Næringsplan for Røyken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsplan for Røyken 2010-14"

Transkript

1 Næringsplan for Røyken Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april 2007 med føringer om rullering i Arbeidet med en ny Næringsplan for Røyken har vært organisert gjennom et sekretariat bestående av kommunalsjef for teknisk og kultur og daglig leder i Røyken Næringsråd, samt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringslivet i kommunen. Formannskapet vedtok 16. mars 2010 rådmannens forslag om tilslutning til arbeidsgruppens forslag til føringer vedrørende hovedmål og delmål for rullering av eksisterende næringsplan. Næringsplan for Røyken er en kortfattet og konkret plan over mål og tiltak som vil føre til vekst i antall arbeidsplasser for kommunens innbyggere, gjennom en bevisst satsning på flere nye bedriftsetableringer og å beholde eksisterende bedrifter i kommunen. 1

2 Nåsituasjon Pr 3. kvartal 2010 er det registrert 3014 private og offentlige virksomheter i Røyken kommune. Tallet inkluderer kommunale skoler, barnehager, helseinstitusjoner og statlige virksomheter. Dette er en dobling i antall registrerte virksomheter siden 1. kvartal I alt 672 av virksomhetene har 0 ansatte og er i hovedsak investeringsselskaper som for eksempel eiendomsselskaper. Så mange som 2129 virksomheter, dvs. 90 %, er små med 1 til 5 ansatte. Rundt 200 virksomheter har fra 6 til 50 ansatte og 14 virksomheter har fra 51 til 500 ansatte. Se figur nedenfor. Kilde: Brønnøysundregistrene, september Røyken kommune har et allsidig næringsliv med hovedvekt på service- og tjenestebedrifter, handelsvirksomheter og offentlige virksomheter. Det er rundt 100 bedrifter som driver innen landbruk og rundt 500 innenfor logistikk/lager og industri. Det er 5160 personer som har sin daglige arbeidsplass i kommunen fordelt på ulike næringer som vist i figur nedenfor. Kilde: Statistisk sentralbyrå 4. kvartal

3 Av Røyken kommunes innbyggere er 9972 personer yrkesaktive. I overkant av 70 % av disse pendler daglig ut av kommunen til jobb. Mange av disse er lei av pendling og ønsker å jobbe lokalt. I relativt nær fremtid vil arbeidskraft bli mangelvare i samfunnet. Røyken har et stort konkurransefortrinn ved å kunne tilby bedrifter som vil etablere seg i kommunen kompetent arbeidskraft. Røyken har relativt stor innpendling av arbeidskraft og 2201 personer reiser daglig inn i kommunen for å jobbe. Totalt er det 5160 personer som har sitt daglige arbeid i kommunen. Nedenfor vises en oppstilling over sysselsettingstallene for Røyken Kommune. Statistikkvariabel Menn Kvinner Totalt Sysselsatte personer bosatt i kommunen Sysselsatte personer med arbeidssted i kommunen Personer som pendler ut av kommunen Personer som pendler inn i kommunen Kilde: Statistisk sentralbyrå 4. kvartal

4 Røyken kommune ligger sentralt plassert på Østlandet mellom Drammensfjorden og Oslofjorden, ca en halv times kjøretur til E18 og E6. Det er flere prosjekter under arbeid som vil resultere i en bedring i infrastrukturen i og nær kommunen. For eksempel Rv-23 utvidelsen og Spikkestadkorridoren som er et samarbeid med Asker kommune om bedring av jernbanen mellom Spikkestad og Asker. Herunder også planlegging av ny Røykenvei og Slemmestadvei knyttet opp mot E-18 i Asker. 4

5 Røyken en attraktiv kommune for bedriftsetablerere. Her er relativt god tilgang på nærings- tomter og lokaler, så vel for logistikkrevende virksomheter som kontorarbeidsplasser. I tillegg finnes det boligtomter, leiligheter, gode tilbud på offentlige tjenester, fritidstilbud og naturskjønne omgivelser. I forbindelse med rullering av kommuneplanen, skal det vurderes nye arealer for kommunale næringstomter i kommunen. Follestad Næringspark (illustrasjon over) på 400 mål tilbyr næringstomter som er tilrettelagt for bedrifter som trenger moderne og effektive kontor-, produksjons- og lagerbygg. I tillegg er det planlagt flere private kontorbygg med kompetansearbeidsplasser i kommunens tettsteder. Oppfølging av næringsplanen Næringsplanen har en tidsramme på fire år og vil rulleres 2. halvår I perioden vil det avholdes jevnlige møter mellom rådmann, kommunalsjef og næringsrådet for å sikre at tiltakene blir gjennomført innen rammer og frister. Ved slutten av hvert år vil det legges frem en statusrapport for formannskapet, med mulighet for revisjon av tiltaksdelen. 5

6 Næringsplanens visjon, hovedmål, strategi og delmål Visjon En levende kommune med gode og balanserte tilbud på arbeidsplasser, servicetilbud, boliger og god infrastruktur. Hovedmål Øke antall arbeidsplasser i kommunen ved å tiltrekke seg nye og beholde eksisterende arbeidsplasser. Strategi Nye arbeidsplasser legges til Spikkestad, Røyken, Slemmestad og på Follestad Næringspark. Delmål Det skal opprettes 500 nye arbeidsplasser i kommunen i perioden Ledige kommunale næringsarealer skal raskt og effektivt utvikles og tilbys bedrifter, investorer og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet i kommunen. Det skal arbeids aktivt med videreføring av Rv23, bedring av veinettet mot E18 i Asker, samt økt tilgjengelighet og frekvens på offentlig kommunikasjon. Grunnskolen, videregående skoler og næringsliv skal samarbeide om kompetanseutvikling og rekruttering. Røyken kommune skal profileres som et attraktivt sted å etablere seg både for bedrifter og deres ansatte. Gjennom partnerskap og frivillig samarbeid skal det legges det opp til økte klimatiltak i næringslivet. 6

7 For å nå målene i næringsplanen skal det gjennomføres ulike tiltak i planperioden. Nedenfor er en oversikt over disse, samt hvem som er ansvarlig for gjennomføring og en tidsfrist for gjennomføring. Delmål - Næringsvirksomhet Det skal opprettes 500 nye arbeidsplasser i kommunen i perioden Støtte og bistå utviklingen av Follestad Næringspark og andre større private næringsutviklingsprosjekter. Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur Gjennomføre en næringsanalyse for å få svar på hvilke bedrifter/bransjer det er behov for i kommunen, og en kartlegging av yrkeskompetansen til de som daglig pendler ut av kommunen til jobb. Tilby etablererveiledning for personer som ønsker å starte egen bedrift i kommunen. Utarbeide en kommunal veileder om kommunale tjenester og tilbud til næringslivet (vanligste spørsmål med svar). Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur. Frist: Mars 2011 Sørge for rask og effektiv behandling av byggesaker for næringsaktører. Tilfredshet skal måles gjennom automatisk svarskjema ved avsluttende byggesaksbehandling.. Utrede og planlegge fremtidig kultur- og konferansested i Slemmestad.. Finne egnet tomt og investor til hotell i kommunen. Ansvar: Ordfører, rådmann i samarbeid med Røyken Eiendomsutvikling AS Frist: Juni 2012 Sette i gang et forprosjekt for å utrede og planlegge et nytt nasjonalt Geologisenter og kompetansesenter i Slemmestad. Frist: Desemberi 2012 Utrede muligheten for etablering av marinaer med gjestehavner ved Oslofjorden. Frist: Oktober 2011 Legge til rette for at landbruket opprettholdes og utvikles. Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur. 7

8 Delmål - Næringsarealer: Ledige kommunale næringsarealer skal raskt og effektivt utvikles og tilbys bedrifter, investorer og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet. I forbindelse med rullering av kommuneplanen skal det tilrettelegges for nye kommunale næringsarealer. Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur i samarbeid med Røyken Eiendomsutvikling AS. Bistå private grunneiere i utvikling av næringsarealer.. Tilrettelegge for bensinstasjon og truck-stop langs Rv23. Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur i samarbeid med Røyken Eiendomsutvikling AS Frist: Juni 2012 Delmål - Infrastruktur Det skal arbeides aktivt med videreføring av Rv23, bedring av veinettet mot E18 i Asker, samt økt tilgjengelighet og frekvens på offentlig kommunikasjon. Bidra til god fremdrift på Rv23-prosjektet Dagslet Linnes. Arbeide for at ny Røykenvei og Slemmestadvei skal inn på Nasjonal Transportplan i Økt frekvens på Spikkestadlinjen 2012/13. Opprettholde båtforbindelsen fra Slemmestad til Oslo. Bussforbindelse til Follestad Næringspark. Øke frekvens på kollektivtransport mellom kommunens lokale sentra. Øke parkeringskapasiteten for pendlere i tettstedene. 8

9 Delmål - Samarbeid skole og næringsliv Grunnskolen, videregående skoler og næringsliv skal samarbeide om kompetanseutvikling og rekruttering. Opprette partnerskapsavtaler mellom bedrifter og grunnskolen som en del av skolefaget Utdanningsvalg. Ansvar: Skolesjefen i samarbeid med Røyken Næringsråd Utarbeide tilbud til grunnskolen og videregående skole om entreprenørskapsaktiviteter (bedriftsbesøk, jobbskygging, mentorordning og arbeidsuke/jobbavis). Ansvar: Skolesjefen i samarbeid med Røyken Næringsråd Årlig samarbeid med Ungt Entreprenørskap om gründer/inovation-camp for 9. trinn i grunnskolen. Ansvar: Skolesjefen i samarbeid med Røyken Næringsråd Medvirke til etablering av flere lærlingplasser i kommunen. Ansvar: Skolesjefen i samarbeid med Røyken Næringsråd Delmål - Profilering av Røyken Røyken kommune skal profileres som et attraktivt sted å etablere seg både for bedrifter og deres ansatte. Lage kommunikasjonsstrategi for fremtidig profilering av næringsmulighetene i kommunen. i samarbeid med Røyken Næringsråd Frist: Desember 2011 Støtte årlig utgivelse av Informasjonsguide for Røyken. Ansvar: Røyken Næringsråd i samarbeid med ordfører og rådmann. Frist: Årlig i oktober Opprettholde ordning om velkomstbrev til nye innbyggere og bedrifter. Ansvar: Ordfører og Røyken Næringsråd. Sette opp skilt med Velkommen til Røyken ved kommunegrenser, samt en eller flere informasjonstavler. Ansvar: Rådmann i samarbeid med Røyken Næringsråd Frist: Desember

10 Delmål Miljø Gjennom partnerskap og frivillig samarbeid skal det legges det opp til økte klimatiltak i næringslivet. Dialog med næring i kommunen og regionen om felles innsats for energiforbruk, transport og avfall. Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur og Røyken Næringsråd. Frist: Forslag til tiltak utarbeides innen desmber 2011 I perioden skal 3-5 bedrifter i Røyken miljøsertifiseres etter Miljøfyrtårn standard. Frist: Forslag utarbeides innen desember

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018 NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN - 1 Innhold: Forord s. 2 Status s. 3 Befolkning s. 4 Næringsliv s. 4 Næringsarealer s. 6 Sysselsetting s. 7 Infrastruktur s. 8 Visjon hovedmål strategi målområder s. 9 Målområder

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Komitebehandlet dokument 25.8.09 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 28.9.09 1 Innhold side Forord 3 1. Utviklingstrekk

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Strategisk næringsplan 2011-2015

Strategisk næringsplan 2011-2015 Strategisk næringsplan 2011-2015 Forslag av 5.8.2011 INNHOLD 1. Introduksjon... 3 2. Prosessen... 4 3. Kartlegging og situasjonsbeskrivelse... 5 3.1 Landbruk og veksthusnæringen... 5 3.2 Reiselivsnæring...

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 Utbetalinger fra KNF er bare et av flere virkemidler kommunen kan benytte i næringsarbeidet. Det vil være fornuftig å ha et lengre perspektiv enn

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012

Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012 Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012 1. Rullering 2008. Høyre, FrP, Venstre og KrF s forslag til handlingsplan. Behandles av kommunestyret 11/12-2008 Innhold: 1. Forord... 3 2. Visjon... 4 3. Programområdene...

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Omdømme og omdømmebygging. Agdenes kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Omdømme og omdømmebygging. Agdenes kommune FORVALTNINGSREVISJON Omdømme og omdømmebygging Agdenes kommune April 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg i perioden juni 2011 - april

Detaljer