BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV"

Transkript

1 BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen

2 Opplæringslovens forskrift kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring Rundskriv Udir av Rundskrivet er i stor grad innarbeidet som kommentarer i siste utgivelse av Opplæringslova og forskrifter fra Pedlex (blå bok). Sidehenvisninger her er til rundskrivet (fra udir.no).

3 Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven har VII deler I Generelle bestemmelser ( ) II Undervegsvurdering ( ) III Sluttvurdering ( ) IV Fritak fra vurdering ( ) V Eksamen ( ) VI Dokumentasjon ( ) VII Særskilte bestemmelser for fag-/svenne- og kompetanseprøve ( )

4 Hva opplæringen skal inneholde står i forskriften kapittel 1 Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet ( 1-1 og 1-3) Det understrekes at det må fattes enkeltvedtak om spesialundervisning for at det skal være adgang til å fravike læreplanen for ett eller flere fag jf. opplæringsloven 5-1. Dette er ikke innenfor rammen av tilpasset opplæring etter opplæringsloven 1-3. (side 5-6)

5 Fritak for opplæring i fag kan i videregående opplæring gis: I fremmedspråk forutsatt opplæring i samisk, finsk eller tegnspråk ( 1-10) I sidemål forutsatt opplæring i samisk, finsk, tegnspråk, eller særskilt språkopplæring ( 1-11) I fag eleven tidligere har bestått ( 1-12) Gjennom vedtak om spesialundervisning jf opplæringsloven kap. 5 (engelsk må event. behandles her)

6 Elever i offentlig grunnskole og elever, lærlinger og lærekandidater i offentlig vgo skal jf 3-1 ha: - Underveisvurdering - Sluttvurdering - Dokumentasjon av opplæringen For elever med spesialundervisning skal skolen i tillegg kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven (opplæringslova 5-5)

7 3-3 grunnlaget for vurdering i fag: Samla kompetansemål i læreplan for fag Dersom det er slik at det er flere kompetansemål læreren ikke har grunnlag for vurdering i, vil det normalt være slik at læreren ikke har grunnlag for vurdering med karakter, og da skal det ikke gis en karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunkt Dersom det i enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP en gjøres bortvalg av kompetansemål fra læreplanen for faget og konsekvensen av dette er at eleven ikke kan vurderes i forhold til de samlede kompetansemålene i faget, vil dette innebære at det ikke vil være noe grunnlag for å fastsette karakter For elever i videregående opplæring innebærer dette at eleven ikke vil kunne få standpunktkarakter i faget, og følgelig ikke vil oppfylle kravet til vitnemål. (side 12-13)

8 3-7 Varsling Elev og foreldre til elever under 18 år, skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i ett eller flere fag. Det kreves nytt varsel for nytt semester. Ikke adgang til å sende standardiserte varsel til alle elever IV = ikke vurderingsgrunnlag er ikke en karakter men 1 er en karakter (jf side 20-21)

9 3-18 Standpunktkarakterer i fag Dersom det ikke er grunnlag for å sette standpunktkarakter, skal det ikke føres karakter på vitnemålet. Det skal da føres en vitenmålsmerknad om at det ikke er grunnlag for vurdering (Ikke vurderingsgrunnlag) Det understrekes at ved inntak til videregående opplæring vil dette få konsekvenser for poengberegningen Poengberegningen for elever som ikke har vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag, må ikke blandes sammen med elever som har fritak fra vurdering med karakter etter 3-20 til 3-22 og (side 36)

10 Kap IV. Fritak for vurdering Det finnes ingen andre fritak fra vurdering med karakter enn de som finnes i 3-20 til 3-24 (side 37) Fritak fra vurdering med karakter for elever med IOP 3-21 Fritak fra vurdering med karakter for minoritetsspråklige elever i grunnskolen 3-22 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål 3-23 Fritak fra vurdering med karakter i den praktiske delen av kroppsøving i videregående opplæring 3-24 Fritak fra eksamen (for videregående opplæring forutsettes fritak etter i faget for å kunne få fritak fra eksamen)

11 3-20 Fritak fra vurdering med karakter for elever som har IOP Grunnskolen: for fag omfattet av enkeltvedtak avgjør foreldrene om eleven skal ha vurdering med karakter. Eleven og foreldrene må få nødvendig veiledning om konsekvensene av å velge vurdering med eller uten karakter. Et bortvalg av kompetansemål vil mest sannsynlig føre til at læreren ikke ar grunnlag for vurdering med karakter, og dersom foreldrene velger at eleven skal ha vurdering med karakter, vil det mest sannsynlig ikke være mulig å gi (side 39)

12 3-20 Fritak fra vurdering med karakter for elever som har IOP Videregående opplæring: Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag (unntak sidemål jf 3-22). Grunnskolen og PP-tjenesten må også være kjent med at det ikke gis fritak fra vurdering med karakter på grunnlag av enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP i videregående opplæring. Dette har store konsekvenser for hvordan enkeltvedtakene om spesialundervisning i grunnskolen bør utformes (side 39)

13 3-22 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan gis elev som Har hatt rett til særskilt språkopplæring Har enkeltvedtak om spesialundervisning i skriftlig sidemål Har sykdom, skade eller dysfunksjon diagnostisert av sakkyndig og problem med å greie begge målformer. Ikke har gått ungdomstrinnet i norsk grunnskole Fylte vilkår for fritak i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil ikke fikk dette.

14 3-42 Vitnemål i videregående opplæring For å få vitnemål må alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, være bestått, med mindre det kan gjøres unntak fra dette kravet med hjemmel i (dispensasjonsbestemmelser)

15 3-44 Unntak for vilkårene for å få vitnemål i yrkesfaglige utdanningsprogram Elever som har fulgt opplæringa og ikke bestått inntil to av fellesfaga, kan likevel etter søknad få vitnemål som gir yrkeskompetanse når eleven/lærlingen har: a) vært fritatt for vurdering med karakter i faget i grunnskolen b) vært fritatt for vurdering med karakter i faget i den videregående skolen c) har (store) spesifikke vansker. Det kan ikke gjøres unntak i strid med offentlig nasjonal eller internasjonal sertifisering.

16 Tilsvarende betingelser som i 3-44 finnes i 3-51 om betingelser for å kunne framstille seg til fag- eller svenneprøve 3-67 om betingelser for at fag- og svennebrev skal kunne skrives ut Husk: Det finnes ingen andre fritak fra vurdering med karakter enn de som finnes i 3-20 til og 3-67 omhandler ikke fritak fra vurdering med karakter, men særskilte regler for føring av dokumentasjon (side 37-38)

17 Før søknader om unntak etter 3-44 og 3-67 kan behandles, skal det foreligge dokumentasjon av nyere dato som viser at vilkåra er oppfylte. Før søknader om unntak etter c) kan behandles, må det foreligge sakkyndig vurdering fra PPT. Vedtak kan tidlegast gjerast i samband med overgangen til læreforhold. Det kan ikkje bli gitt førehandstilsegn om unntak etter denne føresegna ( 3-67, tredje ledd, fjerde og femte punktum) Det understrekes at det ikke er adgang til å gi forhåndsgodkjennelse (jf side 69, 70, 93 og 94)

18 Med ikke bestått menes det at eleven eller lærlingen har fått karakteren 1 i standpunktkarakter eller eksamenskarakter. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom det ikke er grunnlag for vurdering i faget (side 68 og 95, jf også side 78)

19 Rundskriv Udir Det understrekes at bestemmelsene om dokumentasjon ( ) ikke gir grunnlag for fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter er uttømmende regulert i 3-20 til Det understrekes at det ikke er adgang til å gi forhåndsgodkjennelse. Med ikke bestått menes det at eleven/lærlingen har fått karakteren 1 i standpunktkarakter eller i eksamenskarakter. Bestemmelsene om unntak i forhold til dokumentasjon, kommer ikke til anvendelse dersom det ikke er grunnlag for vurdering i faget jf. 3-3

20 Dersom elevens opplæring i grunnskolen kun har omfattet deler av læreplanen for faget, kan hennes/hans kompetanse i faget være så smal at det ikke er mulig for vedkommende å jobbe med kompetansemålene på Vg1, Vg2 eller Vg3-nivå. Dette kan føre til at eleven enten får karakteren 1 (som er ikke bestått) eller ikke kan følge opplæringen etter læreplanen for faget i videregående opplæring, slik at læreren ikke får noe grunnlag for å fastsette karakter i faget. Dette vil igjen føre til at eleven ikke får vitnemål eller at lærlingen ikke kan få fag- /svennebrev og vitnemål. PP-tjenesten må allerede i grunnskolen tenke gjennom hvilke konsekvenser bortvalg av kompetansemål fra en læreplan for fag kan få for denne eleven i videregående opplæring. (side 6) 20

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Forslag til forskriftsendringer med merknader

Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven foreslås følgende endringer: 1-12 skal lyde: 1-12

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem St.meld. nr 16 (2006-2007) 2007) Hevder at i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter (side 77) Prinsippet

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer