UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00"

Transkript

1 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret / /07 Saksbehandler Odd Hellum K-kode 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: Forslag fra FrP: Rådmannens forslag vedtas, med følgende endringer: Tekst Inntekter Eiendomsskatt Skatteanslaget Netto Utgifter SFO Kulturfabrikken Servicesenteret Bingsfosshallen Museer Sosial nivåorganisering Anbud tjenestepensjon Økt undervisning Økt veivedlikehold Barnevern Postboks 113 Sentralbord: Sørumsand Faksnr.:

2 Forslag fra Høyre: Endringer i forhold til rådmannens forslag: - = reduksjon i f h t rådmannens forslag + = påplussing i f h t rådmannens forslag. = mill kr Inntekter: Skatt på eiendom Økte inntekter som følge av befolkningsvekst, samt revidert n.budsj våren Utgifter: 1 % reduksjon av kommunens driftsutgifter Fristille alle kommunale virksomheter til å velge alternative renholdstjenester. (Erfaringstall; 20 % besparelser) Servicesenteret Kommunalt tilskudd til bingsfosshallen Avstemningen over økonomiplanens talldel: FrPs forslag : 5 stemmer, falt. Høyres forslag : 4 stemmer, falt. Ø/As innstilling : 20 stemmer, vedtatt. Det ble fremmet følgende verbale forslag og forslag til endringer og tillegg i handlingsprogrammet, som det ble stemt over med de angitte stemmetallene: Forslag fra Høyre: Det gjennomføres en grundig analyse av hva som er Sørum kommunes primæroppgaver. Skolene Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. De sentrale initiativ for forbedringen av skolens innhold må følges opp lokalt. Derfor skal det tas initiativ til en vurdering og omlegging av skolenes administrative, pedagogiske og bygningsmessige struktur med fokus på barn og ungdoms behov for læring. PRO Oppgavene innen denne sektoren vil i økende grad kreve mye av kommunens ressurser. Behovene i Sørum, spesielt innen forebyggende virksomhet og psykiatrien, skal analyseres med sikte på alternativer og valgfrihet for brukerne. Avstemningen: 9 20, falt. De kommunale foretakene som er etablert har fått en fremtidsrettet organisering. Kommunens øvrige resultatenheter bør vurderes organisert etter tilsvarende retningslinjer. Avstemningen: 9 20, falt. Den innførte eiendomsskatt på boliger i Sørum kommune fjernes. Avstemningen: 9 20, falt.

3 Verbalforslag fra FrP: Jobbgarantien oppheves. Sørum kommune melder seg ut av Kommunenes Sentralforbund, KS. Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunens pensjonsforsikringer fra private aktører. Avstemningen: 9 20, falt. Sørum kommune omorganiseres til en to-nivå organisasjon. Det innhentes anbud på driften av sykehjemmet og hjemmetjenestene. Forslag fra FrP til endringer i handlingsprogrammet: SWOT-analysen Kulepunkt: Høye forventninger til kommunale løsninger flyttes fra TRUSSEL til MULIGHET. Strategiske mål sikre en økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd på 1 prosent. Verbalforslag fra Ap, KrF, Sp: Innholdet i skolen Sørum kommune har gjennom en storstilt satsing hevet den fysiske standarden for skolebyggene i kommunen slik at det har blitt en bedre læringsarena for elevene og en bedre arbeidsplass for lærerne. Dette har skjedd etter klare meldinger fra innbyggerne om at dette var et nødvendig satsningsområde. Bare ungdomsskolen på Frogner gjenstår og denne er særskilt behandlet gjennom vedtak i forbindelse med budsjettet for Sørum kommunestyre ønsker fortsatt å styre skolene i kommunen gjennom rammevedtak. Det er imidlertid viktig at også politikerne i kommunen deltar aktivt i diskusjonen rundt innholdet i skolen. Spørsmål rundt de forskjellige faglige prioriteringer må også være lokalpolitikernes eierskap. I den kommende handlingsplanperioden ønsker kommunestyret derfor at det legges opp til en

4 skolepolitisk prosess med bred deltakelse fra alle interesserte ikke minst lokalpolitikerne. Avstemningen: 24 5, vedtatt. Miljø FNs klimapanel har satt fokus på den globale trussel som menneskeskapt forurensing forårsaker. Mange mener at det er et spørsmål som bare overordnede nasjonale og internasjonale myndigheter kan rydde opp i. Vi tror at det er en vesentlig sannhet i uttrykket tenke globalt handle lokalt. I våre saksframlegg har vi en egen vurdering av våre forslag i forhold til bærekraftig utvikling. Vi tror at nå er tiden kommet for å ta enda ett skritt videre. Kommunestyret ønsker derfor at det lages en sak og igangsettes en prosess som tar for seg en handlingsplan for miljøarbeid og at det lages et miljøregnskap for Sørum. I dette arbeidet må det fremkomme hvordan vi sørger for: at kommunens eiendomsmasse er energibesparende på bygging og drift at spørsmålet om etablering av fjernvarmeanlegg kommer på den politiske agenda at vannbåren varme i boliger, næringsbygg og offentlige bygg prioriteres at det stilles krav om 2 energikilder i fremtidige bygg at det brukes mer bioenergi i Sørum at kompostering igjen blir populært at avfallshåndteringen utvikles i retning av mer kildesortering og gjenvinning at energisløsing med lys og varme unngås at vi legger til rette for mer bruk av kollektivtransport at matebussordninger utvides og nye etableres at det tversgående busstilbudet i kommunen utvides at vi blir bedre på informasjon til våre innbyggere om hvordan alle kan bidra til å redde miljøet for fremtidige generasjoner Denne listen er på ingen måte uttømmende, men gir et inntrykk av at det faktisk er en rekke miljøtiltak hvor vi kan bidra. Avstemningen: 24 5, vedtatt. Barnehager Hovedopptaket til barnehagene i Sørum viste i år at vi har nådd målet om full barnehagedekning. Dette har skjedd gjennom et godt samarbeid mellom kommunale og private barnehager og et utstrakt bruk av midlertidige plasser. Sørum kommunestyre er godt fornøyd med det arbeid som administrasjonen i seksjonen har nedlagt. Det permanente mål er imidlertid ikke oppnådd. Det flytter stadig nye barn til kommunen som vil ha plass i barnehagene, og flere store permanente barnehager er under prosjektering/bygging. Det er viktig å holde fokus på disse oppgavene slik at vi i løpet av planperioden, og aller helst i 2008, får disse tilbudene på plass. Avstemningen: Vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Verbalforslag fra SV: Miljø 1. Sørum kommune skal arbeide for fyllstasjon for biodrivstoff og tilrettelegge for miljøbiler.

5 2. Overgang til klimanøytralt drivstoff i alle kommunale kjøretøyer. 3. Krav om bruk av best tilgjengelige lavenergiteknologi i alle nye utbyggingsprosjekter. 4. Fase ut oljefyring i alle kommunale bygg innen Kommunalt forbud mot infrastruktur for gass til oppvarming. 6. Kommunalt forbud mot oljefyring og helelektrisk oppvarming i alle nye bygg. 7. Utbygging av fjernvarme basert på fornybar energi i kommunesentrum og tettsteder. 8. Det utarbeides en klimaplan for hvordan Sørum kommune skal redusere sitt CO2-utslipp med 50% innen Kommunestyret skal presenteres et årlig klimaregnskap med status for utslipp og tiltak. 10. Gratis klimaråd til alle kommunens innbyggere. 11. Sørum kommune skal intensivere arbeidet for å bedre kollektivtransporttilbudet innenfor vårt nærområde. Avstemningen: 24 5, vedtatt. Forslag fra SV til endringer i handlingsprogrammet: Grunnskoleseksjonen: Fokusområder; tilleggsforslag: Benytte kompetanse ved Skåningsrud skole og ressurssenter, både innad- og utadrettet. Økt fokus på prosjektplanlegging; bla. heldagsskole/oppvekstsenter Tilpassa opplæring Avstemningen: 7 22, falt. Grunnskoleseksjonen: Prioriterte tiltak ved høyere økonomiske rammer; tilleggsforslag; Øke budsjettet for læremidler Barnehageseksjonen: Endringer i handlingsplanperioden: Nye barnehageplasser ved kommunal utbygging. (Med andre ord foreslås og privat strøket.) Barnevernsseksjonen: Tilleggsforslag fokusområder: Frivillig forebyggende arbeid ; Homestart Kulturseksjonen: Tilleggsforslag fokusområder: Ha etablert og markedsført den kulturelle spaserstokken. Utnytte kultur som virkemiddel for å oppnå integrering og inkludering.

6 Kulturseksjonen: Endringsforslag fokusområder; pkt. 3: for barn og unge, for eksempel/også i samarbeid med lag og foreninger. Avstemningen: 26 3, vedtatt. Kulturseksjonen: Prioritering ved høyere økonomisk ramme: Etablere ungdomskafeer ved Frogner og Sørumsand Utekontakter Plan. og utbyggingsseksjonen: Tilleggsforslag fokusområder: Skjerpe tilsynsarbeidet Benytte miljø- og utviklingsutvalget som estetisk råd Avstemningen: 7 22, falt. Kulturutvalgets innstilling: Kulturseksjonen: Prioritering ved høyere økonomisk ramme: Øke bevilgningen til biblioteket Øke bevilgningene til barne- og ungdomsarbeid Øke tilbudet til kulturfabrikken. Avstemningen: 20 9, vedtatt. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling, med de allerede vedtatte verbalforslag og vedtatte forslag til endringer i handlingsprogrammet, ble deretter vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune, med følgende endringer og tillegg i handlingsprogrammet: Kulturseksjonen: Endring fokusområder; pkt. 3: for barn og unge, for eksempel/også i samarbeid med lag og foreninger. Prioritering ved høyere økonomisk ramme: Øke bevilgningen til biblioteket. Øke bevilgningene til barne- og ungdomsarbeid. Øke tilbudet til kulturfabrikken. Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til handlingsprogram med økonomiplan: Innholdet i skolen Sørum kommune har gjennom en storstilt satsing hevet den fysiske standarden for skolebyggene i

7 kommunen slik at det har blitt en bedre læringsarena for elevene og en bedre arbeidsplass for lærerne. Dette har skjedd etter klare meldinger fra innbyggerne om at dette var et nødvendig satsningsområde. Bare ungdomsskolen på Frogner gjenstår og denne er særskilt behandlet gjennom vedtak i forbindelse med budsjettet for Sørum kommunestyre ønsker fortsatt å styre skolene i kommunen gjennom rammevedtak. Det er imidlertid viktig at også politikerne i kommunen deltar aktivt i diskusjonen rundt innholdet i skolen. Spørsmål rundt de forskjellige faglige prioriteringer må også være lokalpolitikernes eierskap. I den kommende handlingsplanperioden ønsker kommunestyret derfor at det legges opp til en skolepolitisk prosess med bred deltakelse fra alle interesserte ikke minst lokalpolitikerne. Barnehager Hovedopptaket til barnehagene i Sørum viste i år at vi har nådd målet om full barnehagedekning. Dette har skjedd gjennom et godt samarbeid mellom kommunale og private barnehager og et utstrakt bruk av midlertidige plasser. Sørum kommunestyre er godt fornøyd med det arbeid som administrasjonen i seksjonen har nedlagt. Det permanente mål er imidlertid ikke oppnådd. Det flytter stadig nye barn til kommunen som vil ha plass i barnehagene, og flere store permanente barnehager er under prosjektering/bygging. Det er viktig å holde fokus på disse oppgavene slik at vi i løpet av planperioden, og aller helst i 2008, får disse tilbudene på plass. Miljø FNs klimapanel har satt fokus på den globale trussel som menneskeskapt forurensing forårsaker. Mange mener at det er et spørsmål som bare overordnede nasjonale og internasjonale myndigheter kan rydde opp i. Vi tror at det er en vesentlig sannhet i uttrykket tenke globalt handle lokalt. I våre saksframlegg har vi en egen vurdering av våre forslag i forhold til bærekraftig utvikling. Vi tror at nå er tiden kommet for å ta enda ett skritt videre. Kommunestyret ønsker derfor at det lages en sak og igangsettes en prosess som tar for seg en handlingsplan for miljøarbeid og at det lages et miljøregnskap for Sørum. I dette arbeidet må det fremkomme hvordan vi sørger for: at kommunens eiendomsmasse er energibesparende på bygging og drift at spørsmålet om etablering av fjernvarmeanlegg kommer på den politiske agenda at vannbåren varme i boliger, næringsbygg og offentlige bygg prioriteres at det stilles krav om 2 energikilder i fremtidige bygg at det brukes mer bioenergi i Sørum at kompostering igjen blir populært at avfallshåndteringen utvikles i retning av mer kildesortering og gjenvinning at energisløsing med lys og varme unngås at vi legger til rette for mer bruk av kollektivtransport at matebussordninger utvides og nye etableres at det tversgående busstilbudet i kommunen utvides at vi blir bedre på informasjon til våre innbyggere om hvordan alle kan bidra til å redde miljøet for fremtidige generasjoner at Sørum kommune arbeider for fyllstasjon for biodrivstoff og tilrettelegge for miljøbiler at det gjennomføres overgang til klimanøytralt drivstoff i alle kommunale kjøretøyer at det stilles krav om bruk av best tilgjengelige lavenergiteknologi i alle nye utbyggingsprosjekter

8 at oljefyring fases ut i alle kommunale bygg innen 2011 at det innføres kommunalt forbud mot infrastruktur for gass til oppvarming at det innføres kommunalt forbud mot oljefyring og helelektrisk oppvarming i alle nye bygg at det bygges ut fjernvarme basert på fornybar energi i kommunesentrum og tettsteder at det utarbeides en klimaplan for hvordan Sørum kommune skal redusere sitt CO2-utslipp med 50% innen 2020 at kommunestyret presenteres et årlig klimaregnskap med status for utslipp og tiltak at det gis gratis klimaråd til alle kommunens innbyggere at Sørum kommune intensiverer arbeidet for å bedre kollektivtransporttilbudet innenfor vårt nærområde Denne listen er på ingen måte uttømmende, men gir et inntrykk av at det faktisk er en rekke miljøtiltak hvor vi kan bidra. Sørumsand Odd Hellum Politisk sekretær Melding om vedtak til: Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 13.12.2006 Møtetidspunkt: 09.00

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 14 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum rådhus 09.06.2010 Møtetidspunkt: 14.00 16.55.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 06/4818 Saksbehandler: K-kode: 423 NYTT SENIORTILTAK: 90 % JOBB MED 100 % LØNN SAMT VIRKSOMHETENE DEKKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 11.11.2008 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 11.11.2008 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak / MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 11.11.2008 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommunestyrets vedtak av 19.6.2013 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007

Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007 Levanger FrP`s For folk flest i Levanger Budsjett 2007 LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 INNLEDNING: Levanger Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for Levanger Kommune

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2011 2015

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2011 2015 Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2011 2015 Det politiske arbeidet i perioden skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Miljø- og utviklingsarbeid

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Sammen for et bedre Hedmark

Sammen for et bedre Hedmark Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 12.-14.12.2011 Sak: 96/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 11/6003 Tittel: Saksprotokoll: ÅRSBUDSJETT 2012 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Behandling: Representanten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Årsberetning 2010. Sørum kommune

Årsberetning 2010. Sørum kommune Årsberetning 2010 Sørum kommune Sørum kommune - Årsberetning 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 11 4. BRUKERKAPITALEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer