HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 NORSKOPPLÆRING FOR NYE INNBYGGERE Rådmannens innstilling: 1. Fra og med høsten 2010 igangsettes det tilbud om norskopplæring for nye innbyggere i Herøy kommune. Tilbudet organiseres som et prosjekt og avsluttes og evalueres høsten Det innføres en elevavgift på kr ,- per år for deltakerne. I tillegg kommer utgifter til lærebøker på rundt kr. 500,-. 3. Norskopplæringen følger skoleåret/skolerute for Herøy og gjennomføres med 4 undervisningstimer per uke over 38 uker for inntil to grupper, totalt 8 undervisningstimer per uke. 4. Det igangsettes inntil to undervisningsgrupper. Maksimum deltakerantall er 25 per gruppe. Det igangsettes ikke undervisnings i en gruppe dersom den har færre enn 10 deltakere. 5. Herøy kommune setter inn en 38 % lærerstilling i prosjektet og dekker kostnader med inntil kr i 2010, kr i 2011 og kr i Det forutsettes at næringslivet går inn i prosjektet med samme beløp som kommunen. Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret har satt i gang arbeidet med å utvikle en ny kommuneplan for perioden I dette arbeidet har kommunestyret fastlagt følgende hovedsatsingsområder: - Næringsutvikling - Økt bosetting En konsekvens av ekspansjonen i næringslivet i Herøy er at behovet for arbeidskraft er større enn det som finnes tilgjengelig blant innbyggerne i Herøy. Dette har ført til at den generelle arbeidsinnvandringen til Herøy er økende. Dette gjelder spesielt fra nordiske land og Øst-Europa. Disse gruppene faller utenom de som har rett og plikt til norskopplæring. Gjennom prosjekt Økt bosetting har kommunen sett at etterspørsel etter norskkurs for innbyggere i Herøy med utenlandsk opprinnelse har økt. Å tilby disse gruppene norskopplæring vil kunne være

2 en viktig faktor for stabiliteten i arbeidsmarkedet i Herøy, og også ha en gunstig effekt på bosetting og integrering av nye, fremmedspråklige innbyggere. Herøy kommune har i dag et apparat på plass for å kunne gi bosatte flyktninger og andre som har rett og plikt til norskundervisning med samfunnskunnskap et tilbud. Frem til i dag har vi i stor grad integrert innbyggere som ikke har rett og plikt, men ønsker norskopplæring inn i dette opplegget. Gjennom fokuset på økt bosetting har etterspørselen etter norskopplæring vært økende, og det eksisterende tilbudet er lite tilpasset til den nye gruppen. Det er derfor behov for å utrede organisering og kostnadsdekning for et nytt tilbud. Behov En stor andel av potensielle nye innbyggere i Herøy er personer som kommer fra utlandet. Noen av disse har rett og plikt til norskopplæring og har krav på 300 timer gratis opplæring. Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett eller plikt til norskopplæring. Det er klart negativt for Herøy kommune å ha en større andel av arbeidsinnvandrere med kortvarig opphold i Herøy. Administrasjonen ser der derfor som en viktig målsetting å legge til rette for at personer som flytter til Herøy bosetter seg her. En viktig faktor for å påvirke dette er å legge til rette for en rask integrasjon av nye innbyggere i samfunnslivet i Herøy. En vesentlig forutsetning for dette er at de behersker norsk. Leder for Prosjekt økt bosetting, Stig Neraas, har gjennomført en uformell kartlegging ved Marine Harvest av hvem som har behov for norskopplæring blant de ansatte. Tilbakemeldingen så langt har vært overveldende, da rundt 50 personer har meldt sin interesse. En utfordring i forhold til organiseringen av et opplæringstilbud vil være at flesteparten som deltar arbeider i skiftordning, noe som betyr at det bør gjennomføres opplæring både på kveldstid og dagtid for å få til en effektiv progresjon. Innhold Rektor ved Herøy sentralskole, Lars Olav Mogård-Larsen, har gitt tilbakemelding om at det ikke er mulig å gjennomføre denne typen norskopplæring innenfor ressursene rettet mot innbyggere med rett og plikt til norskopplæring. Årsaken til dette er størrelsen på den nye gruppen, og at de har behov for et annet pedagogisk innhold og progresjon. Forslaget fra Herøy sentralskole/dønna voksenopplæring er å lage et eget opplegg som i utgangspunktet er et rent norskkurs, der organiseringen er rettet mot en større homogen gruppe som har rimelig likt utgangspunkt, og med en fast progresjon. Opplæringen går over to semester, med mulighet for oppstart av ny gruppe hvert semester, og med semesterstart i august og januar. Opplegget følger skoleåret og går over 38 uker med fire til åtte undervisningstimer i uke. Opplæringen vil da bestå av totalt undervisningstimer over ett år. Utgifter Behovet for lærerressurser vil være som følger per gruppe (10 25 elever): u.time/uke Stillings% Lønn/år 1 4, , ,

3 4 18, , , , , Her har jeg tatt utgangspunkt i leseplikt lik norskundervisning på ungdomstrinnet og en årslønn på kr Utgiftene til lærebøker forutsettes dekket av den enkelte elev. Dette kan beløpe seg til omkring kr. 500,- for et undervisningsår. Det bør også settes av en pott penger til undervisningsmateriell og lignende i en størrelsesorden på kr ,- per gruppe per år. Inntekter Kostnadene til kommunen kan enten delvis eller helt dekkes inn gjennom en elevavgift. Inntektene per gruppe vil da kunne se slik ut: Årsavgift 10 elever 25 elever Vi ser da at opplæringen vil være selvfinansierende for en gruppe på 25 elever med følgende elevavgiftssatser: 4 t/u kr ,- 6 t/u kr ,- 8 t/u kr ,- Dersom opplæringen skal gjennomføres til selvkost blir elevavgiften følgende: Elevtall 4 t/u 6 t/u 8 t/u

4 En elevavgift vil kunne virke motiverende på deltakerne for å gjennomføre kurset, men vil kunne ekskludere mange dersom prisen blir for høy. En realistisk finansieringsmodell vil derfor være en kostnadsdeling mellom kursdeltakerne, næringslivet og kommunen med en tredjedel av utgiftene hver. Et mulig scenario for utgiftsdeling per igangsatt gruppe vil da kunne bli som følger: Utgiftsfordeling Elevtall Elevavgift Utgifter Elever Næringsliv Kommune Vurdering Saksbehandler ser det som vesentlig at satsen for elevpenger rettet mot den enkelte elev ikke blir for høyt. Dette vil kunne ekskludere mange som ønsker å delta på norskopplæringen. Saksbehandler tilrår at elevpengesatsen settes til kr ,- per år (kr ,- per semester) Noen arbeidsinnvandrere velger av skatte- og avgiftsmessige årsaker å ikke melde flytting til Herøy(Norge). Kommuneøkonomien og målsettingen til kommunen om økt bosetting tilsier at de som er innbyggere i Herøy og planlegger å ha varig opphold i kommunen bør prioriteres. Saksbehandler foreslår derfor at det bør settes som en forutsetning for deltakelse på norskkurset at de har meldt flytting til kommunen. For å sikre kvaliteten i undervisningen og oversikt over økonomien bør det settes en minimumsgrense for gruppestørrelse før en ny gruppe starter opp. Det bør også settes en maksimumsstørrelse på gruppen slik at det blir en overkommelig jobb for læreren å følge opp den enkelte elev. Saksbehandler foreslår at det settes en minimumsgrense på 10 elever og en maksimumsgrense på 25 elever. I dag er situasjonen slik at det er et udekket behov for norskopplæring som fører til at det vil være ekstra stor pågang ved oppstart av et slikt tilbud. Etter hvert som behovet dekkes vil sannsynligvis antall nye innbyggere med behov for norskopplæring gå ned. Oppgaven, slik saksbehandler ser det, vil være å gjennomføre et dugnadsarbeid med å bosette å integrere arbeidsinnvandrere som allerede er i Herøy. Oppdraget vil være av tidsavgrenset karakter og kunne gjennomføres som et prøveprosjekt over ett til to år med en påfølgende evaluering av behov, resultat og økonomi.

5 Saksbehandler foreslår at det iverksettes et tilbud om norskopplæring for arbeidsinnvandrere som bosetter seg i Herøy. Tilbudet gjennomføres som et toårig prøveprosjekt. Det tilbys et undervisningstilbud med fire undervisningstimer per uke (timer á 45 minutter) som følger skoleruta for grunnskolen og har en varighet på 38 uker, totalt 152 undervisningstimer. Tilbudet startes opp hvert semester (august og januar) dersom det er behov for det og elevgrunnlaget er tilstede. Det bør settes av en liten pott til undervisningsmidler og annet i størrelsesorden per semester Med en elevavgiftssats på kr ,- per år og et timetall på 4 undervisningstimer/uke vil kostnadene for kommunen per igangsatt gruppe bli som følger: År Elevpenger Lønnsutgifter Andre utgifter Kommunal kostnad Hoveddelen av potensielle kursdeltakere vil være personer som er ansatt ved Marine Harvest. Disse arbeider i skiftordning, noe som kompliserer og fordyrer organiseringen av et undervisningstilbud, da det må lages et opplegg som både går på dagtid og kveldtid. Saksbehandler anser det derfor som en forutsetning for å få finansiert prosjektet at næringslivet bidrar. Det vil være naturlig at vi får en tredeling av utgiftene der elevene betaler en del gjennom en elevavgift og at næringslivet og kommunen går inn med hver sin tredjedel. Ut fra det kartlagte behovet tilrår saksbehandler at det settes av ressurser til å starte opp to grupper høsten Med forutsetning om deltakelse fra næringslivet blir de totale utgiftene for kommunen i prosjektperioden som følger: År Kommunal kostnad Dersom næringslivet ikke bidrar vil de kommunale utgiftene dobles. Vedlegg:

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2015 28.05.2015 Kommunestyret 11.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2015 28.05.2015 Kommunestyret 11.06.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1294-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2015 28.05.2015 Kommunestyret 11.06.2015 Tilflyttertjenesten

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN 2010-2013. MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring. Krafttak for norskopplæring delrapport 3

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring. Krafttak for norskopplæring delrapport 3 Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli Lærere i Oslo voksenopplæring Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring delrapport 3 Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli Lærere i Oslo voksenopplæring

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tor Fredriksen ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tor Fredriksen ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/833-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE Beregnet til Hamar kommune Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2011 HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer