SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL"

Transkript

1 Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 8/11 Råd for funksjonshemmede /11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Sosial- og omsorgsutvalget /11 Oppvekstutvalget /11 Miljø- og utviklingsutvalget /11 Kulturutvalget /11 Eldrerådet / Arbeidsmiljøutvalget / Kommunestyret 28/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Sak: 11/11 Behandling: Fra Rådmannen forelå følgende innstilling: Side 1 av 125

2 Sak 32/11 Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: Sak: 16/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Avstemming: Administrasjonens innstilling er tatt til orientering. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 29/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 10/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune, med følgende endringer: Repr. Harald Stokstad satte på vegne av Sp, Ap og SV fram slikt tilleggsforslag: Fokusområder 2010, tilleggspunkt: Sørum kommune skal være en samarbeidspartner når det gjelder bevaring av Bingen lenser. Side 2 av 125

3 Sak 32/11 Prioritering ved høyere økonomisk ramme, tilleggspunkt: Øke tilskudd til idrettslagene, gjelder både vedlikehold av anlegg og drift. Avstemmingen: Administrasjonens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune, med følgende endringer: Fokusområder 2010, tilleggspunkt: Sørum kommune skal være en samarbeidspartner når det gjelder bevaring av Bingen lenser. Prioritering ved høyere økonomisk ramme, tilleggspunkt: Øke tilskudd til idrettslagene, gjelder både vedlikehold av anlegg og drift. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Sak: 15/11 Behandling: Eldrerådet har behandlet økonomiplan i møte av Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Eldrerådet tar saken til etterretning men ønsker å tillegge at befolkningsprognosen viser at i 2040 er Sørum og Frogner småbyer, der de langsiktige grepene må tas nå, jfr siste avsnitt s. 11 i planen. Derfor bør nytt sykehjem bygges på Frogner og ikke på Blaker. Et medlem imøtekommer ikke denne uttalelse. Mht fokusområder i PRO for 2012 ønsker eldrerådet å presisere at dagaktivitetstilbudet må utvikles til å inneholde bedre og flere kreative aktivitetstilbud i framtiden. I forhold til omsorgsboligene er det ønskelig at hjemmetjenesten kan ta initiativ til å samhandle med frivillighetstjenesten for å skape et større sosialt fellesskap i fellesareal i boligene. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 28/11 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de Side 3 av 125

4 Sak 32/11 øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Side 4 av 125

5 Sak 32/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Administrasjonens forslag til økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter sitt økonomireglement vedta økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for de fire påfølgende år. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av både økonomi og tjenesteyting. Økonomiske konsekvenser: Side 5 av 125

6 Sak 32/11 Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: Hensikten med å utarbeide en økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel er nettopp å legge til rette for en bærekraftig utviking av alle kapitalbegrepene i det fullstendige balanseregnskapet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Tidsskjema: Prosessen for behandling av økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 18: Planforslaget foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Planforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 19, 11. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av forslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 19 23, men før 8. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler planforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. juni. Uke 23, 8. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til planforslaget, behandler det og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 24, 15. juni: Kommunestyrets behandling av økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel med endelig vedtak. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av planforslaget. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: Side 6 av 125

7 Sak 32/11 K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Daglige ledere for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 30. april 2011 Marius Trana, rådmann Side 7 av 125

8 Sak 33/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 33/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1924 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Arbeidsmiljøutvalget 33/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Miljø- og utviklingsutvalget / Kommunestyret 29/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 31/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Side 8 av 125

9 Sak 33/11 Vedtak: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 29/11 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 9 av 125

10 Sak 33/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. KF-styrets forslag til økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av økonomiplanen for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av økonomi og tjenesteproduksjon. Side 10 av 125

11 Sak 33/11 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av kommunale bygg og eiendommer er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: I sitt forslag til økonomiplan gir foretaket uttrykk for at økonomien i foretaket gir rom for å holde et forsvarlig vedlikeholdsnivå på kommunens bygg og at det fortsatt er potensial for effektivisering av renholdstjenesten. Rådmannen forventer at det gode arbeidet på disse områdene fortsetter og at det vil bli mulig å høste gevinster av dette også i kommunens framtidige budsjetter i form av lavere oppregulering av priser på husleie- og renholdskontrakter. For øvrig har rådmannen ingen merknader til styrets forslag til økonomiplan. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2. mai 2011 Marius Trana, rådmann Side 11 av 125

12 Sak 34/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 34/11 Sakstittel: ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 11/1934 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 145 Saksnummer Utvalg Møtedato / Arbeidsmiljøutvalget 34/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Miljø- og utviklingsutvalget / Kommunestyret 30/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 30/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. Side 12 av 125

13 Sak 34/11 Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 30/11 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 13 av 125

14 Sak 34/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. KF-styrets forslag til økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av økonomiplanen for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av økonomi og tjenesteproduksjon. Side 14 av 125

15 Sak 34/11 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av teknisk infrastruktur er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Det foreslås opprettet tre nye årsverk i driftsavdelingen fra 2012 Det foreslås opprettet ett nytt årsverk ved renseanlegget fra 2012 Det foreslås å opprette ett nytt årsverk som økonom/controller i daglig leders stab fra 2012 Forsterkning av anleggslaget i entreprenøravdelingen foreslås vurdert i planperioden Vurdering: Når det gjelder styrets forslag om opprettelse av en stilling som økonom/controller vil rådmannen foreslå at det før framlegging av årsbudsjettene for 2012 vurderes om kommunen og foretakene, dvs inklusive Sørum kommunale eiendomsselskap KF, i felleskap bør samarbeide om en slik stilling. I det videre arbeidet med etablering av et høydebasseng på Sørumsand, bør det etter rådmannens oppfatning sikres avklaring mot NRV IKS på ansvar for etablering og finansiering av et slikt basseng. For øvrig har rådmannen ingen merknader til styrets forslag til økonomiplan. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglige ledere for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2. mai 2011 Marius Trana, rådmann Side 15 av 125

16 Sak 35/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/11 Sakstittel: BEFOLKNINGSPROGNOSE SØRUM Arkivsaknr: 11/1335 Saksbehandler: PLU//ITVER Inger Kronen Tveranger K-kode: 001 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 35/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Eldrerådet /11 Råd for funksjonshemmede /11 Oppvekstutvalget /11 Sosial- og omsorgsutvalget /11 Kulturutvalget /11 Miljø- og utviklingsutvalget Administrasjonens innstilling: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Tidligere behandlinger: Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Sak: 17/11 Behandling: Eldrerådet har behandlet saken i møte av Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Eldrerådet har behandlet saken og rådmannens forslag er tatt til orientering. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 6/11 Behandling: Side 16 av 125

17 Sak 35/11 Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: Sak: 17/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Avstemming: Administrasjonens innstilling er tatt til orientering. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Sak: 12/11 Behandling: Fra Rådmannen forelå følgende innstilling: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Innstilingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 13/11 Behandling: Administrasjonens innstilling: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Avstemmingen: Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Side 17 av 125

18 Sak 35/11 Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 24/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Side 18 av 125

19 Sak 35/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: BEFOLKNINGSPROGNOSE SØRUM K-kode: 001 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Befolkningsprognose for Sørum tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Rådmannen har fått utarbeidet ny befolkningsprognose med 30 års tidsperspektiv. Forventet befolkningsvekst indikerer viktigheten av helhetlig planlegging med langt tidsperspektiv. Vedlegg: Befolkningsprognose for Sørum , datert (sendes også ut i papir til alle utvalg) Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Grunnlagsdokumenter. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Tidligere har det blitt utarbeidet befolkningsprognoser hvert 2 3 år, og med 10 års tidsperspektiv. Det er behov for å se forventet befolkningsutvikling i et lenger perspektiv, og det er nå utarbeidet en prognose helt fram til Prognosen legges fram for alle utvalg og kommunestyret til orientering, men vil danne grunnlag for utredningsarbeid og kommende kommuneplanprosess. Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel tar også utgangspunkt i denne prognosen. Forhold til eksisterende plandokumenter og gjeldende vedtak: Prognosen har basis i kommuneplan og vedtatt boligbyggingsprogram fra Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Får saken til orientering Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Får saken til orientering Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Vurdering: Det vises til prognosedokumentet og de forklaringer som er gitt der. Noen forhold skal understrekes: SSBs prognoser viser at folketallet i Oslo og Akershus kan komme til å øke med nye innbyggere i løpet av kommende 20 år. Regionen forventes fortsatt å ha betydelig vekst i arbeidsplasser, og som en følge av det en sterk befolkningsvekst. Vår prognose baserer seg imidlertid på kommunestyrevedtak om å begrense veksten bl.a. for å kunne håndtere Side 19 av 125

20 Sak 35/11 behovet for investeringer. Regionalt vil det fortsatt bli en utfordring å styre veksten til områder som bidrar til å følge opp nasjonale og lokale klimamål og bærekraftig areal og -transportutvikling. Sammenlignet med SSBs prognoser ligger vår prognose 4000 innbyggere under SSBs hovedalternativ i år Vi er også godt under SSBs laveste prognose. Dette skyldes nettopp ulike forutsetninger om forventet bolig- og befolkningsvekst. Prognosen danner grunnlag for hvordan Sørum skal møte veksten og dermed langsiktig og strategisk arbeid framover. Forventet befolkningsutvikling gjør at kommunen i mye større grad enn tidligere må fokusere på helhetlig planlegging i et langsiktig perspektiv. Etter høstens kommunevalg legger rådmannen fram forslag til planstrategi for kommende 4 år. Befolkningsprognosen danner bl.a. grunnlag for hvilke plan, utrednings- og arealbehov som bør omtales der og håndteres i påfølgende kommuneplanrevisjon. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Prognosen leggest ut på kommunens internettsider. Utskrift av saken til: saksbehandler Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger Side 20 av 125

21 Sak 36/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 36/11 Sakstittel: SAMORDNING KULTUR - VERBALFORSLAG 12 FRA Arkivsaknr: 10/1583 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 080 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 36/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Kulturutvalget /11 Politisk org.utvalg /11 Politisk org.utvalg /11 Politisk org.utvalg /10 Politisk org.utvalg /10 Politisk org.utvalg /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget /10 Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Administrasjonens innstilling: Kulturseksjonen, Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad samordnes ved at kulturseksjonen overtar ansvaret for Bingsfosshallen. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra Det iverksettes en full organisasjonsgjennomgang av kulturseksjonen med tanke på ressursoptimal organisering av seksjonen. Tidligere behandlinger: Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 12/11 Behandling: Forslag fra utvalg som har vurdert fremtidig politisk organisering i Sørum kommune: 1. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad legges organisatorisk til kulturseksjonen fra samme dato. Drift og vedlikehold av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad forvaltes av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Side 21 av 125

22 Sak 36/11 3. Til å erstatte den samarbeidsarenaen mellom Sørum kommune og frivillige lag og foreninger som styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har representert, opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum: Samarbeidsorganet for frivillig sektor. 4. Samarbeidsorganet skal ha følgende sammensetning: - Én representant for Sørum idrettsråd, utpekt av idrettsrådet. - Én representant for Sørum kulturforum, utpekt av kulturforum. - Én representant utpekt av frivillighetssentralen i Sørum. - Kulturutvalgets leder. - Ordfører - To representanter valgt av kommunestyret. 5. Samarbeidsorganet skal ha minst fire møter i året, to møter pr. halvår. Møtene skal legges slik i tid at samarbeidsorganet kan behandle og uttale seg i saker før sakene kommer til behandling i kommunens øvrige utvalg, og uten å forsinke den videre behandlingen av sakene nevneverdig. 6. Samarbeidsorganet skal være et rådgivende høringsorgan, uten selvstendig vedtaksmyndighet. Organet skal behandle og uttale seg i følgende typer saker, før sakene behandles i kommunens innstillende politiske organer: - Kommuneplan. - Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante kommunedelplaner. - Andre relevante planer. - Økonomiplan. - Årsbudsjett. - Spillemiddelsaker. - Tildeling av tilskudd til lag og foreninger. - Andre saker som direkte berører frivillig sektor i kommunen. 7. Samarbeidsorganet skal så langt som mulig følge de reglementer m.m. som gjelder for Sørum kommunes politiske organer. 8. Rådmannen oppnevner sekretariat for samarbeidsorganet. Sekretariatsfunksjonen skal organisatorisk legges til kulturseksjonen. 9. Denne nye organiseringen evalueres etter to år. Avstemmingen: Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad legges organisatorisk til kulturseksjonen fra samme dato. Drift og vedlikehold av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad forvaltes av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 3. Til å erstatte den samarbeidsarenaen mellom Sørum kommune og frivillige lag og foreninger som styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har representert, opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum: Samarbeidsorganet for frivillig sektor. Side 22 av 125

23 Sak 36/11 4. Samarbeidsorganet skal ha følgende sammensetning: - Én representant for Sørum idrettsråd, utpekt av idrettsrådet. - Én representant for Sørum kulturforum, utpekt av kulturforum. - Én representant utpekt av frivillighetssentralen i Sørum. - Kulturutvalgets leder. - Ordfører - To representanter valgt av kommunestyret. 5. Samarbeidsorganet skal ha minst fire møter i året, to møter pr. halvår. Møtene skal legges slik i tid at samarbeidsorganet kan behandle og uttale seg i saker før sakene kommer til behandling i kommunens øvrige utvalg, og uten å forsinke den videre behandlingen av sakene nevneverdig. 6. Samarbeidsorganet skal være et rådgivende høringsorgan, uten selvstendig vedtaksmyndighet. Organet skal behandle og uttale seg i følgende typer saker, før sakene behandles i kommunens innstillende politiske organer: - Kommuneplan. - Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante kommunedelplaner. - Andre relevante planer. - Økonomiplan. - Årsbudsjett. - Spillemiddelsaker. - Tildeling av tilskudd til lag og foreninger. - Andre saker som direkte berører frivillig sektor i kommunen. 7. Samarbeidsorganet skal så langt som mulig følge de reglementer m.m. som gjelder for Sørum kommunes politiske organer. 8. Rådmannen oppnevner sekretariat for samarbeidsorganet. Sekretariatsfunksjonen skal organisatorisk legges til kulturseksjonen. 9. Denne nye organiseringen evalueres etter to år. Utvalg: Politisk org.utvalg Møtedato: Sak: 6/11 Behandling: Det ble fremmet slikt omforent forslag i utvalget: 1. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad legges organisatorisk til kulturseksjonen fra samme dato. Drift og vedlikehold av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad forvaltes av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 3. Til å erstatte den samarbeidsarenaen mellom Sørum kommune og frivillige lag og foreninger som styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har representert, opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum: Samarbeidsorganet for frivillig sektor. 4. Samarbeidsorganet skal ha følgende sammensetning: - Én representant for Sørum idrettsråd, utpekt av idrettsrådet. - Én representant for Sørum kulturforum, utpekt av kulturforum. - Én representant utpekt av frivillighetssentralen i Sørum. Side 23 av 125

24 Sak 36/11 - Kulturutvalgets leder. - Ordfører - To representanter valgt av kommunestyret. 5. Samarbeidsorganet skal ha minst fire møter i året, to møter pr. halvår. Møtene skal legges slik i tid at samarbeidsorganet kan behandle og uttale seg i saker før sakene kommer til behandling i kommunens øvrige utvalg, og uten å forsinke den videre behandlingen av sakene nevneverdig. 6. Samarbeidsorganet skal være et rådgivende høringsorgan, uten selvstendig vedtaksmyndighet. Organet skal behandle og uttale seg i følgende typer saker, før sakene behandles i kommunens innstillende politiske organer: - Kommuneplan. - Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante kommunedelplaner. - Andre relevante planer. - Økonomiplan. - Årsbudsjett. - Spillemiddelsaker. - Tildeling av tilskudd til lag og foreninger. - Andre saker som direkte berører frivillig sektor i kommunen. 7. Samarbeidsorganet skal så langt som mulig følge de reglementer m.m. som gjelder for Sørum kommunes politiske organer. 8. Rådmannen oppnevner sekretariat for samarbeidsorganet. Sekretariatsfunksjonen skal organisatorisk legges til kulturseksjonen. 9. Denne nye organiseringen evalueres etter to år. Avstemningen: Punkt 1 3 : Vedtatt enstemmig. Punkt 4 : Vedtatt 6 2. Punkt 5 9 : Vedtatt enstemmig. To av utvalgets medlemmer ba om følgende protokolltilførsel til punkt 4 i vedtaket: Ordfører bør ikke være fast medlem i samarbeidsorganet, og antallet representanter valgt av kommunestyret bør i stedet utvides til tre. Vedtak: 1. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad legges organisatorisk til kulturseksjonen fra samme dato. Drift og vedlikehold av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad forvaltes av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 3. Til å erstatte den samarbeidsarenaen mellom Sørum kommune og frivillige lag og foreninger som styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har representert, opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum: Samarbeidsorganet for frivillig sektor. 4. Samarbeidsorganet skal ha følgende sammensetning: - Én representant for Sørum idrettsråd, utpekt av idrettsrådet. - Én representant for Sørum kulturforum, utpekt av kulturforum. Side 24 av 125

25 Sak 36/11 - Én representant utpekt av frivillighetssentralen i Sørum. - Kulturutvalgets leder. - Ordfører - To representanter valgt av kommunestyret. 5. Samarbeidsorganet skal ha minst fire møter i året, to møter pr. halvår. Møtene skal legges slik i tid at samarbeidsorganet kan behandle og uttale seg i saker før sakene kommer til behandling i kommunens øvrige utvalg, og uten å forsinke den videre behandlingen av sakene nevneverdig. 6. Samarbeidsorganet skal være et rådgivende høringsorgan, uten selvstendig vedtaksmyndighet. Organet skal behandle og uttale seg i følgende typer saker, før sakene behandles i kommunens innstillende politiske organer: - Kommuneplan. - Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante kommunedelplaner. - Andre relevante planer. - Økonomiplan. - Årsbudsjett. - Spillemiddelsaker. - Tildeling av tilskudd til lag og foreninger. - Andre saker som direkte berører frivillig sektor i kommunen. 7. Samarbeidsorganet skal så langt som mulig følge de reglementer m.m. som gjelder for Sørum kommunes politiske organer. 8. Rådmannen oppnevner sekretariat for samarbeidsorganet. Sekretariatsfunksjonen skal organisatorisk legges til kulturseksjonen. 9. Denne nye organiseringen evalueres etter to år. Utvalg: Politisk org.utvalg Møtedato: Sak: 4/11 Behandling: Skisse for et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum ble drøftet, bl.a. med følgende innhold: Samarbeidsorganet skal være rådgivende, uten beslutningsmyndighet. Organet bør bestå av et antall representanter fra Sørum idrettsråd, Sørum kulturforum, ordfører(?), leder for kulturutvalget, øvrige representanter fra politisk posisjon og opposisjon. Organet skal ha x antall møter i året. Det må fastsettes hvilke typer saker organet skal behandle. Til utvalgets neste møte legges det fram et konkret forslag som utdyper denne skissen. Vedtak: Til neste møte i utvalg som skal vurdere fremtidig politisk organisering i Sørum kommune legges det fram et konkret forslag til organisering, sammensetning, mandat, møtehyppighet m.m. for et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum. Utvalg: Politisk org.utvalg Side 25 av 125

26 Sak 36/11 Møtedato: Sak: 2/11 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Uttalelse datert fra Sørum Idrettsråd. Uttalelse datert fra Sørum Kulturforum. Utvalget drøftet hvorvidt kulturutvalget bør utvides med faste medlemmer utpekt av Sørum Idrettsråd og Sørum Kulturforum, med eller uten stemmerett, i alle saker, eller bare de sakene som angår deres medlemsorganisasjoner. Det var helt klart ikke stemning i utvalget for å utvide kulturutvalget med medlemmer som ikke er foreslått av og valgt av kommunestyret. Ordfører skisserte et mulig opplegg for et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune, Sørum Idrettsråd og Sørum Kulturforum. På bakgrunn av diskusjonen konkluderte utvalget med følgende: Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak. Drift av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad overføres til kulturseksjonen. Det velges ikke inn representanter for frivillige organisasjoner i kulturutvalget. Det opprettes et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum. Vedtak: Utvalg som skal vurdere fremtidig politisk organisering i Sørum kommune gir følgende føringer til sak Samordning kultur Verbalforslag 12 fra : Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak. Drift av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad overføres til kulturseksjonen. Samt: Det velges ikke inn representanter for frivillige organisasjoner i kulturutvalget. Det opprettes et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum. Utvalg: Politisk org.utvalg Møtedato: Sak: 6/10 Behandling: Ivar Egeberg redegjorde for innholdet i et notat han hadde utarbeidet til møtet. Notatet er etter møtet sendt til utvalgets medlemmer. Utvalget drøftet bl.a. de idéene som Ivar Egeberg redegjorde for. Vedtak: Til neste møte i utvalget gis utvalgsleder og utvalgssekretær (i samarbeid med rådmannen i den grad det er påkrevet) i oppdrag å utarbeide et notat som skisserer: Hvilke politiske oppgaver tenker man lagt til kulturutvalget? Hvilke administrative oppgaver tenker man lagt til kulturseksjonen? Forskjellige modeller for sammensetning av kulturutvalget. Side 26 av 125

27 Sak 36/11 Regelverk for stort og lite kulturutvalg. Utvalg: Politisk org.utvalg Møtedato: Sak: 4/10 Behandling: Saken ble drøftet foreløpig. Det ble satt fram følgende forslag, som ble vedtatt enstemmig: Saken utsettes og sendes på høring til Idrettsrådet og Kulturforum, og realitetsbehandles deretter i utvalgets neste møte. Vedtak: Saken utsettes og sendes på høring til Idrettsrådet og Kulturforum, og realitetsbehandles deretter i utvalgets neste møte. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 81/10 Behandling: Følgende dokument ble delt ut i møtet og legges ved saken: Utskrift av styret i Bingsfosshallen i Sørum KFs behandling av saken. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Kulturseksjonen, Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad samordnes ved at kulturseksjonen overtar ansvaret for Bingsfosshallen. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra Det iverksettes en full organisasjonsgjennomgang av kulturseksjonen med tanke på ressursoptimal organisering av seksjonen. Saken ble foreløpig drøftet. Det ble satt fram slikt fellesforslag: Saken utsettes og oversendes til behandling i utvalg som før valget i 2011 skal vurdere fremtidig politisk organisering i Sørum kommune før fornyet behandling i økonomi- og administrasjonsutvalget, da som partssammensatt utvalg. Avstemningen: Fellesforslaget : Vedtatt enstemmig. Vedtak: Side 27 av 125

28 Sak 36/11 Saken utsettes og oversendes til behandling i utvalg som før valget i 2011 skal vurdere fremtidig politisk organisering i Sørum kommune før fornyet behandling i økonomi- og administrasjonsutvalget, da som partssammensatt utvalg. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sak: 12/10 Behandling: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF drøftet verbalforslag 12. Det var ingen som ga sin støtte til innstillingen fra rådmannen. Det var enighet om at lag og foreninger som var representert i styret i Bingsfosshallen i Sørum KF måtte få anledning til å få forslaget til høring og få komme med sine forslag til alternative løsninger. Det var enighet om at behandlingen av saken burde overtas av politisk organiseringsutvalg. Det var enighet om at en eventuell endring ikke kunne iverksettes fra Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok enstemmig: 1. Styret i Bingsfosshallen ønsker at det videre arbeidet med å vurdere en samordning av Kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad overføres til det nedsatte Politiske organiseringsutvalg. 2. Man forutsetter i den videre prosess at involverte frivillige organisasjoner blir bedt om å komme med alternative løsninger. 3. En eventuell endring kan ikke iverksettes fra Side 28 av 125

29 Sak 36/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: SAMORDNING KULTUR - VERBALFORSLAG 12 FRA K-kode: 080 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kulturseksjonen, Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad samordnes ved at kulturseksjonen overtar ansvaret for Bingsfosshallen. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra Det iverksettes en full organisasjonsgjennomgang av kulturseksjonen med tanke på ressursoptimal organisering av seksjonen. Kommunestyret har bedt rådmannen utrede mulighetene for et tettere samarbeid mellom kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad, med inten-sjonen om å få utnyttet ressursene bedre i tillegg til å vurdere om organiseringen er optimal. Vedlegg: 1. Notat verbalforslag 12 fra daglig leder i Bingsfosshallen i Sørum KF 2. Notat verbalforslag 12 fra seksjonsleder for kulturseksjonen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Protokoll fra kommunestyrets møte Saksutredning: Bakgrunn for saken: I forbindelse med behandlingen av årsbudsjett 2010 i møte fattet kommunestyret bl.a. følgende vedtak: Samordning kultur Sørum kommunestyre ber rådmannen utrede mulighetene for et tettere samarbeid mellom kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad. Intensjonen må være å få utnyttet ressursene bedre i tillegg til at man vurderer om organiseringen er optimal. Saksopplysninger: I de vedlagte notatene har henholdsvis daglig leder i Bingsfosshallen KF og seksjonsleder for kulturseksjonen gitt uttrykk for sitt syn på: Beskrivelse av dagens virksomhet Pluss og minus ved dagens organisasjon Ressurser som benyttes Utfordringer Samordningsgevinster Side 29 av 125

30 Sak 36/11 Samordningsulemper I denne saken vil rådmannen i tillegg til å bygge på ovennevnte notater foreta overordnede vurderinger og fremme sitt syn på de spørsmål kommunestyret har stilt. Forhold til eksisterende plandokumenter: I eksisterende plandokumenter er kulturseksjonen og Bingsfosshallen i Sørum KF viderført som adskilte enheter. Forhold til gjeldende vedtak: Saken er en oppfølging av verbalvedtak 12 fra kommunestyrets budsjettvedtak av Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: Organisasjonsgjennomgangen forutsettes gjennomført innenfor kulturseksjonens økonomiske rammer. Bærekraftig utvikling: Ressursoptimal organisering av kommunens virksomheter medvirker til å sikre en bærekraftig utvikling. Bemanningskonsekvenser: Avvikling av Bingsfosshallen i Sørum KF vil innebære en virksomhetsoverdragelse og medføre at de ansatte vil bli overført til tilsvarende stillinger i Sørum kommune. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Det gjøres ingen endringer i organiseringen av kulturseksjonen, Bingsfosshallen eller Kuskerudnebben friluftsbad. Vurdering: Både daglig leder av Bingsfosshallen i Sørum KF og seksjonsleder kultur gir i sine notater uttrykk for knappe administrative ressurser. Etter rådmannens vurdering er dette ikke noe som er særegent for disse to enhetene, men snarere en generell situasjon i kommunen. Til sammen omfatter kulturseksjonen og Bingsfosshallen i Sørum KF ca 20 årsverk. Foretaket med sine 1,4 årsverk er den minste enheten i kommunen og framstår som spesielt sårbart. Størrelsen medfører bl.a.at det er nødvendig med en rekke spesialtilpassede ordninger for at foretaket skal kunne benytte kommunens administrative systemer. Ut ifra beskrivelsene i notatene synes det ikke å være noen direkte økonomiske gevinster å hente ved et tettere samarbeid mellom Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad. Hovedvekten må derfor legges på å finne den mest ressursoptimale organiseringen også av disse virksomhetene. Etter rådmannens oppfatning er det åpenbare administrative gevinster å hente ved å legge driften av Bingsfosshallen til kulturseksjonen og nedlegge Bingsfosshallen i Sørum KF. Side 30 av 125

31 Sak 36/11 Et viktig moment ved opprettelsen av foretaket var å sikre Sørum idrettsråd og Sørum kulturforum innflytelse på driften av Bingsfosshallen. Ved nedleggelse av foretaket bør denne innflytelsen videreføres gjennom et organisert samarbeid mellom idrettsrådet/kulturforumet og kulturseksjonen, slik at innflytelsen sikres uten at representantene for kultur og idrett av den grunn må påta seg det personlige ansvaret ved å være styremedlem. Det kan tenkes flere måter å organisere dette samarbeidet på og deltagelse i slikt samarbeid må selvfølgelig være basert på frivillighet fra organisasjonenes side. Kulturseksjonen har de siste årene hatt flere endringer i arbeidsoppgaver og bemanning uten at det er gjort en prinsippiell vurdering av seksjonens organisering. I etterkant av vedtaket i denne saken bør det gjennomføres en full organisasjonsgjennomgang av seksjonens for å finne en ressursoptimal organisering. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: De berørte organisasjonsleddene informeres særskilt om vedtaket. For øvrig informeres på vanlig måte gjennom kommunens internettsider. Utskrift av saken til: Daglig leder i Bingsfosshallen KF Seksjonsleder for kulturseksjonen Saksbehandler Sørumsand, den 6. august 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 31 av 125

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste Side 1 av 9 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 09.09.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/10 10/4694 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 20 APRIL 2010 BINGSFOSSHALLEN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10 Sak 3/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 3/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2039 Saksbehandler: K-kode: 036 &15 UTVALG SOM FØR VALGET I 2011 SKAL VURDERE FREMTIDIG POLITISK

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10 Sak 35/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 35/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2568 Saksbehandler: K-kode: 210 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11 Sak 23/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 23/11 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Arkivsaknr: 11/747 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE Sak 52/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 52/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2454 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 SØRUM KOMMUNE RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 86/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11 Sak 22/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/11 Sakstittel: MØTEPLAN 2012 FOR DE POLITISKE UTVALGENE Arkivsaknr: 11/4943 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode:

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 12 Sakspapirer Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/5392 Saksbehandler: K-kode: HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON PLU/PLAN/ASOBY

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 13 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 50/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 50/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Side 1 av 8 Sakspapirer Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.08.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Søknaden

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/11 Sak 18/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/11 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 11/4186 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 01.11.2006 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 29 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 03.06.2009 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 26/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09 Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/916 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRUM KOMMUNALE

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 33/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07 Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 38/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 38/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 38/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 38/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11 Sak 24/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/2889 Saksbehandler: K-kode: A02 &13 HØRING - REVISJON AV LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 05.05.2010 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10 Sak 27/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 27/10 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 Arkivsaknr: 10/5849 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 03.11.2010 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2863 Saksbehandler: K-kode: A20 &13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN GSK//TPLEY

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09 Sak 103/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 103/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 24.05.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600 1800. Følgende representanter møtte:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09 Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: GODKJENNING AV PLANPROGRAM TIL RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: HEL/LED/KEH

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09 Sak 29/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/09 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2009 Arkivsaknr: 09/2722 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:.

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:. Saksfremlegg Arkivsak: 09/1403 Sakstittel: ENDRING AV STYRESAMMENSETNING K-kode: 033 Saksbehandler: Erland Aamodt Innstilling: 1. Det gjøres endringer i Sørum kommunalteknikk KFs vedtekter slik at ny 7

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 06.05.2009 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Arkivsak: 11/2005-1 Sakstittel: K-kode: 082 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Innstilling:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 17/09 Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM Arkivsaknr: 09/3661 Saksbehandler: PRO//BGJ Bård Gjestvang K-kode: 614 Saksnummer Utvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/801 Saksbehandler: K-kode: 612 VERKSTEDGÅRDEN - FLYTTING AV SØRUM ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER HEL/AKT/GSVER

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11 Sak 11/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/11 Sakstittel: DUEVEGEN 11 LEILIGHET 306 TREKKE SALG AV BOLIG Arkivsaknr: 11/3799 Saksbehandler: EIE/BYF/KTILL Kari Tiller K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/10 Sak 8/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/10 Sakstittel: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2021 Arkivsaknr: 09/1992 Saksbehandler: PLU/PLAN/MLARS Mona Helene Larsen K-kode: Q80

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09 Sak 11/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/09 Sakstittel: STØTTE TIL HUMANITÆRT ARBEID I GAZA Arkivsaknr: 09/358 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 223 X03

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 15/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 15/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF - VEDTEKTSENDRINGER Arkivsaknr: 11/3024 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE Sak 14/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/4872 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2012-2015

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008.

Sakspapirer. Sakliste. Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 14.05.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 6/08 07/1498 VERNEOMRÅDE VERKSTEDGÅRDEN Verkstedgården opprettes som eget verneområde

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF gis ikke tillatelse

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/06 Sak 84/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 84/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Saksprotokoll. Mona Øyen (Ap) satte frem følgende endringsforslag til første kulepunkt i innstillingen :

Saksprotokoll. Mona Øyen (Ap) satte frem følgende endringsforslag til første kulepunkt i innstillingen : Saksprotokoll Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 25.08.2009 Utvalgsak: 59/09 Arkivsak: 07/3148-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPSTARTSSAK DETALJPLAN FELT BK2, HEKSEBERGÅSEN Behandling: Fra rådmannen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/09 Sak 21/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 21/09 Sakstittel: VEDR FAKTURA 390000277 Arkivsaknr: 09/4242 Saksbehandler: KOM//HRO Hogne Røisheim K-kode: M06 Saksnummer Utvalg

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09 Sak 4/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/09 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 Arkivsaknr: 09/1932 Saksbehandler: Tormod Dragland K-kode: 145 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 1/29/09. Sakliste 1/09 09/379 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 24 NOV 2008

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 1/29/09. Sakliste 1/09 09/379 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 24 NOV 2008 Side 1 av 9 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 1/29/09 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/09 09/379 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 24 NOV 2008 Styret i Bingsfosshallen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 16/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 16/09 Sak 16/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/09 Sakstittel: VEKTERGÅRDEN - TEKNISK OG FUNKSJONELL OPPGRADERING Arkivsaknr: 09/3247 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 10/4860-2 Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Sørum kommune gir følgende uttalelse til forslag til endringer i kommuneloven:

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI

Sakspapirer. Sakliste 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI Side 1 av 22 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 20.05.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI Saken legges frem for uttalelse.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 21.11.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 08.06.2011 Side 1 av 19. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 08.06.2011 Side 1 av 19. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 08.06.2011 Side 1 av 19 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/11 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/11 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 10/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 30.11.2010 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 50/10 10/5298 ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009

Sakspapirer. Sakliste 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009 Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 26.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009 Styret i Bingsfosshallen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Saksfremlegg Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Forslag til Sørum kommunes retningslinjer for registrering

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 16.04.2008 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 18.06.2008 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste 4/10 10/2033 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 04.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste 4/10 10/2033 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 04. Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 08.04.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 4/10 10/2033 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 04.FEB 2010 Administrasjonen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE Sak 11/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/10 Arkivsaknr: 10/1246 Saksbehandler: K-kode: 416 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE RKO/LPK/KGAAL Kari

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 1/11 Arbeidsmiljøutvalget

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 1/11 Arbeidsmiljøutvalget Sak 1/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/11 Sakstittel: FORDELING AV VELFERDSMIDLER 2011 Arkivsaknr: 11/355 Saksbehandler: RKO/LPK/SSTEN Steffen Stenshaugen K-kode: 450

Detaljer