Informasjonshefte om inntak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte om inntak:"

Transkript

1 Videregående opplæring skoleåret Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generell informasjon Om søknaden Klageadgang Informasjon om søknad om fortrinnsrett og individuell vurdering Søknad om fortrinnsrett Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg Søknad om fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Søknad om fortrinnsrett til inntak for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk Søknad om fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid Individuell vurdering Søkere som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene Søkere med rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene Søkere uten tallkarakter eller uten sammenlignbart karaktergrunnlag Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt Søkere uten vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse Informasjon som gjelder for minoritetsspråklige søkere Minoritetsspråklige søkere Minoritetsspråklige elever som har vitnemål fra norsk grunnskole Dokumentasjon Innføringstilbud for minoritetsspråklige søkere Tilrettelagt opplæring eller spesialundervisning Oversikt over tilleggsskjemaer som skal brukes ved inntaket til skoleåret

4 1.0 Generell informasjon Ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. Hele retten til videregående opplæring må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem (evt. seks) år fra det tidspunktet vedkommende begynner på opplæringen, og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år. Retten til opplæring gjelder utdanningsprogram, ikke rett til inntak på en bestemt skole, jr. forskrift til opplæringsloven Om søknaden Alle søkere til videregående opplæring fyller ut ordinært elektronisk søknadsskjema på Tilleggsskjema med vedlegg skal sendes: Vestfold fylkeskommune v/skoleseksjonen, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg Alle søkere til videregående trinn 1 skal føre opp 3 ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Vi ber om at søker/rådgiver kontrollerer at det er samsvar mellom den elektroniske søknaden og vedleggsskjema. Ved søking til Vg2 og Vg3 må søkere føre opp minimum ett programområde som de er kvalifisert til å søke på. Avgiverskole må kontrollere at søknaden er fullstendig og inneholder relevante opplysninger om søkeren. 1.0 Klageadgang Etter Forvaltningsloven 28 har søker adgang til å klage på resultatet av inntak. Klagefristen er 3 uker fra den datoen søkeren mottar svar på sin oppgitte adresse (Forvaltningsloven 29, 1.ledd). Eventuell klage sendes til Vestfold fylkeskommune v/ skoleseksjonen, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg. Når det gjelder enkeltvedtak om spesialundervisning for elever i videregående skoler, er det skolens rektor som fatter enkeltvedtaket. Dette vedtaket kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven 28. Klagefristen er 3 uker. Dersom søker ønsker å klage, skal klagen sendes til rektor innen fristen. Klagen skal være undertegnet av søker, eller den søker har gitt fullmakt til å undertegne. I klagen må søker nevne: - Vedtaket søker klager på og den endringen som ønsker i dette vedtaket. - Søker bør redegjøre for begrunnelsen for innsendt klage. 4

5 2.0 Informasjon om søknad om fortrinnsrett og individuell vurdering Hovedregelen i søknad om inntak til videregående skole er at alle søker på grunnlag av poeng. Ikke alle har de samme forutsetningene for å bli tatt inn i den videregående skolen med utgangspunkt i karakterpoeng. Noen søkere har fortrinnsrett etter visse vilkår i opplæringsloven, og konkurrerer ikke om plass ut fra oppnådd poengsum. Det fins også søkere som skal tas inn etter individuell behandling. Søknadsfristen for disse søkergruppene er 1. februar. 2.1 Søknad om fortrinnsrett Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1 ( 6-15) Det er to vilkår som må være oppfylt for å kunne søke med denne fortrinnsretten: 1. Søkeren må ha omfattende behov for spesialundervisning Fylkeskommunen vurderer søkerens behov med utgangspunkt i søkerens enkeltvedtak for inneværende skoleår hvor det redegjøres for innhold, omfang og organisering av spesialundervisningen og individuell opplæringsplan. 2. Særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram Det må godtgjøres at vanskene til søkeren er av en slik art at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for muligheten søkeren har for å gjennomføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Inntak etter denne fortrinnsretten krever en sakkyndig vurdering etter 6-16 i forskrifta, og det er PP-tjenesten i Vestfold fylkeskommune som er sakkyndig instans. Søker har rett til inntak til det bestemte utdanningsprogrammet på Vg1 dersom søker har valgt på grunnlag av, og i samsvar med den sakkyndige vurderinga. Hvis søkeren velger noe annet enn det som er angitt i den sakkyndige vurderingen vil dette medføre avslag i forhold til søknad om inntak på grunnlag av fortrinnsrett Søknad om fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne ( 6-17 og 6-30). Denne fortrinnsretten gjelder for søkere som har rett til spesialundervisning, og som har behov for omfattende tilrettelegging på grunn av sterkt nedsatt psykisk og/eller fysisk funksjonsevne som medfører avvik fra det ordinære opplæringstilbudet. Søkeren må kunne dokumentere at det på grunn av den nedsatte funksjonsevnen er behov for inntak til en skole som gir et særskilt tilrettelagt tilbud. Vestfold fylkeskommune vurderer på individuelt grunnlag om det er tungtveiende grunner for at søkeren bør tas inn til et særskilt tilrettelagt tilbud, og hvor den mest hensiktsmessige opplæringsarenaen vil være sett i forhold til søkerens behov. Søkeren har ikke rett til inntak til den skolen de selv ønsker. 5

6 2.1.3 Søknad om fortrinnsrett til inntak for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk ( 6-18 og 6-31). Søkere som kommer inn under denne kategorien har rett til å velge videregående opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø («knutepunktskole») eller å bruke tolk i ordinær videregående skole. Dersom det gjelder ønske om inntak til knutepunktskole, vises det til 6-40, 6-41, 6-42 og 6-43 i forskrift i Opplæringsloven hvor det angis vilkår for inntak og saksbehandling av søknader Søknad om fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid ( 6-19 og 6-32). Søkere som har rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, har rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra dersom eleven trenger det for å nå opplæringsmålene. Det er to vilkår for rett til utvidet tid: 1. Søkeren har rett til spesialundervisning på bakgrunn av en sakkyndig vurdering av de særlige behov for opplæring utover tre år 2. Eleven må ha behov for utvidet tid i videregående opplæring for å nå opplæringsmålene som er fastsatt i IOP. Kravet er at eleven må ha utbytte av mer videregående opplæring. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til om eleven vil ha utbytte av utvida tid for å nå opplæringsmålene. Retten gjelder også elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslova 3-9, eller rett til opplæring i punktskrift etter opplæringslova For disse elevgruppene gjelder ikke kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning. 2.2 Individuell vurdering Forskrift til opplæringsloven kapittel 6 identifiserer noen søkere som ikke kan konkurrere med karakterer i inntaket Søkere som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene ( 6-22 og 6-35). Vilkår for denne søknadskategorien er at søkeren har vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter på grunn av innholdet i enkeltvedtaket om spesialundervisning. Dersom flesteparten av fagene søkeren mangler karakter i ikke er omfattet av vedtaket om spesialundervisning, skal søknaden avslås og evt. behandles etter Søkere med rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene ( 6-23). Ved inntak til Vg1 vil søkere med minoritetsspråklig bakgrunn søke i det ordinære opptaket, men noen vil ha behov for individuell behandling. 6

7 Vilkår for å tas inn etter denne bestemmelsen er at søkeren har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (etter opplæringsloven 2-8) og på grunn av dette, mangler vurdering med karakter. For å komme inn under denne kategorien må det være sammenheng mellom innholdet i enkeltvedtaket og sluttvurderingene som søkeren ikke har karakter i Søkere uten tallkarakter eller uten sammenlignbart karaktergrunnlag ( 6-24 og 6-36). Denne kategorien gjelder inntak til offentlig skole for søkere som har gått på private, godkjente grunnskoler og som ikke har vurdering med tallkarakter, eller internasjonale skoler som har karakterskala fra 1-7. I tillegg omfatter kategorien søkere som ikke har sammenliknbart grunnlag, for eksempel søkere som har hatt privat opplæring i hjemmet eller som har fullført grunnskoleopplæring i utlandet. Søkere som har blitt realkompetansevurdert og fått godkjent mer enn halvparten av fagene som kreves for vitnemål for grunnskoleopplæring for voksne etter 4-33, skal også tas inn under denne kategorien Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt ( 6-25 og 6-38). Her gjelder det søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt. Vilkår er tungtveiende grunner for søknaden, og at søkeren har et særlig behov for å bli behandlet individuelt. Dette kan for eksempel gjelde elever som har en kronisk sykdom, eller av andre særlige grunner ikke har fått karakterer det siste året Søkere uten vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene ( 6-26). Vilkår for å tas inn til denne bestemmelsen er at søkeren mangler vurdering med karakter i minst halvpartene av fagene. En søker som behandles etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram eller til en bestemt skole Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse ( 6-35). Denne bestemmelsen regulerer inntak til Vg2 og Vg3. Vilkårene for å tas inn etter bestemmelsen er at søkeren har et enkeltvedtak om spesialundervisning og på grunn av innholdet i enkeltvedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fordi søkeren har fastsatt avvik fra læreplanen i et eller flere fag. 7

8 3.0 Informasjon som gjelder for minoritetsspråklige søkere Minoritetsspråklige søkere er elever som ikke har norsk, samisk, svensk eller dansk morsmål og som har kort opplæringstid fra norsk grunnskole eller har ufullstendig karaktergrunnlag. Også minoritetsspråklige elever med utenlandsk utdanning tilsvarende norsk grunnskole kommer inn under denne definisjonen. Minoritetsspråklige søkere som har norsk fødselsnummer skal fylle ut «Individuell behandling/minoritetsspråklig søker» når de søker på vigo.no. Skjema 2 fylles eventuelt ut i tillegg. Minoritetsspråklige søkere som ikke har norsk fødselsnummer skal søke inntak ved å fylle ut skjema Minoritetsspråklige søkere Vilkår for inntak til videregående trinn 1 er at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller lignende. Hvis annen bakgrunn enn norsk grunnskole må det dokumenteres at søkeren fyller ett av disse vilkårene: - Er utskrevet av norsk grunnskole etter opplæringsloven Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år - Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnopplæring for voksne etter opplæringsloven 4a-1 Søkere som har gjennomgått grunnopplæring i utlandet i minst 9 år, må selv sørge for dokumentasjon som viser at vilkårene for inntak er oppfylt. 3.2 Minoritetsspråklige elever som har vitnemål fra norsk grunnskole Minoritetsspråklige søkere som har vitnemål fra norsk grunnskole, eller som kan dokumentere kompetanse tilsvarende norsk grunnskole, søker ordinært inntak. 3.3 Dokumentasjon Søkere som ikke har norsk statsborgerskap søknadsåret må legge ved kopi av gyldig oppholdstillatelse. Dersom oppholdstillatelsen utgår før 1.juli må ny oppholdstillatelse ettersendes så snart denne foreligger. Dokumenter som skal legges ved søknaden: - Gyldig oppholdstillatelse 8

9 - Kopi av sider i passet med navn og bilde (bekreftet kopi) - Grunnskolevitnemål fra hjemlandet (bekreftet kopi og helst oversatt til engelsk) 3.4 Innføringstilbud for minoritetsspråklige søkere Sandefjord, Greveskogen og Horten videregående skoler har et ettårig forberedende opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge. Målet med denne opplæringen skal være å forberede elevene til ordinær Vg1 og derved styrke muligheten til å fullføre og bestå videregående opplæring. Målgruppen er minoritetsspråklig ungdom som kommer til Norge i ungdomsskolealder og som har behov for et innføringstilbud før de begynner i ordinær videregående opplæring. Søkeren bruker ikke av ungdomsretten dette året. Det forutsettes at søkeren oppfyller kravene som gjelder minoritetsspråklige elever og inntak til videregående opplæring. Inntaket til innføringstilbudet gjøres på bakgrunn av individuell vurdering. 4.0 Tilrettelagt opplæring eller spesialundervisning Vestfold fylkeskommune har ambisjon om å være en god oppvekst- og læringsarena, og derfor står prinsippet om tilpasset opplæring sentralt. For at alle elever skal få realisere sine evner og dermed nå opplæringslovens målsetninger, så langt det er mulig til egen og samfunnets interesse, må opplæringen planlegges for å tilpasses til den enkelte elev og gruppen som helhet. Kategorien «Tilrettelagt opplæring» skal sikre elevene et tilfredsstillende utbytte innenfor det ordinære opplæringstilbudet ved at avgiverskole og søker overfører opplysninger om behov for tilrettelegging av opplæringen. Kategorien gir mulighet til å krysse av for om søker ønsker en evaluering av utbytte av opplæringen etter at tiltakene er iverksatt (jr. Opplæringslova 5-4). Søkere med rett til spesialundervisning kan søke om dette samtidig som han/hun søker om inntak. Vilkåret for å få spesialundervisning er at søkeren ikke har, eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 9

10 5.0 Oversikt over tilleggsskjemaer som skal brukes ved inntaket til skoleåret Skjemaene finnes på Velg «Vestfold» og «Skjemaer og vedlegg» Skjemaene fylles ut elektronisk, skrives ut, underskrives og sendes fylkeskommunen. Skjema nr. Lovhjemmel/forskrift Søknadsfrist Skjema 1: Søknad om inntak etter fortrinnsrett. Vg1, Vg2 og Vg3 Skjema 1: Søknad om individuell vurdering. Vg1, Vg2 og Vg3 Skjema 2: Søknad om inntak for elever som har rett til særskilt språkopplæring. Vg1 Inntak etter fortrinnsrett: Jamfør Opplæringslova 3-1 sjette ledd, 5-1 og Forskrift til Opp.lova 6-15, 6-17, 6-18, 6-19, 6-30, 6-31 og Inntak etter individuell vurdering: Jamfør Opplæringslova 3-1 og 5-1 og Forskrift til Opp.lova 6-22, 6-25, 6-35 og Inntak av elever som har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova 2-8 og som mangler vurdering i mer enn halvparten av fagene og minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge 1. februar 1. februar 1. februar Skjema 3: Melding om behov for tilrettelagt opplæring for elever/lærlinger Vg1, Vg2 og Vg3/lærlinger Skjema 3: Søknad om spesialundervisning for elever. Vg1, Vg2 og Vg3 Skjema 4. Søknad om formidling som lærekandidat Jamfør Opplæringslova 2-8 og 3-1 og Forskrift til Opp.lova 6-23, Melding om behov for tilrettelagt opplæring. 2. Ønsker en evaluering i forhold til utbytte av den tilrettelagte opplæringen og eventuelt en drøfting av behov for spesialundervisning etter at tiltakene er iverksatt. Jamfør Opplæringslova 5-4 Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Jamfør opplæringslova 5-1 Jamfør opplæringslova 1-3, 3-1,3-2,3-3,4-1,4-2,4-5,-4-6 og forskrift til Opp.-lova 6A-1, 6A-2,6A-3, 6A-4, 6A-5, 6A-6, 6A-9). 1. mars 1. mars 1. februar 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

God skole er godt barnevern

God skole er godt barnevern Foto: coulorbox.com God skole er godt barnevern Veileder Barne-, ungdoms- og familieetaten Region øst I N N H O L D Innhold 2 Forord 3 Revisjonslogg 3 1. Innledning 4 1.1 Mål 4 1.2 Målgruppe 4 1.3 Veilederens

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer