SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 23/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11"

Transkript

1 Sak 23/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 23/11 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Arkivsaknr: 11/747 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 23/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Innstilling ved den endelige behandlingen: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,93, disponeres slik: Avsetting til nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr Tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, kr ,93 Mer-/mindreforbruk i virksomhetene overføres til 2011 i henhold til rådmannens forslag i vedlegg 2. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 9/11 Behandling: Rådmannens innstilling ved den foreløpige behandlingen ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Side 1 av 27

2 Sak 23/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/747-1 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Innstilling ved den endelige behandlingen: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,93, disponeres slik: Avsetting til nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr Tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, kr ,93 Mer-/mindreforbruk i virksomhetene overføres til 2011 i henhold til rådmannens forslag i vedlegg 2. Kommunens regnskap for 2010 er nå klart til behandling. Vedlegg: 1. Årsregnskap Oversikt over regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i virksomhetene 3. Revisors beretning til årsregnskapet for 2010 (ettersendes når den foreligger) 4. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2010 (ettersendes når den foreligger) Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Årsmelding 2010 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Framgangsmåten for behandlingen av kommunale regnskaper er regulert i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr 6. Saksopplysninger: Regnskapet ble avlagt innen fristen, som var 15. februar. Rådmannen vil utarbeide årsberetning innen fristen for denne, som er 31. mars. Årsberetningen blir oversendt kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til regnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Side 2 av 27

3 Sak 23/11 Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,93. Av regnskapsmessig mindreforbruk foreslås kr avsatt til et nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon og resten kr ,93 til fordeling på Driftsfond og Disposisjonsfond. Forhold til eksisterende plandokumenter: Regnskapet redegjør for oppnådde økonomiske resultater som sammenlignes med planlagte (budsjetterte) resultater. Forhold til gjeldende vedtak: Årsregnskap for 2010 er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 95/09 i møte , Årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjon. Drift, vedlikehold: Regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjon. Bærekraftig utvikling: Kommunen har fortsatt en betydelig utfordring knyttet til bygningsmessige investeringer og bemanningsøkninger som er nødvendige for at tjenesteproduksjonen skal kunne holde tritt med befolkningsvekst og demografiske endringer. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Det regnskapsmessige mindreforbruket kan disponeres annerledes enn det rådmannen foreslår. Vurdering: Rådmannen legger følgende til grunn for sitt forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk: Avsetning til nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon Regnskapsføringen av pensjonskostnader ble endret i Formålet med endringen var å jevne ut utgiftsføringen mellom år ved at en teoretisk beregnet pensjonskostnad og ikke faktiske utbetalinger til pensjonsselskapet skal ligge til grunn for utgiftsføringen det enkelte år. Avviket mellom teoretisk kostnad og faktiske utbetalinger skal amortiseres, det vil si kostnadsføres med like deler over et visst antall år. Kommunene kunne velge mellom amortisering over ett år eller amortisering over 15 år. I likhet med de fleste andre kommunene valgte Sørum amortisering over 15 år. Siden 2002 har Sørum opparbeidet et samlet premieavvik på pensjon (inkl. arbeidsgiveravgift) på kr Bare for 2010 beløper premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift) seg til kr Side 3 av 27

4 Sak 23/11 Dette beløpet representerer m.a.o. penger som er utbetalt til pensjonsselskapene, men uten å være kostnadsført i kommunens regnskaper. Forholdet medfører følgelig en betydelig svekkelse av likividiteten. Rådmannen har gjennom flere år gitt uttrykk for et ønske om å kunne endre amortiseringspraksis fra 15 år til ett år. For å kunne gjøre dette må imidlertid hele beløpet (kr ) utgiftsføres samtidig. Dette har det naturlig nok ikke vært rom for ved regnskapsavslutningene. Forslaget om å opprette et fond for avvikling av premieavvik pensjon, og løpende avsette årets premieavvik på dette, vil kunne muliggjøre en endring av amortiseringspraksis i løpet av noen år. Fondet vil i tillegg motvirke likviditetseffekten av premieavviket ved at midlene ikke benyttes til andre formål. Avsetning til driftsfond/disposisjonsfond Regnskapsmessig er driftsfond og disposisjonsfond separate fond, men samlet utgjør disse fondene de midlene kommunestyret rår over som ikke er forhåndsdisponert til andre formål. Fondene beløper seg til kr ,59 ved forrige årsskifte. Særlig med tanke på forventet forbruk av disse fondsmidlene i 2011 og 2012 bør fondene styrkes. Overføring av mer-/mindreforbruk Reellt mer-/mindreforbruk framkommer i første kolonne i vedlegg 2. Rådmannen foreslår imidlertid å legge rimelighetsbetraktninger til grunn ved overføringer av merforbruk på skolene, slik at den enkelte skole kun dekker merforbruk som skolen selv kunne påvirke. Likeledes foreslår rådmannen en noe redusert overføring av mindreforbruk i barnehagene med bakgrunn i seksjonens totale merforbruk. Utover den overføring av mer- og mindreforbruk som er hjemlet i økonomireglementet foreslår rådmannen å overføre kr av mindreforbruket i Servicesenteret til finansiering av organisasjonsprosjektet i Til finansiering av dette prosjektet vil det for øvrig også bli søkt om eksterne midler. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Saken legges ut på kommunens nettsider på ordinær måte. Utskrift av saken til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Administrativt lederforum Daglige ledere i kommunale foretak Sørumsand, den Marius Trana rådmann Side 4 av 27

5 Sak 24/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 24/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget 8/11 Oppvekstutvalget / Miljø- og utviklingsutvalget / Kulturutvalget Administrasjonens innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år Tidligere behandlinger: Side 5 av 27

6 Sak 24/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år Årsberetningen for 2010 legges fram til politisk behandling parallelt med regnskapet for Vedlegg: 1. Årsberetning for Saksutredning: Saksopplysninger: Årsberetningen for 2010 er sydd over samme lest som tidligere avlagte årsberetninger og tertialrapporter, bl.a. med et fyldig statistikkapittel. Vedleggene nr. 1 5 gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og måloppnåelse, oppnådde resultater, status for utviklingsprosjektene våre m.m. Forhold til eksisterende plandokumenter: Årsberetningen bør studeres sammen med med bl.a. budsjett og regnskap for Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Årsberetningen legges ut på kommunens internettsider. Utskrift av saken til: Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Sørumsand, Rådmann Marius Trana Side 6 av 27

7 Sak 25/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 25/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1415 Saksbehandler: K-kode: 212 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 25/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag om at regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,31, tilføres disposisjonsfondet. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 20/11 Behandling: Saken ble lagt fram til foreløpig orientering. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Side 7 av 27

8 Sak 25/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag om at regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,31, tilføres disposisjonsfondet. Årsmelding og årsregnskap 2010 for det kommunale foretaket Bingsfosshallen i Sørum KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsmelding og årsregnskap Protokoll fra styremøte Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 4. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsmelding og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til styrets forslag. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Kommunestyrets vedtak offentliggjøres på vanlig måte på kommunens netttsider. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Bingsfosshallen i Sørum KF underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Bingsfosshallen i Sørum KF Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Marius Trana, rådmann Side 8 av 27

9 Sak 26/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 26/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1426 Saksbehandler: K-kode: 212 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 26/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,39, disponeres slik: Kr overføres Sørum kommunalteknikk KF og avsettes til fond for vegvedlikehold. Kr avsettes til fond for park- og grøntformål. Sørum kommunale eiendomsselskap fremmer sak til kommunestyrets møte i juni om hvordan midlene best kan benyttes benyttes i arbeidet med å etablere en park- og grøntavdeling. Kr ,39 avsettes til ubundet kapitalfond og benyttes til egenfinansiering. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 21/11 Behandling: Saken ble lagt fram til foreløpig orientering. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Side 9 av 27

10 Sak 26/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,39, disponeres slik: Kr overføres Sørum kommunalteknikk KF og avsettes til fond for vegvedlikehold. Kr avsettes til fond for park- og grøntformål. Sørum kommunale eiendomsselskap fremmer sak til kommunestyrets møte i juni om hvordan midlene best kan benyttes benyttes i arbeidet med å etablere en park- og grøntavdeling. Kr ,39 avsettes til ubundet kapitalfond og benyttes til egenfinansiering. Årsmelding og årsregnskap 2010 for det kommunale foretaket Sørum kommunale eiendomsselskap KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsmelding og årsregnskap Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 3. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsmelding og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket. Saksopplysninger: Ved behandlingen av årsbudsjettet for 2011 fattet kommunestyret et intensjonsvedtak om å benytte kr 20 millioner av regnskapsmessig mindreforbruk 2010 i Sørum kommunale eiendomsselskap KF til vegvedlikehold ved å overføre midler til Sørum kommunalteknikk KF. Dette intensjonsvedtaket er fulgt opp i vedtaket fra styret i eiendomsselskapet og i rådmannens innstilling til disponering av mindreforbruket. Vurdering: Etter rådmannens vurdering er eiendomsforetakets årsbudsjett og økonomiplan tilpasset de ordinære vedlikeholdsoppgaver som foretaket er satt til å løse. Rådmannen kan derfor ikke se behov for å avsette midler til et vedlikeholdsfond og foreslår i stedet økt avsetning til ubundet kapitalfond som benyttes til egenfinansiering av investeringer som alternativ til låneopptak. Side 10 av 27

11 Sak 26/11 I møte fattet økonomi- og administrasjonsutvalget under sak 74/08 følgende vedtak: Sørum kommune ber Sørum kommunale eiendomsselskap KF iverksette et forprosjekt der kostnader og nytteeffekt ved å opprette en park-/grøntavdeling utredes. En slik utredning foreligger fortsatt ikke. Etter rådmannens oppfatning er det nå påkrevet å komme i gang med et systematisk vedlikehold av særlig sentrumsnære grøntområder, gangstier og lekeplasser. Rådmannen innstiller derfor på at kr av mindreforbruket avsettes til et fond for park- og grøntformål og at Sørum kommunale eiendomsselskap KF fremmer sak til behandling i kommunestyret om hvordan midlene best kan benyttes i arbeidet med å etablere en parkog grøntavdeling. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Kommunestyrets vedtak offentligjøres på vanlig måte på kommunens internettsider. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Sørum kommunale eiendomsselskap KF underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Marius Trana, rådmann Side 11 av 27

12 Sak 27/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1420 Saksbehandler: K-kode: 212 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 27/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Kommunestyrets vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag om at regnskapsmessig merforbruk, kr ,06, inndekkes ved bruk av fondsmidler. Kr dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond og resterende, kr ,06, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Udekket finansiering av investeringer, kr ,96, dekkes inn ved bruk av ubundet kapitalfond, kr ,-, og resterende, kr ,96, ved låneopptak i Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 22/11 Behandling: Saken ble lagt fram til foreløpig orientering. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Side 12 av 27

13 Sak 27/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyrets vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag om at regnskapsmessig merforbruk, kr ,06, inndekkes ved bruk av fondsmidler. Kr dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond og resterende, kr ,06, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Udekket finansiering av investeringer, kr ,96, dekkes inn ved bruk av ubundet kapitalfond, kr ,-, og resterende, kr ,96, ved låneopptak i Årsmelding og årsregnskap 2010 for det kommunale foretaket Sørum kommunalteknikk KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsmelding og årsregnskap Protokoll fra styremøte Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 4. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsmelding og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket Saksopplysninger: Gjenstående beløp av statlige tiltaksmidler, kr ble ved forrige regnskapsavslutning avsatt til bundet driftsfond i samsvar med forusetningen for midlene. De vedtatte tiltakene er nå gjennomført og det er avklart at staten ikke krever midler tilbakebetalt. Fondet kan derfor oppløses og midlene benyttes til delvis inndekking av årets regnskapsmessige merforbruk. Kommunestyret fattet i sak 72/09 følgende vedtak: Sørum kommunalteknikk KF finansierer og gjennomfører bygging av den påbegynte delen av den tekniske infrastrukturen til Krogstad Miljøpark innenfor en kostnadsramme på kr 16 millioner. Investeringen lånefinansieres. Pr har Sørum kommunalteknikk KF forskuttert kostnader for Krogstad Miljøpark AS for til sammen kr Beløpet er nå tilbakebetalt Sørum kommunalteknikk KF. Det vises for øvrig til styrets årsmelding. Side 13 av 27

14 Sak 27/11 Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til styrets forslag, men fremmer et mer detaljert forslag til inndekking av regnskapsmessig merforbruk, samt forslag til inndekking av udekket finansiering av investeringer. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Kommunestyrets vedtak offentliggjøres på vanlig måte på kommunens nettsider. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Sørum komunalteknikk KF underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Sørum kommunalteknikk KF Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Marius Trana, rådmann Side 14 av 27

15 Sak 28/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 28/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 28/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Side 15 av 27

16 Sak 28/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Administrasjonens forslag til økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter sitt økonomireglement vedta økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for de fire påfølgende år. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av både økonomi og tjenesteyting. Økonomiske konsekvenser: Side 16 av 27

17 Sak 28/11 Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: Hensikten med å utarbeide en økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel er nettopp å legge til rette for en bærekraftig utviking av alle kapitalbegrepene i det fullstendige balanseregnskapet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Tidsskjema: Prosessen for behandling av økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 18: Planforslaget foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Planforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 19, 11. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av forslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 19 23, men før 8. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler planforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. juni. Uke 23, 8. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til planforslaget, behandler det og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 24, 15. juni: Kommunestyrets behandling av økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel med endelig vedtak. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av planforslaget. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U Side 17 av 27

18 Sak 28/11 M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Daglige ledere for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 30. april 2011 Marius Trana, rådmann Side 18 av 27

19 Sak 29/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1924 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 29/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Side 19 av 27

20 Sak 29/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. KF-styrets forslag til økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av økonomiplanen for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av økonomi og tjenesteproduksjon. Side 20 av 27

21 Sak 29/11 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av kommunale bygg og eiendommer er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: I sitt forslag til økonomiplan gir foretaket uttrykk for at økonomien i foretaket gir rom for å holde et forsvarlig vedlikeholdsnivå på kommunens bygg og at det fortsatt er potensial for effektivisering av renholdstjenesten. Rådmannen forventer at det gode arbeidet på disse områdene fortsetter og at det vil bli mulig å høste gevinster av dette også i kommunens framtidige budsjetter i form av lavere oppregulering av priser på husleie- og renholdskontrakter. For øvrig har rådmannen ingen merknader til styrets forslag til økonomiplan. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2. mai 2011 Marius Trana, rådmann Side 21 av 27

22 Sak 30/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 30/11 Sakstittel: ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 11/1934 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 145 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 30/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. Tidligere behandlinger: Side 22 av 27

23 Sak 30/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. KF-styrets forslag til økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av økonomiplanen for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av økonomi og tjenesteproduksjon. Side 23 av 27

24 Sak 30/11 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av teknisk infrastruktur er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Det foreslås opprettet tre nye årsverk i driftsavdelingen fra 2012 Det foreslås opprettet ett nytt årsverk ved renseanlegget fra 2012 Det foreslås å opprette ett nytt årsverk som økonom/controller i daglig leders stab fra 2012 Forsterkning av anleggslaget i entreprenøravdelingen foreslås vurdert i planperioden Vurdering: Når det gjelder styrets forslag om opprettelse av en stilling som økonom/controller vil rådmannen foreslå at det før framlegging av årsbudsjettene for 2012 vurderes om kommunen og foretakene, dvs inklusive Sørum kommunale eiendomsselskap KF, i felleskap bør samarbeide om en slik stilling. I det videre arbeidet med etablering av et høydebasseng på Sørumsand, bør det etter rådmannens oppfatning sikres avklaring mot NRV IKS på ansvar for etablering og finansiering av et slikt basseng. For øvrig har rådmannen ingen merknader til styrets forslag til økonomiplan. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglige ledere for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2. mai 2011 Marius Trana, rådmann Side 24 av 27

25 Sak 31/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 31/11 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING TIL BARNEVERNSEKSJONEN Arkivsaknr: 11/1840 Saksbehandler: BAV//RGRON Ragnhild Grøndahl K-kode: 040 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 31/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget /11 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: Budsjettrammen for barnevernseksjonen økes med kr i årsbudsjettet for Tilleggsbevilgningen finansieres ved at budsjettposten Driftstilskudd til private barnehager reduseres med kr fra kr til kr Tidligere behandlinger: Side 25 av 27

26 Sak 31/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING TIL BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: 040 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: Budsjettrammen for barnevernseksjonen økes med kr i årsbudsjettet for Tilleggsbevilgningen finansieres ved at budsjettposten Driftstilskudd til private barnehager reduseres med kr fra kr til kr Vedlegg: Ingen Saksutredning: Saksopplysninger: Aktivitetsnivået i seksjonen har over flere år vær sterkt økende, både med hensyn til antall nye henvendelser og alvorligheten på det som meldes. Viser til tertial-og årsrapportering og til Handlingsprogrammet med økonomiplan / Tabellen nedenfor viser utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon har hatt : År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende år Meldinger til barnevernvakt* ** 140 (40)* ** 171 (49)* ** 178(48)* * Antall henvendelser (Antall barn), ** 11 undersøkelser var ikke konkludert pr Både i 2009 og 2010 ble det plassert 6 barn etter vedtak i Fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker i Oslo og Akershus. Dette var 3 flere hvert år enn det som var lagt inn i handlingsprogrammet. Pr hadde seksjonen et merforbruk på kr kroner. Aktivitetsøkningen på plasserte barn/ungdom er den vesentlige årsaken til merforbruket. Saker som behandles i Fylkesnemnd medfører også som oftest store advokatutgifter og i noen tilfeller pålagte sakkyndige utredninger. En detaljert oversikt viser at utgiftene til de som er i tiltak pr vil utgiftene på årsbasis beløpe seg til 7,5 mill kroner. Det betyr et merforbruk på 2,7 mill. Tiltakene som er iverksatt er langvarig tiltak. Seksjonen arbeider også p.t. med flere saker som klargjøres for behandling i Fylkesnemnd. Kostnader som dette vil medføre er ikke tatt med og vil påløpe i tillegg. På grunn av situasjonen har det i hele år vært høy terskel på igangsetting av tiltak på kostnadsstedet 2321 Tiltak i hjemmet. Seksjonen er styrket fra midler bevilget over årets statsbudsjett med kr til to stillinger samt kr til kompetansemidler. Budsjettet for 2011 la inn en forutsetning om en inntekt på 1 mill fra Side 26 av 27

27 Sak 31/11 disse midlene. Lønnsbudsjettet økes med kr i tråd med forutsetningene for de øremerkede midlene og kr til kompetansetiltak til seksjonen og til et tverrfaglig felt. Det opprettes et prosjektnummer (73021 Øremerket statstilskudd) for å gjøre rapporteringen enklere. Forhold til eksisterende plandokumenter: Øker kommunens driftsnivå med kr 3 millioner i forhold til vedtatt årsbudsjett Forhold til gjeldende vedtak: Øker kommunens driftsnivå med kr 3 millioner i forhold til vedtatt årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Økt driftsnivået med kr 3 millioner. Bærekraftig utvikling: Riktig dimensjonering av barnevernseksjonens tiltaksressurser er nødvendig for en bærekraftig utvikling av tjenestetilbudet. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Ingen Alternative løsninger: Ingen tilleggsbevilgning gis. Vurdering: Etter rådmannens oppfatning foreligger det et dokumentert behov for å styrke barnevernseksjonen utover den økonomiske rammen som ble fastsatt ved behandlingen av årsbudsjettet for Aktivitetsøkningen i barnevernseksjonen i Sørum er i tråd med det som skjer i kommunene rundt oss. Stortinget har ved sist budsjettbehandling styrket det kommunale barnevernet med øremerkede midler til stillinger, men ikke til tiltak. Styrkningen er knyttet til plasseringer ut av familien, og det er tiltak som vil vedvare over tid. Rammen bør derfor styrkes og videreføres. Rådmannen er av den oppfatning at denne saken også synliggjør behovet for ytterligere styrking av forebyggende arbeid og at dette bør ha et spesielt fokus i Organisasjon for framtida. Rådmannen har vurdert å fremme forslag om reduksjoner i andre seksjoners budsjettrammer for å finansiere økningen i rammene for barnevernseksjonen og vurderer at det ikke er noen god løsning. Utskrift av saken til: Seksjonsleder barnevern Økonomisjef Sørumsand, den Seksjonsleder: Ragnhild Grøndahl Side 27 av 27

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10 Sak 35/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 35/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2568 Saksbehandler: K-kode: 210 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07 Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 12 Sakspapirer Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE Sak 52/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 52/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2454 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 SØRUM KOMMUNE RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/916 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRUM KOMMUNALE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 86/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 26/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11 Sak 22/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/11 Sakstittel: MØTEPLAN 2012 FOR DE POLITISKE UTVALGENE Arkivsaknr: 11/4943 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode:

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 13 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/5392 Saksbehandler: K-kode: HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON PLU/PLAN/ASOBY

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 29 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 03.06.2009 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 33/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 50/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 50/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste Side 1 av 9 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 09.09.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/10 10/4694 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 20 APRIL 2010 BINGSFOSSHALLEN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 Sak 14/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF - TILTAKSPLAN VEG Arkivsaknr: 11/1447 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/11 Sak 18/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/11 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 11/4186 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Side 1 av 8 Sakspapirer Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.08.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Søknaden

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10 Sak 3/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 3/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2039 Saksbehandler: K-kode: 036 &15 UTVALG SOM FØR VALGET I 2011 SKAL VURDERE FREMTIDIG POLITISK

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09 Sak 4/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/09 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 Arkivsaknr: 09/1932 Saksbehandler: Tormod Dragland K-kode: 145 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09 Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09 Sak 29/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/09 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2009 Arkivsaknr: 09/2722 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2863 Saksbehandler: K-kode: A20 &13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN GSK//TPLEY

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Arkivsak: 11/2005-1 Sakstittel: K-kode: 082 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Innstilling:

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11 Sak 22/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/11 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Arkivsaknr: 11/747 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11 Sak 24/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/2889 Saksbehandler: K-kode: A02 &13 HØRING - REVISJON AV LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF - VEDTEKTSENDRINGER Arkivsaknr: 11/3024 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09 Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: GODKJENNING AV PLANPROGRAM TIL RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: HEL/LED/KEH

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09 Sak 103/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 103/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE Sak 14/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/4872 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2012-2015

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008.

Sakspapirer. Sakliste. Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 14.05.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 6/08 07/1498 VERNEOMRÅDE VERKSTEDGÅRDEN Verkstedgården opprettes som eget verneområde

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11 Sak 11/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/11 Sakstittel: DUEVEGEN 11 LEILIGHET 306 TREKKE SALG AV BOLIG Arkivsaknr: 11/3799 Saksbehandler: EIE/BYF/KTILL Kari Tiller K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 38/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 38/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 38/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 38/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 15/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 15/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10 Sak 27/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 27/10 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 Arkivsaknr: 10/5849 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/801 Saksbehandler: K-kode: 612 VERKSTEDGÅRDEN - FLYTTING AV SØRUM ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER HEL/AKT/GSVER

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 17/09 Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM Arkivsaknr: 09/3661 Saksbehandler: PRO//BGJ Bård Gjestvang K-kode: 614 Saksnummer Utvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 22/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 22/10 Sak 22/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/10 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Arkivsaknr: 10/1520 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 01.11.2006 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 03.11.2010 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09 Sak 11/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/09 Sakstittel: STØTTE TIL HUMANITÆRT ARBEID I GAZA Arkivsaknr: 09/358 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 223 X03

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Sist redigert Behandlet Oppfølging

Sist redigert Behandlet Oppfølging 15.2.11 1/2011 Referater, orienteringer og 1. Protokoll kontrollutvalgets møte 22.11.10 godkjennes. 2. For øvrig tar kontrollutvalget referatene og orienteringene til etterretning. 3. Sekretariatet retter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/10 Sak 8/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/10 Sakstittel: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2021 Arkivsaknr: 09/1992 Saksbehandler: PLU/PLAN/MLARS Mona Helene Larsen K-kode: Q80

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/09 Sak 21/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 21/09 Sakstittel: VEDR FAKTURA 390000277 Arkivsaknr: 09/4242 Saksbehandler: KOM//HRO Hogne Røisheim K-kode: M06 Saksnummer Utvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 05.05.2010 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/09 Sakstittel: NYE PRISER - MATOMBRINGING Arkivsaknr: 09/754 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 672 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI

Sakspapirer. Sakliste 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI Side 1 av 22 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 20.05.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI Saken legges frem for uttalelse.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009

Sakspapirer. Sakliste 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009 Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 26.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009 Styret i Bingsfosshallen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Sum Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte

Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Sum Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte Arkivsaksnr.: 12/1699-8 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer