SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10"

Transkript

1 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400 Saksnummer Utvalg Møtedato 1/10 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: 1. AMU tar Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn i NAV (hele landet) til orientering. 2. AMU oppfordrer ansatte i NAV Sørum til å bidra positivt i arbeidet etter arbeidsmiljøundersøkelsen Tidligere behandlinger: Side 1 av 13

2 Sak 1/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/942-1 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV K-kode: 400 Saksbehandler: Kari Gaalaas Innstilling: 3. AMU tar Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn i NAV (hele landet) til orientering. 4. AMU oppfordrer ansatte i NAV Sørum til å bidra positivt i arbeidet etter arbeidsmiljøundersøkelsen Tilsynsrapport med varsel om pålegg for NAV sentralt legges fram for AMU til orientering Vedlegg: 1. Brev fra hovedtillitsvalgte FO og Fagforbundet 2. Arbeidstilsynets tilsynsrapport med varsel om pålegg Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden tilsyn med 25 virksomheter i NAV spredt over hele landet. NAV Sørum var ikke en del av dette. Arbeidstilsynets rapport fra tilsynet er datert Den er sendt alle landets NAV-kontor. Hovedtillitsvalgte i FO og Fagforbundet i Sørum er kontaktet av plasstillitsvalgte i NAV-Sørum med anmodning om at rapporten blir behandlet i AMU. De ønsker også at kommentar fra hovedtillitsvalgte følger saken. Rapporten er foreløpig ikke behandlet lokalt. Hovedtillitsvalgte har i udatert brev anmodet seksjonsleder i Helse- og sosialseksjonen om å få rapporten behandlet i AMU. (Se vedlegg 2, siste avsnitt) Tilsatte i NAV Sørum ønsker å delta i kommunens arbeidsmiljøundersøkelse i Saksopplysninger: Arbeidstilsynet har levert en gjennomarbeidet, ryddig og balansert rapport hvor de gjør rede for saksgang, metode, funn og pålegg til NAV etter funnene. Det er satt frister for påleggene. I sammendraget viser Arbeidstilsynet til at ansatte og ledere i NAV i hovedsak sier at de har meningsfylte oppgaver, det er motiverende å bistå og veilede brukere, det er godt samhold og gode kollegaer. De fleste har også godt samarbeid med nærmeste leder samt at lederne uttrykker ønske om å ta vare på sine medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø. Samtidig påpeker Arbeidstilsynet at det er funnet forhold som vurderes som brudd på arbeidsmiljøloven; store og helseskadelige arbeidsbelastninger, utilstrekkelig medvirkning, manglende kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av midlertidig ansatte. Side 2 av 13

3 Sak 1/10 På bakgrunn av funnene pålegger Arbeidstilsynet NAV å kartlegge omfang av uheldige arbeidsbelastninger, utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak. Funn og pålegg er grundig beskrevet i rapporten og gjentas ikke her. Alternative løsninger: Det kan være vanskelig å se alterntive løsninger til å ta den sentrale rapporten til orientering og når ansatte i NAV ønsker å delta i undersøkelsen og det er lagt til rette for det bør AMU støtte det. Vurdering: Formålet med NAV- reformen var et bedre tjenestetilbud til brukere av tjenestene fra sosialkontor, trygdekontor og arbeidskontor. En dør tankegang lå bak, det vil si brukeren skulle få raskere hjelp og all sin hjelp på ett sted fra kompetente ansatte. Det var ikke meningen at de ansatte skulle kunne alt i hverandres arbeidsområder, men være generalister nok til å ha en oversikt over hva den enkelte var i behov av og kunne koordinere dette. NAV-reformen innebar at tre kulturer og to styringslinjer ble slått sammen til en enhet i løpet av relativt kort tid. Det var begrensede muligheter til å jobbe med organisasjon, arbeidsmiljø og bedriftskultur på forhånd. I tillegg var reformen sammenfallende i tid med sterk økning i sykefraværet og en viss økning i ledigheten som en følge av finanskrisen. På bakgrunn av dette måtte en forvente at det ville ta litt tid før en hadde en strømlinjeformet organisasjon. Rapporten viser også dette. De påleggene Arbeidstilsynet har gitt er ment å skulle endre situasjonen til det bedre. Påleggene er i hovedsak rettet til ledelsen i NAV sentralt og ansvar og myndighet i gjennomføringsfasen er lagt dit. Det er til dels korte frister for gjennomføringen, det meste skal være gjort før sommeren Ledelsen sentralt vil imidlertid ikke kunne lykkes i dette arbeidet uten bred deltakelse fra alle ansatte. Og samtidig som man jobber med belastninger, arbeidsmiljø og kultur må fokus være på tjenestetilbudet og brukerne. For at dette arbeidet skal lykkes er det viktig at ledere og medarbeidere jobber sammen om å gjennomføre tiltakene, også på lokalt plan. Her er det utforinger til alle mht endringsvilje og vilje til å delta i tiltakene. Ansatte i NAV-Kommune i Sørum sier de kjenner seg igjen i beskrivelser i rapporten og ønsker å delta i kommunens arbeidsmiljøundersøkelse som går hvert år i månedsskiftet januar/februar. Det er også varslet en statlig undersøkelse i Det er lagt til rette for at alle ansatte; både statlige og kommunale, kan delta i begge undersøkelsene. NAV- kommune deltok sist i 2008, da med lav svarprosent, bare 28 %. Svarprosenten i kommunen som helhet var 81 % i Det er gledelig at NAV Sørum nå vil delta og de vil med sin deltakelse ha god anledning til å fokusere på sine egne utfordringer. Alle virksomheter skal lage HMS-plan og prioritere egne tiltak for forbedringer etter undersøkelsen. (Mal for plan ligger i Kvalitetssystemets HMS prosess Arbeidsmiljø). I etterkant av undersøkelsen kan NAV Sørum gjennom denne planen jobbe med egne tiltak hvor ansatte kan bruke sin rett til medvirkning på en konstruktiv måte og bidra til gode løsninger på lokale utfordringer. Planfestede tiltak med fastsatt frist er i samsvar med Arbeidstilsynets pålegg sentralt. På den måten kan NAV Sørum bidra til forbedringer i NAV totalt. Det anbefales at AMU tar rapporten til orientering og oppfordrer NAV lokalt til å delta konstruktivt i arbeidet etter undersøkelsen slik at evt arbeidsmiljøproblemer reduseres og tjenestetilbudet blir så godt som mulig. Utskrift av saken til: Leder i NAV Sørum Personal- og organisasjonsavdelingen Side 3 av 13

4 Sak 1/10 Sørumsand, den Rannveig E. Eidet, rådmann Side 4 av 13

5 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/1169 Saksbehandler: K-kode: 440 ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE-OG MILJØARBEID I SØRUM KOMMUNE RKO/LPK/ISYVE Ingvild Helene Hougen Syversten Saksnummer Utvalg Møtedato 2/10 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: AMUs årsrapport 2009 tas til etteretning og oversendes lederforum og fagorganisasjonene. Tidligere behandlinger: Side 5 av 13

6 Sak 2/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE-OG MILJØARBEID I SØRUM KOMMUNE K-kode: 440 Saksbehandler: Ingvild Helene Hougen Syversten Innstilling: AMUs årsrapport 2009 tas til etteretning og oversendes lederforum og fagorganisasjonene. Årsrapport for 2009 verne-og miljøarbeid i Sørum kommune legges frem til orientering Vedlegg: 1. Årsrapport for 2009 Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: I samsvar med arbeidsmiljøloven 7-2 skal AMU hvert år legge frem en rapport om sitt arbeid til virksomhetenes styrende organer og arbeidstakerenes organisasjoner. Rapporten sendes ikke til Arbeidstilsynet, men fremlegges dersom tilsynet ber om det. Vurdering: Rapporten gir en oversikt over HMS-arbeid som er gjennomført i kommunen i 2009 og de viktigste sakene som er behandlet i AMU i samme periode. Utskrift av saken til: Lederforum Fagorganisasjonene Sørumsand, den Rådmann Rannveig E. Eidet Side 6 av 13

7 Sak 3/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10 Sakstittel: FORDELING AV VELFERDSMIDLER 2010 Arkivsaknr: 10/1201 Saksbehandler: RKO/LPK/HELIA Heidi K. R. Eliassen K-kode: 450 Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling: Velferdsmidler 2010 fordeles slik: Terminalbriller kr ,- Sommerfest kr ,- Psykologiavtalen kr ,- Sørum BIL kr ,- Julegave humanitært formål kr ,- Vannhull kr ,- Røykeavvenningskurs kr ,- Totalt disponert kr ,- Tidligere behandlinger: Side 7 av 13

8 Sak 3/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: FORDELING AV VELFERDSMIDLER 2010 K-kode: 450 Saksbehandler: Heidi K. R. Eliassen Innstilling: Velferdsmidler 2010 fordeles slik: Terminalbriller kr ,- Sommerfest kr ,- Psykologiavtalen kr ,- Sørum BIL kr ,- Julegave humanitært formål kr ,- Vannhull kr ,- Røykeavvenningskurs kr ,- Totalt disponert kr ,- Vedlegg: 1. Søknad fra Sørum BIL 2. Tilbud fra Bedriftspsykologen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Rammen for velferdsmidler for 2010 er kr ,- og følgende fordeling foreslås: Terminalbriller kr ,- Sommerfest kr ,- Psykologiavtalen kr ,- Sørum BIL kr ,- Julegave humanitært formål kr ,- Vannhull kr ,- Røykeavvenningskurs kr ,- Totalt disponert kr ,- Alternative løsninger: AMU fordeler annerledes. Vurdering: Det viser seg at ordningen med dekning av utgifter til terminalbrille/databrille blir mer og mer brukt. Det er derfor behov for ytterligere å øke denne summen. For 2010 anbefales det at ordningen videreføres og utgiftene dekkes med velferdsmidler kr ,- Sommerfesten avholdes innenfor rammen av ,- og samme beløp foreslås videreført for Side 8 av 13

9 Sak 3/10 Bedriftspsykologen sitt tilbud lyder også i 2010 på kr ,- med samme vilkår som tidligere. Det anbefales at avtalen videreføres med samme behandlingsmodell B i tilbudet jfr pkt 7 om pris og betalingsmåte. Avtalen gjelder for ett år med oppstart , med unntak av 1 sommermåned. Sørum kommune har hatt god nytte av tilbudet som omfatter samtlige ledere og ansatte. Det rettes en skriftlig henvisning til Bedriftspsykologen, det er Personal og organisasjonsavdelingen som foretar henvendelsen etter som seksjonen melder inn behov. Henvisningen krever ikke helsefaglig vurdering eller legeerklæring, men fastlege må være konsultert og anbefale tilbudet. Det anbefales at Sørum kommune viderefører avtalen med bedriftspsykologen for Sørum bedriftsidrettslag søker om midler til drift av sitt tilbud til ansatte om fysisk aktivitet. Til leie av Bingsfosshallen for 2010 søkes det om kr ,- som skal dekke 38 uker med fotball og innebandy. For aksjonen Sykle til jobben 2010 søkes det om kr 5.000,- Til sammen kr ,- Årsrapport for 2009 er levert og det anbefales å innvilge midler totalt kr ,- til Sørum bedriftsidrettslag. Julegave til humanitært formål kr ,- anbefales videreført også i AMU vil i sitt møte i november 2010 behandle sak om hvilke formål midlene skal gå til. Vannhull ble innført igjen i 2009 eller vedtak om dette i AMU Det anbefales videreført for 2010 og beløpet som foreslås er kr ,- I forbindelse med innføring av røykeforbud i Sørum kommune, kan det bli gjennomført 2 røykeavvenningskurs, som alle ansatte vil få tilbud om. Det anbefales å settes av kr ,- til disse to kursene for Det har ikke vært søkt om midler til tiltak i virksomhetene i Alle midler er med dette forslaget disponert for Utskrift av saken til: Lederforum KF-lederne Sørumsand, den Rådmann Rannveig E. Eidet Side 9 av 13

10 Sak 4/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/10 Sakstittel: INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Arkivsaknr: 09/4773 Saksbehandler: RKO/RKO/HSL Helga Soldal K-kode: 062 &30 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget / Styret for Sørum kommunalteknikk KF / Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF / Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF / Miljø- og utviklingsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget / Oppvekstutvalget / Kulturutvalget 4/10 Arbeidsmiljøutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune og kommunale foretak vedtas. 2. Handlingsplanen rulleres årlig og vedtas av økonomi- og administrasjonsutvalget. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 123/09 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune legges ut til høring på kommunens hjemmesider fram til Saken legges fram for realitetsbehandling i økonomi- og administrasjonsutvalget i 1. kvartal Side 10 av 13

11 Sak 4/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI K-kode: 062 &30 Saksbehandler: Helga Soldal Innstilling: 1. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune og kommunale foretak vedtas. 2. Handlingsplanen rulleres årlig og vedtas av økonomi- og administrasjonsutvalget. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Økonomi- og administrasjonsutvalget vedtok i sak 123/09 å legge forslag til informasjons- og kommunikasjonsstrategi Sørum kommune ut på høring før endelig behandling. Planforslaget lå ute på høring på kommunens hjemmeside til Det kom dessverre ikke inn noen kommentarer. Økonomi- og administrasjonsutvalget vedtok å realitetsbehandle saken i løpet av 1. kvartal Saken fremmes nå til behandling i samtlige innstillingsutvalg og styrer for kommunale foretak før den kommer tilbake til økonomi- og administrasjonsutvalget og til sluttbehandling i kommunestyret. Vedlegg: 1. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 1. Kommunestyresak 38/09: Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune 2. Økonomi- og administrasjonsutvalget sak 123/09: Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Kjøreregler for samspill politisk og administrativt nivå 4. Etiske retningslinjer for Sørum kommune 5. Kvalitetskommunesamarbeidet: Verktøy og metoder kommunikasjon hvordan lage en kommunikasjonsstrategi. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I kommunestyresak 38/09: Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune ble følgende verbalforslag vedtatt: Sørum kommunestyre ønsker en klarere informasjonsstrategi mellom administrasjon, politikk og kommunens innbyggere. Rådmannen bes lage en egen sak over temaet. I tillegg til dette verbalvedtaket viser kommunens brukerundersøkelser at selv om resultatene fra disse undersøkelsene jevnt over har vært gode, har et gjennomgående forbedringsområde vært informasjon til og kommunikasjon med brukerne. Den samme trenden har forbrukerrådets undersøkelser av kommunale tjenester vist. Kommunen har også i løpet av 2009 vært involvert i flere saker i media som har synliggjort noen av utfordringene i forhold til informasjon og kommunikasjon med innbyggere, media og andre interessenter. Side 11 av 13

12 Sak 4/10 Saksopplysninger: Forslaget til strategiplan er utviklet gjennom prosesser i rådmannens ledergruppe og i workshop hvor økonomi- og administrasjonsutvalget, lederforum, daglig ledere i foretakene og andre ressurspersoner i organisasjonen deltok. Disse forberedende prosessene har gitt ekstra oppmerksomhet til hva som kreves av de ulike aktørene for å kunne ha en proaktiv og offensiv holdning til informasjon og kommunikasjon med omverden. Dette gjelder både i det å legge ut informasjon på kommunens hjemmeside, presentere det på en nyttig måte for mottakeren, delta i sosiale medier, invitere til dialog med innbyggere, media og andre gjennom ulike kanaler og på ulike arenaer. Internett/web har endret folks tilgang til informasjon og måter å kommunisere på. Strategien legger vekt på å fange opp disse trendene og legge til rette for at Sørum kommune skal kunne delta i utviklingen. Parallelt med dette er det viktig å opprettholde og utvikle de mer tradisjonelle felles møteplasser som kommunen har brukt, så som grendemøter, brukermøter og lignende. Økonomi- og administrasjonsutvalget vedtok i sak 123/09 den å legge planforslaget ut til høring på kommunens hjemmeside før endelig behandling. Det kom dessverre ikke inn noen kommentarer til det. Det bør derfor vurderes om kommunen mer aktivt og målrettet skal be om tilbakemeldinger fra innbyggere, media eller andre interessenter når handlingsplanen skal rulleres. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal støtte opp om kommunens visjon, verdier, mål- og resultatstyring, samt kommuneplan og handlingsprogram med økonomiplan. Ved å knytte strategien til kommunens øvrige plan- og styringsdokumenter vil rådmannen sikre at årlige handlingsplaner utvikles og at de inngår i kommunens resultatoppfølging. Strategien er todelt. På den ene siden skal den ivareta den kollektive og mer generelle informasjonen til innbyggere, media andre interessenter. På den andre siden skal den også ivareta den mer målrettede informasjonen til og kommunikasjonen med enkeltmennesket. Samtidig skal også rollefordelingen mellom politikk og administrasjon ivaretas. Målet er at strategien skal bidra til Å styrke og utvikle lokaldemokratiet Å bidra til enhetlig og helhetlig kommunikasjon med omgivelsene Å bidra til å forbedre kommunens omdømme Å bidra til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Å nyttiggjøre seg av offentlig meningsbrytning med hensikt å forbedre kommunal tjenesteproduksjon Alle målene i strategien er ikke like operasjonaliserbare, men gjennom årlige handlingsplaner vil selve tiltakene bli konkretisert. Tiltakene i handlingsplanen skal etableres innenfor ordinære driftsrammer i Tiltakene kan likevel være ressurskrevende fordi det handler om organisasjonsutvikling og kompetansebygging for å nå målene i strategidokumentet. Forhold til eksisterende plandokumenter: Verbalforslag fremmet i handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Forhold til gjeldende vedtak: Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Tas innen vedtatte budsjettrammer. Side 12 av 13

13 Sak 4/10 Bærekraftig utvikling: God informasjon til og kommunikasjon med innbyggere, presse/media, næringsliv og andre interessenter er viktig for lokaldemokratiet, for tjenesteproduksjonen og for kommunens omdømme. Bemanningskonsekvenser: Ingen p.t., men informasjons- og kommunikasjonsfeltet er i stadig utvikling, og det kan bli behov for økte ressurser i løpet av planperioden. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? AMU, styrene for de kommunale foretakene Alternative løsninger: Det vedtas ingen felles informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune. Vurdering: Informasjon og kommunikasjon spiller en stadig større rolle overfor innbyggere, media og andre interessenter. Hvordan informasjons- og kommunikasjonsstrategien og tiltak utøves, påvirker kommunens omdømme både positivt og negativt. Etter rådmannens vurdering er det viktig å få vedtatt en informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune og foretakene slik at både politisk og administrativt nivå har et omforent syn på dette arbeidet og en proaktiv holdning til å informere og kommunisere om kommunens tjenester, tiltak og politiske vedtak. Med dette utgangspunktet fremmes saken til behandling i alle innstillingsutvalg og foretakenes styrer. Vedlagte forslag til strategi er kommunens første samlede strategi på området. Utvikling og forbedringer av strategien vil bli vurdert i forbindelse med rullering av handlingsplanen. Rullering av planen kan gjøres på ulike måter i samhandling med innbyggere, media og andre interessenter. Utskrift av saken til: Lederforum Daglig ledere i foretakene Virksomhetsleder for informasjons- og dokumentasjonsavdelingen Sørumsand, den Rådmann Rannveig E. Eidet Side 13 av 13

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer