.03. 2014 Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Forord Arbeidet med å lage dette forslaget til strategisk næringsplan for Østre Agder er forankret i de syv kommunestyrene

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

«MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie

«MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie «MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie 13. mai 2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektet «Næringsvennlig kommune»... 3 1.3 Eierskap og organisering...

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Hamnvik, tlf 41524849 Saksframlegg Dato 12.03.2015 Referanse 2014/822 - Arkivkode: 146 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

Næringsarbeid. Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016

Næringsarbeid. Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016 Næringsarbeid Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016 2 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1 1.3 Avgrensning...1

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Samfunnsanalyse av Rana-regionen

Samfunnsanalyse av Rana-regionen TFoU-rapport 2015:4 Rabothytta i Hemnes kommune, ved Nord-Norges høyeste fjelltopp, Oksskolten. Kilde: Fabrice Milochau/Okstindan natur- og kulturpark. Samfunnsanalyse av Rana-regionen Roald Sand Espen

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer