SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10"

Transkript

1 Sak 35/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2568 Saksbehandler: K-kode: 210 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 35/10 Kommunestyret /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr ,31. Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr , avsettes til bundet driftsfond. Kr ,31 avsettes til disposisjonsfond og benyttes til vegvedlikehold. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 56/10 Behandling: Rådmannen gjorde oppmerksom på en tallfeil i saksframlegget. I saksframlegget står det at Forskutteringen (for Krogstad Miljøpark AS) beløper seg til kr pr Riktig beløp skal være kr Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr ,31. Side 1 av 130

2 Sak 35/10 Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr , avsettes til bundet driftsfond. Kr ,31 avsettes til disposisjonsfond og benyttes til vegvedlikehold. Side 2 av 130

3 Sak 35/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 K-kode: 210 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr ,31. Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr , avsettes til bundet driftsfond. Kr ,31 avsettes til disposisjonsfond og benyttes til vegvedlikehold. Årsrapport og årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsrapport og årsregnskap Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 3. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsrapport og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 12/09 å overføre kr av statlige tiltaksmidler til Sørum kommunalteknikk KF. Av dette ble kr brukt i 2009, mens resten av midlene etter forutsetningene må avsettes til bundet drifsfond for å kunne benyttes til sluttføring av de vedtatte tiltakene i Kommunestyret fattet i sak 72/09 følgende vedtak: Sørum kommunalteknikk KF finansierer og gjennomfører bygging av den påbegynte delen av den tekniske infrastrukturen til Krogstad Miljøpark innenfor en kostnadsramme på kr 16 millioner. Investeringen lånefinansieres. Sørum kommunalteknikk KF har i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 72/09 forskuttert kostnader til infrastruktur for Krogstad Miljøpark AS. Forskutteringen beløper seg til kr pr Det vises for øvrig til styrets årsberetning. Vurdering: Side 3 av 130

4 Sak 35/10 Rådmannen har ingen merknader til styrets vedtak. Utskrift av saken til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Sørum kommunalteknikk KF Økonomisjefen Sørumsand, den Helga Soldal, konstituert rådmann Side 4 av 130

5 Sak 36/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 36/10 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: 10/2847 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato 36/10 Kommunestyret /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget /10 Miljø- og utviklingsutvalget /10 Sosial- og omsorgsutvalget /10 Oppvekstutvalget /10 Kulturutvalget Administrasjonens innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 57/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 49/10 Behandling: Fra rådmannen forelån følgende innstilling: Side 5 av 130

6 Sak 36/10 Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Sak: 13/10 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Det ble satt fram et ønske om mer informasjon fra NAV i statistikkdelen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: Sak: 14/10 Behandling: Rådmannens innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering; enstemmig vedtatt Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 30/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Side 6 av 130

7 Sak 36/10 Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Side 7 av 130

8 Sak 36/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2010 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Rapport for 1. tertial 2010 legges fram til politisk behandling. Vedlegg som eget hefte (ettersendes): 1. Tertialrapport for 1. tertial Saksutredning: Bakgrunn for saken: Tertialrapport for 1. tertial 2010 bygger på samme mal som tidligere avlagte årsberetninger og tertialrapporter. Vedleggene i rapporten gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og mål, oppnådde resultater og status for utviklingsprosjektene våre. Forhold til eksisterende plandokumenter: Tertialrapporten bør studeres sammen med med bl.a. budsjett for Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Tertialrapporten legges på kommunens nettsider og sendes til alle seksjons- og virksomhetsledere. Utskrift av saken til: Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Sørumsand, mai 2010 Konstituert rådmann Helga Soldal Side 8 av 130

9 Sak 37/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 37/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2454 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 37/10 Kommunestyret /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget /10 Miljø- og utviklingsutvalget /10 Sosial- og omsorgsutvalget /10 Oppvekstutvalget /10 Kulturutvalget /10 Eldrerådet /10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Råd for funksjonshemmede /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 52/10 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Side 9 av 130

10 Sak 37/10 Mottatte uttalelser fra alle de kommunale barnehagene. Mottatt uttalelse fra Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: Tekst Inntekter Eiendomsskatt Utgifter SFO Barnehager Konkurranseutsetting PRO Kulturfabrikken Servicesenteret Sosial nivå organisering Tjenestepensjon anbud Veivedlikehold Sum Repr. Odd Sars-Olsen satte på vegne av Høyre fram slikt endringsforslag: Generelle kommentarer Utfordringer som Sørum kommune står overfor i denne periode er bl.a: å definere hva som er kommunens primære oppgaver, å samle det vesentligste av kommunenes ressurser i det vesentlige i to hovedretninger. Det er skolesektoren og innenfor PRO-sektoren, å fjerne eiendomsskatt på boliger, å redusere kommunens administrasjon med 1 % pr år. Endringsforslag i forhold til rådmannens forslag: Forklaring: - = reduksjon i f h til rådmannens forslag + = påplussing i f h rådmannens forslag. = 1000 kr = mill kr Tekst Inntekter: Skatt på eiendom/boliger fjernes Effekt av høyere befolkningsvekst (3 %) Netto inntektseffekt Utgifter: Effekt av rådmannens forslag på gjennomgang av kommunens drift Side 10 av 130

11 Sak 37/10 Konsulenttjenester/planlegging " Krav til reduserte kostnader i eiendomsselskapet Forebyggende tiltak barnevern Effekt av kommunalt helsesenter og samordning Omorganisere barnehager til f eks KF-er Styrke skolene slik at 2009-nivå kan gjenopprettes Effekt av at adm og drift av Bingsfosshallen overf. KF-eiendom Ekstra kostnader knyttet til økt befolkningsvekst Høyere lønn til nøkkelpersoner Vedlikehold av kommunale veier Netto utgiftseffekt Sum endringer i driftsresultat Rådmannens forslag Sørum Høyres forslag til netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av inntektene 0 % % % % Verbalforslag 1. Det gjennomføres en grundig politisk analyse av hva som er Sørum kommunes primæroppgaver. Skolene Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. De sentrale initiativ for forbedringen av skolens innhold må følges opp lokalt. Derfor skal det tas initiativ til en vurdering og omlegging av skolenes administrative, pedagogiske og bygningsmessige struktur med fokus på barn og ungdoms behov for læring. Helse- og sosialtjenester Oppgavene innen denne sektoren vil i økende grad kreve mye av kommunens ressurser. Behovene i Sørum, spesielt innen forebyggende virksomhet og psykiatrien, skal analyseres med sikte på alternativer og valgfrihet for brukerne. 2. De kommunale foretakene som er etablert har fått en fremtidsrettet organisering. Kommunens øvrige resultatenheter bør vurderes organisert etter tilsvarende retningslinjer. 3. Interkommunalt samarbeid på kommunens og foretakenes administrasjon utredes. 4. Den innførte eiendomsskatt på boliger i Sørum kommune fjernes. Avstemningen, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: FrPs forslag : 2 (FrP) stemmer, falt. Høyres forslag : 3 (H, V) stemmer, falt. Rådmannens innstilling : 7 (Ap, KrF, Sp, SV, de ansattes repr.) stemmer i budsjettnamnda. Rådmannens innstilling : 5 (Ap, KrF, Sp, SV) stemmer i Ø/A, vedtatt. Side 11 av 130

12 Sak 37/10 Det ble ikke stemt over verbalforslagene. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 7/10 Behandling: AMU tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til orientering. Vedtak: AMU tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til orientering. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Sak: 12/10 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 7/10 Behandling: Det var ingen fra administrasjonen som kunne redegjøre for planen tilstede på møtet. Rådet observerer at det ikke er noen reell økning i budsjettet for helse-og sosialseksjonen, utover drift ved Sørvald. Seksjonen har store utfordringer med tanke på de punkter som er nevnt i handlingsprogrammet. Rådet er fortsatt bekymret over at det heller ikke nå er satt av noen buffer til uforutsatte utgifter. Vedtak: Rådet tar saken til etterretning, med følgende kommentar: Rådet er bekymret over at det ikke er satt av noen buffer i helse- og sosialseksjonen til uforutsatte utgifter. Utvalg: Oppvekstutvalget Side 12 av 130

13 Sak 37/10 Møtedato: Sak: 11/10 Behandling: Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Representanten Erik Johansen (H) fremmet på vegne av Oppvekstutvalget slikt tilleggsforslag: Det må i Økonomiplanen settes av midler til å realisere bygging av ny Melvold ungdomsskole i planperioden. Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering: enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra H: enstemmig vedtatt Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Det må i Økonomiplanen settes av midler til å realisere bygging av ny Melvold ungdomsskole i planperioden. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 45/10 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 16/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg fra Kulturutvalget: Forslag fra Ap, Sv og Sp: Nytt kulepunkt under fokusområder 2011: Fortsette arbeidet med bygdebokprosjektet. Side 13 av 130

14 Sak 37/10 Forslaget fra Ap, Sv og Sp enstemmig vedtatt. Forslag fra Ap, Sv og Sp: Prioritering ved lavere økonomiske rammer: Redusere kommunale kulturmidler til lag og foreninger med kr Øke egenandel/redusere tilbudet i kulturfabrikken med kr Forslaget fra Ap, Sv og Sp vedtatt med 5 stemmer for og 2 stemmer mot (H) Forslag fra H: Prioritering ved lavere økonomiske rammer: Redusere aktiviteten/øke inngangspengene ved Kuskerudnebben med kr Forslaget fra H falt med 2 stemmer for (H) og 5 stemmer mot. Forslag fra Ap, Sv og Sp: Prioritering ved høyere økonomiske rammer: Øke kommunale kulturmidler til lag og foreninger. Etablere frivillighetssentral i samarbeid med lag og foreninger. Forslaget fra Ap, Sv og Sp vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme mot (Frp). Forslag H: Prioritering ved høyere økonomiske rammer: Øke åpningstidene ved Frogner bibliotek da besøkstallene ved dette biblioteket er høyere enn ved Sørumsand bibliotek, ref.tertialrapport. Forslaget fra H falt med 2 stemmer for (H), og 5 stemmer mot. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Kulturutvalget støtter rådmannens forslag til økonomiplan for kultur med følgende tillegg: Nytt kulepunkt under fokusområder 2011: Fortsette arbeidet med bygdebokprosjektet. Prioritering ved lavere økonomiske rammer: Redusere kommunale kulturmidler til lag og foreninger med kr Øke egenandel/redusere tilbudet i kulturfabrikken med kr Prioritering ved høyere økonomiske rammer: Øke kommunale kulturmidler til lag og foreninger. Etablere frivillighetssentral i samarbeid med lag og foreninger. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Sak: 7/10 Side 14 av 130

15 Sak 37/10 Behandling: Eldrerådet har i møtet av behandlet handlingsprogram med økonomiplan Vedtak: Eldrerådet tar saken til etterretning. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 38/10 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Side 15 av 130

16 Sak 37/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Administrasjonens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan Vegvedlikehold innspill fra Sørum kommunalteknikk KF 3. Investeringsbudsjett søknad fra Sørum kirkelig fellesråd 4. Driftsbudsjett søknad fra Sørum kirkelig fellesråd Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter vårt økonomireglement vedta handlingsprogram med økonomiplan for de fire påfølgende år. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2011 og videre økonomisk planlegging. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 16 av 130

17 Sak 37/10 Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: Hensikten med å utarbeide et handlingsprogram med økonomiplan er nettopp å legge til rette for en bærekraftig utviking av alle kapitalbegrepene i det fullstendige balanseregnskapet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Handlingsprogram med økonomiplan bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Tidsskjema: Prosessen for behandling av handlingsprogram med økonomiplan vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 17: Planforslaget foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Planforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 18, 5. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av forslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 19 23, men før 9. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler planforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 9. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 9. juni. Uke 23, 9. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til planforslaget, behandler det og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 24, 16. juni: Kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan med endelig vedtak. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av planforslaget. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Side 17 av 130

18 Sak 37/10 Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 30. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 18 av 130

19 Sak 38/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 38/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2462 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 38/10 Kommunestyret /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget /10 Miljø- og utviklingsutvalget /10 Oppvekstutvalget /10 Kulturutvalget /10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 53/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Side 19 av 130

20 Sak 38/10 Vedtak: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 48/10 Behandling: Fra rådmannen forelån følgende innstilling: Styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan vedtas for Bingsfosshallen i Sørum KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: Sak: 12/10 Behandling: Rådmannens innstilling: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering: enstemig vedtatt Vedtak: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 8/10 Behandling: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til orientering. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 17/10 Side 20 av 130

21 Sak 38/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. Forslag fra H: Vi ber om at det utarbeides en konkret handlingsplan for: Hvordan man skal øke inntektene. Hvordan man skal redusere utgiftene. Forslaget fra H falt med 2 stemmer for (H) og 5 stemmer mot. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 39/10 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 21 av 130

22 Sak 38/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet 2. Protokoll fra styremøte 20. april 2010 Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogramet for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2011 og videre økonomisk planlegging. Side 22 av 130

23 Sak 38/10 Forhold til gjeldende vedtak: Ved behandlingen av årsbudsjettet for 2010 fattet kommunestyret følgende verbalvedtak: 12. Samordning kultur Sørum kommunestyre ber rådmanen utrede mulighetene for et tettere samarbeid mellom kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad. Intensjonen må være å få utnyttet ressursene bedre i tillegg til at man vurderer om organiseringen er optimal. Rådmannen tar sikte på å legge denne utredningen fram til politisk behandling før sommerferien. I utredningen vil rådmannen også vurdere de økonomiske forutsetningene for den videre driften av hallen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: Som det framgår av styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan er økonomien i Bingsfosshallen i Sørum KF ikke bærekraftig. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: Som nevnt over vil rådmannen vurdere de økonomiske forutsetningene for den videre driften av hallen som en del av utredningen om verbalvedtak 12. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 23. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 23 av 130

24 Sak 39/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 39/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2520 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 39/10 Kommunestyret /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget /10 Miljø- og utviklingsutvalget /10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr , som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 54/10 Behandling: Side 24 av 130

25 Sak 39/10 Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr , som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 47/10 Behandling: Fra rådmannen forelån følgende innstilling: Styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan vedtas for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 10/10 Behandling: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 40/10 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Side 25 av 130

26 Sak 39/10 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 26 av 130

27 Sak 39/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr , som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogramet for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Side 27 av 130

28 Sak 39/10 Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2011 og videre økonomisk planlegging. Forhold til gjeldende vedtak: Ved behandlingen av sak 74/08 Skjøtsel av grøntområder i Sørum fattet økonomi- og administrasjonutvalget følgende vedtak: Sørum kommune ber Sørum kommunale eiendomselskap KF iverksette et forprosjekt der kostnader og nytteeffekt ved å opprette en park-/grøntavdeling utredes. Sørum kommunale eiendomsselskap KF opplyser at denne utredning nå er i sluttfasen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av kommunale bygg og eiendommer er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: Rådmannen forutsetter at økonomi- og administrasjonsutvalgets vedtak vedrørende park- /grøntavdeling vil bli fulgt opp i god tid før behandlingen av årsbudsjettene for Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 23. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 28 av 130

29 Sak 40/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 40/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2516 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 40/10 Kommunestyret /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget /10 Miljø- og utviklingsutvalget /10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 55/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Side 29 av 130

30 Sak 40/10 Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 46/10 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling. Styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan vedtas for Sørum kommunalteknikk KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 9/10 Behandling: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til orientering. Vedtak: AMU tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 41/10 Behandling: Det ble gitt orientering om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 30 av 130

31 Sak 40/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogramet for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2011 og videre økonomisk planlegging. Forhold til gjeldende vedtak: Ved behandlingen av sak 58/09 Likebehandling av private vannverk fattet kommunestyret følgende vedtak: Side 31 av 130

32 Sak 40/10 2. Sørum kommunalteknikk KF ivaretar kommunens ansvar for brannvannsdekning i hele kommunen. Brannvannsdekningen i Sørum kommunalteknikk KFs forsyningsområde må kartlegges og kostnadene knyttet til tilstrekkelig brannvannsdekning må utredes innen neste økonomiplanbehandling. De private vannverkene har ansvar for kartlegging og handlingsplan for brannvannsdekning innenfor sine forsyningsområder. Utredning fra de private vannverkene må være Sørum kommune i hende innen Sørum kommunalteknikk KF opplyser at utredning om brannvannsdekning vil inngå som en del av revisjonen av hovedplan vann som legges fram over sommerferien. Foretaket opplyser videre at de ombedte utredningene fra de private vannverkene ikke foreligger og vil bli purret opp. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av teknisk infrastruktur er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: Rådmannen forutsetter at kommunestyrets vedtak vedrørende brannvannsdekningen vil bli fulgt opp i god tid før behandlingen av årsbudsjettene for Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 23. april 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 32 av 130

33 Sak 41/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 41/10 Sakstittel: BEFOLKNINGSPROGNOSE SØRUM Arkivsaknr: 10/1926 Saksbehandler: PLU//IKT K-kode: 001 Saksnummer Utvalg Møtedato 41/10 Kommunestyret /10 Sosial- og omsorgsutvalget /10 Oppvekstutvalget /10 Kulturutvalget /10 Eldrerådet /10 Miljø- og utviklingsutvalget /10 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Tidligere behandlinger: Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Sak: 6/10 Behandling: Eldrerådet har behandlet sak om befolkningsprognose i møte Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Sørum Eldreråd er opptat av at pleie- og omsorgstjenesten skal bygges opp, slik at kvaliteten på tjenestetilbudet opprettholdes og at kapasiteten bygges opp i tråd med økningen i antall eldre. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: Sak: 10/10 Behandling: Rådmannens innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Side 33 av 130

34 Sak 41/10 Avstemming: Rådmannens innstilling tas til orientering; enstemmig vedtatt Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Sak: 11/10 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Seksjonsleder Inger Tveranger, PLU, orienterte om de to ulike alternativene. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Sak: 29/10 Behandling: Administrasjonens innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 42/10 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 29/10 Behandling: Side 34 av 130

35 Sak 41/10 Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Avstemmingen: MU tar saken til orientering. Vedtak: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Side 35 av 130

36 Sak 41/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: BEFOLKNINGSPROGNOSE SØRUM K-kode: 001 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Befolkningsprognoser for Sørum tas til orientering. Det er nå utarbeidet ny befolkningsprognose for Sørum, i 2 alternativ. I forhold til tjenestetilbud må noen aldersgrupper særlig gis oppmerksomhet fram mot år 2020: Gruppen barneskolealder på Frogner og Sørumsand, ungdomsskolealder vest i kommunen samt gruppen over 90 år. Befolkningsøkning gir også økt behov for fleste av de lovpålagte tjenestene rent generelt. Vedlegg: 1. Befolkningsprognose Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Rådata for prognosen, boligbyggingsprogrammet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Det er nå to år siden kommunen sist fikk utarbeidet befolkningsprognose. Det er nå utarbeidet ny prognose, i 2 ulike alternativ. Saksopplysninger: Det som er felles for de to prognosene er følgende: Befolkningstall pr på grunnkretsnivå. Dvs en fullstendig oversikt over alle kommunens innbyggere, deres alder, kjønn og bosted. Sentralt for befolkningsveksten er boligbyggingen. Det er derfor laget en framskriving av boligbyggingen, basert på: o Utbyggingspotensialet i områdene avsatt til boligformål i kommuneplan o Om feltene er regulert eller ikke, utbyggingsavtaler som reduserer utbyggingstakt, og kjennskap til de ulike prosjektene. o Boligbyggingstakten skal tilpasses kommunestyrets vedtak om 100 boliger/år. o Kommunestyret har ikke vedtatt noen fordeling på skolekretsene, men i prognosene er det forutsatt en fordeling på 50 boliger i Sørumsand krets, 40 i Frogner og 10 i øvrige kretser. o Boliger i ferdigregulerte felt er vanskelig å stoppe mht utbyggingstakt, bortsett fra i Vesterskaun skolekrets der det i 1999 ble fattet eksplisitt vedtak om at boligbygging skulle følge skolekapasiteten. Normale parametre om flytting (inn ut), fødte døde, og boligmassens alder. Normaltall for antall beboere pr bolig, fordelt på ulike boligtyper. Side 36 av 130

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE Sak 52/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 52/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2454 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 SØRUM KOMMUNE RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11 Sak 23/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 23/11 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Arkivsaknr: 11/747 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 86/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09 Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10 Sak 3/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 3/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2039 Saksbehandler: K-kode: 036 &15 UTVALG SOM FØR VALGET I 2011 SKAL VURDERE FREMTIDIG POLITISK

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste Side 1 av 9 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 09.09.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/10 10/4694 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 20 APRIL 2010 BINGSFOSSHALLEN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 12 Sakspapirer Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 50/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 50/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 13 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 01.11.2006 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 26/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07 Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 05.05.2010 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/11 Sak 18/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/11 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2012 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 11/4186 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 29 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 03.06.2009 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/11 Sak 22/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/11 Sakstittel: MØTEPLAN 2012 FOR DE POLITISKE UTVALGENE Arkivsaknr: 11/4943 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/5392 Saksbehandler: K-kode: HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON PLU/PLAN/ASOBY

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 38/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 38/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 38/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 38/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/10 Sak 8/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/10 Sakstittel: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2021 Arkivsaknr: 09/1992 Saksbehandler: PLU/PLAN/MLARS Mona Helene Larsen K-kode: Q80

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09 Sak 103/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 103/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/916 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRUM KOMMUNALE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 33/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 16.04.2008 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 03.11.2010 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2863 Saksbehandler: K-kode: A20 &13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN GSK//TPLEY

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 06.05.2009 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 14 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum rådhus 09.06.2010 Møtetidspunkt: 14.00 16.55.

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 13.06.2007 07/1687 35/07 Saksbehandler Odd Hellum K-kode 145 HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/801 Saksbehandler: K-kode: 612 VERKSTEDGÅRDEN - FLYTTING AV SØRUM ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER HEL/AKT/GSVER

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09 Sak 29/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/09 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2009 Arkivsaknr: 09/2722 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.11.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 21.11.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 15/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 15/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 24/11 Sak 24/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/2889 Saksbehandler: K-kode: A02 &13 HØRING - REVISJON AV LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09 Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: GODKJENNING AV PLANPROGRAM TIL RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: HEL/LED/KEH

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.03.2009 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Side 1 av 8 Sakspapirer Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.08.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Søknaden

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 17/09 Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM Arkivsaknr: 09/3661 Saksbehandler: PRO//BGJ Bård Gjestvang K-kode: 614 Saksnummer Utvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 16/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 16/09 Sak 16/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/09 Sakstittel: VEKTERGÅRDEN - TEKNISK OG FUNKSJONELL OPPGRADERING Arkivsaknr: 09/3247 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/06 Sak 84/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 84/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09 Sak 11/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/09 Sakstittel: STØTTE TIL HUMANITÆRT ARBEID I GAZA Arkivsaknr: 09/358 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 223 X03

Detaljer

Sørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum Oppvekstutvalg Kommunestyresalen kl Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Kommunestyresalen 05.12.07 kl.19.00 22.25 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 05.12.2007

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008.

Sakspapirer. Sakliste. Verkstedgården opprettes som eget verneområde med virkning fra og med 1. juni 2008. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 14.05.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 6/08 07/1498 VERNEOMRÅDE VERKSTEDGÅRDEN Verkstedgården opprettes som eget verneområde

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI

Sakspapirer. Sakliste 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI Side 1 av 22 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 20.05.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI Saken legges frem for uttalelse.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11 Sak 11/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/11 Sakstittel: DUEVEGEN 11 LEILIGHET 306 TREKKE SALG AV BOLIG Arkivsaknr: 11/3799 Saksbehandler: EIE/BYF/KTILL Kari Tiller K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 27/10 Sak 27/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 27/10 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 Arkivsaknr: 10/5849 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE Sak 14/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/4872 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2012-2015

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 09.12.2009 09/4301-20 95/09 Saksbehandler Stein Kristian Andersen

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 18.06.2008 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 Sak 14/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF - TILTAKSPLAN VEG Arkivsaknr: 11/1447 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/09 Sak 21/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 21/09 Sakstittel: VEDR FAKTURA 390000277 Arkivsaknr: 09/4242 Saksbehandler: KOM//HRO Hogne Røisheim K-kode: M06 Saksnummer Utvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09 Sak 4/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/09 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 Arkivsaknr: 09/1932 Saksbehandler: Tormod Dragland K-kode: 145 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE Sak 11/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/10 Arkivsaknr: 10/1246 Saksbehandler: K-kode: 416 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE RKO/LPK/KGAAL Kari

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 17. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 17. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 16.06.2010 Side 1 av 17 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 16.06.2010 Møtetidspunkt: 09.00

Detaljer

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Arkivsak: 11/2005-1 Sakstittel: K-kode: 082 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Innstilling:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Saksprotokoll. Mona Øyen (Ap) satte frem følgende endringsforslag til første kulepunkt i innstillingen :

Saksprotokoll. Mona Øyen (Ap) satte frem følgende endringsforslag til første kulepunkt i innstillingen : Saksprotokoll Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 25.08.2009 Utvalgsak: 59/09 Arkivsak: 07/3148-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPSTARTSSAK DETALJPLAN FELT BK2, HEKSEBERGÅSEN Behandling: Fra rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 13/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 13/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 13/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 13/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF - VEDTEKTSENDRINGER Arkivsaknr: 11/3024 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF gis ikke tillatelse

Detaljer