Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunestyre 16.03.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00"

Transkript

1 Sørum kommunestyre Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus Møtetidspunkt: Følgende representanter møtte: Ordfører: Hans Marius Johnsen (Ap) Varaordfører: Ivar Egeberg (Sp) Sosialistisk Venstreparti: Jane Bråthen, Rune Viestad. Det norske Arbeiderparti: Are Tomasgard, Berit Kjeldseth Arntzen, Hilde Kristin Aasen, Mona Øyen, Svein Sandnes, Kith Klevan Skaalerud, Katrine Normann, Bjørn Thomas Hagen. Kristelig Folkeparti: Vidar Kristensen. Senterpartiet: Ola Brændjord. Høyre: Odd Sars-Olsen, Ivar Øygarden, Marianne Grimstad Hansen, Tor-Arne Lie Jensen, Gina Haugland Nordin, Tove Kirsebom, Espen Thorsrud, Erik Johansen. Venstre: Jan Erland Tønnessen. Fremskrittspartiet: Arne-Rune Gjelsvik, Anette Carnarius Elseth, Tor Slemdal, Øivind Slora, Lise-Lill Braune Gjelsvik. Følgende representanter hadde forfall: Kjell Hermann (Ap), Kari Tveit Mjønerud (Sp), Bjørn Stenholen (FrP). Følgende vararepresentanter møtte: Leif Arild Otnæs (Ap), Asbjørn Langeland (Sp), Sølve Sesseng (FrP). Møtet ble ledet av ordfører Hans Marius Johnsen. Av 31 representanter møtte 31, inkludert møtende vararepresentanter. Underskrifter: Berit Kjeldseth Arntzen Hans Marius Johnsen Odd Sars-Olsen

2 Sørum kommunestyre Side 2 av 7 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/11 08/201 REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN /11 11/370 ENDRING ARBEIDSGIVERPLATTFORM MED ARBEIDSREGLEMENT PARAGRAF 13 12/11 09/5252 FOREBYGGENDE PLAN BARN OG UNGE 13/11 10/3155 FORSLAG TIL OVERDRAGELSE AV SØRUMSAND ASVO TIL NORASONDE AS 14/11 11/244 ENDRING AV GEBYR FOR SKJENKING AV ALKOHOL FOR ENKELT ANLEDNING 15/11 10/6215 STYRESAMMENSETNING I NORASONDE AS

3 Sørum kommunestyre Side 3 av 7 Følgende ble tatt opp ved innledningen av møtet: Repr. Jan Erland Tønnessen (V) ønsket å donere sin møtegodtgjørelse for dagens møte til hjelpearbeidet Røde Kors driver i Japan etter jordskjelv-, tsunami- og atomreaktorkatastrofen. Han utfordret de øvrige kommunestyrerepresentantene til å gjøre det samme. Han ønsket i tillegg å utfordre landets øvrige kommunestyrer til å støtte hjelpearbeidet i Japan på samme måte. Sak 10/11 REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN Følgende dokument ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Brev datert fra advokatfirmaet Johnsrud, Sanderud og Skjærstad AS, som representerer 10 naboer til Skrivervegen (Brevet var mottatt etter høringsfristen.) Fra miljø- og utviklingsutvalget forelå slik innstilling: Forslag til detaljplan for Skrivervegen 18 og 20 alternativ 1, datert datert og sist revidert , vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven M/U legger til grunn at nye bygg langs Idrettsvegen plasseres i tilstrekkelig avstand fra veien for at det på et senere tidspunkt skal være mulig å oppgradere Idrettsvegen i tråd med kommunal veistandard: Normalprofil A1. Adkomstvei i boligområder med fortau (11 meter bredde). Plassering av bygget som planlegges i Skrivervegen må justeres i tråd med dette. Arealet til fremtidig vei med fortau skal beregnes ut fra eiendomsgrensen mot gnr 46 bnr 18. Den del av plan for Sørumsand bygningsområde, stadfestet som overlappes av det nye planforslaget blir opphevet, med hjemmel i plan- og bygningsloven Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Forslag til detaljplan for Skrivervegen 18 og 20 alternativ 1, datert datert og sist revidert , vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven Den del av plan for Sørumsand bygningsområde, stadfestet som overlappes av det nye planforslaget blir opphevet, med hjemmel i plan- og bygningsloven Repr. Are Tomasgard satte på vegne av Ap fram slikt alternativt forslag: Sørum kommunestyre ber administrasjonen igangsette planarbeid for de sentrale områdene i Sørumsand. Hensikten skal være å avklare langsiktige strategier for utviklingen av Sørumsand som kommunesenter. Aktuelle tema er: Fortettingsstrategier og fortettingsområder, sentrumsutvikling, møteplasser, grøntstruktur, handel og næring. Framdrift, planavgrensing, plantype og nærmere avklaring av planens tema legges fram i egen sak til miljø- og utviklingsutvalget. Administrasjonen bes om å prioritere dette arbeidet. Sørum kommunestyre ønsker å fastsette utbyggingen i Skrivervegen først når en slik overordnet plan er utarbeidet.

4 Sørum kommunestyre Side 4 av 7 Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt alternativt forslag: Forslag til detaljplan for Skrivervegen 18 og 20 alternativ 2, datert datert og sist revidert , vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven Den del av plan for Sørumsand bygningsområde, stadfestet som overlappes av det nye planforslaget blir opphevet, med hjemmel i plan- og bygningsloven Ordfører ønsket i tillegg avstemning over følgende, før avstemningen over enkeltforslag: Sørum kommunestyre ønsker at det utarbeides en områdeplan for Sørumsand. Avstemningen: Ordførers forslag Forslaget fra FrP Rådmannens innstilling Forslaget fra Ap : Enstemmig tilslutning. : 6 25 stemmer, falt. : stemmer, falt. : stemmer, vedtatt. Sørum kommunestyre ber administrasjonen igangsette planarbeid for de sentrale områdene i Sørumsand. Hensikten skal være å avklare langsiktige strategier for utviklingen av Sørumsand som kommunesenter. Aktuelle tema er: Fortettingsstrategier og fortettingsområder, sentrumsutvikling, møteplasser, grøntstruktur, handel og næring. Framdrift, planavgrensing, plantype og nærmere avklaring av planens tema legges fram i egen sak til miljø- og utviklingsutvalget. Administrasjonen bes om å prioritere dette arbeidet. Sørum kommunestyre ønsker å fastsette utbyggingen i Skrivervegen først når en slik overordnet plan er utarbeidet. Sak 11/11 ENDRING ARBEIDSGIVERPLATTFORM MED ARBEIDSREGLEMENT PARAGRAF 13 Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 1. Presisering og endringer av 13 Seniortiltak innarbeides i arbeidsreglementet. 2. Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet med å kartlegge anvendelsen/virkningen av eksisterende seniortiltak, samt vurdere alternative virkemidler for å motivere seniorer til å stå lengre i arbeid.

5 Sørum kommunestyre Side 5 av 7 Sak 12/11 FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Kommunestyret tok utgangspunkt i rådmannens innstilling: 1. Forebyggende plan vedtas som førende for det forebyggende arbeidet i Sørum kommune. 2. Foreslåtte tiltak som i planens tiltaksdel ligger utenfor seksjonenes økonomiske rammer, vurderes i forbindelse med de neste års handlingsprogram/økonomiplan. Ordfører satte fram slikt tilleggsforslag (nytt pkt. 3): Sørum kommunestyre konstaterer at kommunen har flere planer som er helt eller delvis innenfor området forebyggende arbeid. Kommunestyret ber derfor rådmannen foreta en opprydding i og systematisering av planverket slik at det nye kommunestyret, etter høstens valg, ved rullering av planverket kan vedta mer helhetlige planer, spesielt innenfor området forebyggende arbeid. Repr. Marianne Grimstad Hansen satte på vegne av Høyre fram slikt utsettelsesforslag: Forebyggende plan utsettes behandlet til neste kommunestyreperiode. Avstemning over utsettelsesforslaget: Utsettelsesforslaget fra Høyre : 8 23 stemmer, falt. Avstemningen: Rådmannens innstilling Tilleggsforslaget fra ordfører : Vedtatt enstemmig. : Vedtatt enstemmig. 1. Forebyggende plan vedtas som førende for det forebyggende arbeidet i Sørum kommune. 2. Foreslåtte tiltak som i planens tiltaksdel ligger utenfor seksjonenes økonomiske rammer, vurderes i forbindelse med de neste års handlingsprogram/økonomiplan. 3. Sørum kommunestyre konstaterer at kommunen har flere planer som er helt eller delvis innenfor området forebyggende arbeid. Kommunestyret ber derfor rådmannen foreta en opprydding i og systematisering av planverket slik at det nye kommunestyret, etter høstens valg, ved rullering av planverket kan vedta mer helhetlige planer, spesielt innenfor området forebyggende arbeid.

6 Sørum kommunestyre Side 6 av 7 Sak 13/11 FORSLAG TIL OVERDRAGELSE AV SØRUMSAND ASVO TIL NORASONDE AS Repr. Berit Kjeldseth Arntzen (Ap) stilte spørsmål vedr. egen habilitet i denne saken. Kommunestyret vedtok enstemmig at hun er å anse som inhabil, og representanten fratrådte under behandlingen av saken. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 30 stemmer. 1. Sørum kommune overdrar sine aksjer i Sørumsand ASVO AS til Norasonde AS, med det formål at selskapene skal fusjonere til ett selskap. 2. Sørum kommune forutsetter at Norasonde viderefører virksomheten på Sørumsand, og at virksomheten skal utvikles etter brukernes behov og etter de til enhver tid gjeldende lov- og forskriftskrav for arbeidsmarkedsbedrifter. Sak 14/11 ENDRING AV GEBYR FOR SKJENKING AV ALKOHOL FOR ENKELT ANLEDNING Følgende dokument ble delt ut i møtet og legges ved saken: Notat datert fra saksbehandler. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 1. Gebyr for skjenking ved enkelt anledning settes til samme beløp som ved ambulerende skjenkebevillinger, kr 250 per gang. 2. Dokumentet Alkoholpolitikken i Sørum, vedtatt i kommunestyret , endres under kapitlet Gebyr for salg og skjenking, i samsvar med ovennevnte vedtak.

7 Sørum kommunestyre Side 7 av 7 Sak 15/11 STYRESAMMENSETNING I NORASONDE AS Repr. Berit Kjeldseth Arntzen (Ap) stilte spørsmål vedr. egen habilitet i denne saken. Kommunestyret vedtok enstemmig at hun er å anse som inhabil, og representanten fratrådte under behandlingen av saken. Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå slik innstilling: Sørum kommune foreslår følgende som styremedlem i Norasonde AS: 1. Unni Bingen 2. Steinar Gravås 3... Følgende forslag til kandidat nr. 3 ble satt fram: Av Marianne Grimstad Hansen på vegne av Høyre: Gina Haugland Nordin Av Arne-Rune Gjelsvik på vegne av FrP: Øivind Slora Avstemningen: Ø/As innstilling Alternativ avstemning: Forslaget fra Høyre Forslaget fra FrP : Vedtatt enstemmig med 30 stemmer. : 9 stemmer, falt. : 21 stemmer, vedtatt. Sørum kommune foreslår følgende som styremedlem i Norasonde AS: 1. Unni Bingen 2. Steinar Gravås 3. Øivind Slora Møtet hevet.

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 25.04.2007 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 19.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, Fra til saksnr.: 95/05-105/06 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2045 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Nils Ingar Aabol Dagfinn

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer