Retten til spesialundervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retten til spesialundervisning"

Transkript

1 Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT

2 Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Kva er det ordinære opplæringstilbodet? Kva/korleis er innhaldet i den ordinære opplæringa? Kva vil vera eit tilfredsstillande utbytte av denne opplæringa? Skulen må vurdere om eleven kan få eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa ved at den ordinære opplæringa tilpassast betre

3 Opplæringslova 5 1 første ledd Behov for spesialundervisning er avhengig av; - forhold knytt til den enkelte elev - ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbodet Om ein elev skal få spesialundervisning er avhengig av kva organisatoriske og pedagogiske tiltak skulen har sett inn i den ordinære opplæringa. Er det rom for ekstra tilrettelegging i opplæringa?

4 Ekstra tilrettelegging? Til dømes. To lærarar som arbeider saman om klassen, To lærarar som byter roller i forhold til klassen og til enkeltelevar? To lærarar som begge kan tilrettelegge lærestoffet for enkeltelevar? To lærarar som har sett av tid til samarbeid? (Dette krev ikkje sakkunnig vurdering/iop)

5 Suksessfaktorar ved tolærarsystem Som reiskap for å styrke kvalitet på opplæringa Som reiskap for inkludering Som reiskap for fagleg utvikling Gjev mogelegheit til timeplanfesta samarbeid (lærarane må ha mogelegheit til refleksjon (koma vidare))

6 Skjønsmessig vurdering Kva innebærer eit tilfredstillande utbytte? Faglærar gjev ei konkret vurdering knytt til den enkelte elevs behov. Ein diagnose i seg sjølv utløyser ikkje rett til spesialundervisning fordi årsaka til lærevanskane ikkje har betydning for retten. Det er om eleven har tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet eller ikkje, som er avgjerande for retten til spesialundervisning

7 Kontinuerleg arbeid Mistanke om at eleven ikkje får tilfredstilande utbytte av opplæringa? - kva er måla til eleven og korleis blir desse ivaretekne i den ordinære opplæringa? - innhaldet i opplæringa - rammefaktorane (størrelse på gruppe, mindre grupper, antall lærarar, hjelpemidlar og tilrettelegging - kva er elevens føresetnader og behov? Kor mykje individuell hjelp eller tilpassing blir gitt i gruppa? - kva arbeidsmåtar? (diffrensiering? Kor mykje oppfølging blir gitt den enkelte elev?)

8 Tilfredsstillande utbytte? Etter kartlegging av kva den ordinære opplæringa består av; vurdere om dette tilbodet gjev eleven eit tilfredsstillande utbytte. Kva er eleven si utvikling og meistring? Kan den ordinære opplæringa endrast? (Har eleven nådd kompetansemåla?) Dersom vilkåra i 5-1, første ledd, ikkje er oppfylt, vil ikkje eleven ha rett til spesialundervisning Spesialundervisning når det er behov for meir omfattande tilpassa opplæring enn det som kan skje innanfor den ordinære opplæringa

9 Ansvar Sjå spesialundervisning i samanheng med prinsippet om likeverd og sikre at også elever som lærer seinare enn gjennomsnittet, får eit forsvarleg utbytte av opplæringa. Rett til spesialundervisning er knytt til behov (omfattar ulike lærevanskar) Plikt til å vurdere elevens læringsutbytte kontinuerleg Varsle til rektor dersom behov for spesialundervisning

10 Grunnkompetanse Inntak til vgo 2013/2014: Innhaldet i undervisninga vil variere i høve eleven sine behov og interessefelt. Mål om grunnkompetanse betyr at eleven, etter enkeltvedtak om spesialundervisning, får opplæring i delar av kompetansemåla etter gjeldande læreplan.

11 Grunnkompetanse, forts. For elevar med mål om grunnkompetanse, skal det utarbeidast IOP. På den måten sikrar ein at eleven får eit kvalitativt dokumentert tilrettelagt opplæringstilbod. I kompetansebeviset vil ein sjå kva kompetansemål i læreplanen som er gjennomførte og bestått. Dette dokumentet er gyldig med omsyn til vidare opplæring seinare

12 Grunnkompetanse, inntak forts. Grunnkompetanse skal kunne leggjast til rette for i alle utdanningsprogram og ved alle skular

13 Grunnkompetanse - Udir Udir : Rett til inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn: Lærekandidater som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter kap. 5, jf. 4-2, femte ledd. Lærekandidaten har krav på IOP, jf. 5-5.

14 Grunnkompetanse Udir forts. Etter Opplæringsloven 13-3 har fylkeskommunen plikt til å oppfylle retten til spesialundervisning for lærekandidater. Lærebedriftene har plikt til å medvirke IOP må utarbeides i samarbeid med bedriften og skal så langt det er mulig ha de same faglige kravene som læreplanen for faget.

15 Grunnkompetanse Udir forts. Målet for opplæringen omfatter imidlertid ikke alle målene i læreplanen for faget Utvalget av mål må ta utgangspunkt i læreplanen, i lærekandidatens ønske om kva opplæringen skal føre fram til og i lærekandidatens faglige nivå. IOP skal utarbeides ut fra en realistisk vurdering av lærekandidatens muligheter og ikke ut frå bedriftens behov.

16 Grunnkompetanse Udir forts. Planen må kunne forandres underveis. Kan endres til lærekontrakt, jf. Opplæringsloven 4-6, første ledd Andre mogelegheiter for fag-/sveinebrev: Opplæringslova 3-55 Praksiskandidater - eksamen knytt til læreplanen for opplæring i bedrift med bestått før oppmelding til fagprøve Tverrfagleg eksamen 3102 (Eksamenskontoret)

17 Grunnkompetanse med mål om arbeid i ordinær bedrift Eleven kan ha alle fellesfaga eller nokre av dei, mål frå kunnskapsløftet, men ikkje nødvendigvis mål om karakter. Får IV i fag, men skal ha vedlegg som viser kva mål eleven har nådd i faga. (Skal ha IOP). Karakter ved bestått i fag. Eleven står betre rusta til arbeidslivet med alle programfaga, og helst over 50% av faga, med eller utan karakter. IOP/kompetansebevis eller karakterar Antall fag vil variere frå 1 til alle Spisse praksis inn mot interessefelt Tett samarbeid med bedrift Ikkje presse eleven men interesser og realistiske mål.

18 Litteratur Opplæringslova Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Udir Spesialundervisning; særlege bestemmelser for videregående opplæring og spesialundervisning, punkt Orientering om inntak til vgo for elevar med behov for særskilt tilrettelegging

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer