Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivermøter i regionene høsten 2014"

Transkript

1 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring

2 Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass i Oppland med tilhørende rutiner Ordinært inntak Individuelt inntak Fagopplæring Mer fra fagopplæring: Hvor er det begrensninger og muligheter innenfor læreplasser, oversikt over lærebedrifter m.m.

3 Vigo skole https://www.vigo.no/vigor/servlet/main Ny innlogging med ID porten for å tilfredsstille datasikkerhet. Feide vil bli vurdert når alle brukere er godkjent for Feide Oversikt over: egne elever på egen skole søknader (også andre fylker), antall ønsker og status passive søknader Søknad og endringer på søker får kvittering til sin e-post. Rådgivere ser også endringer som blir utført. NB! Når Vigo web er åpen for søker: Er det søkers registreringer som gjelder samme dag.

4 Inntaket er karakterbasert Forskrift til opplæringslova 6-33 Viktig at søker forstår at karakterene har betydning for ønsket utdanningsprogram/ programområde Unntak er søkere til fortrinn eller individuell behandling

5 Rett til 1-års påbygging Lovendring i Opplæringslova ledd (aug.14) Gir elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til 1- års påbygging. Ønske er å redusere frafalls- og strykprosenten på Vg3 påbygg. Gir elever trygghet for å kunne få studiekompetanse hvis ønske og behov er høyere utdanning på kort eller lang sikt. Tilgangen på kvalifisert fagarbeidere økes, og gir flere yrkesutøvere som har høyskole og universitetsutdannelse kombinert med yrkeserfaring og fagbrev.

6 Vg2-yrkesfag elever Bekymring i arbeidslivet over mangel på fagarbeidere med kompetanse fra videregående nivå. Antall søkere til læreplass var for skoleåret 14/15 høyere enn tidligere - resultatet av økt samarbeid skole bedrift gir raskere formidling enn tidligere. Likevel for mange som søker seg direkte fra Vg2-yrkesfag til Vg3 påbygging til dels med dårlig karaktergrunnlag. Stor stryk prosent. Elev har hverken oppnådd yrkeskompetanse eller studiekompetanse og er ufaglært. Brukt opp ungdomsretten Lite heldig både for elev og samfunnsøkonomi

7 Fleksible utdanningsløp Ulike modeller innenfor: YSK, TAF, Veksling Viktig med informasjon til søker om konsekvenser av å avbryte et tilrettelagt løp Forsøksmodeller Mesna BUA, Lena og Gjøvik Helsearbeiderfag

8 Utlysing og dimensjonering 15/16 Utlysing og dimensjonering Arbeidslivets behov er i større grad styrende for opplæringstilbud og dimensjonering Styringsdokument Opplæringsloven m/tilhørende forskrift St.melding 20 Strategiplanen Yrkesopplæringsnemnda (rådgivende organ) Innspill fra andre f.eks. Samhandling med lokalt og regionalt arbeidsliv Bransjeorganisasjoner Arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt Overordnet målsetting: Økt gjennomføring Det er et mål at overgang fra Vg2 yrkesfag til lære skal økes. Søker skal i større grad sikres å få gjennomført utdanningsløp som er valgt, gjennom fag/svennebrev, vitnemål og grunnkompetanse. Viktig med realistiske valg og god kjennskap til hva yrke innebærer

9 Forts. utlysing og dimensjonering 15/16 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Signal fra arbeidslivet er at overproduksjon av elever og søkere til læreplass. Vedtak i Yrkesopplæringsnemnda om at et elevtall på 100 totalt i Oppland er passende. Per viser elevtellingen at Oppland er nede på et elevtall på 132.

10 Forts. utlysing og dimensjonering 15/16 Elektro Signal fra bransjen at arbeidslivets behov er mettet, andelen som ikke får læreplass er voksende Sammenfallende trend i andre fylker (Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo) Fylkeskommunene tilbyr elevene Vg3 i skole. (Men i bl.a. Vestfold nekter samtidig bransjeorganisasjonen NELFO, sine medlemmer å ta inn elever i praksis på Vg3). Konsekvens: Mange ungdommer får ikke fullført utdanningen fordi de ikke får nødvendige sertifisering for å jobbe i yrket

11 Forts. utlysing og dimensjonering 15/16 Påbygging Påbygging - for mange søker seg direkte fra Vg2-yrkesfag til Vg3 påbygging til dels med dårlig karaktergrunnlag. Stor stryk prosent, jf. bakgrunnen for endringer i opplæringslova 3-1. Oppland har som målsetting at overgang fra Vg2 yrkesfag til lære skal økes. Mer om Utlysing og dimensjonering se: FOS rundskriv Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet

12 Fullføringsgrad skoleåret Foreløpige tall. Endelig statistikk publiseres i Melding om kvalitet og aktivitet 2014.

13 Fullføringsgrad skoleåret Foreløpige tall. Endelig statistikk publiseres i Melding om kvalitet og aktivitet 2014.

14 Påbygg, Oppland 2013/2014 Påbygging - inntakspoeng og fullføringsgrad , , ,9 Bestått Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt 0-19,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Foreløpige tall. Endelig statistikk publiseres i Melding om kvalitet og aktivitet 2014.

15 Påbygg, Otta 2013/2014

16 Påbygg, Vinstra 2013/2014

17 Påbygg, Mesna 2013/2014

18 Påbygg, Vargstad 2013/2014

19 Påbygg, Raufoss 2013/2014 Påbygging - inntakspoeng og fullføringsgrad , ,9 Bestått Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt 20-29,9 0-19,9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

20 Påbygg, Hadeland 2013/2014

21 Påbygg, Dokka 2013/2014

22 Påbygg, Valdres 2013/2014

23 Forts. utlysing og dimensjonering 15/16 Elevtallsnedgangen i Oppland, konsekvenser: Ikke alle skoler i Oppland kan tilby alle utdanningsprogram og programområder. Gjennom karriereveiledning må søkerne få kunnskap om de samlede muligheter som tilbys på alle de videregående skolene i regionen og samlet i Oppland. På den måten søkerne kan ta gode og realistiske valg. Som sikrer sluttkompetanse med fag-/svennebrev, studiekompetanse eller planlagt grunnkompetanse.

24 Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Lokal forskrift må ses i sammenheng med sentral forskrift og opplæringslova Kapittel 1 Formål og virkeområde Kapittel 2 Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring 3 Bruk av retten til videregående opplæring 4 Endre status fra fulltidselever og deltidselever 5 Utvekslingselever Kapittel 3 Søknad om inntak 6 Inntak til videregående opplæring 7 Søknadsfrist 8 Endring av søknad etter søknadsfrist 9 Skoleplass i andre fylker 10 Flytting 11 Praktisering av videresøk i inntaket 12 Særlige regler om inntak til enkelte utdanningsprogram 13 Søknad om inntak til landslinjer 14 Søknad om statlige skoler

25 Kapittel 4 Inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 15 Søker som ikke har bestått Vg1 eller Vg2 16 Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid Kapittel 5 Formidling til læreplass Virkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat 18 Formidling av lærlinger og lærekandidater 19 Bruk av rett til videregående opplæring for lærlinger og lærekandidater 20 Fleksible opplæringsløp 21 Rett til Vg3 i skole 21 Formidling av voksne Kapittel 6 Iverksetting 22 Iverksetting

26 Bruk av rett til videregående opplæring Lokal forskrift 3 Elev som avbryter vgo etter 1. november bruker av ungdomsretten. Elev som bruker mindre enn 1/3 av timetallet bruker ikke av u-retten. Søker under 25 år kan søke om utvidet rett Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett beskrevet i FOS rundskriv Søknad om utvidet tid etter 3-1, femte ledd Søknad om utvidet ungdomsrett (gjelder ikke elever som har spesialundervisning eller går mot planlagt grunnkompetanse)

27 Lokal forskrift 4 Fulltidselev og deltidselev Når en elev er tatt inn som fulltidselev, jf. forskrift til opplæringslova 6-5, skal det tungtveiende grunner til for å få endret status til deltidselev. Med tungtveiende grunner menes for eksempel traumatiske opplevelser, sykdom, omsorgsansvar eller liknende. Eleven må dokumentere at vilkårene oppfylles. At eleven ønsker å ta faget som privatist, for å oppnå bedre karakter, er ikke en tungtveiende grunn. Det delegeres til rektor å fatte vedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev etter at eleven er tatt inn som fulltidselev. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes rektor på den skolen eleven er tatt inn.

28 Forts. fulltidselev og deltidselev Søker som innvilges omvalg etter opplæringslovens 3-1 fjerde ledd tas inn som fulltidselev Omvalg gir rett til et ekstra opplæringsår. Kan kun gjøres en gang. Omvalgselever kan søke rektor om å få godkjent ett eller flere fag i tråd med forskriften 1-16 Oppland viderefører praksis tom. skoleåret 15/16 om at omvalgselever kan ta alle fag på nytt hvis ønskelig. Repetisjon, dvs. ta samme utdanningsprogram/programområde på nytt, er ikke lengre mulig fra 15/16, jf. forskrift til opplæringslovas 6-27 og avklaring fra Kunnskapsdepartementet i brev datert «Departementet legger til grunn at når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, så skal sluttvurderingen følge eleven helt frem til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist.» Eleven har selv ansvar for at videregående opplæring ferdigstilles innen antall år som er til rådighet.

29 Endring av søknad etter søknadsfrist Lokal forskrift 8 Søker kan endre sin søknad kun en gang frem til og med 15. april. Endringer etter fristen, vil kun bli tatt hensyn til når det foreligger tungtveiende medisinske eller sosiale grunner. En som søker om fortrinnsrett eller individuell behandling, vil kunne endre sin søknad etter søknadsfrist, dersom det foreligger tungtveiende medisinske eller sosiale grunner.

30 Lokal forskrift 9 Skoleplass i andre fylker Samarbeidsavtale med Hedmark fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune, se forskriftens bestemmelser. Frist for å søke gjesteelevsgaranti er 1. mars. Kan innvilges dersom søker har ungdomsrett og søker et offentlig skoletilbud som ikke finnes i Oppland. Eller dersom det foreligger dokumentasjon fra for eks. rådgiver, PPT, fastlege m.fl. på tungtveiende medisinske eller sosiale grunner for å søke utenfor Oppland. Garanti kan også innvilges dersom søker skal flytte i fosterhjem. Søker som har søkt toppidrettstilbud i annet fylket og befinner seg på nasjonalt nivå i denne idretten. Kilometeravstand fra hjem til skole gir ikke grunnlag for innvilgelse av gjesteelevsgaranti. Utdypende informasjon fremgår på nettstedet Vilbli.no.

31 Praktisering av videresøk i inntaket Lokal forskrift 11 Søker som ikke konkurrerer seg inn til angitte ønskede skolesteder på søknaden får tilbud om skoleplass ved en annen skole som har det søkte utdanningsprogram/programområde. Søker til Vg2 og Vg3 blir videresøkt til andre programområder innenfor det utdanningsprogrammet de har startet på. Søkers rettigheter i henhold til opplæringslova 3-1 blir ivaretatt ved videresøk.

32 Søknad til landslinjer og landsdekkende tilbud Lokal forskrift 13 Ved inntaket til LAL og LAD stiller søkere fra hele landet likt LAL og LAD søkes gjennom Oppland på vigo.no Vær oppmerksom på at noen fylker kun registrerer 1. ønsket til landslinjesøkerne, siden lavere ønsker ofte ikke er reelle. Søkere til landslinje bør veiledes til å søke dette som 1. ønske

33 Søkere som ikke har bestått Vg1 eller Vg2 Lokal forskrift 15 Søker til Vg2 og Vg3 skal ha bestått i alle fag (også eksamen) på Vg1 eller Vg2 for å kunne tas inn som fulltidselev til neste nivå, jf. forskrift til opplæringslova 6-28 første ledd Kan likevel tas inn som fulltidselev til Vg2 og Vg3, jf. forskrift til opplæringslova 6-37, når det foreligger en vurdering fra avgiverskolen hvordan søker skal kunne bestå manglende fag innen ett år Det skal utarbeides en skriftlig og forpliktende plan mellom elev og skole innen 25. juni om hvordan manglende fag skal tas. Planen skal inneholde hva eleven skal gjøre og hva skolen skal bistå med

34 Forts. søkere som ikke har bestått Vg1 eller Vg2 Bestemmelsen gjelder ikke søker med fortrinnsrett til Vg2/Vg3 etter 6-30, 6-31 og 6-32 eller individuelt søker til Vg2 og Vg3 etter 6-35 og FOS Rundskriv beskriver rutiner og ansvar knyttet til bestemmelsen Eget skjema er utarbeidet: Vurdering og plan for søkere som skolen godkjenner til høyere nivå som fulltidselev eller læreplass, med fag som ikke er bestått/ikke vurdert. Inntakskontoret er avhengig av oversikt over denne elevgruppen i løpet av uke 26 for å sikre inntak til 1. inntaket.

35 Overgangsskjema Et viktig dokument etter endringer i forskrift til opplæringslova Flere elever enn tidligere vil tas inn i det ordinære inntaket, (jf. forskrift til opplæringsloven kap. 6). Overgangsskjema er ment for elever som søker ordinært inntak 1. mars. Viktig at skolen får tidlig informasjon om søkers behov, slik at skolen kan planlegge opplæringsløpet og eventuelle tilpasninger. Overgangsskjemaet skal trygge og styrke overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, innad i videregående eller fra èn videregående skole til en annen.

36 Forts. overgangsskjema Informasjonen som overføres skal være relevant og gi et riktig bilde av eleven. Aktuelt for elever/søkere som har: Spesialundervisning, tilrettelegging av undervisning, prøver o.l., spesielle evner / interesser, stort fravær, fritak for vurdering i enkelte fag, lavt karaktersnitt, fysiske/psykososiale/medisinske forhold skolen bør ha kjennskap til, annet. Avgiverskole sender skjemaet til den skolen søker har som 1.prio. Skannes inn i elevmappen. Skoleledelse ansvar for videreformidle hvis behov. Overgangsskjemaet - et viktig hjelpemiddel for å sikre at eleven når målsettingen om fag/svennebrev, vitnemål eller planlagt grunnkompetanse.

37 Individuelt inntak Kreves et tett og godt samarbeid mellom grunnskole, videregående opplæring, kommunal PPT og fylkeskommunal PPT for å få til en god overgang fra grunnskole til videregående opplæring Rutine for samarbeid : pplaring/18_ppt/rutiner_samarbeid_grunnskolevide reg%c3%a5end_ppt.pdf

38 September: Møte mellom ungdomsskole, kommunal og fylkeskommunal PPT om hvilke elever som skal søkes inn etter forskrift i opplæringslova 6-15, 6-17 og 6-18 Møtet avholdes innen 15. september. Rådgiverkoordinator koordinerer møtene, men ungdomsskolen kaller inn!

39 Ungdomsskolene har ansvaret for å melde inn elever innen 1. oktober ( 6-15 og 6-17) Fylkeskommunal PPT er sakkyndig instans etter 1. oktober for 6-15 og 6-18

40 Det må vurderes i hver enkelt sak av elever som er tilmeldt 6-17 om fylkeskommunal PPT skal inviteres inn i f. eks. ansvarsgruppemøte. Et godt samarbeid mellom grunnskole, kommunal PPT, fylkeskommunal PPT og videregående opplæring vil bidra til å sikre et godt opplæringsløp for eleven

41 Alle som søker individuelt skal som ordinære søkere sette opp 3 utdanningsprogram som ønsker Søkere med rett til videregående opplæring har rett til inntak på et av tre valgte utdanningsprogram Fylkeskommunen skal først ta inn søkere som oppfyller vilkårene for inntak etter fortrinnsrett

42 Søkere med fortrinnsrett: a) rett til et særskilt utdanningsprogram jf b) rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt funksjonsevne og behov for omfattende tilrettelegging, jf c) rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringslova 3-9, jf. 6-18

43 d) vedtak om utvidet tid på 6-19 (elever som har enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringslova 3-1 femte ledd). Etter at søkere med fortrinn er tatt inn, skal søkere som konkurrerer etter poeng tas inn jf og 6-21

44 Andre søkere som må behandles individuelt: a) elever som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i halvparten av fagene b) har rett til særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene ( 6-8 b./ 6-23) c) av særlige grunner må behandles individuelt jf d) søkere som nylig er ankommet Norge jf. 6-8 c. (Jf. Forskrift i opplæringslova 6)

45 Minoritetsspråklige søkere For å ha rett til videregående opplæring må søkeren ha lovlig opphold i landet. I tillegg må søkeren ha: - gjennomført norsk grunnskole eller - gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller - tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen. Venter på vedtak om oppholdstillatelse: Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende: - Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring. - Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår. - Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

46 Søknadsrutiner for minoritetsspråklige elever: 1. februar (Vedlegg til søknad om individuell behandling for minoritetsspråklige søkere): Fullført grunnskole i utlandet der karaktergrunnlaget ikke er sammenlignbart med det norske. Minoritetsspråklige elever i norsk grunnskole med kort botid i Norge og/eller som mangler karaktergrunnlag i mer enn halvparten av fagene. Minoritetsspråklige elever som gjennomgår grunnskole for voksne i hjemkommunen. Hvis du har behov for spesialundervisning, se inntak etter individuell behandling. 1. mars: Minoritetsspråklige søkere med vitnemål fra norsk grunnskole/videregående og som har nok karakterer til å konkurrere seg inn i det ordinære inntaket. Gjelder elever som ikke har særskilt språkopplæring.

47 Nye rutiner rundt innsøking 1.februar Avgiverskole skal kommende inntak kun sende 1 eksemplar av søknaden til inntakskontoret USTIFTET!! Søknaden legges i følgende rekkefølge: selve papirsøknaden, kopi av vigosøknad, sakkyndig tilrådning om inntak, pedagogisk rapport, vitnemål(kompetansebevis), evt. siste enkeltvedtak med sakkyndig tilrådning, andre uttalelser og vedlegg

48 Pedagogisk rapport Pedagogisk rapport

49 Erfaringer fra formidling Overblikk Totalt 1097 søkere til læreplass i Oppland i år, mot 928 i 2013 Reelle søkere per var 936 (896 ordinære, 40 lærekandidater). Tilsvarende tall ved avslutningen av formidlingen i 2013 var 793 reelle søkere (762 ordinære og 31 lærekandidater). Per var 837 formidlet til læreplass (89% av reelle søkere), mens tilsvarende tall i 2013 var 683 formidlet (86% av reelle søkere)

50 Erfaringer fra formidling Samfunnskontrakten Programområde Antall søkere 2011 Antall formidlet 2011 % formidlet 2011 Antall søkere 2012 Antall formidlet 2012 % formidlet 2012 Antall søkere 2013 Antall formidlet 2013 % formidlet 2013 Antall søkere 2014 Antall formidlet 2014 % formidlet 2014 Bygg- og anleggsteknikk % % % % % Lærekandidater % % % % 3 60 % Design og håndverksfag % % % % % Lærekandidater % % % % 0 0 % Elektrofag % % % % % Lærekandidater % % % % % Helse- og oppvekstfag % % % % % Lærekandidater % % % % 1 50 % Medier og komm % % % % % Lærekandidater % % % % 0 0 % Restaurant og matfag % % % % -5-9 % Lærekandidater % % % % % Service og samferdsel % % % % 5 5 % Lærekandidater % % % % % Naturbruk % % % % 5 31 % Lærekandidater % % % % % Teknikk og ind. Prod % % % % % Lærekandidater % % % % 0 0 % Total ordinære % % % % % Total lærekandidater % % % % % Total ordinære + LK % % % % % Endring % Mål for samfunnskontrakten er 20% økning i antall nye lærekontrakter i 2015, sett i forhold til Med årets formidling er målet nådd med god margin ett år tidligere (+33% per )

51 Overganger Nord-Gudbrandsdal vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Nord-Gudbrandsdal vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Byggteknologi (Lom) % 9 82 % 7 78 % 0 0 % 0 0 % 2 18 % 0 0 % 64 % Frisør % 4 67 % % 1 17 % 0 0 % 2 33 % 0 0 % 67 % Barne- og ungdomsarbeiderfag % 5 28 % 3 60 % 0 0 % % % 0 0 % 17 % Helsearbeiderfaget % 4 36 % % 0 0 % 6 55 % 7 64 % 0 0 % 36 % Kokk- og servitør % 3 43 % % 0 0 % 2 29 % 4 57 % 0 0 % 43 % IKT-servicefag % 3 50 % 2 67 % 1 17 % 1 17 % 3 50 % 0 0 % 33 % Service og samferdsel % 5 56 % 4 80 % 0 0 % 2 22 % 3 33 % 0 0 % 44 % Transport og logistikk % % 9 82 % 1 8 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 75 % Kjøretøy* % 8 53 % 4 50 % 3 20 % 0 0 % 7 47 % 1 7 % 27 % Industriteknologi % 3 33 % 2 67 % 0 0 % 3 33 % 5 56 % 0 0 % 22 % Sum hele skolen % % % 6 6 % % % 1 1 % 40 % *På kjøretøy har to av fire formidlede fått læreplass i bilfag, to i industrifag Størst overgang til lære finner vi innen transport og logistikk, lavest ligger barne- og ungdomsarbeiderfaget, industriteknologi og kjøretøy. Størst overgang til påbygg ser vi innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Størst andel omvalg finner vi på kjøretøy. For skolen totalt er overgangen til lære 40%. Overgangen til påbygg er 23%.

52 Utfordrende fag i Nord-Gudbrandsdal Barne- og ungdomsarbeiderfaget (17% overgang til lære) Kommunene i Nord-Gudbrandsdal har halvert inntaket av lærlinger de siste årene Bilfagene (27% overgang til lære fra vg2 kjøretøy) For få læreplasser i regionen, utfordring i hele fylket Industriteknologi (22% overgang til lære fra vg2) For få læreplasser i regionen, søkerne lite villige til å flytte (det finnes muligheter bl.a. på Raufoss)

53 Overganger Vinstra vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Vinstra vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Byggteknikk % % % 0 0 % 0 0 % 3 15 % 0 0 % 85 % Klima-/energi-/miljøteknikk % 2 50 % % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 50 % Dataelektroniker (Vg3)* % % 8 80 % 0 0 % 0 0 % 1 9 % 0 0 % 73 % Data og elektronikk % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 0 0 % % 0 0 % 0 % Elenergi % % % 0 0 % 3 19 % 3 19 % 0 0 % 81 % Helsearbeiderfaget % 5 63 % 3 60 % 0 0 % 2 25 % 3 38 % 2 25 % 38 % Medier og kommunikasjon % 0 0 % 0 0 % 0 0 % % % 0 0 % 0 % Arbeidsmaskiner** % 3 27 % % 0 0 % 0 0 % 8 73 % 0 0 % 27 % Kjøretøy % 3 33 % % 4 44 % 0 0 % 4 44 % 0 0 % 33 % Sum hele skolen % % % 5 5 % % % 2 2 % 45 % *Formidling fra Vg3 dataelektroniker: 2 av de formidlede er til telekommunikasjonsmontørfaget **Arbeidsmaskiner: 6 av Vg2-elevene er gått videre til anleggsmaskinfører ved Solør vgs Størst overgang til lære er det fra byggteknikk og elenergi, lavest fra medier og kommunikasjon og Vg2 data og elektronikk. Disse går i stor grav videre til Vg3-nivå. Innenfor mer «ordinære» lærefag er det arbeidsmaskiner og kjøretøy som har lavest overgang til lære. Høyest andel påbygg finner vi innen medier og kommunikasjon, med 72%. For skolen totalt er overgangen til lære 45%. Overgangen til påbygg er 17%.

54 Utfordrende fag i Midt-Gudbrandsdal Helsearbeiderfaget (38% overgang til lære) Kommunene i Midt-Gudbrandsdal har ikke økt totalt inntak av lærlinger de siste årene Bilfagene (33% overgang til lære fra vg2 kjøretøy) For få læreplasser i regionen, utfordring i hele fylket

55 Overganger Gausdal vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Gausdal vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Medier og kommunikasjon* % 1 3 % % 1 3 % 2 7 % % 0 0 % 3 % Anleggsgartner og idrettsanl.fag % 5 63 % 4 80 % 0 0 % 1 13 % 3 37 % 0 0 % 50 % Sum hele skolen % 6 16 % 5 83 % 1 3 % 3 8 % % 0 0 % 14 % *Medier og kommunikasjon: 24 elever fra Vg2 har gått videre til studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon Fra Gausdal vgs er det særlig fra naturbruk man går videre til lære, med 50%. Medier og kommunikasjon har lav overgang til lære, med kun 3%. 24 av 28 MK-elever som ikke har gått videre til læreplass går nå Vg3 studieforberedende for medier og kommunikasjon. For skolen totalt er overgangen til lære 14%. Overgangen til påbygg er 8%.

56 Overganger Lillehammer vgs avd nord 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Vargstad vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Byggteknikk* % % % 2 12 % 0 0 % 7 41 % 0 0 % 59 % Kilma, energi og miljø % 8 89 % % 1 11 % 0 0 % 1 11 % 0 0 % 89 % Design og tekstil** % 8 80 % % 0 0 % 1 10 % 2 20 % 0 0 % 80 % Utstillingsdesign*** % 1 6 % % 0 0 % 1 6 % % 0 0 % 6 % Data og elektronikk**** % 1 11 % % 1 11 % 1 11 % 8 89 % 0 0 % 11 % Elenergi % % % 4 17 % 3 13 % 7 30 % 1 4 % 65 % Kjøretøy % % % 3 17 % 1 6 % 6 33 % 0 0 % 56 % Industriteknologi % 8 67 % 5 63 % 0 0 % 1 8 % 4 33 % 0 0 % 42 % Sum hele skolen % % % 11 9 % 8 7 % % 1 1 % 51 % *Byggteknikk: I tillegg er 4 av de 17 vekslingselever med kontrakt fra **Design og tekstil: 8 søkere går alt. Vg3 kjole og drakt ***Utstillingsdesign: 14 har gått videre til vg3 interiør. 1 søker formidlet i frisørfaget ****Data og elektronikk: 4 har gått videre til Vg3 dataelektronikk, 1 går Vg3 romteknologi (Andøya) Størst overgang til lære finner vi på klima, energi og miljø, med 89%. Fra Vg3 utstillingsdesign er det kun 6% som går over til lære. For skolen totalt er overgangen til lære 51%. Overgangen til påbygg er 7%.

57 Overganger Lillehammer vgs Mesna 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Mesna vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Barne- og ungdomsarbeiderfag % % 8 67 % 1 3 % % % 2 7 % 27 % Helsearbeiderfag % % 9 90 % 2 10 % 3 14 % % 0 0 % 43 % Kokk og servitør % 7 78 % % 0 0 % 1 11 % 2 22 % 1 11 % 78 % Matfag % 5 71 % % 0 0 % 1 14 % 1 14 % 0 0 % 71 % IKT-servicefag % % % 0 0 % 1 6 % 1 6 % 0 0 % 94 % Reiseliv % 7 70 % 5 71 % 0 0 % 0 0 % 2 20 % 1 10 % 50 % Service og samferdsel % 6 50 % % 1 8 % 0 0 % 5 42 % 2 17 % 42 % Sum hele skolen % % % 4 4 % % % 6 6 % 51 % Størst overgang til lære er det fra IKT-servicefag, med hele 94% overgang. Lavest er tallet for barneog ungdomsarbeiderfaget, med kun 27%. 33% av denne klassen går nå påbygg. For skolen totalt er overgangen til lære 51%. Overgangen til påbygg er 15%.

58 Utfordrende fag i Lillehammer-regionen Barne- og ungdomsarbeiderfaget (27% overgang til lære) Kommunene i Lillehammer-regionen har økt inntaket av lærlinger de siste årene Bilfagene (56% overgang til lære fra vg2 kjøretøy) For få læreplasser i regionen, utfordring i hele fylket Industriteknologi (42% overgang til lære fra vg2) For få læreplasser i regionen Reiseliv (50% overgang til lære fra vg2 reiseliv) Reiselivsnæringen etterspør ikke lærlinger i reiseliv, de som får læreplass får det i resepsjonsfaget Design og tekstil Ingen lokale lærebedrifter, avhengig av alternativt vg3

59 Overganger Gjøvik vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Gjøvik vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Byggteknikk % 9 75 % 8 89 % 2 17 % 0 0 % 3 25 % 0 0 % 67 % Klima, miljø, energi % % 9 90 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 90 % Overflateteknikk % % 6 86 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 86 % Frisør % % % 0 0 % 6 26 % 7 30 % 0 0 % 65 % Barne og ungdomsarbeider % 8 24 % 7 88 % 2 6 % % % 0 0 % 21 % Helsearbeider % % % 2 8 % 6 24 % 9 36 % 0 0 % 40 % Medier og kommunikasjon* % 1 2 % % 1 2 % 0 0 % % 0 0 % 2 % Service og samferdsel % % % 0 0 % 4 19 % 8 38 % 2 10 % 52 % Sum hele skolen % % % 7 4 % % % 2 1 % 39 % *Medier og kommunikasjon: 35 elever går på vg3 studieforberedende MK Størst overgang til lære finner vi på klima, miljø og energi, med 90%. Lavest er overgangen fra medier og kommunikasjon, med kun 2%. Her har 35 elever gått videre til Vg3 studieforberedende for medier og kommunikasjon. For øvrige lærefag er barne- og ungdomsarbeiderfaget dårligst, med en overgang på 21%. Her går 55% nå påbygg. For skolen totalt er overgangen til lære 39% - det er viktig å merke seg at gjennomsnittet trekkes vesentlig ned av medier og kommunikasjon. Overgangen til påbygg er 20%

60 Overganger Raufoss vgs 2014 Oppsummering overgang til læreplass fra Vg2 Raufoss vgs Antall Antall søkt Andel søkt Antall reelle Andel reelle Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Overgang Avgiverkurs elever læreplass læreplass søkere søkere formidlet formidlet omvalg omvalg påbygg påbygg ikke søkt ikke søkt LK LK til lære Automatisering vg2* % 1 8 % % 0 0 % 0 0 % % 0 0 % 8 % Automatisering vg % 6 75 % % 0 0 % 2 25 % 2 25 % 0 0 % 75 % Dataelektroniker vg3** % 5 38 % 3 60 % 0 0 % 2 15 % 8 62 % 0 0 % 23 % Data og elektronikk*** % 1 11 % 0 0 % 0 0 % 1 11 % 8 89 % 0 0 % 0 % Elenergi % % % 0 0 % 2 13 % 3 19 % 0 0 % 81 % Ambulansefag % % % 1 7 % 4 27 % 5 33 % 0 0 % 67 % Barne- og ungdomsarbeiderfag % 9 36 % 6 67 % 1 4 % % % 0 0 % 24 % Kokk og servitør % 9 64 % 7 78 % 1 7 % 1 7 % 4 29 % 2 14 % 50 % Matfag % % % 0 0 % 1 9 % 1 9 % 4 36 % 91 % Industriteknologi % % % 0 0 % 3 10 % 4 12 % 0 0 % 82 % Sum hele skolen % % % 3 2 % % % 6 4 % 53 % *Automatisering Vg2: 10 elever går Vg3 automatisering **Dataelektronikerfaget: 1 av de formidlede er i telekommunikasjonsmontørfaget ***Data og elektronikk:6 av elevene går vg3 dataelektroniker Størst overgang til lære finner vi fra Vg2 matfag, med 91%. Holder vi Vg2 data og elektronikk og Vg2 automatisering, som begge i stor grad går videre til Vg3-løp, utenfor, er det lavest overgang fra Vg3 dataelektroniker samt barne- og ungdomsarbeiderfag. Størst andel påbygg finner vi innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, med 44%. For skolen totalt er overgangen til lære 53%, mens overgangen til påbygg er 17%.

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer