Næringsplan for Røyken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsplan for Røyken 2010-14"

Transkript

1 Næringsplan for Røyken Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april 2007 med føringer om rullering i Arbeidet med en ny Næringsplan for Røyken har vært organisert gjennom et sekretariat bestående av kommunalsjef for teknisk og kultur og daglig leder i Røyken Næringsråd, samt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringslivet i kommunen. Formannskapet vedtok 16. mars 2010 rådmannens forslag om tilslutning til arbeidsgruppens forslag til føringer vedrørende hovedmål og delmål for rullering av eksisterende næringsplan. Næringsplan for Røyken er en kortfattet og konkret plan over mål og tiltak som vil føre til vekst i antall arbeidsplasser for kommunens innbyggere, gjennom en bevisst satsning på flere nye bedriftsetableringer og å beholde eksisterende bedrifter i kommunen. 1

2 Nåsituasjon Pr 3. kvartal 2010 er det registrert 3014 private og offentlige virksomheter i Røyken kommune. Tallet inkluderer kommunale skoler, barnehager, helseinstitusjoner og statlige virksomheter. Dette er en dobling i antall registrerte virksomheter siden 1. kvartal I alt 672 av virksomhetene har 0 ansatte og er i hovedsak investeringsselskaper som for eksempel eiendomsselskaper. Så mange som 2129 virksomheter, dvs. 90 %, er små med 1 til 5 ansatte. Rundt 200 virksomheter har fra 6 til 50 ansatte og 14 virksomheter har fra 51 til 500 ansatte. Se figur nedenfor. Kilde: Brønnøysundregistrene, september Røyken kommune har et allsidig næringsliv med hovedvekt på service- og tjenestebedrifter, handelsvirksomheter og offentlige virksomheter. Det er rundt 100 bedrifter som driver innen landbruk og rundt 500 innenfor logistikk/lager og industri. Det er 5160 personer som har sin daglige arbeidsplass i kommunen fordelt på ulike næringer som vist i figur nedenfor. Kilde: Statistisk sentralbyrå 4. kvartal

3 Av Røyken kommunes innbyggere er 9972 personer yrkesaktive. I overkant av 70 % av disse pendler daglig ut av kommunen til jobb. Mange av disse er lei av pendling og ønsker å jobbe lokalt. I relativt nær fremtid vil arbeidskraft bli mangelvare i samfunnet. Røyken har et stort konkurransefortrinn ved å kunne tilby bedrifter som vil etablere seg i kommunen kompetent arbeidskraft. Røyken har relativt stor innpendling av arbeidskraft og 2201 personer reiser daglig inn i kommunen for å jobbe. Totalt er det 5160 personer som har sitt daglige arbeid i kommunen. Nedenfor vises en oppstilling over sysselsettingstallene for Røyken Kommune. Statistikkvariabel Menn Kvinner Totalt Sysselsatte personer bosatt i kommunen Sysselsatte personer med arbeidssted i kommunen Personer som pendler ut av kommunen Personer som pendler inn i kommunen Kilde: Statistisk sentralbyrå 4. kvartal

4 Røyken kommune ligger sentralt plassert på Østlandet mellom Drammensfjorden og Oslofjorden, ca en halv times kjøretur til E18 og E6. Det er flere prosjekter under arbeid som vil resultere i en bedring i infrastrukturen i og nær kommunen. For eksempel Rv-23 utvidelsen og Spikkestadkorridoren som er et samarbeid med Asker kommune om bedring av jernbanen mellom Spikkestad og Asker. Herunder også planlegging av ny Røykenvei og Slemmestadvei knyttet opp mot E-18 i Asker. 4

5 Røyken en attraktiv kommune for bedriftsetablerere. Her er relativt god tilgang på nærings- tomter og lokaler, så vel for logistikkrevende virksomheter som kontorarbeidsplasser. I tillegg finnes det boligtomter, leiligheter, gode tilbud på offentlige tjenester, fritidstilbud og naturskjønne omgivelser. I forbindelse med rullering av kommuneplanen, skal det vurderes nye arealer for kommunale næringstomter i kommunen. Follestad Næringspark (illustrasjon over) på 400 mål tilbyr næringstomter som er tilrettelagt for bedrifter som trenger moderne og effektive kontor-, produksjons- og lagerbygg. I tillegg er det planlagt flere private kontorbygg med kompetansearbeidsplasser i kommunens tettsteder. Oppfølging av næringsplanen Næringsplanen har en tidsramme på fire år og vil rulleres 2. halvår I perioden vil det avholdes jevnlige møter mellom rådmann, kommunalsjef og næringsrådet for å sikre at tiltakene blir gjennomført innen rammer og frister. Ved slutten av hvert år vil det legges frem en statusrapport for formannskapet, med mulighet for revisjon av tiltaksdelen. 5

6 Næringsplanens visjon, hovedmål, strategi og delmål Visjon En levende kommune med gode og balanserte tilbud på arbeidsplasser, servicetilbud, boliger og god infrastruktur. Hovedmål Øke antall arbeidsplasser i kommunen ved å tiltrekke seg nye og beholde eksisterende arbeidsplasser. Strategi Nye arbeidsplasser legges til Spikkestad, Røyken, Slemmestad og på Follestad Næringspark. Delmål Det skal opprettes 500 nye arbeidsplasser i kommunen i perioden Ledige kommunale næringsarealer skal raskt og effektivt utvikles og tilbys bedrifter, investorer og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet i kommunen. Det skal arbeids aktivt med videreføring av Rv23, bedring av veinettet mot E18 i Asker, samt økt tilgjengelighet og frekvens på offentlig kommunikasjon. Grunnskolen, videregående skoler og næringsliv skal samarbeide om kompetanseutvikling og rekruttering. Røyken kommune skal profileres som et attraktivt sted å etablere seg både for bedrifter og deres ansatte. 6

7 For å nå målene i næringsplanen skal det gjennomføres ulike tiltak i planperioden. Nedenfor er en oversikt over disse, samt hvem som er ansvarlig for gjennomføring og en tidsfrist for gjennomføring. Delmål - Næringsvirksomhet Det skal opprettes 500 nye arbeidsplasser i kommunen i perioden Støtte og bistå utviklingen av Follestad Næringspark og andre større private næringsutviklingsprosjekter. Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur Gjennomføre en næringsanalyse for å få svar på hvilke bedrifter/bransjer det er behov for i kommunen, og en kartlegging av yrkeskompetansen til de som daglig pendler ut av kommunen til jobb. Utrede og planlegge fremtidig kultur- og konferansested i Slemmestad.. Finne egnet tomt og investor til hotell i kommunen. Ansvar: Ordfører, rådmann i samarbeid med Røyken Eiendomsutvikling AS Frist: Juni 2012 Sette i gang et forprosjekt for å utrede og planlegge et nytt nasjonalt Geologisenter og kompetansesenter i Slemmestad. Frist: Desemberi 2012 Utrede muligheten for etablering av marinaer med gjestehavner ved Oslofjorden. Frist: Oktober 2011 Sørge for rask og effektiv behandling av byggesaker for næringsaktører. Tilfredshet skal måles gjennom automatisk svarskjema ved avsluttende byggesaksbehandling.. Utarbeide en kommunal veileder om kommunale tjenester og tilbud til næringslivet (vanligste spørsmål med svar). Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur. Frist: Mars 2011 Tilby etablererveiledning for personer som ønsker å starte egen bedrift i kommunen. 7

8 Delmål - Næringsarealer: Ledige kommunale næringsarealer skal raskt og effektivt utvikles og tilbys bedrifter, investorer og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet. I forbindelse med rullering av kommuneplanen skal det tilrettelegges for nye kommunale næringsarealer. Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur i samarbeid med Røyken Eiendomsutvikling AS. Bistå private grunneiere i utvikling av næringsarealer.. Tilrettelegge for bensinstasjon og truck-stop langs Rv23. Ansvar: Kommunalavdeling for teknisk og kultur i samarbeid med Røyken Eiendomsutvikling AS Frist: Juni 2012 Delmål - Infrastruktur Det skal arbeides aktivt med videreføring av Rv23, bedring av veinettet mot E18 i Asker, samt økt tilgjengelighet og frekvens på offentlig kommunikasjon. Bidra til god fremdrift på Rv23-prosjektet Dagslet Linnes. Arbeide for at ny Røykenvei og Slemmestadvei skal inn på Nasjonal Transportplan i Økt frekvens på Spikkestadlinjen 2012/13. Opprettholde båtforbindelsen fra Slemmestad til Oslo. Bussforbindelse til Follestad Næringspark. Øke frekvens på kollektivtransport mellom kommunens lokale sentra. Øke parkeringskapasiteten for pendlere i tettstedene. 8

9 Delmål - Samarbeid skole og næringsliv Grunnskolen, videregående skoler og næringsliv skal samarbeide om kompetanseutvikling og rekruttering. Opprette partnerskapsavtaler mellom bedrifter og grunnskolen som en del av skolefaget Utdanningsvalg. Ansvar: Skolesjefen i samarbeid med Røyken Næringsråd Utarbeide tilbud til grunnskolen og videregående skole om entreprenørskapsaktiviteter (bedriftsbesøk, jobbskygging, mentorordning og arbeidsuke/jobbavis). Ansvar: Skolesjefen i samarbeid med Røyken Næringsråd Årlig samarbeid med Ungt Entreprenørskap om gründer/inovation-camp for 9. trinn i grunnskolen. Ansvar: Skolesjefen i samarbeid med Røyken Næringsråd Medvirke til etablering av flere lærlingplasser i kommunen. Ansvar: Skolesjefen i samarbeid med Røyken Næringsråd Delmål - Profilering av Røyken Røyken kommune skal profileres som et attraktivt sted å etablere seg både for bedrifter og deres ansatte. Lage kommunikasjonsstrategi for fremtidig profilering av næringsmulighetene i kommunen. i samarbeid med Røyken Næringsråd Frist: Desember 2011 Støtte årlig utgivelse av Informasjonsguide for Røyken. Ansvar: Røyken Næringsråd i samarbeid med ordfører og rådmann. Frist: Årlig i oktober Opprettholde ordning om velkomstbrev til nye innbyggere og bedrifter. Ansvar: Ordfører og Røyken Næringsråd. Sette opp skilt med Velkommen til Røyken ved kommunegrenser, samt en eller flere informasjonstavler. Ansvar: Rådmann i samarbeid med Røyken Næringsråd Frist: Desember

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018 NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN - 1 Innhold: Forord s. 2 Status s. 3 Befolkning s. 4 Næringsliv s. 4 Næringsarealer s. 6 Sysselsetting s. 7 Infrastruktur s. 8 Visjon hovedmål strategi målområder s. 9 Målområder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune 2010 2020

Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune 2010 2020 Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune 2010 2020 Plan vedtatt i kommunestyret 3.5.2010, sak 18/10. Status til behandling i formannskapet sept 2012. Strategi 1: Modum kommune skal

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Komitebehandlet dokument 25.8.09 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 28.9.09 1 Innhold side Forord 3 1. Utviklingstrekk

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 Utbetalinger fra KNF er bare et av flere virkemidler kommunen kan benytte i næringsarbeidet. Det vil være fornuftig å ha et lengre perspektiv enn

Detaljer