BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020"

Transkript

1 Vedtatt i Kommunestyret BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Våre vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune - kanskje ditt viktigste valg 1 1. Innledning Bærum kommune skal være fremtidsrettet, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig. Vi skal være premissleverandør for innhold i faglig utvikling og utdanning ut over vår egen kommune. Dette for å møte samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen på en offensiv måte. Arbeidsgiverstrategien beskriver på et overordnet nivå hvordan kommunen skal rekruttere, utvikle og ta i bruk menneskelige ressurser for å nå sine mål. Arbeidsgiverstrategien består av to deler: I) Plattform med hovedmål, fem områder som vektlegges for å være en attraktiv arbeidsgiver, verdier og medarbeiderskap som filosofi. II) Strategier knyttet til de fem områdene, som årlig følges opp med tiltak i handlingsprogrammet. Hensikten med todelingen er at plattformen er ment å vare over tid, mens strategiene må tilpasses de utfordringer kommunen til enhver tid står overfor. Modellen viser mål øverst, 5 områder m/strategier i midten, verdier og medarbeiderskap som grunnmur. Veggene viser at menneskelige ressurser og virksomhetesn mål og strategier må ses i sammenheng for å oppnå best resultater. 1 Alltidbudskap m/slagord, fra Markedsstrategi for rekruttering, vedtatt av rådmannen juni 2010

2 2 Del I - Plattform 1. Hovedmål Bærum kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver - med stolte og engasjerte som skaper gode resultater til beste for våre innbyggere - som tiltrekker og beholder nok og riktig kompetanse 2. Hva gjør kommunen attraktiv som arbeidsgiver? Plattformen inneholder fem områder som må ha et langsiktig og samlet fokus, for å styrke attraktivitet som arbeidsgiver: o. Handler om menneskene i organisasjonen som hver for seg og sammen skaper gode arbeidsmiljø og gode resultater. o. Handler om meningsfulle, interessante og utviklende oppgaver og muligheten til å ha innflytelse på oppgaveløsningen. Viktigst for arbeidsglede. o. Handler om at kompetente fagmiljø og muligh for utvikling og karriere betyr mye ved valg av arbeidsgiver. o Arbeidsgivers o. Handler om omgivelsenes oppfatning av kommunen som arbeidsgiver, men også som samfunnsaktør og tjenesteyter. Viktig bl.a. for rekruttering. o. Handler om totalpakken av lønn og andre betingelser som er viktig for å rekruttere, beholde og verdsette. 3. Verdier Arbeidsgiverstrategien tar utgangspunkt i Bærum kommunes verdier: o åpenhet o respekt o mot Verdiene skal være våre etiske ledestjerner i møte med kolleger, brukere og samarbeidspartnere. Verdiene gjelder for alle ledere og i Bærum kommune. 3. Medarbeiderskap bygger på kunnskap om hva som får til å ta ansvar og vise initiativ i arbeidslivet. Medarbeidere som opplever at de mestrer oppgavene sine og oppnår gode resultater, samtidig som de opplever å få anerkjennelse og bekreftelse for den jobben de gjør, opplever arbeidsglede og engasjement for jobben sin. I denne tenkningen er ledere også. er utilstrekkelig hver for seg. Selv om det er spesielle ansvarsforhold knyttete til lederskapet, må medarbeiderne og lederen ta et felles ansvar for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Medarbeiderskap i Bærum kommune handler om: o Arbeidsglede, ansvarlighet og profesjonalitet o Bedre resultater, mer nærvær og mindre turnover o At ledere og, og kollegaer seg imellom, gjør hverandre gode o At ledere og har ulike roller, men samarbeider for å nå felles mål til beste for brukerne o Medarbeidere som Utfører arbeidsoppgavene sine profesjonelt og ansvarsbevisst 2

3 Er redelige og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver Er en imøtekommende og god kollega o Refleksjon over egen praksis for stadig å være i utvikling Medarbeideres rolle - ansvarstrekanten: 3 Ledelse Det er utviklet en ledelsespolicy som beskriver den lederkulturen som er ønsket i Bærum kommune. Lederne er sentrale bidragsytere for effektiv produksjon av gode tjenester og for en sunn bedriftskultur. Uavhengig av ledernivå og tjenesteområde har de et felles ansvar for å gi brukerne best mulig tjenester, selv om de ulike ledernivåene vil ha ulik fokus på strategiske eller mer operative spørsmål. Ledelse i denne sammenhengen kan kort sies å være: o Å styre tjenesteproduksjon, forvaltning og virksomhet for øvrig i sin organisasjonsenhet etter fastsatte mål for virksomheten o Å påta seg ansvaret for virksomhetens resultater, økonomi og personale o Å sikre et forpliktende og godt samspill med medarbeiderne for å oppnå resultater og nå felles mål til beste for brukerne. Vektleggingen av medarbeiderskap krever bevisstgjøring når det gjelder utøvelse av ledelse. Lederrollen i medarbeiderskap er: o Å ta lederskap og engasjere medarbeiderne på en slik måte at det oppstår et eierskap til beslutningene og en ansvarlighet for utviklingen. o Å tydelig vise det ansvaret og den myndigheten som leder besitter, samtidig som medarbeiderne blir invitert til å være med og sikre god beslutningskvalitet og praktisk gjennomføringsevne. For å få frem de ulike aspektene ved ønsket ledelseskultur er fire hovedområder vektlagt. En leder i Bærum er: Tydelig Fremtidsrettet Nær - Setter spor. 3

4 Menneskelige ressurser Virksomhetens mål og strategier 4 Del II - Strategier Stolte og engasjerte 1. Styrke den helhetlige lederkulturen med fokus på medarbeiderskap og omstilling I dette ligger en forventning om at lederne skal ha en felles forståelse av hva det innebærer å være leder i Bærum kommune, og hva som er prioriterte områder i utøvelsen av ledelse. Endringsprosesser skal preges av medvirkning, god kommunikasjon og forpliktende samspill mellom ledere og. Strategien innebærer blant annet: o Utvikling av helhetlig lederkultur i kommunen o Videreutvikling av lederskolen o God planlegging og gjennomføring av endringsprosesser o Kontinuerlig fokus på utvikling av godt medarbeiderskap 2. Tilrettelegge for positivt mangfold på arbeidsplassen I dette ligger en forventning om at mangfold på arbeidsplassen gir befolkningen i Bærum et godt tjenestetilbud. Gjeldende likestillings- og diskrimineringslovgivning er innarbeidet i kommunens arbeid på området. Kommunen trenger med riktig fagkompetanse, gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk arbeidskultur og om rettigh og plikter i norsk arbeidsliv. Strategien innebærer blant annet å: o Videreutvikle forståelsen av hva som skaper positivt mangfold på arbeidsplassen o Rekruttere minoritetsspråklige med riktig fagkompetanse og nødvendige norskkunnskaper o Å avklare ansvaret som arbeidsgiver i forhold til språkopplæring, fagkompetanse og kulturforståelse. o Kommunen driver et helhetlig og systematisk likestillingsarbeid 3. Utvikle helsefremmende arbeidsplasser I dette ligger et fokus på å utvikle de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Kommunen må ses som en helhet i arbeidet med å beholde og rekruttere med redusert arbeidsevne. Strategien innebærer blant annet: o Implementering av ny Friskvernsplan o Oppfølging av ny IA-avtale o Videreføring av samarbeidsavtalen med NAV 4

5 Menneskelige ressurser Virksomhetens mål og strategier Menneskelige ressurser Virksomhetesns mål og strategier 5 Stolte og engasjerte Arbeidsgivers o 4. Fremme en kultur preget av engasjement og arbeidsglede I dette ligger en forventning om at har arbeidsoppgaver de mestrer og opplever som meningsfulle gjennom å skape gode resultater for brukerne. Strategien innebærer blant annet at leder og medarbeider samarbeider om: o hvordan arbeidsoppgavene løses o rammer for medinnflytelse o utviklings- og forbedringstiltak Stolte og engasjerte 5. Sterke fagmiljø med gode utviklings- og Bærum er en kompetansekommune som skal være blant de fremste i landet på faglig utvikling. Kommunen skal gi støtte og muligh til som kan og vil. Videreutvikling av skal skje i forhold til kommunens behov og s ønsker for faglig utvikling og karriere. Bruk av ressurser til kompetanseutvikling skal være samordnet og utnyttet best mulig. Strategien innebærer blant annet: o Aktivt oppsøke samhandling med andre regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å bidra med egen og innhente ny kunnskap. o Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljø og andre fagmiljø/virksomh, og gjennom dette være premissleverandør for utviklingen av studietilbudene ved spesielt høyskolene o Kommunens satsing på kompetanse-, ledelse-, og karriereutvikling knyttes blant annet til det kommende Kunnskapssenteret i Sandvika. o Alle ansatte gis mulighet til å søke midler til kompetanseutvikling uavhengig av plassering i organisasjonen 5

6 Menneskelige ressurser Virksomhetens mål og strategier Menneskelige ressurser Virksomhetesns mål og strategier 6 o Å tilrettelegge for karriereutvikling innen ulike sektorer og veiledning i omstillingsprosesser. o Styrke fagkompetanse gjennom fagopplæring og grunn- og videreutdanning på høgskolenivå o Utvikling av gode analyser og fremskrivninger for fremtidig kompetanse- og bemanningsbehov Stolte og engasjerte Arbeidsgivers o 6. Systematisk obygging for god rekruttering Dette innebærer en systematisk innsats for å styrke interessen for arbeid i kommunen. Osatsingen er nedfelt i markedsstrategi for rekruttering som gir en felles struktur for oarbeidet: o Synliggjøre kommunen som kompetansearbeidsplass med gode o Tydelig og koordinert samordne profileringen av Bærum kommune som helhet o Forankret i organisasjonen skape stolthet internt og gjøre i stand til å være gode ambassadører Strategien innebærer like stor vektlegging av identitetsbygging overfor egne som obygging utad og spesielt overfor potensielle jobbsøkere. Obygging er et ansvar for ledere på alle nivå. Stolte og engasjerte 7. Føre en aktiv lønnspolitikk og bruk av andre goder Strategien omfatter: o Fokus på behov i ulike livsfaser o Lønnspolitikk o Pensjons- og forsikringsordninger o Andre goder Lønn er et viktig virkemiddel for å beholde og rekruttere. Kommunen må utvikle en konkurransedyktig lønnspolitikk i forhold til andre offentlige tjenester. Dessuten 6

7 7 må kommunen tilpasse seg et rimelig nivå i forhold til det private markedet, selv om det aldri vil være mulig å konkurrere på lønn alene. Kommunen har et boligmarked med høye boligpriser. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan vi gjennom bruk av andre goder kan legge til rette for å tiltrekke oss og beholde arbeidskraft. 7

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikken skal være et redskap som fremmer best mulig forvaltning av den menneskelige ressurs Universitetet i Agder (UiA), rår

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer