SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 103/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09"

Transkript

1 Sak 103/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 103/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 27/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Sosial- og omsorgsutvalget /09 Råd for funksjonshemmede /09 Oppvekstutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Kulturutvalget /09 Eldrerådet /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi Side 1 av 116

2 Sak 103/09 fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tidligere behandlinger: Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 18/09 Behandling: Seksjonsleder Else Jørgensen redegjorde for saken: Det ble presisert at budsjettet for 2010 er et stramt budsjett, dette på grunn av lavere skatteinngang enn forventet. Kommunen har også en utfordring i den til dels store tilflyttingen. I 2009 ble det gitt tilleggsbevilgninger, disse er vidreført i budsjett for Veksten i Helse-og sosialseksjonen skyldes at det er lagt inn et halvt års drift på Sørvald. Her vil det bli blant annet 8 nye enheter for funksjonshemmede, behovet viser at det fortsatt mangler 12 boenheter for denne gruppen. Lønnsendringer er lagt inn. Det ble opprettet nye årsverk i 2009, som ikke syntes i budsjettet før i 2010.Disse vidreføres. I inneværende år er det kommet et innsparingskrav i Helse -og sosialseksjonen på 2. millioner kroner. Det ble presisert at dette ikke er en varig innsparing. Utfordringen i 2010 er og håndtere den stramme økonomien. Vedtak: Rådet har ingen kommemtarer til budsjettet, men ser utfordringen i den stramme økonomien. Rådet tar Sørum kommunes budsjett for 2010 til etteretning. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 109/09 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum Kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatten er 2 promille. For boligdelen av eiendommen (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Side 2 av 116

3 Sak 103/09 Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 39/09 Behandling: Administrasjonens innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Forslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Når det gjelder administrasjonens innstiling til budsjett for 2010 i forhold til kulturseksjonen, støtter Kulturutvalget denne innstillingen med følgende forandringer: A. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr ,-. Disse fordeles slik: Kr øremerkes til skolemusikkorpsene og kr ,- til religiøse formål. B. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr ,- som øremerkes skolemusikkorpsene. Verbalforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Kulturutvalget følger opp oppfordringen fra historielaget ved brev datert om en gjennomgang av kommunens gjeldende kulturminnevernplan etter at hovedbygningen på Nordli er revet. Her engasjeres lag og foreninger inklusiv historielaget og eierne av vernede bygninger. Dette arbeidet starter senest Endringsforslag fra Høyre: Foreslår å flytte kostnadssted og ansvar for budsjettpost 2693 til det stedet som bestemmer beløpet som skal utbetales under 2691 da kostnadssted 2693 skal utbetales iht Disse to budsjettpostene må ses under ett. Tilleggsforslag fra Høyre: Vedlagte forslag til budsjett tas til orientering. Sørum Høyre vil legge frem et alternativt budsjettforslag i kommunestyremøtet 9. desember Verbalforslag relatert til Kulturseksjonen: A. Kostnader og muligheter for minnelunder på de 3 kirkegårdene i Sørum kommune utredes og legges frem for politisk behandling i En minnelund er et sted for de som ikke har egne graver å gå til, dvs. graven er anonymisert. Side 3 av 116

4 Sak 103/09 B. Frogner bibliotek skal ha samme åpningstider som Sørumsand bibliotek. Grunnet en svært stor økning i befolkningsveksten er antall personer som sokner til Frogner nå like mange som de som sokner til Sørumsand. Tilbudet til innbyggerne bør være likt. C. Husleien til bibliotekene er høy. Det bør vurderes om Frogner bibliotek kan få lokaler i nye Melvold ungdomsskole. Der vil de være lettere tilgjengelig for ungdom samtidig vil man da være i kommunale/egne lokaler noe som bør kunne redusere kostnadene for husleie. Forslag til endring av Resultatindikatorer for Kulturseksjonen: 1. Kulturseksjonen ønsker et resultat på sykefravær tilsvarende 7 %. Dette er svært høyt for en seksjon som ikke har arbeid som skulle være nevneverdig påvirket av slitasjeskader, eller spesielt utsatt for smitte. Kulturseksjonen burde ha 2-3 % sykefravær både som et realistisk mål og som et ønsket resultat. 2. Kulturseksjonen har ingen resultatindikator som går på brukertilfredshet. Det bør legges inn en brukerresultatindikator som går på brukertilfredshet ved de 2 bibliotekene samt ved Kulturfabrikken sitt tilbud. 3. Det er viktig å synliggjøre og spre informasjon om Bygdebøkene som er under utarbeidelse for Sørum. Det er satt opp en resultatindikator som går på turkart/kulturstier. Det foreslås at ønsket resultat endres til følgende: I samarbeid med lag og foreninger gjennomføre minst 3 arrangement med turkartet og utgitte bygdebøker som utgangspunkt. I 2010 planlegges utgivelse av Bygdebok for Lundermoen-området. En av de planlagte turene bør kunne planlegges i forbindelse med utgivelse av denne bygdeboken. Dette bør kunne fremme informasjon og interesse både for denne og de andre bøkene som er utgitt. Forslag A fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 5 stemmer (Ap, SV, Sp, Frp) vedtatt. Forslag B fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 2 stemmer (H) falt. Verbalforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 6 stemmer (H, Ap, SP, SV) vedtatt. Endringsforslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag A fra Høyre fikk 6 stemmer (H, Ap, SV, FrP) vedtatt. Tilleggsforslag B fra Høyre fikk 2 stemmer (H) falt. Tilleggsforslag C fra Høyre fikk 2 stemmer (H) falt. Tilleggsforslag 1 (resultatindikatorer) fra Høyre fikk 2 stemmer falt. Tilleggsforslag 2 (resultatindikatorer) fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag 3 (resultatindikatorer) fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Når det gjelder administrasjonens innstiling til budsjett for 2010 i forhold til kulturseksjonen, støtter Kulturutvalget denne innstillingen med følgende forandringer: A. Rammen til Kulturseksjonen økes med kr ,-. Disse fordeles slik: Kr øremerkes til skolemusikkorpsene og kr ,- til religiøse formål. Kulturutvalget følger opp oppfordringen fra historielaget ved brev datert om en gjennomgang av kommunens gjeldende kulturminnevernplan etter at hovedbygningen på Nordli er revet. Her engasjeres lag og foreninger inklusiv historielaget og eierne av vernede bygninger. Dette arbeidet starter senest Side 4 av 116

5 Sak 103/09 Foreslår å flytte kostnadssted og ansvar for budsjettpost 2693 til det stedet som bestemmer beløpet som skal utbetales under 2691 da kostnadssted 2693 skal utbetales iht Disse to budsjettpostene må ses under ett. Kostnader og muligheter for minnelunder på de 3 kirkegårdene i Sørum kommune utredes og legges frem for politisk behandling i En minnelund er et sted for de som ikke har egne graver å gå til, dvs. graven er anonymisert. Kulturseksjonen har ingen resultatindikator som går på brukertilfredshet. Det bør legges inn en brukerresultatindikator som går på brukertilfredshet ved de 2 bibliotekene samt ved Kulturfabrikken sitt tilbud. Det er viktig å synliggjøre og spre informasjon om Bygdebøkene som er under utarbeidelse for Sørum. Det er satt opp en resultatindikator som går på turkart/kulturstier. Det foreslås at ønsket resultat endres til følgende: I samarbeid med lag og foreninger gjennomføre minst 3 arrangement med turkartet og utgitte bygdebøker som utgangspunkt. I 2010 planlegges utgivelse av Bygdebok for Lundermoenområdet. En av de planlagte turene bør kunne planlegges i forbindelse med utgivelse av denne bygdeboken. Dette bør kunne fremme informasjon og interesse både for denne og de andre bøkene som er utgitt. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 19/09 Behandling: AMU tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 92/09 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 5 av 116

6 Sak 103/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg som egne dokumenter: 1. Årsbudsjett 2010 for Sørum kommune, rådmannens forslag. 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag. Saksutredning: Side 6 av 116

7 Sak 103/09 Bakgrunn for saken: Rådmannens forslagt til årsbudsjett for 2010 legges fram for politisk behandling i henhold til Lov nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 45. Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandling av budsjett for 2010 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 45/46: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 46, 11. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 47 49, men før 2. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 2. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 2. desember. Uke 49, 2. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 50, 9. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i Handlingsprogram med økonomiplan er førende for årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bærekraftig utvikling: Lov nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, 45, stiller en rekke krav til kvaliteten på kommunens årsbudsjett nettopp for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Side 7 av 116

8 Sak 103/09 Forslaget til budsjett 2010 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Alternative løsninger: En rekke alternativer er mulige ut ifra politisk ståsted. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av forordet i budsjettdokumentet. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 28. oktober 2009 Rannveig E. Eidet, rådmann Side 8 av 116

9 Sak 104/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 104/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Arkivsaknr: 09/4390 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 28/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 112/09 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Bingsfosshalleen i Sørum KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: Side 9 av 116

10 Sak 104/09 M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 20/09 Behandling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til budsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 93/09 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 10 av 116

11 Sak 104/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2010 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2010 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan er førende for årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Side 11 av 116

12 Sak 104/09 Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Rådmannen har ingen spesielle kommentarer til styrets budsjettforslag. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 26. oktober 2009 Rannveig E. Eidet, rådmann Side 12 av 116

13 Sak 105/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 105/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Arkivsaknr: 09/4394 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 29/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr , som lånefinansieres: Forprosjekt Melvold ungdomsskole kr Forprosjekt Blaker aldersheim kr Forprosjekt Boligsosial handlingsplan kr Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 111/09 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Side 13 av 116

14 Sak 105/09 Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr som lånefinansierers: - Forsprosjekt Melvold Ungdomsskole kr Forsprosjekt Blaker aldersheim kr Forprosjekt Boligsosial handlingsplan kr Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 21/09 Behandling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 101/09 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 14 av 116

15 Sak 105/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr , som lånefinansieres: Forprosjekt Melvold ungdomsskole kr Forprosjekt Blaker aldersheim kr Forprosjekt Boligsosial handlingsplan kr For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2010 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2010 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Side 15 av 116

16 Sak 105/09 Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan er førende for årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Rådmannen viser til forslaget til årsbudsjett 2010 for Sørum kommune hvor det framgår at det er behov for økte bevilgninger til forprosjekter. For øvrig viser rådmannen til Økonomi- og administrasjonsutvalgets vedtak i sak 74/08 i møte 27.august 2008 hvor Sørum kommunale eiendomsselskap KF ble bedt om å iverksette et forprosjekt der kostnader og nytteeffekt ved å opprette en park-/grøntavdeling utredes. Rådmannen har fortsatt ikke mottatt slik utredning for politisk behandling. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Rannveig E. Eidet, rådmann Side 16 av 116

17 Sak 106/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 106/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 09/4151 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 110/09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Styrets forslag til gebyrregulativ 2010 vedtas. Størrelsen på kommunens driftstilskudd til foretaket vurderes på ny ved behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 110/09 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Styrets forslag til gebyrregulativ 2010 vedtas. Side 17 av 116

18 Sak 106/09 Størrelsen på kommunens driftstilskudd til foretaket vurderes på ny ved behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 18/09 Behandling: AMU tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Vedtak: Innstilling ved høringsrunden: AMU tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 94/09 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 18 av 116

19 Sak 106/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Styrets forslag til gebyrregulativ 2010 vedtas. Størrelsen på kommunens driftstilskudd til foretaket vurderes på ny ved behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2010 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2010 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2010 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 19 av 116

20 Sak 106/09 Første år i vedtatt Handlingsprogram med økonomiplan er førende for årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Det er etter rådmannens oppfatning en nødvendighet at foretaket utarbeider de nødvendige rutiner for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av investeringer i foretakets regi. Rådmannen viser i denne sammenheng til kommunestyresak 15/09 i møte 18. mars 2009, hvor følgende vedtak ble fattet: Sørum kommunalteknikk KF skal hvert år utarbeide oversikt over hvilke veier som er overtatt siste år, samt hvilke som vil bli overtatt inneværende år (som vil få konsekvenser på inneværende års budsjett). Oversikten oversendes Sørum kommune som et innspill ved utarbeidelse av økonomiplan for de neste fire år. Rådmannen viser for øvrig til styrets vedtak i sak 4/09 i møte 22. april 2009: Administrasjonen utarbeider så snart som mulig en samlet oversikt over planer og vedtak som får konsekvenser for foretakets investeringer i infrastruktur som gir grunnlag for prioriteringer i fremtidige budsjett- og økonomiplandokumenter. Rådmannen ber om at styret i Sørum kommunalteknikk KF også oversender denne oversikten som innspill til utarbeidelsen av neste Handlingsprogram med økonomiplan. Årsbudsjettets investeringsdel inkluderer en avsetning på kr 12 millioner til ny Hammeren bru. Parallelt med årsbudsjettet blir det lagt fram en egen sak med alternativer for valg av løsning når det gjelder hvilken type bru som bør bygges. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 16. oktober 2009 Side 20 av 116

21 Sak 106/09 Rannveig E. Eidet, rådmann Side 21 av 116

22 Sak 107/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 107/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/4086 Saksbehandler: K-kode: 221 REVIDERT GEBYRFORSKRIFT INNENFOR PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS OMRÅDE PLU//IKT Inger Kronen Tveranger Saksnummer Utvalg Møtedato 99/09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget Administrasjonens innstilling: Revidert gebyrforskrift med betalingsregulativ innen Plan- og utbyggingsseksjonens områder vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens 109 og delingslovens 5-2. Justerte satser etter kap. E vedtas (meglerhenvendelser, kartsalg og kopiering). Endringene trer i kraft fra Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 108/09 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens 37. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 85/09 Behandling: Side 22 av 116

23 Sak 107/09 Avstemmingen: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Gebyrforskrift med betalingsregulativ innen plan- og utbyggingsseksjonens områder legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens 37. Side 23 av 116

24 Sak 107/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: REVIDERT GEBYRFORSKRIFT INNENFOR PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS OMRÅDE K-kode: 221 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Revidert gebyrforskrift med betalingsregulativ innen Plan- og utbyggingsseksjonens områder vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens 109 og delingslovens 5-2. Justerte satser etter kap. E vedtas (meglerhenvendelser, kartsalg og kopiering). Endringene trer i kraft fra Forslag til revidert gebyrforskrift innenfor deler av PLUs områder har vært på høring. Ingen høringsuttalelser er mottatt. For de aller fleste tjenester foreslås kun indeksregulering på 4 %. Vedlegg: Forslag til revidert gebyrforskrift. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Gjeldende gebyrforskrift: nde+fra pdf?return=www.sorum.kommune.no KST sak 62/08, Prinsipper for selvkost innenfor PLUs tjenester se M/U sak 96/09: Revidert selvkostgrunnlag for Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal legge til grunn selvkostprinsippet for de tjenester PLU utfører der dette er mulig. Dette gjelder innenfor byggesak, regulering, deling og kart/oppmåling. Med bakgrunn i omfattende endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven samt organisasjonsmessige endringer i PLU som påvirker selvkostgrunnlaget, er revidert selvkostgrunnlag nå utarbeidet. Dette er godkjent hos kommunerevisjonen. M/U fikk det til orientering , ØA tilsvarende Saksopplysninger: Til grunn for de reviderte satsene videreføres følgende fra gjeldende forskrift: Det skal betales gebyr for alle selvkostrelaterte tjenester. Det gjøres ikke unntak for gebyrer for tjenester utført for visse grupper; f. eks idrettslag, verneverdig bebyggelse, yrkesgrupper eller bestemte typer næring. Side 24 av 116

25 Sak 107/09 Gjennomsnitt antall timer pr sakstype legges til grunn, og dermed gjennomsnittlige priser. I gebyrgrunnlaget ligger både direkte og indirekte kostnader som: Lønn, kontorhold, utstyr, merkantil hjelp, IKT-støtte, opplæring, dvs. alle kostnader seksjonen har i f. h. t. disse årsverkene. Det antall timer som er lagt til grunn er antall fakturerbare timer, dvs. antall effektive timer knyttet til den enkelte sakstype. For detaljert oversikt over beregningsgrunnlaget, se ØA sak 116/08. Nytt: Antall årsverk som kan finansieres via selvkost er redusert fra 11,2 til 8,15. Timesatsen som legges til grunn er kr 740,- (indeksregulert 4 %). Grunnen til at antall årsverk finansiert via selvkost er redusert er følgende: 1. Ny plan- og bygningslov fra lovfester at en langt større andel av planleggingen må skje i regi av kommunen, eller at kommunen kan overlate det i noen grad til private men uten at vi kan ta gebyr for vår behandling og medvirkning til denne planleggingen. 2. Ansettelse av egen virksomhetsleder på Byggesak reduserer i noen grad andelen av kostnadene til seksjonsledelse som kan finansieres via selvkost. Arbeid som ikke kan dekkes inn via selvkost: Strategisk ledelse Kommuneplan og delplaner (f.eks. klima- og miljøplan) Områdeplaner, dvs. reguleringsplaner kommunen er ansvarlig for å utarbeide Øvrig overordnet planarbeid/utviklingsarbeid geodata, kartgrunnlag Miljøarbeid, oppfølging av forurensingssaker, deponisaker Support/arbeid for øvrige seksjoner (f.eks. utarbeidelse av kartene til Kulturminnevernplan og turkartet) Tettstedsutvikling, befolkningsprognoser Landbruksforvaltning Noen av våre tjenester har fastsatte satser fra staten, f.eks. konsesjonssaker, seksjonering og deling etter jordloven. Her er satsene veldig lave, men vi kan ikke endre dem i fht selvkost. 0,5 årsverk går til meglerhenvendelser, dette er gebyrfinansiert og har tilnærmet full inndekning. 0,5 årsverk er finansiert av SKT KF (utvikling og vedlikehold av foretakets ledningskartverk). Forslaget har vært på høring fra Ingen høringsuttalelser er mottatt. Forhold til eksisterende plandokumenter: Basert på gjeldende økonomiplan og rådmannens forslag til budsjett Forhold til gjeldende vedtak: Endrer dagens gebyrforskrift, vedtatt av KST , sak 8/09. Basert på kommunestyrets fastsatte prinsipper for selvkost av , sak 62/08, revidert administrativt september 2009, M/U sak 96/09. Økonomiske konsekvenser: Investeringer, Drift, vedlikehold:ingen. Dersom andre prinsipp enn selvkost legges til grunn for tjenester vi kan finansiere via selvkost, får det økonomiske konsekvenser. Bærekraftig utvikling: Å tilpasse gebyrene selvkost er bærekraftig. Side 25 av 116

26 Sak 107/09 Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet: nei Rådet for funksjonshemmede: nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget: nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke nei Alternative løsninger: Å innføre fritak eller reduserte gebyrer for tjenester relatert til nærmere bestemte grupper: For idrettslagene og andre frivillige lag og organisasjoner. For dem som søker om rehabilitering av fredet og verneverdig bebyggelse. Slike endringer bryter med prinsippet om at alle skal betale for de tjenester seksjonen utfører, men gjør at andre formål vektlegges. Mange kommuner har denne typen bestemmelser. Alle reduksjoner i gebyrinntektene av denne art må i så fall inndekkes utenfor selvkostområdene. Vurdering: Da revidert gebyrforskrift ble utarbeidet tidlig i oktober var det varslet at ny bygningsdel i plan- og bygningsloven skulle tre i kraft Gebyrforslaget ble derfor tilpasset henvisninger til ny lov. I ettertid er ikrafttredelsestidspunktet endret til Gebyrforskriften er derfor justert tilbake til dagens lov, men med en setning om at rådmannen har fullmakt til å endre henvisingene når ny lov trer i kraft. Forslaget legges for øvrig fram for vedtak lik forslaget som ble sendt på høring: Generelt: Alle priser er indeksregulert med 4 %. Det er foreslått at rådmannen får fullmakt til ved senere revisjoner å indeksregulere regulativet. Lovhenvisninger er tilpasset ny plan- og bygningslov og ny matrikkellov. Noen betalingssatser/inndelinger er fjernet som følge av lovendringer, og nye er kommet til av samme grunn. Kap D er helt omarbeidet som følge av ny matrikkellov, og i samsvar med forslag til mal som nå er på høring hos KS. Kap B; Byggesak: I ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven gjeldene fra , forsvinner begrepet meldingssak. Dette blir erstattet med tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. I realiteten er dette likt dagens meldingssak. Når det gjelder driftsbygninger i landbruket og diskusjonen om at disse også skal være søknadspliktige, så er en forskrift på høring som foreslår at driftsbygninger over 1000 m 2 skal være fullt søknadspliktige. Ingen endringer utover indeksregulering, bortsett fra: For søknader sendt elektronisk gjennom Byggsøk foreslås å redusere gebyrene fra 5 til 10 %. Kap C, Reguleringsplaner med mer: Ingen endringer utover indeksregulering, bortsett for følgende tjenester: Ekspropriasjonssaker C5: Foreslås økt fra kr til kr for å gjenspeile arbeidsmengden på denne typen saker. Side 26 av 116

27 Sak 107/09 Mindre reguleringsendringer C4: Dersom disse er av en art som krever politisk vedtak, gis et påslag på kr 4000,-. Kap D. Deling, oppmåling med mer: Lov om eiendommer (matrikkelloven) trer i kraft fra Største foreslåtte endringer: Gebyret for klarlegging av eksisterende, innmålt grense (D.7) økes fra 1500 til 3000 kroner. Dette gjøres på bakgrunn av den tiden kommunen i gjennomsnitt benytter på denne typen saker. Gjennomsnittlig tidsbruk anslås å ligge mellom 4 og 5 timer ved rekonstruksjon av to punkter. Her er vi for billige i dag. Gebyret for klarlegging av eksisterende grense som ikke tidligere er innmålt eller for klarlegging av rettigheter økes fra 3000 for to punkt til 4500 kroner i Samme begrunnelse gjelder her. For begge disse forretningstypene har kommunen nå vesentlig lavere gebyr enn kommunene rundt oss, uten at det er grunn til å anta at kommunen bruker kortere tid på disse sakene. Foreslått prisøkning gjør at kommunen vil ligge innenfor gjennomsnittlig pris i 2009, og gjør at prisene harmonerer med forbrukt tid. Kap E. Ikke innenfor selvkost området. Diverse kopiering, kartsalg, Infoland: En presisering av at det ikke tas betaling for kopier ved partsinnsyn. Prisene er indeksregulert. Kap F. Konsesjonssaker, deling etter jordloven med mer: Prisnivået her fastsettes av staten og er ikke i nærheten av å være selvkost. Kap G. behandling av avfallsplaner: Kun indeksregulert. Kap H: Behandling av utslippssaker: Indeksregulert bortsett fra søknader om rehabilitering av gamle anlegg for utslipp (nr b): Satsene her er foreslått økt til samme nivå som for behandling av søknader om nye anlegg. Dette foreslås for å gjenspeile faktisk arbeidsmengder: Det er ikke mindre arbeid med søknader om rehabilitering enn for nye anlegg, heller tvert om. Utskrift av saken til: saksbehandler Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger Side 27 av 116

28 Sak 107/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 108/09 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2010 Arkivsaknr: 09/3873 Saksbehandler: KUL/KUL/JSLET Jan Roger Sletta K-kode: 243 Saksnummer Utvalg Møtedato 100/09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Kulturutvalget Administrasjonens innstilling: Rullering av idrettsplanens handlingsprogram: Sørum kommune vedtar den vedlagte, rullerte handlingsplandelen for 2010 av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Tallene for 2010 er identisk med tabellen under, og derfor vedlegges kun den gjenstående del av handlingsplanen, som er Uprioritert liste. Spillemiddelsøknader for 2010: Sørum kommune godkjenner, og forplikter seg til å dekke den kommunale andelen til spillemiddelprosjektene som er oppført i tabellene under. Med forbehold om tildeling av spillemidler fra statens pengespill. Det tas også forbehold om fylkesmannens godkjenning. Rekkefølgen angir kommunens prioritering innen hver kategori. Ordinære anlegg som fremmes for 2010 i prioritert rekkefølge Byggherre /prosjekt / beliggenhet Frogner IL, Frogner - Kunstgressbane m/flomlysanlegg Sørumsand IF - Kunstgressbane idrettsparken, Foresl. oppstartsår Budsj.tot. -Kostn. Forv.drifts -kostn. pr år Forv. komm. andel Forv. spillemidler Forv. egenkap Begrunnelse for prosjekt. Evt. merknader Fornyet søknad. Anlegg sluttført i Tildelt 1,5mill. i spillemidler i Kan søke om ytterligere 1 mill. for Fornyet søknad. Ferdigstilt i 2008 med kommunal andel på 2,5mill. Avslag i Sørum Kommune - Fjuk Skole. Innendørs svømme/terapibasseng Sørum IL s Klubbhus- Lørenfallet Fornyet søknad. Rehabilitering. HC-tilpasset basseng og garderobe. Avslag i Fornyet søknad. Hus fra tidlig 80-tall med mye slitasje. Behov for nytt tak, Side 28 av 116

29 Sak 107/09 Rehabilitering, utbedring av ventilasjon, vinduer, rømningsvei, mm. Nærmiljøanlegg som fremmes for 2010 i prioritert rekkefølge Byggherre/ prosjekt/ beliggenhet Frogner IL Heksebergåsen Skileikeanlegg (Friluftslivsanlegg) Foresl. oppstartsår Budsj Totalkostn Forv. Driftskostn. pr. år Forv. komm. andel Forv. spillemidler Forv. egenkap. Begrunnelse for prosjektet, evt. Merknader Fornyet søknad. Regulert som LNFområde og i strid med kommuneplan/lnf-regler. Vedtak innklaget til fylkesmann. Se forklaring under. Ingen kommunal andel. Tidligere behandlinger: Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 38/09 Behandling: Administrasjonens innstilling: Rullering av idrettsplanens handlingsprogram: Sørum kommune vedtar den vedlagte, rullerte handlingsplandelen for 2010 av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Tallene for 2010 er identisk med tabellen under, og derfor vedlegges kun den gjenstående del av handlingsplanen, som er Uprioritert liste. Spillemiddelsøknader for 2010: Sørum kommune godkjenner, og forplikter seg til å dekke den kommunale andelen til spillemiddelprosjektene som er oppført i tabellene under. Med forbehold om tildeling av spillemidler fra statens pengespill. Det tas også forbehold om fylkesmannens godkjenning. Rekkefølgen angir kommunens prioritering innen hver kategori. Ordinære anlegg som fremmes for 2010 i prioritert rekkefølge Byggherre /prosjekt / beliggenhet Frogner IL, Frogner - Kunstgressbane m/flomlysanlegg Sørumsand IF - Kunstgressbane idrettsparken, Foresl. oppstartsår Budsj.tot. -Kostn. Forv.drifts -kostn. pr år Forv. komm. andel Forv. spillemidler Forv. egenkap Begrunnelse for prosjekt. Evt. merknader Fornyet søknad. Anlegg sluttført i Tildelt 1,5mill. i spillemidler i Kan søke om ytterligere 1 mill. for Fornyet søknad. Ferdigstilt i 2008 med kommunal andel på 2,5mill. Avslag i Sørum Kommune - Fjuk Skole. Innendørs svømme/terapibasseng Sørum IL s Klubbhus- Lørenfallet Fornyet søknad. Rehabilitering. HC-tilpasset basseng og garderobe. Avslag i Fornyet søknad. Hus fra tidlig 80-tall med mye slitasje. Behov for nytt tak, Side 29 av 116

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 08/4494 Sakstittel: Saksfremlegg 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Revidert gebyrforskrift

Detaljer

Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 13.12.2006 Møtetidspunkt: 09.00

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 06/4818 Saksbehandler: K-kode: 423 NYTT SENIORTILTAK: 90 % JOBB MED 100 % LØNN SAMT VIRKSOMHETENE DEKKER

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: BEVILGNING TIL FORPROSJEKT BLAKER BARNEHAGE Arkivsaknr: 10/4743 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/03204-9 Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 funksjonsevne 3

Detaljer

Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune

Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapport kommunale byggeprosjekt Sørum kommune, rapport pr 31.10.2014. Side 2 av 29 Vedtatte

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 095/14-111/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 12.12.2013 kl. 18:00 Fra kl 18.00 til

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag av 31.10.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Rådmannens generelle vurdering... 2 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret Hvaler kommune Saksnr 2012/1462 - Økonomiplan og årsbudsjett 2013-2016 - Doknr 5 Arkivkode 100 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 104/05 Sak 105/05 Sak 106/05 Sak 107/05 Sak 108/05 Sak 109/05

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer