SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10"

Transkript

1 Sak 27/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 Arkivsaknr: 10/5849 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget /10 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikkekommunale barnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikkekommunale barnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunal familiebarnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn under tre år i ikke-kommunal familiebarnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikke-kommunale ordinære barnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale familiebarnehager: 88 %: kr %: kr Godkjente ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader kan innen 1.mai søke om ekstra kapitaltilskudd for 2011 begrenset oppad til 88/91 % av gjennomsnittlige kapitalkostnader i kommunale barnehager i Sørum. 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per Dette blir Sørum kommunes telletidspunkt. 9. Rådmannen vil i tilknytning til Årsbudsjett 2011 legge fram et notat som omhandler differansen mellom beregnet og budsjettert kostnad for finansiering av ikkekommunale barnehager i Tidligere behandlinger: Side 1 av 23

2 Sak 27/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn over tre år til ordinære ikkekommunale barnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass for barn under tre år til ordinære ikkekommunale barnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn over tre år i ikke-kommunal familiebarnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatser for drift per heltidsplass for barn under tre år i ikke-kommunal familiebarnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatssatser for kapital for ikke-kommunale ordinære barnehager: 88 %: kr %: kr Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatser for kapital for ikke-kommunale familiebarnehager: 88 %: kr %: kr Godkjente ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader kan innen 1.mai søke om ekstra kapitaltilskudd for 2011 begrenset oppad til 88/91 % av gjennomsnittlige kapitalkostnader i kommunale barnehager i Sørum. 8. Kommunalt tilskudd til den enkelte godkjente ikke-kommunale barnehage beregnes på bakgrunn av nasjonal rapportering per Dette blir Sørum kommunes telletidspunkt. 9. Rådmannen vil i tilknytning til Årsbudsjett 2011 legge fram et notat som omhandler differansen mellom beregnet og budsjettert kostnad for finansiering av ikkekommunale barnehager i Side 2 av 23

3 Sak 27/10 Fra er statstilskuddene til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.som en konsekvens av dette, ble Forskrift Nr F-14/2010 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtatt Forskriftens 4 fastslår at kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1.februar i budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser. Vedlegg: 1. BEREGNINGSGRUNNLAG OG KONSEKVENSER DRIFT ORDINÆRE IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER 2. BEREGNINGSGRUNNLAG OG KONSEKVENSER FOR FAMILIEBARNEHAGER 3. DIFFERANSE MELLOM SØRUMS - OG NASJONALE SATSER INKLUDERT KAPITALSATSER 4. DOKUMENTASJON AV BEREGNING INNTEKTER KAPITALTILSKUDD KOMMUNALE BARNEHAGER 6. NASJONALE TILSKUDDSSATSER FORSKRIFT NR.14/2010- LIKEVERDIG BEHANLING VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Gjeldende forskrift fram til : Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd ( FOR ) Saksutredning: Bakgrunn for saken: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager fastslår at kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. Inneværende år har det ikke vært mulig å presentere satsene for finansiering av ikkekommunale barnehager samtidig med at Årsbudsjett 2011 ble lagt ut til alminnelig ettersyn, da forskriften ble vedtatt Det legges fram en egen sak som viser forslag til tilskuddssatser i Sørum. Beregningsgrunnlagene ligger som vedlegg i saken. Saksopplysninger: Føringer i forskriften: Forskrift om likeverdig behandling skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Side 3 av 23

4 Sak 27/10 Kommunen skal dokumentere at tildeling av tilskudd til ordinær drift til ikke-kommunale barnehager gjøres i samsvar med forskriften, Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. Det skal utarbeides egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Utmåling av tilskudd til driftskostnader skal ta utgangspunkt i budsjetterte kostnader for drift per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, gitt et påslag for administrasjonskostnader på 4 %. Det skal beregnes separate satser for barn over og under tre år. Dersom kommunen har barnehager som ligger 25 % eller mer over gjennomsnittlige driftskostnader i alle egne barnehager, kan slike barnehager holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Kommunen skal benytte forholdstallet 1,8 ved fordeling av kostnader mellom små- og storebarnsplasser for beregning av driftskostnader. For kapitaltilskuddet skal samme sats benyttes uavhengig av alder. Ved tilskudd til kapitalkostnader kan kommunen velge mellom å bruke egne beregninger eller nasjonale satser. Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader. Kommunen kan selv velge om kostnader til kommunale barnehager som opprettes eller legges ned i løpet av året skal medtas i beregningsgrunnlaget. Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommende år. Når barn benytter barnehageplass i ikke - kommunale barnehager i andre kommuner enn sin hjemkommune, skal hjemkommunen refundere kommunen hvor barnet har barnehageplass. Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader og kapitaltilskudd fastsatt av departementet. Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15.desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av tilskudd til den enkelte ikke-kommunale barnehage for kommende år. Departementet har lagt opp til en opptrapping av finansieringen av ikke-kommunale barnehager fram til målet om 100 % finansiering nås. For 2011 skal tilskuddet fra utgjøre minimum 88 % av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering og 91 % fra Det samlede offentlige tilskuddet skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Eier av ikke-kommunale barnehager kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd til fylkesmannen. Konsekvenser av endret kommunal barnehagestruktur og ny forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager for Side 4 av 23

5 Sak 27/10 Beregnet tilskudd for 2011 til godkjente ikke-kommunale barnehager i Sørum, er redusert i forhold til utbetalt tilskudd for Reduksjonen kan forklares ut i fra følgende forhold: Blaker barnehage, som er den minst kostnadseffektive kommunale barnehagen, har tidligere vært med i beregningsgrunnlaget og kan nå holdes utenfor jf. ny forskrift. Idrettsparken barnehage har 100 % dekning, og får derfor lavere driftskostnader per heltidsplass enn tidligere. Nordli barnehage har ikke vært med i beregningsgrunnlaget på flere år på grunn av drift i midlertidige lokaler. Ny forskrift gir muligheter for å benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd. Idrettsparken - og Nordli barnehager, som er de to største kommunale barnehagene, har nå de laveste driftskostnadene per heltidsplass over og under tre år. Driftskostnader per heltidsplass for barn over og under 3år i kommunale barnehager ligger under den nasjonale gjennomsnittssatsen. Vedlegg nr 1: Beregningsgrunnlag og konsekvenser drift ordinære ikke-kommunale barnehager Kapitalkostnaden for en heltidsplass i kommunale barnehager ligger over den nasjonale gjennomsnittssatsen. Samlet kommunal sats for drift og kapital ( også hvis Sørums egne kapitalkostnader legges til grunn), ligger under samlet nasjonal sats for drift og kapital. Vedlegg nr 3: Differanse mellom Sørums - og nasjonale satser inkludert kapitalsatser Foreløpig har ikke Sørum kommune en fullstendig oversikt over konsekvensene av barn som går i ikke-kommunale barnehager i andre kommuner enn sin hjemkommune. Så langt ser det ikke ut til å være et betydelig beløp. Bakgrunn for beregninger av forslag til tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager i Sørum. Følgende kommunale barnehager utgjør beregningsgrunnlaget for tilskuddssater for drift til ordinære ikke-kommunale barnehager i Sørum: Idrettsparken barnehage Nye Nordli barnehage uten Spesialavdelingen Frogner barnehage Sennerud barnehage Barnehager/avdelinger som ikke er tatt med i beregningsgrunnlaget for tilskuddssatser for driftskostnader: Blaker barnehage har driftskostnader som ligger mer enn 25 % over gjennomsnittlige driftskostnader i alle kommunale barnehager, og holdes derfor utenfor beregningsgrunnlaget jf. Forskriftens 4.- Tilskudd til driftskostnader. Nye Nordli barnehage åpner i januar 2011 med en spesialavdeling tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. Spesialavdelingen er i henhold tilforskriftens 3 ikke en del av beregningsgrunnlaget og ligger som et eget kostnadssted i Årsbudsjett Åpen barnehage, som er en del av driften i Idrettsparken barnehage, er i henhold tilforskriften 3- Kommunalt tilskudd til ordinær drift- ikke tatt med i beregningsgrunnlaget og er skilt ut som eget kostnadssted i Årsbudsjett Side 5 av 23

6 Sak 27/10 Tilskuddssatser for ikke-kommunale familiebarnehager: Sørum kommune har ikke kommunale familiebarnehager, og skal derfor benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til ordinære driftskostnader. Andre premisser som ligger til grunn for tilskuddssatsene: Antall kommunale heltidsplasser for barn over og under tre år er basert på rapportering per For Nordli barnehage er budsjett 2011basert på full drift lagt til grunn. For 2011 foreslås at Sørum kommune benytter minimumssatsene for kommunal finansiering av drift: Fra utgjør tilskuddet minimum 88 % av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering Fra utgjør tilskuddet minimum 91 % av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering Ikke-kommunale barnehager som i 2010 fikk kostnadsdekning, dvs. dekning av sine kostnader utover gjeldende minimumssatser for 2010, vil få videreført samme prosentandel i Det samlede offentlige tilskuddet vil utgjøre samme prosentandel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Vedlegg nr 1: Beregningsgrunnlag og konsekvenser drift ordinære ikke-kommunale barnehager Kommunale barnehager er budsjettert med reelle inntekter for oppholdsbetaling. Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling er inkludert i beregningsgrunnlaget med 11%. Ordningen med refusjon foreldrebetaling og søskenmoderasjon til ikke kommunale barnehager opphører. Vedlegg nr 4: Dokumentasjon av beregning inntekter 2011 Tilskudd til kapitalkostnader for ordinære ikke-kommunale barnehager og familiebarnehager: Det foreslås at Sørum kommune benytter nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd. Vedlegg nr 7: Nasjonale tilskuddssatser 2011 Ikke-kommunale barnehager som kan dokumentere kapitalkostnader som ikke dekkes av nasjonal sats, gis adgang til å søke om ekstra tilskudd inntil 88/91% av kapitalkostnader per heltidsplass i kommunale barnehager. Ved å yte ekstra tilskudd til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader er rådmannens vurdering at prinsippet om likeverdig behandling ivaretas. Utbetaling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager for Årsbudsjett 2011 og sak om Kommunal finansiering av ikke-kommunale barnehager behandles i Sørum kommunestyre Når kommunestyrets vedtak og den nasjonale tellingen per foreligger, vil arbeidet med å foreta de nødvendige justeringer av satsene og beregning av tilskudd til den enkelte ikke - kommunale barnehage starte. Side 6 av 23

7 Sak 27/10 Ikke-kommunale barnehager vil bli orientert om de endelige tilskuddssatsene så snart de foreligger og senest innen 1.februar Ytterlige beregninger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i løpet av året, vil bare være aktuelt ved store aktivitetsendringer. Med store aktivitetsendringer menes for eksempel opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe. (Forskriftens 7) Godkjente ikke-kommunale barnehager vil motta tilskudd etter barnehageloven 14 første ledd forskuddsvis for 1. kvartal 2011 inntil endelig vedtak foreligger. Klageadgang: Forskriftens 12 fastslår at eier av ikke-kommunale barnehager kan påklage vedtak om tildeling av tilskudd i henhold til forvaltningslovens regler. Forhold til eksisterende plandokumenter: Handlingsprogram med økonomiplan Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Forhold til gjeldende vedtak: Handlingsprogram med økonomiplan Barnehageloven 14: Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager med forskrift Nr. f- 14/ Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: På bakgrunn av foreslåtte satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager for 2011og med telletidspunktet som utgangspunkt, vil kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager for 2011 utgjøre kr Usikkerhet knyttet til beregninger av kommunalt tilskudd: Nytt telletidspunkt per for ikke-kommunale barnehager vil kunne påvirke tilskuddets størrelse. Dersom enkelte ikke-kommunale barnehager søker om ekstra tilskudd for å få dekket sine kapitalkostnader, vil dette komme i tillegg. Foreløpig har ikke Sørum kommune en fullstendig oversikt over konsekvensene av barn som går i ikke-kommunale barnehager i andre kommuner enn sin hjemkommune. Så langt ser det ikke ut til å være et betydelig beløp. I rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011, er driftstilskudd til private barnehager budjettert med kr Rådmannen vil i tilknytning til Årsbudsjett 2011 legge fram et notat som omhandler differansen mellom beregnet og budsjettert kostnad for finansiering av ikkekommunale barnehager i Side 7 av 23

8 Sak 27/10 Bærekraftig utvikling: Ny forskrift sikrer likeverdig behandling av alle barnehager i samme kommune. Tilskuddsatsene kunngjøres i årsbudsjettene og sikrer at ikke-kommunale barnehager får avklart sine økonomiske rammer i starten av budsjettåret. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Sørum kommune kan velge å gå utover minimumssatsene for 2011 og finansiere ikke-kommunale barnehager 100 %. Konsekvenser: Økning i driftsstilskudd: kr Økning kapitaltilskudd: kr Vurdering: Sørum kommune har ved å bygge nye store kommunale barnehager fått en mer tidsriktig og kostnadseffektiv kommunal drift. For 2011 vil dette, sammen med ny forskrift om finansiering, føre til reduksjon i utmåling av kommunalt tilskudd til den enkelte ikke-kommunale barnehage. Kommunal finansiering av ikke kommunale barnehager i Sørum vil da ligge innenfor kommunens budsjetterte kostnader for 2011 til ikke-kommunale barnehager. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Eiere og daglige ledere av ikke-kommunale barnehager i Sørum er invitert til informasjonsmøte om Sørum kommunes satser for kommunal finansiering av ikke-kommunale barnehager for Utskrift av saken til: Private barnehager i Sørum kommune Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 8 av 23

9 Sak 28/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 28/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget 28/10 Oppvekstutvalget /10 Miljø- og utviklingsutvalget /10 Kulturutvalget /10 Råd for funksjonshemmede /10 Eldrerådet / Arbeidsmiljøutvalget 94/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2011 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller Side 9 av 23

10 Sak 28/10 delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 94/10 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 10 av 23

11 Sak 28/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: ÅRSBUDSJETT SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2011 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Administrasjonens forslag til budsjett for 2011 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2011 for Sørum kommune, rådmannens forslag 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag 3. Sørum kirkelige fellesråd, særutskrift av sak Side 11 av 23

12 Sak 28/10 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 legges fram for politisk behandling i henhold til Lov nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 45. Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandling av budsjett for 2011 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 43/44: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 44, 3. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 45 48, men før 8. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 8. desember. Uke 49, 8. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 50, 15. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i Handlingsprogram med økonomiplan er førende for årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Bærekraftig utvikling: Lov nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, 45, stiller en rekke krav til kvaliteten på kommunens årsbudsjett nettopp for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? ja Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Side 12 av 23

13 Sak 28/10 Alternative løsninger: En rekke alternativer er mulige ut ifra politisk ståsted. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av forordet i budsjettdokumentet. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Budsjettforslaget sendes til innstillingsutvalgene, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalget til høring. Forslaget legges også ut under Høringer på kommunens nettside slik at alle interesserte blir invitert til å komme med høringsuttalelse. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Marius Trana, rådmann Side 13 av 23

14 Sak 29/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Arkivsaknr: 10/5301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 29/10 Oppvekstutvalget / Arbeidsmiljøutvalget 95/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2011 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2011 for Bingsfosshallen i Sørum KF, med den endring at budsjettert merforbruk dekkes av disposisjonsfond. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 95/10 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2011 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Side 14 av 23

15 Sak 29/10 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: ÅRSBUDSJETT BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2011 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2011 for Bingsfosshallen i Sørum KF, med den endring at budsjettert merforbruk dekkes av disposisjonsfond. KF-styrets forslag til budsjett for 2011 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2011 styrets forslag Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2011 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2011 for Sørum kommune. Side 15 av 23

16 Sak 29/10 Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan er førende for årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Det er ikke tillatt å vedta et budsjett som ikke er i balanse. Det budsjetterte merforbruket må derfor vedtas inndekket ved bruk av disposisjonsfond. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Vurdering: Rådmannen har ingen spesielle kommentarer til styrets budsjettforslag. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Budsjettforslaget sendes til innstillingsutvalgene, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalget til høring. Forslaget legges også ut under Høringer på kommunens nettside slik at alle interesserte blir invitert til å komme med høringsuttalelse. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Marius Trana, rådmann Side 16 av 23

17 Sak 30/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 30/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/5461 Saksbehandler: K-kode: A25 &13 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV GSK/GSK/MVEIB Marianne Veiby Saksnummer Utvalg Møtedato 30/10 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: Sørum kommune støtter forslaget fra Kunnskapsdepartementet om følgende endringer i opplæringsloven og privatskoleloven: Innføre krav om kompetanse for undervisning i opplæringslova og privatskolelova Innføre bestemmelser i opplæringslova om fylkeskommunal norsk videregående opplæringstilbud i utlandet Innføre rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler i privatskolelova Endre bestemmelsene i opplæringslova og privatskolelova om politiattest, bl.a ved bestemmelser om politiattest for skoleligende aktivitetstilbud Endre bestemmelsene i opplæringslova om tilsyn som en oppfølging av generelle endringer i kommunelov. Tidligere behandlinger: Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: K-kode: A25 &13 Saksbehandler: Marianne Veiby HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Side 17 av 23

18 Sak 30/10 Innstilling: Sørum kommune støtter forslaget fra Kunnskapsdepartementet om følgende endringer i opplæringsloven og privatskoleloven: Innføre krav om kompetanse for undervisning i opplæringslova og privatskolelova Innføre bestemmelser i opplæringslova om fylkeskommunal norsk videregående opplæringstilbud i utlandet Innføre rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler i privatskolelova Endre bestemmelsene i opplæringslova og privatskolelova om politiattest, bl.a ved bestemmelser om politiattest for skoleligende aktivitetstilbud Endre bestemmelsene i opplæringslova om tilsyn som en oppfølging av generelle endringer i kommunelov. Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om endring i opplæringslov og privatskolelov Kompetanseregler m.m. Sørum kommune vil gi høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i opplæringslova som omhandler grunnskole. Vedlegg: Ingen. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringslova og privatskolelova. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i opplæringlova og privatskolelova om kompetansekrav for undervisning, fylkeskommunal norsk videregående tilbud i utlandet, rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler, polititattest og oppdateringer i tilsysnbestemmelsen som følge av generell gjennomgang av særlovshjemler for ftatlig tilsyn med kommunene. Sørum kommune uttaler seg kun om de områdene som omhandler grunnskole; Kompetansekrav, politiattest og tilsynsbestemmelsen. Kunnskapsdepartementet inviterer Sørum kommune som høringsinstans, om å uttale seg om alle forslagene. Høringsfrist er satt til 10. januar Saksopplysninger: Høringen har ikke vært ute til høring hos rektorene, men det er blitt gjort en vurdering på Grunnskoleseksjonen. Kunnskapsdepartementets forslag til endringer: Kompetansekrav: I opplæringslova med tilhørende forskrifter er det i dag fastsatt kompetansekrav for tilsetting i undervisningsstillinger i grunnskolen og i den videregående skolen. Bestemmelsene regulerer derfora bare indirekte hvem som kan undervise på ulike nivå i ulike fag. Det er opp til skoleeier ved rektor å avgjøre hvem som kan gi forsvarlig undervisning i de ulike fagene når tilsetting først har skjedd. Regjeringen er opptatt av å styrke lærernes komptanse. Målet er at lærer skal ha relevent utdanning i Side 18 av 23

19 Sak 30/10 alle fag de underviser i. Departementet foreslår derfor å lovfeste krav om relevant komptanse for å undervise. Forslaget foreslås tre i kraft fra og med høsten For barnetrinnet vil kravet om fagkompetanse gjelde for fagene norsk/samisk og matematikk. Dette blir dekket av den nye grunnskolelærerutdanningen (start høst 2010). Her er disse fagene obligatoriske. I andre fag kan det undervises uten slik fagkompetanse. For ungdomstrinnet vil det bli foreslått krav om 60 relevante studiepoeng for å undervise i norsk/samisk, matematikk og engelsk og 30 relevante studiepoeng for å undervise i øvrige fag. Politiattest: Det foreslås ord-endringer og henvising til politiregisterloven i opplæringslovas I tillegg foreslås en ny bestemmelse hvor politiattest kan kreves av den som ansettes i skolelignende aktivitetstilbud, dvs aktivitetstilbud i regi av kommunen eller fylkeskommune med karakter av opplæring, eksempelvis kommunal sommerskole. Kravet om politiattest skal også gjelde den som regelmessig oppholder seg i et slikt aktivitetstilbud uten å være ansatt der. Statlig tilsyn: Det foreslås at kapittel 14 i opplæringslova blir justert slik at det blir fastsatt at det er kommunelovens kapittel 10 A som nærmere regulerer tilsynet. Det skal tydeliggjøres at det dreier seg om et rent lovlighetstilsyn. Tilsynsordningen i kommunen skal fortsatt ligge hos fylkesmannen. For å tydeliggjøre at statlig veiledning er noe annet enn tilsyn, foreslås det at dagens regulering av statlig råd og veiledning, som nå står i tilsynsparagrafen, skilles ut som en egen paragraf. Forhold til eksisterende plandokumenter: Utredningen forholder seg til gjeldende lovverk og læreplaner. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Høringen går ikke inn på de økonomiske beregninger som er gjort i utredningen. Bemanningskonsekvenser: Vil kunne kreve omorganisering av personalet på den enkelte virksomhet Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Sørum kommune gir ingen høringsuttalelse. Vurdering: Sørum kommune støtter forslaget om endringene i opplæringslova og privatskolelova. Kompetansekravsreglene vil kunne bidra til bedre læringsutbytte for elevene i sentrale fag og øke kvaliteten på skolen. Utfordringen i første omgang blir å rekruttere og organiserer personalet slik at lærernes kompetanse kommer organisasjonen som helhet til gode. Forslaget om å utvide politiattest til å gjelde også skolerelaterte oppgaver vil øke beskyttelsen av barn og unge. Endringene som er foreslått mht tilsyn vil ikke påvirke kommunen i særskilt stor grad. Sørumsand, den Seksjonsleder: Torbjørg Joramo Pleym Side 19 av 23

20 Sak 31/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 31/10 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Arkivsaknr: 10/1519 Saksbehandler: KUL//ERVEA Erik Vea K-kode: C90 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Sosial- og omsorgsutvalget 31/10 Oppvekstutvalget / Barns og unges kommunestyre 52/10 Kulturutvalget /10 Barns og unges kommunestyre /10 Sosial- og omsorgsutvalget /10 Oppvekstutvalget /10 Kulturutvalget Administrasjonens innstilling: Det fremlagte forslag til kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet vedtas. Tidligere behandlinger: Side 20 av 23

21 Sak 31/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET K-kode: C90 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: Det fremlagte forslag til kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet vedtas. Dette er en 4-årig rullering av tidligere vedtatt kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet. Vedlegg: 1. Forslag til kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Høringsinnspill fra o Akershus Fylkeskommune o Sørum idrettsråd o Sørum IL o Blaker IL Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet er en 4-årig plan som når rulleres. Saksopplysninger: Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet i Sørum er en rullering av planen som tidligere ble kalt plan for idrett og fysisk aktivitet. I 2007 ble planen utvidet til også å omfatte folkehelse. Det legges et bredt folkehelseperspektiv til grunn for planen. Planen er ment å være grunnlag for kommunens tilrettelegging innenfor idrett, fysisk aktivitet og folkehelse for voksne, barn og ungdom. Til grunn for planen ligger også resultatet av dialogkonferansen med lag og foreninger 22. april Hovedpunktene herfra er videre utbygging og vedlikehold av turstier og gang- og sykkelveger, samt fokus på kulturelle møteplasser. Intensjonen er at planen skal være et godt verktøy i vår felles oppgave om å oppnå visjonen Sørum Den gode kommune. Målet er at tiltakene i planen vil bidra til at det blir enklere for flere å gjøre de sunne valgene og få et bedre liv. Side 21 av 23

22 Sak 31/10 Kommunedelplanen for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet er et grunnlag som Akershus fylkeskommune krever for å kunne til tilsagn om spillemidler. Del 3 Handlingsprogram, planens kortsiktig del vil blant annet inneholde prioritert handlingsplan for bygging av idretts- og friluftsanlegg. Denne delen fremmes årlig som egen sak og er en del av budsjettprosessen for Sørum kommune. I den saken avgjøres hvilke prosjekter fra Sørum kommune som får kommunal medfinansiering. Høringsinnspill til planen med behandling av innspillene Det er kommet 4 innspill til planen under høringen. Akershus Fylkeskommune For å kunne godkjennes som grunnlag for tilsagn om spillemidler mangler høringsforslaget til kommunedelplan: 1. Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt 2. Synliggjøring av utgifter til drift og vedlikehold av planlagte anlegg 3. Kart som viser lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg Vurdering av innspillene: Alle tre innspillene innarbeides i planen Sørum idrettsråd 1. Det er idrettsrådets oppfatning at planen bør inneholde konkrete mål for kommunens arbeid for idrett og fysisk aktivitet. At et av formålene er å sette disse målsettingene er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig. 2. Vi mener også at skolens viktige rolle i å utvikle lyst og evne blant både barn og foreldre bør adresseres i planen, både i form av konkrete mål og tiltak som ikke er begrenset til SFO. 3. Idrettsrådet mener Sørum kommune må budsjettere årlige midler til vedlikehold og rehabilitering av idrettsanleggene uavhengig av spillemiddelordningen. Dette i tillegg til kommunale medfinansiering av nye anlegg. Vurdering av innspillene: 1. Forslaget fra Sørum idrettsråd følges opp ved å sette inn to konkrete målsettinger som er en oppfølging av politisk vedtatte strategier og mål i handlingsprogrammet for Akershus fylkeskommune sin Fylkesplan for Akershus (forlenget til å gjelde for 2008 og 2009) Rekruttere og motivere barn og unge, eldre, og særskilte inaktive grupper til fysisk aktivitet. Motivere ungdom til å fortsette med regelmessig fysisk aktivitet i voksen alder 2. Forslaget tas ikke med i planen. Målene og tiltakene i planen dekker langt bredere områder enn bare SFO slik idrettsrådet hevder. 3. Dette er et forslag som vil bli gitt til politisk vurdering i forbindelse med saken om budsjett til spillemidler. Sørum IL Sørum IL ønsker å gjøre forandringer på vedlegg 5. uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg Vurdering av innspillet: De ønskede forandringene legges inn i den uprioriterte listen over langsiktige behov for anlegg. Side 22 av 23

23 Sak 31/10 Blaker IL Blaker IL ønsker at prosjektet Idrettshall på Bruvollen i Blaker føres opp på liste over prioriterte idrettsanlegg. Vurdering av innspillet: Blaker IL har ikke levert søknad om spillemidler til dette prosjektet. Prosjektet føres derfor ikke opp på listen over prioriterte idrettsanlegg. Forhold til eksisterende plandokumenter: Plan for idrett og fysisk aktivitet Økonomiske konsekvenser: Tiltak fra planen kan fremmes til Sørum kommunes handlingsprogram med økonomiplan. Bærekraftig utvikling: Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet må ses på som en av bærebjelkene i dagens samfunn. Gode planer på dette området er viktige redskapet i dette arbeidet. Bemanningskonsekvenser: Noen av tiltakene kan innebære behov for økt bemanning hvis de blir vedtatt i Sørum kommune sin økonomiplan og budsjett.. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Ja Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Det vedtas endringer i planforslaget. Vurdering: Det fremlagte planforslaget er resultatet av et tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner og seksjonene i kommunen som arbeider med folkehelse og fysisk aktivitet. Administrasjonen i Sørum kommune har stått for sluttbearbeidingen som har resultert i det endelige forslaget. Tidligere i rulleringsarbeidet er det kommet innspill fra en bredt sammensatt dialogkonferanse og lag og foreninger har deltatt i en arbeidsgruppe. Høringsinnspillene som er kommet inn er vurdert og flere av dem er tatt inn i det endelige planforslaget. Utskrift av saken til: Saksbehandler Sørumsand, den 17. november 2010 Seksjonsleder: Erik Vea Side 23 av 23

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 33/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11 Sak 24/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/2889 Saksbehandler: K-kode: A02 &13 HØRING - REVISJON AV LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 86/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE Sørum kommune Barnehageseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato : 18.06.2010 Saknr. : 10/2478-6 Saksbehandler : Mona Nicolaysen Arkivkode : A10 &13 Deres ref. : / Gradering : SVAR

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11 Sak 22/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/11 Sakstittel: MØTEPLAN 2012 FOR DE POLITISKE UTVALGENE Arkivsaknr: 11/4943 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/11 Sak 18/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/11 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 11/4186 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 26/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/5392 Saksbehandler: K-kode: HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON PLU/PLAN/ASOBY

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09 Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09 Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: GODKJENNING AV PLANPROGRAM TIL RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: HEL/LED/KEH

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste Side 1 av 9 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 09.09.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/10 10/4694 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 20 APRIL 2010 BINGSFOSSHALLEN

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11. Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11.2007 Møtetidspunkt: kl. 9.00 Følgende representanter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Dato : 29.12.2009 Saknr. : 09/4588-3 Saksbehandler : Torbjørg Joramo Pleym Arkivkode : B00 &13 Deres ref.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09 Sak 103/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 103/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11 Sak 23/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 23/11 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Arkivsaknr: 11/747 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2863 Saksbehandler: K-kode: A20 &13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN GSK//TPLEY

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Side 1 av 8 Sakspapirer Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.08.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Søknaden

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 30.11.2010 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 50/10 10/5298 ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10 Sak 3/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 3/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2039 Saksbehandler: K-kode: 036 &15 UTVALG SOM FØR VALGET I 2011 SKAL VURDERE FREMTIDIG POLITISK

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/916 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRUM KOMMUNALE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 12 Sakspapirer Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07 Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 15/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 15/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09 Sak 29/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/09 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2009 Arkivsaknr: 09/2722 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.01.2011 005/11 LRY Kommunestyret 10.02.2011 003/11 LRY Saksansv.: Liv Hilde Rybråten Arkiv:K1-233, K2- A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10 Sak 35/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 35/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2568 Saksbehandler: K-kode: 210 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 13 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE Sak 52/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 52/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2454 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 SØRUM KOMMUNE RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage.

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 11/483-5 Sakstittel: SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD VED NYETABLERING AV IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Anne Mari Færgestad Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/10 Sak 8/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/10 Sakstittel: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2021 Arkivsaknr: 09/1992 Saksbehandler: PLU/PLAN/MLARS Mona Helene Larsen K-kode: Q80

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 13/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 13/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 13/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 13/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08 Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/06 Sak 84/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 84/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 29 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 03.06.2009 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Vektergården, 29.11.2011 møterom 2. etasje Møtetidspunkt: 19:10 22:15 Følgende

Detaljer

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement KD 12 JUL2010 PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 2010/01965 Vår ref.: 10/224921TM Dato: 09.07.2010 Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 50/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 50/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 HØRING AV NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BHG. I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE Sak 14/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/4872 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2012-2015

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09 Sak 4/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/09 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 Arkivsaknr: 09/1932 Saksbehandler: Tormod Dragland K-kode: 145 Saksnummer

Detaljer

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2010/1200-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Saksbehandler: Berit Stornes Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al 'ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for tjenester Barnehageavdelingen Kleppesto 11.06.2010 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 02 JULi 2010 00/q6,5 Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer