HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral i kommunen etter avslutningen av prosjektet «Integrering og inkludering av tilflyttere» den 31. desember En endelig beslutning og finansiering vil bli gjort i budsjettprosessen høsten Ved en videreføring av en frivilligsentral i Herøy kommune etter 31. desember 2014, ønsker Herøy kommune å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av foreningen «Møtestedet» og frivilligsentralen, med virkning fra 1. januar Bakgrunn: Herøy kommune fikk i 2011 tilsagn på statlige midler til Bolystprosjektet «Integrering og inkludering av tilflyttere», og det ble etablert et treårig prosjekt som skulle gå fra , med følgende delprosjekter og kostnadsrammer: Kontor bosetting og inkludering Velkomstpakke Norskkurs Integrering i skole og barnehage Innflytterdagen Inkludering i lag, foreninger Inkludering i nærmiljøet Integrering i arbeidslivet Gründerkurs innvandrere Boligbyggerkurs Kommunikasjon Møteplass Karriéreveiledning Følgeforskning SUM Prosjektet er finansiert på følgende måte: Statstilskudd via Bolystmidler i 2011 og 2012 Nordland fylkeskommune Kommunal egenandel SUM kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

2 I statusrapport per 1. oktober 2011 for prosjektet «Økt bosetting», beskrives formålet med tiltaket «Møteplass» på følgende måte: Gjennom å utvikle en møteplass - en internasjonal kafé vil vi øke trivselen og dermed bolyst i første omgang for innvandrerne. Kafeen skal også være et aktivitetssted, et møtested mellom innvandrere og lokalbefolkningen. Tiltaket var på dette tidspunktet under planlegging. I rapporten av , har prosjektet fått sitt endelige navn «Integrering og inkludering av tilflyttere». I denne rapporten settes oppstart av tiltaket møteplass til mai I 2012 endres tiltaket «Møteplass» til oppstart av en frivilligsentral med følgende oppgaver og funksjoner: Være et flerkulturelt møtested for frivillig virksomhet Være en arena for mangfold, inkludering og integrering Sette i verk aktiviteter som bidrar til integrering og inkludering Være et møtested for organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og personer som har behov for bistand Være initiativtaker og mobilisere for frivillig aktivitet Utvikle samarbeidsformer mellom offentlige og lokale organisasjoner Ha et ideelt (ikke økonomisk) formål Hensikten med å etablere en frivilligsentral var å styrke finansieringen av tiltaket «Møteplass», gjennom at staten går inn med en andel av finansieringen som kan være opptil 60 % av utgiftene, opp til en grense på kr per år. Det ble besluttet at frivillighetssentralen skulle etableres som en forening stiftet av tilflyttere til Herøy, men der privatpersoner, organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer og eiere. Den 21. mars 2012 ble det gjennomført et stiftelsesmøte med Stig Neraas som møteleder. På møte ble vedtektene for foreningen «Møtestedet» vedtatt, og følgende styre ble valgt: Rolandas Markevicius styreleder Valdis Soobik nestleder Aleksandar Micic styremedlem Tina Nilsen styremedlem Rasa Pumputiene - styremedlem Den 1. september ansatte foreningen «Møtestedet» Jelena Budesa i 100 % stilling som daglig leder av frivilligsentralen. Det var en utfordring at Herøy kommune som største bidragsyter til foreningen «Møtestedet» ikke var representert i styret. Dette ble endret våren 2013, da det ble valgt et nytt styre som består av følgende medlemmer: Stig Einar Neraas styreleder (Representerer Herøy kommune) Rasa Pumputiene styremedlem Geir Edwin Berglund styremedlem (Representerer Herøy kommune) Diana Vadisiene styremedlem Rolandas Markevicius styremedlem

3 I juni 2012 inngikk Herøy kommune en oppdragsavtale med foreningen «Møtestedet», der foreningen påtok seg følgende oppgaver: Å påta seg ansvaret for vask og vedlikehold av «Gamle Silvalen barnehage» Opprette et innvandrerkontor som skal holde oversikt over registrerte og ikke-registrerte innflyttere Utarbeide kontaktinformasjon, drive egen Facebookside og være tilgjengelige på e-post Utdele «Velkomstpakken» til nye innflyttere Holde åpent et «Studieverksted» Arrangere norskkurs for personer uten rett og plikt Legge til rette for kontor til Karrieresenteret, og inngå samarbeidsavtale om mulighet for karriereveiledning i foreningens lokaler Arrangere «Innflytterdagen» Arrangere en daglig møteplass og aktivitetssted for tilflyttere, lokalbefolkningen, lag og foreninger Arrangere «Mødretreff» for hjemmeværende mødre med små barn Bidra til at tilflyttere blir inkludert i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud, gjennom å invitere lag og foreninger til å bruke «Møtestedets» lokaler. Arrangere ungdomsklubb i samarbeid med ungdomsklubbens styre og foreldre. Som motytelse for disse oppgavene skulle Herøy kommune betale foreningen «Møtestedet kr i Med virkning fra 1. januar 2013 ble oppdragsavtalen avløst av en samarbeidsavtale mellom frivilligsentralen «Møtestedet» og Herøy kommune. Denne avtalen forpliktet Herøy kommune til å støtte foreningen «Møtestedet» med kroner i 2013 og 2014 mot at «Møtestedet» forpliktet seg til følgende oppgaver: Utvikle et møtested mellom tilflyttere og lokalbefolkningen Utvikle et møtested for kommunens ungdom basert på frivillig innsats Drive opplæring i norsk og samfunnsfag i samarbeid med kommunes voksenopplæring for innbyggere som ikke har rett eller plikt til slik opplæring Tilby opplæring i engelsk til kommunens innbyggere Være et bindeledd mellom tilflyttere/innvandrere og kommunen Arbeide for å få nye grupper til å bli inkludert i frivillig innsats og i arbeid innen lag, foreninger, aktiviteter og fritidstilbud i kommunen Finansieringen av samarbeidsavtalene med foreningen «Møtestedet» i årene går av midler avsatt til prosjekt «Integrering og inkludering av tilflyttere».

4 Saksutredning: Fra og med 1. januar 2015 er prosjekt «Integrering og inkludering av tilflyttere» avsluttet, og en eventuell videre finansiering av den kommunale andelen til en frivilligsentral må tas av kommunens ordinære budsjett. I forhold til en videre drift av en frivilligsentral i kommunen bør derfor to spørsmål vurderes: 1. Skal kommunen legge til rette for en videre drift av en frivilligsentral fra 1. januar 2015? 2. Hvilke føringer ønsker kommunen å legge i forhold til en videreføring av en frivilligsentral når det gjelder eierform og innhold? Det første spørsmålet er det naturlig å ta i forbindelse med kommunens budsjettarbeid til høsten. Det er likevel slik at frivilligsentraler har en søknadsfrist den 15. juni 2014 for søknad om statsstøtte for Hvis kommunen ønsker å ha muligheten til å videreføre en drift av en frivilligsentral i 2015 bør det søkes om dette. Da må kommunen som minimum ha et vedtak om at det er kommunens intensjon å videreføre driften. Dette er nok til at foreningen «Møtestedet» kan søke om tilskudd. Dersom kommunen ikke ønsker å videreføre sitt tilskudd i 2015, kan foreningen enten vurdere å finne annen lokal finansiering, eller avvikle driften å betale tilbake et eventuelt statstilskudd. Det viktige her er at frivilligsentralen har et grunnlag å søke ut fra. Når det gjelder eieform på en videreført frivillighetssentral, ønsket rådmannen dette vurdert, og nedsatte en arbeidsgruppe bestående av kommunalleder 2, Geir Berglund, og daglig leder av frivillighetssentralen, Jelena Budesa. Denne gruppen fikk i oppgave å se på styrker og svakheter ved organisering av en videreført frivilligsentral som en privat forening, eller som en kommunalt drevet frivilligsentral. I møte den 8. mai 2014 ble denne evalueringen gjennomført ved bruk av en SWOT-analyse, for å se på styrker, svakheter, muligheter og trusler ved de ulike organisasjonsformene. Arbeidsgruppa kom da frem til følgende argumenter: FRIVILLIGSENTRAL ORGANISERT SOM PRIVAT FORENING Styrker Muligheter Frihet til å prioritere oppgaver og økonomi ut fra frivillighetssentralens ståsted Gir frivillige organisasjoner og enkeltpersoner en mulighet til å være deleier. Svakheter Trusler Utfordring å finne aktive medlemmer som ønsker å delta i styret Få frivillige organisasjoner som er sterke nok til å kunne gi frivilligsentralen en forutsigbar drift i Utfordringer med lokal finansiering Herøy Svak tilknytning til kommunen som største lokale støttespiller Liten og sårbar driftsorganisasjon Utgifter knyttet til administrasjon/ regnskap er en relativt store i forhold til driftsbudsjettet

5 FRIVILLIGSENTRAL EID OG DREVET AV KOMMUNEN Styrker Muligheter En mer synlig og sterk arbeidsgiver Stabilt eierskap og profesjonell arbeidsgiver og administrator ansatte og en effektiv administrasjon Frivillighetssentralen leverer i dag i stor grad tjenester til kommunen Svakheter Prisgitt kommunens budsjett og politiske vedtak Frivillighetssentralen blir del av en stor organisasjon med tilbud om kompetanseheving for Et mer fleksibelt samarbeid mellom kommunen og frivilligsentralen, og sterkere integrasjon mellom frivillig arbeid og kommunale tjenester Trusler Frivilligsentralen kan i for stor grad bli en del av det kommunale tjenesteapparatet, og miste sin funksjon som frivilligsentral Anbefalingen til arbeidsgruppa er at kommunen gjennomfører en virksomhetsoverdragelse og overtar driften av frivilligsentralen, dersom den skal videreføres. Frivilligsentralen «Møtestedet» er en del av tiltakene i kommuneplanen gjennom følgende tiltak i «kommunedelplan for økt bosetting»: Tiltak 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Tiltaket innebærer at kontoret gradvis overføres til foreningen «Møtestedet», med ansvar for register over innbyggere og kontaktpunkt for innflyttere. Tiltak 4.2 Velkomstpakke Foreningen «Møtestedet» har ansvaret for utdeling av informasjon, Herøyskjorte og gavepakke til nye innbyggere. Tiltak 4.3 Norskkurs Tiltaket innebærer at det bør gjøres en vurdering av hvordan norskopplæring for EØSinnvandrere skal gjennomføres. Sektorplan for oppvekst og kultur har også tiltak som innvirker på frivilligsentralen og oppgavene den har i dag gjennomfølgende tiltak: Tiltak 1.7 Norskopplæring for kommunens innbyggere Tiltaket innebærer at det etableres en kommunal rett til norskopplæring for alle innbyggere i kommunen med behov, og at dette legges til kommunens voksenopplæring. Tiltak 2.2 Kultur-, folkehelse- og frivillighetsarbeid Dette tiltaket innebærer at det videreføres en frivilligsentral i kommunen fra etter i kommunal eller privat regi, og at det gjennomføres en evaluering av eierskapsmodell og innhold.

6 Vurdering: Saksbehandler anbefaler at det gjøres et intensjonsvedtak om videreføring av driften av en frivilligsentral i kommunen. Dette gir foreningen «Møtestedet» grunnlag for å kunne søke om statsstøtte for driftsåret Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse til kommunen vil en eventuell statsstøtte også bli overført til kommunen. Saksbehandler tilrår også at eierskapsformen på en videreført frivilligsentral vurderes. Ut fra de vurderinger som er gjort så langt, mener saksbehandler at det er mange fordeler forbundet med en kommunalt eid frivilligsentral. Dette gjelder særlig innsyn i driften, muligheten for påvirkning, koordinering med kommunale tjenester og at kommunen vil kunne få mer ut av satsede midler gjennom en mer effektiv organisasjon. En realitetsbehandling av en videreført kommunal støtte vil kunne bli gjennomført som en del av kommunens budsjettprosess. Dette bør avklares tidlig i budsjettprosessen, slik at det er mulig å gjøre en politisk beslutning om virksomhetsoverdragelse, og gjennomføre denne prosessen parallelt med kommunens budsjettvedtak. Vedlegg:

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet Herøy Frivilligsentral Møtestedet ÅRSBERETNING 2013 INNLEDNING Herøy Frivilligsentral har avsluttet det andre driftsåret. På lik linje med ca. 375 andre frivilligsentraler drives sentralen som et spleiselag

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer