KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009."

Transkript

1 KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA

2 Behandlet i Kommunestyret des Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4 IKT ferdigheter - også for voksne?...4 Ansatte i voksenopplæringen og IKT kompetanse...4 Introduksjonsloven og konsekvenser for Kåfjord kommune interkommunalt samarbeid...5 Introduksjonsordning...5 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap...5 Tilskuddsordningens konsekvenser...5 Interkommunalt samarbeid eller andre aktører tar over?...6 Overgangsordning...6 Nettbasert undervisning...6 Stillinger og organisasjon...7 Alternativt: interkommunalt samarbeid...7 Budsjett...7 Alternativ for budsjett: delfinansiering av interkommunalt samarbeid...7 Kartlegging av behov...8 For søkere...8 Framgangsmåte for søkere...8 Oppsummering av plan i hovedpunkter, anbefalinger...8 Kartlegging om behov for grunnskoleopplæring for voksne i Kåfjord kommune...9 Grunnskoleopplæring for voksne...9 IKT sertifikat...9 Skjema 10 2

3 Voksenopplæringen i Kåfjord kommune plan for å etablere et permanent undervisningstilbud for voksne Individets rett til grunnskole og kommunens plikt til å sørge for denne Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har jfr. Opplæringslovens 4A-1, rett til gratis undervisning og undervisningsmateriell. Retten gjelder selv om grunnskolen er fullført tidligere. Voksne som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel bety avkortet læringsløp på bakgrunn av den kunnskapen den enkelte allerede har. For øvrig vises det til opplæringslovens 4A-2 Spesialundervisning for voksne, Ot.prop. nr. 44( ), L-97-S Grunnskoleopplæring for voksne-veiledning eller eventuelt ny læreplan. Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset den enkeltes behov. Retten gjelder norske statsborgere så vel som innvandrere og flyktninger. Kommunen har jfr. Opplæringslovens 4A-4 plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne samt å dokumentere denne. For å oppfylle denne plikten kan kommunen bruke egen voksenopplæring, studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre som gir tilbud om grunnskoleopplæring. I Kåfjord kommune har det ikke vært gitt et ordinært voksenopplæringstilbud. Tilbud om undervisning i Norsk med samfunnsfag har vært gitt flyktninger og innvandrere. 3

4 Grunnskoleopplæring for voksne I grunnskoleopplæring for voksne kan det gis opplæring i ett eller flere fag. Får å få fullt grunnskolevitnemål, må søker ha fem fag, tre skriftlige og to muntlige. Dette kan være: Norsk/norsk som 2.språk Engelsk Samisk Matematikk Samfunnsfag Natur- og miljøfag Livssyn og/eller kristendom Det kan søkes om enkeltfag, men de som skal ha fullt grunnskolevitnemål må ha fem fag. En søker kan mangle et eller flere av de nevnte fag for å komplettere grunnskolevitnemål og kan da søke om enkeltfag. IKT ferdigheter - også for voksne? I forbindelse med oppfølging av IKT plan for grunnskolen, K-sak 80/05 pt. 7 rammeplan for IKT-ferdigheter, har grunnskolens IKT gruppe utarbeidet Rammeplan for IKT ferdigheter i grunnskolene i Kåfjord Gaivuotna (2006) Denne planen inneholder kompetansemål utarbeidet i samsvar med den nye læreplanen. Disse er IKT sertifikat IKT ferdigheter for elevene Forslag til digitale læremidler IKT kompetanse for lærerne Kompetansehevingsplan for lærere En stor del av den voksne befolkningen kan ha behov for opplæring for å nå de samme kompetansemål og ferdigheter som beskrevet i rammeplanen. IKT-sertifikatet, et dokument som skal vise graden av oppnådd IKT kompetanse, utstedes på grunnlag av kunnskap tilegnet gjennom i ti trinn. Med enkelte tilpasninger, for eksempel i større moduler, kan innholdet tilpasses en voksenopplæringsmodell. Det bør være et mål for Kåfjord Gaivuotna i forbindelse med kommunens satsing på bredbånd at så mange som mulig av kommunens innbyggere har et minimum av IKT kompetanse. Lærerkrefter hentes inn internt i kommunen eller eksternt fra andre aktuelle aktører, bl.a firmaet IBIS, IKT, Tromsø. For øvrig innhold vises det til rammeplan for IKT ferdigheter i grunnskolen, k-sak 80/05. 4

5 Ansatte i voksenopplæringen og IKT kompetanse Det vil være viktig at de til enhver tid ansatte i voksenopplæringen får tilbud om grunnopplæring i IKT i likhet med det som foreslåes i kompetansehevingsplan for grunnskolelærere i rammeplanen. Dette vil sikre en minimumskompetanse blant alle som skal arbeide med voksne elever. Det bør derfor også vurderes muligheter for videreutdanning innen IKT for ansatte i voksenopplæringen ved behov. Introduksjonsloven og konsekvenser for Kåfjord kommune interkommunalt samarbeid Introduksjonsordning Gjelder som rett og plikt i hovedsak for flyktninger og asylsøkere som kom til Norge etter 1. Januar 2003, og som er bosatt i kommunen etter avtale med UDI. Det skal utarbeides en skriftlig samarbeidsavtale mellom A etat og kommunen hvor det klart skal framgå hvilke oppgaver de har i forhold til programmet og den enkelte deltaker. Ordningen omfatter m.a.o. en individuell introduksjonsplan og økonomisk støtte i perioden planen gjennomføres Andre innvandrere kan tilbys en slik ordning, dersom kommunen ønsker det. Kåfjord kommune har i 2006 ingen flyktninger eller andre i slik ordning. Rettighetene reguleres ved Lov om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. (Rundskriv H-20/03). Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsloven fra og med omfatter gir rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk. Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har rett og plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er kommunen som har ansvar for å tilrettelegge opplæringen. 50 timer av disse skal være samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Opplæringen er gratis For å få bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, må innvandrere gjennomføre 300 timer opplæring eller kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk eller samisk. Dette gjelder personer som har fått oppholdstillatelse etter 1. september For personer som har fått oppholdstillatelse før 1. september 2005, gjelder det en overgangsordning. For å få bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap vil det være et vilkår at søkeren har gjennomført disse timene. Det kan innvilges fritak fra de 300 timene dersom det kan dokumenteres tilstrekkelige norskferdigheter. Rett og plikt gjelder aldersgruppen år men kommunen kan velge å 5

6 gi undervisning også til andre. Aldersgruppen år har rett, men ikke plikt til å gjennomføre opplæringen. Tilskuddsordningens konsekvenser Med introduksjonsloven følger ei ny tilskuddsordning. Tidligere var norskopplæringen refusjonsberettiget, noe som betydde at kommunene fikk refundert både deltaker- og lærertimer. Den nye ordningen er stykkprisfinansiert, per capita. Dette vil gi et tilskudd på totalt eller ,- per person alt etter hvilket geografisk område denne kommer fra. I tillegg kommer et resultattilskudd på kr ,- for hver som består enten den skriftlige eller muntlige delen av prøven. I tillegg kommer noen skjønnsmidler. Det betyr at en må ha minimum 5 x = for å dekke ei full lærerstilling med sosiale utgifter. Interkommunalt samarbeid eller andre aktører tar over? Dette betyr i praksis at kommunes plikt til å tilby opplæring i norsk med samfunnskunnskap blir økonomiske vanskelig å gjennomføre for Kåfjord kommune dersom det ikke kommer flere innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Ordningen vil kun la seg forsvare dersom antallet innvandrere gir grunnlag for å etablere større klasser der de samlede tilskudd kan forsvare lønnsutgiftene. Ordningen favoriserer byer eller store tettsteder der per capita ordningen gir tilstrekkelig midler til å ansette lærere. Opplæringen må derfor søkes løst som et interkommunalt samarbeid mellom to eller flere kommuner. Dette også fordi det vil bli ei stor utfordring for en liten kommune å organisere differensiert og tilpasset opplæring i norsk og samfunnskunnskap til grupper med ulik bakgrunn og språk. I dag kan opplæring i samfunnskunnskap på norsk og engelsk tilbys. Løsningen kan være å søke et interkommunalt samarbeid i Nord-Troms og Tromsø. Regionrådene må, i samråd med fylkesmannen og voksenopplæringen/undervisningsaktørene i de enkelte kommunene, forsøke å finne fram til ei modell og infrastrukturløsninger gjør det mulig å tilby nødvendige ordninger og undervisning for immigranter, flyktninger og asylsøkere. Et annet alternativ er å følge Storfjord kommunes eksempel. Det er å la Folkeuniversitetet i Nord-Troms eller andre aktører overta undervisningen. Dette må i tilfelle vurderes av rådmannen og er ikke utredet som et alternativ her. Alternativt: Dersom svært mange voksne i kommunen ønsker voksenopplæring, vil det være mulig i å tilby norskundervisning og samfunnskunnskap på norsk eller engelsk eller på de språk som undervisningspersonell tilgjengelig for voksenopplæringen behersker. 6

7 Overgangsordning Kåfjord kommune har i dag flere innvandrere som kom før Disse har oppholdstillatelse og følger de gamle reglene for norskopplæringen som gjelder inntil denne datoen. Det vil bli en overgangsordning i fem år fra , altså gjelder gammel ordning i inntil fem år etter at endringen trådte i kraft for dem som kom før Nettbasert undervisning Det kan tenkes at nettundervisning kan være en del av løsningen på noen av disse utfordringene når det gjelder nye innvandrere og muligens også i regulær voksenopplæring. De fleste kommuner har i dag tilgang på slikt utstyr. Samisk språksenter driver i dag med nettundervisning på regulær basis for sine studenter. Nettundervisningen gis som et utfyllende tilbud ved siden av ordinær lokal undervisning. Det vil si at det ved siden av nettundervisning jevnlig legges opp til samlinger for alle som deltar i undervisning. 7

8 Stillinger og organisasjon For å kunne oppfylle de lovpålagte krav til voksenopplæring, som vil si ei styrking av voksenopplæringen, anbefales det å ansette daglig leder/rektor i tillegg til minimum en faglærer. Voksenopplæringens status må oppgraderes og bli en langt synlig og mer integrert del av Kåfjord kommune. Kommunen i samarbeid med voksenopplæringen, anbefales aktivt å markedsføre sine tilbud ovenfor befolkningen. Alternativt: interkommunalt samarbeid Dersom behovet er lite i Kåfjord kan det det søkes interkommunalt samarbeid gjennom Nord -Troms regionråd eller de enkelte kommuner. Budsjett Dagens budsjett utgjør i underkant av ,- dette er nok til å drifte ei stilling. For å få ei fullverdig voksenopplæring som skal være i stand til å møte de krav som stilles faglig-pedagogisk og administrativt, må kommunen legge opp et fast driftsbudsjett på 1,5 mill. pr. år. Dette fordi det i deler av undervisningen spesielt innen IKT, må inngås avtaler med eksterne lærekrefter. I tillegg bør undervisningslokaler, undervisningsmateriale og annet oppgraderes for å møte dagens krav. Voksenopplæringen bør ved daglig leder/rektor disponere de budsjettrammer som stilles til rådighet. Slik blir også voksenopplæringen en selvstendig og langt bedre integrert del av Kåfjord kommune. Driftsbudsjett voksenopplæringen pr. år Lønn, ansatte inkl. vikarer og sosiale utgifter Eksterne lærekrefter IKT, innleie Materiell Annet Leie, lokaler ca pr.mnd Sum Investeringsbudsjett tre første år, stipulert IKT utsyr Oppgradering av undervisningslokaler Sum Alternativ for budsjett: delfinansiering av interkommunalt samarbeid Nord - Troms regionråd utarbeider en finansieringsplan for interkommunalt samarbeide om voksenopplæringen. 8

9 Kartlegging av behov Vedlagt i denne planen er et forslag til kartleggingskjema som har som mål å kartlegge behov for voksenopplæring i kommunen. En slik undersøkelse vil gi oppmerksomhet rettet mot voksenopplæringstilbudet, et grunnlag for å ta politiske beslutninger og gi rektor eller ansvarlig for voksenopplæringen et verktøy i undervisningsplanleggingen. Det forutsettes at Kåfjord kommune bruker media til å løfte saken ut i det offentlige rom. Se vedlegg 1. For søkere Framgangsmåte for søkere Kommunen skal gi nærmere opplysninger om hva slags tilbud som finnes. Søkere som ikke får innfridd sine rettigheter kan klage. Klagen må først sendes til instansen som har truffet vedtaket, for eksempel kommunen. Dersom søker ikke får medhold i klagen hos første instans, kan saken sendes til fylkesmannen for endelig klagebehandling. Du finner oversikten over fylkesmennene på Oppsummering av plan i hovedpunkter, anbefalinger Det iverksettes en undersøkelse om behovet for voksenopplæring Ved stort behov avsetter Kåfjord kommune årlig 1,3 millioner kroner til voksenopplæringen. Det opprettes tilbud om ordinær voksenopplæring der også norskundervisning for innvandrere kan tilbys. 50 timer samfunnsfagundervisning på et språk innvandreren forstår, på andre språk enn norsk og engelsk, vil likevel bli problematisk å gjennomføre lokalt. Dersom behovet for voksenopplæring er lite, søkes interkommunalt samarbeid om både ordinær voksenopplæring og undervisningstilbud til innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap. 9

10 Kartlegging om behov for grunnskoleopplæring for voksne i Kåfjord kommune Rett til grunnskole Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har jfr. Opplæringslovens 4A-1, rett til gratis undervisning og undervisningsmateriell. Retten gjelder selv om grunnskolen er fullført tidligere. Voksne som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel bety avkortet læringsløp på bakgrunn av den kunnskapen den enkelte allerede har. Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset den enkeltes behov. Retten gjelder norske statsborgere så vel som innvandrere og flyktninger. Grunnskoleopplæring for voksne I grunnskoleopplæring for voksne kan det gis opplæring i ett eller flere fag. Får å få fullt grunnskolevitnemål, må søker ha fem fag, tre skriftlige og to muntlige. Norsk/norsk som 2.språk Engelsk Samisk Matematikk Samfunnsfag Natur- og miljøfag Livssyn og/eller kristendom Det kan søkes om enkeltfag, men de som skal ha fullt grunnskolevitnemål må ha fem fag. En søker kan mangle et eller flere av de nevnte fag for å komplettere grunnskolevitnemål og kan da søke om enkeltfag. IKT sertifikat I tillegg tilbys alle voksne innbyggere i Kåfjord med behov for dette, opplæring i IKT(Informasjon og kommunikasjonsteknologi). Visjonen er at alle borgere som ønsker det, skal ha minimumskompetanse i bruk av slik teknologi. Innholdet tilsvarer det alle elever i grunnskolen i dag må lære men er tilpasset voksne. Gjennomgått kurs gir IKT sertifikat og gir grunnlag for videre utdanning innen feltet dersom ønskelig. IKT kompetanse er også viktig for de som ønsker å drive næringsvirksomhet. IKT tilbudet som kommunen vil gi, må sees i sammenheng med bredbåndssatsinga som nå er på gang. 10

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer