Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30"

Transkript

1 Arkivsak: 07/1522 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30 Anne Grindal Søbye Innstilling: Sørum kommune påklager vedtakene om endrede og fornyede tillatelser til Stena Metall til mottak, lagring, sortering og demontering av farlig avfall og EE-avfall på følgende punkter: - Det må settes vilkår om at produksjonen inne på anlegget også skal skje innenfor tidsrommet kl Åpningen i tillatelsen for at det unntaksvis kan tillates dokumenterte, begrunnede transporter utenom tidsrommet kl på hverdager må fjernes. Begrunnelse for klagen fremgår av saksutreningen. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Stena Metall har fått endrede/fornyende tillatelser fra Fylkesmannen til mottak, lagring, sortering og demontering av farlig avfall og EE-avfall. Kommunen har bare fått delvis medhold i høringsuttalelsen (M/U sak 63/08) og rådmannen anbefaler at vedtaket påklages. Vedlegg: 1. Fylkesmannens brev av Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Miljø- og utviklingsutvalgets sak 63/08. Tillatelsene og øvrige dokumenter knyttet til Fylkesmannens behandling ligger på under nyheter hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksutredning: Bakgrunn for saken: Stena Metall søkte Fylkesmannen om fornyede tillatelser til mottak, lagring, sortering og demontering av farlig avfall og EE-avfall. De søkte samtidig om: økning av mottak av farlig avfall med 1700 tonn fra dagens 5800 tonn til 7500 tonn. økning av mottak av EE-avfall med 5000 tonn fra dagens tonn til tonn. utvidelse av tiden for produksjon (ikke transport/mottak) fra gjeldende tillatelse (mellom kl ) til ny (mellom k ). Sørum kommune ga sin høringsuttalelse i form av Miljø- og utviklingsutvalgets vedtak sak 63/08 av

2 Fylkesmannen har gitt fornyet/utvidet tillatelse datert , der kommunen har fått delvis medhold. Miljø- og utviklingsutvalget bes ta stilling til om kommunen skal påklage vedtaket. Kommunen har fått utsatt klagefrist til 5.mars. Saksopplysninger: Høringsuttalelsen fra kommunen v/ MU sak 63/08 kontra vilkår i tillatelsene: (Tekst i kursiv angir hvordan de fornyede/endrede tillatelsene forholder seg til uttalelsen) Kommunen vil motsette seg økning av avfallsmengden da dette fører til økt trafikkbelastning opp Tretjerndalsvegen. Er IKKE etterkommet i tillatelsen. Kommunen motsetter seg også økning av produksjonstiden. Er IKKE etterkommet i tillatelsen. 1. Det må fastsettes tider for drift i de nye tillatelsene. Er etterkommet i tillatelsen mht. transport, men IKKE mht. til produksjon inne på anlegget.. 2. Setningen i pkt og pkt om at det unntaksvis kan godkjennes enkelttransporter utenom ordinær driftstid må fjernes. "Unntaksvis" er udefinert, og kan bli tolket ulikt av bedrift og nærmiljø. Er IKKE etterkommet i tillatelsen, men det er stilt krav om loggføring av transporter utenom tiden og at det i loggen skal føres en dokumentert begunnelse for hvorfor transporten måtte kjøres utenom kl på hverdager. 3. Tillatelsen bør være tydelige på krav til dokumentasjon av overholdelse av støygrensene. Bedriften bør få krav om å gjennomføre støymålinger ved de nærmeste og mest utsatte boligene for støy fra anlegget og trafikken. Målingene bør gjennomføres tilstrekkelig hyppig for dokumentasjon av at kravene overholdes. Måling vil favne all støy fra industriområdets øvrige bedrifter med tilhørende trafikk, og må tolkes i forhold til øvrig virksomhet. Men for beboerne er det det totale trafikk- og støybildet som er viktig og målinger kan danne et bedre grunnlag for samarbeid mellom nærmiljøet og virksomhetene på industriområdet. Er delvis etterkommet i tillatelsen. Det er stilt krav om dokumentasjon av støy innen , og deretter hvert 3.år. Det er opp til bedriften å fremlegge dokumentasjon av ved støyberegninger eller målinger. Fylkesmannens saksbehandler for støy vil vurdere om dokumentasjonen er god nok og kan evt. gi pålegg om ytterligere dokumentasjon. Fylkesmannen kan også kreve støydokumentasjon utenom disse 3-årsintervallene. 4. Dersom Fylkesmannen likevel skulle velge å innvilge søknaden om utvidelse av driftstid og/eller økning i avfallsmengder, ber Sørum kommune om at det skal stilles vilkår om at regulert g/s veg opparbeides før ny tillatelse trer i kraft. Subsidiært ønsker kommunen at det medtas krav om andre fysiske trafikksikkerhetstiltak på strekningen mellom industriområdet og undergangen (se kart i vedlegg 1) Er IKKE etterkommet i tillatelsen. Forhold til eksisterende plandokumenter: Området er regulert til industri i reguleringsplanen for Ausenfjellet industriområde av Forhold til gjeldende vedtak: Miljø- og utviklingsutvalgets uttalte seg til høringen i sak 63/08. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen som følge av dette vedtak.

3 Drift, vedlikehold: Ingen som følge av dette vedtak. Bærekraftig utvikling: Det er bærekraftig at det finnes godkjente avfallsbehandlingsanlegg med tilstrekkelig kapasitet for forskriftsmessig behandling av EE-avfall og farlig avfall. Samtidig skal ulempene for anleggets nærmiljø begrenses innefor gitte rammer i tillatelsene. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Kommunen påklager ikke Fylkesmannens vedtak om endrede/fornyede tillatelser til mottak, lagring, sortering og demontering av farlig avfall og EE-avfall. Vurdering: Avfallsmengde: Kommunen kommer ikke til å få medhold i en klage på at Stena Metall har fått øket avfallsmengdene. Konsekvensutredningen for Stena Miljø fra 2002 bruker totalt årstonn som beregningsgrunnlag. Tabellen nedenfor oppgir mottak av avfall i årstonn ved anlegget de siste 2 år og forventet mottak i årstonn i 2009: Årstonnasje returpapir Årstonnasje jern&metall Årstonnasje farlig avfall Årstonnasje WEEE Totalt Bedriften holder seg godt innenfor det grunnlaget som fremgår av konsekvensutredningen, også når det tas hensyn til økningen på 6700 tonn som ligger i de nye tillatelsene. I den store sammenhengen for feltet som helhet utgjør ikke økningen med 6700 tonn mye av totaltrafikken Utfra miljøhensyn er det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet på mottak av miljøfarlig avfall og EEavfall for å hindre spredning og uforsvarlig håndtering av avfallet. Det er en underliggende forutsetning i Fylkesmannens behandling at det normalt er best å utvide/utnytte kapasiteten på eksisterende anlegg. Driftstider/transporttider:

4 I tillatelsene for EE-avfall og farlig avfall fra 2003 er det stilt krav til driftstider fra kl I de nye tillatelsene gjelder denne tidsbegrensningen kun tungtransporten til og fra anlegget, mens det er tatt inn at produksjonstiden er regulert av støykravene, bestemmelsene i reguleringsplanen og rammetillatelsen for virksomheten. Støykravene: angir øvre grenseverdier for hvor mye støy det kan være på dag, kveld, natt, lørdag og søndag/helligdag. Bedriften kan dermed i motsetning til tidligere ha en del støy (innenfor grenseverdiene) fra virksomhet knyttet til EE-avfall og farlig avfall utenom tidsrommet uten at det rammes av vilkårene i tillatelsen. Se eget avsnitt om støy. Reguleringsbestemmelsene: Reguleringsplanen som ble vedtatt i 1990 inneholder ingen krav til driftstider eller støybegrensninger. For de øvrige deler av virksomhetene på industriområdet som ikke er avhengige av fylkesmannens tillatelse er det derfor ikke noen bindende grenser for driftstid eller støy. Rammetillatelsen: I rammetillatelsen i byggesaken er det stillet vilkår om at konsekvensutredningen skal legges til grunn for virksomheten. I konsekvensutredningen er det opplyst om driftsituasjonen i anlegget: Drift 8-12 timers arbeidsdag, mellom kl " (Konsekvensutredningen for Stena Miljø s.14) Det er også forutsatt 220 arbeidsdager i året i konsekvensutredningen. Det fremgår av søknaden fra Stena Metall at de ønsker å kunne drive produksjon fram til kl mandag til fredag Når regulering av driftstid er tatt ut av tillatelsene er det kun henvisningen til konsekvensutredningen i rammetillatelsen som hindrer en drift på kveldstid som det har vært en del klager på fra naboene (boligene). Denne endringen i tillatelsene er derfor en reell svekkelse av rammevilkårene for bedriften i forhold til at beboerne i området vil bli mer støyutsatt. Tillatelsen er tydelig i presiseringen av at transport med EE-avfall og farlig avfall utenfor tidsrommet kl kun skal være unntaksvis, og at dette skal begrunnes særskilt i hvert tilfelle. Lørdager, søndager og helligdager skal det ikke være tungtransport inn og ut av anlegget. Utfra kommunens tidligere erfaring med klager på transport på kvelder, helger og netter synes det som om dettte først og fremst skyldes papirmottaket. Papir- og metallmottaket krever ikke tillatelse fra fylkesmannen. Støy: Vdr. vilkår om dokumentasjon av støy: Her har Fylkesmannen tatt med kommunens anmodning om at det skal dokumenteres at støykravet overholdes, og satt krav om ny dokumentasjon hvert 3.år. Tillatelsen sier ikke noe om hvordan dokumentasjonen skal gjennomføres. Dette gir Fylkesmannen mulighet til å vurdere hvilken form for dokumentasjon som er egnet utfra situasjonen og den tilgjengelige metodikken. Støy er et fagfelt i utvikling. I tillatelsen er det i tillegg medtatt at støyvurderinger iverksettes når Fylkesmannen bestemmer, og at støykravene kan skjerpes eller spesifiseres dersom forholdene tilsier det. Eventuelle klager på støy fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt. Det vil si at dokumentasjon av støy fra virksomheten vil kunne fanges opp også mellom disse 3 års intervallet. Fylkesmannens tillatelser omhandler kun støy fra virsomhet knyttet til produksjon, lossing og lasting inne på bedriftens område. Støy knyttet til den tilhørende transporten på adkomstvegen anser Fylkesmannen å ligge utenfor sitt myndighetsområde. I konsekvensutredningen ble støy fra trafikken til/fra anlegget regnet inn i hht. gjeldende rettspraksis. Konsekvensutredningen skal ligge til grunn for senere tillatelser fra kommunen og fra Fylkesmannen. Det er derfor spesielt at Fylkesmannen nå sier at de ikke har hjemmel til å gi pålegg i forbindelse med veistrekningen til og fra et industriområde med flere andre anlegg som ikke trenger Fylkesmannens tillatelse. Dersom det skal gjøres endringer i forbindelse med atkomstveien, sier Fylkesmannen at dette vil dette være kommunens myndighetsområde.

5 Kommunen har bedt fylkesmannen om en nærmere redegjørelse for beregning av støy: Støykravene er endret i forhold til de gamle tillatelsene for å tilpasses nye beregnings- og målingsmetoder. De nye kravene er lettere å etterprøve. Nye og gamle støykrav er ikke direkte sammenlignbare, men generelt er tallene som angir grenseverdier for ekvivalent støy hevet. Disse beregnes imidlertid nå gjennom døgnet.dvs at når det står 55, innebærer det at grensen er 5 db strengere på kvelden og 10 db strengere på natten. Det er ikke oppgitt i de gamle grensene om man skal beregne støyen ut fra året eller fra døgnet. Dersom man beregner ut fra døgnet vil de nye grensene innebære at det tillates en liten økning i støy på dagtid. Det ligger imidlertid en bestemmelse i de nye grensene om at for impulslyder (støt, dunk ol.lign) skal grensen settes 3 db lavere. Dette er strengere enn de gamle bestemmelsene. Det er vanskelig å komme med en konklusjon om hvilken av grensene som er strengest, fordi måten støyen reguleres på er komplisert og varierer gjennom døgnet. Fylkesmannen betrakter imidlertid de nye grensene som strenge. De er også mer definert enn de gamle (færre usikkerheter i forhold til å gjennomføre målinger). De nye grensene er i tråd med anbefalinger som SFT gir i dag og derfor oppdaterte og vil være lettere å sammenligne med de grensene som andre virksomheter får Trafikksikkerhet: Krav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg er et urealistisk stort krav i forhold til den økningen Stena Metall søker om. Rådmannen anbefaler derfor ikke å klage på dette ikke er stilt som et vilkår i tillatelsene. Rådmannen vil i egen sak foreslå bruk av krisepakke-penger til et forprosjekt på GSvegen/eventuell omlegging av Tretjerndalsvegen. I dette prosjektet kan det også evt. vurderes alternative fartsdempende tiltak. Fartshumper er ikke et egnet virkemiddel. Konklusjon: Utfra en samlet vurdering foreslår rådmannen at kommunen klager på deler av vedtakene om fornyet og utvidet tillatelse til mottak, lagring, sortering og demontering av farlig avfall og EE-avfall. Utskrift av saken til: Saksbehandler Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: 98261644 Vår dato: 24. oktober 2013 Vår referanse: 200900625-98/602/SHA Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Saksfremlegg Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Granstua

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 06/4818 Saksbehandler: K-kode: 423 NYTT SENIORTILTAK: 90 % JOBB MED 100 % LØNN SAMT VIRKSOMHETENE DEKKER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Vedtekter for oppreisningsordning for barnevernbarn vedtas.

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Saksfremlegg Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Forslag til Sørum kommunes retningslinjer for registrering

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002.

Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002. FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.12.05 2005/2468-12 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ola Gillund, 62 55 11 79 462.2 25.05.2005 Norsk Trafikksenter

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer