Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang"

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen økes med kr 11 millioner. 2. Kostnadsøkningen egenfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF ved hjelp av momsrefusjonen i prosjektet. 3. Den vedtatte husleien til seksjonene økes ikke. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Etter anbudsinnhetning viser det seg at kostnadsrammen for prosjektet ikke er tilstrekkelig. For å kunne realisere prosjektet som planlagt er det nødvendig å øke prosjektrammen med kr Vedlegg: 1. Sak 08/280 Sørvald bo-og behandlingssenter økt kostnadsramme, behandlet i styret for Sørum kommunale Eiendomsselskap KF K-sak 6/08, Sørvald bo- og behandlingssenter nye forutsetninger. 3. Kontopan for Sørvaldprosjektet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret fattet i sak 6/08 følgende vedtak: 1. Kostnadsrammen for Sørvald bo- og behandlingssenter økes fra kr 200 mill til kr 252 mill. 2. Byggeprosjektet finansieres med kr 28 mill i statlige tilskudd og kr 224 mill i lån. Prosjektet har nå vært ute på anbud, og i vedlagte sak behandlet i styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (sak 08/280) er det vist at totalrammen ikke holder. Saksopplysninger: Etter anbudsinnhenting viser det seg at prosjektet blir 11 mill kr dyrere enn vedtatt ramme på kr 252. mill (K-sak 6/08). Alle anbydere har vært i kontraktsforhandlinger med Sørum kommunale eiendomsselskap KF for å se på alternative løsninger og for evt å finne besparelser. Prosjektet Sørvald bo- og behandlingssenter har flere ganger vært oppe til politisk behandling, siste gang i februar Det vises til vedlagt sak 6/08 for utfyllende saksopplysninger. Forhold til eksisterende plandokumenter: Kostnader til utbygging og drift av Sørvald bo- og behandlingssenter er lagt inn i Handlingsprogram med økonomiplan i henhold til Kommunestyrets vedtak i sak 6/2008.

2 Forhold til gjeldende vedtak: Etter anbudsrunden blir Sørvald bo- og behandlingssenter, som tidligere beskrevet, kr 11mill dyrere enn kostandsrammen som ble vedtatt av Kommunestyret i sak 6/2008. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Forslaget til vedtak i denne saken medfører økning av kostnadsrammen Drift, vedlikehold: Ved å opprettholde materialvalgene i bygget vil en kunne redusere fremtidig vedlikeholdsbehov. Ved å egenfinansiere kostnadsøkningen ved hjelp av momsrefusjon vil brukerne av Sørvald (Helse- og sosialseksjonen og Pro-seksjonen) ikke bli tillagt større husleieutgifter enn tidligere forutsatt. Bærekraftig utvikling: Sørvald Bo- og behandlingssenter er planlagt med tanke på å kunne redusere driftsutgiftene og at vedlikeholdsbehovet holdes lavest mulig. Bygget har vannbåren varmedistribusjon og oppvarming ved hjelp av lavtemperatur varmepumpe og pellets. Varmepumpen kan benyttes til kjøling. Sammen med godt isolert bygg vil energiutgiftene holdes på et minimum. Varmepumpe er definert som fornybar energikilde Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Sørvaldprosjektet er bearbeidet og utformet i løpet av 5-6 år med tanke på innhold og funksjonalitet. Gjennom disse årene er det arbeidet mye for et bo- og omsorgssenter som inneholder viktige funksjoner for fremtidige beboere. Som beskrevet i tidligere saker er konseptet unikt med tanke på sambruk, stordriftsfordeler, kompetanse på tvers av profesjoner. Man har også tro på at dette konseptet kan medføre gode løsninger med tanke på stillingsstørrelser og arbeidstidsløsninger for de ansatte. Dersom det på grunn av økt kostnadsramme ikke er mulig å bygge Sørvaldkonseptet slik som forutsatt, er det viktig å peke på at alle endringer i bygget vil få konsekvenser i forhold til opprinnelige ønsker og målsetting for bygget. Alternative løsninger: 1. Utsette prosjektet: Det er mulig å sende anbudet til ny utlysning. En slik prosess vil nok ta ca et halvt år før vi kan ha nytt anbud på plass. Kan føre til lavere anbudspris. Råvarer og arbeidskraft må dermed bli billigere som følge av eventuell økt konkurranse. Utsettelse av andre prosjekter. Sykehjemmet og Blaker aldersheim må forskyves siden pasienter skal flyttes fra disse byggene til Sørvald, mens rehabiliteringen utføres på nevnte bygg. Disse tre prosjektene er avhengige av hverandre for å holde antall pasientplasser oppe og ikke minst, unngå å leie inn midlertidige lokaler. I tillegg er det allerede nå stor etterspørsel til tilrettelagte døgnplasser innenfor de ulike brukergruppene (Demens, psykiatri, funksjonshemmede)

3 Ikke mulig å kalkulere. 2. Endringer av bæresystemer Konstruksjonen er dimensjonert til å kunne ta en etasje til i noen av fløyene. Dette kan slankes slik at bygget ikke kan økes i høyden ved en senere anledning. Kan føre til reduserte kostnader. Krever omfattende omprosjektering. Binder bygget i nåværende form uten utbyggingsmuligheter. Noe, men marginalt å hente. 3. Terapibasseng Det er lagt inn et terapibasseng til beboerne. Som et alternativ er det mulig å ta denne funksjonen bort. Vil føre til reduserte kostnader. Krever omfattende omprosjektering. Ved en fjerning av terapibassenget vil arealer bli ledige. For å få ned kostnader må arealer fjernes i tillegg til bassenget. Såpass omfattende at vi også må se på arealet på bygget. Vil være vanskelig å tilpasse et basseng senere hvis det skulle være ønskelig. Usikkert, men totalt viser utbyggingskostnadene at 1m2 koster kr ,-. Bassengdelen noe mer. Arealbesparelsen er vanskelig å fastsette Det er også viktig å påpeke den behandlingsmessige effekten et terapibasseng vil ha for brukergruppene. I oppvarmet vann er kroppens bevegelighet vesentlig mye større, noe som medfører at personer med fysiske funksjonshemninger kan ha stor gevinst av slik trening. I tillegg har aktivitet i terapibasseng en avslappende og beroligende effekt. Terapibassenget er også ment å være tilbud til lokalbefolkningen for øvrig, ved at ulike lag og foreninger kan få tilbud om å benytte bassenget.. Dette vil føre til at Sørvald bo- og omsorgssenter kan tiltrekke seg aktivitet og dermed bli noe mer enn et boog omsorgstilbud. 4. Utearealer Arealene omfatter parkering, plener, gangveier, sansehager og lignende. Det er lagt vekt på en standard som er varig og det er sett på gode løsninger med tanke på drift. Standarden kan sammenliknes med våre siste skoleutbygginger på Frogner og Sørumsand. Noe infrastruktur må uansett bygges som tilførselsvei og parkering. Vil føre til reduserte kostnader. Krever noe omprosjektering. Redusert utemiljø for beboerne. Totalt er utomhuskapitlet på kr 10,6 mill. inkl. mva. 5. Vaskeri Vaskeriet er planlagt å flytte fra sykehjemmet til Sørvald. Grunnen til dette er at kapasiteten på Sørum sykehjem kun dekker dagens behov. Det er lagt inn et moderne vaskeri på Sørvald som kan dekke de behov som er i Sørum, inkl. sykehjemmet. Vil føre til redusert arealbehov.

4 Krever omfattende omprosjektering. Må se på arealene på hele fløyen. Uansett vil det være behov for økt kapasitet for vask av klær. Vaskeri på begge bygg vil øke driftsutgiftene. Må omprosjekteres for å se på konsekvensene 6. Reduksjon av antall plasser/leiligheter Vil gå på bekostning av byggets innhold og funksjonalitet. I tillegg er det stor grunn til å tro at færre plasser/leiligheter vil medføre at behov for nye plasser/ leiligheter et annet sted i kommunen fremskyndes. Med tanke på befolkningsprognoser, aldersammensetning etc er det tidligere beskrevet at Sørvald bo- og omsorgssenter ikke dekker fremtidig behov innenfor brukergruppene funksjonshemmede, psykiatri og demens. Vil føre til redusert investeringsbehov. Krever mye omprosjektering. Innholdet i bygget vil forandres og bør konsekvensutredes. Redusert investering. 7. Varmepumpe Varmepumpe slik det er planlagt er rentabelt, med øker investeringsbehovet. Kan legges inn senere. Vil føre til redusert investeringsbehov. Krever noe omprosjektering. Økte driftsutgifter til energi 8. Reserver i byggebudsjettet I et byggebudsjett må det alltid være avsatt midler til uforutsette hendelser. I byggeperioden vil det dukke opp utfordringer som må løses for å holde framdriften. I prosjektet er det lagt inn ca 8 %. Ubrukte midler til div. uforutsett reduserer lånebehov eller i dette tilfelle reduksjon av midler som må finansieres av SK Eiendom gjennom momsrefusjon. I husleieberegningene er det lagt inn kapitalutgifter som dekker bevilget beløp på kr 252 mill. Seksjonenes utgifter øker ikke ved en økning av rammene. SK Eiendom har derfor et insitament til å holde denne utgiften lavest mulig, samtidig som at uforutsettposten er en nødvendig buffer Vurdering: I Sørvaldkonseptet er det lagt opp til et materialvalg som reduserer fremtidige vedlikeholdskostnader, og som har en likhet i standard sammenliknet med skoler/barnehager som er bygd i senere tid. Plassen/leilighetene har en nøktern størrelse, og er planlagt ut fra Husbankens normer. Konseptet vurderes å være fremsynt med tanke på å finne gode løsninger på fremtidens behov innenfor området, Konseptet har blitt tatt godt i mot blant Sørums befolkning, og har også fått anerkjennende tilbakemeldinger fra sentrale instanser, som Arbeidstilsynet og Husbanken. Dersom man velger å endre på dagens konsept, vil dette kreve omprosjektering og ny anbudsrunde. Dette vil ta tid og koste penger før en evt besparelse oppnås. Med ytterligere kr 11 mill i tillegg tidligere kostnadsramme på kr 252 mill er Sørvald bo- og omsorgssenter blir et kostbart prosjekt. På grunn av de konsekvenser som de alternative løsningene innebærer, samt at det også finnes en økonomisk løsning som ikke medfører økt husleie, ønsker rådmannen likevel å legge frem sin innstilling som innebærer prosjektet realiseres som planlagt og at prosjektrammen økes med kr 11 mill.

5 ... &&& Sett inn saksutreningen over &&& Utskrift av saken til: Daglig leder Sørum kommunale eiendomsselskap KF Økonomisjef Seksjonsleder helse- og sosialseksjonen Sørumsand, den Seksjonsleder: Bård Gjestvang

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksframlegg Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksbehandler: Rannveig Mogren ETABLERING AV PLASSER FOR KOMMUNALT AKUTT DØGNOPPHOLD (KAD) I SAMDRIFT MED NY INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Vedlegg:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Vedtekter for oppreisningsordning for barnevernbarn vedtas.

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer