Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivermøter i regionene høsten 2014"

Transkript

1 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring

2 Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass i Oppland med tilhørende rutiner Ordinært inntak Individuelt inntak Fagopplæring Mer fra fagopplæring: Hvor er det begrensninger og muligheter innenfor læreplasser, oversikt over lærebedrifter m.m.

3 Vigo skole https://www.vigo.no/vigor/servlet/main Ny innlogging med ID porten for å tilfredsstille datasikkerhet. Feide vil bli vurdert når alle brukere er godkjent for Feide Oversikt over: egne elever på egen skole søknader (også andre fylker), antall ønsker og status passive søknader Søknad og endringer på søker får kvittering til sin e-post. Rådgivere ser også endringer som blir utført. NB! Når Vigo web er åpen for søker: Er det søkers registreringer som gjelder samme dag.

4 Inntaket er karakterbasert Forskrift til opplæringslova 6-33 Viktig at søker forstår at karakterene har betydning for ønsket utdanningsprogram/ programområde Unntak er søkere til fortrinn eller individuell behandling

5 Rett til 1-års påbygging Lovendring i Opplæringslova ledd (aug.14) Gir elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til 1- års påbygging. Ønske er å redusere frafalls- og strykprosenten på Vg3 påbygg. Gir elever trygghet for å kunne få studiekompetanse hvis ønske og behov er høyere utdanning på kort eller lang sikt. Tilgangen på kvalifisert fagarbeidere økes, og gir flere yrkesutøvere som har høyskole og universitetsutdannelse kombinert med yrkeserfaring og fagbrev.

6 Vg2-yrkesfag elever Bekymring i arbeidslivet over mangel på fagarbeidere med kompetanse fra videregående nivå. Antall søkere til læreplass var for skoleåret 14/15 høyere enn tidligere - resultatet av økt samarbeid skole bedrift gir raskere formidling enn tidligere. Likevel for mange som søker seg direkte fra Vg2-yrkesfag til Vg3 påbygging til dels med dårlig karaktergrunnlag. Stor stryk prosent. Elev har hverken oppnådd yrkeskompetanse eller studiekompetanse og er ufaglært. Brukt opp ungdomsretten Lite heldig både for elev og samfunnsøkonomi

7 Fleksible utdanningsløp Ulike modeller innenfor: YSK, TAF, Veksling Viktig med informasjon til søker om konsekvenser av å avbryte et tilrettelagt løp Forsøksmodeller Mesna BUA, Lena og Gjøvik Helsearbeiderfag

8 Utlysing og dimensjonering 15/16 Utlysing og dimensjonering Arbeidslivets behov er i større grad styrende for opplæringstilbud og dimensjonering Styringsdokument Opplæringsloven m/tilhørende forskrift St.melding 20 Strategiplanen Yrkesopplæringsnemnda (rådgivende organ) Innspill fra andre f.eks. Samhandling med lokalt og regionalt arbeidsliv Bransjeorganisasjoner Arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt Overordnet målsetting: Økt gjennomføring Det er et mål at overgang fra Vg2 yrkesfag til lære skal økes. Søker skal i større grad sikres å få gjennomført utdanningsløp som er valgt, gjennom fag/svennebrev, vitnemål og grunnkompetanse. Viktig med realistiske valg og god kjennskap til hva yrke innebærer

9 Forts. utlysing og dimensjonering 15/16 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Signal fra arbeidslivet er at overproduksjon av elever og søkere til læreplass. Vedtak i Yrkesopplæringsnemnda om at et elevtall på 100 totalt i Oppland er passende. Per viser elevtellingen at Oppland er nede på et elevtall på 132.

10 Forts. utlysing og dimensjonering 15/16 Elektro Signal fra bransjen at arbeidslivets behov er mettet, andelen som ikke får læreplass er voksende Sammenfallende trend i andre fylker (Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo) Fylkeskommunene tilbyr elevene Vg3 i skole. (Men i bl.a. Vestfold nekter samtidig bransjeorganisasjonen NELFO, sine medlemmer å ta inn elever i praksis på Vg3). Konsekvens: Mange ungdommer får ikke fullført utdanningen fordi de ikke får nødvendige sertifisering for å jobbe i yrket

11 Forts. utlysing og dimensjonering 15/16 Påbygging Påbygging - for mange søker seg direkte fra Vg2-yrkesfag til Vg3 påbygging til dels med dårlig karaktergrunnlag. Stor stryk prosent, jf. bakgrunnen for endringer i opplæringslova 3-1. Oppland har som målsetting at overgang fra Vg2 yrkesfag til lære skal økes. Mer om Utlysing og dimensjonering se: FOS rundskriv Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet

12 Fullføringsgrad skoleåret Foreløpige tall. Endelig statistikk publiseres i Melding om kvalitet og aktivitet 2014.

13 Fullføringsgrad skoleåret Foreløpige tall. Endelig statistikk publiseres i Melding om kvalitet og aktivitet 2014.

14 Påbygg, Oppland 2013/2014 Påbygging - inntakspoeng og fullføringsgrad , , ,9 Bestått Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt 0-19,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Foreløpige tall. Endelig statistikk publiseres i Melding om kvalitet og aktivitet 2014.

15 Påbygg, Otta 2013/2014

16 Påbygg, Vinstra 2013/2014

17 Påbygg, Mesna 2013/2014

18 Påbygg, Vargstad 2013/2014

19 Påbygg, Raufoss 2013/2014 Påbygging - inntakspoeng og fullføringsgrad , ,9 Bestått Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt 20-29,9 0-19,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

20 Påbygg, Hadeland 2013/2014

21 Påbygg, Dokka 2013/2014

22 Påbygg, Valdres 2013/2014

23 Forts. utlysing og dimensjonering 15/16 Elevtallsnedgangen i Oppland, konsekvenser: Ikke alle skoler i Oppland kan tilby alle utdanningsprogram og programområder. Gjennom karriereveiledning må søkerne få kunnskap om de samlede muligheter som tilbys på alle de videregående skolene i regionen og samlet i Oppland. På den måten søkerne kan ta gode og realistiske valg. Som sikrer sluttkompetanse med fag-/svennebrev, studiekompetanse eller planlagt grunnkompetanse.

24 Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Lokal forskrift må ses i sammenheng med sentral forskrift og opplæringslova Kapittel 1 Formål og virkeområde Kapittel 2 Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring 3 Bruk av retten til videregående opplæring 4 Endre status fra fulltidselever og deltidselever 5 Utvekslingselever Kapittel 3 Søknad om inntak 6 Inntak til videregående opplæring 7 Søknadsfrist 8 Endring av søknad etter søknadsfrist 9 Skoleplass i andre fylker 10 Flytting 11 Praktisering av videresøk i inntaket 12 Særlige regler om inntak til enkelte utdanningsprogram 13 Søknad om inntak til landslinjer 14 Søknad om statlige skoler

25 Kapittel 4 Inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 15 Søker som ikke har bestått Vg1 eller Vg2 16 Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid Kapittel 5 Formidling til læreplass Virkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat 18 Formidling av lærlinger og lærekandidater 19 Bruk av rett til videregående opplæring for lærlinger og lærekandidater 20 Fleksible opplæringsløp 21 Rett til Vg3 i skole 21 Formidling av voksne Kapittel 6 Iverksetting 22 Iverksetting

26 Bruk av rett til videregående opplæring Lokal forskrift 3 Elev som avbryter vgo etter 1. november bruker av ungdomsretten. Elev som bruker mindre enn 1/3 av timetallet bruker ikke av u-retten. Søker under 25 år kan søke om utvidet rett Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett beskrevet i FOS rundskriv Søknad om utvidet tid etter 3-1, femte ledd Søknad om utvidet ungdomsrett (gjelder ikke elever som har spesialundervisning eller går mot planlagt grunnkompetanse)

27 Lokal forskrift 4 Fulltidselev og deltidselev Når en elev er tatt inn som fulltidselev, jf. forskrift til opplæringslova 6-5, skal det tungtveiende grunner til for å få endret status til deltidselev. Med tungtveiende grunner menes for eksempel traumatiske opplevelser, sykdom, omsorgsansvar eller liknende. Eleven må dokumentere at vilkårene oppfylles. At eleven ønsker å ta faget som privatist, for å oppnå bedre karakter, er ikke en tungtveiende grunn. Det delegeres til rektor å fatte vedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev etter at eleven er tatt inn som fulltidselev. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes rektor på den skolen eleven er tatt inn.

28 Forts. fulltidselev og deltidselev Søker som innvilges omvalg etter opplæringslovens 3-1 fjerde ledd tas inn som fulltidselev Omvalg gir rett til et ekstra opplæringsår. Kan kun gjøres en gang. Omvalgselever kan søke rektor om å få godkjent ett eller flere fag i tråd med forskriften 1-16 Oppland viderefører praksis tom. skoleåret 15/16 om at omvalgselever kan ta alle fag på nytt hvis ønskelig. Repetisjon, dvs. ta samme utdanningsprogram/programområde på nytt, er ikke lengre mulig fra 15/16, jf. forskrift til opplæringslovas 6-27 og avklaring fra Kunnskapsdepartementet i brev datert «Departementet legger til grunn at når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, så skal sluttvurderingen følge eleven helt frem til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist.» Eleven har selv ansvar for at videregående opplæring ferdigstilles innen antall år som er til rådighet.

29 Endring av søknad etter søknadsfrist Lokal forskrift 8 Søker kan endre sin søknad kun en gang frem til og med 15. april. Endringer etter fristen, vil kun bli tatt hensyn til når det foreligger tungtveiende medisinske eller sosiale grunner. En som søker om fortrinnsrett eller individuell behandling, vil kunne endre sin søknad etter søknadsfrist, dersom det foreligger tungtveiende medisinske eller sosiale grunner.

30 Lokal forskrift 9 Skoleplass i andre fylker Samarbeidsavtale med Hedmark fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune, se forskriftens bestemmelser. Frist for å søke gjesteelevsgaranti er 1. mars. Kan innvilges dersom søker har ungdomsrett og søker et offentlig skoletilbud som ikke finnes i Oppland. Eller dersom det foreligger dokumentasjon fra for eks. rådgiver, PPT, fastlege m.fl. på tungtveiende medisinske eller sosiale grunner for å søke utenfor Oppland. Garanti kan også innvilges dersom søker skal flytte i fosterhjem. Søker som har søkt toppidrettstilbud i annet fylket og befinner seg på nasjonalt nivå i denne idretten. Kilometeravstand fra hjem til skole gir ikke grunnlag for innvilgelse av gjesteelevsgaranti. Utdypende informasjon fremgår på nettstedet Vilbli.no.

31 Praktisering av videresøk i inntaket Lokal forskrift 11 Søker som ikke konkurrerer seg inn til angitte ønskede skolesteder på søknaden får tilbud om skoleplass ved en annen skole som har det søkte utdanningsprogram/programområde. Søker til Vg2 og Vg3 blir videresøkt til andre programområder innenfor det utdanningsprogrammet de har startet på. Søkers rettigheter i henhold til opplæringslova 3-1 blir ivaretatt ved videresøk.

32 Søknad til landslinjer og landsdekkende tilbud Lokal forskrift 13 Ved inntaket til LAL og LAD stiller søkere fra hele landet likt LAL og LAD søkes gjennom Oppland på vigo.no Vær oppmerksom på at noen fylker kun registrerer 1. ønsket til landslinjesøkerne, siden lavere ønsker ofte ikke er reelle. Søkere til landslinje bør veiledes til å søke dette som 1. ønske

33 Søkere som ikke har bestått Vg1 eller Vg2 Lokal forskrift 15 Søker til Vg2 og Vg3 skal ha bestått i alle fag (også eksamen) på Vg1 eller Vg2 for å kunne tas inn som fulltidselev til neste nivå, jf. forskrift til opplæringslova 6-28 første ledd Kan likevel tas inn som fulltidselev til Vg2 og Vg3, jf. forskrift til opplæringslova 6-37, når det foreligger en vurdering fra avgiverskolen hvordan søker skal kunne bestå manglende fag innen ett år Det skal utarbeides en skriftlig og forpliktende plan mellom elev og skole innen 25. juni om hvordan manglende fag skal tas. Planen skal inneholde hva eleven skal gjøre og hva skolen skal bistå med

34 Forts. søkere som ikke har bestått Vg1 eller Vg2 Bestemmelsen gjelder ikke søker med fortrinnsrett til Vg2/Vg3 etter 6-30, 6-31 og 6-32 eller individuelt søker til Vg2 og Vg3 etter 6-35 og FOS Rundskriv beskriver rutiner og ansvar knyttet til bestemmelsen Eget skjema er utarbeidet: Vurdering og plan for søkere som skolen godkjenner til høyere nivå som fulltidselev eller læreplass, med fag som ikke er bestått/ikke vurdert. Inntakskontoret er avhengig av oversikt over denne elevgruppen i løpet av uke 26 for å sikre inntak til 1. inntaket.

35 Overgangsskjema Et viktig dokument etter endringer i forskrift til opplæringslova Flere elever enn tidligere vil tas inn i det ordinære inntaket, (jf. forskrift til opplæringsloven kap. 6). Overgangsskjema er ment for elever som søker ordinært inntak 1. mars. Viktig at skolen får tidlig informasjon om søkers behov, slik at skolen kan planlegge opplæringsløpet og eventuelle tilpasninger. Overgangsskjemaet skal trygge og styrke overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, innad i videregående eller fra èn videregående skole til en annen.

36 Forts. overgangsskjema Informasjonen som overføres skal være relevant og gi et riktig bilde av eleven. Aktuelt for elever/søkere som har: Spesialundervisning, tilrettelegging av undervisning, prøver o.l., spesielle evner / interesser, stort fravær, fritak for vurdering i enkelte fag, lavt karaktersnitt, fysiske/psykososiale/medisinske forhold skolen bør ha kjennskap til, annet. Avgiverskole sender skjemaet til den skolen søker har som 1.prio. Skannes inn i elevmappen. Skoleledelse ansvar for videreformidle hvis behov. Overgangsskjemaet - et viktig hjelpemiddel for å sikre at eleven når målsettingen om fag/svennebrev, vitnemål eller planlagt grunnkompetanse.

37 Individuelt inntak Kreves et tett og godt samarbeid mellom grunnskole, videregående opplæring, kommunal PPT og fylkeskommunal PPT for å få til en god overgang fra grunnskole til videregående opplæring Rutine for samarbeid : pplaring/18_ppt/rutiner_samarbeid_grunnskolevide reg%c3%a5end_ppt.pdf

38 September: Møte mellom ungdomsskole, kommunal og fylkeskommunal PPT om hvilke elever som skal søkes inn etter forskrift i opplæringslova 6-15, 6-17 og 6-18 Møtet avholdes innen 15. september. Rådgiverkoordinator koordinerer møtene, men ungdomsskolen kaller inn!

39 Ungdomsskolene har ansvaret for å melde inn elever innen 1. oktober ( 6-15 og 6-17) Fylkeskommunal PPT er sakkyndig instans etter 1. oktober for 6-15 og 6-18

40 Det må vurderes i hver enkelt sak av elever som er tilmeldt 6-17 om fylkeskommunal PPT skal inviteres inn i f. eks. ansvarsgruppemøte. Et godt samarbeid mellom grunnskole, kommunal PPT, fylkeskommunal PPT og videregående opplæring vil bidra til å sikre et godt opplæringsløp for eleven

41 Alle som søker individuelt skal som ordinære søkere sette opp 3 utdanningsprogram som ønsker Søkere med rett til videregående opplæring har rett til inntak på et av tre valgte utdanningsprogram Fylkeskommunen skal først ta inn søkere som oppfyller vilkårene for inntak etter fortrinnsrett

42 Søkere med fortrinnsrett: a) rett til et særskilt utdanningsprogram jf b) rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt funksjonsevne og behov for omfattende tilrettelegging, jf c) rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringslova 3-9, jf. 6-18

43 d) vedtak om utvidet tid på 6-19 (elever som har enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringslova 3-1 femte ledd). Etter at søkere med fortrinn er tatt inn, skal søkere som konkurrerer etter poeng tas inn jf og 6-21

44 Andre søkere som må behandles individuelt: a) elever som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i halvparten av fagene b) har rett til særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene ( 6-8 b./ 6-23) c) av særlige grunner må behandles individuelt jf d) søkere som nylig er ankommet Norge jf. 6-8 c. (Jf. Forskrift i opplæringslova 6)

45 Minoritetsspråklige søkere For å ha rett til videregående opplæring må søkeren ha lovlig opphold i landet. I tillegg må søkeren ha: - gjennomført norsk grunnskole eller - gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller - tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen. Venter på vedtak om oppholdstillatelse: Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende: - Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring. - Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår. - Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

46 Søknadsrutiner for minoritetsspråklige elever: 1. februar (Vedlegg til søknad om individuell behandling for minoritetsspråklige søkere): Fullført grunnskole i utlandet der karaktergrunnlaget ikke er sammenlignbart med det norske. Minoritetsspråklige elever i norsk grunnskole med kort botid i Norge og/eller som mangler karaktergrunnlag i mer enn halvparten av fagene. Minoritetsspråklige elever som gjennomgår grunnskole for voksne i hjemkommunen. Hvis du har behov for spesialundervisning, se inntak etter individuell behandling. 1. mars: Minoritetsspråklige søkere med vitnemål fra norsk grunnskole/videregående og som har nok karakterer til å konkurrere seg inn i det ordinære inntaket. Gjelder elever som ikke har særskilt språkopplæring.

47 Nye rutiner rundt innsøking 1.februar Avgiverskole skal kommende inntak kun sende 1 eksemplar av søknaden til inntakskontoret USTIFTET!! Søknaden legges i følgende rekkefølge: selve papirsøknaden, kopi av vigosøknad, sakkyndig tilrådning om inntak, pedagogisk rapport, vitnemål(kompetansebevis), evt. siste enkeltvedtak med sakkyndig tilrådning, andre uttalelser og vedlegg

48 Pedagogisk rapport Pedagogisk rapport

49 Erfaringer fra formidling Overblikk Totalt 1097 søkere til læreplass i Oppland i år, mot 928 i 2013 Reelle søkere per var 936 (896 ordinære, 40 lærekandidater). Tilsvarende tall ved avslutningen av formidlingen i 2013 var 793 reelle søkere (762 ordinære og 31 lærekandidater). Per var 837 formidlet til læreplass (89% av reelle søkere), mens tilsvarende tall i 2013 var 683 formidlet (86% av reelle søkere)

50 Erfaringer fra formidling Samfunnskontrakten Programområde Antall søkere 2011 Antall formidlet 2011 % formidlet 2011 Antall søkere 2012 Antall formidlet 2012 % formidlet 2012 Antall søkere 2013 Antall formidlet 2013 % formidlet 2013 Antall søkere 2014 Antall formidlet 2014 % formidlet 2014 Bygg- og anleggsteknikk % % % % % Lærekandidater % % % % 3 60 % Design og håndverksfag % % % % % Lærekandidater % % % % 0 0 % Elektrofag % % % % % Lærekandidater % % % % % Helse- og oppvekstfag % % % % % Lærekandidater % % % % 1 50 % Medier og komm % % % % % Lærekandidater % % % % 0 0 % Restaurant og matfag % % % % -5-9 % Lærekandidater % % % % % Service og samferdsel % % % % 5 5 % Lærekandidater % % % % % Naturbruk % % % % 5 31 % Lærekandidater % % % % % Teknikk og ind. Prod % % % % % Lærekandidater % % % % 0 0 % Total ordinære % % % % % Total lærekandidater % % % % % Total ordinære + LK % % % % % Endring % Mål for samfunnskontrakten er 20% økning i antall nye lærekontrakter i 2015, sett i forhold til Med årets formidling er målet nådd med god margin ett år tidligere (+33% per )

51 Overganger Nord-Gudbrandsdal vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Nord-Gudbrandsdal vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Byggteknologi (Lom) % 9 82 % 7 78 % 0 0 % 0 0 % 2 18 % 0 0 % 64 % Frisør % 4 67 % % 1 17 % 0 0 % 2 33 % 0 0 % 67 % Barne- og ungdomsarbeiderfag % 5 28 % 3 60 % 0 0 % % % 0 0 % 17 % Helsearbeiderfaget % 4 36 % % 0 0 % 6 55 % 7 64 % 0 0 % 36 % Kokk- og servitør % 3 43 % % 0 0 % 2 29 % 4 57 % 0 0 % 43 % IKT-servicefag % 3 50 % 2 67 % 1 17 % 1 17 % 3 50 % 0 0 % 33 % Service og samferdsel % 5 56 % 4 80 % 0 0 % 2 22 % 3 33 % 0 0 % 44 % Transport og logistikk % % 9 82 % 1 8 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 75 % Kjøretøy* % 8 53 % 4 50 % 3 20 % 0 0 % 7 47 % 1 7 % 27 % Industriteknologi % 3 33 % 2 67 % 0 0 % 3 33 % 5 56 % 0 0 % 22 % Sum hele skolen % % % 6 6 % % % 1 1 % 40 % *På kjøretøy har to av fire formidlede fått læreplass i bilfag, to i industrifag Størst overgang til lære finner vi innen transport og logistikk, lavest ligger barne- og ungdomsarbeiderfaget, industriteknologi og kjøretøy. Størst overgang til påbygg ser vi innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Størst andel omvalg finner vi på kjøretøy. For skolen totalt er overgangen til lære 40%. Overgangen til påbygg er 23%.

52 Utfordrende fag i Nord-Gudbrandsdal Barne- og ungdomsarbeiderfaget (17% overgang til lære) Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har halvert inntaket av lærlinger de siste årene Bilfagene (27% overgang til lære fra vg2 kjøretøy) For få læreplasser i regionen, utfordring i hele fylket Industriteknologi (22% overgang til lære fra vg2) For få læreplasser i regionen, søkerne lite villige til å flytte (det finnes muligheter bl.a. på Raufoss)

53 Overganger Vinstra vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Vinstra vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Byggteknikk % % % 0 0 % 0 0 % 3 15 % 0 0 % 85 % Klima-/energi-/miljøteknikk % 2 50 % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 50 % Dataelektroniker (Vg3)* % % 8 80 % 0 0 % 0 0 % 1 9 % 0 0 % 73 % Data og elektronikk % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 0 0 % % 0 0 % 0 % Elenergi % % % 0 0 % 3 19 % 3 19 % 0 0 % 81 % Helsearbeiderfaget % 5 63 % 3 60 % 0 0 % 2 25 % 3 38 % 2 25 % 38 % Medier og kommunikasjon % 0 0 % 0 0 % 0 0 % % % 0 0 % 0 % Arbeidsmaskiner** % 3 27 % % 0 0 % 0 0 % 8 73 % 0 0 % 27 % Kjøretøy % 3 33 % % 4 44 % 0 0 % 4 44 % 0 0 % 33 % Sum hele skolen % % % 5 5 % % % 2 2 % 45 % *Formidling fra Vg3 dataelektroniker: 2 av de formidlede er til telekommunikasjonsmontørfaget **Arbeidsmaskiner: 6 av Vg2-elevene er gått videre til anleggsmaskinfører ved Solør vgs Størst overgang til lære er det fra byggteknikk og elenergi, lavest fra medier og kommunikasjon og Vg2 data og elektronikk. Disse går i stor grav videre til Vg3-nivå. Innenfor mer «ordinære» lærefag er det arbeidsmaskiner og kjøretøy som har lavest overgang til lære. Høyest andel påbygg finner vi innen medier og kommunikasjon, med 72%. For skolen totalt er overgangen til lære 45%. Overgangen til påbygg er 17%.

54 Utfordrende fag i Midt-Gudbrandsdal Helsearbeiderfaget (38% overgang til lære) Kommunene i Midt-Gudbrandsdal har ikke økt totalt inntak av lærlinger de siste årene Bilfagene (33% overgang til lære fra vg2 kjøretøy) For få læreplasser i regionen, utfordring i hele fylket

55 Overganger Gausdal vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Gausdal vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Medier og kommunikasjon* % 1 3 % % 1 3 % 2 7 % % 0 0 % 3 % Anleggsgartner og idrettsanl.fag % 5 63 % 4 80 % 0 0 % 1 13 % 3 37 % 0 0 % 50 % Sum hele skolen % 6 16 % 5 83 % 1 3 % 3 8 % % 0 0 % 14 % *Medier og kommunikasjon: 24 elever fra Vg2 har gått videre til studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon Fra Gausdal vgs er det særlig fra naturbruk man går videre til lære, med 50%. Medier og kommunikasjon har lav overgang til lære, med kun 3%. 24 av 28 MK-elever som ikke har gått videre til læreplass går nå Vg3 studieforberedende for medier og kommunikasjon. For skolen totalt er overgangen til lære 14%. Overgangen til påbygg er 8%.

56 Overganger Lillehammer vgs avd nord 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Vargstad vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Byggteknikk* % % % 2 12 % 0 0 % 7 41 % 0 0 % 59 % Kilma, energi og miljø % 8 89 % % 1 11 % 0 0 % 1 11 % 0 0 % 89 % Design og tekstil** % 8 80 % % 0 0 % 1 10 % 2 20 % 0 0 % 80 % Utstillingsdesign*** % 1 6 % % 0 0 % 1 6 % % 0 0 % 6 % Data og elektronikk**** % 1 11 % % 1 11 % 1 11 % 8 89 % 0 0 % 11 % Elenergi % % % 4 17 % 3 13 % 7 30 % 1 4 % 65 % Kjøretøy % % % 3 17 % 1 6 % 6 33 % 0 0 % 56 % Industriteknologi % 8 67 % 5 63 % 0 0 % 1 8 % 4 33 % 0 0 % 42 % Sum hele skolen % % % 11 9 % 8 7 % % 1 1 % 51 % *Byggteknikk: I tillegg er 4 av de 17 vekslingselever med kontrakt fra **Design og tekstil: 8 søkere går alt. Vg3 kjole og drakt ***Utstillingsdesign: 14 har gått videre til vg3 interiør. 1 søker formidlet i frisørfaget ****Data og elektronikk: 4 har gått videre til Vg3 dataelektronikk, 1 går Vg3 romteknologi (Andøya) Størst overgang til lære finner vi på klima, energi og miljø, med 89%. Fra Vg3 utstillingsdesign er det kun 6% som går over til lære. For skolen totalt er overgangen til lære 51%. Overgangen til påbygg er 7%.

57 Overganger Lillehammer vgs Mesna 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Mesna vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Barne- og ungdomsarbeiderfag % % 8 67 % 1 3 % % % 2 7 % 27 % Helsearbeiderfag % % 9 90 % 2 10 % 3 14 % % 0 0 % 43 % Kokk og servitør % 7 78 % % 0 0 % 1 11 % 2 22 % 1 11 % 78 % Matfag % 5 71 % % 0 0 % 1 14 % 1 14 % 0 0 % 71 % IKT-servicefag % % % 0 0 % 1 6 % 1 6 % 0 0 % 94 % Reiseliv % 7 70 % 5 71 % 0 0 % 0 0 % 2 20 % 1 10 % 50 % Service og samferdsel % 6 50 % % 1 8 % 0 0 % 5 42 % 2 17 % 42 % Sum hele skolen % % % 4 4 % % % 6 6 % 51 % Størst overgang til lære er det fra IKT-servicefag, med hele 94% overgang. Lavest er tallet for barneog ungdomsarbeiderfaget, med kun 27%. 33% av denne klassen går nå påbygg. For skolen totalt er overgangen til lære 51%. Overgangen til påbygg er 15%.

58 Utfordrende fag i Lillehammer-regionen Barne- og ungdomsarbeiderfaget (27% overgang til lære) Kommunene i Lillehammer-regionen har økt inntaket av lærlinger de siste årene Bilfagene (56% overgang til lære fra vg2 kjøretøy) For få læreplasser i regionen, utfordring i hele fylket Industriteknologi (42% overgang til lære fra vg2) For få læreplasser i regionen Reiseliv (50% overgang til lære fra vg2 reiseliv) Reiselivsnæringen etterspør ikke lærlinger i reiseliv, de som får læreplass får det i resepsjonsfaget Design og tekstil Ingen lokale lærebedrifter, avhengig av alternativt vg3

59 Overganger Gjøvik vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Gjøvik vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Byggteknikk % 9 75 % 8 89 % 2 17 % 0 0 % 3 25 % 0 0 % 67 % Klima, miljø, energi % % 9 90 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 90 % Overflateteknikk % % 6 86 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 86 % Frisør % % % 0 0 % 6 26 % 7 30 % 0 0 % 65 % Barne og ungdomsarbeider % 8 24 % 7 88 % 2 6 % % % 0 0 % 21 % Helsearbeider % % % 2 8 % 6 24 % 9 36 % 0 0 % 40 % Medier og kommunikasjon* % 1 2 % % 1 2 % 0 0 % % 0 0 % 2 % Service og samferdsel % % % 0 0 % 4 19 % 8 38 % 2 10 % 52 % Sum hele skolen % % % 7 4 % % % 2 1 % 39 % *Medier og kommunikasjon: 35 elever går på vg3 studieforberedende MK Størst overgang til lære finner vi på klima, miljø og energi, med 90%. Lavest er overgangen fra medier og kommunikasjon, med kun 2%. Her har 35 elever gått videre til Vg3 studieforberedende for medier og kommunikasjon. For øvrige lærefag er barne- og ungdomsarbeiderfaget dårligst, med en overgang på 21%. Her går 55% nå påbygg. For skolen totalt er overgangen til lære 39% - det er viktig å merke seg at gjennomsnittet trekkes vesentlig ned av medier og kommunikasjon. Overgangen til påbygg er 20%

60 Overganger Raufoss vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Raufoss vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Automatisering vg2* % 1 8 % % 0 0 % 0 0 % % 0 0 % 8 % Automatisering vg % 6 75 % % 0 0 % 2 25 % 2 25 % 0 0 % 75 % Dataelektroniker vg3** % 5 38 % 3 60 % 0 0 % 2 15 % 8 62 % 0 0 % 23 % Data og elektronikk*** % 1 11 % 0 0 % 0 0 % 1 11 % 8 89 % 0 0 % 0 % Elenergi % % % 0 0 % 2 13 % 3 19 % 0 0 % 81 % Ambulansefag % % % 1 7 % 4 27 % 5 33 % 0 0 % 67 % Barne- og ungdomsarbeiderfag % 9 36 % 6 67 % 1 4 % % % 0 0 % 24 % Kokk og servitør % 9 64 % 7 78 % 1 7 % 1 7 % 4 29 % 2 14 % 50 % Matfag % % % 0 0 % 1 9 % 1 9 % 4 36 % 91 % Industriteknologi % % % 0 0 % 3 10 % 4 12 % 0 0 % 82 % Sum hele skolen % % % 3 2 % % % 6 4 % 53 % *Automatisering Vg2: 10 elever går Vg3 automatisering **Dataelektronikerfaget: 1 av de formidlede er i telekommunikasjonsmontørfaget ***Data og elektronikk:6 av elevene går vg3 dataelektroniker Størst overgang til lære finner vi fra Vg2 matfag, med 91%. Holder vi Vg2 data og elektronikk og Vg2 automatisering, som begge i stor grad går videre til Vg3-løp, utenfor, er det lavest overgang fra Vg3 dataelektroniker samt barne- og ungdomsarbeiderfag. Størst andel påbygg finner vi innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, med 44%. For skolen totalt er overgangen til lære 53%, mens overgangen til påbygg er 17%.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. januar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 11. januar 2017 21.11.2016 nr. 1890 Forskrift om

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver RÅDGIVERSAMLING Vadsø 9. november 2017 15.11.2017 1 Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver 09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen 09:15-10:00 Generell informasjon

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Høring - inntak til videregående opplæring

Høring - inntak til videregående opplæring Komite for utdanning og kompetanse Sak 038/13 Høring - inntak til videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkeskommune støtter forslagene til forskriftsendringer når det

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Innhold: 1. Utdanningsprogram... 4 1.1 Bygg- og anleggsteknikk... 4 1.1.1 Videregående

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 k a t n n i g # tilbudo #søk n adsf Søke rist r for fo e med be r h indiv trinnsre ov tt id 1. fe uell beh / brua r 201 andling: 8 # søknadsfrist Fellesinntak:

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015

RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 RÅDGIVERSAMLING ALTA 13. JANUAR 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-11:30 Søking for skoleåret 2015-2016 (minoritetsspråklige søkere, søkere med fortrinnsrett og søkere med meldeskjema) v/ Marit Hågensen og Toni

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen 1 PROGRAM 09:00-09:15 09:15-10:00 Velkommen. Presentasjon av nettverksledere LVN (lokalt veileder nettverk) Generell søknadsinformasjon

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2010-2011. Fagenhet Videregående opplæring Elisabeth Berg Olsen og Kari Louise Hovland

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2010-2011. Fagenhet Videregående opplæring Elisabeth Berg Olsen og Kari Louise Hovland Erfaringer fra årets inntak og formidling 2010-2011 Fagenhet Videregående opplæring Elisabeth Berg Olsen og Kari Louise Hovland Søkere fra ungdomsskolen 60 % 50 % 40 % 47 % 53 % 56 % 55 % 56 % 44 % 45

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 27.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold Viktige

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING

HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201502405-180 Saksbehandler Svein Thore Jensen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 01.12.2015 HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer