Rektormøte 19. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rektormøte 19. mars 2014"

Transkript

1 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i Rektormøte 19. mars 2014

2 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten. Gir oss også mulighet til å utøve vårt profesjonelle skjønn. Vårt samfunnsoppdrag - videregående opplæring er et viktig fundament for studier og arbeid og læring gjennom hele livet. Overordna mål er Økt læringsutbytte Økt samarbeid skole-arbeidsliv Økt gjennomføring

3 Gjennomgang av disse bestemmelser i forskriften med kommentarer (utkast fra Udir januar 2014) 6-5 Fulltidselev og deltidselev - omvalg 6-28 Vilkår for inntak til Vg2 og Vg Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag Deltidselever til Vg Deltidselever til Vg2 eller Vg3 Forskriftens 6-7 Informasjonsplikt Avslutter med gruppeoppgaver

4 6-5 Fulltidselev og deltidselev Fulltidselev er ein elev som er teken inn til eit fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller eit fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3. Deltidselev er ein elev som er teken inn til mindre opplæring enn det som er fastsett som full tid i det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 eller Vg3 etter læreplanverket. Deltidselevar kan vere tekne inn til eit eller fleire fag. Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. Deltidselevar blir tekne inn til vidaregåande opplæring etter fulltidselevar. Deltidselevar med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 blir tekne inn før eventuelle deltidselevar utan rett til vidaregåande opplæring blir tekne inn. Ein søkjar som får innvilga omval etter opplæringslova 3-1 fjerde ledd, skal som hovudregel takast inn som fulltidselev.

5 Utkast rundskriv fra Udir januar femte ledd - omvalg Konsekvensen av at den som får innvilget omvalg tas inn som fulltidselev er at eventuelle sluttvurderinger i fellesfagene, for eksempel Vg1, som eleven tar igjen i et annet utdanningsprogram faller bort (de regnes som nulliteter) når søkeren får innvilget omvalg og aksepterer tilbudet. Uklart hvordan dette skal håndheves. Den som søker om omvalg kan alternativt søke om omvalg som deltidselev og beholde standpunktkarakterer i fellesfagene. Fellesfagene godkjennes da etter forskriften Godkjenning innen videregående opplæring av tidligere bestått opplæring i Norge eller i utlandet. Fylkeskommunen bør sørge for at skolene veileder elever som vurderer omvalg om dette. Deltidselever stiller bak heltidselever ved inntak.

6 Forts. omvalg Opplæringsloven 3-1 fjerde ledd: Omvalg gir rett til ett ekstra opplæringsår. Omvalg med utvidet rett bare kan gjøres én gang. Søker velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det søker har begynt på. Omvalg kan skje på alle trinn. Må gjøres på samme trinn som det trinnet søker har fullført eller avbrutt for å få fullført utdanningen. Eksempel: Søke andre Vg1 (Teknikk og industriell prod.)hvis søker har avbrutt eller fullført Vg1 (Bygg- og anleggst.) Søke andre Vg2 (Helsearbeiderfaget) hvis søker har avbrutt eller fullført Vg2 (Barne- og ungdomsarbeiderfaget) Oppland forholder seg til omvalgselever som fulltidselever. Rektor kan godkjenne fritak i fag ut fra søknad og dokumentasjon etter forskriften 1-16 Godkjenning innen videregående opplæring av tidligere bestått opplæring i Norge eller i utlandet. Vil det være gunstig for eleven å følge opplæringen på nytt? Skal ledig tid brukes til å styrke andre fag?

7 6-28 Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for programområdet på Vg2 og utdanningsprogrammet til Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Søkjarar som ikkje har oppfylt vilkåra i første ledd, men som oppfyller vilkåra for inntak til neste nivå etter 6-35 til 6-38, skal òg takast inn som fulltidselev til eit programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på V g1 og eventuelt programområdet på Vg2. Føresegna gjeld òg søkjarar med dokumentasjon frå bestått relevant grunnkurs eller vidaregåande kurs I frå Reform 94 eller tidlegare, jf. overgangsordningane i kapittel 24.

8 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikke har bestått i alle fag «Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for inntak til Vg2 eller Vg3 etter 6-28 første ledd, fordi han eller ho ikkje har bestått eit eller fleire fag, kan likevel takast inn som fulltidselev til neste nivå om fylkeskommunen etter ei heilskapleg vurdering finn at det er forsvarleg. Fylkeskommunen må vurdere om det, gjennom den heilskaplege vurderinga, er dokumentert at søkjaren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følgje opplæringa på neste nivå. I vurderinga av om det er forsvarleg skal det vurderast om søkjaren samla sett har faglege føresetnader til å følgje opplæringa på dette nivået. Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for å bli tekne inn etter føresegnene her, kan søkje om inntak som deltidselev etter 6-39.»

9 Viktig å huske mulighet i forskriftens 3-33 til 3-45: Særskilt, ny og utsatt eksamen (NUS-eksamen)

10 Utkast rundskriv fra Udir januar Søker som ikke har beståtte fag kan likevel tas inn til neste nivå hvis det etter en helhetsvurdering av søkers kompetanse anses som forsvarlig. Tidligere praksis om ikke bestått i ett par fag kan fortsatt være tillatt: Hvis det etter en vurdering antas at søker har de faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste nivå. 1-4

11 Utkast rundskriv fra Udir januar Det må vurderes om det er dokumentert at søkeren har den kompetansen som er nødvendig for å følge opplæringen på neste trinn. I vurderingen må det ses på hvorfor søkeren ikke har bestått faget. Har søker de faglige forutsetningene som er nødvendige for å følge opplæringen i faget for å få karakteren 2 eller bedre i standpunkt? I vurderingen må det ses på om den ikke beståtte karakteren er en halvårsvurdering eller om den er en standpunkt i et fag. Det skal mindre til for ikke å flytte opp en søker til neste nivå dersom faget har en halvårsvurdering. Det skal mere til å flytte opp til neste nivå dersom det er standpunktkarakter i et fag. 2-4

12 Forts. utkast rundskriv fra Udir januar Fylkeskommunen må sikre at søkere som tas inn ikke får et etterslep med for mange fag de ikke har bestått. Dess flere fag som ikke er bestått, dess vanskeligere vil det bli for søkeren å oppfylle kravene for å få vitnemål, jf eller fag- og svennebrev etter Fylkeskommunen kan delegere til rektorene å foreta vurderingen av om det er forsvarlig å ta inn en elev til neste nivå. Dette må da være fastsatt i den lokale forskriften om inntak. Ved delegering er det fylkeskommunenes ansvar å sikre lik praksis. 3-4

13 Forts. utkast rundskriv fra Udir januar Andre ledd regulert søkere som fylkeskommunen konkluderer med at ikke har de faglige forutsetningen for inntak til Vg2 eller Vg3 som fulltidselev. Søker kan tas inn som deltidselev i de fagene som hun eller han har fått karakteren 2 eller bedre. Søkeren tas da inn etter Fylkeskommunen bør også sikre oppfølging av denne eleven for at hun eller han skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring. 4-4

14 6-27 Deltidselevar til Vg1 Etter at fulltidselevar er tekne inn til vidaregåande opplæring, kan fylkeskommunen ta inn deltidselevar. Eleven blir ikkje teken inn til fag der han eller ho allereie har ei sluttvurdering med karakteren 2 eller betre. Den eleven som ønskjer å ta opp fag som han eller ho allereie har karakteren 2 eller betre i, må melde seg til eksamen som privatist, jf

15 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3 Ein søkjar som ikkje fyller vilkåra i 6-28 eller 6-37 for å bli teken inn som fulltidselev, kan i særskilde tilfelle likevel takast inn som deltidselev. Fylkeskommunen fastset korleis inntaket skjer. Fylkeskommunen kan mellom anna ta inn som deltidselev ein søkjar som a) manglar bestått karakter i eit eller fleire fag frå Vg1 eller Vg2, og som det etter ei heilskapleg vurdering etter 6-37 ikkje er forsvarleg å flytte opp til neste nivå, i dei faga han eller ho har bestått på det lågare nivået, b) manglar fag for å ha full fagkrins i eit utdanningsprogram på Vg1 eller eit programområde på Vg2 eller Vg3, dersom han eller ho har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1, c) har rett til vidaregåande opplæring, men manglar fag for å oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

16 Utkast rundskriv fra Udir januar Regulerer inntak av deltidselever til Vg2 og Vg3, for søker som ikke oppfyller vilkårene for å bli tatt inn som fulltidselev. Bestemmelsen må ses i sammenheng med 6-5 og 6-27 som også regulerer deltidselever. Søker som har fått opplæring i et fag tidligere og bestått faget, skal ikke tas inn som deltidselev i dette faget. Videregående opplæring skal ikke brukes til å forbedre standpunktkarakteren i fag som søkeren allerede har fått opplæring i og har bestått. Utover dette er det fylkeskommunen som fastsetter hvordan inntaket av deltidselever gjennomføres. Dette må være fastsatt i den lokale forskriften om inntak. 1-3

17 Utkast rundskriv fra Udir januar Andre ledd regulerer deltidselever til Vg2 og Vg3 som skal tas inn, listen er ikke uttømmende. Eksempel: Felles for bokstav a, b og c er at dette er søkere som fortsatt har rett til videregående opplæringen etter opplæringsloven 3-1. Bokstav a er søkere som ikke har bestått i flere fag på Vg1 og/eller Vg2 og som det ikke vil være forsvarlig å flytte opp til neste trinn fordi søker ikke har de nødvendige faglige forutsetningene. (dvs. kan ta inn som deltid på høyere nivå i fag som er bestått) 2-3

18 Forts. eks.: utkast rundskriv fra Udir januar Bokstav b er søkere som mangler fag for å ha full fagkrets innen et utdanningsprogram på Vg1 eller et programområde på Vg2/Vg3. Dette kan for eksempel være en som har tatt Vg2 på deltid og så vil ta resten av Vg2, eller som har vedtak om nedsatt progresjon etter opplæringsloven 3-1 femte ledd. Bokstav c er de som har rett til videregående opplæring og som mangler fag for å få generell studiekompetanse eller for å få yrkeskompetanse, dette kan være elever som har tatt et år i utlandet. Fylkeskommunen kan også ta inn søkere som ikke har rett til videregående opplæring som deltidselev. 3-3

19 6-7 Informasjonsplikt Fylkeskommunen skal sørgje for nødvendig informasjon til grunnskolane og dei vidaregåande skolane i fylket om dei reglane som skal nyttast ved inntak til vidaregåande opplæring. Skolane må sikre at elevane og deltakarane får nødvendig informasjon om inntak til vidaregåande opplæring.

20 Utkast rundskriv fra Udir februar Informasjon til videregående skoler og grunnskoler i fylket Fylkeskommunens har ansvaret for å gi nødvendig informasjon om de reglene som skal brukes ved inntak til henholdsvis grunnskolene i fylket og til de videregående skolene. Hva som er nødvendig informasjon vil avhenge av om mottakeren er en grunnskole eller en videregående skole. Eksempler på nødvendig informasjon: Frister Hvem som kan ha fortrinnsrett Særlige saksbehandlingsregler Hvilke opplæringstilbud de ulike skolene har. Fylkeskommunen må gi informasjon om både reglene som følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 Den lokale forskriften om inntak som er fastsatt med hjemmel i 6-2. Bestemmelsen oppstiller ikke krav til hvordan informasjonen skal gis.

21 Forts. utkast rundskriv fra Udir januar 14 Informasjon til elevene Grunnskolene og videregående skoler pålegges å sikre at elevene får nødvendig informasjon om inntak til videregående opplæring. Kan gis blant annet gjennom utdannings- og yrkesrådgivning etter forskriften 22-1 og 22-3 Gjennom skriftlig informasjon. Elever på ungdomstrinnet kan også gis informasjon gjennom faget utdanningsvalg. 6-7 Bestemmelsen gjelder også for voksne. Det vil si at voksenopplæringssentre og andre som gir grunnskoleopplæring for voksne også har en plikt til å gi nødvendig informasjon til deltakerne om inntak til videregående opplæring. Informasjonsplikten i 6-7 gjelder også for skoler godkjent etter privatskoleloven og skoler godkjent etter 2-12 og 3-11 i opplæringsloven.

22 Oppsummering 6-5 Fulltidselev og deltidselev femte ledd, omvalg. Som hovedregel tas søker inn som fulltidselev. Utløser 1 ekstra år. Kan kun gjøres en gang. Kan skje på alle trinn, men viktig å være obs på sikre fullføring innen 1 ekstra år.. Vilkårene for å bli tatt inn som fulltidselev til Vg2 og Vg3 etter forskriftens bestemmelse i Muligheter som ligger i unntaksbestemmelsen forskriftens 6-37 til å ta inn søkere som ikke har bestått i alle fag som fulltidselever. Søker som ikke fyller vilkårene i 6-28 eller 6-37 for å bli tatt inn som fulltidselev. Kan tas inn som deltidselev etter 6-39 til høyere nivå i de fagene søker har bestått på lavere nivå. Eller kan tas inn som deltidselev for å ta fag som ikke er bestått på Vg1/Vg2/Vg3 forutsatt at søker har rett til videregående opplæringen etter opplæringsloven Informasjonsplikt

23 Gruppeoppgaver Overordna mål er økt gjennomføring og likebehandling Hvordan vil skolen ivareta disse elevens muligheter for kunne gjennomføre videregående opplæring? A: Trine Vg1 går yrkesfaglig utdanningsprogram. Har 1 fellesfag med standpunkt som ikke er bestått og 1 programfag som ikke er bestått. Søker seg opp til neste nivå. B: Bente går studiespesialiserende Vg2. Har ikke vurdering i fellesfaget kroppsøving og ikke bestått i historie. I tillegg har hun ett programfag som ikke er bestått. Kari ble syk i januar og har av den grunn hatt stor fravær. Hun er en faglig sterk elev. Søker seg opp til neste nivå. C: Ola går studiespesialiserende Vg2. Har ikke bestått i fellesfaget matematikk og norsk. I tillegg har han to programfag som ikke er bestått. Ola har stor timefravær. Søker seg opp til neste nivå.

24 Gruppeinndeling Gruppe 1: Dokka Tone, Lillehammer Torbjørn, og Hadeland Elisabeth Gruppe 2: Raufoss Kjersti, Lena Torfinn, Nord-Gudbrandsdal Kristin og Gjøvik Åse Gruppe 3: Valdres Kari, Gausdal Erland, Vinstra Ingvild og Valle Morten

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem St.meld. nr 16 (2006-2007) 2007) Hevder at i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter (side 77) Prinsippet

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer