Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger"

Transkript

1 Arkivsak: 08/4494 Sakstittel: Saksfremlegg 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Revidert gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder vedtas med hjemmel i plan- og bygningnslovens 109 og delingslovens 5-2. Justerte satser for tjenester etter Kap E vedtas. (Meglerhenvendelser, kartsalg og kopiering.) For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Forslag til revidert gebyrforskrift innenfor PLUs selvkostområder har vært til offentlig ettersyn. Forskriften foreslås nå vedtatt, med noen justeringer etter offentlig ettersyn. Enkelte av de øvrige gebyrområdene (ikke en del av selvkostgrunnlaget) foreslås også revidert nå. Vedlegg: 1. Gjeldende forskrift, vedtatt , KST 81/ Forslag til revidert forskrift, datert , sist revidert Merknad fra bondelagene i Sørum, mottatt Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunestyresak om selvkostgrunnlaget , sak 62/08. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret har tidligere vedtatt at Sørum skal legge til grunn selvkostprinsippet ved betaling for tjenestene byggesaksbehandling, planbehandling og kart/oppmåling. Det er nå på plass et selvkostregnskap for disse tjenestene. Prinsipper for selvkost ble vedtatt i kommunestyret okt. 08. og fastsetter hvilke tjenester som skal inngå i beregningsgrunnlaget. Det er ikke krav om at kommunen må føre timer i den enkelte sak, gjennomsnittsberegninger for den enkelte sakstype er godt nok. Gebyrene må selvsagt i størst mulig grad gjenspeile den faktiske arbeidsmengde sakene utgjør. Til grunn for de reviderte satsene ligger følgende: Det skal betales gebyr for alle tjenester i hht. fastsatt selvkostgrunnlag. Det gjøres ikke unntak for tjenester utført for visse grupper, f. eks lag og organisasjoner. Gjennomsnitt antall timer pr sakstype, og dermed gjennomsnittlige priser. P. t. inngår 12,1 årsverk i selvkostgrunnlaget. I gebyrgrunnlaget ligger både direkte og indirekte kostnader som: Lønn, kontorhold, utstyr, merkantil hjelp, IKT støtte, sentralbord, opplæring, dvs. alle kostnader seksjonen har i f. h. t. disse årsverkene.

2 Det antall timer som er lagt til grunn er antall fakturerbare timer, dvs. antall effektive timer knyttet til den enkelte sakstype. Grunnlag: Årsverk = 1950 t * 12,1 = timer/år. Fratrukket ikke fakturerbare timer: Kurs, møter, saksforberedelser (450 x 12,1) Omfattende merknader og klagebehandling: Innfasing nye medarbeidere: Reguleringsplaner i egen regi: Utbyggingsavtaler: Tilsyn: Sum: 5445 timer 2150 timer 1000 timer timer Fakturerbare timer: timer = 13. Budsjetterte kostnader 2009: kr / 13 = 710 kr pr. time. Konklusjon: For 2009 legges en timepris på kr 710,- til grunn innenfor selvkostområdene. Saksopplysninger: Revidert forskrift har vært ute til offentlig ettersyn fra Det er mottatt 1 høringsuttalelse som refereres her: Bondelagene i Sørum, mottatt : Bondelagene er kritiske til forslaget om å ta samme gebyr for driftsbygninger i landbruket som for øvrige næringsbygg. Bondelagene mener dette blir urimelig for landbruksnæringen. De mener det er rimelig at gebyrene skal gjenspeile den faktiske arbeidsmengden, og mener det bør være et krav at det føres timer for hver enkelt sak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Basert på gjeldende økonomiplan og budsjett. Forhold til gjeldende vedtak: Endring av kommunestyrets vedtatte regulativ av , sak 81/07. Basert på kommunestyrets fastsatte prinsipper for selvkost av , sak 62/08. Økonomiske konsekvenser: Investeringer, Drift, vedlikehold: Ingen. Bærekraftig utvikling: Å tilpasse gebyrene selvkost er bærekraftig. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Ikke anbefalt. Vurdering: Rådmannens kommentar til bondelagenes uttalelse:

3 Rådmannen har forståelse for bondelagenes bekymring for økte gebyrer. Imidlertid er det andre byggesaker som sponser disse sakene i dag. Bondelagene har rett i at saker er ulike, og har ulike kompleksitet. Det gjelder imidlertid alle typer saker. Kommunaldepartementet krever ikke at det skal føres timer i hver sak, gjennomsnittsberegninger innenfor hver sakstype er tilfredsstillende. Kart- og delingsforetninger er aldri en del av byggesaksgebyret, de faktureres alltid for seg. Vi har gjennomgått arbeidsmengden med denne typen saker på nytt, og gir nedenfor en utdyping av hvorfor gebyrene her bør økes. Imidlertid foreslår vi ikke å øke gebyrene så mye som først foreslått. Hva er en driftsbygning? Tradisjonelt sett har driftsbygninger i landbruket vært låver, fjøs og lagerbygg tilnyttet den enkelte gård. Størrelsen har variert fra ned mot ca 70m² for landbruksgarasjer og opp til 500m² m² for store låver. I dag er det blitt vanlig med samdrift, og driftsbyggene kan derfor være på m². Om lovverket for større driftsbygninger i landbruket og andre større bygg som lager, næringsbygg, kontor osv: Plan og bygningsloven har en egen bestemmelse, 81, for behandling av Driftsbygninger i landbruket. Bestemmelsen medfører at: - Arbeidet kan starte 3 uker etter at meldingen er mottatt hos kommunen - Bonden er i utgangspunktet selv ansvarlig for alt arbeid, også all prosjektering. - Det er ikke krav til ansvarshavende. - Det er ikke krav til brukstillatelse eller ferdigattest. For øvrige næringsbygg/større bygninger som behandles etter 93 er tilsvarende bestemmelse slik. - Arbeid kan ikke starte før byggetillatelse er gitt - Det er krav til kvalifisert ansvarshavende for all prosjektering, utførelse og all kontroll. - Det er krav til brukstillatelse/ferdigattest før bygget tas i bruk. Om reel saksbehandling av større driftsbygninger i landbruket og andre næringsbygg: Ansvarsretter: Behandling av søknader om ansvarsrett m.v. for næringsbygg medfører en del arbeid for kommunen. Dette slipper man for landbruksbygg. Heller ikke skal det gjøres arbeid med å skrive ferdigattest og brukstillatelse. Til gjengjeld går bygningsmyndighetene for større driftsbygninger i landbruket langt i å kreve dokumentasjon fra bonden/på annen måte passe på at viktige forhold blir utført riktig. Det gjelder for eksempel statiske beregninger, prosjektering og utførelse av grunnarbeid, bærende konstruksjoner m.v. Dette medfører merarbeid for kommunen. Reguleringsmessige forhold: Fordi landbrukseiendommer sjelden er regulert er grunnleggende forhold som vanligvis tas opp og avgjøres i en reguleringsplan ikke avklart i slike saker. Det er typisk avklaring av grunnforhold, avklaring om der er forminner i området, krav til estetikk i forhold til stedet/landskapet mv for store bygg m.v. Dette må kommunen for landbruksbyggesakene vurdere i den enkelte sak. Saker må ofte oversendes fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskulturmyndighetene for behandling/uttalelse. Tilbakemeldingene skal vurderes av kommunen før arbeidet kan starte. Grunnforhold: I Sørum er det store kvikkleireforekomster, og disse ligger naturlig nok stort sett på landbrukseiendommene. Det er utarbeidet kvikkleirekart som viser de store sammenhengene områdene, men det er få plasser at nøyaktig kartlegging av grunnforholdene på den enkelte gård er utført. Bygging av større landbruksbygg med tilhørende utgraving/påfylling og/eller masseforflyting kan påvirke grunnforholdene på en uheldig måte, og i verste fall utløse kvikkleireras. Kommunen har derfor som praksis å kreve at bonden som et minimum innhenter uttalelse fra kvalifisert geotekniker for det som skal bygges. Dersom uttalelsen sår tvil om tiltaket er trygt å gjennomføre må det kreves

4 ytterligere utredning og beskrivelse av kompenserende tiltak, alternativt at meldingen avslås. Innkreving og behandling/vurdering av denne dokumentasjonen medfører arbeid for kommunen. Oppsummering - landbruksbygg: For de største driftsbygningene er som oftest realiteten at kommunen byggesaksbehandler saken som en byggesøknad, selv om kommunen formelt ikke kan skrive det. Dette p.g.a. av de vanskelige grunnforholdene og innhentede uttalelser fra sentrale myndigheter m.v. Da blir vurderingene og arbeidsmengden den samme som i en byggesøknad og kommunen må aktivt ta stilling til om tiltaket kan godkjennes eller ikke, og ikke bare vurdere det som en melding. Det er en del driftsbygninger som ikke medfører krav om geoteknisk dokumentasjon og som heller ikke berører andre myndigheters interesser, der estetikken er grei og nabos interesser ikke er berørt. Slike saker er raskere å behandle. Likefullt: Det er for denne typen saker som for øvrige saker gjennomsnittsberegninger for den enkelte sakstype som legges til grunn for gebyrenes størrelse. Etter å ha vurdert saken på nytt finner rådmannen det fremdeles riktig at gebyrene her økes slik at ikke øvrige byggesøknader sponser arbeidet med disse søknadene. Vi foreslår likevel å ikke øke gebyrene fullt så mye som først foreslått: Det innstilles på at det for driftsbygninger i landbruket betales slikt gebyr: 0 50 m²: Tilsvarende sats som for andre meldingssaker på denne størrelse, og det samme som for byggesøknader i denne størrelsen. For større bygg enn 50 m²: 50 % av satsene som for øvrige næringsbygg (og ikke 100 % som først foreslått). Dette gir følgende satser: Størrelse Dagens Bruksareal, m² regulativ, kr: Nytt regulativ, kr: 71m² ,- 100 m² 3000,- 4750,- 300 m² 4000,- 9000,- 500 m² 5000, ,- 750 m² 6250, , m² 7500, , m² 12500, , m² 17500, ,- De foreslåtte økningene er til dels store i prosent, men er en konsekvens av vedtatte selvkostprinsipper og at det for disse sakene nå ikke blir krevd gebyr tilsvarende arbeidsmengden. De reelle utgiftene skal dekkes inn med gebyrer relatert til den enkelte sakstype. I forslaget til revidert plan- og bygningslov foreslås det at driftsbygninger i landbruket behandles på samme måte som andre typer bygninger, muligens med noen særbestemmelser i forskrift. Grunnen til dette er at det med dagens nye driftsformer, og stadig større driftsbygninger, ikke er noen grunner til å stille mindre strenge krav til slike næringsbygg enn øvrige næringsbygg. Så fra er det ikke usannsynlig at gebyrene her bør økes ytterligere. Andre endringer etter høring: Rådmannen foreslår at Kap E revideres. Dette er gebyrer som ikke er en del av selvkostgrunnlaget, men som er med i samme dokument fordi det er hensiktsmessig å ha dem samlet. Det er ikke krav om offentlig ettersyn her, så endringene innarbeides i samme sluttdokument. Fra mars 09 tilbyr kommunen tjenesten Infoland til meglere. Dette er en elektronisk portal der eiendomsmeglere bestiller de tjenestene de trenger fra kommunen ved eiendomssalg. Prisene her er

5 kun mindre justeringer i fht. dagens priser. Kartsalg til utbyggere/konsulenter skal også skje via Infoland. Kopieringssatsene er redusert. Om merverdiavgift: Kommunen har for flere av PLUs tjenester ikke beregnet mva. på mva pliktige tjenester. Dette gjelder meglerhenvendelser, kartsalg og utarbeidelse av situasjonskart, samt oppdragsarbeid for private (eks. oppmålingsoppdrag). Det presiseres nå i forskriftens punkt A6, A7 og kap. E hvilke tjenester som er mva-pliktige. Utskrift av saken til: Saksbehandler Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30

Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30 Arkivsak: 07/1522 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30 Anne Grindal

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV.

Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV. NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring Saksbehandler : EHO Dir.tlf.: 62 97 81 87 Saksmappenr : 11/1578 Arkiv: K1-231 FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL,

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Vedtekter for oppreisningsordning for barnevernbarn vedtas.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013.

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksbehandler: Anne Lise Wibstad L.nr.: 29218/2012 Arkivnr.: 231 Saksnr.: 2008/8012 Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Saksfremlegg Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Granstua

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

A. GENERELT: GJELDER FRA 01.01.2010.

A. GENERELT: GJELDER FRA 01.01.2010. - REVIDERT PR. 01.01.2002. - REVIDERT I KOMMUNESTYRET 20.06.02, VIRKNING F.O.M. 26.06.02. - REVIDERT I KOMMUNESTYRET 15.05.03 MED VIRKNING F.O.M. 06.06.03 - REVIDERT - ØKNING 20 %, 07.01.99. - ØKNING 5

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013.

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11173/2013 2011/348 201 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/28 Formannskapet 06.03.2013 Bystyret 14.02.2013 for plan-, bygge-, fradeling-,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer