Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av kommuneplanbestemmelse for N40"

Transkript

1 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad Området ble lagt ut som næring etter innspill fra grunneierne Liv og Hugo Munthe-Kaas med denne vurdering fra kommunens side: «Nannestad kommune ser positivt på dette innspillet ut fra at overordnede hensyn tilsier en endring av arealbruken i flyplassens nærområde, både ut fra arealbehov knyttet til flyplassrelaterte formål, og at annen arealbruk er konfliktfylt i forhold til støy og forurensing.» Utbygging og bruk av eiendommen ble regulert ved bruk av to bestemmelser i kommuneplanen: Utdrag av 2.1 Krav om reguleringsplan (PBL 11-9 punkt 1) I områder avsatt til utbyggingsformål (eksisterende og planlagt) kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 20-1 eller foretas fradeling til slike formål før området inngår i vedtatt reguleringsplan. Utdrag av 7.2 Krav/tillatelser for enkelte områder N40: Kun flyplassrelatert virksomhet er tillatt for området, f.eks. administrasjonsbygg/kontor, kurs-/konferansevirksomhet eller overnatting/hotell. Parkeringsvirksomhet er ikke tillatt. Notat: Endring av kommuneplanbestemmelser for N40 side 1

2 Søknad om midlertidig dispensasjon for eiendommen Rutholen gnr. 38 bnr. 8 Nannestad kommune mottok søknad datert søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om reguleringsplan og bestemmelsen om at parkeringsvirksomhet ikke er tillatt. Søknaden var begrunnet slik: Økt antall flypassasjerer spesielt i forbindelse med sommertrafikk og skoleferieavvikling medfører behov for flere parkeringsplasser enn det OSL kan tilby. Følgen er at biler blir hensatt på uønskede steder. Det vises videre til kapasitetsutvidelsen ved OSL som genererer tilleggsparkering i nær tilknytning til flyplassen. Eiendommen har en sentral beliggenhet like ved flyplassen og Scandic Hotell som betjenes av tilbringerbusser. Søker har ønske om å utvikle eiendommen trinnvis med næringsvirksomhet i samsvar med kommuneplanen og at den midlertidige parkeringsvirksomhet skal generere inntekter for å kunne gjennomføre en kapitalkrevende regulering og markedsføring av eiendommen. Plan- og utviklingsutvalgets behandling av søknaden Vedtak: «Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 2.1. Krav om reguleringsplan, og midlertidig dispensasjon fra 7.2. Krav/tillatelser for enkelte områder i 3 år for å gjennomføre og drifte trinn 1 drive parkeringsvirksomhet. I denne perioden arbeides det aktivt med å etablere en reguleringsplan for området med formål å etablere næring knyttet til bl.a. kurs, helse, konferansehotell mm.» Behandling av klagesaken Vedtaket i Plan- og utviklingsutvalget ble påklaget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (11. desember 2012), Akershus fylkeskommune (20. desember 2012) og Statens vegvesen (10. januar 2013). Klagene er i det vesentligste begrunnet med at: Tiltaket er i strid med nasjonale og regionale føringer for areal- og transportplanlegging og jordvern Området omfatter over 40 dekar fulldyrka jord Tiltaket har så stort omfang i areal og konsekvenser at det bør kreves reguleringsplan Parkeringsregulering er et av de viktigste styringsverktøyene for å overføre trafikk fra bil til kollektivtransport Planarbeidet for Oslo lufthavn Gardermoen forutsetter at det skal legges til rette for høy kollektivandel I kommuneplanprosessen ble det vurdert at det ikke er ønskelig med parkering i det aktuelle området Dispensasjonen undergraver intensjonen i kommuneplanen Parkeringsproblematikken bør løses helhetlig gjennom planbehandling og ikke ved dispensasjonssøknader Antallet parkeringsplasser bør ikke økes raskere enn veksten i antall flyreisende Belegget på OSLs parkeringsområder er sjelden over ca. 70% Notat: Endring av kommuneplanbestemmelser for N40 side 2

3 Plan- og utviklingsutvalget behandlet klagene i sitt møte og gjorde dette vedtak i sak PS 8/13 Klage på vedtak av søknad om midlertidige dispensasjoner fra kommuneplanen for Rutholen - dispensasjon fra krav om reguleringsplan og forbud mot parkering: «Plan- og utviklingsutvalgets vedtak av 4. desember 2012 lydende «Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 2.1. «Krav om reguleringsplan», og midlertidig dispensasjon fra 7.2. «Krav/tillatelser for enkelte områder» i 3 år for å gjennomføre og drifte trinn 1 Drive parkeringsvirksomhet. I denne perioden arbeides det aktivt med å etablere en reguleringsplan for området med formål å etablere næring knyttet til bl.a. kurs, helse, konferansehotell mm» opprettholdes. Arealet skal tilbakeføres til dagens tilstand dersom området ikke reguleres og/eller utbygges etter at dispensasjonsperioden har utgått. Vedtaket gis utsatt virkning inntil saken er endelig klagebehandlet, jfr forvaltningsloven 42. Begrunnelse for vedtaket: Plan- og utviklingsutvalget anser at søker ønsker å etablere midlertidig parkeringsvirksomhet i dette området for å finansiere etablering av næringsvirksomhet knyttet til helse, kurs og konferansehotell mm, som området faktisk er regulert for. Det å etablere parkeringsvirksomhet i dette området er virkemiddelet og ikke målet med søknaden om dispensasjon. Målet er på sikt å kunne etablere næring knyttet til helse, kurs, konferansehotell mm, som igjen vil skape arbeidsplasser i kommunen. Et slikt tiltak vil også kunne bidra positivt med tanke på våre innbyggere, som får en mulighet til å arbeide lokalt og unngå pendling til arbeidsplasser utenfor kommunens grenser. Dette vil også kunne bidra positivt i forhold til videreutviklingen av Nannestad videregående skole som for tiden har faglinjer knyttet til yrkesrettet utdanning innenfor denne type virksomhet. Eiendommen har ikke vært benyttet til landbruksformål på mange år.» Fylkesmannen i Buskeruds behandling av klagesaken Fylkesmannen i Buskerud ble oppnevnt som settefylkesmann da Fylkesmannen i Oslo og Akershus var klager i saken. Fylkesmannen i Buskerud vurderer saken slik: Siden grunnvilkåret for å gi dispensasjon ikke er oppfylt, er det ikke adgang til å treffe vedtak om dispensasjon i denne saken. Plan- og utviklingsutvalgets vedtak er derfor ugyldig. Fylkesmannen omgjør Plan- og utviklingsutvalgets vedtak av 4. desember 2012 slik at søknaden om dispensasjon fra plankravet og forbud mot parkeringsvirksomhet avslås. Notat: Endring av kommuneplanbestemmelser for N40 side 3

4 Kommunestyrets behandling av kommuneplanen for perioden Med hjemmel i Plan- og bygningsloven gjør Nannestad kommune dette vedtak for Kommuneplan : a. Kommuneplanen vedtas - med unntak for områdene N40 og M1- som unntas rettsvirkning jfr. Pbl og b. Områdene N40 og M1 markeres som hvitt på kommuneplankartet (unntatt rettsvirkning). c. Områdene opprettholder planstatus fra eksisterende plan. d. Forslag til endrede bestemmelser for området N40 legges ut på høring i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr , jfr med påfølgende politisk behandling. e. Det iverksettes en påfølgende planprosess, inkludert mekling, for området M1i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr og 5-4 til 5-6. Realiteten i vedtakspunktene a d innebærer at bestemmelsen i kommuneplan for perioden vedrørende område N40 i 7.2 er endret ved at setningen «Parkeringsvirksomhet er ikke tillatt» foreslås fjernet etter innspill fra grunneier og politisk vedtak. 7.2 Krav/tillatelser for enkelte områder (Kommuneplan ) N40: Kun flyplassrelatert virksomhet er tillatt for området, f.eks. administrasjonsbygg/kontor, kurs-/konferansevirksomhet eller overnatting/hotell. Parkeringsvirksomhet er ikke tillatt. Vedtaket innebærer at den endrede bestemmelsen for området N40 legges ut på høring i samsvar med prosesskravene i Plan- og bygningsloven. Forslag til endret bestemmelse for N40, jfr. 4.2, punkt 10 (Kommuneplan ) Kun flyplassrelatert virksomhet er tillatt for området, f.eks. administrasjonsbygg/kontor, kurs- /konferansevirksomhet eller overnatting/hotell. Om fylkesmannens høringssvar til kommuneplanen «Fylkesmannen varsler innsigelse til eventuelle forslag om parkering relatert til reisende ved Oslo lufthavn. Denne typen tiltak er ikke i samsvar med de nasjonale målsetningene for en bærekraftig areal- og transportpolitikk, jf. St.meld.nr. 26 ( ). Fylkesmannen ber Nannestad redegjøre for hvordan kommunen vil legge opp en strategi for å nå målet om en kollektivandel for flypassasjerer på minimum 75 prosent som er beskrevet i brev fra Miljøverndepartementet datert » Notat: Endring av kommuneplanbestemmelser for N40 side 4

5 Del 2: Nannestad kommunes vurdering av klagegrunnlaget fra overordnede myndigheter Jfr. Fylkesmannen i Buskeruds oppsummering av klagene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (11. desember 2012), Akershus fylkeskommune (20. desember 2012) og Statens vegvesen (10. januar 2013). 1. Tiltaket er i strid med nasjonale og regionale føringer for areal- og transportplanlegging og jordvern: En åpning av mulighetene for å tillate parkering på N40 anses å være i samsvar med nasjonale og regionale føringer for areal og transportplanlegging dersom de samlede virkninger av parkeringstilbudet på og rundt hovedflyplassen dimensjoneres i samsvar med forventet passasjervekst - slik at målet om 75% kollektivdekning for flyreisende ivaretas. Det aktuelle området kan betjenes med det etablerte shuttlebusstilbud. 2. Området omfatter over 40 dekar fulldyrka jord: Det aktuelle areal er, i henhold til opplysninger i skogoglandskap.no klassifisert som fulldyrket areal med svært god jordkvalitet (rød farge). Arealet ble imidlertid i ved utarbeiding av kommuneplanen for perioden vurdert å være mindre egnet som aktivt jordbruksareal da overordnede hensyn tilsier en endring av arealbruken i flyplassens nærområde, både ut fra arealbehov knyttet til flyplassrelaterte formål, og at annen arealbruk er konfliktfylt i forhold til støy og forurensing. Notat: Endring av kommuneplanbestemmelser for N40 side 5

6 3. Tiltaket har så stort omfang i areal og konsekvenser at det bør kreves reguleringsplan: Det vises her til kommuneplanens bestemmelse 2.1 Krav om reguleringsplan. Parkeringsformålet forutsettes, fra søkers side, å være midlertidig. 4. Parkeringsregulering er et av de viktigste styringsverktøyene for å overføre trafikk fra bil til kollektivtransport: Dimensjonering av parkeringsvirksomhet i området må sees i sammenheng med det totale parkeringstilbud på og rundt lufthavnen og ivareta målet om 75% kollektivandel for reisende. Et mulig virkemiddel kan være at enkelte områder kun skal brukes i perioden juni august. Det kan også være aktuelt å vurdere en optimal fordeling av de ulike typer parkeringsarealer (korttid/langtid parkeringshus/bakkeparkering forretningsmarkedet/privatmarkedet) i dialog mellom OSL og de to vertskommunene. 5. Planarbeidet for Oslo lufthavn Gardermoen forutsetter at det skal legges til rette for høy kollektivandel: Det samlede parkeringstilbud forutsettes dimensjonert slik at det ivaretar målet om 75% kollektivdekning med den forutsatte vekst i passasjertallet ved hovedflyplassen. 6. I kommuneplanprosessen ble det vurdert at det ikke er ønskelig med parkering i det aktuelle området: Nannestad kommunestyre har i ny kommuneplan for gjort vedtak om at det er ønskelig å tillate parkering på N Dispensasjonen undergraver intensjonen i kommuneplanen: Nannestad kommunestyre har i ny kommuneplan for gjort vedtak om at det er ønskelig å tillate parkering på N Parkeringsproblematikken bør løses helhetlig gjennom planbehandling og ikke ved dispensasjonssøknader: Ved denne offentlige høring og planbehandling i samsvar med Plan og bygningsloven vil dette hensyn bli ivaretatt. 9. Antallet parkeringsplasser bør ikke økes raskere enn veksten i antall flyreisende: Nannestad kommune legger til grunn at det samlede parkeringstilbud skal ivareta målet om 75% kollektivandel i en periode hvor flytrafikken fortsatt forventes å øke sterkt. 10. Belegget på OSLs parkeringsområder er sjelden over ca. 70%: Nannestad kommune registrerer at det, særlig i sommermånedene, forekommer «villparkering» og etableres svært kreative parkeringstilbud både nær flyplassen og på mer fjerntliggende arealer. Disse arealer er ikke nødvendigvis lokalisert slik at de reisende kan benytte kollektive løsninger fra parkeringsområdet til flyplassen. Det antas derfor å være et marked for parkering utenfor flyplassen som bør etableres og driftes slik at den siste etappen inn mot OSL skjer med busstransport. Notat: Endring av kommuneplanbestemmelser for N40 side 6

7 Del 3: Status og scenarier for parkeringstilbudet på og rundt OSL Oslo lufthavn Gardermoen har per dato en kollektivandel på 65 %. Da hovedflyplassen ble planlagt var målet en kollektivandel på 50 %. Likevel har parkeringsbehovet økt mye mer enn forutsatt. En viktig årsak til dette kan være at en stor del av tilveksten av flyreiser er relatert til ferie og fritid. Bilene blir derfor stående lengre tid enn antatt, uten at det generer flere bilreiser. Gjeldende reguleringsplan for flyplassen inneholder bestemmelser om at kollektivandelen skal øke til 75% for de reisende. Det er opparbeidet parkeringsplasser innenfor lufthavnområdet for reisende og ansatte. I tillegg tilbyr private aktører på vestsiden av lufthavnområdet parkeringsplasser. Ca. 70 % av parkeringsplassene ligger derved innenfor lufthavnområdet og ca. 30% ligger utenfor hovedsakelig i området vest og sør for flyplassen. I perioden fram mot 2030, vil det i henhold til prognosene for flytrafikk være behov for nye parkeringsplasser på og rundt OSL innenfor målet om 75% kollektivandel. Store deler av året er behovet om lag 60 % av tilgjengelige plasser. I sommermånedene er alle tilgjengelige plasser i bruk og behovet et par uker i juli mye høyere. En stor andel av disse parkeringsplassene er kun i drift i sommermånedene og kan med fordel legges utenfor de sentrale og kostbare arealene på flyplassområdet. Områder i umiddelbar nærhet til dette viktige kollektivknutepunktet kan med fordel utvikles med arbeids- og kundeintensive næringsformål. År Parkerings plasser i % av reisende Passasjerer Kollektivandel Parkeringsplasser i samsvar med 75% kollektivandel Andel OSL Andel utenfor Passasjertall % 0,14 % ,5 % 30,5 % Økning Økning % 0,12 % ,5 % 30,5 % Prognose Norconsult / % 0,12 % ,5 % 30,5 % TØI % 0,12 % ,5 % 30,5 % Dette gir rom for at private aktører rundt flyplassen kan gis anledning til å drive parkeringsvirksomhet dimensjonert ut fra dagens fordeling 70/30 (eventuelt en høyere andel utenfor lufthavnområdet dersom dette gir en bedre arealbruk) og innenfor måltallet når det gjelder kollektivandel. Dette innebærer at det fram mot 2030 kan etableres inntil parkeringsplasser utenfor flyplassområdet (j.fr. tabellen over). Det bør stilles som krav at disse betjenes med kollektive transportløsninger Uke "Tilgjengelige" plasser for reisende Antall OSL Figur 1. Figuren viser variasjonen i belegget på OSLs parkeringsplasser gjennom året (2010) Antall utenfor Økning totalt Notat: Endring av kommuneplanbestemmelser for N40 side 7

8 Områdeplanen skal ivareta arealbehov for at trafikken kan øke til 35 millioner passasjerer pr. år, dvs. en økning på 83 % i forhold til dagens nivå. Det forutsettes at behovet for parkeringsplasser øker proporsjonalt med antall passasjerer korrigert for ambisjonsnivået om økt kollektivandel til 75%. Flyplassen må ha en sikkerhet for å kunne tilby parkeringsplass for de 25 % reisende som ikke reiser med tog eller buss til Gardermoen. Dersom kollektivandelen utvikler seg i samsvar med forutsetningen om økt kollektivandel, vil OSL ikke ha behov å utnytte hele denne kapasiteten. Det samme vil være tilfelle dersom private aktører utenfor lufthavnområdet tilbyr flere plasser enn i dag. Etter hvert vil det oppstå en arealknapphet innenfor lufthavnområdet. For å dekke parkeringsbehovet vil det derfor blir nødvendig med en utstrakt bygging av parkeringshus. Det er imidlertid ikke regningsvarende å bygge parkeringshus som det kun er behov for i 6 uker om sommeren. Derfor må det settes av betydelige arealer til markparkering. Del 4: Konklusjon a) Siden Nannestad kommune ikke har grunnlag til å gi dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser knyttet til N40, legges forslag endrede planbestemmelser ut til offentlig ettersyn. b) Forbudet mot parkeringsvirksomhet på N40 tas ut av kommuneplanbestemmelsene. Det forutsettes at området blir regulert til formål i samsvar med kommuneplanen. c) Nannestad kommune vil etter søknad og ordinær planbehandling kunne gi tillatelse til etablering av parkering i egnede områder sør og vest for flyplassen. Det forutsettes at det økte parkeringstilbud ikke kommer i konflikt med målet om 75% kollektivandel for flyreisende. d) Det forutsettes videre at parkeringsvirksomheter utenfor flyplassområdet skal ha tilgang til kollektive trafikktilbud med høy regularitet inn til OSL. Notat: Endring av kommuneplanbestemmelser for N40 side 8

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer