Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG"

Transkript

1 Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009

2 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på særskilt grunnlag 1 Søknad om inntak til eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 1 Søknad om inntak til opplæring ut over tre år 2 Søknad om inntak til vidaregåande trinn 2 og 3, på grunnlag av individuell vurdering, for elevar med behov for spesialundervisning og som ikkje har vurdering med karakterar frå vidaregåande trinn 1 og 2 2 Søknad om inntak for sterkt svaksynte og blinde elevar 2 Søknad om inntak på grunnlag av behov for fysisk tilrettelegging 2 Søknad om inntak til statlege spesialpedagogiske kompetansesentra 3 Søknad om inntak til kjøp av undervisningstenester frå andre instansar 3 Korleis skal eg gå fram når eg skal søkje? 3 Den sakkunnige vurderinga som skal leggjast ved søknaden (jfr. inntak til eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1) 3 Anna dokumentasjon som kan leggjast ved søknaden 4 Søknadsfrist 4 Korleis kan opplæringa for elevar med særlege opplæringsbehov organiserast? 5 Studiekompetanse eller yrkeskompetanse 5 Kompetanse på lågare nivå 5 Undervisninga kan bli gitt på ulike måtar 5 Tilrettelade tilbod (for dei som søkjer på særskilt grunnlag) 5 Opplæring i mindre grupper 6 Kvardagslivstrening 6 Arbeidstrening 6 Innleiande Vg1 7 Korleis skal eg søkje når eg har mindre tilretteleggingsbehov? 8 Atterhald Opplæringsdirektøren tek generelt atterhald om at kurstilbod kan bli nedlagt/oppretta etter at denne katalogen har gått i trykken. Tilsvarande gjeld at informasjon som er gitt i katalogen kan bli endra utan at vi har kunne tatt atterhald om dette på trykkingstidspunktet.

3 Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller å gjennomføre det ordinære opplæringstilbodet. I Opplæringslova står det at ein del av elevplassane i den vidaregåande skolen skal reserverast for søkjarar som etter sakkunnig vurdering har behov for inntak på særskilt grunnlag. Elevar som treng omfattande tilrettelegging blir tatt inn til vidaregåande opplæring på desse vilkåra. Det vil seie at dei ikkje tevlar om plass ut frå oppnådd poengsum i ungdomsskolen. Kriteria for inntak på særskilt grunnlag: Søknad om inntak til eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 Søkjar som har rett til spesialundervisning (jfr. Opplæringslova 5-1, 1. ledd), og som på grunnlag av sakkunnig vurdering har særleg behov for eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1, har rett til inntak på dette utdanningsprogrammet etter forskrift fastsett av departementet. (jfr. Opplæringslova 3-1, 6. ledd). Vilkår for inntak til eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 er at søkjaren har rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova 3-1, 1. ledd og rett til spesialundervisning etter Opplæringslova 5-1. Retten må dokumenterast med sakkunig vurdering etter Opplæringslova 5-3, og ikkje vere meir enn tre år gamal. Søkjaren må dessutan ha behov for spesialundervisning på grunn av sansedefektar og motoriske defektar Elevar med sansedefektar og motoriske defektar som er alvorleg yrkesvalhemma på grunn av funksjonshemminga, og som har rett til spesialundervisning etter Opplæringslova 5-1. store lærevanskar Store generelle lærevanskar: Søkjaren må ha hatt spesialundervisning etter Opplæringslova 5-1 gjennom det meste av grunnskolen. Store spesifikke lærevanskar: Søkjaren må ha hatt rett til spesialundervisning etter Opplæringslova 5-1 heile perioden etter at vanskane vart diagnostiserte av sakkunnig instans. emosjonelle eller sosiale problem Elevar med alvorlege, dokumenterte sosiale og/eller emosjonelle vanskar der problema er så store, og gir slike konsekvensar for skolegangen at eleven har rett til spesialundervisning etter Opplæringslova 5-1. store samansette funksjonshemmingar Desse vanskane må vere dokumenterte av sakkunnig instans, og eleven må ha rett til spesialundervisning etter Opplæringslova 5-1. andre funksjonshemmingar Elevar med andre vanskar (til dømes medisinske vanskar eller erverva hjerneskade) som er alvorleg yrkeshemmande. Vanskane må vere dokumenterte og eleven må ha rett til spesialundervisning etter Opplæringslova 5-1. Søkjar har rett til inntak til det særskilte utdanningsprogrammet på vidaregåande trinn 1 dersom søkjar har valt på grunnlag av, og i samsvar med den sakkunnige vurderinga. Søkjar si funksjonshemming/problem må vere vesentleg, og av ein slik karakter at han/ho har små føresetnader for å meistre andre kurs enn det som er ført opp som det særskilte prioriterte utdanningsprogrammet på vidaregåande trinn 1. Det trengst ei sakkunnig vurdering både med omsyn til søkjaren si funksjonshemming, og behov for tilrettelegging i den vidaregåande skolen. Det er situasjonen til søkjar når søknaden blir vurdert som skal leggjast til grunn.

4 Opplæringsavdelinga tek inn søkjarane til særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1, på grunnlag av den sakkunnige vurderinga. Ved innbyrdes konkurranse mellom søkjarar innanfor ein fastsett kvote til eit kurs, må Opplæringsavdelinga prioritere dei søkjarane som har størst behov. Ved søknad må det leggjast ved ny sakkunnig vurdering frå PPT for grunnskolen eller OT/PPT for vidaregåande skole. Søknad om inntak til opplæring ut over tre år Elev som har rett til spesialundervisning (jfr. Opplæringslova 5-1, 1. ledd), har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter Opplæringslova 3-9 eller rett til opplæring i punktskrift etter Opplæringslova 3-10 (jfr. Opplæringslova 3-1, 5. ledd). Ved søknad må det leggjast ved ny sakkunnig vurdering frå OT/PPT for vidaregåande skole, og sakkunnig vurdering om rett til spesialundervisning etter Opplæringslova 5-3. Søknad om inntak til vidaregåande trinn 2 og 3, på grunnlag av individuell vurdering, for elevar med behov for spesialundervisning og som ikkje har vurdering med karakter frå vidaregåande trinn 1 og 2 Søkjar med behov for spesialundervisning og som ikkje har vurdering med karakter frå vidaregåande trinn 1 og 2, skal takast inn på grunnlag av individuell vurdering. Det skal gjerast ei heilskapsvurdering som også legg vekt på sakkunnig vurdering, og søkjaren si prioritering. Søkjar skal takast inn på eit vidaregåande trinn 2 og 3 som byggjer på det vidaregåande trinn 1 og 2 søkjaren har gjennomgått. Ved søknad må det leggjast ved ny sakkunnig vurdering, jfr. forskrift til Opplæringslova Søknad om inntak på grunnlag av behov for døvetolk (jfr. Opplæringslova 3-9) Døve elevar har rett til å bruke tolk i ordinær skole. Det er viktig at skolane tidleg får melding om elevar som treng døvetolk. Desse elevane må derfor søkje inntak på særskilt grunnlag. Ved søknad må det leggjast ved ny dokumentasjon av eleven sine behov. Søknad om inntak for sterkt svaksynte og blinde elevar (jfr. Opplæringslova 3-10) Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift, og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter 3-2 og 3-4 i Opplæringslova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering. Det er viktig at skolane tidleg får melding om sterkt svaksynte og blinde elevar. Desse elevane må derfor søkje inntak på særskilt grunnlag. Ved søknad må det leggjast ved ny dokumentasjon av eleven sine behov. Søknad om inntak på grunnlag av behov for fysisk tilrettelegging Det er viktig at skolane tidleg får melding om elevar som har behov for fysisk tilrettelegging. Dette kan vere bygningsmessig tilrettelegging eller innkjøp av utstyr. Desse elevane må derfor søkje inntak på grunn av særskilt tilrettelegging. Ved søknad må det leggjast ved ny dokumentasjon av eleven sine behov. Søknad om inntak til statlege spesialpedagogiske kompetansesentra, Dette gjeld elevar som skal søkje inntak til statlege spesialpedagogiske kompetansesentra (t.d.

5 Andebu kompetansesenter). Søknad skal sendast til Inntakskontoret med kopi til den aktuelle skolen. Søknad om inntak til kjøp av undervisningstenester frå andre instansar I heilt spesielle høve kan OT/PPT for vidaregåande skolar tilrå ei anna type opplæring enn på vidaregåande skole. Det kan komme tilråding om at fylkeskommunen gir slik opplæring gjennom kjøp av undervisningstenester frå andre instansar. Fylkeskommunen har ansvar for denne opplæringa. Vi gjer merksame på at elevane bruker av opplæringsretten når dei får slik opplæring betalt av fylkeskommunen. Søknadsskjemaet som skal nyttast er det same som for dei som søkjer inntak på særskilt grunnlag til vidaregåande opplæring. Søknadsfrist: 1. februar. Ved søknad om inntak må det leggjast ved sakkunnig vurdering frå OT/PPT for vidaregåande skolar. Programnamn Skolekode Kjøp av undervisningstenester Korleis skal eg gå fram når eg skal søkje? Du må fylle ut søknad på internett (eller på papir) og hake av for særskilt søknad. I tillegg må det sendast inn et spesielt skjema «Søknad om inntak på særskilt grunnlag til vidaregåande opplæring». Vi rår til at du tar kontakt med rådgjevar på skolen din, PPT for grunnskolen eller OT/PPT for vidaregåande skole for nærare informasjon. Skjema for inntak på særskilt grunnlag skal fyllast ut i tre eksemplar og skal sendast til: Inntakskontoret i Hordaland Postboks Bergen Søknadsfrist: 1. februar 2009 Den sakkunnige vurderinga som skal leggjast ved søknaden (jfr. inntak til eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1) Ved søknad om inntak til eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 skal det leggjast ved vurdering frå sakkunnig instans, som dokumenterer at eleven har behov for inntak etter Opplæringslova 3-1, 6. ledd. Sakkunnig instans er den pedagogisk-psykologiske tenesta. Den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) må sjå til at det ligg føre tilstrekkeleg sakkunnig vurdering. Den sakkunnige vurderinga skal gjere greie for: det behovet søkjaren har for spesialundervisning dei problema som utgjer grunnlaget for søknaden dei føresetnader og moglegheiter søkjaren har for å meistre dei programområde han/ho har søkt, og grunngjeving for at det særskilt prioriterte utdanningsprogrammet på vidaregåande trinn 1 er tilrådd av den sakkunnige vurdering av om søkjaren eventuelt har føresetnader for å meistre andre utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 enn det han/ho har ført opp som sitt primære val opplysningar om tidlegare tiltak og behov for tiltak i vidaregåande opplæring utviklingsmoglegheitene for søkjaren i det særskilt prioriterte utdanningsprogrammet på vidaregåande trinn 1 som han/ho har valt om ein reknar med at det kan bli behov for opplæring utover 3 år etter Opplæringslova 3-

6 1, 5. ledd, jfr. forskrift til Opplæringslova Anna dokumentasjon som kan leggjast ved søknaden Ved søknad om inntak på særskilt grunnlag er det også viktig å leggje ved uttale som dokumenterer kva opplæringsbehov eleven har, og grunngjeving for inntak på særskilt grunnlag. Det skal leggjast ved IOP, halvårsrapport og sakkunnig vurdering etter Opplæringslova 5-3. I tillegg kan det leggjast ved uttale (attest/fråsegn) frå fagpersonell. Med fagpersonell meiner ein: pedagogisk personell medisinsk personell attføringspersonell miljøpersonell andre med relevant kunnskap og kompetanse om eleven Inntakskontoret har i avgrensa grad tid til å kontakte søkjar/innsøkjande instans for å hente inn tilleggsopplysningar. Det er difor søkjar/innsøkjande instans som må syte for, og har ansvaret for at nødvendige og tilstrekkelege opplysningar følgjer søknaden ved innsending. Alle opplysningar om utdanning, praksis og tilhøve som gjer at søkjar ber om elevplass utanom poengreglane, må vere dokumenterte i søknaden. Opplysningar som ikkje er dokumenterte eller er ufullstendige, vil til vanleg ikkje bli tatt omsyn til under saksbehandlinga. Dette gjeld også vedlegg som eventuelt blir sendt inn etter at søknaden er levert. Dokumentasjonen må vere grundig og av nyare dato. Utdanning skal dokumenterast ved kopi av vitnemål eller terminkarakterar frå inneverande skoleår for grunnskolen, og kopi av kompetansebevis og/eller terminkarakter frå inneverande skoleår for vidaregåande skole. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak på særskilt grunnlag er 1. februar Av omsyn til saksbehandlinga er det viktig at fristen blir halden. For eventuelle søknader som blir sendt inn etter fristen må det leggjast ved særleg grunngjeving for den seine innsendinga. Spørsmål i samband med inntak på særskilt grunnlag kan rettast til Inntakskontoret (tlf ), eller OT/PPT (tlf )

7 Korleis kan opplæringa for elevar med særlege opplæringsbehov organiserast? Innhaldet i undervisninga vil variere i høve til eleven sine behov og interessefelt. Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå (jfr. Opplæringslova 3-3). Studiekompetanse eller yrkeskompetanse Ved fullført og bestått tre års vidaregåande opplæring eller fag-/sveinebrev etter godkjende læreplanar vil ein få studie- eller yrkeskompetanse. Kompetanse på lågare nivå Ein del ungdomar vil, av ulike årsaker, vanskeleg kunne nå målet om full kompetanse. Med kompetanse på lågare nivå meiner vi at eleven, etter avtale, får opplæring i einskilde delar av fag etter gjeldande læreplan. For ein elev som skal ha tilbod om kompetanse på lågare nivå skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. På den måten skal eleven sikrast eit kvalitativt dokumentert tilrettelagt opplæringstilbod. Eleven sitt behov for tid, og dei til ei kvar tid gjeldande reglar, vil vere styrande for kor lang tid opplæringa kan strekkje seg over. I kompetansebeviset vil ein sjå kva mål i læreplanen som er gjennomført og bestått. Dette dokumentet er gyldig med omsyn til vidare påbygging seinare. Kompetanse på lågare nivå skal kunne tilretteleggjast i alle fag og ved alle skolar. Undervisninga kan bli gitt på ulike måtar: Undervisning i eigne tilrettelagde tilbod. Kombinert opplegg med undervisning i eigne tilrettelagde tilbod nokre vekedagar, og opplæring i samband med utplassering på arbeidsplass andre vekedagar. Kombinert opplegg med undervisning i eigne tilrettelagde tilbod og ordinære utdanningsprogram innan vidaregåande trinn 1. Eiga opplæring (utanom ordinær fagplan) i ordinære utdanningsprogram innan vidaregåande trinn 1. Undervisning i og på teiknspråk. Undervisning i punktskrift. Eventuelle andre opplæringstilbod Vi rår til at grunnskolen og PPT for grunnskolen tar kontakt med den aktuelle vidaregåande skole, og eventuelt OT/PPT for vidaregåande skole, for å drøfte opplæringstilbod for søkjaren. Tilrettelagde tilbod (for dei som søkjer på særskilt grunnlag) Desse tilboda er spesielt tilrettelagt for dei som søkjer inntak på særskilt grunnlag. Dei er meint for elevar som har fått særskilt tilrettelagt opplæring i grunnskolen, og som treng så omfattande tilrettelegging at dei vanskeleg kan dra nytte av tilbod i eit ordinært utdanningsprogram innan vidaregåande trinn 1. Det låge elevtalet i gruppene, gjer det mogleg å gjennomføre individuelle undervisningsopplegg. Enkelte grupper med redusert elevtal vil gå over fleire år. Opplæringa skal knytast til eitt eller fleire utdaningsprogram. Eleven kan søkje inntak i eit ordinært utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 etter å ha gått i gruppe med redusert elevtal, eller halde fram i gruppe med redusert elevtal over fleire år.

8 Opplæring i mindre grupper Kvardagslivstrening/Arbeidstrening (4-6 elevar i kvar basisgruppe) Opplæringa er tilrettelagt for elevar med store hjelpebehov. Målet er å trene elevane til å meistre ein framtidig tilrettelagt arbeids-, bu- og fritidssituasjon, og opplæringa skal kvalifisere for eit sjølvstendig liv med minst mogleg hjelp. Opplæringa er tilpassa den einskilde elev og det vil bli utarbeidd individuelle opplæringsplanar for kvar elev. Vurderinga av elevane blir gjort opp mot måla i den individuelle opplæringsplanen og den sakkunnige vurderinga. For nokre elevar vil det difor vere aktuelt å bli utplassert i tilrettelagt arbeid på ein ordinær arbeidsplass eller ei vekstbedrift. For andre, som til dømes skal ha ein plass på eit dagsenter etter avslutta vidaregåande opplæring, kan det vere aktuelt å trene på daglege gjeremål på skolen. På nokre av dei større skolane finst det både kvardagslivs- og arbeidstreningsgrupper. I arbeidstreningsgruppene får elevane grunnleggjande praktisk opplæring som førebur dei til framtidig arbeid. I tillegg får dei tilrettelagt opplæring i sentrale allmennfag. Fylkeskommunen gjer avtaler med vekstbedriftene om kartlegging av arbeidsevne og hospitering/utprøving for elevar i desse gruppene. Skolane og OT/PPT har eit forpliktande samarbeid med NAV-kontorene om overgangen frå skole til arbeidsliv/dagsenter. Kvardagslivstrening (AOLOV1R-K-) Askøy videregående skole Austreim vidaregåande skule Bergen Tekniske fagskole Bømlo vidaregåande skule Fusa vidaregåande skule Knarvik vidaregåande skule Kvinnherad vidaregåande skule Laksevåg videregående skole Odda vidaregåande skule Olsvikåsen videregående skole Rogne vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule, avd. Sund Stend vidaregåande skule Stord vidaregåande skule Øystese gymnas Årstad videregående skole Åsane videregående skole Arbeidstrening (AOLOV1R-A-) Askøy videregående skole Austrheim vidaregåande skule Bergen Tekniske fagskole Fusa vidaregåande skule Fyllingsdalen videregående skole Knarvik vidaregåande skule Laksevåg videregående skole Odda vidaregåande skule Os vidaregåande skule Osterøy vidaregåande skule Stend vidaregåande skule Stord vidaregåande skule U. Pihl videregående skole Øystese gymnas Årstad videregående skole 12083

9 Innleiande Vg1 (8-10 elevar i kvar basisgruppe) Desse gruppene er tiltenkt elevar som har rett til spesialundervisning. Målet kan vere fagbrev eller kompetanse på lågare nivå. Læring gjennom praksis er ein sentral metode og det vert lagt stor vekt på sosial læring og anna trening for framtidig arbeid. Elevane kan bli utplassert i arbeidslivet. For nokre elevar kan Innleiande Vg1 vere ein førebuing for seinare inntak til ordinært vidaregåande trinn 1. For andre kan det vere aktuelt å følgje gruppa i fleire år. Ved inntak til Innleiande Vg 1 forbruker ein av opplæringsretten, elevar som tek eitt eller fleire år i Innleiande Vg 1 kan søke om utvida opplæringsrett etter Opplæringslova 3-1, 5.ledd. Ved dei fleste skolane vil elevane få prøve seg innan eitt eller fleire av dei utdanningsprogramma skolen har tilbod om. På nokre av skolane kan opplæringa vere lagt opp slik at elevane berre får prøve seg innan eitt av utdanningsprogramma. Det vil bli utarbeidd individuelle opplæringsplanar for kvar enkelt elev. Elevane kan få vurdering med eller utan karakterar. Elevane får dokumenter kva modular frå fagplanen som er gjennomgått. Innleiande Vg1 BA-EL-TP (AOLOV1S-1-) Sotra vidaregåande skule, avd.bildøy Innleiande Vg1 BA-TP (AOLOV1S-2-) Arna yrkesskule Knarvik vidaregåande skule Laksevåg videregående skole Os vdiaregåande skule Stord vidaregåande skule Voss jordbruksskule Årstad videregående skole Innleiande Vg1 BA-EL-TP-DH (AOLOV1S-13) Slåtthaug videregående skole Innleiande Vg1 BA-TP-RM (AOLOV1S-15 Austrheim vidaregåande skule Innleiande Vg1 DH- HS-RM (AOLOV1S-14) Fitjar vidaregåande skule Olsvikåsen videregående skole Innleiande Vg1 TP (AOLOV1S-3-) Fyllingsdalen videregående skole Norheimsund vidaregåande skule Rubbestadnes yrkesskule Innleiande Vg1 RM (AOLOV1S-10-) Sandsli videregående skole Innleiande Vg1 HS-RM (AOLOV1S-4-) Bømlo vidaregåande skule Rogne vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy Årstad videregående skole Åsane videregående skole 12082

10 Innleiande Vg1 HS-NA-RM-TP (AOLOV1S-6-) Austevoll vidaregåande skule Fusa vidaregåande skule Kvinnherad vidaregåande skule Innleiande Vg1 HS-RM-SS (AOLOV1S-7-) Knarvik vidaregåande skule Innleiande Vg1 HS-SS-BA-TP (AOLOV1S-11-) Askøy videregående skole Innleiande Vg1 SS (AOLOV1S-9-) Bjørgvin videregående skole Innleiande Vg1 ST (AOLOV1S-12) Tertnes videregående skole Øystese gymnas Innleiande Vg1 NA (AOLOV1S-8-) Stend vidaregåande skule Voss jordbruksskule Korleis skal eg søkje når eg har mindre tilretteleggingsbehov? Behov for nokre støttetimar i ordinær klasse kvalifiserar ikkje automatisk til rett til inntak på særskilt grunnlag. Dette gjeld også dersom det med enkle tekniske hjelpemidlar kan tilretteleggjast i klasserommet. Du vil som oftast ha fullstendig vitnemål frå ungdomsskolen, vidaregåande trinn 1 (1. året) eller vidaregåande trinn 2, (2.året), men har hatt differensieringstiltak og særskilde ressursar i tidlegare skolegang. Målet for den vidaregåande opplæringa er å følgje ordinær fagplan, men eleven har behov for tilrettelegging og støttetiltak for å nå målet (jfr. Opplæringslova 1-2). Er du ikkje kvalifisert for inntak på særskilt grunnlag, men har behov for mindre tilretteleggingstiltak bør du sende inn skjema «Melding om behov for tilrettelegging av undervisninga» i tillegg til å søkje ordinært inntak. Ta kontakt med rådgjevar på skolen din for nærare informasjon. Skjema «Melding om behov for tilrettelegging av undervisninga» er berre eit overføringsskjema til den skolen du skal gå på neste skoleår. Det gir ikkje prioritering ved ordinært inntak. Elevgruppa tevlar på ordinær måte ved inntak til det aktuelle programområdet. Skjema for melding om behov for tilrettelegging skal fyllast ut i eitt eksemplar og sendast til: Inntakskontoret i Hordaland Postboks Bergen Søknadsfrist: 1. mars 2009

11

12 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN Telefon:

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010 Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010 Inntaksforskrifta til opplæringslova 6-7 Søknadsfrist og kunngjering, første ledd: Søknadsfristen for inntak på grunn

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008

Individuell vurdering og særskiltprosedyre 2007-2008 Individuell vurdering og særskiltprosedyre Inntak etter individuell vurdering til Vg1 Ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven ( 6-15, punkt c): Dersom det mangler karakterar i meir enn halvparten

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER 2011 Utdanningsavdelinga PROGRAMMET FOR DAGEN 9.30 10.00 Registrering med kaffi/te og noko å bite i 10.00 10.15 Velkommen og kort gjennomgang av programmet 10.15 11.00 Tverrfagleg

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2017/2018 0 Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar til eit

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2018/2019 0 Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar til eit

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2017/2018 0 Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar til eit

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar HÅ KOMMUNE (Hugs inst.namn) Saksnr. /løpenr Arkivkode Stad/Dato 07/96-7 A00 Varhaug, 21.08.2008 16080/08 AIB Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp spesialundervisning, samt særskild språkopplæring

Detaljer

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012 Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane

Detaljer

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 Orientering om inntaket Søknadsfrist 1. februar: Søknad om inntak på bakgrunn av behov for spesialundervisning. Vedleggsskjema A.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

FLEKSIBEL OPPLÆRING I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. OVERSIKT OG NYE TILTAK 2012

FLEKSIBEL OPPLÆRING I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. OVERSIKT OG NYE TILTAK 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202024-39 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 29.05.2012 05.06.2012 FLEKSIBEL

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003.

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. Fastsett av samferdselsutvalet i Møre og Romsdal i møte 25. november 1987, med siste endringar

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 02.11.16 Kvifor har ikkje Sogn og Fjordane søkbare tilbod for alternativ opplæring? I Norge har fellesskolen lange tradisjoner. Fellesskolen er gjennomsyret av prinsippene om inkludering,

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer