Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00"

Transkript

1 Side 1 av 14 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum rådhus Møtetidspunkt: Følgende representanter møtte: Hans Marius Johnsen (Ap), Ivar Egeberg (Sp), Vidar Kristensen (KrF), Jane Bråthen (SV), Odd Sars- Olsen (H), Arne-Rune Gjelsvik (FrP), Anette Carnarius Elseth (FrP). I økonomi- og administrasjonsutvalget som partssammensatt utvalg i sak 52 57/10 møtte i tillegg følgende representanter for de ansatte: Ingen av de faste medlemmene, p.g.a. streik som ble avblåst ved møtestart. I økonomi- og administrasjonsutvalget som budsjettnemnd i sak 52 55/10 møtte i tillegg følgende representant for partier som ikke er fast representert i utvalget: Jan Erland Tønnessen (V). Følgende representanter hadde forfall: Berit Kjeldseth Arntzen (Ap), Tove Kirsebom (H), Wenche Mjønerud (Fagforbundet), Anne Telle (Fagforbundet), Elisabeth Borge (Akademikerne/NITO), Eva Jørgensen (Utdanningsforbundet). Følgende vararepresentanter møtte: Mona Øyen (Ap), Ivar Øygarden (H), Kari Skaugen (Fagforbundet) i sak 52 57/10, Britt Huserbråten (Fagforbundet) i sak 52 57/10. Møtet ble ledet av ordfører Hans Marius Johnsen. Av 14 representanter møtte 12 i Ø/A som partssammensatt utvalg og budsjettnemnd i sak 52 55/10, 11 av 13 i Ø/A som partssammensatt utvalg i sak 52 55/10, og 9 av 9 i de øvrige sakene, inkludert møtende vararepresentanter. Underskrifter: Vidar Kristensen Hans Marius Johnsen Arne-Rune Gjelsvik

2 Side 2 av 14 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 52/10 10/2454 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE 53/10 10/2462 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF 54/10 10/2520 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF 55/10 10/2516 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 56/10 10/2568 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF /10 10/2847 TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL /10 10/1467 BOLIGBYGGEPROGRAM /10 09/4306 LAVTERSKEL FRITIDSTILBUD FOR UNGDOM I SØRUM 60/10 10/2478 HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 61/10 10/2956 RULLERING AV SØRUM KOMMUNES LØNNSPOLITIKK 62/10 10/3102 GENERALFORSAMLING I KROGSTAD MILJØPARK /10 10/2822 BERIT KJELDSETH ARNTZEN - SØKNAD OM FRITAK FRA STYREVERV SUPPLERINGSVALG 64/10 10/2973 BJØRN ANMARKRUD - FRITAK FRA VERV PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA KOMMUNEN SUPPLERINGSVALG

3 Side 3 av 14 65/10 10/2729 ARBEN KLLOGJERI - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING I OLYMPIA RESTAURANT OG BAR, BRUVOLLEN 66/10 10/1765 STARTLÅN 67/10 10/3185 TILSETTING AV RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE

4 Side 4 av 14 Det ble orientert om/tatt opp følgende: Skatteinngangen mai Budsjettrapport pr for Sørum kommune og for de kommunale foretakene. Høringer, 8 nye. Ø/A sluttet seg til rådmannens anbefaling i alle. Sørum kommunalteknikk KF Prosjektrapport pr. juni 2010, utdelt. Kommunestyrets vedtatte politivedtekt må på offentlig høring, og deretter til ny behandling i kommunestyret, v/ordfører. E-politikere Trådløst nett, mobilt bredbånd, v/ordfører. Fjuk bofellesskap, krevende brukere, v/rådmannen. Personal- og organisasjonssjef Kari Gaalaas Permisjon i ett år, v/rådmannen. Lekeplass på Rånåsfoss, v/rådmannen. Tilsyn fra fylkesmannen på opplæringsloven, v/rådmannen. Oppfølging/utslag av forvaltningsreformen, v/ordfører. Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Mottatte uttalelser fra alle de kommunale barnehagene. Mottatt uttalelse fra Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: Tekst Inntekter Eiendomsskatt Utgifter SFO Barnehager Konkurranseutsetting PRO Kulturfabrikken Servicesenteret Sosial nivå organisering Tjenestepensjon anbud Veivedlikehold Sum

5 Side 5 av 14 Repr. Odd Sars-Olsen satte på vegne av Høyre fram slikt endringsforslag: Generelle kommentarer Utfordringer som Sørum kommune står overfor i denne periode er bl.a: å definere hva som er kommunens primære oppgaver, å samle det vesentligste av kommunenes ressurser i det vesentlige i to hovedretninger. Det er skolesektoren og innenfor PRO-sektoren, å fjerne eiendomsskatt på boliger, å redusere kommunens administrasjon med 1 % pr år. Endringsforslag i forhold til rådmannens forslag: Forklaring: - = reduksjon i f h til rådmannens forslag + = påplussing i f h rådmannens forslag. = 1000 kr = mill kr Tekst Inntekter: Skatt på eiendom/boliger fjernes Effekt av høyere befolkningsvekst (3 %) Netto inntektseffekt Utgifter: Effekt av rådmannens forslag på gjennomgang av kommunens drift Konsulenttjenester/planlegging " Krav til reduserte kostnader i eiendomsselskapet Forebyggende tiltak barnevern Effekt av kommunalt helsesenter og samordning Omorganisere barnehager til f eks KF-er Styrke skolene slik at 2009-nivå kan gjenopprettes Effekt av at adm og drift av Bingsfosshallen overf. KF-eiendom Ekstra kostnader knyttet til økt befolkningsvekst Høyere lønn til nøkkelpersoner Vedlikehold av kommunale veier Netto utgiftseffekt Sum endringer i driftsresultat Rådmannens forslag Sørum Høyres forslag til netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av inntektene 0 % % % % Verbalforslag 1. Det gjennomføres en grundig politisk analyse av hva som er Sørum kommunes primæroppgaver.

6 Side 6 av 14 Skolene Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. De sentrale initiativ for forbedringen av skolens innhold må følges opp lokalt. Derfor skal det tas initiativ til en vurdering og omlegging av skolenes administrative, pedagogiske og bygningsmessige struktur med fokus på barn og ungdoms behov for læring. Helse- og sosialtjenester Oppgavene innen denne sektoren vil i økende grad kreve mye av kommunens ressurser. Behovene i Sørum, spesielt innen forebyggende virksomhet og psykiatrien, skal analyseres med sikte på alternativer og valgfrihet for brukerne. 2. De kommunale foretakene som er etablert har fått en fremtidsrettet organisering. Kommunens øvrige resultatenheter bør vurderes organisert etter tilsvarende retningslinjer. 3. Interkommunalt samarbeid på kommunens og foretakenes administrasjon utredes. 4. Den innførte eiendomsskatt på boliger i Sørum kommune fjernes. Avstemningen, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: FrPs forslag : 2 (FrP) stemmer, falt. Høyres forslag : 3 (H, V) stemmer, falt. Rådmannens innstilling : 7 (Ap, KrF, Sp, SV, de ansattes repr.) stemmer i budsjettnamnda. Rådmannens innstilling : 5 (Ap, KrF, Sp, SV) stemmer i Ø/A, vedtatt. Det ble ikke stemt over verbalforslagene. Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Sak 53/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF.

7 Side 7 av 14 Sak 54/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Investeringsbudsjettet økes med kr , som lånefinansieres: Forprosjekt Vesterskaun skole, utvidelse Forprosjekt ny barnehage på Heksebergåsen Forprosjekt kirkegårdene i Sørum et generasjonsløft Sak 55/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF.

8 Side 8 av 14 Sak 56/10 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 Rådmannen gjorde oppmerksom på en tallfeil i saksframlegget. I saksframlegget står det at Forskutteringen (for Krogstad Miljøpark AS) beløper seg til kr pr Riktig beløp skal være kr Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsrapport og godkjenner årsregnskap 2009 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kr ,31. Mindreforbruk av statlige tiltaksmidler, kr , avsettes til bundet driftsfond. Kr ,31 avsettes til disposisjonsfond og benyttes til vegvedlikehold. Sak 57/10 TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2010 Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 1. tertial 2010, perioden 1. januar 30. april Sak 58/10 BOLIGBYGGEPROGRAM Ordfører satte fram slikt utsettelsesforslag: Saken utsettes til høsten 2010.

9 Side 9 av 14 Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig. Saken utsettes til høsten Sak 59/10 LAVTERSKEL FRITIDSTILBUD FOR UNGDOM I SØRUM Fra rådmannen forelå slik innstilling: Det opprettes et 1-årig prosjekt der en ungdomskoordinator, ungdom, foreldre og foresatte, lag og foreninger etablerer lavterskel fritidstilbud for ungdom i Sørum. Det lyses ut prosjektstilling i 100 % som ungdomskoordinator. Det leies to faste lokaler som base for tilbudet. Prosjektet finansieres av fond til forebyggende tiltak og tilskuddsmidler. Prosjektet vil inngå i plan for forebyggende virksomhet i Sørum. Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt alternativt forslag: Idretten har hatt et forslag om at et lavterskeltilbud kunne vært organisert gjennom idretten sin organisasjon. Det tas kontakt med idretten for en nærmere konkretisering av organisering og innhold i et slikt tilbud organisert av idretten. Alternativ avstemning, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: FrPs forslag : 2 (FrP) stemmer, falt. Rådmannens innstilling : 7 stemmer, vedtatt. Det opprettes et 1-årig prosjekt der en ungdomskoordinator, ungdom, foreldre og foresatte, lag og foreninger etablerer lavterskel fritidstilbud for ungdom i Sørum. Det lyses ut prosjektstilling i 100 % som ungdomskoordinator. Det leies to faste lokaler som base for tilbudet. Prosjektet finansieres av fond til forebyggende tiltak og tilskuddsmidler. Prosjektet vil inngå i plan for forebyggende virksomhet i Sørum.

10 Side 10 av 14 Sak 60/10 HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse fra Sørum kommune vedrørende Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor vedtas. Repr. Anette Carnarius Elseth satte på vegne av FrP fram slikt alternativt forslag: 1. Rett til barnehageplass for asylsøkere Sørum kommune støtter ikke forslaget om å gi rett til barnehageplass til asylsøkere som ikke er gitt vedtak om opphold i Norge. 2. Finansiering av ikke-kommunale barnehager Sørum kommune ser flere svakheter ved den foreslåtte finansieringsmodellen. Sørum kommune reagerer også på at regjeringen som har vært avhengig av de ikke-kommunale barnehagene for å nå sine målsetninger, nå sparker beina under de samme barnehagene ved å endre rammevilkårene i negativ retning. Sørum kommune foreslår følgende endringer: a) I høringsnotatet foreslås en ny 14a til barnehageloven. Lovforslaget fastslår dels det selvsagte at offentlige tilskudd og foreldrebetalinger skal komme barna i barnehagen til gode. Lovforslaget legger også opp til en detaljert regulering av overføring av verdier til eiere eller deres nærstående. Blant annet foreslås det at verdier som er bygget opp ved offentlige tilskudd og foreldrebetalinger skal kunne kreves tilbakeført til kommunen dersom barnehagedriften opphører. Dette innebærer en betydelig forskjellsbehandling av private og offentlige barnehager, som ikke er i tråd med Stortingets forutsetninger om likebehandling av kommunale og private barnehager. Tilgang til lokaler er en selvsagt og nødvendig forutsetning for å kunne drive barnehager og dette må nødvendigvis sikres gjennom leie eller kjøp. Det er vanskelig å se noen fornuftig grunn til at de som velger å investere i eiendomsmasse og har tatt en risiko i forhold til dette, skal straffes på den måten høringsnotatet legger opp til. Dessuten er eiendommer som er bygget som barnehage og regulert til dette formålet, vanskelig å omsette til et annet formål. Når man i tillegg vet at det er svært store forskjeller i organiseringen av private barnehager, fremstår forslaget som urimelig, overflødig og lite treffsikkert. Sørum kommune er ikke enig i at barnehageloven bør endres på en slik måte som foreslått i høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet. b) Sørum kommune støtter forslaget om likeverdig økonomisk behandling av alle godkjente barnehager (Forskriftens 3), men ser med bekymring på at innføring av rammefinansieringen er underfinansiert slik at ikke-kommunale barnehager i en overgangsperiode på inntil 5 år bare skal sikres 88 % av det samlede tilskuddet kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i samme kommune (forskriftens 4). Dette strider mot prinsippet om likeverdig økonomisk behandling. c) Sørum kommune mener at reelle kostnadstall i kommunale barnehager (regnskapstall), ikke budsjetterte driftskostnader, skal legges til grunn for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager (forskriftens 5).

11 Side 11 av 14 d) Sørum kommune mener at kommunale barnehager med særskilt høye driftskostnader ikke skal kunne holdes utenfor tilskuddsordningen til ikke-kommunale barnehager (forskriftens 5 og 6 a). e) Nye barnehager har høyere kapitalkostnader enn eldre barnehager. Sørum kommune mener at det skal gis ekstra støtte til godkjente ikke-kommunale barnehager som har høye kapitalkostnader (forskriftens 7). Private tilbydere har bidratt kraftig i nasjonal målsetning om full barnehagedekning. En innsnevring av kommunens finansieringsplikt av godkjente ikkekommunale barnehager kan medføre at nye barnehageplasser gjennom private tilbydere ikke etableres eller får dårligere driftsgrunnlag enn kommunale barnehager. Forslaget gir kommunen en mulighet, men ikke plikt, til å gi slik støtte. Alternativ avstemning, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: FrPs forslag : 2 (FrP) stemmer, falt. Rådmannens innstilling : 7 stemmer, vedtatt. Rådmannens forslag til høringsuttalelse fra Sørum kommune vedrørende Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor vedtas. Sak 61/10 RULLERING AV SØRUM KOMMUNES LØNNSPOLITIKK Fra rådmannen forelå slik innstilling: Sørum kommunes lønnspolitikk vedtas med de foreslåtte endringene. Det ble satt fram slikt tilleggsforslag: Hvis det kommer entydige, alternative signaler fra AMUs kommende behandling av saken, tar Ø/A saken opp til ny behandling. Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble vedtatt enstemmig. Sørum kommunes lønnspolitikk vedtas med de foreslåtte endringene. Hvis det kommer entydige, alternative signaler fra AMUs kommende behandling av saken, tar Ø/A saken opp til ny behandling. Sak 62/10

12 Side 12 av 14 GENERALFORSAMLING I KROGSTAD MILJØPARK Rådmannens innstilling med forslag framsatt i møtet på valg av nytt styremedlem ble vedtatt enstemmig. Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes. I sak 3, 4 og 5 følges styrets innstilling. Berit Kjeldseth Arntzen fritas fra vervet som styremedlem. Som nytt styremedlem velges Mona Øyen. Sak 63/10 BERIT KJELDSETH ARNTZEN - SØKNAD OM FRITAK FRA STYREVERV - SUPPLERINGSVALG Rådmannens innstilling med forslag framsatt i møtet på suppleringsvalg ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Berit Kjeldseth Arntzen innvilges etter søknad fritak for resten av valgperioden fra sitt verv som medlem av styret i h.h.v. Sørum kommunalteknikk KF og Krogstad miljøpark AS. Følgende suppleringsvalg foretas: Som nytt medlem av styret i h.h.v. Sørum kommunalteknikk KF og Krogstad miljøpark AS etter Berit Kjeldseth Arntzen velges Mona Øyen. Sak 64/10 BJØRN ANMARKRUD - FRITAK FRA VERV PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA KOMMUNEN - SUPPLERINGSVALG Rådmannens innstilling med forslag til suppleringsvalg framsatt i møtet ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret.

13 Side 13 av 14 Bjørn Anmarkrud fritas fra sitt verv som Sørum kommunes representant i generalforsamlingen for NRV AS på grunn av flytting fra kommunen. Følgende suppleringsvalg foretas: Som ny representant fra Sørum kommune i generalforsamlingen for NRV AS velges Berit Kjeldseth Arntzen. Rekkefølgen blant de som forvalter Sørum kommunes ene stemme i generalforsamlingen fastsettes slik: Sørum kommunes ene stemme i generalforsamlingen forvaltes av Berit Kjeldseth Arntzen. Rekkefølgen for øvrig endres ikke. Sak 65/10 ARBEN KLLOGJERI - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING I OLYMPIA RESTAURANT OG BAR, BRUVOLLEN Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig. 1. Arben Kllogjeri, org.nr , gis serveringsbevilling i h.h.t. søknad i Olympia restaurant og bar, Blakervegen 760 (Bruvollen). Bevillingen gjelder innendørs i h.h.t. søknaden. Bevillingen gjelder også utendørs innenfor avgrenset område. Servering utendørs skal være avsluttet senest kl Som styrer for serveringsvirksomheten godkjennes Arben Kllogjeri f Som stedfortreder for styrer godkjennes Tone-Gunn Kllogjeri f Arben Kllogjeri, org.nr , gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i h.h.t. søknad i Olympia restaurant og bar, Blakervegen 760 (Bruvollen). Bevillingen gjelder innendørs i h.h.t. søknaden. Bevillingen gjelder også utendørs innenfor avgrenset område. Skjenking utendørs skal være avsluttet senest kl Bevillingsgebyret fastsettes tidlig i 2011, etter innhenting av omsetningsoppgave. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Arben Kllogjeri f Som stedfortreder for styrer godkjennes Tone-Gunn Kllogjeri f

14 Side 14 av 14 Sak 66/10 STARTLÅN Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig. Avslag om forhåndstilsagn på startlån opprettholdes. Sak 67/10 TILSETTING AV RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE Økonomi- og administrasjonsutvalget behandlet saken i lukket møte. Innstillingen gitt av personal- og organisasjonssjefen ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. 1. Marius Trana tilsettes som ny rådmann i Sørum kommune. 2. Det utformes lederavtale innen 1. juli Møtet hevet.

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 25.04.2007 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.11.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/10-114/10 Møte nr: 8/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer