Rådgiversamling Stian Ellefsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen"

Transkript

1 Rådgiversamling Stian Ellefsen

2 Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

3 Oversikt over barne og ungdomsskoler og avgangselever Antall elever pr Antall skoler Totalt antall elever intervall (11) Totalt

4 Lokal inntaksforskrift Ny nasjonal forskrift om inntak vedtatt 3 september krever at alle fylker også skal ha en lokal forskrift om inntak. Lokal forskrift om inntak nå vedtatt i fylkestinget 13 oktober.

5 1. Virkeområde Forskriften gjelder for inntak og formidling til videregående opplæring i Nordland

6 2 Formål med lokal forskrift Ivareta lokale regler i det enkelte fylket og muligheten for lokale tilpasninger. Sørge for et samlet dokument som inneholder de fleste lokale regler. Sikre en forsvarlig gjennomføring av inntak og formidling til vgs i Nordland Fylkeskommune, og regulere rettighetene og pliktene til elever, lærlinger og lærekandidater.

7 3. Fulltidselev og deltidselev. Kreves nå tungtveiende grunner for å få endret elevstatus til deltidselev i henhold til nasjonal forskrift 6.5. Eks. på tungtveiende grunner er omsorgsansvar, fysisk og psykisk sykdom. Tidligere beståtte fag. Ansvaret for å fatte vedtak om overgang til deltidselev delegeres til rektor. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes skolen. Lokalt søknadsskjema kan benyttes. Kopi av søknad og svar legges til websak eller sendes inntakskontoret.

8 Forventning knyttet til endring. Bør føre til en nedgang i antallet deltidselever. Føre til bedre oversikt over gruppen i forbindelse med videre skolegang. Herunder eventuell søknad om utvidet rett og eventuell søknad om prioritering i inntaket neste år. ( 6.25).

9 4 Bruk av retten til vgs. Elever med lovfestet rett til videregående opplæring etter 3.1 som slutter etter 1 november har brukt et år av retten til videregående opplæring dersom opplæringen utgjør mer enn 1/3 av timetallet fra et utdanningsprogram eller et programområde i henhold til 6.4 i nasjonal forskrift. Retten anses ikke som brukt dersom eleven skriver under på sluttmelding ved skolen før 1 november. (Dato i Iskole/TP er tellende.)

10 Konsekvenser av endring. Flere elever vil beholde ungdomsretten lengre. (oktober er den måneden i året flest slutter etter september.) Færre søknader om utvidet rett. Mer likhet i Norge. Planlagt at alle fylker skal bytte til 1 nov. Påvirker ikke fristen for uttak av retten. Er fremdeles 5 år fra første påbegynte skoleår hvor man er elev etter 1 september. Påvirker ikke skolenes rutiner for registrering eller frister. 1oktober er fremdeles nasjonal dato for elevtellinger.

11 5 Skoleområder- Hvor kan man søke? Nordland er nå delt opp i tre skoleregioner av tilnærmet lik geografisk og befolkningsmessig størrelse. Nordfylket- (Vesterålen,Lofoten og Ofoten) ca80000 innb. 6 videregående skoler. Salten ca80000 innb. 5 videregående skoler. Helgeland ca80000 innb. 5 videregående skoler.

12 Hvor kan man søke? Fri søkning (fritt skolevalg) innen egen region. Dekker ca 80% av alle tilbud innen vgs i egen region. Hvis tilbudet man ønsker ikke finnes i egen region kan man fritt søke til de 2 andre regionene hvis tilbudet finnes der. Dekker med dette ca 95 % av alle tilbud innen vgs. Landslinjer/landsdekkende tilbud. Tilbud det enten ikke er hensiktsmessig å ha i alle fylker. Eks. Flyfag. Eller sjeldne tilbud som det anses viktig å opprettholde nasjonal kompetanse innenfor. F.eks Gullsmed. Dekker med dette ca 97% av alle tilbud innen vgs. Søkes i eget fylke.

13 Hvor kan man søke forts. ORN. Samarbeidsavtale med de andre fylkene i Opplæringsregion Nord. 6 fylker samarbeider om tilbud som ikke finnes i alle fylkene og heller ikke er landslinjer/landsdekkende tilbud. Formålet er å opprettholde sjeldne tilbud i de nordlige fylkene. Fra Møre og Romsdal til Finnmark. Dekker med denne avtalen ca 99% av alle tilbud som finnes innen vgs. i Norge. Søkes til eget fylke. Eks. Industriell møbelprod. Møre og romsdal. Gjesteelevsgaranti. Mulighet for kjøp av tilbud i andre fylker når tilbudet ikke er i ORN. Eks. fra Fotterapi i Akershus. Søkere bes kontakte inntakskontoret tidlig hvis dette er aktuelt da plasser kan være vanskelige å få tak i utover våren, og disse tilbud ikke alltid vil være mulig å søke i eget fylke på web.

14 6 Unntak fra reglene. Finnes nå totalt 15 unntaksbestemmelser. F.eks. Personer bosatt i kommunene Værøy,Røst, Tysfjord og Rødøy kan søke til Salten skoleregion i tillegg til egen region. Et annet viktig unntak er at alle bosatt i Nordfylket har anledning til å søke til tilbud i Sør-Troms (Harstadområdet) hvis tilbudet de ønsker ikke er i egen region. (Må sendes søknad til Troms fylke.)

15 7 Søknadsfrist Søknader om skoleplass som kommer inn etter 1 mars vil bli sendt i retur til søker. Søknader som kommer via Oppfølgingstjenesten etter fristen behandles fortløpende innen egen frist. Frist vil bli informert om på vilbli.no. (1 mai i fjor.) For søkere til læreplass gjelder også 1 mars,men har søker selv ordnet læreplass kan søknader aksepteres etter fristen. Søkere uten ungdomsrett kan ikke søke ordinær skole etter 1 mars, men kan ta direkte kontakt med aktuell skole for å stå på venteliste lokalt.

16 Forts. Fra og med 1 august kan søkere ta direkte kontakt med aktuell skole for å bli registrert på lokal venteliste. Søknader fra mindreårige som planlegger å flytte til Nordland sammen med familie, mindreårige som skal flytte til mor eller far i Nordland, og søkere med ungdomsrett som er fosterhjemsplassert eller har oppfølging fra barnevernet, skal behandles etter søknadsfristen.

17 8 Endring av søknad etter søknadsfrist. Etter skriftlig anbefaling fra skolen, kan søknad endres en gang innen 1 april. Benyttes eget skjema for dette som er tilgjengelig på vilbli.no Gjelder ikke for søkning til tilbud i andre fylker, herunder også landslinjer.

18 9 Skoleplass i andre fylker Søkere fra Nordland som søker skoleplass i andre fylker, og som ønsker kjøp av plass eller gjestelevsgaranti, må sende søknad med forespørsel om kjøp av plass til inntakskontoret. Dette kan det søkes om hvis tilbud ikke fins i Nordland,hvis enn har dokumenterte tungtveiende grunner,hvis enn skal flytte i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon og hvis enn er på nasjonalt nivå innenfor idrett, evt. musikk, dans og drama. Det forutsettes at søker har søkt ønsket tilbud i ønsket fylke innen søknadsfrist.

19 10 Flytting til Nordland Siste frist for innsending av dokumentasjon på flytting til Nordland er 15 juni. Avgjørende at fristen overholdes for å få ungdomsrett i Nordland og da også komme inn på ønsket skoletilbud. Ingen tilsvarende forskriftsfestet frist for intern flytting i Nordland. For 2015 fastsettes denne fristen også til 15 juni.

20 11 Ekstrapoeng ved inntak til idrett og musikk. Inntil 50% av elevplassene kan tildeles på grunnlag av dokumenterte ferdigheter og ekstrapoeng i tillegg til karakterer. Bare aktuelt ved skoler som har flere søkere enn plasser. Søkere kan oppnå 8 ekstrapoeng på grunnlag av ferdigheter i tillegg til karakterer. Vedleggsskjema med dokumentasjon skal sendes direkte til aktuelle skoler. Skjema er tilgjengelig på vilbli.no

21 12 og 13.Søknad om inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud samt statlige skoler. Ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud stiller søkere fra alle fylker likt i konkurransen om plassene. Inntak til statlige skoler ivaretas i samarbeid med skolefylket.

22 14. Inntak til vg1,vg2 og vg3 med fortrinnsrett. Bestemmelser for inntak til vg1 vg2 og vg3 fremgår av opplæringsloven Fylkesutdanningssjefen avgjør om det foreligger grunner for at en søker skal bli tatt inn til videregående skole med fortrinnsrett, jf. Forskrift til opplæringsloven ,

23 15 Inntak til individuell behandling til vg1,vg2 og vg3. Fylkesutdanningssjefen avgjør om det foreligger grunner for at en søker skal bli tatt inn til videregående opplæring med individuell behandling jf. Forskrift til opplæringsloven , og

24 16 Inntak av deltidselever til vg1,vg2 og vg3. Søkere om deltidsplasser blir tatt inn etter søkere til fulltidsplass, jf og Det delegeres til rektor å foreta inntak etter at skolene overtar inntaket. I det ordinære inntaket tas det bare inn fulltidselever.

25 17 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag. Søkere som har to eller flere fag som ikke er bestått, kan taes inn på neste nivå dersom skolen etter en helhetlig vurdering mener at søkeren har nødvendig kompetanse til å følge opplæringen, jf. Forskrift til opplæringsloven 6.28 og Det skal fylles ut et rådgiverskjema som viser videre plan for eleven. Må sees i sammenheng med nasjonal forskrift. Ansvaret for inntak til neste nivå er der lagt til Fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal foreta en helhetlig vurdering av inntaksgrunnlaget. Rådgiverskjemaet fra skolen er en sentral del av dette samt avsluttende karakterer.

26 Forts. Dette vil si at elever med 2 eller flere fag med IV eller 1 som ikke har et rådgiverskjema ikke vil bli tatt inn til neste nivå. Vil kunne medføre en mild innstramming fra tidligere praksis. OBS. Husk at vi her ikke snakker om elever med spesielle behov, eller med sykdom da disse er dekt av andre paragrafer. Totalt var det 180 elever som ikke fikk gå videre til neste nivå i 2014, og derfor fikk tilbud om skole på samme nivå som året før.

27 18 Videresøking av elever i inntaket. Nordland fylkeskommune praktiserer videresøk for søkere som ikke konkurrerer seg inn til ønskede skolesteder. Det betyr at søker får tilbud om skoleplass ved en annen skole som har det aktuelle utdanningsprogrammet eller programområdet. Dette er i tråd med søkerens rettigheter jf. Opplæringslovens 3-1.

28 19. Vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat. Lærlinger som skal formidles til læreplass må ha bestått alle programfag på V g1 og Vg2 innenfor det aktuelle fagområdet. For elever som søker om formidling til læreplass, og som har vurderingen ikke bestått i mer enn to fag, kreves dokumentert begrunnelse fra skolen om at de har den faglige kompetansen som er nødvendig for å følge opplæring på neste nivå. Hindrer ikke bedrifter fra å tegne lærekontrakt med personer med flere fag som ikke er bestått. Skolene må sende inn rådgiverskjema også for søkere til læreplass.

29 20. Formidling av lærlinger og lærekandidater Nordland fylkeskommune formidler læreplassøkerne til godkjente lærebedrifter. Søkere med ungdomsrett prioriteres i det videre formidlingsarbeidet.

30 21. Avtale om annen organisering av opplæringen. Lærlinger og lærekandidater med rett til videregående opplæring som har inngått lærekontrakt etter opplæringsloven 3-3, fjerde ledd, er sikret inntak til aktuelt skoletilbud i henhold til inngått opplæringsplan, jf. forskrift til opplæringsloven 6A-7. Søkere til læreplass i særløpsfag, må også søke et Vg2-tilbud i skole, for å være sikret opplæringstilbud etter fullført Vg1. Søkere til full opplæring i bedrift, eller full opplæring i bedrift etter Vg1, må ha en forhåndsavtale om læreplass klar på søkertidspunktet. Dersom forhåndsavtale ikke foreligger, må de også søke skoleplass for å være sikret opplæringstilbud.

31 22 Bruk av rett til videregående opplæring for lærlinger og lærekandidater. Lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett som slutter før det har gått seks måneder av læretiden, beholder retten til videregående opplæring. Elever i alternativt Vg3 i skole har elevstatus og omfattes av denne, jf. forskriftens 4.

32 23 Rett til alternativ Vg3 i skole. Søkere med ungdomsrett som ikke har fått læreplass innen 1. august, vil få tilbud om alternativ Vg3 i skole med oppstart 1. september. Søkere må være kvalifisert etter forskrift til opplæringslovens 6A-1 3. og 4. ledd, samt denne forskriftens 19. Søkere som har takket nei til læreplass, har ikke rett til tilbud om alternativ Vg3 i skole. Tilbud i alternativ Vg3 i skole skal gis i et fag som bygger på programområdet eleven har gjennomført på Vg2.

33 24 Opplæringsløp med kun verdiskapning. Søkere til læreplass i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget som ikke har fått et tilbud om læreplass innen 1. september, tilbys fagprøve arrangert av avgiverskole høsten etter avsluttet Vg3.

34 25. Mindre endringer i forskriften Fylkesutdanningssjefen har anledning til å foreta mindre endringer i forskriften. Dersom endringene er av en slik art at de endrer elevenes muligheter for inntak til bestemte tilbud, må dette behandles og godkjennes av fylkesrådet. Detaljendringer som ikke har betydning for søkers inntak kan gjøres administrativt.

35 26. Klage på vedtak om inntak Avgjørelse om inntak til videregående opplæring er enkeltvedtak. Klageretten reguleres i henhold til forvaltningsloven. Søkere kan ikke klage på skoleplassering, jf. inntaksforskriften 6-10.

36 27 Informasjonsplikt Nettstedet er informasjonskanalen til Nordland fylkeskommune. Her vil de gjeldende regler for inntak til videregående opplæring være oppdatert.

37 28.Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks.

38 Innsøkning 2015 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Hovedregel alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket Differensiert inntak ivaretar søkere med rett til fortrinn i inntaket

39 Søknadsfrist 1. februar Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. februar for søkere som A. har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, og som søker om fortrinnsrett ved inntak etter 6-15 til 6-19 og 6-30 til 6-32, eller om individuell behandling etter 6-22 og 6-35 B. har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 2-8 eller 3-12 C. er nylig kommet til Norge forskriften 6-8 (siste 6 år.) D. har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven 3-9 E. søker om individuell behandling etter 6-25 og 6-38.

40 Søkere med fortrinnsrett, Vg1 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram ( 6-15) Søkeren må ha rett til og omfattende behov for spesialundervisning og ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram Søkeren må ha enkeltvedtak om spesialundervisning på tidspunktet for tilmelding fra kommunen til fylkeskommunen, dvs. 1. oktober Sakkyndig vurdering må dokumentere at søkerens vansker gjør at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for muligheten søkeren har til å fullføre vidaregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller hun ikke et særlig behov for inntak.

41 Forts Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne ( 6-17) Søkere med rett til spesialundervisning og sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg1 Søkeren har rett til et av tre valgte utdanningsprogram. Søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole Søkeren må ha enkeltvedtak om spesialundervisning på tidspunktet for tilmelding fra kommunen til fylkeskommunen, dvs. 1. oktober Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk ( 6-18) Søkere som har rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9, kan søke om inntak til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole eller om inntak til en knutepunktskole etter 6-40 til 6-43.

42 Forts Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid ( 6-19) Søkere som trenger flere år på Vg1, skal tas inn til Vg1 på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering. Søkeren skal tas inn før inntaket etter poeng. spesialundervisning 2-årig løp særskilt språkopplæring rett til opplæring i eller på tegnspråk (knutepunktskoler) Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene ( 6-22) Det skal ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer på individuelt grunnlag ut fra ei skjønnsmessig vurdering Fylkeskommunen må sikre at søkerens rett til inntak til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt

43 Inntak til Vg2 og Vg3 for søkere med fortrinnsrett Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne ( 6-30) Søkere med rett til spesialundervisning og med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg2 eller Vg3. Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven 3-9 og som ønsker opplæring med tolk på en ordinær videregående skole ( 6-31) Søkere som er tatt inn til Vg1 til ordinær videregående opplæring med tolk eller til en knutepunktskole etter 6-40, kan søke om inntak til Vg2/Vg3

44 Forts Søkere med vedtak om utvidet tid til Vg2 og Vg3 ( 6-32) Søkere med vedtak om utvidet tid etter opplæringsloven 3-1, femte ledd, skal tas inn til Vg2 eller Vg3 etter ei individuell vurdering før inntak etter poeng 3-1, femte ledd: Elever som har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmålene til den enkelte. Elever med rett til særskilt språkopplæring etter 3-12 Elever som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter 3-9 eller rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 Sakkyndig vurdering må dokumentere elevens særlige behov

45 Forts. Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse ( 6-35) Søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning, og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2, kan tas inn til neste nivå på grunnlag av en individuell vurdering

46 Innføringstilbud skoleåret Målgruppe Nyankomne minoritetsspråklige elever med ungdomsrett, manglende norskkompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Mål Gi elevene best mulig kompetanse i norsk og inntil 5 andre fellesfag Gi eleven tilbud om deltakelse på utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til eller på et annet utdanningsprogram eleven kan tenke seg å søke. Relevant praksis i bedrift kan benyttes Sette elevene i stand til å velge rett utdanningsprogram Etter at innføringstilbudet er avsluttet skal eleven (i størst mulig grad) kunne følge ordinær opplæring på Vg1 nivå

47 Forts Det er frivillig for elever å gå i innføringstilbud Elev eller elev/foresatte kan takke nei til tilbudet dersom eleven ønsker å følge et ordinært utdanningsprogram Det er viktig at nyankomne elever og deres foresatte får god informasjon om hva et innføringstilbud innebærer, og hvilke rettigheter eleven har i et ordinært Vg1 Innføringstilbudet er ikke et søkbart alternativ, men søkerwebben vil i år inneholde et avkrysningspunkt for elever som er interessert i å delta i innføringstilbudet

48 Individuelt Inntak. Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt ( 6-25 og 6.38) Fylkeskommunen kan og i særlige tilfeller behandle søknader fra andre søkere individuelt. Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha et særlig behov for dette. Fylkeskommunen må sikre at søkers rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt. Viktig at dette ses opp mot vilkårene som er vedtatt i 3 for overgang til deltidselevstatus.tu Med tungtveiende grunner menes f.eks omsorgsansvar, sykdom, tidligere beståtte fag og fysisk og psykisk sykdom. Må dokumenteres skriftlig og sendes inn sammen med søknaden 1 februar. gsansvar, fysisk og psykisk sykdom. Tidligere beståtte fag.

49 Søknadsfrist 1. mars

50 Søknadsfrist 1. mars Alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringslovens 3-1 Viktig endring i fjor: Søkere med behov for spesialundervisning og som ikke har rett til fortrinn i inntaket, skal søke 1. mars. Søknaden om spesialundervisning blir fortsatt behandlet av skolen søkeren får skoleplass. OBS. 1 mars er nå absolutt siste frist for mottak av søknader fra personer uten ungdomsrett. Jf. Ny lokal forskrift 7.

51 Vigoportalen.no vigoportalen.no Samlenettsted for vigoapplikasjoner. Vigo.no Vigobedrift.no Vilbli.no Vigoiks.no

52

53

54

55 Søker logger på med pinkode fra mobil eller

56

57 Alle søkere må hvert år hake av for aksept

58 I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen for å endre til tidligere skoleår

59 Velg hvilket fylke man ønsker å søke til et fylke av gangen

60 Oppgi her hvilken type søker man er begge typer kan velges

61 Har valgt ordinær søker til skole

62 Søker om fortrinnsrett til skole søknadskatogori må velges

63 Søker om individuell/minoritetsspråklig behandling til skole søknadskate

64 Søker om opplæring i bedrift - lærling

65 Søker om opplæring i bedrift - lærekandidat

66 Søker har her bare valgt opplæring i skole

67 Valg av utdanningsprogram/programområde

68 Prioritering av skoler som tilbyr programområdet flere skoler kan v

69 Oversikt over registrerte ønsker prioritering kan også gjøre her.

70 Hvis samme nivå er gjennomført tidligere gis det varsel om dette.

71 Innholdet her vil variere fra fylke til fylke

72 Gjelder for minoritetsspråklige søkere. Hvis morsmål settes til norsk eller samisk låses feltene.

73 Denne siden vises hvis / når fylket har åpnet for forhåndssvar

74 Husk å logge ut symbolet øverst til høyre

75 Vigoskole Verktøy utviklet for bruk for rådgivere i vgs og grunnskoler slik at de kan følge med på egne elevers søkning og lettere bistå elevene med innsøkningen til vgs. Tatt i bruk i Nordland i Senere utvidet i 2012 til å også omfatte innlasting av grunnskolekarakterer etter krav fra datatilsynet om økt sikkerhet rundt karakterinnhenting. Endret til ny versjon sommeren Sikkerheten innskjerpet med innføring av MinId for innlogging.

76 Forts. Ny utgave i 2014 åpner for elektronisk overføring av inntakslister til de videregående skolene. Innføres trolig sommeren Fram til nå har det vært nødvendig med en papirutgave for kontroll. Ny utgave innfører mer fleksibilitet i programmet. Åpner for sortering og søking i listene. Nå også mulighet for direkte overføring til excel for videre bearbeiding.

77 Nye foreslåtte tilbud Fylkesrådets innstilling til vedtak. Fylkestinget vedtar oppretting av følgende tilbud fra og med skoleåret : Vg2 IKT- servicefag opprettes ved Brønnøysund videregående skole. Vg2 Blomsterdekoratør opprettes ved Saltdal videregående skole. Kombinasjonsklasse Vg3 helsesekretær, apotektekniker og tannhelsesekretær opprettes ved Bodø videregående skole.

78 Viktige datoer 9. januar Søknadsweb åpner. 1. februar Søknadsfrist fortrinn/individuell behandling 1. mars Ordinær søknadsfrist 1. april Siste frist for endring på søknader ca 1. april Fortrinnsinntak/individuelt inntak ca 10. juli 1. gangs inntak til skole ca 16. juli Svarfrist etter 1. gangs inntak ca 30. juli 2. gangs inntak til videregående skole ca 5. august Svarfrist etter 2. gangs inntak

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte

Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Skoleåret 2014/15 En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

Videregående opplæring i Hedmark Innhold

Videregående opplæring i Hedmark Innhold Videregående opplæring i Innhold Slik søker du 195 Søknadsfrister 195 Bruker-ID 195 Søknadsskjema på Internett 195 Hvordan registrerer du søknaden på Internett? 195 Vedleggsskjema til internettsøknad 195

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

God skole er godt barnevern

God skole er godt barnevern Foto: coulorbox.com God skole er godt barnevern Veileder Barne-, ungdoms- og familieetaten Region øst I N N H O L D Innhold 2 Forord 3 Revisjonslogg 3 1. Innledning 4 1.1 Mål 4 1.2 Målgruppe 4 1.3 Veilederens

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer