Strategi for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis"

Transkript

1 Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis

2 HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant forskning vil HiOA skape verdi for den enkelte student og bidra til velferd og verdiskaping i samfunnet. Vi skal være med å skape løsninger for en verden i utvikling og være premissleverandør innenfor sentrale samfunnsområder. Vi skal være en foretrukket samarbeidspart som bidrar til innovative løsninger. Dette skal vi få til gjennom å være en åpen, nyskapende og lærende organisasjon. En profesjon kan defineres som et ekspertyrke, dvs spesielle yrker som kobler abstrakt og teoretisk forskningsbasert kunnskap for å løse spesifikke problemer Kilde: Professor Jens-Christian Smeby, Senter for profesjonsstudier Teori Hvorfor? Abstrakt, teoretisk Mangfoldig Praksis Hvordan? Konkret, ferdigheter Kompleks Sammen skal vi bring ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Verdier Åpenhet Vår kunnskapsutvikling skal dannes gjennom kritisk refleksjon som rommer ulike fagtradisjoner, meninger, kulturer og idéer. Vi skal bringe vår kunnskap ut i det åpne rom til beste for det enkelte individ og for samfunnet. Nyskapende Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant forskning skal vi være tett på praksisfeltet. I samspill med arbeidslivet vi skal utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer. Lærende Å være tett på arbeidslivet bringer verdifull innsikt inn i dannelsen av ny kunnskap. Vår kunnskap og våre erfaringer skal bidra til læring og fornyelse både i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen.

3 Overordnede mål og strategier Utdanning Vi lever i et globalt arbeidsmarked som stiller krav til internasjonal erfaring og kunnskapsutveksling på tvers av fag og profesjoner. Som en institusjon med ambisjon om å bli universitet med profesjonsrettet profil, skal vi videreutvikle og styrke relevansen i utdanningene gjennom tett samhandling med arbeidslivet. Innen de fagområdene vi også tilbyr mastergradsutdanninger og doktorgradsstudier, må disse bygge på innholdet i bachelorutdanningene for å bidra til ytterligere fordypning og kunnskapsutvikling. Vi må kontinuerlig arbeide for at det er god sammenheng gjennom hele utdanningsløpet. Vi må også initiere og legge til rette for internasjonal erfaringsutveksling gjennom utvekslingsprogrammer for så vel studentene som ansatte. For å bli et universitet, må kompetansen hos personalet heves og forskningsaktiviteten økes. Dette vil også komme bachelorutdanningene til gode gjennom høyt kompetente medarbeidere og gjennom at utdanningene er forskningsbasert. Samfunnets behov for kunnskap og kompetanse endres gjennom demografisk utvikling og gjennom behovet for nye løsninger. Utviklingen i samfunnet, både globalt, nasjonalt og regionalt, krever at innholdet i studiene er i kontinuerlig utvikling, og at vi evner å utvikle nye studietilbud som møter samfunnets behov. HiOA har en ambisjon om å øke antall studieplasser med 25 % i løpet av strategiperioden. For å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse må vi prioritere de områder der vi har særlige faglige forutsetninger for å videreutvikle eksisterende og utvikle nye studieprogrammer. Dette er områder som barnehage og lærer, helse- og sosial, økonomi- og ledelse og teknologi. Vi ser det som viktig å bygge ut disse områdene, fordi behovet for antallet nye arbeidstakere med denne kompetansen er så stort. Vi lever i et samfunn i kontinuerlig endring, og et arbeidsmarked som preges av at den enkelte arbeidstaker må evne å finne ny kunnskap for å løse komplekse problemstillinger. Ofte i samspill med andre, på tvers av fag og profesjoner, der samhandlingen enten skjer i samme rom eller hvor som helst i verden gjennom ulike teknologiske løsninger. For at våre kandidater skal være best mulig rustet til å møte dette og selv bidra til å flytte praksis, skal vi i tillegg til å gi en solid faglig kompetanse også trene de i evnen til kritisk tenkning, til å utvikle digitale ferdigheter, endringskompetanse og verdsette mangfold.

4 Mål HiOA skal være internasjonalt ledende på samhandlingsorienterte profesjonsutdanninger og bidra til økt velferd og verdiskaping for samfunns- og næringsliv. Strategier Tilby forskningsbaserte og relevante utdanninger som møter samfunnets behov for kompetanse Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivå og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet Lære av og utfordre yrkesfeltene gjennom tett samarbeid med arbeidslivet Utdanne etisk bevisste, reflekterte og handlende kandidater Styrke læringsmiljø med varierte undervisningsformer og samarbeid på tvers av utdanninger

5 Forskning og innovasjon Forskning, utdanning og innovasjon er grunnlaget for det moderne samfunnet, den velferd og velstand vi har i dag. Nasjonale og globale utfordringer krever at det satses sterkere på kunnskapsutvikling. Forskning og innovasjon kan gi vesentlige bidrag til løsningene. HiOA skal ha en profesjonsrettet profil. Institusjonen skal prioritere forskning- og utviklingsarbeid som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om profesjonene, i profesjonene og mellom profesjonene. Dette er viktig for utviklingen av sentrale velferdsområder og av næringsvirksomheten. Som oppfølging av Strategi 2020 løftes forskningsstrategiske satsinger fram på så vel institusjons- som på fakultetsnivå. HiOA skal være en etterspurt samarbeidspartner som setter spor og bidrar til å videreføre et bærekraftig velferdssamfunn. HiOA skal være i forskningsfronten internasjonalt. Dette setter store krav til ledelse, prioriteringer, faglig kompetanse, og infrastruktur. Mål: HiOA skal være i front på profesjonsrelevant FoU og bidra til innovative løsninger Strategier: Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om profesjonene, i profesjonene og mellom profesjonene og som bidrar til å videreføre et bærekraftig velferdssamfunn Satse videre på etablerte og planlagte ph.d.-studier Satse på sterke og robuste fagmiljøer som kan vise til resultater Utvikle en solid FoU- infrastruktur

6 Samfunnsrettet virksomhet og formidling Framskrivingen av samfunnets behov for kunnskap og kompetanse synliggjør et økende behov for etter- og videreutdanningstilbud innenfor alle de sentrale yrkene vi utdanner til. HiOA skal være et kraftsenter for kompetanse og nyskaping, og for å få dette til må samarbeidet med samfunns- og næringsliv utvikles videre. Det er stor konkurranse på området, og det betyr at høgskolen må være i forkant av utviklingen og på tilbudssiden overfor næringsliv og samfunn. Vi må videreutvikle vår omstillingsevne slik at vi settes i stand til å møte etterspørselen. Disse aktivitetene skal prioriteres høyt. Vår kompetanseprofil og kunnskapsutviklingen knyttet til profesjonsnær utdanning og profesjonsrelevant forskning, danner et unikt grunnlag for å utvikle vår rolle i å utfordre og sette agendaen i samfunnsdebatten. Allmen- og brukerrettet formidling og kunnskapsdeling av våre forskningsresultater skal vektlegges slik at det kommer hele befolkningen til gode. Samfunnsrettet virksomhet og formidling er viktig for at høgskolen skal være en tydelig samfunnsaktør og en ettertraktet samarbeidspartner - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten. Strategier Styrke sin rolle som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for å løse velferdssamfunnet utfordringer Arbeide for å styrke sin posisjon som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter Profesjonalisere sin deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg på et strategisk nivå Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten Vektlegge sitt samfunnsbidrag og relevans i all profilering

7 Menneskelige og økonomiske ressurser Høgskolens organisasjon og ressurser skal støtte opp under kjernevirksomheten og bidra til høy måloppnåelse slik at samfunnsoppdraget blir ivaretatt på en god måte. Et godt arbeidsmiljø preget av trivsel, engasjement og læring er en viktig forutsetning for å få dette til. Omgivelser og rammevilkår endrer seg raskt. Dette stiller store krav til ledelse og omstillingsevne. Organisasjonen må ha beredskap og tilstrekkelig handlingsrom for kontinuerlig å kunne mestre utfordringer og ta i bruk nye muligheter. Å være i front forutsetter at infrastrukturen utvikles, og at det til enhver tid sikres at samlede ressurser brukes effektivt. God kommunikasjon, medvirkning og oppslutning om felles mål og verdier styrker «vi-følelsen» og bidrar til utvikling av en felles identitet og en helhetlig organisasjonskultur. God ledelse og motiverte medarbeidere er den viktigste garantien for å lykkes i dette arbeidet. Mål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted, som organiserer og utvikler ressursene og tjenestene målrettet og effektivt Strategier Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som sikrer høyt internasjonalt nivå innen utdanning og forskning Skape handlingsrom for strategiske prioritering i alle ledd gjennom faktabasert ressursplanlegging og -styring Brukerorientere tjenestene med vekt på tydelig rollefordeling og samarbeid Utvikle et inkluderende og samhandlende arbeidsmiljø som stimulerer til læring og utvikling Videreutvikle campusene slik at de understøtter varierte lærings- og arbeidsformer og er arenaer for debatt og utvikling

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark

Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark Virksomhetsidé Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer,

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016)

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) 1 Ambisjon Universitetet i Nordland skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging. Våren 2015, sammenliknet med våren 2014

Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging. Våren 2015, sammenliknet med våren 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging Våren 2015, sammenliknet med våren 2014 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Synlighet 5 3 Omdømme 9 2 1 Bakgrunn og formål Ny viten ny praksis

Detaljer

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Februar 2010 1 Rammebetingelsene Staten som eier stiller økende krav til norske universiteter og høyskoler

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 1 2 Politisk plattform verdier og mål, 2014 2016 Vedtatt på Unios representantskapsmøte 11. desember 2013 Verdier og mål Unio er en viktig samfunnsaktør som

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer