VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND FOR KOMMUNENE ALSTAHAUG, DØNNA, HERØY, LEIFJORD, LURØY OG TRÆNA Samarbeidsavtalen om drift og organisering av Studiesenter RKK Ytre Helgeland er inngått mellom kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Studiesenter RKK Ytre Helgeland skal være et målrettet verktøy i kommunenes og næringslivets arbeid med å tilrettelegge for et kompetent arbeidsliv, regional utvikling og kompetanseutvikling generelt i den voksne befolkningen. Studier og kurs skal arrangeres etter ønske fra kommuner, private bedrifter og enkeltpersoner og gi voksne mulighet til å ta kompetansegivende opplæring/utdanning i sitt nærmiljø. Kontoret skal være et bindeledd mellom de enkelte kommunene, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, høgskoler og universitet og andre det er naturlig å samarbeide med, når det gjelder utviklingsarbeid og etter- og videreutdanning. Studiesenter RKK Ytre Helgeland organiseres og drives i tråd med og etter de retningslinjer som styret fastsetter. Avtalen gjelder så lenge ingen av de samarbeidende partene har sagt opp avtalen. Styret kan inngå avtaler også med andre samarbeidsparter. VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Studiesenter RKK Ytre Helgeland er organisert i henhold til kommunelovens 27. Styrets sammensetning Samarbeidskommunenes ordførere danner styre for Studiesenter RKK Ytre Helgeland. Område for styrets virksomhet Styret vedtar budsjett, årsmelding/regnskap og strategisk plan. Avtalen har egen administrasjon med kontorsted i Sandnessjøen. Rådmannen, eller den rådmannen utpeker, i de samarbeidende kommunene danner et fagstyre. Fagstyret velger leder og nestleder for 2 år om gangen. Daglig leder, rådmennene i samarbeidskommunene og leder for styret har møte- og talerett i fagstyret.

2 Fagorganisasjonene møter med en representant i styret og en representant i fagstyret med fulle rettigheter. Andre samarbeidsparter som det inngås midlertidige eller avgrensede avtaler med får møte-, tale- og forslagsrett i fagstyret. Studiesenter RKK Ytre Helgeland skal ha et administrasjonsutvalg bestående av leder og nestleder i styret og en representant fra fagorganisasjonene. Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Studiesenter RKK Ytre Helgeland som arbeidsgiver og de ansatte. De ansattes representant velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for arbeidsgiver. Daglig leder fungerer som sekretær for styringsorganene og fører møteprotokoll. Utskrift av denne sendes de samarbeidende parter. Styringsorganene er vedtaksføre når alle medlemmene er innkalt, og når minst halvparten av styremedlemmene er representert. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ved valg og tilsettinger avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning. Daglig leder tilsettes av styret. Leder og nestleder i styret forhandler leders lønn. Daglig leder tilsetter øvrig personale etter drøftinger med tillitsvalgte. Innskudd til virksomheten Lønns- og driftsutgifter ved Studiesenter RKK Ytre Helgelands virksomhet fordeles mellom samarbeidspartene etter følgende fordelingsnøkkel: 10 % av utgiftene fordeles likt mellom kommunene og 90 % fordeles etter folketall (fordelingsnøkkelen er fastlagt for valgperioden). Regnskap og revisjon utføres av kommunekassereren/revisjonen i kontorkommunen. Alle kommuner foretar halvårsviseinnbetalinger i forhold til godkjent budsjett. Eventuelt for mye betalt tilskudd tilbakeføres kommunen ved regnskapsavslutning. Kontorkommunen forskotterer driften av kontoret dersom dette er nødvendig. Daglig leder innehar anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder leders utgifter anvises av kontorkommunens valgte representant i styret. Vedkommende har også anvisningsmyndighet i daglig leders fravær. Tvistemål om Studiesenter RKK Ytre Helgeland som måtte oppstå mellom partene, skal avgjøres ved voldgift av ei nemnd på 3 personer oppnevnt av eierne. Endringer i avtalen kan foretas når mer enn halvparten av samarbeidspartene har godkjent styrets endringsforslag. Styret og kommunale myndigheter kan foreslå endring av regiongrenser. Myndighet til å ta opp lån m.m. Styret har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser utover det vedtatte nettodriftsbudsjettet. Uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet

3 Samarbeidsavtalen mellom partene er bindende. Dersom en part ønsker å gå ut av samarbeidet, må det sendes skriftlig melding til styret og de samarbeidende parter med minst 2 - to års varsel. Fristen regnes fra 31. desember det året oppsigelsen finner sted. Saksutredning: Fra og med etablerte RKK Ytre Helgeland studiesentervirksomhet som en prøveordning. Planen var at ordningen skulle vurderes innen utgangen av Av kapasitetsmessige grunner og i påvente av behandling av studiesentervirksomheten i Nordland fylkeskommune, ble saken ikke tatt opp i RKK sine styringsorgan før i Fylkestinget behandlet saken først den Fylkesrådet gjorde følgende vedtak: 1. Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre må ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. 2. Studiesentrenes oppgave er å kartlegge behovet for kompetanse i lokalsamfunnene, målbære dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i nær-regionene i tråd med arbeids- og næringslivets behov. 3. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø og bedre koordinerte tilbud overfor brukerne og en tydelig struktur i den enkelte region, forutsetter fylkestinget ei samordning av regionale aktører. I et videre utviklingsarbeid må en sammenslåing av RKK og studiesenterfunksjon som i dag er ivaretatt av andre, tas opp i den enkelte region. Fylkestinget legger til grunn at det må arbeides for en samlokalisering av virksomhetene for voksnes læring der dette praktisk lar seg gjennomføre. 4. Basert på fastsatte kriterier for støtte og lokalt forankrede søknader fra den enkelte region, vil fylkeskommunen bidra med delfinansiering av virksomheten rettet mot næringslivets behov til oppstart og utprøving av arbeidet. Søknadene må behandles innen det ordinære søknadssystem på regionale utviklingsmidler og vurderes i forhold til andre tiltak. Søknader som medfører sammenslåing og/eller samlokalisering av kompetanseaktører vil bli prioritert. For å kunne finansiere tiltak utover 2016 må det vurderes å sette av midler på det ordinære budsjettet og innarbeides i økonomiplanen. 5. Det må arbeides med å få på plass et nasjonalt studiesenterprogram der nasjonale myndigheter bidrar med delfinansiering ut fra fastsatte kriterier. Regionale utviklingsmidler i fylkeskommunen vil da kunne utløses. RKK Ytre Helgeland, i samarbeid med fagstyret, har over en møterekke arbeidet med innholdet i en ny samarbeidsavtale som også ivaretar RKK sin rolle som studiesenter. Følgende retningslinjer ble lagt i møte i fagstyret den : 1. Navnebytte til Studiesenter RKK Ytre Helgeland 2. Rektor v. videregående skole går inn som fast medlem i RKKs fagstyre 3. Det vurderes et ev. partnerskap/medlemskap for det private næringslivet 4. Det lages en oppdatering av gjeldende samarbeidsavtale mellom kommunene vedrørende RKK som sendes til kommunene for behandling.

4 5. Det velges ingen fast representant for det private næringslivet til fagstyret. Fagstyret inviterer inn folk fra næringslivet for å presentere aktuelle problemstillinger. Fagstyret godkjente forslaget til ny samarbeidsavtale i møte den , og forslaget ble behandlet og vedtatt av styret i møte den , og sendes i behandling i den enkelte samarbeidskommune. Følgende avtaletekst forslås vedtatt: SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND FOR KOMMUNENE ALSTAHAUG, DØNNA, HERØY, LEIFJORD, LURØY OG TRÆNA Samarbeidsavtalen om drift og organisering av Studiesenter RKK Ytre Helgeland er inngått mellom kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Studiesenter RKK Ytre Helgeland skal være et målrettet verktøy i kommunenes og næringslivets arbeid med å tilrettelegge for et kompetent arbeidsliv, regional utvikling og kompetanseutvikling generelt i den voksne befolkningen. Studier og kurs skal arrangeres etter ønske fra kommuner, private bedrifter og enkeltpersoner og gi voksne mulighet til å ta kompetansegivende opplæring/utdanning i sitt nærmiljø. Kontoret skal være et bindeledd mellom de enkelte kommunene, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, høgskoler og universitet og andre det er naturlig å samarbeide med, når det gjelder utviklingsarbeid og etter- og videreutdanning. Studiesenter RKK Ytre Helgeland organiseres og drives i tråd med og etter de retningslinjer som styret fastsetter. Avtalen gjelder så lenge ingen av de samarbeidende partene har sagt opp avtalen. Styret kan inngå avtaler også med andre samarbeidsparter. VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Studiesenter RKK Ytre Helgeland er organisert i henhold til kommunelovens 27. Styrets sammensetning Samarbeidskommunenes ordførere danner styre for Studiesenter RKK Ytre Helgeland. Område for styrets virksomhet Styret vedtar budsjett, årsmelding/regnskap og strategisk plan. Avtalen har egen administrasjon med kontorsted i Sandnessjøen. Rådmannen, eller den rådmannen utpeker, i de samarbeidende kommunene danner et fagstyre. Fagstyret velger leder og nestleder for 2 år om gangen. Daglig leder, rådmennene i samarbeidskommunene og leder for styret har møte- og talerett i fagstyret. Fagorganisasjonene møter med en representant i styret og en representant i fagstyret med fulle rettigheter. Andre samarbeidsparter som det inngås midlertidige eller avgrensede avtaler med får møte-, tale- og forslagsrett i fagstyret.

5 Studiesenter RKK Ytre Helgeland skal ha et administrasjonsutvalg bestående av leder og nestleder i styret og en representant fra fagorganisasjonene. Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Studiesenter RKK Ytre Helgeland som arbeidsgiver og de ansatte. De ansattes representant velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for arbeidsgiver. Daglig leder fungerer som sekretær for styringsorganene og fører møteprotokoll. Utskrift av denne sendes de samarbeidende parter. Styringsorganene er vedtaksføre når alle medlemmene er innkalt, og når minst halvparten av styremedlemmene er representert. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ved valg og tilsettinger avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning. Daglig leder tilsettes av styret. Leder og nestleder i styret forhandler leders lønn. Daglig leder tilsetter øvrig personale etter drøftinger med tillitsvalgte. Innskudd til virksomheten Lønns- og driftsutgifter ved Studiesenter RKK Ytre Helgelands virksomhet fordeles mellom samarbeidspartene etter følgende fordelingsnøkkel: 10 % av utgiftene fordeles likt mellom kommunene og 90 % fordeles etter folketall (fordelingsnøkkelen er fastlagt for valgperioden). Regnskap og revisjon utføres av kommunekassereren/revisjonen i kontorkommunen. Alle kommuner foretar halvårsviseinnbetalinger i forhold til godkjent budsjett. Eventuelt for mye betalt tilskudd tilbakeføres kommunen ved regnskapsavslutning. Kontorkommunen forskotterer driften av kontoret dersom dette er nødvendig. Daglig leder innehar anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder leders utgifter anvises av kontorkommunens valgte representant i styret. Vedkommende har også anvisningsmyndighet i daglig leders fravær. Tvistemål om Studiesenter RKK Ytre Helgeland som måtte oppstå mellom partene, skal avgjøres ved voldgift av ei nemnd på 3 personer oppnevnt av eierne. Endringer i avtalen kan foretas når mer enn halvparten av samarbeidspartene har godkjent styrets endringsforslag. Styret og kommunale myndigheter kan foreslå endring av regiongrenser. Myndighet til å ta opp lån m.m. Styret har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser utover det vedtatte nettodriftsbudsjettet.

6 Uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet Samarbeidsavtalen mellom partene er bindende. Dersom en part ønsker å gå ut av samarbeidet, må det sendes skriftlig melding til styret og de samarbeidende parter med minst 2 - to års varsel. Fristen regnes fra 31. desember det året oppsigelsen finner sted. Vedlegg:

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer Arkivsak 200503763-3 Arkivnr. E: 064 A43 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 06.12.2010 32/10 Fylkestinget 14.12.2010 82/10 Oppretting av et felles interkommunalt

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært møte i Helgeland Regionråd

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer