Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget."

Transkript

1 Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1

2 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene realisert mange gode tiltak og prosjekter i kommunen, eksempelvis i form av opprustingen av skolene Slemmestad, Midtbygda og Spikkestad, implementering av Røykenmodellen for barn og ungdom, og nå senest gjennom byggingen av den nye svømmehallen. Likevel betyr ikke dette at vi har realisert alle våre visjoner for kommunen. Vi har fortsatt mye å gripe tak i, men vi vil prioritere det viktigste først. Nøkkelen til fortsatt positiv utvikling i Røyken kommune er slik vi ser det å hele tiden tenke nytt, og stadig se på nye løsninger for en enda bedre, og enklere hverdag for våre innbyggere. Av denne planen følger 25 konkrete punkter fordelt over fem sektorer som vi ønsker å gripe fatt i allerede i løpet av de 100 første dagene etter valget. Av disse punktene fremgår både små, enkle tiltak og store, komplekse visjoner. Konsekvensen av dette er at alle disse små og store visjonene og prosjektene ikke vil være en realitet i løpet av hundre dager, ei heller i løpet av kommende kommunestyreperiode. Likevel representerer alle disse punktene progresjon og nytenkning, gjennom at vi løpet av 100 dager skal kartlegge hva vi kan gjøre med aktuelle problemstillinger tilknyttet hvert enkelt punkt. Røyken Fremskrittsparti har alltid evnet å tenke nytt det skal vi fortsette med! God lesning og godt valg! Rikard Gaarder Knutsen Ordførerkandidat Røyken FrP 2

3 Helse og omsorg 1) Søknad om statlig finansiering av eldreomsorgen. Regjeringen er i disse dager i gang med organiseringen av en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Ordningen innebærer en statlig overskuddsbevilling, som gjør at det er den enkeltes behov som er avgjørende, og ikke de kommunale budsjettføringer. Røyken FrP vil arbeide for at Røyken kommune søker om å få delta i denne forsøksordningen. 2) Kartlegging av behov for ansettelse av flere syke- og hjelpepleiere på Bråset Kvalitet i eldreomsorgen har alltid vært en viktig sak for FrP. En forutsetning for å kunne yte denne kvaliteten er tilstrekkelig med bemanning i form av syke- og hjelpepleiere. Røyken FrP vil i løpet av de hundre første dager i posisjon kartlegge aktuelle behov ved Bråset, og gjøre prioriteringer deretter med tanke på å opprette flere stillinger. 3) Eldreombud Røyken FrP har programfestet at vi vil arbeide for å opprette et eldreombud som skal sørge for at de eldres rettigheter blir ivaretatt. I løpet av de første hundre dagene vil vi starte prosessen med nettopp å få denne funksjonen på plass. 4) Fjerne venteliste på VTA plasser i Røyken. I Røyken kommune i dag står rundt seks personer med nedsatt funksjonsevne på venteliste for å kunne tre inn i arbeidslivet. Dette er mennesker som ønsker å arbeide, men ikke får muligheten til dette grunnet at kommunen har for få VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid). Røyken FrP vil gi disse menneskene muligheten til å arbeide gjennom å sikre finansiering til å opprette flere VTA arbeidsplasser. 5) Utrede ambulanse til Røyken Røyken kommunen har i dag ikke ambulanse stasjonert i kommunen. Når ulykken er ute kan rask akuttmedisinsk kompetanse bety forskjellen på liv og død. Røyken FrP ønsker å få stasjonert en ambulanse for eksempel på brannstasjonen, og vil starte arbeidet med å få til dette umiddelbart etter valget. Oppvekst og utdanning. 1) Helhetlig skole- og barnehageplan. Røyken FrP ønsker å sette den nye rådmannen i gang med å kartlegge vedlikeholdsetterslep og infrastruktur på alle skoler og barnehager i kommunen. 2) Starte utredning av én ny skole i Bødalen. Røyken FrP har programfestet at vi ønsker å bygge én ny skole sentralt i Bødalen. Vi ønsker derfor snarest mulig å begynne utredning av dette, gjennom å se på ulike plasseringsalternativer og infrastruktur. 3

4 3) Tak på antall elever pr. klasse. Vi ser i dag eksempler i grunnskolen på klasser opp mot 50 elever. Dette er i mange tilfeller til hinder for læring. Vi vil i tillegg til å følge opp de langsiktige planer og mål for Røykenskolen, se på mer umiddelbare tiltak for å sikre mindre, og etter vår mening mer ideelle klassestørrelser. 4) Søke om prøveordning med valgfritt sidemål. Røyken FrP ønsker i løpet av våre første hundre dager i posisjon utrede en søknad til Kunnskapsdepartementet om valgfritt sidemål på ungdomsskolene i Røyken. 5) Heve status på yrkesfag mer samarbeid med næringslivet i ungdomsskolen. Yrkesfagene har de siste årene slitt med lav status og rekruttering. Dette er en utfordring vi i Røyken FrP tar på alvor. Vi ønsker derfor så fort som mulig å gå i dialog med næringslivet om hvordan vi kan øke interessen for yrkesfag så tidlig som mulig. Plan, bygg og utvikling. 1) Kommunale gebyrer Røyken FrP ønsker ikke at kommunen skal bruke gebyrer og avgifter som en inntektskilde for å finansiere andre tiltak. Vi vil derfor holde disse på et lavt nivå og passe på at nivået er rimelig i forhold til det arbeidet som utføres i forbindelse med saksbehandling. Vi vil i løpet av de første 100 dager kartlegge urimelige gebyrsatser, og starte arbeidet med å redusere disse. 2) Konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Røyken kommune yter i dag mange kostnadsdrivende tjenester, som kan effektiviseres ved å konkurranseutsette. Ett eksempel på dette er tjenester innen tomteoppmåling. Vi vi kartlegge ulike sektorer for hvilke tjenester det er hensiktsmessig å konkuranseutsette. 3) Kystsoneplan Røyken er en kystkommune, med både grense til Oslofjorden og Drammensfjorden. Med tanke på dette utarbeides det i disse dager en helhetlig kystsoneplan for kommunen. Røyken FrP vil sette sitt preg på denne prosessen gjennom å fremme både eiendoms- og allemannsretten. Vi vil også se på ulike alternativer for utbygging av flere båtplasser i kommunen. Dette er aktuelt allerede i dag i Åros. Røyken FrP stiller oss positive til å legge disse nye båtplassene til Lagahølet. 4) Utvikling i Slemmestad Utvikling i Slemmestad har vært diskutert alt for lenge, uten at det har skjedd stort. Dette er å undergrave områdets potensiale. Røyken FrP ønsker en balansert utvikling av Slemmestad, med både boliger og næringsliv. Vi vil ha en fremtidsrettet utvikling, som gjør Slemmestad til en moderne kystby, samtidig som vi bevarer idyllen og identiteten. For at dette skal kunne være mulig må vi ha næringslivet med på laget gjennom et samarbeid, og vi skal følgelig ikke 4

5 sette alle forutsetninger på forhånd. Dette skal gjøres i dialog med utbygger, lokalbefolkning og kommune. 5) Reguleringsplan i Båtstø Båtstø er i dag kommunes eneste tettsted uten en reguleringsplan. Dette skal vi endre i løpet av våre 100 første dager, gjennom å instruere rådmannen til å akselerere arbeidet med dette. Samferdsel. 1) Starte utredning av ny Røykenvei retning Asker Infrastruktur er vitalt både for personferdsel og næringsliv. Vi derfor sørge for at kommunen har et godt utbygd infrastrukturnettverk. Ett ledd i denne prosessen er å sørge for at kommunikasjonen i retning er god. Røyken FrP vil i løpet av våre 100 første dager starte prosessen gjennom å opprette dialog med Asker kommune, og Akershus fylkeskommune, for å se på utbedringer av både vegnett og kollektivtransport. 2) Pendlerparkering på Røyken stasjon og i Slemmestad. Parkeringskapasiteten på flere av kommunens pendlerpunkter er i dag sprengt. Røyken FrP vil skaffe til veie flere, gratis pendlerparkeringsplasser i Røyken sentrum og i Slemmestad. Dette for å tilrettelegge mest mulig for kommunens mange pendlere. 3) Kartlegge skoleveisituasjonen i kommunen. En trygg skolevei er noe av det viktigste vi som lokalpolitikere kan skaffe til veie for våre barn. Vi vil derfor i løpet av våre 100 første dager i posisjon instruere rådmannen til å kartlegge skolevegsituasjonen rundt om i kommunen. 4) Utvide tilbudet om hurtigbåt i Oslofjorden. Persontransport på sjø er gyllen mulighet vi har i kystkommunen Røyken. Vi ønsker at det skal være enda mer attraktivt å benytte seg av dette tilbudet, og vil derfor starte utredning av muligheten for flere avganger og stoppesteder, eksempelvis Sætre, Fornebu og Lysaker. 5) Utbedring av gatelys i kommunen. Flere strekninger i kommunen har i dag ikke tilfredsstillende vegbelysningen. Situasjonen har bedret seg, men vi er fortsatt ikke i mål. Røyken FrP vil akselerere foreliggende planer og utbedring og vedlikehold. 5

6 Kommunal forvaltning 1) Opprettelse av eiendomsfond. Røyken FrP vil opprette et eiendomsfond med sikte på taktisk oppkjøp av eiendommer, som enten kan komme allmennheten til nytte eller som muliggjør fremtidige planer, eksempelvis i form av skoleareal og annen generell infrastrukturutvikling. På denne måten kan vi unngå ekspropriering, og gjøre forretningsmessig gode investeringer når anledningen byr seg. 2) Innvandringsregnskap Røyken FrP ønsker å sikre kvalitet i den førte innvandrings og integreringspolitikken. Det forutsetter at kommunestyret har den fulle og hele oversikt over de faktiske kostnader ved bosetning av flyktninger. Vi ser i dag at disse kostnadene er pulverisert over flere regnskapsposter, som vanskeliggjør treffsikre budsjettbevillinger. Dette vil vi starte opp umiddelbart etter valget. 3) Handicaptilpasning av strender. Røyken FrP vil sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgang til kommunens mange kystperler. Vi vil derfor utbedre tilgjengeligheten ved å sette ut handicapramper og andre installasjoner som muliggjør tilgang til sjøen for alle. 4) Næringslivsplan. Røyken er en kommune i sterk vekst. Vi ser i dag at mange pendler ut av kommunen i forbindelse med arbeid. Røyken FrP ønsker å skape flere arbeidsplasser i kommunen, og vil stimulere til dette gjennom å etablere en helhetlig næringslivsplan, som tar sikte på hvordan kommunen kan gi næringslivet gode og forutsigbare rammebetingelser. 5) Gjennomgang av kommunens serviceholdning Røyken FrP har en visjon om at innbyggerens møte med kommunen skal være positivt. Enten det gjelder en byggesak, ekstraoppfølgning i skolen eller andre tjenester kommunen skal yte. Vi vil se på hvordan vi kan organisere kommunen best mulig med tanke på at etterleve idealet om at Røyken kommune skal være til for deg som innbygger. 6

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019 Program Stavanger FrP Valgperioden 2015-2019 HVA VIL FRP VIL MED STAVANGER KOMMUNE Det viktigste først er FrPs mantra i Stavangerpolitikken. Vi er kritisk til hvordan skattebetalernes penger blir brukt.

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019

Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Vår politikk Null nittini Miljø Arbeid Helse og omsorg Kultur Levende sentrum Samferdsel Skole og oppvekst Null nittini SV er et sosialistisk og feministisk parti

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Behandle og vedta resolusjoner

Behandle og vedta resolusjoner Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 11/15 Behandle og vedta resolusjoner Behandle og vedta resolusjoner Til grunn for behandling av resolusjoner ligger forretningsordens foreslåtte bestemmelser

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti program 2015-2019 Kjære velger! Et nytt kommunestyre skal velges, og din stemme har stor betydning for utfallet av hvilke partier som skal styre

Detaljer