Møteprotokoll for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Formannskapet"

Transkript

1 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: Møtetid: Kl. 16: Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf Martha Mjølnerød, Sp Randi Liverud, Sp Knut Inge Brænd, H Gunnar Espelid, Frp Frank Beitmann, Ap Marta Daltveit Lindås, V Vararepresentanter: Møteleder: Fra adm. møtte: Ordfører Britt E. Gulbrandsen Rådmann Bente Hedum, ass.rådmann Hans Moesgaard, regnskapskonsulent Bente Fredheim, virksomhetsleder stab Øivind Olafsrud og politisk sekretær Kirsten Langehaug Utlevert i møtet: Brev fra Torstein Skjolden om budsjett 2011, datert Orientering: Spørsmål fra innbyggere: Anne Amundsen, Utdanningsforbundet, innlegg til sak 064/10 Befaring: Diverse: Underskrifter: Britt E. Gulbrandsen ordfører Utskrift av møtebok sendt: Kommunestyrets medlemmer, politiske partier, kontrollutvalget, Indre Østfold Kommunerevisjon m.fl.

2 SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 061/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL 062/10 SOSIALE LÅN - AVSKRIVNING /10 FRITAK FRA POLITISKE VERV 064/10 ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN MED BUDSJETT FOR /10 REFERATER

3 061/10: GODKJENNING AV PROTOKOLL Rådmannens innstilling: Møtebok godkjennes slik den foreligger. F-061/10 Formannskapet Vedtak, enstemmig: Som foreslått av rådmannen. 062/10: SOSIALE LÅN - AVSKRIVNING 2010 Rådmannens innstilling: 1. Det avskrives uerholdelige krav på kr ,- i sosiale lån. Avskriving skjer i balanseregnskapet i.h.t. gjeldende regnskapslov/-forskrift. F-062/10 Formannskapet Politisk saksordfører: Marta Lindås Daltveit Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 063/10: FRITAK FRA POLITISKE VERV Rådmannens innstilling: 1. Ole Nicolai Skulberg gis fritak for politiske verv ut nåværende valgperiode. F-063/10 Formannskapet Politisk saksordfører: Martha Mjølnerød Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 064/10: ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN MED BUDSJETT FOR 2011 Rådmannens innstilling: 1. Til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2011 vedtas som vist i budsjettskjema 1A drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i budsjettdokumentet side Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2011 vedtas med bruttoinvesteringer på kr , hvorav kr finansieres ved låneopptak (av dette er kr selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik: Kr Startlån opptas på de betingelser som gjelder for slike lån Kr kommunale investeringer (selvfinansierende) serielån nedbetalt i h.h.t. vektet levetid

4 Kr kommunale investeringer serielån nedbetalt i h.h.t. vektet levetid 3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 21 flg. 4. Formannskapet kan foreta endringer mellom virksomhetene og dessuten foreta tilleggsbevilgninger inntil kr Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor en kostnadsramme på kr Ordførerens avgjørelse sendes formannskapet som melding. 6. Rådmannen gis en garantiramme for 2011 på kr Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsoppgjør for 2011 når forhandlinger er gjennomført. 8. For 2011 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr av takstverdien (7 promille). 9. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. 10. Forslag til økonomi- og strategiplan for Spydeberg kommune vedtas. F-060/10 Formannskapet Vedtak, enstemmig: Saken utsettes Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen F-064/10 Formannskapet Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd, Martha Mjørlnerød, Marta Daltveit Lindås, Randi Liverud, Britt E. Gulbrandsen aog Bente Hedum FORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET Fellesforslag fra Sp, Krf og SV: Jubileumsmarkering Lag og foreninger Utsette opparbeiding av ny kirkegård på Hovin kirke: kr (kapitalkostnaden utsettes til 2013)

5 Forslag fra Krf: Eiendomsskatt på verk og bruk: Utrede skatt på næringseiendom på lik linje med verk og bruk. Forslag fra V: Redusere til kr til advokatbistand. Øke med kr til lag og foreninger. Verbalforslag fra V: For å stimulere til mer miljøvennlige hus, såkalte Passivhus, settes byggesaksgebyrer for disse til 50% av fastsatt beløp. Det søkes ekstern finansiering for å etablere 2 3 ladestasjoner for el-biler. Forslag fra AP: Tilskudd lag og foreninger Tilskudd Frivilligsentralen reduseres Bassengterapi fortsetter Psykomotorisk fysioterapi? Årlig tilskudd til 1814-jubileet Tiltak for å hindre uro i klasserom barneskolen Verbalforslag fra AP: Stillingsreduksjoner tas i ungdomsskolen Sykehjemsplass i Spania avvikles. Tilføres Grinitun Forslag fra Frp og H: Redusere støtten til Frivilligsentralen Lag og foreninger Askim kulturhus Advokatbistand Næringssamarbeid Hobøl Opprettholde bassengterapi Oppprettholde psykomotorisk fysioterapi Materialer etc. opprettholdes i skole/sfo Salg av Betania omreguleres om nødvendig Støtte riving av melkestasjon Hus ved jernbanen rives - anlegge parkering Verbalforslag fra Frp og H: Utrede et eiendomsselskap som skal drifte de kommunale utleieboligene Kommunens pensjonsordning konkurranseutsettes i Prosessen skal være i formannskapet

6 DET BLE VOTERT PUNKTVIS OVER DE ENKELTE PARTIERS FORSLAG DRIFT Fellesforslag fra Sp, Krf, SV, Frp, AP og V: Lag og foreninger økt støtte med kr Votering, enstemmig: Som foreslått Jubileumsmarkering 2014 kr Forslaget fikk 5 stemmer mot 2 (Gunnar Espelid og Knut Inge Brænd). Forslag fra Frp og H: Redusere støtten til Frivilligsentralen med kr Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Gunnar Espelid og Knut Inge Brænd) Askim kulturhus ikke driftsstøtte kr Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Gunnar Espelid og Knut Inge Brænd) Næringssamarbeid Hobøl avvikles Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Gunnar Espelid og Knut Inge Brænd) Advokatbistand reduseres med kr Forslaget fikk 3 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd og Marta Daltveit Lindås) Psykomotorisk fysioterapi kr Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd). Skole og SFO - Materialer etc. opprettholdes kr Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd). Støtte riving av melkestasjon kr Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd). Utrede et eiendomsselskap som skal drifte de kommunale utleieboligene kr Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd). Forslag fra V: Advokatbistand settes til kr Forslaget fikk 3 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd og Marta Daltveit Lindås)

7 Forslag fra AP: Tilskudd Frivilligsentralen reduseres til kr Forslaget fikk 3 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd og Frank Beitmann). Tiltak for å hindre uro i klasserom barneskolen kr Forslaget fikk 1 stemme og falt (Frank Beitmann) Forslag fra Frp, H og AP: Bassengterapi fortsetter, kr Forslaget fikk 3 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd og Frank Beitmann). INVESTERING Forslag fra Frp og H: Hus ved jernbanen rives - anlegge parkering Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd). Salg av Betania omreguleres om nødvendig Forslaget fikk 3 stemmer og falt (Gunnar Espelid, Knut Inge Brænd og Marta Daltveit Lindås) Fellesforslag fra formannskapet: Utsette opparbeiding av ny kirkegård på Hovin kirke til 2012 Votering, enstemmig: Som foreslått Forslag fra Krf: Utrede skatt på næringseiendom på lik linje med verk og bruk Forslaget fikk 2 stemmer og falt (Britt E. Gulbrandsen og Frank Beitmann) VERBALFORSLAG Forslag fra AP: Sykehjemsplass i Spania avvikles Forslaget fikk 3 stemmer og falt (Frank Beitmann, Knut Inge Brænd og Marta Daltveit Lindås) Stillingsreduksjoner tas i ungdomsskolen Forslaget fikk 1 stemme og falt (Frank Beitmann) Forslag fra Frp og H:

8 Kommunens pensjonsordning konkurranseutsettes i Prosessen skal være i formannskapet Forslaget fikk 5 stemmer mot 2 (Frank Beitmann og Britt E. Gulbrandsen) Forslag fra SP: Frivilligsentralen oppfordres til å involvere seg i flere aktiviteter i kommunen Votering, enstemmig: Som foreslått Forslag fra V: For å stimulere til mer miljøvennlige hus, såkalte Passivhus, settes byggesaksgebyrer for disse til 50% av fastsatt beløp Forslaget fikk 5 stemmer mot 2 (Frank Beitmann og Britt E. Gulbrandsen) Det søkes ekstern finansiering for å etablere 2 3 ladestasjoner for el-biler Votering, enstemmig: Som foreslått Fellesforslag fra formannskapet: Det tas sikte på å nå et positivt netto driftsresultat på 3% for 2012 og ut økonomiplanperioden. Votering, enstemmig: Som foreslått Formannskapets innstilling til kommunestyret blir da: 1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2011 vedtas som vist i budsjettskjema 1A drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i budsjettdokumentet side 9 med følgende endringer: Støtte til lag og foreninger kr Jubileumsmarkering 2014 kr Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2011 vedtas med bruttoinvesteringer på kr , hvorav kr finansieres ved låneopptak (av dette er kr selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik: Kr Startlån opptas på de betingelser som gjelder for slike lån Kr kommunale investeringer (selvfinansierende) serielån nedbetalt i h.h.t. vektet levetid Kr kommunale investeringer serielån nedbetalt i h.h.t. vektet levetid med følgende endringer: Utsette opparbeiding av ny kirkegård på Hovin kirke til 2012 kr Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 21 flg.

9 4. Formannskapet kan foreta endringer mellom virksomhetene og dessuten foreta tilleggsbevilgninger inntil kr Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor en kostnadsramme på kr Ordførerens avgjørelse sendes formannskapet som melding. 6. Rådmannen gis en garantiramme for 2011 på kr Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsoppgjør for 2011 når forhandlinger er gjennomført. 8. For 2011 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr av takstverdien (7 promille). 9. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. 10. Forslag til økonomi- og strategiplan for Spydeberg kommune vedtas. Verbalforslag: Kommunens pensjonsordning konkurranseutsettes i Prosessen skal være i formannskapet Frivilligsentralen oppfordres til å involvere seg i flere aktiviteter i kommunen. For å stimulere til mer miljøvennlige hus, såkalte Passivhus, settes byggesaksgebyrer for disse til 50% av fastsatt beløp. Det søkes ekstern finansiering for å etablere 2 3 ladestasjoner for el-biler. Det tas sikte på å nå et positivt netto driftsresultat på 3% for 2012 og ut økonomiplanperioden. 065/10: REFERATER Rådmannens innstilling: Referatene tas til orientering. F-065/10 Formannskapet Vedtak, enstemmig: Som foreslått av rådmannen.

10 Til møtets slutt: Knut Inge Brænd vedr. felles formannskapsmøte i Regionrådets regi.

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 25.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 068/13-069/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 050/13-060/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 16.04.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 014/13-021/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.06.2012 Møtetid: Kl. 18:00 22.50 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 036/12-056/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

BUDSJETT 2011. Velkommen!

BUDSJETT 2011. Velkommen! BUDSJETT 2011 Velkommen! Vedtatt i kommunestyret 30.11.2010 Innhold UTSKRIFT AV K.SAK 067/10: ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2011-2014 MED BUDSJETT 2011 3 BUDSJETT 2011 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 5 VEKTING

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 04.12.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-21:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET Møtedato/sted 08.12.2011 - Miranda, Johs C Liensgt Fra kl. 18.30 til kl. 21.05. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 01.12.2011.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 30.11.2010 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Dina Bjerke,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Anne

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 21.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtedato: 11.12.2013 Møtetidspunkt: Kl.

Detaljer