Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger"

Transkript

1 Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til forslag til strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sørum kommune vil understreke viktigheten av at Romerike fortsetter å ivareta sin rolle som vertsregion for Norges hovedflyplass. Mulighetene for lokalisering av en 3. rullebane må holdes åpne. For å oppnå størst mulig slagkraft bør arbeidet med å realisere overlappende mål og tiltak i Utbyggingsplan for Gardermoen og Strategisk næringsplan for Nedre Romerike samordnes. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Aktuelle fylkeskommuner og kommuner, ØRU og SNR, LO, NHO, Avinor og OSL har utarbeidet forslag til strategisk utviklingsplan for Gardermoen Planen er nå på høring og skal sluttbehandles i Fylkestinget. Vedlegg: 1. Til M/Us faste medlemmer: Planforslaget. Øvrige: Sammendrag av planen samt planens kap 5, Visjon, mål og tiltak. Planen kan i sin helhet leses/ lastes ned fra eller fås hos saksbehandler. 2. Referat fra SNRs ordførermøte , sak 40/066: 3. rullebane på OSL. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Strategisk utviklingsplan Gardermoen 2040 er en oppfølging av fylkesdelplanen Romerike møter framtida og av Oslo lufthavns lufthavnsplan fra 01/02. Planen har til hensikt å forene prioriteringene i de to nevnte planene slik at regionen og flyplassen kan utvikle seg til beste for hverandre. Ullensaker kommune har varslet at de skal utarbeide en kommunedelplan for Gardermoen. Styringsgruppa for planarbeidet er bredt sammensatt: Fylkeskommunene i Akershus, Hedemark og Oppland, ØRU, SNR, Ullensaker og Nannestad kommuner, LO og NHO, OSL og Avinor samt fylkesmannen er representert. Akershus fylkeskommune har hatt prosjektledelsen. Saksopplysninger: Utviklingsplanen er omfattende. Her refereres hovedbudskapet: Gardermoen er Norges hovedflyplass:

2 Luftfartsnæringen forventer stor vekst i flytrafikken. Prognosene er usikre og antall passasjerer i 2035 kan bli høyere eller lavere enn intervallet på millioner nye reisende fram mot Fra 2011 vil flytrafikken i EØS-området bli en del av systemet med CO 2 -kvoter. Målet er at klimautslipp fra fly skal stabiliseres på nivå i perioden fram til Etterspørselen etter flyreiser kan gå ned med inn til 2 %. Faktiske klimaendringer og økt internasjonal miljøbevissthet kan endre prognosene ytterligere. Gardermoen skal bidra til den regionale utviklingen: Ett viktig argument for å lokalisere hovedflyplassen til Gardermoen var å skape mer regional vekst. Det er nå over sysselsatte på flyplassen. Analyser viser at dette kan stige til i % av de sysselsatte bor i dag på Romerike, og langt de fleste på Øvre Romerike. Hedmark og Oppland har tredoblet sin andel fra før situasjonen på Fornebu. Underleverandører ligger i hovedsak i nærområdet og i Oslo, og flypassasjerenes forbruk legges stort sett igjen i Oslo. Transport er ikke nok for å få økt regional vekst. Om Gardermoen skal bidra til den regionale utviklingen i hovedstadsområdet og Innlandet, må det satses på kompetansebygging. Forsvaret, forskningsparken og Høgskolen i Akershus danner en spennende næringsklynge med stort utviklingspotensial på Kjeller. Innlandet er nasjonalt ledende på opplevelsenæringer og Oslo og Romerike på kurs og konferansemarkedet. Gardermoen skal være ledende på miljø i Europa: Gardermoen skal drives slik at de negative følgene for omgivelsene blir minst mulig og miljøhensyn skal innarbeides i all drift, utvikling og planlegging. Transporten til og fra Gardermoen har en av de høyeste kollektivandelene i Europa, selv med reduksjon fra 1999 til Andelen som blir sluppet av med bil har økt tilsvarende. Det bør legges en plan for hvordan man kan opprettholde kollektivandelen på over 65 % for de flyreisende. Når det gjelder støybelastingen for befolkningen rundt flyplassen er målsetningen at dette blir forutsigbart og belaster færrest mulig mennesker. Støybelastning med en eventuelt tredje rullebane medfører en betydelig endring av støybildet på Øvre Romerike. Dette gjelder samtlige lokaliseringsalternativ for en eventuell tredje rullebane. En utvidelse av flyplassen må ta hensyn til de negative helse- og privatøkonomiske konsekvensene som påføres innbyggerne. Økonomisk kompensasjon og annen bistand må legges til grunn som en premiss for alle framtidige utviklings- og utbyggingstiltak. Gardermoen skal være ledende på sikkerhet og service: Det legges stor vekt på at all virksomhet på flyplassen foregår med maksimale sikkerhetsmarginer. Dagens terminal har ikke tilfredsstillende kapasitet bl.a. pga. stadig strengere sikkerhetskrav samt den store trafikkveksten de seneste årene. Det pågår derfor planlegging av en terminal 2 i Til tross for at punktligheten er på et lavere nivå enn før er Gardermoen fortsatt i Europa-toppen i punktlighet. (fjerdelplass i 2006). Strategisk partnerskap: Gardermoen skal bidra til å styrke Osloregionen, Innlandet og Värmland som konkurransedyktig region i Europa gjennom økt nyskaping og innovasjon. Utviklingsplanen for Gardermoen skal bidra til regionalt og nasjonalt samarbeid om utviklingen av hovedflyplassen, samt samarbeid om næringsutvikling i nærregionen til flyplassen. Partene bak utviklingsplanen skal bidra til å videreutvikle samhandlingen mellom Innlandet, Osloregionen og Sverige.

3 Det bør etableres et strategisk samarbeidsorgan mellom OSL, folkevalgte og næringslivet i regionen/hovedstadsområdet og Innlandet. Organet kan være arena for strategiske drøftinger og pådriver for strategisk samarbeid om nærings-, kompetanse- og samferdselsutvikling. Kap 5, Mål og tiltak: Visjon: Gardermoen: Viktigst for Norge! Hovedmål: Gardermoen bidrar positivt til regionens utvikling, er et nasjonalt knutepunkt og et utstillingsvindu for verden. Delmål: Gardermoen skal bidra til regional utvikling 1. Styrke Osloregionen, Innlandet og Värmland som konkurransedyktig region i Europa gjennom økt nyskaping og innovasjon 2. Videreutvikle samhandling mellom Innlandet, Osloregionen og Sverige 3. Øke etablering av flyplassrettet og flyplassavhengig næringsvirksomhet 4. Øke etablering av logistikk-, reiseliv- og flyteknisk virksomhet 5. Utdanningstilbudet skal samsvare med befolkningens, næringslivets og offentlig sektors behov 6. Fremme utdanning, forskning og utvikling på Romerike og i Innlandet 7. Fremme felles internasjonal profilering og markedsføring av regionen Gardermoen skal være ledende på miljø 8. Flyplassen bidrar til redusert energibruk og utslipp av klimagasser 9. Flyplassen står for en streng praktisering av miljø- og flystøyforskrifter 10. Innføre nye former for støysvake landingsprosedyrer 11. Ta høyde for en eventuell framtidig tredje rullebane i planleggingen av utbyggingsmønster rundt flyplassen 12. Gjenopprette andelen kollektivreisende til og fra flyplassen på over 64 % Gardermoen skal være ledende på sikkerhet og service 13. Tilrettelegge for effektiv håndtering av sikkerhetskrav på flyplassen 14. Opprettholde flyplassens posisjon som ledende på punktlighet og kundevennlighet Strategier og tiltak: Regional utvikling og partnerskap Det foreslås 28 strategier, med tilhørende tiltak. Enkelte for , øvrige er langsiktige. Strategiene er utarbeidet under følgende hovedbolker: Konkurransekraft og innovasjon Kompetanse Reiseliv og profilering Strategisk samarbeidsorgan Hovedflyplass Initiativtager Service og sikkerhet Logistikk og flyfrakt Miljø, støy og utbyggingsmønster Transport og tilbringersystem NTP

4 Forhold til eksisterende plandokumenter og gjeldende vedtak: Planen er oppfølging av fylkesdelplanen Romerike møter framtida , og Oslo lufthavns lufthavnsplan fra 2001/02. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Drift, vedlikehold Ikke relevant i denne saken. Bærekraftig utvikling: Bærekraftig vekst og utvikling er sentralt i planen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Vurdering: Da beslutningen om å lokalisere Norges nye hovedflyplass til Gardermoen var tatt hadde regionen høye forventninger til ringvirkninger i form av vekst og nye arbeidsplasser. Utviklingen etter åpningen 1998 har i betydelig grad innfridd forventningene. P. t. er der nærmere arbeidsplasser knyttet til flyplassen. Det kan bli etablert 9000 nye arbeidsplasser på Gardermoen (flyplassen og hotellene) de neste 15 årene. Ringvirkningene kommer i tillegg, slik at vi snakker om ca nye arbeidsplasser totalt. Ordførermøtet i SNR behandlet , sak 40/066 en sak om 3. rullebane på OSL. (Vedl. 3) Hovedkonklusjonen i vedtaket er at utvikling av kapasiteten ved hovedflyplassen er viktig, samt den utrolig store veksten Gardermoen representerer for utviklingen på Romerike. Viktigheten av 3. rullebane omtales slik: For at OSL-Gardermoen skal være konkurransedyktig vil det kunne bli behov for en tredje rullebane mellom år 2020 og Det er av stor nasjonal og regionalpolitisk betydning at OSL-Gardermoen gis gode rammebetingelser som landets nasjonale flyplass, herunder mulighet for utvidelse med en tredje rullebane når kapasitetshensyn gjør dette nødvendig. Nasjonal, regional og lokal planlegging må hensynta dette. Forholdet til SNR og Strategisk næringsplan for SNR: Mange av målsetningene og tiltakene i utviklingsplanen for Gardermoen er sammenfallende med tilsvarende i Strategisk næringsplan for SNR. Ikke minst gjelder dette mål og tiltak relatert til kompetanse og behov for økt samarbeid i regionen. Punktene 3, 4, 5 og 9 er her sentrale. Et av de konkrete tiltakene som foreslås er å opprette et strategisk samarbeidsorgan i regionen mellom OSL, SNR, ØRU, regionale politikere og næringslivet. De foreslåtte strategier og tiltak i planen bør i arbeidet videre samordnes med andre prosjekt og planer i regionen. Sørum kommune mener at mål og tiltak i planen nettopp betinger økt samarbeid på strategisk nivå. Romerike som vertskommune for landets hovedflyplass: Å få flyplassen til Romerike var ønsket, og det ble kjempet for det. Gardermoen er en regional og nasjonal utviklingsaktør som har skapt arbeidsplasser og vekst i et langt større omfang en ventet. En gang mellom 2020 og 2040 vil det være behov for 3. rullebane. Støybelastningen med en eventuelt tredje rullebane medfører en betydelig endring av støybildet på Øvre Romerike, og delvis også i Heksebergåsen. Dette må håndteres.

5 Hovedkonklusjonen er likevel at Romerike som vertsregion for Norges hovedflyplass sammen med hele hovedstadsområde må ivareta sin rolle og fortsatt legger til rette for at flyplassen kan vokse og utvikles også på lang sikt. Utskrift av saken til: Inger K. Tveranger Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger K. Tveranger

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Komitebehandlet dokument 25.8.09 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 28.9.09 1 Innhold side Forord 3 1. Utviklingstrekk

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer