Rådgiversamling Stian Ellefsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen"

Transkript

1 Rådgiversamling Stian Ellefsen

2 Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

3 Oversikt over barne og ungdomsskoler og avgangselever Antall elever pr Antall skoler Totalt antall elever intervall (11) Totalt

4 Lokal inntaksforskrift Ny nasjonal forskrift om inntak vedtatt 3 september krever at alle fylker også skal ha en lokal forskrift om inntak. Lokal forskrift om inntak nå vedtatt i fylkestinget 13 oktober.

5 1. Virkeområde Forskriften gjelder for inntak og formidling til videregående opplæring i Nordland

6 2 Formål med lokal forskrift Ivareta lokale regler i det enkelte fylket og muligheten for lokale tilpasninger. Sørge for et samlet dokument som inneholder de fleste lokale regler. Sikre en forsvarlig gjennomføring av inntak og formidling til vgs i Nordland Fylkeskommune, og regulere rettighetene og pliktene til elever, lærlinger og lærekandidater.

7 3. Fulltidselev og deltidselev. Kreves nå tungtveiende grunner for å få endret elevstatus til deltidselev i henhold til nasjonal forskrift 6.5. Eks. på tungtveiende grunner er omsorgsansvar, fysisk og psykisk sykdom. Tidligere beståtte fag. Ansvaret for å fatte vedtak om overgang til deltidselev delegeres til rektor. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes skolen. Lokalt søknadsskjema kan benyttes. Kopi av søknad og svar legges til websak eller sendes inntakskontoret.

8 Forventning knyttet til endring. Bør føre til en nedgang i antallet deltidselever. Føre til bedre oversikt over gruppen i forbindelse med videre skolegang. Herunder eventuell søknad om utvidet rett og eventuell søknad om prioritering i inntaket neste år. ( 6.25).

9 4 Bruk av retten til vgs. Elever med lovfestet rett til videregående opplæring etter 3.1 som slutter etter 1 november har brukt et år av retten til videregående opplæring dersom opplæringen utgjør mer enn 1/3 av timetallet fra et utdanningsprogram eller et programområde i henhold til 6.4 i nasjonal forskrift. Retten anses ikke som brukt dersom eleven skriver under på sluttmelding ved skolen før 1 november. (Dato i Iskole/TP er tellende.)

10 Konsekvenser av endring. Flere elever vil beholde ungdomsretten lengre. (oktober er den måneden i året flest slutter etter september.) Færre søknader om utvidet rett. Mer likhet i Norge. Planlagt at alle fylker skal bytte til 1 nov. Påvirker ikke fristen for uttak av retten. Er fremdeles 5 år fra første påbegynte skoleår hvor man er elev etter 1 september. Påvirker ikke skolenes rutiner for registrering eller frister. 1oktober er fremdeles nasjonal dato for elevtellinger.

11 5 Skoleområder- Hvor kan man søke? Nordland er nå delt opp i tre skoleregioner av tilnærmet lik geografisk og befolkningsmessig størrelse. Nordfylket- (Vesterålen,Lofoten og Ofoten) ca80000 innb. 6 videregående skoler. Salten ca80000 innb. 5 videregående skoler. Helgeland ca80000 innb. 5 videregående skoler.

12 Hvor kan man søke? Fri søkning (fritt skolevalg) innen egen region. Dekker ca 80% av alle tilbud innen vgs i egen region. Hvis tilbudet man ønsker ikke finnes i egen region kan man fritt søke til de 2 andre regionene hvis tilbudet finnes der. Dekker med dette ca 95 % av alle tilbud innen vgs. Landslinjer/landsdekkende tilbud. Tilbud det enten ikke er hensiktsmessig å ha i alle fylker. Eks. Flyfag. Eller sjeldne tilbud som det anses viktig å opprettholde nasjonal kompetanse innenfor. F.eks Gullsmed. Dekker med dette ca 97% av alle tilbud innen vgs. Søkes i eget fylke.

13 Hvor kan man søke forts. ORN. Samarbeidsavtale med de andre fylkene i Opplæringsregion Nord. 6 fylker samarbeider om tilbud som ikke finnes i alle fylkene og heller ikke er landslinjer/landsdekkende tilbud. Formålet er å opprettholde sjeldne tilbud i de nordlige fylkene. Fra Møre og Romsdal til Finnmark. Dekker med denne avtalen ca 99% av alle tilbud som finnes innen vgs. i Norge. Søkes til eget fylke. Eks. Industriell møbelprod. Møre og romsdal. Gjesteelevsgaranti. Mulighet for kjøp av tilbud i andre fylker når tilbudet ikke er i ORN. Eks. fra Fotterapi i Akershus. Søkere bes kontakte inntakskontoret tidlig hvis dette er aktuelt da plasser kan være vanskelige å få tak i utover våren, og disse tilbud ikke alltid vil være mulig å søke i eget fylke på web.

14 6 Unntak fra reglene. Finnes nå totalt 15 unntaksbestemmelser. F.eks. Personer bosatt i kommunene Værøy,Røst, Tysfjord og Rødøy kan søke til Salten skoleregion i tillegg til egen region. Et annet viktig unntak er at alle bosatt i Nordfylket har anledning til å søke til tilbud i Sør-Troms (Harstadområdet) hvis tilbudet de ønsker ikke er i egen region. (Må sendes søknad til Troms fylke.)

15 7 Søknadsfrist Søknader om skoleplass som kommer inn etter 1 mars vil bli sendt i retur til søker. Søknader som kommer via Oppfølgingstjenesten etter fristen behandles fortløpende innen egen frist. Frist vil bli informert om på vilbli.no. (1 mai i fjor.) For søkere til læreplass gjelder også 1 mars,men har søker selv ordnet læreplass kan søknader aksepteres etter fristen. Søkere uten ungdomsrett kan ikke søke ordinær skole etter 1 mars, men kan ta direkte kontakt med aktuell skole for å stå på venteliste lokalt.

16 Forts. Fra og med 1 august kan søkere ta direkte kontakt med aktuell skole for å bli registrert på lokal venteliste. Søknader fra mindreårige som planlegger å flytte til Nordland sammen med familie, mindreårige som skal flytte til mor eller far i Nordland, og søkere med ungdomsrett som er fosterhjemsplassert eller har oppfølging fra barnevernet, skal behandles etter søknadsfristen.

17 8 Endring av søknad etter søknadsfrist. Etter skriftlig anbefaling fra skolen, kan søknad endres en gang innen 1 april. Benyttes eget skjema for dette som er tilgjengelig på vilbli.no Gjelder ikke for søkning til tilbud i andre fylker, herunder også landslinjer.

18 9 Skoleplass i andre fylker Søkere fra Nordland som søker skoleplass i andre fylker, og som ønsker kjøp av plass eller gjestelevsgaranti, må sende søknad med forespørsel om kjøp av plass til inntakskontoret. Dette kan det søkes om hvis tilbud ikke fins i Nordland,hvis enn har dokumenterte tungtveiende grunner,hvis enn skal flytte i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon og hvis enn er på nasjonalt nivå innenfor idrett, evt. musikk, dans og drama. Det forutsettes at søker har søkt ønsket tilbud i ønsket fylke innen søknadsfrist.

19 10 Flytting til Nordland Siste frist for innsending av dokumentasjon på flytting til Nordland er 15 juni. Avgjørende at fristen overholdes for å få ungdomsrett i Nordland og da også komme inn på ønsket skoletilbud. Ingen tilsvarende forskriftsfestet frist for intern flytting i Nordland. For 2015 fastsettes denne fristen også til 15 juni.

20 11 Ekstrapoeng ved inntak til idrett og musikk. Inntil 50% av elevplassene kan tildeles på grunnlag av dokumenterte ferdigheter og ekstrapoeng i tillegg til karakterer. Bare aktuelt ved skoler som har flere søkere enn plasser. Søkere kan oppnå 8 ekstrapoeng på grunnlag av ferdigheter i tillegg til karakterer. Vedleggsskjema med dokumentasjon skal sendes direkte til aktuelle skoler. Skjema er tilgjengelig på vilbli.no

21 12 og 13.Søknad om inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud samt statlige skoler. Ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud stiller søkere fra alle fylker likt i konkurransen om plassene. Inntak til statlige skoler ivaretas i samarbeid med skolefylket.

22 14. Inntak til vg1,vg2 og vg3 med fortrinnsrett. Bestemmelser for inntak til vg1 vg2 og vg3 fremgår av opplæringsloven Fylkesutdanningssjefen avgjør om det foreligger grunner for at en søker skal bli tatt inn til videregående skole med fortrinnsrett, jf. Forskrift til opplæringsloven ,

23 15 Inntak til individuell behandling til vg1,vg2 og vg3. Fylkesutdanningssjefen avgjør om det foreligger grunner for at en søker skal bli tatt inn til videregående opplæring med individuell behandling jf. Forskrift til opplæringsloven , og

24 16 Inntak av deltidselever til vg1,vg2 og vg3. Søkere om deltidsplasser blir tatt inn etter søkere til fulltidsplass, jf og Det delegeres til rektor å foreta inntak etter at skolene overtar inntaket. I det ordinære inntaket tas det bare inn fulltidselever.

25 17 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag. Søkere som har to eller flere fag som ikke er bestått, kan taes inn på neste nivå dersom skolen etter en helhetlig vurdering mener at søkeren har nødvendig kompetanse til å følge opplæringen, jf. Forskrift til opplæringsloven 6.28 og Det skal fylles ut et rådgiverskjema som viser videre plan for eleven. Må sees i sammenheng med nasjonal forskrift. Ansvaret for inntak til neste nivå er der lagt til Fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal foreta en helhetlig vurdering av inntaksgrunnlaget. Rådgiverskjemaet fra skolen er en sentral del av dette samt avsluttende karakterer.

26 Forts. Dette vil si at elever med 2 eller flere fag med IV eller 1 som ikke har et rådgiverskjema ikke vil bli tatt inn til neste nivå. Vil kunne medføre en mild innstramming fra tidligere praksis. OBS. Husk at vi her ikke snakker om elever med spesielle behov, eller med sykdom da disse er dekt av andre paragrafer. Totalt var det 180 elever som ikke fikk gå videre til neste nivå i 2014, og derfor fikk tilbud om skole på samme nivå som året før.

27 18 Videresøking av elever i inntaket. Nordland fylkeskommune praktiserer videresøk for søkere som ikke konkurrerer seg inn til ønskede skolesteder. Det betyr at søker får tilbud om skoleplass ved en annen skole som har det aktuelle utdanningsprogrammet eller programområdet. Dette er i tråd med søkerens rettigheter jf. Opplæringslovens 3-1.

28 19. Vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat. Lærlinger som skal formidles til læreplass må ha bestått alle programfag på V g1 og Vg2 innenfor det aktuelle fagområdet. For elever som søker om formidling til læreplass, og som har vurderingen ikke bestått i mer enn to fag, kreves dokumentert begrunnelse fra skolen om at de har den faglige kompetansen som er nødvendig for å følge opplæring på neste nivå. Hindrer ikke bedrifter fra å tegne lærekontrakt med personer med flere fag som ikke er bestått. Skolene må sende inn rådgiverskjema også for søkere til læreplass.

29 20. Formidling av lærlinger og lærekandidater Nordland fylkeskommune formidler læreplassøkerne til godkjente lærebedrifter. Søkere med ungdomsrett prioriteres i det videre formidlingsarbeidet.

30 21. Avtale om annen organisering av opplæringen. Lærlinger og lærekandidater med rett til videregående opplæring som har inngått lærekontrakt etter opplæringsloven 3-3, fjerde ledd, er sikret inntak til aktuelt skoletilbud i henhold til inngått opplæringsplan, jf. forskrift til opplæringsloven 6A-7. Søkere til læreplass i særløpsfag, må også søke et Vg2-tilbud i skole, for å være sikret opplæringstilbud etter fullført Vg1. Søkere til full opplæring i bedrift, eller full opplæring i bedrift etter Vg1, må ha en forhåndsavtale om læreplass klar på søkertidspunktet. Dersom forhåndsavtale ikke foreligger, må de også søke skoleplass for å være sikret opplæringstilbud.

31 22 Bruk av rett til videregående opplæring for lærlinger og lærekandidater. Lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett som slutter før det har gått seks måneder av læretiden, beholder retten til videregående opplæring. Elever i alternativt Vg3 i skole har elevstatus og omfattes av denne, jf. forskriftens 4.

32 23 Rett til alternativ Vg3 i skole. Søkere med ungdomsrett som ikke har fått læreplass innen 1. august, vil få tilbud om alternativ Vg3 i skole med oppstart 1. september. Søkere må være kvalifisert etter forskrift til opplæringslovens 6A-1 3. og 4. ledd, samt denne forskriftens 19. Søkere som har takket nei til læreplass, har ikke rett til tilbud om alternativ Vg3 i skole. Tilbud i alternativ Vg3 i skole skal gis i et fag som bygger på programområdet eleven har gjennomført på Vg2.

33 24 Opplæringsløp med kun verdiskapning. Søkere til læreplass i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget som ikke har fått et tilbud om læreplass innen 1. september, tilbys fagprøve arrangert av avgiverskole høsten etter avsluttet Vg3.

34 25. Mindre endringer i forskriften Fylkesutdanningssjefen har anledning til å foreta mindre endringer i forskriften. Dersom endringene er av en slik art at de endrer elevenes muligheter for inntak til bestemte tilbud, må dette behandles og godkjennes av fylkesrådet. Detaljendringer som ikke har betydning for søkers inntak kan gjøres administrativt.

35 26. Klage på vedtak om inntak Avgjørelse om inntak til videregående opplæring er enkeltvedtak. Klageretten reguleres i henhold til forvaltningsloven. Søkere kan ikke klage på skoleplassering, jf. inntaksforskriften 6-10.

36 27 Informasjonsplikt Nettstedet er informasjonskanalen til Nordland fylkeskommune. Her vil de gjeldende regler for inntak til videregående opplæring være oppdatert.

37 28.Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks.

38 Innsøkning 2015 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Hovedregel alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket Differensiert inntak ivaretar søkere med rett til fortrinn i inntaket

39 Søknadsfrist 1. februar Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. februar for søkere som A. har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, og som søker om fortrinnsrett ved inntak etter 6-15 til 6-19 og 6-30 til 6-32, eller om individuell behandling etter 6-22 og 6-35 B. har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 2-8 eller 3-12 C. er nylig kommet til Norge forskriften 6-8 (siste 6 år.) D. har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven 3-9 E. søker om individuell behandling etter 6-25 og 6-38.

40 Søkere med fortrinnsrett, Vg1 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram ( 6-15) Søkeren må ha rett til og omfattende behov for spesialundervisning og ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram Søkeren må ha enkeltvedtak om spesialundervisning på tidspunktet for tilmelding fra kommunen til fylkeskommunen, dvs. 1. oktober Sakkyndig vurdering må dokumentere at søkerens vansker gjør at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for muligheten søkeren har til å fullføre vidaregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller hun ikke et særlig behov for inntak.

41 Forts Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne ( 6-17) Søkere med rett til spesialundervisning og sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg1 Søkeren har rett til et av tre valgte utdanningsprogram. Søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole Søkeren må ha enkeltvedtak om spesialundervisning på tidspunktet for tilmelding fra kommunen til fylkeskommunen, dvs. 1. oktober Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk ( 6-18) Søkere som har rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9, kan søke om inntak til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole eller om inntak til en knutepunktskole etter 6-40 til 6-43.

42 Forts Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid ( 6-19) Søkere som trenger flere år på Vg1, skal tas inn til Vg1 på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering. Søkeren skal tas inn før inntaket etter poeng. spesialundervisning 2-årig løp særskilt språkopplæring rett til opplæring i eller på tegnspråk (knutepunktskoler) Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene ( 6-22) Det skal ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer på individuelt grunnlag ut fra ei skjønnsmessig vurdering Fylkeskommunen må sikre at søkerens rett til inntak til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt

43 Inntak til Vg2 og Vg3 for søkere med fortrinnsrett Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne ( 6-30) Søkere med rett til spesialundervisning og med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg2 eller Vg3. Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven 3-9 og som ønsker opplæring med tolk på en ordinær videregående skole ( 6-31) Søkere som er tatt inn til Vg1 til ordinær videregående opplæring med tolk eller til en knutepunktskole etter 6-40, kan søke om inntak til Vg2/Vg3

44 Forts Søkere med vedtak om utvidet tid til Vg2 og Vg3 ( 6-32) Søkere med vedtak om utvidet tid etter opplæringsloven 3-1, femte ledd, skal tas inn til Vg2 eller Vg3 etter ei individuell vurdering før inntak etter poeng 3-1, femte ledd: Elever som har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmålene til den enkelte. Elever med rett til særskilt språkopplæring etter 3-12 Elever som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter 3-9 eller rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 Sakkyndig vurdering må dokumentere elevens særlige behov

45 Forts. Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse ( 6-35) Søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning, og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2, kan tas inn til neste nivå på grunnlag av en individuell vurdering

46 Innføringstilbud skoleåret Målgruppe Nyankomne minoritetsspråklige elever med ungdomsrett, manglende norskkompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Mål Gi elevene best mulig kompetanse i norsk og inntil 5 andre fellesfag Gi eleven tilbud om deltakelse på utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til eller på et annet utdanningsprogram eleven kan tenke seg å søke. Relevant praksis i bedrift kan benyttes Sette elevene i stand til å velge rett utdanningsprogram Etter at innføringstilbudet er avsluttet skal eleven (i størst mulig grad) kunne følge ordinær opplæring på Vg1 nivå

47 Forts Det er frivillig for elever å gå i innføringstilbud Elev eller elev/foresatte kan takke nei til tilbudet dersom eleven ønsker å følge et ordinært utdanningsprogram Det er viktig at nyankomne elever og deres foresatte får god informasjon om hva et innføringstilbud innebærer, og hvilke rettigheter eleven har i et ordinært Vg1 Innføringstilbudet er ikke et søkbart alternativ, men søkerwebben vil i år inneholde et avkrysningspunkt for elever som er interessert i å delta i innføringstilbudet

48 Individuelt Inntak. Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt ( 6-25 og 6.38) Fylkeskommunen kan og i særlige tilfeller behandle søknader fra andre søkere individuelt. Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha et særlig behov for dette. Fylkeskommunen må sikre at søkers rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt. Viktig at dette ses opp mot vilkårene som er vedtatt i 3 for overgang til deltidselevstatus.tu Med tungtveiende grunner menes f.eks omsorgsansvar, sykdom, tidligere beståtte fag og fysisk og psykisk sykdom. Må dokumenteres skriftlig og sendes inn sammen med søknaden 1 februar. gsansvar, fysisk og psykisk sykdom. Tidligere beståtte fag.

49 Søknadsfrist 1. mars

50 Søknadsfrist 1. mars Alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringslovens 3-1 Viktig endring i fjor: Søkere med behov for spesialundervisning og som ikke har rett til fortrinn i inntaket, skal søke 1. mars. Søknaden om spesialundervisning blir fortsatt behandlet av skolen søkeren får skoleplass. OBS. 1 mars er nå absolutt siste frist for mottak av søknader fra personer uten ungdomsrett. Jf. Ny lokal forskrift 7.

51 Vigoportalen.no vigoportalen.no Samlenettsted for vigoapplikasjoner. Vigo.no Vigobedrift.no Vilbli.no Vigoiks.no

52

53

54

55 Søker logger på med pinkode fra mobil eller

56

57 Alle søkere må hvert år hake av for aksept

58 I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen for å endre til tidligere skoleår

59 Velg hvilket fylke man ønsker å søke til et fylke av gangen

60 Oppgi her hvilken type søker man er begge typer kan velges

61 Har valgt ordinær søker til skole

62 Søker om fortrinnsrett til skole søknadskatogori må velges

63 Søker om individuell/minoritetsspråklig behandling til skole søknadskate

64 Søker om opplæring i bedrift - lærling

65 Søker om opplæring i bedrift - lærekandidat

66 Søker har her bare valgt opplæring i skole

67 Valg av utdanningsprogram/programområde

68 Prioritering av skoler som tilbyr programområdet flere skoler kan v

69 Oversikt over registrerte ønsker prioritering kan også gjøre her.

70 Hvis samme nivå er gjennomført tidligere gis det varsel om dette.

71 Innholdet her vil variere fra fylke til fylke

72 Gjelder for minoritetsspråklige søkere. Hvis morsmål settes til norsk eller samisk låses feltene.

73 Denne siden vises hvis / når fylket har åpnet for forhåndssvar

74 Husk å logge ut symbolet øverst til høyre

75 Vigoskole Verktøy utviklet for bruk for rådgivere i vgs og grunnskoler slik at de kan følge med på egne elevers søkning og lettere bistå elevene med innsøkningen til vgs. Tatt i bruk i Nordland i Senere utvidet i 2012 til å også omfatte innlasting av grunnskolekarakterer etter krav fra datatilsynet om økt sikkerhet rundt karakterinnhenting. Endret til ny versjon sommeren Sikkerheten innskjerpet med innføring av MinId for innlogging.

76 Forts. Ny utgave i 2014 åpner for elektronisk overføring av inntakslister til de videregående skolene. Innføres trolig sommeren Fram til nå har det vært nødvendig med en papirutgave for kontroll. Ny utgave innfører mer fleksibilitet i programmet. Åpner for sortering og søking i listene. Nå også mulighet for direkte overføring til excel for videre bearbeiding.

77 Nye foreslåtte tilbud Fylkesrådets innstilling til vedtak. Fylkestinget vedtar oppretting av følgende tilbud fra og med skoleåret : Vg2 IKT- servicefag opprettes ved Brønnøysund videregående skole. Vg2 Blomsterdekoratør opprettes ved Saltdal videregående skole. Kombinasjonsklasse Vg3 helsesekretær, apotektekniker og tannhelsesekretær opprettes ved Bodø videregående skole.

78 Viktige datoer 9. januar Søknadsweb åpner. 1. februar Søknadsfrist fortrinn/individuell behandling 1. mars Ordinær søknadsfrist 1. april Siste frist for endring på søknader ca 1. april Fortrinnsinntak/individuelt inntak ca 10. juli 1. gangs inntak til skole ca 16. juli Svarfrist etter 1. gangs inntak ca 30. juli 2. gangs inntak til videregående skole ca 5. august Svarfrist etter 2. gangs inntak

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. januar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 11. januar 2017 21.11.2016 nr. 1890 Forskrift om

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver RÅDGIVERSAMLING Vadsø 9. november 2017 15.11.2017 1 Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver 09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen 09:15-10:00 Generell informasjon

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Rådgiversamling /12-17

Rådgiversamling /12-17 Rådgiversamling 2017 8/12-17 1 http://www.vigoportalen.no/vigop/start.action 2 Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort Alle søkere

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Høring - inntak til videregående opplæring

Høring - inntak til videregående opplæring Komite for utdanning og kompetanse Sak 038/13 Høring - inntak til videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkeskommune støtter forslagene til forskriftsendringer når det

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Brukerveiledninger her:

Brukerveiledninger her: Brukerveiledninger her: http://vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigoopplaering/brukerdokumentasjon Første gangs innlogging Når du er registrert som ny bruker, må passord alltid benyttes - så

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 27.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold Viktige

Detaljer

ALLE skal søke i VIGO Husk stenges automatisk 1. Mars kl Søke i VIGO - Veiledning 18/19

ALLE skal søke i VIGO Husk stenges automatisk 1. Mars kl Søke i VIGO - Veiledning 18/19 ALLE skal søke i VIGO www.vigo.no Husk stenges automatisk 1. Mars kl.23.59. Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Velg pålogging Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Inntakskonferanse. Avdeling for videregående opplæring..

Inntakskonferanse. Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse Avdeling for videregående opplæring.. Statistikk http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter for videregående

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn 18. jan 2018.

Foreldremøte 10. trinn 18. jan 2018. Foreldremøte 10. trinn 18. jan 2018. Fraværsutvikling Søknad VGO LJ/Rådgiverkarriereveileder/2017-2018 1 Fravær Dokumentert / Udokumentert Udokumentert fravær for trinnet vårsemester (jansommer) 9. klasse:

Detaljer

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten ROMSSAfylkkasuohkan \- 574,177-to/ Utdanningsetaten UTROMS fylkeskomrnune Horingsinstanser if12. vedlagt liste Var ref.: Saksbehandler: Arkiv: 142035-3 Jorunn Bye A00&00 SAKSARKIV Lopenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak SØKEREN MÅ: Søke Svare Møte RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Opplæringslova 3-1,

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 lllustrasjon: Mia Fjeld Eriksen. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever Bjørnholt skole.

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen 1 PROGRAM 09:00-09:15 09:15-10:00 Velkommen. Presentasjon av nettverksledere LVN (lokalt veileder nettverk) Generell søknadsinformasjon

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 1. Søkere med rett til videregående opplæring i Akershus 1-1. Søkere med registrert bosted i Akershus fylkeskommune Søkere som er folkeregistrert

Detaljer

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014

Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 Inntakssamling Mandal videregående skole 20. november 2014 08:45-09:00: Kaffe og rundstykker 09:00-09:15: Velkommen v/ Arly Hauge og Oddvar Haaland 09:15-11:45: Årshjul og inntak 2015 v. Karen Halvorsen

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande

Detaljer

Inntaksreglement for skoleåret

Inntaksreglement for skoleåret Inntaksreglement for skoleåret 2012 2013 Reglementet omfatter ordinært inntak og inntak utenom poengkonkurranse til videregående skoler i Akershus. Ordinært inntak skjer sentralt gjennom to karakterbaserte

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Regler for fylkestilhørighet

Regler for fylkestilhørighet Regler for fylkestilhørighet Opplæringsloven 13-3, første ledd: Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring etter denne lova for alle som er busette i fylkeskommunen. Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010 Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010 Inntaksforskrifta til opplæringslova 6-7 Søknadsfrist og kunngjering, første ledd: Søknadsfristen for inntak på grunn

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 13.00) 14.12.2011 2 Opplæringsloven Inntak

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-11:30 Søking for skoleåret 2015-2016 (minoritetsspråklige søkere, søkere med fortrinnsrett og søkere med meldeskjema) v/ Marit Hågensen og Toni

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune - høring ÇIfl HEDMARK FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser jf. mottakerliste Hamar, 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/6649-1 Saksbeh. Willy Kroken Tlf. 90152704 Forskrift om inntak og formidling til videregående

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

KAPITTEL 2 Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring

KAPITTEL 2 Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Vedtatt: Ikrafttredelse: Fylkestinget i Nord-Trøndelag KAPITTEL 1 Virkeområde og formål 1 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak og formidling til videregående

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet.

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Vedtatt inntaksreglement for skoleåret 2007-2008 (vedtatt i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.06, som sak 20/06) Henvisningene under til lov og forskrift gjelder Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 k a t n n i g # tilbudo #søk n adsf Søke rist r for fo e med be r h indiv trinnsre ov tt id 1. fe uell beh / brua r 201 andling: 8 # søknadsfrist Fellesinntak:

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER 2011 Utdanningsavdelinga PROGRAMMET FOR DAGEN 9.30 10.00 Registrering med kaffi/te og noko å bite i 10.00 10.15 Velkommen og kort gjennomgang av programmet 10.15 11.00 Tverrfagleg

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * HØRINGSSVAR - INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: Drammen kommune

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE Side 1 av 11 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 09.01.2017 07.10.2016 2016/7019 Høring - forskriftsfesting av inntak til videregående opplæring gjennom skoleåret

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING

HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201502405-180 Saksbehandler Svein Thore Jensen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 01.12.2015 HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer