Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011"

Transkript

1 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo

2 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Rundskriv: Udir-5-08 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak

3 Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter Omhandler regelverket som gjelder for minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon. Veilederen er inndelt i tre hovedavsnitt etter alder: - elever i alderen 6-16 år - unge/voksne år - voksne som er fylt 25 år Med voksne menes i denne sammenheng deltakere over 25 år.

4 Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter, forts. Veilederen tar for seg relevante bestemmelser i opplæringsloven, barnevernloven, introduksjonsloven, bostøtteregelverket og Lånekassens regelverk, samt tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i ordinære mottak. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Lånekassen, Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

5 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak Opplæringsloven 2-1 andre ledd lyder som følger: Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader.

6 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak, forts. Kommunen der asylmottaket/omsorgssenteret ligger skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven se brev av fra Udir om kommunenes og fylkeskommunenes plikter angående enslige mindreårige asylsøkeres rett til opplæring Det gis et særskilt tilskudd til grunnskoleopplæring av barn og unge i statlige asylmottak. Tilskuddet gis til kommuner med statlige asylmottak.

7 Rettigheter som er særlig aktuelle for barn og unge i asylmottak Rett til å gå på nærskolen, jf. oppll. 8-1 Tilpasset opplæring, jf. oppll. 1-3 Organisering av elevene i grupper, jf. oppll. 8-2 Rett til særskilt språkopplæring; morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, jf. oppll. 2-8 Spesialundervisning, jf. oppll. kap. 5 Se Udirs veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

8 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

9 Opplæringsloven 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

10 Opplæringsloven Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går på. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

11 Privatskoleloven 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar som har eit anna morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Heimkommunen eller heimfylket til eleven gjer vedtak og dekkjer utgiftene til slik opplæring. Departementet er klageinstans. Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen eller fylkeskommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Heimkommunen eller heimfylket til eleven skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Føresegna gjeld ikkje for elevar ved norske skolar i utlandet.

12 Innhold I Rett til særskilt språkopplæring II Rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring III Faser i saksbehandlingen, herunder: antakelse, vurdering av behov kartlegging vedtak gjennomføring evaluering IV Andre bestemmelser av betydning for elever med rett til særskilt språkopplæring V Rett til vgo/inntak til vgo

13 I Rett til særskilt språkopplæring Elevar med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen Individuell rettighet Tilstrekkelige norskferdigheter Krever en konkret og skjønnsmessig vurdering av den enkeltes behov Det skal treffes enkeltvedtak om særskilt språkopplæring

14 Rett til særskilt språkopplæring, forts. Skoleeier kan velge mellom læreplan i grunnleggende norsk eller læreplan i norsk, forskriften 1-1 bokstav e); Ot.prp. nr. 40 ( ) merknad til Den særskilte tilretteleggingen er kun knyttet til norskfaget. Ikke anledning til å velge bort fag eller kompetansemål i læreplanene, hovedregelen er at de skal følge fag- og timefordelingen, jf. Udir Kunnskapsløftet fag- og timefordeling og tilbudsstruktur Elevar med rett til særskilt språkopplæring kan også ha rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. Det kan gjelde både i norsk og i andre fag. Dette blir en konkret vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet. Ikke adgang til å organisere elevene i grupper basert på språklige ferdigheter i andre fag, oppll. 8-2 Tilretteleggingen er knyttet til særskilt språkopplæring og det er derfor ikke hjemmel i oppll. 2-8 og 3-12 for permanente velkomstklasser/innføringsklasser.

15 Fremtidig lovendring Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever. Jf. høringsbrev datert 4. oktober 2011 høringsfrist 3. januar 2012

16 Rett til særskilt språkopplæring forts. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Det følger av formålet i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter at den er en overgangsplan som bare skal nyttes til elevene er i stand til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk.

17 Rett til særskilt språkopplæring, forts tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen Læreplanen i grunnleggende norsk sier at når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring, dvs. ordinær læreplan i norsk. Når elevene går over til ordinær læreplan i norsk har de ikke lenger rett til særskilt språkopplæring.

18 II Rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring Ot. prp. nr. 55 ( ): Føresegna fastset også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar i tillegg til den særskilde norskopplæringa, men her er det eit vilkår at slik opplæring er nødvendig. Departementet legg til grunn at dette vil gjelde nykomne og andre minoritetselevar som har så dårleg dugleik i norsk at dei ikkje kan følgje undervisning gitt på norsk. Eventuell vidare opplæring i morsmålet, etter at elevane er i stand til å følgje undervisning på norsk, vil vere foreldra sitt ansvar. (Merknad til 2-8) Jf. Ot. prp. nr 40 ( ) merknad til 3-12

19 Rett til særskilt språkopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, forts. Hvor skal opplæringen gis? Hovedregelen er at særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal tilbys ved den skolen eleven vanligvis går på; som regel nærskolen. Morsmålsopplæringen kan tilbys ved en annen skole enn den eleven vanligvis går på. Begrunnelsen er at morsmålsopplæringen gis i tillegg til det ordinære timetallet.

20 Rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, forts Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Om nødvendig Krever en konkret og skjønnsmessig vurdering av den enkeltes behov av morsmålsopplæring og/eller opplæring i fag på to språk Retten til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring kan ikke strekke seg lenger enn retten til særskilt språkopplæring Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring er sekundære hjelpemiddel i norskopplæringen. Undervisningen må være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet

21 Rett til særskilt språkopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, forts. Hvem gir opplæring? Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av egnet undervisningspersonale, skal skoleeier så langt som mulig legge til rette for annen opplæring som er tilpasset elevens forutsetninger Dette kan f.eks være morsmålsopplæring i form av fjernundervisning, intensivundervisning i kortere perioder osv. Det kreves en viss aktivitet fra skoleeier. Aktiviteten må kunne dokumenteres, jf. oppll

22 III Faser i saksbehandlingen Fase 1: Antakelse og vurdering av behov for særskilt språkopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring Fase 2: Kartlegging Fase 3: Vedtak Fase 4: Gjennomføring Fase 5: Evaluering

23 Fase 1: Antakelse/vurdering av behov for særskilt språkopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring Skoleeier skal vurdere elevens behov for særskilt språkopplæring Kan ikke kreve søknad fra eleven/foreldrene Hvem skal vurderes? Nyankomne til Norge Minoritetsspråklige elever som er tilflyttet fra annen norsk skole Når skal de vurderes? Når læreren får mistanke om at eleven ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper Ved overganger mellom trinn

24 Fase 2: Kartlegging Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Jf. opplæringsloven 2-8

25 Kartlegging, forts. Når skal norskferdighetene kartlegges? - før det fattes enkeltvedtak om å starte opp særskilt språkopplæring - underveis i opplæringsløpet - før det fattes enkeltvedtak om å avslutte særskilt språkopplæring

26 Kartlegging, forts. Krav om kartlegging Skoleeier velger kartleggingsmateriell Kartleggingen er ikke å anse som enkeltvedtak, men manglende kartlegging vil innebære en feil ved saksbehandlingen, ettersom saken da ikke vil være utredet tilstrekkelig, jf. fvl. 17.

27 Kartlegging, forts. Foreldre skal gis anledning å uttale seg når det tas stilling til elevens rett, jf. fvl. 16 Resultatet av kartleggingen skal dokumenteres skriftlig, slik at det kan brukes som underlag for den som skal fatte vedtak.

28 Fase 3: Vedtak Enkeltvedtak skal fattes både ved rett til språkopplæring og ved avslag. Elevene har rett til særskilt språkopplæring, men ingen plikt til å ta imot slik opplæring. Eleven bestemmer selv ved fylte 15 år Enkeltvedtakene skal vise til: Hjemmel (opplæringsloven 2-8) Klageadgang Klagefrist Klageinstans o Etter 2-8 til Fylkesmannen, etter 3-12 til fylkeskommunen Vedtakene skal begrunnes individuelt

29 Vedtak, forts. Det skal begrunnes hvorfor særskilt språkopplæring gis (evt. ikke gis), dette gjelder både særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring Enkeltvedtaket skal si noe om innholdet i opplæringen hvilken læreplan som skal benyttes organiseringen av opplæringen, f.eks. særskilt gruppe omfanget av tilbudet, dvs. antall timer opplæring i fag på to språk hvilke fag kartleggingen Skal enkeltvedtaket tidsbestemmes? Retten gjelder så lenge eleven har behov, og vi anbefaler derfor å ikke tidsbestemme. Kartlegging i grunnskolen kan kun legges til grunn for et vedtak som gjelder på grunnskolen. Enkeltvedtaket skal, av hensyn til elevens rettssikkerhet, være så klart og tydelig at det ikke er tvil om hva slags tilbud eleven faktisk får.

30 Fase 4: Gjennomføring Gjennomføringen skal være i samsvar med vedtaket

31 Fase 5: Evaluering Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Elevens ferdigheter i norsk skal kartlegges også underveis i opplæringen, slik at det fortløpende gjøres en vurdering av om eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk for å følge den ordinære undervisningen. Avhengig av kartleggingen må det vurderes om det skal gjøres endringer i innhold, organisering og arbeidsmetoder. Justeringer kan kun gjøres innenfor vedtakets rammer. Dersom eleven ikke lenger skal ha særskilt språkopplæring, skal det fattes enkeltvedtak om dette.

32 IV Andre bestemmelser av betydning for elever med rett til særskilt språkopplæring

33 1. Fritak fra opplæring og vurdering med karakter i skriftlig sidemål Eleven har krav på fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål i perioden som enkeltvedtak om særskilt språkopplæring varer, jf. forskriften 1-11 bokstav d) Etter at eleven ikke lenger har rett til særskilt språkopplæring, kan elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på 8.,9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller på Vg1, Vg2 eller Vg3 i videregående opplæring få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, jf. forskriften 3-22 første ledd.

34 2. Fritak fra vurdering med karakter Uttømmende regulert i 3-20 til 3-24 Det gis ikke fritak fra vurdering uten karakter Skoleeiers veiledningsplikt er understreket i 3-20 (2) og 3-21 (2) 3-22 skriftlig sidemål Knyttet til læreplanen for grunnleggende norsk anna morsmål som fritaksgrunn er borte Skoleeier skal stryke sluttvurdering i skriftlig sidemål dersom en elev som er innvilget fritak etter 3-22, likevel har fått vurdering med karakter.

35 3. Fritak fra opplæring og vurdering med karakter i fremmedspråk/språklig fordypning Elever på ungdomstrinnet kan etter søknad få fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/språklig fordypning, jf. forskriften 1-9 annet ledd. Elever, som på dette grunnlag fått fritak, skal i timene som er fastsatt for fremmedspråk/språklig fordypning, ha forsterket opplæring i norsk, engelsk eller et annet språk. Skoleeier fastsetter hvilket språk eleven kan få forsterket opplæring i, og hvordan tilbudet skal organiseres.

36 Økonomi Tilskuddssordning: Asylsøkere - grunnskoleopplæring for barn og unge Målet med tilskottsordninga er å bidra med finansiering slik at barn og unge i grunnskolealder i asylmottak og omsorgssentre får grunnskoleopplæring så snart som mulig etter at de er kommet til landet. Rammeoverføring til kommunene

37 V Rett til videregående opplæring (opplæringsloven 3-1)

38 Rett til videregående opplæring Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring. I fag der læreplanen føreset lengre opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsett i læreplanen. Ungdom som har fylt 15 år, søkjer sjølv om inntak til den vidaregåande opplæringa. Se forskrift til opplæringsloven kap 6 for mer detaljerte regler.

39 Rett til to års ekstra videregående opplæring Et vedtak om rett til særskilt språkopplæring i offentlig videregående opplæring etter oppll utløser rett til inntil to års ekstra videregående opplæring ved behov for slik utvidet opplærings- tid, jf. oppll. 3-1 femte ledd, dvs et 4. o/e 5. år i tillegg Retten var tidligere hjemlet i oppll. 5-1 Krever sakkyndig vurdering fra PP-tjensten om hvilket behov eleven har for mer tid i videregående opplæring Tilsvarende rett for privatskolene, jf. rev.nasjonalbudsjett og brev fra Utdanningsdirektoratet

40 Tilrettelagt treårig løp for elever i vgo med vedtak etter oppll Elever fra språklige minoriteter kan få anledning til å bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år. Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra timer til valg av programfag, er at eleven (ved inntaket) - fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven 3-1,og at vedkommende i tillegg har - mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet - en språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette - forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen

41 Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter, forts I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt nytte en privatistordning som er etablert i en lang rekke språk som det ikke gis opplæring i og som innebærer at elever som ønsker det kan, i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av disse språkene.

42 Rett til videregående opplæring, forts. Har rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på videregående trinn 1. Det må være et av de 12 utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen. - Alternative utdanningsprogram (AOL-kodene) Har rett til tre års heltids videregående opplæring (fire eller fem for blant annet minoritetsspråklige elever og elever med spesialundervisning).

43 Vilkår for inntak til vgo Generelle vilkår for inntak: Forskriften 6-9 Søkeren må ha lovlig opphold i landet - opphold i påvente av vedtak om oppholdstillatelse - mindreårige asylsøkere

44 Vilkår for inntak til Vg1 Forskrift til opplæringsloven 6-10 : Norsk vitnemål eller bekreftelse på at søkeren fyller ett av disse vilkårene: a) har gjennomgått norsk grunnskole b) har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller ar kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole c) er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven 2-1 fjerde ledd d) har tilsvarende realkompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven 6-27.

45 Ungdom som har gjennomgått grunnskolen a har gjennomgått norsk grunnskole Hva betyr har gjennomgått norsk grunnskole? Vitnemål fra norsk grunnskole Ikke krav om bestått Ikke krav til varighet av opplæringen

46 Tilsvarende opplæring b har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole c er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven 2-1 fjerde ledd d har tilsvarende realkompetanse, jf. forskriften 6-27 Se rundskriv Udir

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001)

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001) Meral Øzerk Seniorrådgiver Elisabeth Mikkelsen Seksjonsleder Det flerkulturelle samfunnet inkluderer nordmenn som majoritetssamfunn samer som urfolk, jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere

Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere Lastet ned fra morsmal.org Norges første og eneste flerspråklig nyhetsavis Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere Mira Aaboen Sletten & Ada I. Engebrigtsen

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer