Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring"

Transkript

1 Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet av instansen via: Vigdis Lahaug Innsendt dato: Hvilken offentlig virksomhet?: Stilling: Kompetanse Norge Øvrig offentlig virksomhet (Offentlig) Seniorrådgiver Jeg bekrefter at denne uttalelsen er på vegne av hele oppgitte øvrig offentlig virksomhet.

2 Høringsbrev Forslag til forskriftsendringer Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge videregående opplæring Avsender: Juridisk avdeling 1 1. INNLEDNING Vi sender på høring et forslag om at flere skal få muligheten til å få opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge videregående opplæring (heretter også kalt læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid). Læreplanen er ikke lenger midlertidig, men er endelig fastsatt. Fra skoleåret 2016/2017 har elever som både har kort botid i Norge og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring hatt mulighet til å følge læreplanen, hvis skolen tilbyr opplæring etter læreplanen. Bruk av læreplanen for elever har tidligere vært på høring, og er fastsatt i forskrift til opplæringsloven 1-17 og forskrift til friskoleloven 2A-12, som trådte i kraft Vi foreslår i denne høringen at det gjøres obligatorisk for alle offentlige videregående skoler å tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Det skal fortsatt være frivillig for elevene å benytte retten til å følge denne læreplanen. Vi foreslår at tilsvarende skal gjelde for frittstående skoler som følger Kunnskapsløftets læreplaner i norsk. Vi foreslår også at følgende grupper, etter gitte vilkår, skal ha rett til å følge læreplanen/gå opp til eksamen etter læreplanen: voksne i videregående opplæring særskilt organisert for dem privatister elever som på grunn av utvidet opplæringstid i videregående opplæring ikke lenger oppfyller vilkåret om kortere enn 6 års botid Vilkårene for å kunne følge læreplanen foreslås å variere for disse gruppene, se punkt 5.3 til 5.5. Vi foreslår også at det forskriftsfestes at voksne og privatister som får rett til å følge denne læreplanen fritas fra opplæring/eksamen i skriftlig sidemål. Elever som har rett til å følge læreplanen vil allerede være fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål, siden de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 3-12, se forskrift til opplæringsloven 1-11 første ledd bokstav d. Vi ber dessuten høringsinstansenes syn på en justering av hvordan kort botid bør beregnes. Dersom forskriftsendringene skal kunne tre i kraft fra og med kommende skoleår, er det nødvendig å sende forslaget på høring med kortere frist enn normalt. Høringsfristen er derfor Vi tar sikte på at eventuelle forskriftsendringer etter denne høringen vil tre i kraft

3 2. BAKGRUNNEN FOR FORSLAGET Kunnskapsdepartementet ba Utdanningsdirektoratet i 2011 om å utrede ulike modeller som kunne gi sent ankomne yrkes- eller studiekompetanse uten å avlegge eksamen etter ordinær læreplan i norsk. På bakgrunn av utredningen anbefalte direktoratet at det ble utarbeidet en tilpasset variant av læreplanen i norsk for Vg1-Vg3 med en sluttvurdering som oppfyller kravene til studie- eller yrkeskompetanse. Bakgrunnen var at elever som kommer til Norge sent i skoleløpet har en krevende opplæringssituasjon. Dette påpekte også Østberg-utvalget i NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid ble utarbeidet i forbindelse med revideringen av læreplaner i flere fag i 2012/2013. Læreplanen var da på høring. Læreplanen har vært midlertidig fastsatt for Vg1 fra 2013/2014, for Vg2 fra 2014/2015 og for Vg3 fra 2015/2016. Læreplanen er nå endelig fastsatt, og nye forskriftsbestemmelser om hvilke elever som kan følge læreplanen fra skoleåret 2016/2017 trådte i kraft Se omtalen av gjeldende rett under punkt 3.1. Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å sende på høring om det skal være obligatorisk for videregående skoler å tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Vi er også bedt om så sende på høring hvorvidt elever som på grunn av utvidet opplæringstid i videregående opplæring ikke lenger oppfyller vilkåret om kortere enn 6 års botid bør få følge læreplanen, og om voksne og privatister bør få følge læreplanen/gå opp til eksamen etter læreplanen. 3. GJELDENDE RETT 3.1. GJELDENDE RETT - ELEVER Elever med rett til spesialundervisning, har rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte, jf. opplæringsloven 3-1 femte ledd. Før fylkeskommunen fatter vedtak om utvidet opplæringstid, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov. Retten til utvidet opplæringstid gjelder også for blant andre elever med rett til særskilt språkopplæring etter 3-12, men for disse gjelder ikke kravet om sakkyndig vurdering. Friskoleloven 3-3 fjerde ledd sier at bl.a. opplæringsloven 3-1 femte ledd om utvidet opplæringstid gjelder tilsvarende så langt bestemmelsen passer for elever ved friskoler. Fylkeskommunen fatter enkeltvedtak. Elever i videregående opplæring kan ha rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven Etter første ledd har elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig opplæring i fag eller begge deler. Friskoleloven 3-5 har en tilsvarende bestemmelse, der det også fremgår at fylkeskommunen fatter enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for elever ved friskoler. Svenske og danske elever kan ha rett til særskilt språkopplæring, men Utdanningsdirektoratet legger til grunn at det forekommer svært sjelden, siden enkeltvedtak om særskilt språkopplæring forutsetter at eleven ikke klarer å følge ordinær opplæring. Elever i videregående opplæring må ha sluttvurdering etter kravene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og i forskrift til opplæringsloven 3-42 for å få vitnemål. Det innebærer at alle

4 fag og eksamener som skal stå på vitnemålet, må være bestått. Det er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet at norsk er ett av fagene i videregående opplæring. Opplæringen i norsk skal følge den ordinære læreplanen i norsk, med mindre det er hjemmel for avvik. Læreplanen i norsk er en førstespråksplan med høye krav til språk- og kulturforståelse, særlig i videregående opplæring. Kompetansemålene for videregående opplæring bygger direkte på kompetansemålene for grunnskolen, og forutsetter at dette stoffet er kjent. Kunnskapsdepartementet vedtok nye forskriftsbestemmelser om hvilke elever som kan følge læreplan i norsk for språklige minoriteter allerede fra skoleåret 2016/2017. Den nye bestemmelsen, 1-17 i forskrift til opplæringsloven, trådte i kraft og lyder slik: «1-17 Opplæring og eksamen etter læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg Elevar i vidaregåande opplæring kan velje å følgje læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg, om alle desse vilkåra er oppfylte: a) Eleven har enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova b) Eleven har på tidspunktet for eksamen kortare enn 6 års butid i Noreg. c) Skolen tilbyr norskopplæring etter denne læreplanen.» Forskrift til friskoleloven 2A-12 er tilsvarende, men viser til enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter friskoleloven 3-5. Friskoler som er godkjent for å følge alternative læreplaner i norsk må imidlertid først søke godkjenning for å tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, eller annen jevngod læreplan, jf. friskoleloven 2-3 første ledd. At eleven må ha kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet betyr at skolen ved elevens oppstart på Vg1 må regne seg frem til hvor lenge eleven har bodd i Norge når eksamen i faget etter planen skal avlegges. Når botiden skal beregnes, så er det total botid i Norge som skal beregnes. Hvis eleven har bodd i Norge i flere omganger, må botiden legges sammen, slik at man finner den enkelte elevs totale botid. Hvis det er tvil om hvor lenge eleven har bodd i Norge, er det elevens/foreldrenes ansvar å fremskaffe dokumentasjon på elevens botid. En elev som etter ordinær progresjon ville hatt kortere botid enn 6 år på eksamenstidspunktet, men som får innvilget utvidet opplæringstid og derfor har mer enn 6 års botid ved eksamen, kan ikke få sluttvurdering etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. En elev som går over grensen på 6 års botid på eksamen på grunn av sykdom på den opprinnelige eksamensdagen, kan avlegge utsatt eksamen i norsk etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Det samme gjelder hvis en elev stryker på eksamen på den opprinnelige eksamensdagen og går opp til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen. Begge disse scenarioene forutsetter selvsagt at de andre vilkårene for å benytte læreplanen også var oppfylt på den opprinnelige eksamensdagen. At eleven kan gå opp til eksamen etter læreplanen også ved utsatt eller ny eksamen er begrunnet med at eleven da har fulgt læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid frem til eksamen, og at sykdom eller stryk på eksamen ikke skal gjøre at eleven på egenhånd må sette seg inn i de områdene der læreplanen avviker fra ordinær læreplan i norsk. Eleven vil da også beholde standpunktkarakteren i faget, se 3-34 og 3-35 i forskrift til opplæringsloven. Elever som har rett til å følge læreplanen er fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål, siden de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 3-12, se forskrift til opplæringsloven 1-11 første ledd bokstav d.

5 3.2. GJELDENDE RETT VOKSNE Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven 4A-3 første ledd. Retten til videregående opplæring for voksne gjelder voksne fra og med det året de fyller 25 år. Opplæringen for voksne skal tilpasses behovet til den enkelte. Voksne som følger videregående opplæring særskilt organisert for dem etter kapittel 4A, er fritatt fra opplæring i faget kroppsøving, jf tredje ledd i forskrift til opplæringsloven. Voksne må som hovedregel for øvrig bestå alle fagene som inngår i ordinær videregående opplæring, herunder norsk, for å få vitnemål. Enkelte voksne kan være fritatt fra opplæring i fremmedspråk, fritatt fra opplæring i sidemål eller fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, se forskrift til opplæringsloven 1-10, 1-11, jf. 1-13, og Voksne kan også få godkjent fag som er bestått i utlandet, se 1-16, jf i forskrift til opplæringsloven. Voksne har dessuten rett til vurdering av realkompetansen sin, se opplæringsloven 4A-3 femte ledd. Voksne som tas inn til videregående opplæring på en offentlig eller frittstående videregående skole, dvs. som elever og ikke som deltakere i voksenopplæringen, kan følge læreplanen for språklige minoriteter med kort botid på lik linje med andre elever GJELDENDE RETT - PRIVATISTER Hvem som er privatist i videregående opplæring reguleres i forskrift til opplæringsloven 3-10 første ledd. En privatist er en som har meldt seg opp til eksamen i ett eller flere fag, uten å være elev eller lærling i faget eller fagene. Privatister går opp til eksamen i fag som de ønsker å dokumentere kompetanse i. Privatister kan etter gjeldende rett være fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, jf tredje ledd i forskrift til opplæringsloven. Det eneste vilkåret i tredje ledd som er særlig aktuelt for minoritetsspråklige privatister, er alternativet om at privatisten «ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole». Hvis privatisten har gått deler av ungdomstrinnet i norsk grunnskole, er privatisten i utgangspunktet ikke fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål. 4. LÆREPLANER OG EKSAMENER I NORSK Ordinær læreplan i norsk Utgangspunktet er at elever i videregående opplæring skal ha opplæring og eksamen etter ordinær læreplan i norsk. Ordinær læreplan i norsk forutsetter at elevene mestrer faget norsk i videregående opplæring på førstespråksnivå. Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge videregående opplæring Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid ble utviklet ut fra de samme grunnleggende prinsippene som ordinær læreplan i norsk, men er tilpasset elever med en annen språklig og kulturell bakgrunn. Planen løper parallelt med den ordinære læreplanen gjennom Vg1, Vg2 og Vg3 og speiler denne læreplanen, uten å kreve at elevene er innforstått med norsk språk og kultur gjennom mange års opplæring. Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid er en andrespråksplan med et tydeligere språklæringsperspektiv enn den ordinære læreplanen i norsk.

6 Læreplanen har en sluttvurderingsordning, slik at elevene får en mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse uten sluttvurdering etter den ordinære læreplanen i norsk. Sluttvurderingsordningene tilsvarer den ordinære læreplanen i norsk, med unntak av skriftlig sidemål. Læreplanen bygger opp mot en språklig og kulturell sluttkompetanse som gjør at elevene skal klare seg i høyere utdanning og yrkeslivet. Inntak til høyere utdanning i Norge for studenter som har generell studiekompetanse, er basert på mestringsnivå B2 i det europeiske rammeverket for språk (Common European Framework CEF). Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid bygger opp mot en sluttkompetanse på B2-nivå. Læreplanen har kompetansemål for lesing av tekster på både bokmål og nynorsk, men ikke opplæring i skriftlig sidemål. Læreplan i grunnleggende norsk Det finnes en læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, som er en aldersuavhengig og nivådelt plan tilpasset den første tiden med norskopplæring for de med svake ferdigheter i norsk. Elever som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i norsk kan følge læreplanen i grunnleggende norsk i en periode, fram til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk eller læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, hvis de er i videregående opplæring. Læreplanen i grunnleggende norsk kan også benyttes som en «støtteplan», ved å bruke den parallelt med læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid eller ordinær læreplan i norsk. I og med at læreplanen i grunnleggende norsk er en såkalt overgangsplan, skal det ikke gis vurdering med karakter etter den læreplanen. For å få sluttvurdering må eleven «overføres» til en læreplan med sluttvurdering. Dette må gjøres i god tid før standpunktkarakterene skal fastsettes, slik at læreren får grunnlag for vurdering, jf. forskrift til opplæringsloven 3-3. Overgangsordning med egen eksamen i norsk for elever med kort botid og/eller særskilt språkopplæring Elever og privatister med kortere enn 6 års botid i Norge, og elever med rett til særskilt språkopplæring, kan gå opp til en midlertidig eksamen som er en videreføring av eksamen etter læreplanen Norsk som andrespråk i Reform 94. Denne læreplanen er ikke videreført i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og denne eksamenen er ikke knyttet til noen læreplan. Eksamensordningen er midlertidig og gjelder for elever/privatister som skal opp til sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, påbygging til generell studiekompetanse, og til lokalt gitt skriftlig eksamen på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er en unntaksordning som bare gjelder skriftlig eksamen. Elevene skal ha standpunktkarakterer, og eventuelt muntlig eksamen, etter den ordinære læreplanen i norsk. Grunnlaget for eksamen er den ordinære læreplanen i norsk, men oppgavene og vurderingskriteriene er tilpasset at kandidatene ikke har norsk som førstespråk. Overgangsordningen gjelder til og med skoleåret 2016/2017, og fases ut når læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, og eksamen etter denne, er innført for både elever, voksne og privatister.

7 5. UTDANNINGSDIREKTORATETS VURDERINGER OG FORSLAG 5.1. OBLIGATORISK FOR VIDEREGÅENDE SKOLER Å TILBY OPPLÆRING ETTER LÆREPLANEN I NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER MED KORT BOTID I NORGE Offentlige skoler Utdanningsdirektoratet foreslår at det gjøres obligatorisk for alle offentlige videregående skoler å tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Det innebærer at videregående elever som oppfyller vilkårene om kortere enn 6 års botid og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, får en ubetinget rett til opplæring etter læreplanen. Hvis alle offentlige videregående skoler må tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, vil mulighetene bli mer like for elever som oppfyller vilkårene om kortere enn 6 års botid og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Opplæringen vil være tilpasset målgruppen, og det vil ikke variere mellom offentlige skoler hvorvidt målgruppen kan gå opp til en eksamen tilpasset dem. Når overgangsordningen med egen eksamen fjernes etter skoleåret 2016/2017, vil det være av særlig betydning for elevene om skolen deres tilbyr opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Når den eksamensordningen er faset ut, må alle elever gå opp til eksamen i norsk etter den læreplanen de følger. Opplæring etter ordinær læreplan i norsk og opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid kan gis i egne grupper eller i sammenholdte klasser, ettersom læreplanene inneholder de samme hovedområdene og emnene. På denne bakgrunn foreslår Utdanningsdirektoratet å stryke vilkåret «[s]kolen tilbyr norskopplæring etter denne læreplanen» i forskrift til opplæringsloven Elever i offentlige videregående skoler vil da ha en rett til å kunne velge læreplanen, hvis de oppfyller vilkårene om kortere enn 6 års botid og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Retten vil innebære en korresponderende plikt for skoleeier om å tilby alle de elevene som oppfyller vilkårene, opplæring etter læreplan for språklige minoriteter med kort botid ved sin skole. Friskoler Skoler godkjent etter friskoleloven skal enten følge den læreplanen som gjelder for offentlige skoler eller annen jevngod læreplan. Skolens tilbud må være godkjent av Utdanningsdirektoratet jf. friskoleloven 3-2 første ledd. De samme hensynene som er beskrevet for elevene i offentlige skoler vil også være gjeldene for elever i frittstående videregående skoler. Vi ser likevel at forholdene kan være noe annerledes for de som går på skoler med egne læreplaner og vurderingsordninger. Skoler som driver etter en anerkjent pedagogisk retning har godkjenning for å følge egen alternativ læreplan i norsk. Steinerskolene har videre en vurderingsordning uten eksamen. Det vil derfor ikke være aktuelt for elever ved disse skolene å ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Ettersom norskopplæringen i all hovedsak kan organiseres i sammenholdte klasser, med både ordinær læreplan i norsk og læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, vil det ikke være urimelig at frittstående skoler som følger Kunnskapsløftets læreplaner i norsk må tilby elevene opplæring etter begge læreplanene. Fordelene for elevene ved å kunne følge læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid og å kunne avlegge eksamen etter denne er mye større enn ulempene er for skolene ved å måtte tilby læreplanen. Vi foreslår derfor at endringen

8 om å gjøre det obligatorisk for videregående skoler å tilby opplæring etter læreplanen også gjelder for frittstående skoler som er godkjent for å gi opplæring etter Kunnskapsløftets læreplaner i norsk. Skoler som følger en alternativ læreplan i norsk kan søke om å få ta i bruk læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, eller annen jevngod læreplan, jf. friskoleloven 2-3. Hvis skolen får en slik godkjenning, så har de av skolens elever som oppfyller vilkårene rett på opplæring etter den læreplanen. Bør det være obligatorisk for offentlige videregående skoler å tilby norskopplæring etter læreplanen for språklige minoriteter med kort botid til de elevene som oppfyller vilkårene? Bør det være obligatorisk for friskoler som følger Kunnskapsløftes læreplaner i norsk å tilby norskopplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid til de elevene som oppfyller vilkårene? 5.2. BEREGNING AV BOTID Som omtalt under 2.1 innebærer kortere enn seks års botid på eksamen at skolen ved elevens oppstart på Vg1 må regne seg frem til hvor lenge eleven har bodd i Norge når eksamen i faget etter planen skal avlegges. Når botiden skal beregnes, så er det total botid i Norge som skal beregnes. Hvis eleven har bodd i Norge i flere omganger, må botiden legges sammen for å finne den totale botiden. Utdanningsdirektoratet ser at grensen på seks års total botid kan slå uheldig ut for minoritetsspråklige elever som bor i Norge før opplæringspliktig alder, men ikke i grunnskolealder, og som deretter skal ha videregående opplæring i Norge. Disse elevene kan ha over 6 års total botid i Norge ved eksamen og være utelukket fra opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Vi legger til grunn at dette vil være aktuelt for svært få elever, men at det for disse elevene kan være problematisk. På denne bakgrunn ønsker Utdanningsdirektoratet høringsinstansenes syn på om botid før opplæringspliktig alder ikke bør medberegnes ved beregningen av botid. Bør kun botid fra opplæringspliktig alder (ca. seks års alder) være med i beregningen når man vurderer om elever og privatister har under seks års botid i Norge?

9 Kompetanse Norge slutter seg til prinsippet om at kun botid fra opplæringspliktig alder bør telle med i beregning av botid. Det innebærer at personer som ankommer Norge senere i grunnskoleløpet enn fjerde trinn, vil ha mindre enn seks års beregnet botid, og dermed vil være i målgruppen for læreplanen. Rent praktisk vil bestemmelsen også gjøre kravet om dokumentasjon av botid enklere å oppfylle for den enkelte elev/privatist ettersom data om gjennomført skolegang i Norge vil bli lagt til grunn ELEVER SOM PÅ GRUNN AV UTVIDET OPPLÆRINGSTID I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING IKKE LENGER OPPFYLLER VILKÅRET OM KORTERE ENN 6 ÅRS BOTID Minoritetsspråklige elever som kommer til Norge og starter opplæringen i ungdomsskolealder eller senere, trenger som regel lengre tid enn yngre elever på å lære norsk godt. Samtidig får de kortere opplæringstid enn de som kommer tidligere i opplæringsløpet. Mange av de som kommer i ungdomsskolealder eller senere har ikke en reell mulighet til å bestå eksamen etter den ordinære læreplanen i norsk, og får dermed ikke vitnemål eller studiekompetanse. Slik bestemmelsene om bruk av læreplanen er nå, må alle elever på planlagt eksamenstidspunkt ha kortere enn 6 års botid i Norge for å kunne følge læreplanen. Utdanningsdirektoratet foreslår at elever som blir innvilget utvidet opplæringstid etter opplæringsloven 3-1 femte ledd, og som ville ha oppfylt vilkåret om kortere enn 6 års botid i Norge på eksamenstidspunktet uten utvidet opplæringstid, bare trenger enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for å kunne følge læreplanen. Eleven får en rett til å følge opplæring etter læreplanen, og skoleeier plikter å tilby slik opplæring. På den måten forhindrer man at eleven må velge mellom å få muligheten til å avlegge eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid og å få utvidet opplæringstid når eleven trenger det for å nå opplæringsmålene. Man forhindrer også at elever som har fulgt læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men som på grunn av utvidet opplæringstid avlegger eksamen senere enn planlagt, slipper å gå over på ordinær læreplan i norsk mot slutten av videregående opplæring. Elevene har rett til en underveisvurdering som legger grunnlaget for sluttvurderingen, jf. forskrift til opplæringsloven 3-11 og Den kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen er en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakteren i fag skal fastsettes. Det forutsetter at eleven ikke bytter læreplan mot slutten av opplæringen. Er dere enige i at elever som blir innvilget utvidet opplæringstid, og som ville ha oppfylt vilkåret om kortere enn seks års botid i Norge på eksamenstidspunktet uten utvidet opplæringstid, bare bør trenge enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for å kunne følge læreplanen?

10 5.4. PRIVATISTER En som har meldt seg til eksamen i et fag uten å være elev i faget, er privatist. En privatist kan enten være en som ønsker å avlegge eksamen uten å ha gjennomgått opplæring, en som har strøket i faget tidligere eller en som ønsker å forbedre en tidligere bestått karakter i faget. Det finnes per i dag en privatistordning i alle fag i videregående opplæring, og det vil være uheldig om de med kort botid blir de eneste som er ekskludert fra å avlegge en eksamen som privatist. Privatistene blir gjennom eksamen prøvd og gitt mulighet til å vise kompetanse i faget, på lik linje med elever. Dersom det ikke finnes en privatistordning vil alternativet for disse kandidatene være å avlegge eksamen i den ordinær læreplan i norsk. Vi foreslår derfor at også privatister kan avlegge eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Vilkårene må imidlertid bli noe annerledes enn for elever, siden privatister ikke mottar opplæring, og dermed ikke har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Vi har to alternative forslag til vilkår ALTERNATIV 1 Det første forslaget innebærer at følgende tre vilkår stilles for å kunne avlegge eksamen som privatist etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid: kortere enn 6 års botid i Norge ved første gangs avleggelse av eksamen etter læreplanen annet morsmål enn norsk, samisk, dansk eller svensk ikke tidligere ha mottatt sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk Vi foreslår at privatister for det første må oppfylle kravet om kortere enn 6 års botid i Norge. Det er det kriteriet som stilles for privatister etter gjeldende overgangsordning. For at det skal være mulig å forbedre en eksamen etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, som alle andre eksamener i videregående opplæring, foreslår vi imidlertid at botidskravet bare må være oppfylt første gangen man avlegger eksamen i faget. Siden det ikke kan stilles krav om enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, så foreslår vi at privatister med morsmålene norsk, samisk, dansk og svensk ikke kan avlegge eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Dette er en endring fra gjeldende overgangsordning med eksamen, der også privatister med dansk eller svensk som morsmål kan ha rett til å gå opp til eksamen i overgangsordningen. Direktoratet er av den oppfatning at svenske og danske privatister som regel vil kunne avlegge eksamen etter ordinær læreplanen i norsk. Når overgangsordningen nå skal fases ut, så er det intensjonen at kun de med uttalt behov for læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, skal kunne følge denne og/eller gå opp til eksamen etter den. Vi foreslår at privatisten også må oppfylle et krav om tidligere ikke å ha mottatt sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk. De som tidligere har mottatt sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk må eventuelt forbedre karakterer ved å gå opp til eksamen etter ordinær læreplan i norsk. På den måten hindres tidligere elever, som ikke fylte vilkårene da de var elever, i å uthule ordningen ved senere å få avlegge eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Det blir da bare privatister som har tidligere sluttvurdering i norsk etter overgangsordningen eller læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, eller som ikke har sluttvurdering i faget, som kan avlegge eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Bør privatister som har svensk eller dansk som morsmål utelukkes fra bruk av læreplanen?

11 Bør det være et vilkår at privatisten ikke har tidligere sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk? Nei I et kompetansepolitisk perspektiv er det viktig at regelverket legger til rette for at alle voksne får mulighet til å styrke sin kompetanse. Kompetanse Norge mener derfor at privatister må ha mulighet til å videreutvikle sin kompetanse, uavhengig av hvorvidt de har tidligere sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk ALTERNATIV 2 Det andre forslaget innebærer at følgende tre vilkår stilles for å kunne avlegge eksamen som privatist etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid: kortere enn 6 års botid i Norge ved første gangs avleggelse av eksamen etter læreplanen har tidligere vært elev og har fått sluttvurdering etter læreplanen Også i dette alternativet foreslår vi at privatister må oppfylle kravet om kortere enn 6 års botid i Norge. Det er det kriteriet som stilles for privatister etter gjeldende overgangsordning. For at det skal være mulig å forbedre en eksamen etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, som alle andre eksamener i videregående opplæring, foreslår vi imidlertid at botidskravet bare må være oppfylt første gangen man avlegger eksamen i faget. Dette alternativet har som vilkår at man tidligere har vært elev og fått sluttvurdering etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Med et slikt vilkår vil tidligere elever kunne ta opp igjen faget for å forbedre karakteren, men det vil ikke være mulig å velge bort opplæring i norsk for å ta faget som privatist. Et vilkår om at man tidligere har vært elev og fått sluttvurdering etter læreplanen, gjør at det ikke vil være nødvendig med vilkår som gjelder morsmål, ettersom vedkommende må ha hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring som elev. Også vilkåret om å ikke tidligere ha mottatt sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk, vil være overflødig ved et krav om å ha vært elev og ha fått sluttvurdering etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Bør det være et vilkår at privatisten tidligere har vært elev og har fått sluttvurdering etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid før? Nei Privatistordningen er basert på prinsippet om at alle skal ha mulighet til å gå opp til eksamen, uavhengig av tidligere opplæring og sluttvurdering i fag. Kompetanse Norge mener at dette

12 prinsippet også må gjelde for privatisteksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid TIL BÅDE ALTERNATIV 1 OG 2 Utdanningsdirektoratet mener at det ikke kan være fylkeskommunens oppgave å finne ut om privatisten oppfyller kravet om botid før oppmelding til eksamen. Privatisten må selv legge frem dokumentasjon på at han eller hun har kortere enn 6 års botid i Norge. Vi foreslår at dokumentasjonen legges frem når vedkommende ønsker å få utskrevet vitnemål eller kompetansebevis, ettersom oppmelding ofte foregår på internett, via Privatister kan etter gjeldende rett være fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, jf tredje ledd i forskrift til opplæringsloven. Det eneste vilkåret i tredje ledd som er særlig aktuelt for minoritetsspråklige privatister er alternativet om at privatisten «ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole». Dette vilkåret forutsetter imidlertid at privatisten overhodet ikke har gått på norsk grunnskole på ungdomstrinnet. Dersom privatisten f.eks. har kommet til Norge i løpet av 10. trinn, vil privatisten ikke ha rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Utdanningsdirektoratet foreslår derfor å forskriftsfeste at privatister som etter den nye bestemmelsen har rett til å ta eksamen etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, også fritas fra eksamen i skriftlig sidemål. Dette foreslår vi at reguleres i nytt andre ledd i 1-11, se vedlegg. Er dere enige i at ett av vilkårene for privatister bør være kortere enn 6 års botid i Norge ved første gangs avleggelse av eksamen? Nei Mener dere at alternativ 1 eller alternativ 2 egner seg best som vilkår for privatister? Annet: Kompetanse Norges mener at det må være mulig å gå opp til eksamen som privatist i norsk etter denne læreplanen, uavhengig av om privatisten tidligere har avlagt eksamen etter annen læreplan i norsk eller ikke. Vi understreker at vårt synspunkt først og fremst er begrunnet med at regelverket må innrettes slik at voksne skal få mulighet til å utvikle sin kompetanse. Er dere enige i at privatister som har rett til å gå opp til eksamen etter læreplanen også bør få rett til fritak fra eksamen i skriftlig sidemål?

13 5.5. VOKSNE Vi foreslår at også voksne i opplæring særskilt organisert for dem etter opplæringsloven 4A-3, kan få opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Vi foreslår at voksne må oppfylle følgende kriterier for å ha rett til å benytte læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid: annet morsmål enn norsk, samisk, dansk eller svensk har ikke noe grunnskoleopplæring fra Norge på ungdomstrinnet Hvis den voksne oppfyller vilkårene, foreslår vi at den voksne får en rett til å følge læreplanen, og dermed får fylkeskommunen også en plikt til å tilby opplæring etter læreplanen. Voksne, i videregående opplæring spesielt organisert for dem, har ikke rett til særskilt språkopplæring, og det kan derfor ikke være et vilkår å ha enkeltvedtak om det for å kunne følge læreplanen. Siden det ikke kan stilles krav om enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, så foreslår vi at voksne med morsmålene norsk, samisk, dansk og svensk ikke kan følge læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Også blant elever er de med norsk eller samisk som morsmål utelukket, siden disse ikke kan ha enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Vi legger til grunn at danske og svenske elever sjelden vil få følge læreplanen, siden de kun har rett til særskilt språkopplæring hvis de ikke har gode nok ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring. Vi foreslår derfor at voksne med dansk eller svensk som morsmål ikke kan følge læreplanen. Kravet om seks års botid er heller ikke like egnet for voksne, ettersom mange voksne ikke kommer i gang med opplæringen idet de kommer til Norge. En av årsakene kan være at de er hjemme med barn før de ønsker å fullføre grunnopplæringen i Norge. En grense på seks års botid kan derfor slå uheldig ut. For voksne foreslår vi derfor et vilkår om at den voksne ikke har mottatt noe grunnskoleopplæring i Norge på ungdomstrinnet. At den voksne har grunnskoleopplæring for voksne fra Norge skal ikke ekskludere den voksne fra å kunne følge læreplanen i videregående opplæring for voksne. Voksne som får videregående opplæring for voksne, har rett til et opplæringstilbud som er særlig tilpasset den voksnes behov, se opplæringsloven 4A-3 første ledd siste punktum. I enkeltvedtaket om inntak til videregående opplæring for voksne, skal fylkeskommunen beskrive hvilket opplæringstilbud den voksne vil gis. Det vil være naturlig å ta inn i enkeltvedtaket om den voksne vil følge læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid eller ordinær læreplan i norsk. Voksne kan være fritatt fra opplæring i sidemål eller fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, se forskrift til opplæringsloven 1-11, jf. 1-13, og Det er imidlertid ingen regler om fritak fra opplæring i sidemål som særlig gjelder voksne minoritetsspråklige. I forskrift til opplæringsloven 1-13 står det at 1-11 om elevers rett til fritak fra opplæring i sidemål også gjelder voksne i videregående opplæring spesielt organisert for dem. Alternativet som særlig gjelder språklige minoriteter forutsetter imidlertid enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, som voksne ikke har, jf første ledd bokstav d. Vi foreslår derfor at det forskriftsfestes at også voksne som følger denne læreplanen fritas fra opplæring i skriftlig sidemål. Er dere enige i at vi bør utelukke voksne som har svensk eller dansk som morsmål fra å kunne bruke læreplanen?

14 Bør det være et vilkår om å ikke ha noe grunnskoleopplæring fra Norge i opplæringspliktig alder? Nei Er det riktig å ikke ha et vilkår om mindre enn seks års botid for voksne? 6. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER Utdanningsdirektoratet legger til grunn at bruk av læreplanen ikke medfører vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for fylkeskommuner/friskoler. Det er normalt ikke nødvendig å ta elevene/de voksne ut i egen gruppe som følge av at noen benytter læreplanen. Selv om elever som følger læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid vil kunne ha utbytte av å gå i egne grupper i norsktimene, vil det normalt ikke være nødvendig. I sammenholdte klasser vil det være mulig for elevene å få opplæring i de samme emnene samtidig, selv om de følger ulike læreplaner. Privatister må selv må dokumentere sin botid i Norge. Hvis det er tvil om hvor lenge en elev har bodd i Norge, er det elevens/foreldrenes ansvar å fremskaffe dokumentasjon på elevens botid. Vurderingen av om kravet til botid er oppfylt for privatister og elever vil derfor ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for skoler og fylkeskommuner. Er dere enige i vurderingen av økonomiske og administrative konsekvenser? 7. OM FORSKRIFTSENDRINGENE I tråd med våre vurderinger og forslag under punkt 5.1 til 5.5, har vi laget forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven. Forslagene til forskriftsendringer med merknader finner dere i vedlegg 1. Har dere merknader til ordlyden i våre forslag til forskriftsendringer i vedlegg 1?

15 Vennlig hilsen Hilde Bakken divisjonsdirektør Cathrine Børnes avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO Begynnende samordning mellom VO og ordinære skoleløp http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-tilgrunnskoleopplaring-etter-opplaringsloven-kapittel-4a/?read=1

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Høring -regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Høring -regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Side 1 av 6 AVSENDER Juridisk avdeling 1/ Avdeling for vurdering 1 FRIST FOR UTTALELSE 08.06.2017 PUBLISERT DATO 02.05.2017 VÅR REFERANSE 2017/357 Høringsnotat- regulering av obligatorisk ferdighetsprøve

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Uttalelse - Utdanningsforbundet Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet av instansen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for private skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for private skoler Side 1 av 8 Private skoler med rett til statstilskudd Privatskoleorganisasjonene Fylkesmennene Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for private skoler Dette rundskrivet omhandler regelverket for

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Vurdering og verdsetting av den voksnes kompetanse Sentrale spørsmål: Hva innebærer det at den voksnes kompetanse er likeverdig? Hvordan sikre at

Detaljer

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner.

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner. Krav til læreplaner for private skoler Udir-2-2011 Forskrift til privatskoleloven om krav til læreplanen trådte i kraft 1. august 2011. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning,

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven.

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven. Veiledning om krav til læreplaner for friskoler Denne veiledningen omhandler hvilke krav til innhold og vurdering av opplæringen som stilles til læreplaner for friskoler etter forskrift til friskoleloven

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO Endringer i regelverket rundt innføringstilbud Bergen 23.10.2012 Dag Fjæstad NAFO 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar -Nytt femte ledd fra 1.8.2012: Fylkeskommunen kan organisere

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Romssa suohkan Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, uavhengig hvor de bor i Norge. Dette betyr

Detaljer

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette betyr at samiske elever

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/8361-3 Dato: 27.10.15 Høring - Mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Forslag til forskriftsendringer med merknader

Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven foreslås følgende endringer: 1-12 skal lyde: 1-12

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Høgskolen I Oslo, Postboks 4, St.Olavs plass, 013 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 1. Innledning

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 Dette rundskrivet gjengir reglene om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel

Detaljer

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014 Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring Kari Volden, november 2014 Minoritetsspråklege søkarar 3-1, tolvte ledd Rett til vidaregåande opplæring for ungdom ( ) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 16.juni 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1.

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Høring om vurdering og fraværsgrenser

Høring om vurdering og fraværsgrenser Videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Vår ref.: 201502405-59 Lillehammer, 27. april 2015 Deres ref.: Høring om vurdering og fraværsgrenser Oppland fylkeskommune viser til høring om endringer i

Detaljer

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Inntak til videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-til-grunnskoleopplaringetter-opplaringsloven-kapittel-4a/ 4.2.3 Personer under 25

Detaljer

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk?

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? seniorrådgiver Bente Thori-Aamot Høgskolen i Oslo og Akershus 17. april 2012 Disposisjon NOU 2010:7 Mangfold og mestring Generelle rettigheter Særskilt

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Høring om Østberg-utvalgets innstilling

Høring om Østberg-utvalgets innstilling Høringsuttalelse NOU 2010:7 Høring om Østberg-utvalgets innstilling NOU 2010:7 Mangfold og mestring Randaberg kommune Følgende kapitler blir kommentert: Kap 1 Generelle kommentarer Kap 4 Minoritetsspråklige

Detaljer