NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018"

Transkript

1 NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN - 1

2 Innhold: Forord s. 2 Status s. 3 Befolkning s. 4 Næringsliv s. 4 Næringsarealer s. 6 Sysselsetting s. 7 Infrastruktur s. 8 Visjon hovedmål strategi målområder s. 9 Målområder mål delmål s. 10 Næringsvirksomhet s. 10 Infrastruktur s. 10 Samarbeid skole og næringsliv s. 11 Profilering av Røyken s. 11 Miljø s. 12 Handlingsplan s. 13 2

3 Forord Røyken kommune fikk sitt første plandokument for næringsutvikling i 2007 i form av en næringsplan. Næringsplanen ble rullert i 2010 og Arbeidet med Næringsplan for Røyken 18 har vært organisert gjennom et sekretariat bestående av kommunalsjef for kultur og næring, samt daglig leder i Røyken Næringsråd. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringslivet i kommunen, har utarbeidet forslag til føringer vedrørende hovedmål og delmål for en næringsplan for perioden 18. Denne planen har hovedfokus på hvordan kommunen kan tilrettelegge for næringsutvikling. En slik tilrettelegging omfatter også en proaktiv påvirkning for å initiere prosesser og skape konkrete resultater på utvalgte områder. Næringsplan for Røyken 18, er en kortfattet og konkret plan over mål og tiltak. Disse vil føre til vekst i antall arbeidsplasser for kommunens innbyggere, gjennom vekst i antall nye bedriftsetableringer og styrking av de bedriftene som allerede finnes i kommunen. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan realisere sitt potensial for vekst og verdiskaping, mens disse selv må ta ansvar for utvikling av egen konkurranseevne. I ytterste konsekvens vil tilrettelegging for næringsutvikling omfatte de fleste kommunale tjenester, men i denne planen avgrenses imidlertid fokuset til de områder som har mer direkte betydning for utvikling av næringslivet i kommunen. Næringsplanen har en tidsramme på fire år. I perioden vil det avholdes jevnlige møter mellom kommunalsjef for kultur og næring og næringsrådet, for å sikre at tiltakene blir gjennomført innen rammer og frister. Ved slutten av hvert år vil det legges frem en statusrapport for formannskapet, med mulighet for revisjon av tiltaksdelen. 3

4 Status Befolkning Røyken er den kommunen i Buskerud med størst innflytning. Nye og gamle boliger omsettes i rekordfart. Reguleringsplaner for nye boligfelt med leiligheter, rekkehus og eneboliger skjer kontinuerlig i alle deler av kommunen. Flere av kommunens tettsteder er under utvikling med tanke på fremtidig byutvikling. Befolkningsveksten har vært på hele 17,75% i perioden I dag bor det ca mennesker i Røyken. Foto: Hilde Thorud Næringsliv Presset i storbyene øker og tvinger stadig flere folk og bedrifter ut av byene. Både bedriftseiere og mennesker fra hele Oslo-området har oppdaget hvor kort vei det er til Røyken. Røyken kommune kan tilby sentral beliggenhet, et godt boligtilbud, næringsarealer, allsidige kulturopplevelser og flott natur. Næringsvirksomhet er svært viktig for stedsutvikling og utvikling av Røyken som lokalsamfunn. Det skaper arbeidsplasser, gir levende nærmiljøer og sentrumsområder, og bidrar til å sikre kommunen bærekraft. Foto: Hovdan.Com AS 4

5 Det er i alt virksomheter Røyken. I hovedsak er disse aksjeselskap eller enkeltpersonforetak. Totalt utgjør virksomhetene arbeidsplasser og 69% av disse er i privat sektor. I perioden ble det registrert en økning på 12% i privat sektor og 9% i offentlig. Figur: Bransjevis fordelig av virksomheter i kommunen, kilde: SSB 2012 Røyken har en overvekt av små bedrifter. I alt av virksomhetene har ingen ansatte og er i hovedsak investeringsselskaper, eiendomsselskaper eller enkeltpersonsforetak. Den nest største gruppen på 406 bedrifter har 1-4 ansatte. Resten fordeler seg som vist på figur nedenfor. Figur: Bedrifter etter antall ansatte, kilde: SSB

6 Næringsarealer Røyken en attraktiv kommune for bedriftsetablerere. Her er god tilgang på nærings- tomter og lokaler. I tillegg til det etablerte industriområdet Røyken Næringspark på Follestad, er det planlagt flere private næringsbygg som skal romme kontorarbeidsplasser, samt service og handel i forbindelse med utvikling av tettstedene i kommunen. Røyken Næringspark ved rv. 23 er på 400 mål og over halvparten av tomtene er solgt. Betydningsfulle industribedrifter er på plass. Det er lagt opp til en mulig utvidelse av næringsparken i fremtiden. Bilde: Doka Norge AS hovedkontor. Foto: Mafos AS Røyken Eiendomsutvikling AS selger de ferdig opparbeidede tomtene i næringsparken, inklusive nødvendig infrastruktur, til konkurransedyktige priser. Tomtene er regulert for lager- og logistikkrevende virksomheter. Foto: Mafos AS Røyken Næringshage ligger ved siden av rådhuset og er et kontorfelleskap beregnet for 17 småbedrifter og nyetablerte bedrifter. Næringshagen ble etablert av kommunen i 2009 og tilbyr fiks ferdige kontorplasser og et sosialt og faglig miljø på kjøpet. Røyken Næringsråd er ansvarlig for drift og utvikling av kompetansehuset. 6

7 Sysselsetting Av Røyken kommunes innbyggere, er personer yrkesaktive. Det er 702 flere enn i I alt 30,2% av de yrkesaktive har utdanning fra universitet eller høyskole. Den store utpendlingen av kompetanse, er en stor utfordring for kommunen. Over 70 % av de yrkesaktive må daglig pendle ut av kommunen til jobb, 73% mot Oslo og 24% mot Drammen. Selv om stadig flere bedrifter etablerer seg i kommunen, blant annet på Røyken Næringspark, er det viktig å planlegge med flere næringsarealer tilpasset kontorarbeidsplasser, i tilknytning til kommunens trafikknutepunkt. Antall arbeidsplasser i kommunen er og daglig pendler mennesker fra andre kommuner inn til jobber Røyken. I relativt nær fremtid vil arbeidskraft bli mangelvare i samfunnet. Røyken har et stort konkurransefortrinn ved å kunne tilby bedrifter som vil etablere seg i kommunen kompetent arbeidskraft. Figur: Sysselsettingstall for Røyken kommune, kilde: SSB

8 Infrastruktur Kommunens oppgave er å legge til rette for lokal næringsutvikling gjennom å sørge for tilgang på næringsarealer, samt tilrettelegging av fysisk infrastruktur som vei, vann og avløp, strøm, osv. Et velutviklet vegsystem er avgjørende for næringsutvikling og verdiskaping. Røyken kommune har en god dialog med fylkeskommunen og Statens vegvesen. I tillegg samarbeides det nært med kommunene Lier og Røyken gjennom regionsamarbeidet i Region Vestviken om å løse disse oppgavene. Røyken kommune karakteriseres som en vekstkommune, og med det kommer utfordringen med å sørge for god infrastruktur. Det gjelder ikke bare gode vegsystemer, men også et godt tilbud på lokal busstransport, jernbane og hurtigbåt til Oslo. Foruten samarbeidet i Region Vestviken, jobber Røyken med Asker om utvikling av Spikkestadbanen, Røykenveien og Slemmestadveien. Foto: Røyken Næringsråd Rv. 23 er under utbygging og ny tunnel og veisystem på strekningen Spikkestad Lier skal stå ferdig i løpet av planperioden. Det vil også i perioden bli avklart om det blir nytt tunnelløp eller brokryssing i Oslofjorden. 8

9 Visjon hovedmål strategi - målområder Visjon En levende vekstkommune med gode og balanserte tilbud på arbeidsplasser, servicetilbud, boliger og god infrastruktur Hovedmål Legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling av nye og eksisterende bedrifter i Røyken Strategi Nye arbeidsplasser i Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Åros og Røyken Næringspark Målområder Næringsvirksomhet, infrastruktur, samarbeid skole næringsliv, profilering av Røyken og miljø. 9

10 Målområder mål - delmål Næringsvirksomhet Det skal opprettes 400 nye arbeidsplasser i Røyken i perioden -18, med hovedfokus på privat næringsliv. Foto: Mafos AS Delmål 3: Delmål 4: Delmål 5: Delmål 6: Avsette flere arealer til næringsformål Effektiv saksbehandling og konkurransedyktige utbyggingsavtaler Tiltrekke seg flere arbeidsplasser innen kulturnæringene Tiltrekke seg flere arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte næringer Tette handelslekkasjene i kommunen Legge tilrette for videreutvikling av landbruksnæringen Infrastruktur Røyken kommune skal være en pådriver og tilrettelegger for en tilfredsstillende infrastruktur Delmål 3: Delmål 4: Delmål 5: Foto: Røyken kommune Arbeide aktivt med videreføring av rv. 23 som en ringvei fra E6 til E18 Arbeide aktivt med bedring av veinettet mot E18 i Asker Øke tilgjengelighet og frekvens på offentlig kommunikasjon Sikker energiforsyning Optimal tele- og fiberkommunikasjon 10

11 Samarbeid skole og næringsliv Grunnskolen, videregående skoler og næringsliv, skal samarbeide om kompetanseutvikling og entreprenørskapsaktiviteter. Illustrasjon: Mafos AS Øke antall lærlingplasser gjennom dialog med Røyken VGS og opplæringskontoret i fylket Videreføre tilbudet til grunnskolen og videregående skole om entreprenørskapsaktiviteter Profilering av Røyken Røyken kommune skal profileres som et attraktivt sted å etablere seg både for bedrifter og deres ansatte. Foto: Hilde Thorud Delmål 3: Utarbeide strategi og plan for omdømmebygging av kommunen Øke innbyggernes tillit til utvikling av lokale tettsteder og Næringsliv Samarbeide med Lier og Hurum om profilering av Region Vestviken 11

12 Miljø Gjennom partnerskap og frivillig samarbeid, skal det legges opp til relevante klimatiltak i næringslivet. Illustrasjon: Logo Miljøfyrtårn Delmål 3: Flere kortreiste arbeidstakere Flere nye miljøsertifiserte virksomheter i planperioden Opprette ladestasjoner for el-biler på relevante steder 12

13 Handlingsplan Næringsplan for Røyken 18 Forkortelser: = Røyken kommune, KN=Avdeling for kultur og næring, PBO=Plan Bygg og Oppmåling, IKT=avdeling for IKT og Kvalitet, OU=Avdeling for oppvekst og utdanning, RN=Røyken Næringsråd, REAS=Røyken Eiendom AS, RV=Region Vestviken, /=i samarbeid med, Kostnadstall x 1000 Næringsvirksomhet Ansvarlig Frist Kostnad Det skal opprettes 400 nye arbeidsplasser innenfor privat næring i Røyken i perioden -18 Avsette flere arealer til næringsformål - Avsette nye næringsarealer i kommuneplan - Støtte og bistå utviklingen av Røyken Næringspark og andre næringsområder - Tilrettelegge for bensinstasjon med handel langs rv. 23 i Røyken kommune - Prosjektere kommunal tomt i Røyken sentrum (mellom Bråset og Spikkestadveien) til næringsbygg beregnet på kontorarbeidsplasser Effektiv saksbehandling og konkurransedyktige utbygningsavtaler - Oppdatert informasjonen til næringslivet på kommunens nettsider - Kommunen skal ha egen byggesaksbehandler for næringsprosjekter Delmål 3: Tiltrekke seg flere arbeidsplasser innen kulturnæringene - Videreutvikle kulturnettverket Kreative Røyken - Opprette et forum for samhandling mellom kulturliv og næringsliv /RN PBO/RN PBO /KN/RN KN/RN KN/RN 13

14 Delmål 4: Tiltrekke seg flere arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte næringer - Videreføre ordningen med etablererveiledning og kurs for nyetablerere RN 50 - Opprettholde og videreutvikle Røyken Næringshage /KN/RN Opprette It-nettverk for Røyken og Hurum IKT/RN - Utarbeide plan for satsning på utvikling av næringsklynger KN/RN Deltakelse i ulike næringsnettverk /RN 20 - Opprette arbeidsgruppe og forprosjekt for videreutvikling av Bråset Bo og Omsorgsenter som utdannings- og -forskningsinstitusjon /RN 2015 Delmål 5: Tette handelslekkasjen i kommunen - Opprette grunneierforeninger og handelsforeninger for å stimulere til utvikling KN/RN - Utrede muligheten for opprettelse av storhandelsområde langs Rv.23 /PBO/RN - Søke om flere Vinmonopolutsalg i kommunen Delmål 6: Legge til rette for videreutvikling av landbruksnæringen - Samarbeide med Landbrukskontoret om kartlegging og videreutvikling av landbruksbedriftene KN/RN

15 Infrastruktur Ansvarlig Frist Kostnad Røyken kommune skal være en pådriver og tilrettelegger for en tilfredsstillende infrastruktur Arbeide aktivt med videreføring av rv. 23 som en ringvei fra E6 til E18 - Påvirke offentlige instanser til god fremdrift på utviklingen av Rv. 23 fra E6 til E18 - Arbeide for fremtidig omklassifisering av rv. 23 til E134 - Arbeide aktivt for ny fremtidig Oslofjordkryssing over Hurumhalvøya Arbeide aktivt med bedring av veinettet mot E18 i Asker - Samarbeide med Asker kommune og fylkeskommunene om ny og utbedret Røykenvei og Slemmestadvei Delmål 3: Øke tilgjengelighet og frekvens på offentlig kommunikasjon - Øke frekvens på og sikre båtforbindelsen fra Slemmestad til Oslo - Øke frekvens på kollektivtransport mellom kommunens lokale sentra, Drammen og Oslo Delmål 4: Sikker energiforsyning - Samarbeide med kraftleverandør om utvikling av næringsområder Delmål 5: Optimal tele- og fiberkommunikasjon - Legge til rette for etablering og videreutvikling av fiberoptisk kommunikasjon ved arealplanlegging /RN/RV /RN/RV /PBO/RN /PBO/IKT /RN 15

16 Samarbeid skole næringsliv Ansvarlig Frist Kostnad Grunnskolen, videregående skoler og næringsliv skal samarbeide om kompetanseutvikling entreprenørskapsaktiviteter. Øke antall lærlingplasser gjennom dialog med Røyken VGS og opplæringskontoret i fylket - Kartlegge behovet for lærlingplasser i kommunen - Utarbeide oversikt over tilgjengelige lærlingeplasser i kommunen /RN /RN Videreføre tilbudet til grunnskolen og videregående skole om entreprenørskapsaktiviteter - Videreføre tilbudet til grunnskolen og videregående skole om entreprenørskapsaktiviteter og partnerskapsavtaler som bedriftsbesøk, jobbskygging og jobbavis til arbeidsuken. OU/RN 15 Profilering av Røyken Ansvarlig Frist Kostnad Røyken kommune skal profileres som et attraktivt sted å etablere seg både for bedrifter og deres ansatte. Utarbeide strategi og plan for omdømmebygging av Røyken kommune - Opprette arbeidsgruppe for gjennomføring - Beslutte identitet og profil på kommunen og dens tettsteder Øke innbyggernes tillit til utvikling av lokale tettsteder og næringsliv - Informere om utvikling og status i aktuelle fora - Opprettholde ordning om velkomsthilsen til nye innbyggere og bedrifter Delmål 3: Samarbeide med Lier og Hurum om profilering av region Vestviken - Utarbeide nettside og profileringsmateriell - Utarbeide kommunikasjonsstrategi 16 /RN KN/RN /KN/RN

17 Miljø Ansvarlig Frist Kostnad Gjennom partnerskap og frivillig samarbeid, skal det legges opp til relevante klimatiltak i næringslivet. Flere kortreiste arbeidstakere - Skape oppmerksomhet rundt ledige arbeidsplasser i lokale bedrifter Flere miljøsertifiserte virksomheter i planperioden - Samarbeid mellom kommunens miljøsertifiseringskonsulent og Næringsrådet om profilering og bedriftsbesøk hos potensielle virksomheter /RN /RN /IKT/RN Delmål 3: Opprette ladestasjoner for el-biler på relevante steder - Kartlegge plassering - Utarbeide plan for gjennomføring /REAS /REAS

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Komitebehandlet dokument 25.8.09 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 28.9.09 1 Innhold side Forord 3 1. Utviklingstrekk

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013

Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013 Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013 Behandles av kommunestyret 10/12-2009 1 POSISJONENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETTRAMMER 2010/ØKONOMIPLAN 2011-2013 De borgerlige flertallspartiene (FRP,

Detaljer

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Fakta og bakgrunn Vedlegg til Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015 Utkast 10. februar 2015 side Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Bærum sammenholdt med nærstående kommuner (statistiske

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Næringsplan for Selbu

Næringsplan for Selbu Næringsplan for Selbu Lykkelandet i vekst! Hvorfor næringsplan? Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i styre 2.2.05. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer