NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR."

Transkript

1 NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå Dette inneber mellom anna ny melding og nye fristar i samband med inntak til vidaregåande skule med frist 1.februar. I samband med ny forskrift er det og kome eit krav om at kvar enkelt fylkeskommune skal ha ei lokal forskrift som regulerer inntaket til vidaregåande opplæring. Sogn og Fjordane fylkeskommune har sett i gong eit arbeid med dette og har laga slik framdriftsplan for arbeidet: Vinter 2014: Arbeid med lokale retningslinjer Vår 2014: Utsending til høyring Sommar/haust 2014: Ferdigstilling av saka, utsending av saka Handsaming i fagopplæringsnemnda Handsaming i hovudutval for opplæring Handsaming i fylkestinget Uavhengig av dette er det viktig å merke seg at lova tok til å gjelde frå Difor har ein alt no gjort nokre endringar i høve innsøkingsrutinane fram mot skuleåret Desse fylgjer nedanfor: SØKNAD OM RETT TIL SPESIALUNDERVISNING Elevar som skal søkje om spesialundervisning innan 1. februar er nemnt i dei ulike søkjargruppene nedananfor. Ein skal søkje på vigo.no. Ein må her hugse å kryssa av for at ein har sendt inn vedleggskjema 1. I tillegg skal alle som søkjer om spesialundervisning etter 5.1 i opplæringslova legge ved vedleggskjema 1. Papirsøknadane skal sendast direkte til opplæringsavdelinga. Opplæringsavdelinga vil distribuere søknadene til rett skule når inntaket er ferdig. Elevane kan elles søkje om spesialundervisning etter skulestart, i samarbeid med skulen. KVEN KAN SØKE OM INNTAK 1.FEBRUAR? Hovudregelen i søknad om inntak til vidaregåande skule er at alle søkjer og konkkurerar seg inn i vidaregåande opplæring på poeng. Dei som søkjer om inntak med rettar til spesialundervisning, 5.1 i opplæringslova, skal som hovudregel søkje ordinært på lik linje med alle andre søkjarar. Men dei skal i tillegg legge ved

2 vedleggskjema 1 og ei sakkunnig uttale frå PPT som gir dei ei tilråding om rett til spesialundervisning. Her søkjer ein altså om to ting, både skuleplass og om retten til spesialundervisning. Når det gjeld skuleplassen vil desse elevane no konkurrere seg inn på lik linje med alle andre søkjarar i ordinærinntaket. Når det gjeld retten til spesialundervisning vil søkjarane få melding om dette medio mai. Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skulen med utgangspunkt i karakterpoeng. Nokre søkjarar har fortrinnsrett etter visse vilkår i opplæringslova, og tevlar ikkje om plass ut frå oppnådd poengsum. Det fins og søkjarar som skal takast inn etter individuell behandling. Søknadsfristen for desse søkjargruppene er 1. februar. Vi kan dele desse søkjarane til 1.februar i tre grupper (sjå forskrift til opplæringslova 6-8): 1. Søkjarar med fortrinnsrett 2. Søkjarar til individuell behandling 3. Minoritetsspråklege søkjarar som har enkeltvedtak om særskild språkopplæring og søkjarar som er nyleg komne til Noreg Alle som skal søkje til vidaregåande opplæringa med frist 1. februar skal registrere søknaden sin på vigo.no og i tillegg sende papirskjema til inntakskontoret. Sogn og Fjordane fylkeskommune har laga tre søknadsskjema for dei tre ulike søkjargruppene. Alle søkjarar må føre opp tre utdanningsprogram i søknaden (sjå 6-9 i forskrifta til opplæringslova). Vi gjer merksam på at søkjarar med ungdomsrett har rett til inntak på eitt av tre valde utdanningsprogram, men ikkje til ein bestemt skule. Skuleplassering kan ikkje påklagast (sjå forskrift til opplæringslova 6-10). 1.Søkjarar med fortrinnsrett. I denne gruppa er det fire søknadskategoriar: A. Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram på Vg1 (sjå opplæringslova 3-1 sjette ledd og forskrift til opplæringslova 6-15 Det er to vilkår som må vere oppfylte for å kunne søkje med denne fortrinnsretten: 1. Omfattande behov for spesialundervisning Når ein skal vurdere behovet, skal ein sjå på: innhald, omfang og organisering i spesialundervisninga, og kva type kompetanse som trengs i opplæringa. 2. Særleg behov for inntak til eit særskilt utdanningsprogram Inntak til eit særskilt utdanningsprogram skal kunne betra søkjaren sin sjanse for fullføring med yrkes- eller studiekompetanse. Inntak etter denne fortrinnsretten krev ei sakkunnig vurdering etter 6-16 i forskrifta. Det er Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) som er sakkunnig instans. Søkjar har rett til inntak til det bestemte utdanningsprogrammet på Vg1 dersom søkjar har valt på grunnlag av, og i samsvar med den sakkunnige vurderinga.

3 Saksgang i innsøkinga: Skulen skal melde søkjarane til opplæringsavdelinga innan 6. desember 2013 for skuleåret 2014/2015. Frist for dei kommande åra blir 1. oktober. Opplæringsavdelinga skal vurdere om søkjaren oppfyller vilkåra etter 6-15 i forskrift. Dersom søkjaren oppfyller vilkåra, skal opplæringsavdelinga sende søknaden vidare til PPT for sakkunnig vurdering. Dersom søkjaren ikkje oppfyller vilkåra, skal opplæringsavdelinga sende skriftleg melding til skulen, og overføre søknaden til rett type inntak (t.d. etter 6-22, 6-25 i forskrifta, eller til ordinært inntak). PPT skriv sakkunnig vurdering etter 6-16 for dei som oppfyller vilkåra Søkjaren må søkje på vigo.no og i tillegg sende vedleggskjema 1 innan 1. februar. Vedlegg til vedleggskjema 1: - Sakkunnig vurdering frå PPT etter 6-16 i forskrifta - Enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova Sakkunnig vurdering frå PPT om rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, ikkje eldre enn 3 år - Siste IOP - Karakterutskrift Søkjarar i denne gruppa får vedtak om inntak før det ordinære inntaket, i siste halvdel av mai. Alle i denne gruppa må også søkje om spesialundervisning på vedleggskjema 1 innan 1.februar. B. Sterkt nedsett funksjonsevne etter forskrift til opplæringslova 6-17 (Vg1) eller 6-30 (Vg2/Vg3) Denne fortrinnsretten gir søkjarar som treng omfattande tilrettelegging på vidaregåande skule høve til å søkje på ein skule som er særskilt tilrettelagt. For denne gruppa er organisering av opplæringa viktigare enn val av utdanningsprogram. Merk at søkjaren ikkje har rett til inntak på ein bestemt skule. Det er fire vilkår som må vere oppfylt for å kunne søkje med denne fortrinnsretten: 1. Vedtak om spesialundervisning 2. Sterkt nedsett funksjonsevne 3. Må på grunn av den sterkt nedsette funksjonsevna ha eit særleg behov for å gå på ein skule som er særskilt tilrettelagt 4. Må ha dokumentasjon av dei særlege behova til søkjaren. Det er ikkje behov for ny, eiga sakkunnig vurdering om inntaket til vidaregåande skule for denne gruppa søkjarar. Innsøking for søkjarar til Vg1: Skulen skal melde søkjarane til Opplæringsavdelinga innan 6.desember 2013 for skuleåret 2014/2015. Frist for dei kommande åra blir 1. oktober (etter 6-17 til VG1). Søkjaren må registrere søknaden på vigo.no og sende papirskjema innan 1. februar. Vedlegg til vedleggskjema 1: - Enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova Sakkunnig vurdering frå PPT om rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, ikkje eldre enn 3 år - Siste IOP - Karakterutskrift

4 Søkjarane har rett til inntak til eit av tre utdanningsprogram. Vedtak om inntak kjem i siste halvdel av mai. Alle søkjarar i denne gruppa må også søkje om spesialundervisning på vedleggskjema 1 innan 1.februar. C. Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9, og forskrift til opplæringslova 6-40 (sjå forskrift 6-18 og 6-31) Ungdom med teiknspråk som førstespråk og med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9 kan søkje om inntak til eit teiknspråkleg miljø. Ein kan søkje på ein knutepunktskule (sjå 6-40 til 6-43 i forskrifta), eller om opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skule (sjå forskrift 6-18). Søkjar har rett til eit av tre valde utdanningsprogram. I Sogn og Fjordane er retten til opplæring i og på teiknspråk gjeldande i alle skular, men og til dei utdanningsprogramma som knutepunktskulen Nordahl Grieg vidaregåande skule gir. Denne skulen ligg i Bergen, Hordaland. Søknaden krev sakkunnig vurdering etter 6-41 i forskrifta. Det er PPT som er sakkunnig instans. Skulen gir melding om søkjarar etter 3-9 til opplæringsavdelinga innan 1.februar 2014, og PPT skal ha utarbeidd ei sakkunnig vurdering dersom vilkåra for inntak til knutepunktskule er oppfylte (sjå forskrift 6-40 og 6-18). Søkjar må føre opp i søknaden om han eller ho ønskjer vidaregåande opplæring på ein knutepunktskule, eller på ein ordinær vidaregåande skule med tolk. Søkjaren må ha valt i samsvar med den sakkunnige vurderinga. Saksgang i innsøkinga: Skulen skal melde søkjarane til opplæringsavdelinga innan 1.februar for skuleåret 2014/2015. Frist for dei kommande åra blir 1. oktober. Vedlegg til meldinga: - sakkunnig vurdering etter 2-6 i opplæringslova - karakterutskrift Opplæringsavdelinga sender tilmelding til PPT for sakkunnig vurdering etter forskrift 6-41 Søkjaren må registrere søknaden på vigo.no og sende vedleggskjema 1 med vedlegg innan 1. februar Vedlegg til vedleggskjema 1 : - sakkunnig vurdering i samsvar med forskrift karakterutskrift - evt. enkeltvedtak om spesialundervisning etter 5-1 og IOP Butilbod med sosial-pedagogisk oppfølging. Elevar som søkjer inntak etter 3-9 og som må flytte heimanfrå for å kunne gå på knutepunktskulen, Nordahl Grieg vidaregåande skule i Bergen, kan søkje om tilrettelagt butilbod (sjå forskrift 19-5). Det må då gjerast greie for på vedleggskjema 1 under punktet andre opplysningar.

5 Vedlegg til papirskjema ved søknad om butilbod: - sakkunnig vurdering om behov for butilbod - eigenuttale om behov for butilbod Hørslehemma søkjarar til Vg1 utan rett etter 3-9. Hørslehemma elevar som ikkje har teiknspråk som førstespråk, men som på grunn av hørslehemminga likevel har behov for opplæring på ein knutepunktskule, Nordahl Grieg vidaregåande skule, kan søkje inntak etter individuell vurdering (sjå 6-25). Vedlegg til papirskjema: - fråsegn frå søkjaren om bakgrunn for søknaden og vidare skulegang - audiogram - evt. anna relevant dokumentasjon D. Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid etter opplæringslova 3-1, 5. ledd (sjå 6-19 eller 6-32 i forskrifta) Elevar som har rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra dersom eleven treng det for å nå opplæringsmåla. I rundskriv frå U-dir står det at det er to vilkår for rett til utvida tid: 1. At eleven har rett til spesialundervisning, og at det ligg føre ei sakkunnig vurdering av eleven sine særlege behov for opplæring utover tre år (sjå opplæringslova kap. 5). 2. Eleven må ha behov for meir tid i vidaregåande opplæring for å nå opplæringsmåla som er fastsett i IOP. Kravet er at eleven må ha utbytte av meir vidaregåande opplæring. Den sakkunnige vurderinga skal ta stilling til om eleven vil ha utbytte av utvida tid for å nå opplæringsmåla. Retten gjeld også elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter opplæringslova 3-9, eller rett til opplæring i punktskrift etter opplæringslova For desse elevgruppene gjeld ikkje kravet om å oppfylle vilkåra for spesialundervisning. 2. Søknad om individuell behandling. Forskrift til opplæringslova kapittel 6 identifiserer nokre søkjarar som ikkje kan konkurrere med karakterar i inntaket. Ein skal ikkje rekne ut poeng, men inntaket skal skje ut i frå ei individuell behandling (sjå forskrift til opplæringslova 6-22 til 6-26). I denne gruppa er det tre søknadskategoriar: A. Søkjarar til Vg1 som har rett til spesialundervisning og manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga (sjå forskrift til opplæringslova 6-22) Vilkår for denne søknadskategorien er vedtak om spesialundervisning etter 5-1 i opplæringslova. Vedlegg til vedleggskjema 1: - Siste sakkunnig vurdering frå PPT, ikkje eldre enn 3 år - Siste enkeltvedtak om spesialundervisning

6 - Siste IOP - Fråsegn frå avgjevarskule om bakgrunn for søknaden og vidare skulegang - Karakterutskrift Alle søkjarar i denne gruppa må også søkje om spesialundervisning på vedleggskjema 1 innan 1.februar. B. Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt (sjå forskrift til opplæringslova 6-25 for Vg1 eller 6-38 for Vg2/Vg3) Dette gjeld søkjarar som av andre særlege og tungtvegande grunnar må behandlast individuelt, og at søkjar har eit særleg behov for å bli behandla individuelt. Dette kan gjelde elevar som har ein kronisk sjukdom, eller av andre særlege grunnar ikkje har fått karakterar det siste året. Hørslehemma elevar som ikkje søkjer inntak etter 3-9 i opplæringslova, men som har behov for teknisk tilrettelegging og nytte av tolk i knutepunktskule eller ein samarbeidsskule kan søkje i denne kategorien. Dersom ein søkjer til Vg2/vg3 må ein fortsetje på utdanningsprogrammet som bygger på fullført Vg1/Vg2. Desse søkjarane skal og nytte vedleggskjema 1 og søknadsfrist er 1 februar. Vedlegg til vedleggskjema 1 og eller vedleggskjema 3: - Fråsegn frå avgjevarskule - Evt. anna relevant dokumentasjon Melding om inntak kjem i samband med det ordinære inntaket i byrjinga av juli. C. Søkjarar til Vg2/Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse (sjå forskrift 6-35) Denne gruppa gjeld elevar som får spesialundervisning og ikkje vurdering med karakter i eitt eller fleire fag, eller som har planlagt eit grunnkompetanseløp. Dei kan takast inn til neste nivå på same utdanningsprogrammet på grunnlag av individuell vurdering og etter ei sakkunnig vurdering. Fylkeskommunen gjer ei heilskapleg vurdering om det er forsvarleg ut i frå faglege føresetnader. Alle skal søkje elektronisk på vigo.no. Grunnkompetanseelevar som skal halde fram på same utdanningsprogram og same skule, må gje beskjed om dette til skulen. Ein treng ikkje sende papirskjema i tillegg til den elektroniske søknaden. Elevane i denne gruppa treng ikkje sende ny søknad om spesialundervisning. Dei som skal bytte skule og ungdommar som ikkje er i vidaregåande skule inneverande år, må i tillegg til elektronisk søknad sende inn vedleggskjema 1. Melding om inntak kjem i samband med det ordinære inntaket i byrjinga av juli. Søkjarar med mål om grunnkompetanse i ordinær klasse/gruppe. Innhaldet i undervisninga vil variere i høve til eleven sine behov og interessefelt. Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse (sjå opplæringslova 3-3). Ein del ungdomar vil, av ulike årsaker, vanskeleg kunne nå målet om full studie- eller yrkeskompetanse. Mål om grunnkompetanse betyr at eleven, etter enkeltvedtak om spesialundervisning, får opplæring i einskilde delar av fag/einskilte fag etter gjeldande læreplan. For

7 ein elev som skal ha tilbod om grunnkompetanse skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. På den måten skal eleven sikrast eit kvalitativt dokumentert tilrettelagt opplæringstilbod. I kompetansebeviset vil ein sjå kva mål i læreplanen som er gjennomført og bestått. Grunnkompetanse skal kunne leggjast til rette for i alle utdanningsprogram og ved alle skular. 3. Minoritetsspråklege søkjarar med enkeltvedtak om særskild språkopplæring og søkjarar som nyleg er komne til Noreg i oppl.lova. Hovudregelen er at alle søkjarar konkurrerer seg inn på poeng. Minoritetsspråklege søkjarar til Vg1 som har enkeltvedtak om særskild språkopplæring i ungdomsskule eller vidaregåande skule skal søkje 1. februar. Dei av søkarane som i tillegg manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, vil bli tatt inn på individuelt grunnlag (sjå forskrift 6-23). Dette gjeld også dei som ikkje har samanliknbart karaktergrunnlag (sjå forskrift 6-24). Dei med enkeltvedtak om særskild språkopplæring og som har karakterar frå grunnskulen blir tatt inn etter poeng. Vilkår for inntak: -Fullført norsk grunnskuleopplæring eller tilsvarande frå heimlandet (sjå 6-13 i forskrifta). Kan ein ikkje dokumentere grunnskuleopplæring, skal kommunen avklare om søkjaren har realkompetanse som kvalifiserer til inntak til vidaregåande opplæring. Dersom ein ikkje har slik kompetanse er det kommunen som må gje grunnskuleopplæring før eleven kan bli tatt inn til vidaregåande opplæring. -Lovleg opphald i Norge eller søknad om det. Søkjar som oppheld seg i landet i påvente av opphaldsløyve kan takast inn til vidaregåande opplæring, men har ikkje rett til å fullføre skuleåret dersom ein får avslag på søknad om opphaldsløyve. Innsøking til Vg1: -Alle søkjarane med norsk fødsels- og personnummer (11 siffer) skal registrere søknaden sin på vigo.no. Søkjar som ikkje har norsk fødsels- og personnummer registrerer søknaden sin på papirskjema - Alle skal også sende papirskjema innan 1.februar (Vedleggsskjema for minoritetsspråklege.) Vedlegg til søknaden: - Dokumentasjon på opphaldsløyve eller - Kopi av søknad om opphaldsløyve - Dokumentasjon på grunnskuleopplæring omsett til norsk eller engelsk. For søkjarar som går på 10.trinnet noverande år, skal det sendast ei stadfesting frå kommunen om at søkjaren vil fullføre grunnskulen våren Nyleg komne til Noreg: Gjeld dei som er komne til Noreg i løpet av inneverande skuleår. Innsøking til Vg2/Vg3: Det er same krav til inntak som for andre elevar. Søkjarane vil få svar på søknaden sin i samband med det ordinære inntaket i byrjinga av juli.

8 Har de spørsmål kan de kontakte opplæringsavdelinga på tlf / eller via e-post

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

Søknader om fortrinnsrett kan delast i fire grupper, etter følgjande i forskrift til opplæringslova:

Søknader om fortrinnsrett kan delast i fire grupper, etter følgjande i forskrift til opplæringslova: Informasjon om A Søknad om fortrinnsrett B Søknad om individuell handsaming C Søknad for elevar som kan ha behov for spesialundervisning, fysisk tilrettelegging eller sosialpedagogisk oppfølging A Søknad

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2019/2020 0 Innhald Innhald... 1 Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2018/2019 0 Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar til eit

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2017/2018 0 Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar til eit

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2017/2018 0 Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar til eit

Detaljer

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 02.11.16 Kvifor har ikkje Sogn og Fjordane søkbare tilbod for alternativ opplæring? I Norge har fellesskolen lange tradisjoner. Fellesskolen er gjennomsyret av prinsippene om inkludering,

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Fylkesmannen si samling med privatskulane. Onsdag 5.februar 2014

Fylkesmannen si samling med privatskulane. Onsdag 5.februar 2014 Fylkesmannen si samling med privatskulane Onsdag 5.februar 2014 Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Endringar i saksgangen for tilpassa opplæring og spesialundervisning

Endringar i saksgangen for tilpassa opplæring og spesialundervisning Endringar i saksgangen for tilpassa opplæring og spesialundervisning Frode Kristian Grøttebø rådgjevar tilpassa opplæring, Opplæringsavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune Bakgrunn for endring 5-4.Nærmare

Detaljer

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010 Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010 Inntaksforskrifta til opplæringslova 6-7 Søknadsfrist og kunngjering, første ledd: Søknadsfristen for inntak på grunn

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 16.juni 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1.

Detaljer

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014 Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring Kari Volden, november 2014 Minoritetsspråklege søkarar 3-1, tolvte ledd Rett til vidaregåande opplæring for ungdom ( ) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

ORIENTERINGSMØTER 2015

ORIENTERINGSMØTER 2015 -Ein tydeleg medspelar ORIENTERINGSMØTER 2015 10. november - Fræna 11. november - Ulstein Orientering om inntak til vidaregåande opplæring 12. november - Fagerlia Program for dagen 09.30 10.00 Registrering.

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

12., 13. og 14. november 2013 ORIENTERINGSMØTA

12., 13. og 14. november 2013 ORIENTERINGSMØTA 12., 13. og 14. november 2013 ORIENTERINGSMØTA 09.30 10.00: Registrering. Kaffe/ te og frukt. 10.00 10.10 : Praktisk info 10.10 11.00: Innleiing Søknad om fortrinnsrett Case 11.00 11.10 Beinstrekk 11.10

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER 2011 Utdanningsavdelinga PROGRAMMET FOR DAGEN 9.30 10.00 Registrering med kaffi/te og noko å bite i 10.00 10.15 Velkommen og kort gjennomgang av programmet 10.15 11.00 Tverrfagleg

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Orientering om søking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring

Orientering om søking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring -Ein tydeleg medspelar 15. november i Sunndal - 22. november i Ørsta - 23. november i Ålesund Orientering om søking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Program 09.30-10.00 Registrering. Kaffe,

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus 1 Rett og plikt i alderen 6 15 år Retten slår inn når det er sannsynleggjort

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 Orientering om inntaket Søknadsfrist 1. februar: Søknad om inntak på bakgrunn av behov for spesialundervisning. Vedleggsskjema A.

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Vedlegg 1 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga SØKNAD OM VIDAREGÅANDE OPPLÆRING SPESIELT TILRETTELAGT FOR VAKSNE 1. PERSONOPPLYSNINGAR Namn Fødselsnummer, 11 siffer Adresse Tlf. privat Tlf.

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Fagdag om søkjarar til vgo med B-skjema

Fagdag om søkjarar til vgo med B-skjema Fagdag om søkjarar til vgo med B-skjema Torsdag 19. april 2018 Kl. 10:30-15:30 Quality Hotel Alexandra, Molde Kari Plan for dagen 10.00-10.30 Registrering 10.30-11.05 Årshjul 2018 Tal frå innsøkinga 11.05

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling skoleåret 2019-2020 * En veileder i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa.

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa. Side 1 av 5 Flora vidaregåande skule Notat Sakshandsamar: Knut Chr. Clausen E-post: Knut.Christian.Clausen@sfj.no Tlf.: 57 75 79 02 Vår ref. Sak nr.: 13/721-14 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 10.10.2016 Arkivsak: 2015/10391-5 Saksbehandlar: sunschu Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesutvalet Fylkesrådmannen Melding om administrative

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Innføringsgrupper og eksamensretta grunnskulefag (EGF) for minoritetsspråklege elevar : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Innføringsgrupper og eksamensretta grunnskulefag (EGF) for minoritetsspråklege elevar : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Lene Hayden Taraldsen, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 16 / 3137-1 Innføringsgrupper og eksamensretta grunnskulefag (EGF) for minoritetsspråklege elevar : : : Sett

Detaljer

Orientering om søking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring

Orientering om søking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Ein tydeleg -Ein tydeleg medspelar medspelar 14. november i Borgund vgs - 15. november i Ørsta vgs - 21. november i Sunndal vgs Orientering om søking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Program

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR SØK MED VIGO OG VEDLEGG Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på vilbli.no Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Spesialpedagogisk hjelp, barnehagelova kapittel V A Rett til spesialpedagogisk hjelp, 19 a Samarbeid med barnets

Detaljer

Fagdag, minoritetsspråklege

Fagdag, minoritetsspråklege Regelverk og tilsyn Fagdag, minoritetsspråklege Med minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa forstår vi barn, unge og vaksne som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk. I denne samanhengen blir

Detaljer

For vidaregåande skolar i MRF: Oversikt over dokument i ephorte - Inntak og spes.ped.

For vidaregåande skolar i MRF: Oversikt over dokument i ephorte - Inntak og spes.ped. Vi gjer merksam på at tabellen vil bli oppdatert når det er behov. Bruk difor versjon som ligg på web: http://mrfylke.no/intranett/fagavdelingar/utdanning/raadgiving-og-oppfoelging/ephorte-dokumenthaantering,

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE AGENDA Søknadsfrist (forskrift 6-8) Hvem har rett? Å søke Vedlegg/dokumentasjon (forskrift 6-13) Søkere med studiekompetanse fra utlandet Tilbud i Trondheim utafor Trondheim

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Innsøking og organisering. -Ein tydeleg medspelar

Innsøking og organisering. -Ein tydeleg medspelar Innsøking og organisering -Ein tydeleg medspelar Klare retningslinjer: Opplæringslova 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Veilederen spesialundervisning Opplæringslova 8-2. Organisering av

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Oversikt over dokument i ephorte - Inntak og spes.ped.

Oversikt over dokument i ephorte - Inntak og spes.ped. Vi gjer merksam på at tabellen vil bli oppdatert når det er behov. Bruk difor versjon som ligg på web: http://mrfylke.no/intranett/fagavdelingar/utdanning/raadgiving-og-oppfoelging/ephorte-dokumenthaantering

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Gjeld frå 1.1.2017 Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 8.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova av 23.6.2006 nr. 724

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 19.12.2016 Arkivsak: 2016/8071-2 Saksbehandlar: birhau Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesrådmannen Endring av lokal inntaksforskrift

Detaljer

Innsøking Minoritetsspråklige elever

Innsøking Minoritetsspråklige elever TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innsøking Minoritetsspråklige elever Rådgiversamling, Langesund 13.-14.11.14 12.11.14 Kari Tormodsvik Temre Hva sier Opplæringslova? 6-8.Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Kven kan søkje om inntak 1. februar?

Kven kan søkje om inntak 1. februar? Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. SØKJARAR MED FORTRINNSRETT... 2 A. Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram på Vg1... 2 B. Sterkt nedsett funksjonsevne etter forskrift til

Detaljer

For vidaregåande skolar i MRF: Oversikt over dokument i ephorte - Inntak og spes.ped.

For vidaregåande skolar i MRF: Oversikt over dokument i ephorte - Inntak og spes.ped. Vi gjer merksam på at tabellen vil bli oppdatert når det er behov. Bruk difor versjon som ligg på web: http://mrfylke.no/intranett/fagavdelingar/utdanning/raadgiving-og-oppfoelging/ephorte-dokumenthaantering,

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 214 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 214 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 214 Saksmappe: 2015/2181-25368/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 16.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 16/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Uttale til høyringa

Detaljer

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008 Individuell vurdering og særskiltprosedyre Inntak etter individuell vurdering til Vg1 Ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven ( 6-15, punkt c): Dersom det mangler karakterar i meir enn halvparten

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5 Om likeverdig og tilpassa opplæring inkluderingsomgrepet - spesialundervisning Side 6 Ansvarlege

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. februar 2018 kl. 13.15 PDF-versjon 9. mars 2018 12.12.2017 nr. 2457 Forskrift om

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere

Minoritetsspråklige søkere Minoritetsspråklige søkere Minoritetsspråklige søkere ORIENTERING TIL TOLKER Bilde av gutt kun tilgjengelig på samling SAK : Skal finne leke SASSESESSA = Skattekiste Mellomspråket i språklæring er poenget

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer