FOS rundskriv (erstatter FOS rundskriv ). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett"

Transkript

1 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Torfinn Overn, Lena videregående skole Åse Sletten, Gjøvik videregående skole Ingvild Rønn Sætre, Vinstra vidaregåande skule Kjersti Nørstebø, Raufoss videregående skole Morten Henry Kleven, Valle videregående skole Tone Myhren, Dokka videregående skole Torbjørn Ljones, Lillehammer videregående skole, avdeling Sør Vår ref.: Lillehammer, 11. desember 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak /14 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. A-01 og A-02. Videregående opplæring FOS rundskriv (erstatter FOS rundskriv ). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett VEDTAK Fylkesopplæringssjefen har vedtatt rutiner for søking om utvidet tid og utvidet ungdomsrett for elever i videregående opplæring. Rutinen er i henhold til jf. Opplæringslova 3-1, femte ledd og Forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3. Med hilsen Liv-Kari Ringen Leder Karriere Oppland og individuelt inntak sign. Elisabeth Berg Olsen rådgiver sign. Gard Tekrø Rolid Leder Inntak og Fagopplæring sign. Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Elisabeth Berg Olsen 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr: E-post: E-post:

2 Kopi til: Fagenhet videregående opplæring Yrkes- og utdanningsrådgivere i Oppland fylkeskommune Oppfølgingstjenesten Shahnaz Khani, Økonomi Tore Løkkeberg, Økonomi Fra: Beløp -1 Ansvar Til: Funksjon Art Prosjekt Beløp Ansvar Funksjon Art Prosjekt SAKSINNSTILLING Bakgrunn: Fylkesopplæringssjefen har vedtatt nye rutiner for søking om utvidet tid og utvidet ungdomsrett for elever i videregående opplæring. Rutinen er i henhold til jf. Opplæringslova 3-1, femte ledd og Forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3. Rundskrivet beskriver forskjellen mellom elever som har behov for å søke om utvidet tid og elever som har behov for å søke om utvidet ungdomsrett. Det er i tillegg utarbeidet egne søknadsskjema for begge kategorier som finnes på www. Oppland.no. Ungdomsrett: Ungdomsrett er en lovfestet rett for ungdom til videregående opplæring, jf. opplæringslova 3-1. Dette betyr at: Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett). I fag der læreplanen fastsett lengre opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til opplæring i samsvar med opplæringen som er fastsatt i læreplanen. Dette gjelder innenfor fag- og yrkesopplæringen der opplæringen i hovedsak gis i skole de to første årene og deretter følger en læretid på to år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året elev/søker fyller 24 år.

3 1. Rutiner for søknad om utvidet tid etter 3-1, femte ledd Utvidet tid dette betyr at: Utvidet opplæringstid er en lovfestet rett som kan sikre eleven inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til elevens individuelle opplæringsmål, jf. opplæringslova 3-1, femte ledd. Utvidet opplæringstid er en lovfestet rett som kan sikre eleven inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til elevens individuelle opplæringsmål, jf. opplæringslova 3-1, femte ledd. Gjelder elever som har rett til: spesialundervisning etter reglene i opplæringslova kapittel 5. opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslova 3-9. punktskrift etter opplæringslova særskilt språkopplæring etter opplæringslova «Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter 3-12» (opplæringslova 3-1, femte ledd). Det er et vilkår at eleven har behov for mer tid i videregående opplæring for å nå de målene som er satt for eleven. Dette betyr at eleven må ha utbytte av mer videregående opplæring før det gis rettigheter etter opplæringslova 3-1, femte ledd. Saksgangen for å søke om utvidet tid etter opplæringslova 3-1, femte ledd For å kunne søke om fortrinnsrett med vedtak om utvidet tid for påfølgende skoleår, enten til Vg1 etter forskrift til opplæringslova 6-19 eller Vg2/Vg3 etter forskrift til opplæringslova 6-32, må eleven ved hjelp av skolen sende søknad om utvidet tid innen 31. desember, jf. forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 16. Søknaden skal fremmes på eget skjema (finnes i skjemasamlingen på

4 Det må foreligge en sakkyndig vurdering om behovet for utvidet tid fra PPT på alle søknadskategoriene, med unntak av de som har særskilt språkopplæring. Dette er ikke en sakkyndig tilrådning etter opplæringslova 5-3. PP-tjenesten skal i denne sakkyndige vurderingen vurdere å ta stilling til om eleven trenger mer tid i videregående opplæring for å nå sine opplæringsmål. Det er en forutsetning at eleven både trenger og har utbytte av mer opplæring for å kunne nå sine opplæringsmål enn det som er mulig innen treårsretten. Elever med vedtak om spesialundervisning skal ha en skriftlig oversikt over opplæringen som hun/han har fått og en vurdering av egen utvikling. Elevene som mottar spesialundervisning skal også ha individuell vurdering i tråd med reglene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Disse vurderingene vil danne grunnlaget for PP-tjenesten sin sakkyndig vurdering om utvidet tid. Dersom PP-tjenesten i liten grad tar stilling til den enkelte elevens opplæringsmål i behovsvurderingen, den sakkyndige vurderingen er mangelfull, uklar eller ufullstendig må saken sendes tilbake. Anbefalingen fra PPT er rådgivende, og det er fylkesopplæringssjefen, delegert fra fylkesrådmannen, som fatter enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringslova 3-1, femte ledd. Utvidet tid kan innvilges for et eller to år og eleven kan få innvilget retten når som helst i opplæringsløpet. Det betyr at noen elever for eksempel vil få vg1 over to år, mens andre elever vil kunne få et 4. og/eller 5. år i videregående opplæring Søknad om utvidet tid etter opplæringslova 3-1, femte ledd behandles fortløpende, jf. forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland Rutiner for søknad om utvidet ungdomsrett Ungdomsrett kan utvides etter søknad, jf. Forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3. Rutinen gjelder for elever som ikke har spesialundervisning og ikke går mot planlagt grunnkompetanse. 1. Elever/søkere som har mistet store deler av et skoleår eller må avbryte et skoleår i videregående opplæring på grunn av skader, psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom,

5 omsorgsansvar eller liknende kan ha behov utvidet ungdomsrett for å fullføre sin påbegynte opplæring. Elever som avbryter opplæring pga. tungtveiende grunner må søke om skoleplass 1. februar og blir vurdert individuelt etter forskrift i opplæringslova 6-25 og Det skal først søkes om utvidet ungdomsrett når søker på søkertidspunktet ikke har ungdomsrett til vg2 eller vg3 kommende skoleår. 2. Dersom en elev av tungtveiende grunner bare kan følge deler av opplæringa, kommer eleven inn under bestemmelsen om overgang fra fulltid til deltidselev. Dokumentasjon kan være f. eks erklæringer og uttalelser fra lege/psykolog. Elev og foresatt må framskaffe dokumentasjon for å belyse situasjon. Rektor er delegert avgjørelsesmyndighet til å fatte begrunnet enkeltvedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev etter at eleven er tatt inn som fulltidselev, jf. forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 4. Endres plan, fattes nytt enkeltvedtak. Elev som har opplæring mindre enn 1/3 av vedtatt timetall, bruker ikke av ungdomsretten. Eleven vil dermed ikke ha behov for utvidet ungdomsrett, jf. forskrift til opplæringslova 6-4. Sammen med enkeltvedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev vedlegges en plan for opplæringsløpet for å nå fag- og /svennebrev eller vitnemål. Planen utarbeides av rektor og elev. Muligheten for utvidet ungdomsrett knytter seg til elevens behov og skal fremgå i planen som er avtalt mellom skole og elev. Dermed vil avvik fra planen kunne påvirke muligheten for å få utvidet ungdomsrett. Ungdommen har selv et ansvar for å bidra til å fullføre sin utdanning innenfor antallet år med ungdomsrett. I Fylkesopplæringssjefen behandling om utvidet ungdomsrett er fullstendig dokumentasjon avgjørende. jf. forskrift til opplæringslova. 6-4, 2. ledd og forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3. Manglende dokumentasjon og vedtak vil kunne medføre at eleven får vansker med å fullføre planlagt utdanningsløp. Elever som på grunn av tungtveiende grunner nevnt ovenfor kan påfølgende skoleår søke om inntak etter individuell vurdering, søknadsfrist 1. februar, jf. forskrift i opplæringslova, 6-25 og 6-38.

6 Søknadsfristen 1. februar kan fravikes dersom elev/søker og skole kan dokumentere at situasjonen oppsto først etter 1. februar. Ansvar for innsøking Rektor (kontaktlærer) og elev er ansvarlig for å søke inntak etter forskrift til opplæringslova 6-25 og forskrift i opplæringslova 6-38 innen søknadsfristen 1. februar, i + vedleggsskjema som skal følge denne type søknad. Vedlegg finnes på eller Når skal det søkes om utvidet ungdomsrett for elever i punkt 2? Søknad om utvidet ungdomsrett skal først gjøres når søker på søkertidspunktet ikke har ungdomsrett ved innsøking til Vg2 eller Vg3 kommende skoleår. Det er en forutsetning at søker er folkeregistrert i Oppland, jf. forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3. Egen søknadsblankett benyttes som finnes på og Arkivering Enkeltvedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev og dokumentasjon arkiveres i elevmappen i P360. Kopi til: Fagenhet videregående opplæring, individuelt inntak. Ved endring av plan og nytt enkeltvedtak: Kopi til: Fagenhet videregående opplæring, individuelt inntak. Rekkefølge ved inntak elevsats og registering i extens Rekkefølgen ved inntak til Vg1/Vg2/Vg3 fremgår i forskrift til opplæringslova 6-14 og Søker/elev som fyller vilkårene i forskrift i opplæringslova 6-25 og opplæringslova 6-38 vil bli behandlet individuelt og skal tas inn som fulltidselev til et programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 eventuelt programområde på Vg2. Elever som fyller vilkårene i opplæringslova 6-25 og opplæringslova 6-38 vil bli behandlet individuelt og tas inn fulltidselev. Dette utløser full sats. I extens skal det registres elevstatus DEL på deltidselever. Hvis eleven slutter i fag etter 1. oktober, må det registreres avbrudd i aktuelle fag. Når en elev deler ett år på to (er deltidselev begge år), skal det registreres fullførtkode H holder på første år, og fullførtkode B, I, M eller S andre år. Se FOS rundskriv og brukerhåndboka Extens Vigo.

7 3. Rutiner for andre søkere under 25 år som har behov for å søke om utvidet ungdomsrett etter lokale inntaks og formidlingsforskrift 3. Behov for utvidet ungdomsrett for å få fullført påbegynt videregående opplæring. Søker under 25 år som har behov for utvidet ungdomsrett for å få fullført påbegynt videregående opplæring, kan søke om utvidet ungdomsrett innen 15. april hvert år. Dette vil kunne gjelde elever som har tatt samme utdanningsprogram på nytt (repetisjon) til og med skoleåret 2014/2015. Fra skoleåret er ikke dette lengre mulig, jfr. forskrift til opplæringslovas 6-27 og avklaring fra Kunnskapsdepartementet i brev datert hvor det fremgår at: «Departementet legger til grunn at når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, så skal sluttvurderingen følge eleven helt frem til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist.» Denne rutinen er ny fra høsten 2014 og fanger ikke opp ungdom tilbake i tid. Derfor vil det kunne være flere ungdommer som kan ha behov for å søke om utvidet ungdomsrett på grunn av tungtveiende grunner som f.eks. traumatiske opplevelser, sykdom, omsorgsansvar eller liknende. Repetisjon til og med skoleåret 2014/2015 Elever som har benyttet muligheten å ta samme programområde på nytt tom. skoleåret 2014/2015 trenger ikke dokumentasjon ved søknad om utvidet ungdomsrett, da dette fremgår i datasystemet Vigo. Søker må selv søke om utvidelse av ungdomsretten på eget søknadsskjema. Søknad om utvidet ungdomsrett på grunn av traumatiske opplevelser, sykdom, omsorgsansvar eller liknende - krav til begrunnelse og dokumentasjon Søker må begrunne og dokumentere behovet for utvidet ungdomsrett. Mangelfull søknad uten dokumentasjon fører til avslag.

8 Når skal det søkes om utvidet ungdomsrett for elever i punkt 3? Søknad om utvidet ungdomsrett skal først gjøres det året søker står uten ungdomsrett og det søkes om inntak til Vg2 eller Vg3. Det er en forutsetning at søker er folkeregistrert i Oppland, jf. lokale inntaks og formidlingsforskrift 3. Det er viktig å minne om at utvidet ungdomsrett kun gjelder for å fullføre påbegynt utdanning, dvs. søknaden gjelder ikke rett til å starte på et nytt utdanningsløp/gjøre omvalg. 4. Elever/søkere som ikke kommer inn under søknad om utvidet ungdomsrett Deltidselev til videregående opplæring som mangler fag. Søker/elev tas inn som deltidselev når søker mangler fag for å være kvalifisert til neste nivå. Det gjelder også elever som mangler fag for få fullført påbegynt opplæring. Denne elevgruppa skal tas inn til Vg1 etter forskrift til opplæringslova 6-27 i de fagene elevene ikke har en sluttvurdering med karakteren 2 eller bedre. Tilsvarende gjelder for søkere til Vg2 og Vg3. Disse tas inn som deltidselev i manglende fag for å få fullført et utdanningsprogram på Vg1 eller et programområde på Vg2 eller Vg3. Søker kan også tas inn som deltidselev til høyere nivå i de fag som er bestått på lavere nivå, jf. forskrift til opplæringslova Deltidselever blir tatt inn til videregående opplæring etter fulltidselever. jf. forskrift i opplæringslova 6-5, 4. ledd og 6-29 punkt e. 5. Informasjonsplikt i forhold til dette rundskriv Fagenhet videregående opplæring, rektor, rådgivere ute på skolene, oppfølgingstjenesten og PPT har ansvar for å informere om forskriftens bestemmelser og rutiner som omtales i dette rundskrivet.

9 Videregående opplæring Unntatt offentlighet Jf. Lov om offentlighet i forvaltningen 13 Søknad om utvidet tid Søknadsskjemaet må sees i sammenheng med FOS rundskriv nr Søknadsfrist: 31. desember Dette skjemaet benyttes for søkere som, på grunn av behov for utvidet tid, vil søke om fortrinnsrett ved inntak til videregående opplæring etter 6-19 (Vg1) eller 6-32 (Vg2/Vg3). Elever som har rett til spesialundervisning, opplæring på tegnspråk, opplæring i punktskrift eller særskilt språkopplæring har i følge opplæringsloven rett til inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til individuelle opplæringsmål ( 3-1, 5. ledd). Det må foreligge en sakkyndig tilrådning fra PPT på alle søknadskategoriene, med unntak av de som har særskilt språkopplæring (jf. rundskriv om utvidet tid). Anbefalingen fra PPT er rådgivende, og det er fylkesopplæringssjefen som fatter vedtaket om utvidet tid. 1. Søker: Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer 11 siffer: 2. Søknadsgrunn med vedlegg: Har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kap.5. Vedlegg: Enkeltvedtak om spesialundervisning og sakkyndig vurdering med anbefaling om utvidet tid. Har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven Vedlegg: Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Har opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven 3-9. Vedlegg: Enkeltvedtak om spesialundervisning og sakkyndig vurdering med anbefaling om utvidet tid. Har rett til punktskriftopplæring etter opplæringsloven Vedlegg: Enkeltvedtak om spesialundervisning og sakkyndig vurdering med anbefaling om utvidet tid.

10 3. Underskrift: Undertegnede samtykker til at de som gir uttalelse i vedlegg, på ytterligere forespørsel kan gi utfyllende opplysninger dersom det er nødvendig for behandling av søknaden. Sted/dato: Søkerens underskrift: Navn og telefonnummer til skolens kontaktperson: Søknad og alle vedlegg skal være i 1 eksemplar uten stifter og sendes til: Oppland fylkeskommune, Inntakskontoret, Oppland Fylkeskommune, Kirkegt. 76, postboks 988, 2626 Lillehammer

11 Unntatt offentlighet: Offl. 13 SØKNAD OM Å UTVIDET UNGDOMSRETT I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Søknadsskjemaet må sees i sammenheng med FOS rundskriv nr Søknadsfrist 15. april Dette skjemaet skal brukes dersom du har mistet store deler av et skoleår eller må avbryte et skoleår i videregående opplæring på grunn av skader, psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, omsorgsansvar eller liknende og trenger mer tid for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring, forholdene må dokumenteres. NB: Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett til inntak etter forskrift til opplæringsloven 6-19 eller 6-32, benytter eget skjema for søknad om utvidet tid. Når skal du søke om utvidet ungdomsrett? Du skal først søke om dette når du står uten ungdomsrett og du samtidig søker om inntak til Vg2 eller Vg3, jf. lokal inntaks og formidlingsforskrift 3. Søknad om utvidet ungdomsrett gjelder kun for å fullføre påbegynt utdanning. Skjemaet gjelder ikke elever som av andre årsaker mangler fag for å være kvalifisert til neste nivå eller mangler fag for å bestå påbegynt opplæring. Navn på søker: Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer(11 siffer) Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: E-post: Begrunnelse for søknaden: Har avbrutt et opplæringsår(etter 1. november) på grunn av skader, psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, omsorgsansvar eller liknende og trenger mer tid for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring. (Må dokumenteres med uttalelse fra lege, psykolog eller lignende) Har mistet store deler av et skoleår på grunn av skader, psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, omsorgsansvar eller liknende og trenger mer tid for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring. (Må dokumenteres med uttalelse fra lege, psykolog eller lignende må vedlegges) Behovet for utvidet ungdomsrett er at utdanningsprogrammet/programområde er tatt på nytt (repetisjon). Dokumentasjon er ikke nødvendig fordi dette fremgår i datasystemet Vigo. Fylkesopplæringssjefen fatter vedtak om utvidet ungdomsrett, jf. lokal inntaks- og formidlingsforskrift 3 Undertegnede samtykker i at de som gir tillatelse i vedlegg kan kontaktes for ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig for behandlingen av søknaden

12 Sted/dato: Søkerens underskrift: Vedlegg: Kopi av enkeltvedtak fra skolen om overgang fra full tids elev til deltidselev Plan utarbeidet av elev og rektor for fullføring av planlagt opplæringsløp Uttalelse fra lege o.l Søknad og alle vedlegg skal være i 1 eksemplar uten stifter og sendes til: Søknaden sendes til: Inntakskontoret, Oppland Fylkeskommune, Kirkegt. 76, postboks 988, 2626 Lillehammer.

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

FR-sak Intern. Fagenhet videregående opplæring

FR-sak Intern. Fagenhet videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring FR-sak Intern Anne Britt Sørmo, Fagenhet videregående opplæring, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Anne Grete Skurdal, Fagenhet videregående opplæring, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010 Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010 Inntaksforskrifta til opplæringslova 6-7 Søknadsfrist og kunngjering, første ledd: Søknadsfristen for inntak på grunn

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER 2011 Utdanningsavdelinga PROGRAMMET FOR DAGEN 9.30 10.00 Registrering med kaffi/te og noko å bite i 10.00 10.15 Velkommen og kort gjennomgang av programmet 10.15 11.00 Tverrfagleg

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. januar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 11. januar 2017 21.11.2016 nr. 1890 Forskrift om

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 27.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold Viktige

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-11:30 Søking for skoleåret 2015-2016 (minoritetsspråklige søkere, søkere med fortrinnsrett og søkere med meldeskjema) v/ Marit Hågensen og Toni

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Foreldremøte 27.november 2013

Foreldremøte 27.november 2013 Velkommen til foreldremøte 27.11.13 på Foreldremøte 27.november 2013 Kl 1800 Kaffe og kaker Kl 1830 Samling i festsalen Rektor Morten Kleven orienterer om arbeidet på skolen Høsten, inntaksregler, utdanningsvalg,

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 16.juni 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1.

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver RÅDGIVERSAMLING Vadsø 9. november 2017 15.11.2017 1 Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver 09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen 09:15-10:00 Generell informasjon

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag Vår dato: 29.08.2014 Vår referanse: 14/38448 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Andøy videregående Postboks 14 8483 ANDENES Rundskriv THM 17-2014 Erstatter rundskriv KMA 41-2011 Omgjøring

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * HØRINGSSVAR - INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: Drammen kommune

Detaljer

sandvikavgs Informasjon om Utveksling vg2 for SSP elever

sandvikavgs Informasjon om Utveksling vg2 for SSP elever sandvikavgs Informasjon om Utveksling vg2 for SSP elever FAGKRAV Rundskriv F-12-08 styrer hva som skal til for å få godkjent året ute som en del av det 3årige løpet i kunnskapsløftet Du må ha 2 programfag

Detaljer

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 Orientering om inntaket Søknadsfrist 1. februar: Søknad om inntak på bakgrunn av behov for spesialundervisning. Vedleggsskjema A.

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring - inntak til videregående opplæring

Høring - inntak til videregående opplæring Komite for utdanning og kompetanse Sak 038/13 Høring - inntak til videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkeskommune støtter forslagene til forskriftsendringer når det

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: SKOLEÅRET 2013-2014 Minoritetsspråklige søkere - Søknad om individuell vurdering Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Navn: Søknadsfrist 1. februar 2013 Fødsels- og personnummer:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen

Detaljer

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring?

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring? Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring? Det er blitt en vanlig overskrift at hver tredje elev dropper ut av videregående opplæring. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det stemmer at

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Innsøkning til skoleåret Informasjonshefte for rådgivere

Innsøkning til skoleåret Informasjonshefte for rådgivere Innsøkning til skoleåret 2016-17 Informasjonshefte for rådgivere 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ordinære søkere med tilleggsopplysninger... 4 3. Minoritetsspråklige... 5 4. Rett til utvidet tid i videregående

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen 1 PROGRAM 09:00-09:15 09:15-10:00 Velkommen. Presentasjon av nettverksledere LVN (lokalt veileder nettverk) Generell søknadsinformasjon

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring ÇIfl HEDMARK FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser jf. mottakerliste Hamar, 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/6649-1 Saksbeh. Willy Kroken Tlf. 90152704 Forskrift om inntak og formidling til videregående

Detaljer