FOS rundskriv (erstatter FOS rundskriv ). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett"

Transkript

1 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Torfinn Overn, Lena-Valle videregående skole Åse Sletten, Gjøvik videregående skole Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole Ingvild Rønn Sætre, Vinstra vidaregåande skule Kjersti Nørstebø-Solbjør, Raufoss videregående skole Torbjørn Ljones, Lillehammer videregående skole, avdeling Sør Vår ref.: Lillehammer, 14. oktober 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak /15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. A-01 og A-02. Videregående opplæring FOS rundskriv (erstatter FOS rundskriv ). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett VEDTAK Fylkesopplæringssjefen har vedtatt rutiner for søking om utvidet tid og utvidet ungdomsrett for elever i videregående opplæring og søkere til læreplass. Rutinen er i henhold til jf. Opplæringslova 3-1, femte ledd og Forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3. Med hilsen Gard Tekrø Rolid Leder for inntak og fagopplæring Liv-Kari Ringen Leder Karriere Oppland og individuelt inntak Kopi til: Fagenhet videregående opplæring Økonomi Oppfølgingstjenesten Utdannings- og yrkesrådgivere Helserådgivere PPT Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Elisabeth Berg Olsen 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr: E-post: E-post:

2 Fra: Beløp -1 Ansvar Til: Funksjon Art Prosjekt Beløp Ansvar Funksjon Art Prosjekt SAKSINNSTILLING Bakgrunn: Fylkesopplæringssjefen har vedtatt nye rutiner for søking om utvidet tid og utvidet ungdomsrett for elever i videregående opplæring og søkere til læreplass. Rutinen er i henhold til jf. Opplæringslova 3-1, femte ledd og Forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3. Rundskrivet beskriver forskjellen mellom elever som har behov for å søke om utvidet tid og elever som har behov for å søke om utvidet ungdomsrett. Det er i tillegg utarbeidet egne søknadsskjema for begge kategorier som finnes på www. Oppland.no. Ungdomsrett: Ungdomsrett er en lovfestet rett for ungdom til videregående opplæring, jf. opplæringslova 3-1. Dette betyr at: Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett). I fag der læreplanen fastsett lengre opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til opplæring i samsvar med opplæringstida fastsatt i læreplanen. Dette gjelder innenfor fag- og yrkesopplæringen der opplæringen i hovedsak gis i skole de to første årene og deretter følger en læretid på to år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året elev/søker fyller 24 år. 1. Rutiner for søknad om utvidet tid etter oppll. 3-1, femte ledd Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring etter søknad. I fag der læreplanen fastsetter lenger opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsatt i læreplanen. I de fleste lærefag er opplæringen to år i skole og to år i bedrift, til sammen fire år. Elever med vedtak om spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller opplæring i og på tegnspråk eller punktskrift, kan ha rett til inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til opplæringsmål som er satt for den enkelte. Dette forutsetter at de har behov for mer opplæring, og at de har utbytte av mer opplæring. Retten til utvidet tid i inntil to år er hjemlet i opplæringslovens 3-1 femte ledd.

3 Det er eleven selv, ved hjelp av skolen, som skal søke om utvidet tid. Det skal søkes til Fylkesopplæringssjefen, som, delegert fra Fylkesrådmannen, er den som fatter vedtak om utvidet tid etter opplæringslovens 3-1, femte ledd. Under følger en nærmere beskrivelse av vilkår, sakkyndig vurdering og søknaden. To vilkår for utvidet tid For å få vedtak om utvidet tid er det to vilkår som må være oppfylt (1 og 2): 1. Eleven har enkeltvedtak om et av strekpunktene nedenfor: - spesialundervisning etter reglene i opplæringslova kapittel 5, - opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslova 3-9, - punktskrift etter opplæringslova 3-10 eller - særskilt språkopplæring etter opplæringslova Behov for og utbytte av mer tid: Eleven har behov for og utbytte av mer tid i videregående opplæring for å nå de målene som er satt for eleven. Dette må gå frem av sakkyndig vurdering om utvidet tid fra PPT. For elever med vedtak om særskilt språkopplæring, er det ikke krav om sakkyndig vurdering ved søknad om utvidet tid. Sakkyndig vurdering om utvidet tid Sakkyndig vurdering om behovet for utvidet tid fra PPT skal foreligge for alle som søker om utvidet tid, med unntak av elever som har vedtak om særskilt språkopplæring. For disse er det ikke krav om sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal ikke likestilles med en vurdering om behovet for spesialundervisning etter opplæringslova 5-3. I sakkyndig vurdering om utvidet tid, må PP-tjenesten ta stilling til om eleven trenger mer tid i videregående opplæring for å nå sine opplæringsmål. Det er en forutsetning at eleven både trenger og kan ha utbytte av mer tid i opplæring for å nå sine opplæringsmål. Elever med vedtak om spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan (IOP) som beskriver den enkeltes mål for opplæringen, hvordan opplæringen skal gjennomføres og vurdering underveis. Elevene som mottar spesialundervisning skal også ha individuell vurdering i tråd med reglene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Disse vurderingene vil danne grunnlaget for PPtjenesten sin sakkyndig vurdering om utvidet tid. Dersom PP-tjenesten i liten grad tar stilling til den enkelte elevens opplæringsmål i behovsvurderingen, den sakkyndige vurderingen er mangelfull, uklar eller ufullstendig, må saken sendes tilbake for ny sakkyndig vurdering. Når i opplæringsløpet kan det søkes om utvidet tid? Det kan søkes om utvidet tid når som helst i opplæringsløpet. Det kan søkes om utvidet tid for å ta Vg1 og/eller Vg2 over to år, eller det kan søkes om et fjerde eller femte år. - Elever som har vedtak om utvidet tid for å ta Vg1 eller Vg2 over to år, kan få fortrinn i inntaket for å komme inn på det samme Vg1 eller Vg2. Eleven må da, ved hjelp av

4 skolen, sende søknad om utvidet tid innen 31. desember, jf. forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland Elever som søker om et fjerde eller femte år, må søke om dette innen eller i forbindelse med søknad om individuelt inntak 1. februar. Det betyr at elever som søker et fjerde eller femte år, enten må legge ved et vedtak om utvidet tid til søknaden om inntak dersom dette allerede foreligger, eller de må søke om utvidet tid i forbindelse med søknad om inntak. Søknad om utvidet tid etter opplæringslova 3-1, femte ledd behandles fortløpende, jf. forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 16. Hvordan søke om utvidet tid? - Søknaden skal fremmes på eget skjema Søknad om utvidet tid - Eleven søker selv om utvidet tid. Skolen skal hjelpe eleven i søknadsprosessen og sørge for at PPT skriver sakkyndig vurdering om utvidet tid. Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal ikke ha sakkyndig vurdering om utvidet tid. - Anbefalingen fra PPT er rådgivende, og det er fylkesopplæringssjefen, delegert fra fylkesrådmannen, som fatter enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringslova 3-1, femte ledd. - For elever med særskilt språkopplæring, må skolen skrive en plan for opplæringsløpet til eleven, hvor behovet for utvidet tid begrunnes. 2. Rutiner for søknad om utvidet ungdomsrett Ungdomsrett kan utvides etter søknad, jf. Forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3 som gjengis nedenfor: 3 Bruk av rett til videregående opplæring for ungdom Elever med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringslova 3-1 som slutter etter 1. november, har brukt ett år av retten til videregående opplæring dersom opplæringen utgjør mer enn 1/3 av timetallet fra et utdanningsprogram eller et programområde. Søker under 25 år som har behov for utvidet rett for å få fullført påbegynt videregående opplæring, kan søke om utvidet ungdomsrett innen 15. april. Det forutsettes at søker er folkeregistrert i Oppland fylke på søkertidspunktet, og at det samtidig søkes om inntak til Vg2 eller Vg3 kommende skoleår. Søknaden skal begrunnes, og det er krav til dokumentasjon. Kravet om sammenhengende uttak av rett innen fem år, eller seks år når opplæringa helt eller delvis blir gitt i lærebedrift, gjelder ikke i Oppland. Rutinen gir føringer for hvordan bestemmelsen skal håndteres i praksis. Rutinen i punkt 2 gjelder for elever som ikke har spesialundervisning og ikke går mot planlagt grunnkompetanse. Eget søknadsskjema finnes på og

5 Gruppe 1 Elever/søkere til skole eller læreplass som har mistet store deler av et skoleår eller må avbryte et skoleår i videregående opplæring på grunn av skader, psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, omsorgsansvar eller lignende kan ha behov utvidet ungdomsrett for å fullføre sin påbegynte opplæring. I hovedsak vil elever i denne gruppe være elever som ikke har fått sluttvurdering i noen av fagene, men det kan forekomme unntak, f.eks. når det er snakk om graviditet. Situasjonen krever dokumentasjon fra lege/psykolog. Elever som avbryter opplæring pga. tungtveiende grunner vil bli vurdert individuelt etter forskrift i opplæringslova 6-25 og 6-38 for å sikre inntak på påbegynt opplæring, der søker har vært elev. Så langt det er mulig, bør disse søke skoleplass innen 1. februar. Er vilkårene oppfylt er søker en fulltidselev og utløser full sats. Rektor og elev utarbeider plan som synliggjør hvordan eleven ferdigstiller sitt opplæringsløp. Muligheten for utvidet ungdomsrett knytter seg til elevens behov og skal fremgå i planen som utarbeides. Avvik fra planen vil kunne føre til at opplæringen ikke blir ferdigstilt innen ungdomsretten. Eleven har selv et ansvar for å bidra til å fullføre sin utdanning innenfor antallet år med ungdomsrett. Plan mellom søker/elev og skole finnes også under skjema og dokumenter på nettsiden for videregående opplæring. Plan mellom søker/elev og skole skal inneholde disse opplysningene: Elevens navn, f.nr. og adresse Søker/ elev har pga. tungtveiende grunner, som er dokumentert av. og finnes i elevmappen, behov for ett ekstra opplæringsår på grunn av disse forhold: Utdanningsprogram/programområde: Rektor og søker/elev har inngått følgende plan for å ferdigstille utdanningen i løpet av ett år: Underskrift søker/elev Underskrift skole v/rektor Elev som har opplæring mindre enn 1/3 av vedtatt timetall, bruker ikke av ungdomsretten. Eleven vil dermed ikke ha behov for utvidet ungdomsrett, jf. forskrift til opplæringslova 6-4. Ansvar for innsøking Rektor, eller den han/hun delegerer ansvaret til, og søker/elev er ansvarlig for å søke inntak etter forskrift til opplæringslova 6-25 og forskrift i opplæringslova 6-38 innen søknadsfristen 1. februar, i + vedleggsskjema som skal følge denne type søknad. Vedlegg finnes på eller Plan mellom rektor, eller den han/hun delegerer ansvaret til, skal følge som vedlegg til 1. februar søknaden. Søknadsfristen 1. februar kan fravikes dersom elev/søker og skole kan dokumentere at situasjonen oppsto først etter 1. februar.

6 Arkivering All dokumentasjon arkiveres i elevmappen i P360. Rekkefølge ved inntak elevsats og registering i extens Rekkefølgen ved inntak til Vg1/Vg2/Vg3 fremgår i forskrift til opplæringslova 6-14 og Søker/elev i gruppe 1 som fyller vilkårene i forskrift i opplæringslova 6-25 og opplæringslova 6-38 vil bli behandlet individuelt og tas inn som fulltidselev til Vg1, Vg2 eller Vg3. Det vil si at denne gruppen utløser full sats. Rektor har ansvar for at det utarbeides rutine internt på skolen som ivaretar korrekt registrering i henhold til inngått plan. Gruppe 2 Dersom en elev av tungtveiende grunner bare kan følge deler av opplæringen, kommer eleven inn under bestemmelsen om overgang fra fulltid til deltidselev. Situasjonen krever dokumentasjon fra lege/psykolog. Elev og foresatt må framskaffe dokumentasjon for å belyse situasjon. Rektor er delegert avgjørelsesmyndighet til å fatte begrunnet enkeltvedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev etter at eleven er tatt inn som fulltidselev, jf. jf. Forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 4. Endres plan, fattes nytt enkeltvedtak. Sammen med enkeltvedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev vedlegges en plan for opplæringsløpet for å nå fag- og /svennebrev eller vitnemål. Planen utarbeides av rektor (kontaktlærer) og elev. Plan mellom søker/elev og skole finnes også under skjema og dokumenter på nettsiden for videregående opplæring. Plan mellom søker/elev og skole skal inneholde disse opplysningene: Elevens navn, f.nr. og adresse Henvis til dokumentasjon i saken som følger som vedlegg til planen og ligger i elevmappen i P360. Elev vil pga. tungtveiende grunner som er dokumentert av og finnes i elevmappen måtte fordele følgende fag over 2 år: Utdanningsprogram/programområde Plan for inneværende skoleår / Plan for påfølgende skoleår / Fellesfag Programfag Underskrift elev Underskrift skole v/rektor Muligheten for utvidet ungdomsrett knytter seg til elevens behov og skal fremgå i planen som er avtalt mellom skole og elev. Dermed vil avvik fra planen kunne påvirke muligheten for å få utvidet ungdomsrett. Ungdommen har selv et ansvar for å bidra til å fullføre sin utdanning innenfor antallet år med ungdomsrett.

7 Søknaden blir vurdert individuelt etter forskrift i opplæringslova 6-25 og 6-38 for å sikre inntak på påbegynt opplæring der søker har vært elev. Søknadsfristen er 1. februar. Er vilkårene oppfylt betraktes søker som en fulltidselev og utløser full sats selv om eleven ikke tar alle fag. Elev som har opplæring mindre enn 1/3 av vedtatt timetall, bruker ikke av ungdomsretten. Eleven vil dermed ikke ha behov for utvidet ungdomsrett, jf. forskrift til opplæringslova 6-4. Fag med sluttvurdering kan ikke tas på nytt. Har søker sluttvurdering i enkelte fag (standpunkt/eksamen) kan ikke disse fag tas på nytt, (unntak for omvalg) jf. forskrift til opplæringslova 3-17 a. Ansvar for innsøking Rektor, eller den han/hun delegerer ansvaret til, og søker/elev er ansvarlig for å søke inntak etter forskrift til opplæringslova 6-25 og forskrift i opplæringslova 6-38 innen søknadsfristen 1. februar, i og sende vedleggsskjema som skal følge denne type søknad. Vedlegg finnes på eller Plan mellom rektor (kontaktlærer) skal følge som vedlegg til 1. februar søknaden. Søknadsfristen 1. februar kan fravikes dersom elev/søker og skole kan dokumentere at situasjonen oppsto først etter 1. februar. Arkivering Enkeltvedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev, dokumentasjon og plan arkiveres i elevmappen i P360. Kopi til: Fagenhet videregående opplæring, individuelt inntak. Ved endring av plan og nytt enkeltvedtak: Kopi til: Fagenhet videregående opplæring, individuelt inntak. Rekkefølge ved inntak elevsats og registering i extens Rekkefølgen ved inntak til Vg1/Vg2/Vg3 fremgår i forskrift til opplæringslova 6-14 og Søker/elev i gruppe 2 som fyller vilkårene i forskrift i opplæringslova 6-25 og opplæringslova 6-38 vil bli behandlet individuelt og tas inn som fulltidselev til Vg1, Vg2 eller Vg3. Det vil si at denne gruppen utløser full sats. For elever i gruppe 2 skal det i extens registres elevstatus DEL på denne gruppen. Dersom DEL registreres før 1. oktober, utløses deltidssats. Dersom DEL registreres etter 1. oktober utløses fulltidssats. Hvis eleven slutter i fag etter 1. oktober, må det registreres avbrudd i aktuelle fag. Når en elev deler ett år på to (er deltidselev begge år), skal det registreres fullførtkode H holder på første år, og fullførtkode B, I, M eller S andre år. Se FOS rundskriv Elevtelling og rapportering av elevopplysninger og brukerhåndboka Extens Vigo. Ved innsøking påfølgende skoleår for å sikre inntak til påbegynt opplæring, søkes det om inntak etter individuell behandling. Rektor har ansvar for at det utarbeides rutine internt på skolen som ivaretar korrekt registrering i henhold til inngått plan.

8 Gruppe 3 Søker/elev om har vært deltidselev og er under 25 år. (repetisjonselev) (Repetisjonselev er elever som har tatt et helt opplæringsår på nytt, dette var mulig tom 13/14. Fra skoleåret 14/15 er ikke dette lenger mulig. I forskrift til opplæringslova 3-17 a fremgår det at når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, skal standpunkt og eksamenskarakter (sluttvurdering) følge eleven fram til kompetansebevis og vitnemål. Eleven kan ikke få elevstatus i faget på nytt. Unntak fra bestemmelsen er omvalgselever, jf. forskrift til opplæringslova 3-17 a.) Deltidssøker/elev under 25 år innvilges utvidet ungdomsrett for å få fullført påbegynt videregående opplæring. Søker som har vært deltid-/repetisjonselev trenger ikke dokumentasjon ved søknad om utvidet ungdomsrett for å fullføre påbegynt opplæringsløp fordi dette fremgår i datasystemet Vigo. Søker må selv søke om utvidelse av ungdomsretten på eget søknadsskjema. Søknad om utvidet ungdomsrett skal først gjøres det året søker står uten ungdomsrett og det søkes om inntak til Vg2 eller Vg3. Det er en forutsetning at søker er folkeregistrert i Oppland, jf. lokal inntaks og formidlingsforskrift 3. Mangler søker et helt opplæringsår blir søker en fulltidselev. Mangler søker deler av et opplæringsår blir søker en deltidselev. Arkivering All dokumentasjon arkiveres i elevmappen i P360. Dokumentasjonskravet vedrørende søknad om utvidet ungdomsrett I Fylkesopplæringssjefens behandling om utvidet ungdomsrett for gruppe 1 og 2 er fullstendig dokumentasjon avgjørende. jf. forskrift til opplæringslova. 6-4, 2. ledd og forskrift om inntak til videregående opplæring, Oppland 3. Manglende dokumentasjon og vedtak vil kunne medføre at eleven får vanskeligheter med å fullføre planlagt utdanningsløp. Det er viktig å minne om at utvidet ungdomsrett for alle de tre gruppene kun gjelder for å fullføre påbegynt utdanning, dvs. søknaden gjelder ikke rett til å starte på et nytt utdanningsløp/gjøre omvalg. Informasjonsplikt i forhold til dette rundskriv Fagenhet videregående opplæring, rektor, rådgivere ute på skolene, oppfølgingstjenesten og PPT har ansvar for å informere skolens ansatte, elever/søkere og foresatte om forskriftens bestemmelser og rutiner som omtales i dette rundskrivet.

9 Videregående opplæring Unntatt offentlighet Jf. Lov om offentlighet i forvaltningen 13 Søknad om utvidet tid Søknadsskjemaet må sees i sammenheng med FOS rundskriv nr Søknadsfrist: 31. desember Dette skjemaet benyttes for søkere som, på grunn av behov for utvidet tid, vil søke om fortrinnsrett ved inntak til videregående opplæring etter 6-19 (Vg1) eller 6-32 (Vg2/Vg3). Elever som har rett til spesialundervisning, opplæring på tegnspråk, opplæring i punktskrift eller særskilt språkopplæring har i følge opplæringsloven rett til inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til individuelle opplæringsmål ( 3-1, 5. ledd). Det må foreligge en sakkyndig tilrådning fra PPT på alle søknadskategoriene, med unntak av de som har særskilt språkopplæring (jf. rundskriv om utvidet tid). Anbefalingen fra PPT er rådgivende, og det er fylkesopplæringssjefen som fatter vedtaket om utvidet tid. 1. Søker: Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer 11 siffer: 2. Søknadsgrunn med vedlegg: Har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kap.5. Vedlegg: Enkeltvedtak om spesialundervisning og sakkyndig vurdering med anbefaling om utvidet tid. Har opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven 3-9. Vedlegg: Enkeltvedtak om spesialundervisning og sakkyndig vurdering med anbefaling om utvidet tid. Har rett til punktskriftopplæring etter opplæringsloven Vedlegg: Enkeltvedtak om spesialundervisning og sakkyndig vurdering med anbefaling om utvidet tid.

10 For elever med vedtak om særskilt språkopplæring Har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven Trenger ikke sakkyndig uttalelse fra PPT, men enkeltvedtak om særskilt språkopplæring må vedlegges. Skolens begrunnelse for behov for utvidet tid og en plan for hvordan opplæringen tenkes gjennomført beskrives under: 3. Underskrift: Undertegnede samtykker til at de som gir uttalelse i vedlegg, på ytterligere forespørsel kan gi utfyllende opplysninger dersom det er nødvendig for behandling av søknaden. Sted/dato: Søkerens underskrift: Navn og telefonnummer til skolens kontaktperson: Søknad og alle vedlegg skal være i 1 eksemplar uten stifter og sendes til: Oppland fylkeskommune, Inntakskontoret, Oppland Fylkeskommune, Kirkegt. 76, postboks 988, 2626 Lillehammer

11 Unntatt offentlighet: Offl. 13 SØKNAD OM UTVIDET UNGDOMSRETT I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Søknadsskjemaet må sees i sammenheng med FOS rundskriv nr Søknadsfrist 1. februar og 15. april Dette skjemaet skal brukes dersom du har mistet store deler av et skoleår eller må avbryte et skoleår i videregående opplæring på grunn av skader, psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, omsorgsansvar eller liknende og trenger mer tid for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring. Dette kan være elever som ikke har fått sluttvurdering i noen av fagene. Eller det kan være elever som bare kan følge deler av opplæringen. Forholdet må dokumenteres av lege/psykolog. NB: Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett til inntak etter forskrift til opplæringsloven 6-19 eller 6-32, benytter eget skjema for søknad om utvidet tid. Når skal du søke om utvidet ungdomsrett? I hovedsak skal det først søkes når du står uten ungdomsrett og du samtidig søker om inntak til Vg2 eller Vg3, jf. lokal inntaks og formidlingsforskrift 3. Søknad om utvidet ungdomsrett gjelder kun for å fullføre påbegynt utdanning, dvs. søknaden gjelder ikke rett til å starte på et nytt utdanningsløp/gjøre omvalg. Navn på søker: Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer(11 siffer) Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: E-post: Begrunnelse for søknaden: Har avbrutt et opplæringsår(etter 1. november) eller mistet store deler av skoleåret på grunn av skader, psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, omsorgsansvar eller liknende og trenger mer tid for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring. Dette er elever som ikke har fått sluttvurdering i noen av fagene. Forholdet må dokumenteres av lege/psykolog. Har hatt behov for å dele opplæringen over to år på grunn av skader, psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, omsorgsansvar eller liknende og trenger mer tid for å kunne fullføre påbegynt videregående opplæring. Forholdet må dokumenteres av lege/psykolog.

12 Behovet for utvidet ungdomsrett fordi søker har vært deltidselev (repetisjon) ved utdanningsprogrammet/programområde, Dokumentasjon er ikke nødvendig fordi dette fremgår i datasystemet Vigo. Det er Fylkesopplæringssjefen som fatter vedtak om utvidet ungdomsrett, jf. lokal inntaks- og formidlingsforskrift 3 Undertegnede samtykker i at de som gir tillatelse i vedlegg kan kontaktes for ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig for behandlingen av søknaden Sted/dato: Søkerens underskrift: Vedlegg: Kopi av enkeltvedtak fra skolen om overgang fra full tids elev til deltidselev Plan utarbeidet av elev og rektor for fullføring av planlagt opplæringsløp Uttalelse fra lege/psykolog. Søknad og alle vedlegg skal være i 1 eksemplar uten stifter og sendes til: Søknaden sendes til: Inntakskontoret, Oppland Fylkeskommune, Kirkegt. 76, postboks 988, 2626 Lillehammer.

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

FR-sak Intern. Fagenhet videregående opplæring

FR-sak Intern. Fagenhet videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring FR-sak Intern Anne Britt Sørmo, Fagenhet videregående opplæring, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Anne Grete Skurdal, Fagenhet videregående opplæring, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-11:30 Søking for skoleåret 2015-2016 (minoritetsspråklige søkere, søkere med fortrinnsrett og søkere med meldeskjema) v/ Marit Hågensen og Toni

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2010-2011. Fagenhet Videregående opplæring Elisabeth Berg Olsen og Kari Louise Hovland

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2010-2011. Fagenhet Videregående opplæring Elisabeth Berg Olsen og Kari Louise Hovland Erfaringer fra årets inntak og formidling 2010-2011 Fagenhet Videregående opplæring Elisabeth Berg Olsen og Kari Louise Hovland Søkere fra ungdomsskolen 60 % 50 % 40 % 47 % 53 % 56 % 55 % 56 % 44 % 45

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * HØRINGSSVAR - INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: Drammen kommune

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten ROMSSAfylkkasuohkan \- 574,177-to/ Utdanningsetaten UTROMS fylkeskomrnune Horingsinstanser if12. vedlagt liste Var ref.: Saksbehandler: Arkiv: 142035-3 Jorunn Bye A00&00 SAKSARKIV Lopenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 13.00) 14.12.2011 2 Opplæringsloven Inntak

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 1. Søkere med rett til videregående opplæring i Akershus 1-1. Søkere med registrert bosted i Akershus fylkeskommune Søkere som er folkeregistrert

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008 Individuell vurdering og særskiltprosedyre Inntak etter individuell vurdering til Vg1 Ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven ( 6-15, punkt c): Dersom det mangler karakterar i meir enn halvparten

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder Lærling i Oppland Forord Velkommen som lærling i Oppland! Vi i Oppland fylkeskommune, Fagenhet videregående opplæring, jobber for at du som lærling skal få en opplæring som er så god som mulig. Det er

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 27.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold Viktige

Detaljer

Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner i Oppland

Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner i Oppland Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner i Oppland Håndbok for samarbeid mellom barnevern og skole 1. Opplæring til barn og unge i barneverninstitusjon i Oppland 3 1.1 Fylkeskommunens ansvar...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag Vår dato: 29.08.2014 Vår referanse: 14/38448 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Andøy videregående Postboks 14 8483 ANDENES Rundskriv THM 17-2014 Erstatter rundskriv KMA 41-2011 Omgjøring

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

KAPITTEL 2 Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring

KAPITTEL 2 Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Vedtatt: Ikrafttredelse: Fylkestinget i Nord-Trøndelag KAPITTEL 1 Virkeområde og formål 1 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak og formidling til videregående

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område)

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) Revidert januar 2014 Etternavn Fornavn Mellomnavn GJELDER Fødselsnummer

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon:

HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 (Henvisningsskjema til bruk for voksne) Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 Person

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

FOS rundskriv 8-2013 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2013

FOS rundskriv 8-2013 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-34 Lillehammer, 7. juni 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 03.06.2013 576/13 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Klage på karakterer Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Gjelder Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

FOS-rundskriv 9-2013 Utlysning av opplæringstilbudet 2014/2015

FOS-rundskriv 9-2013 Utlysning av opplæringstilbudet 2014/2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-35 Lillehammer, 12. juni 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 14.06.2013 A-07 Fylkesrådmannen gis

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. januar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 11. januar 2017 21.11.2016 nr. 1890 Forskrift om

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Grunnskoleopplæring Opplæringsloven 2-1 andre ledd: «Retten til grunnskoleopplæring gjeld

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2013

Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2013 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2013 Sak 76 /13 Fylkestinget 10.12.2013 Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram innen videregående

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Høring Endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet frist 14.

Høring Endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet frist 14. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.12.2015 13.10.2015 15/01820-18 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 15/4758 62 24142078

Detaljer

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Skriv om vurdering: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering. Karakteren

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13

Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 O L 5-5 : For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan:

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring ÇIfl HEDMARK FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser jf. mottakerliste Hamar, 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/6649-1 Saksbeh. Willy Kroken Tlf. 90152704 Forskrift om inntak og formidling til videregående

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax:

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax: PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

Samarbeidsrutiner. mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten

Samarbeidsrutiner. mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten Samarbeidsrutiner mellom de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten Sist endret 1.1.2016 Innhold Samarbeidsrutine 3 Vedlegg 1 Rutiner rundt elever med ungdomsrett som står i fare for å avbryte opplæringen

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ Oddrun Grande

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ Oddrun Grande Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/07398-1 Oddrun Grande 31.08.2017 Meldefrist 1. oktober fra kommune til fylkeskommune om inntak til videregående opplæring med fortrinn

Detaljer

Håndbok for lærekandidatordningen 1

Håndbok for lærekandidatordningen 1 Kortversjon av Håndbok for lærekandidatordningen 1 Prosjekt lærekandidat Akershus fylkeskommune har gjennom prosjekt lærekandidat utarbeidet en håndbok for lærekandidatordningen. Denne kortversjonen gir

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU)

1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU) 1. REGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNES HOVEDARBEIDSMILJØUTVALG (HAMU) Oppdatert 19. mars 2013. 1 VALG OG SAMMENSETNING Oppland fylkeskommunes hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) består av 8 medlemmer, med

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Foreldremøte 27.november 2013

Foreldremøte 27.november 2013 Velkommen til foreldremøte 27.11.13 på Foreldremøte 27.november 2013 Kl 1800 Kaffe og kaker Kl 1830 Samling i festsalen Rektor Morten Kleven orienterer om arbeidet på skolen Høsten, inntaksregler, utdanningsvalg,

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver RÅDGIVERSAMLING Vadsø 9. november 2017 15.11.2017 1 Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver 09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen 09:15-10:00 Generell informasjon

Detaljer

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet

Elevtelling 1. april 2013 for private videregående skoler i Norge og i utlandet Saksbehandler: Trine Ytre-Arna Vår dato: 12.3.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/610 Deres referanse: Private videregående skoler i Norge og i Utlandet Elevtelling 1. april 2013 for private videregående

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer