JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET SAMANDRAG I denne saka gjer fylkesrådmannen framlegg til endringar i tilbodstrukturen og/eller endring i elevtalet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland. Saka er utarbeidd på grunnlag av søknader frå skolane, og fylkesrådmannen sine eigne vurderingar, særleg på bakgrunn av inntaket til skoleåret 2011/12. Fylkesrådmannen vil i denne saka berre gjere mindre tilpassa justeringar i tilboda for den einskilde skole. Skolebruksplanen er under arbeid, og det er difor ikkje aktuelt å gjere framlegg om strukturendringar ved skolane på noverande tidspunkt. I denne saka blir det tilrådd oppretting av 579 plassar. Talet på plassar som blir tilrådd lagt ned er 177. Netto auke er er såleis 402 plassar, av dette 237 plassar på Vg3 ved Nordahl Grieg videregående skole Som vanleg må tilboda ved den einskilde skole, og/eller elevtalet ved dei einskilde kurs, vurderast på nytt når prognoseinntaket er klart våren Den saka blir lagt fram til politisk handsaming i mai Saka har vore på høyring til skolane og hovudkommentarane er lagt inn under omtalen av den einskilde skole. Søknadane frå skolane ligg ved saka som uprenta vedlegg. Det same gjer eventuelle kommentarar til høyringsutkastet.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING Oppretting hausten 2012 Stud. Års- Elevar retn. steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn 12 BA Vg2 BAKEM2---- Klima-/enegi/miljøtekn 665 Stord vgs 15 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 665 Stord vgs 5 TP Vg3 TPTIP4P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (3) 665 Stord vgs 8 TP Vg1 TP Gruppe m/redusert elevtal 665 Stord vgs 7 EL Vg3 ELELE4P--- Taf 4-årig Elektro (3) 665 Stord vgs 15 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 648 Austevoll 15 ID Vg1 IDRET1---- Idrettsfag 660 Etne vgs 15 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 660 Etne vgs 15 ST Vg1 STUSP1---- Studiespesialisering 660 Etne vgs 6 TP Vg3 TPTIP4P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (4) 630 Kvinnherad v.g. skule 12 RM Vg2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 630 Kvinnherad v.g. skule 15 HS Vg2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 630 Kvinnherad v.g. skule 27 ID Vg2 IDRET2---- Idrettsfag 628 Odda vgs 12 BA Vg2 BABYG2---- Byggteknikk 628 Odda vgs NA Vg1 Klima-/enegi/miljøfag 659 Voss jorbruksskule 15 ST Vg2 STFOR2---- St,spesialiserende Formgjeving 650 Voss Husflidskule 180 ST Vg3 STUSP3---- St,spesialiserende 663 Nordahl Grieg vgs 27 ST Vg3 PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 663 Nordahl Grieg vgs 30 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 663 Nordahl Grieg vgs 13 ID Vg2 IDRET2---- Idrettsfag 658 Stend vgs 27 ST Vg2 STUSP2---- St,spesialiserende 626 Sandsli vgs 15 Vg1 AOLOV0J--- Fobr. kurs for min. språklige 621 Bergen katedralskole 15 MK Vg2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 636 Laksevåg vgs 27 ST Vg3 STUSP3---- St,spesialiserende 636 Laksevåg videregående skole 4 RM Vg1 Arbeidstrening RM 661 Olsvikåsen vgs 4 RM Vg1 Arbeidstrening RM 645 Sotra vgs 4 ST Vg1 Gruppe m/redusert elevtal 617 Tertnes vgs 15 SS Vg2 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 617 Tertnes vgs 12 BA Vg2 BABYG2---- Byggteknikk 641 Austrheim vgs 12 EL Vg2 ELAUT2---- Automatisering 641 Austrheim vgs 579 Oppretting hausten

3 Nedlegging hausten 2012 Stud. Års- Elevar retn. steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn -5 TP Vg2 TPTIP3P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (3) 665 Stord vgs -7 EL Vg2 ELELE3P--- Taf 4-årig Elektro (3) 665 Stord vgs -6 TP Vg2 TPTIP2P--- Taf 4-årig Teknik- og ind.prod (2) 630 Kvinnherad v.g. skule -27 ID Vg3 IDRET1---- Idrettsfag 628 Odda vgs -15 ST Vg3 STFOR3---- Studiespesialisering-formgjevingsfag 650 Voss Husflidskule -27 ST Vg3 STUSP3---- Studiespesialisering 612 Fana gymnas -27 ST Vg3 STUSP3---- Studiespesialisering 626 Sandsli vgs -27 ST Vg2 STUSP2---- Studiespesialisering 654 Bjørgvin vgs -12 DH Vg2 DHDTE2---- Design og tekstil 639 Årstad vgs -12 DH Vg2 DHDTE2---- Design og tekstil 634 Knarvik vgs -12 EL Vg3 ELAUT3---- Automatisering 641 Austrheim vgs -177 Nedlegging hausten Endring hausten 2012 Paul M. Nilsen fylkesrådmann Inger Øvsthus Tønder opplæringsdirektør 3

4 FYLKESRÅDMANNEN, : Saka om justering av undervisningstilbodet er kvart år ei tilpasning til forventa søkjartal, skolane sine ønskje om ulike kurstilbod, røynslene frå siste års inntak og trongen for læreplassar i dei aktuelle faga. Det siste momentet kan vere vanskeleg å tilpasse fordi det er usikkert kva trongen er for læreplassar innanfor dei aktuelle fag og utdanningsprogram om to år. I tillegg kjem at søkjarane har rett til inntak ved tre utdanningsprogram, og det er diverre ikkje slik at dette alltid er tilpassa trongen for læreplassar. Talet på elevar som er ferdige med 10.klasse våren 2012 er om lag det same som i 2011, og får ingen praktisk innverknad på trongen for elevplassar komande skoleår Fylkesrådmannen har vurdert å redusere elevtalet innanfor utdanningsprogrammet for Elektrofag på grunn av manglande læreplassar. Elektrofag er eit stor utdanningsprogram som fører vidare til mange fag. Det krev ein større analyse av søkjarane sine val og fagretningar, skolane sine tilbod og talet på plassar både i kvar region og totalt i fylket Dette er såleis meir ei strukturendring enn berre ein elevplassreduksjon på einskilde skolar, og bør difor etter fylkesrådmannen si meining takast opp under arbeidet med skolebruksplanen. Fylkesrådmannen har i denne saka gjort framlegg om å redusere talet på elevplassar på Vg2 Design og tekstil i utdanningsprogrammet for Design og handverk. Grunngjevinga for dette er at det ikkje er læreplassar i dei faga som dette kurset gir kompetanse for. Det har difor måtte opprettast Vg3 klasse i skole for at desse elevane skal kunne gå opp til fagprøve. Sjølv om dei får fagbrevet sitt gjennom ei slik ordning er det likevel ein svært smal arbeidsmarknad innanfor desse faga. I denne saka blir det elles berre gjort framlegg om mindre justeringar både i skolane sine tilbod, og elevtal ved dei ulike kursa. Dersom skolane alt har kurstilboda vil det vere søkjartalet ved prognoseinntaket som evt. fører til auke/reduksjon av elevtalet. Skolane sine ønskje om endring i elevtalet for neste skoleår er difor berre tatt med dersom elevgrunnlaget i inneverande skoleår tilseier ei endring. Evt. andre justeringar i talet på elevplassar der skolane alt tilbyr kurset, vil bli vurdert i samband med prognoseinntaket våren Fleire av dei tilboda som det er gjort framlegg om å opprette i denne saka vart lagt ned våren 2011 på grunn av lite søkjargrunnlag. Når fylkesrådmannen tilrår gjenoppretting av desse tilboda, byggjer det som hovudregel på at elevgrunnlaget ved kompetansegjevande kurs har endra seg i inneverande skoleår samanlikna med forrige skoleår. Når skolar har søkt om gjenoppretting av kurs som det over år har vore lite søkning til, rår fylkesrådemannen ikkje til gjenoppretting. Med vel elevplassar i den vidaregåande skolen i Hordaland er ei justering på netto 402 elevplassar, inkl. 237 ved Nordahl Grieg videregående skole, ei svært lita justering i høve til skoleåret 2011/12. Prognoseinntaket vil også føre til mindre justeringar, der det til vanleg er eit større tal reduksjon av elevplassar enn auke av elevplassar. Talet på elevplassar er difor stabilt, og godt tilpassa det søkjargrunnlaget som er forventa. Det er avgjerande viktig å prioritere dei yngste søkjarane med rett til vidaregåande opplæring (Ungdomsrett). Søkjarar med Vaksenrett til vidaregåande opplæring finn sine tilbod under tilpassa opplæringstilbod for vaksne. Omtale av dei einskilde skolar som har søkt om endringar ( skolar som ikkje har søkt om endringar eller der fylkesrådmannen ikkje tilrår endringar, blir ikkje omtala). Region Sunnhordland Etne vidaregåande skule Skolen søkjer om oppretting av Vg1 Idrettsfag (15 elevplassar) Vg1 Studiespesialiserande (15 elevplassar) Fylkesrådmannen tilrår oppretting av begge desse tilboda. 4

5 Fylkesrådmannen tilrår også oppretting av Vg3 Media og kommunikasjon. Dette tilbodet vart lagt ned våren 2011 på grunn av lite søkjargrunnlag, men skolen har Vg2 elevar innanfor Media og kommunikasjon og dei må få høve til å fullføre utdanninga si ved skolen. Vg1 Idrettsfag vart prøvd oppretta ved skolen for skoleåret 2011/12. Søkjargrunnlaget vart diverre for lite til at tilbodet kunne setjast i gang. Kort informasjonsperiode frå tilbodet vart oppretta til søkjarane måtte registrere søknaden sin kan ha vore noko av grunnen til dette. Det er no blitt meir kjent blant elevane i ungdomsskolane i området at Etne vidaregåande skule prøver å få oppretta tilbodet frå hausten 2012, og dei uformelle tilbakemeldingane frå elevane seier at det er interesse for dette tilbodet. Når skolen no flyttar inn i nye lokale i Skakke-senteret, med tilhøyrande idrettsanlegg, ligg også dei ytre tilhøva til rette for at Vg1 Idrettsfag får søkjargrunnlag nok til å kome i gang frå hausten Hordaland fylkeskommune kjøper i snitt mellom 12 og 15 elevplassar ved Ølen vidaregåande skule, Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram. Kvar plass kostar kr. I tillegg kjem omlag det same plasstalet i Vg2 og Vg3 Studiespesialiserande som vi sjølvsagt også betalar for til Rogaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen ser både faglege og økonomiske fordelar med at Etne vidaregåande skule får høve til å ta inn elevar til Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram og Vg1 Idrettsfag. I mange fag kan elevane få undervisning i dei same gruppene, og dette vil også styrke det faglege miljøet både for elevane og lærarane. Stord vidaregåande skule Skolen søkjer om oppretting av Vg2 Klima-energi og miljøteknikk Gruppe med redusert elevtal ved Vg1 Teknikk og industriell produksjon Fylkesrådmannen tilrår oppretting av begge desse tilboda. Fylkesrådmannen tilrår også oppretting av Vg3 Media og kommunikasjon. Vg3 Media og kommunikasjon vart lagt ned våren 2011 på grunn av lite søkjargrunnlag, men skolen har Vg2- elevar innanfor Media og kommunikasjon og dei må få høve til å fullføre utdanninga si ved skolen. Vg2 Klima-energi og miljøteknikk gir kompetanse til å søkje læreplass innanfor røyrleggjarfaget, taktekkjarfaget og ventilasjon-og blikkenslagarfaget. På Stord, og elles i Sunnhordland, har det vore meir interesse for å søkje industrrøyrleggjar, som ligg under utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon - enn t.d sanitærrøyrleggjar. Grunnen til dette er sjølvsagt at dette faget også rettar seg mot offshore. Dette har ført til at Vg2 Klima-energi og miljøteknikk fleire gonger har måtte leggjast ned på grunn av for lite søkjargrunnlag. Sist skjedde dette våren Skolen har 48 elevplassar innanfor Vg1 Bygg-og anleggsteknikk, og 24 elevplassar på Vg2 Byggteknikk. Det bør difor vere søkjargrunnlag til 12 plassar i Vg2 Klima-energi og miljøteknikk. Det er behov for lærlingar innanfor faga som er nemnt ovanfor. Dersom søkjargrunnlaget ikkje er tilstades til skoleåret 2012/13 vil det bli vanskeleg å tilrå ein evt. søknad om oppretting for året deretter, med mindre det ligg føre god dokumentasjon på at det vil vere søkjargrunnlag til tilbodet. Ingen er tente med at tilbodet blir oppretta/nedlagt kvart 2.år. Nettopp det kan kanskje vere ei av årsakene til den relativt låge søkjarinteressa opp gjennom åra. 5

6 Gruppa med redusert elevtal ved Vg1 Teknikk og industriell produksjon vart også lagt ned våren 2011 på grunn av for lite søkjartal. Innanfor dette området kan det vere relativt stor skilnad på søkjargrunnlaget frå år til år. Skolen opplyser at det vil vere grunnlag for dette tilbodet att frå skoleåret 2012/13. Ved oppretting av dette tilbodet kan søkjargrunnlaget til Vg1 Teknikk og industriell produksjon bli lågare, men evt. reduksjon av elevplassar ved dette kurset må ein kome tilbake til våren Fitjar vidaregåande skule Skolen søkjer om oppretting av Vg2 Interiør og utstillingsformgjevar Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av dette tilbodet. Skolen har 24 elevplassar på Vg1 Design og handverk. Dette skal rekruttere til skolen sine eigne tilbod ved Vg2 Design og tekstil, og delvis til Vg2 Barne-og ungdomsarbeidarfaget. I tillegg vil ei relativt stor gruppe av desse Vg1 elevane søkje seg til Vg2 Frisørfag ved Stord vidaregåande skule. På bakgrunn av dette er det rett og slett ikkje søkjargrunnlag for fleire Vg2 kurs innanfor dette utdanningsprogrammet på Fitjar vidaregåande skule, eller for Sunnhordlandsregionen generelt. Kvinnherad vidaregåande skule Skolen søkjer om oppretting av Vg2 Kokk-og servitørfag Vg2 Barne-og ungdomsarbeidarfaget Fylkesrådmannen tilrår oppretting av begge dei ovannemnde tilboda. Vg2 Kokk-og servitørfag vart lagt ned våren 2011 på grunn av lite søkjargrunnlag. Skolen har elles hatt dette tilbodet i mange år. Ut frå elevgrunnlaget i Vg1 Restuarant-og matfag i inneverande skoleår bør det vere søkjargrunnlag nok til at dette tilbodet kan opprettast att frå hausten Alternativet for elevane er elles å måtte flytte på hybel for å få Vg2 utdanning innanfor dette utdanningsprogrammet. Vg2 Barne-og ungdomsarbeidarfaget vart lagt ned våren 2011 på grunn av lite søkjargrunnlag. Elevgrunnlaget i Vg1 Helse-og sosialfag er i inneverande skoleår vesentleg betre enn skoleåret 2010/11. Det bør difor vere søkjargrunnlag til at skolen skal kunne ha Vg2 Barne-og ungdomsarbeidarfaget i tillegg til Vg2 Helsearbeidarfaget frå hausten Austevoll vidaregåande skule Skolen søkjer om oppretting av Vg1 Helse-og sosialfag Vg2 Akvakultur Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs Fylkesrådmannen tilrår oppretting av ein klasse Vg1 Helse og sosialfag. Dei to andre tilboda blir ikkje tilrådd oppretta. Skolen skriv i si grunngjeving at dei ønskjer at dei tilboda det er søkt om blir oppretta slik at dei kjem med i søkjarkatalogen, men at dei må leggjast ned att dersom det ikkje er søkjargrunnlag til kursa. Fylkesrådmannen meiner at dei tilboda som blir tilrådd oppretta i denne saka skal vere mest mogleg reelle, og at utgangspunktet skal vere at det er søkjargrunnlag godt nok til at klassane kjem i gang frå hausten Dersom søkjarkatalogen blir eit oversyn over kva som er ønskjeleg å få oppretta, vil søkjarane få dårleg informasjon om kva som er dei reelle utdanningstilboda ved den einskilde skole. 6

7 Skolen har tidlegare gitt tilbod om Vg1 Helse-og sosialfag, men tilbodet vart lagt ned våren 2011 fordi søkjargrunnlaget var for lite. Fylkesrådmannen tilrår at tilbodet blir gjenoppretta fordi det er - og vil bli - trong for arbeidskraft innanfor dette området. I tillegg er det ønskjeleg at flest mogleg av dei yngste søkjarane finn eit breit og framtidsretta opplæringstilbod i heimkommunen. Fylkesrådmannen vil ikkje tilrår opprettinga av Vg2 Akvakultur. Skolen hadde dette tilbodet for nokre år sidan, men dei siste åra var søkjar-/elevgrunnlaget svært lite. Fusa vidaregåande skule har Vg2 Akvakultur, men også her er søkjar-/elevgrunnlaget mykje mindre enn ønskjeleg. Fylkesrådmannen kan difor ikkje sjå at det er grunnlag for å auke elevtalet innanfor Vg2 Akvakultur i Hordaland så lenge som det er så god kapasitet ved Fusa vgs. Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs. Det er ikkje søkjargrunnlag til dette tilbodet frå den prioriterte søkjargruppa med Ungdomsrett. Tilbakemelding frå skolen etter at saka har vore sendt skolane til høyring er at dei er rimeleg sikre på at det er søkjargrunnlag til Vg2 Akvakultur frå hausten Region Voss og Hardanger Odda vidaregåande skule Vg2 Byggteknikk Vg2 Helsearbeidarfaget Vg2 Idrettsfag Fylkesrådmannen tilrår oppretting av Vg2 Byggteknikk og Vg2 Idrettsfag. Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av Vg2 Helsearbeidarfaget Fylkesrådmannen tilrår nedlgging av: Vg3 Idrettsfag fordi skolen ikkje har Vg2 elevar i inneverande skoleår. Skoleåret 2010/11 hadde skolen ikkje søkjargrunnlag til Vg1 Bygg-og anleggsteknikk. Det førte til at det sjølvsagt heller ikkje var søkjargrunnlag til Vg2, skoleåret 2011/12. Vg1 kurset er no gjenoppretta, og skolen bør difor også ha tilbod om Vg2 Byggteknikk. Det kan vere viktig i høve til rekrutteringa til dette utdanningsprogrammet i Indre Hardanger. Skolen har 15 elevar ved Vg1 Helse-og sosialfag, men søkjer likevel om å få oppretta Vg2 Helsearbeidarfaget i tillegg til at dei alt har Vg2 i Barne-og ungdomsarbeidarfaget. Fylkesrådmannen meiner at det ikkje er søkjargrunnlag til to programområde i Vg2, og tilrår generelt ikkje oppretting av fleire programområde når dette i beste fall vil føre til to små grupper, noko som vil vere svært kostbart. Over tid har også søkjargrunnlaget til Vg2 Helsearbeidarfaget ved Odda v.g.s.vore lågt. Skolen har i inneverande skoleår 15 elevar i Vg1 Helse-og sosialfag. Dette er etter fylkesrådmannen si meining for lågt til at skolen kan ha fleire utdanningstilbod i Vg2. Ikkje minst fordi ein veit at elevar sluttar i skoleåret, ikkje får godt nok karaktergrunnlaget til å bli flytta opp i Vg2 eller søkjer andre utdanningstilbod. Søkjarane må vite kva programområde skolen skal ha når dei søkjer. Søknadsregisteringa kan ikkje vere ein gallup, som kan endrast år for år. Fylkesrådmannen ser behovet for å ha Vg2 Helsearbeidarfaget i regionen, men skolen må først og fremst arbeide for å få fleire søkjarar til Vg1 slik at dei kan styrka søkjargrunnlaget til to ulike programområde i Vg2. Skoleåret 2010/11 hadde skolen ikkje søkjargrunnlag til Vg1 Idrettsfag. Det førte til at det sjølvsagt heller ikkje var søkjargrunnlag til Vg2 Idrettsfag, skoleåret 2011/12. Vg1 kurset er no gjenoppretta, og skolen må difor gje tilbod om Vg2 for skoleåret 2012/13. 7

8 Sidan skolen ikkje har Vg2 Idrettsfag i inneverande skoleår vil det ikkje vere søkjargrunnlag til Vg3. Dette tilbodet blir difor lagt ned for skoleåret 2012/13, men må gjenopprettast i klassesaka for skoleåret 2013/14. Tilbakemelding frå skolen etter høyringsutkastet er at dei ønskjer at Vg2 Helsearbeidarfaget blir oppretta slik at søkjarane kan velgje mellom to programområde, og at det blir teke avgjerd på grunnlag av prognoseinntaket kva for Vg2 tilbod som skal setjast i gang. Hjeltnes vidaregåande skule Vg1 Bygg-og anleggsteknikk Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av desse tilboda. Regionen har eit godt tilbod innanfor Vg1 Bygg-og anleggsteknikk. Det har dei siste åra vore ledige elevplassar ved dette utdanningsprogrammet både på Voss og i Norheimsund. Dei yngste elevane reiser ikkje vekk når dei kan få Vg1 tilbodet på heimplassen, og kommunane Granvin og Ulvik har heller ikkje elevgrunnlag til å fylle ein slik klasse. Regionen har også eit godt tilbod innanfor Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs. Hjeltnes gartnarskule vil ikkje ha søkjargrunnlag frå eigne Vg2 kurs, og når vi veit at det alt no er ledige plassar på dette kurset elles i regionen vil søkjargrunnlaget ikkje vere tilstades i Ulvik. Fylkesrådmannen minner også om at talet på elevplassar ved Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs skal tilpassast elevar med Ungdomsrett. Voss husflidskule Vg2 Formgjevingsfag Fylkesrådmannen tilrår søknaden, og tilrår nedlegging av Vg3 Formgjevingsfag. Skolen fekk gjenoppretta Vg1 Formgjevingsfag frå skoleåret 2011/12, og må difor gjenopprette Vg2 frå skoleåret 2012/13 for at elevane skal kunne halde fram med utdanninga si. Skolen har ikkje Vg2 Formgjeving inneverande skoleår, og det betyr at Vg3 Formgjevingsfag kan leggjast ned skoleåret 2012/13, men må truleg gjenopprettast i klassesaka til skoleåret 2013/14. Voss jordbruksskule Vg1 Naturbruk - Klima&Energi og Miljøfag Vg1 Naturbruk - Skiheis og Hytteanlegg Vg2 Skogbruk Fylkesrådmannen tilrår oppretting av det nye tilbodet, Vg1 Naturbruk - Klima&Energi og Miljøfag Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av Vg1 Naturbruk Skiheis og Hytteanlegg og Vg2 Skogbruk. Vg1 Naturbruk - Klima&Energi og Miljøfag er ei ny vektlegging av fag innanfor utdanningsprogrammet Naturbruk. Utdanninga som vil vere ein kombinasjon av teoriopplæring, praktisk arbeid, feltarbeid og realfag, skal føre fram til spesiell studiekompetanse. 8

9 Voss jordbruksskule har over fleire år hatt fokus på, og arbeidd svært mykje med klima, energi og miljøsaker i undervisninga. Desse tema er svært sentrale i ei moderne og framtidsretta naturbruksutdanning. Etter fylkesrådmannen si meining ligg tilhøva svært godt til rette for å opprette dette tilbodet ved Voss jordbruksskule. Det spesielle ved dette opplæringstilbodet er at realfaga kan yrkesrettast, og at feltarbeid blir ein heilt sentral del av undervisninga. Skolen har gard knytta til verksemda si, og med alle dei andre faga som sentralt utgangspunkt, kan dei teoretiske realfaga konkretiserast tydelegare. Vekslinga mellom feltarbeid ute og analysar inne i klasserommet vil såleis vere ramma rundt undervisninga. Dette vil vera ei god samansetjing av teori og praksis med aktuelle miljø-og klimaspørsmål. I tillegg til intensjonsavtalar om samarbeid med relevante bedrifter, har skolen ein samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen, Geofysisk Institutt. Oppretting av dette kurset vil i utgangspunktet ikkje føre til auke i elevtalet på Vg1 Naturbruk. Skolen sitt samla elevtal i Vg1 ligg fast, men dei mange undergruppene som skolen tilbyr - t.d. friluftsliv og hest er med på å styrke det totale søkjargrunnlaget til utdanningsprogrammet. Skolen har for nokre år sidan hatt tilbodet på Vg1 om Skiheis og hytteanlegg. Det første året ein gav tilbod om dette kurset var det god søkning, men deretter vart søkjargrunnlaget lågt. Fylkesrådmannen har meir tru på at det blir søkjargrunnlag til Klima&Energi og Miljøfag, og sidan det totale elevtalet på Vg1 ikkje skal endrast vil ein ikkje spreie tilboda for mykje i denne omgang. Skolen har i mange år prøvd å få eit skikkeleg elevgrunnlag til Vg2 Skogbruk. Dette har ikkje lukkast, og fylkesrådmannen har ikkje informasjon om at dette vil endre seg på kort sikt. Det har ikkje kome tilbakemeldingar frå skolen på fylkesrådmannen si innstilling. Voss gymnas har både tidlegare i haust, og i samband med høyringsutkastet, vore opptatt av at det nye tilbodet kan føre til at elevtalet ved realfaga på denne skolen blir redusert, og såleis bli fagleg svekka i høve til dagens tilbod. I utgangspunktet meiner fylkesrådmannen at dette kan vere rett, men på den andre sida vil ein tru at interessa for realfaga vil auke når det er fleire vegar å få fordjupning i desse faga. Region Bergen Sør Fusa vidaregåande skule Vg1 TAF Restaurant-og matfag Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av desse tilboda. Eventuell oppretting av nye TAF-tilbod må sjåast i samanheng for heile fylket. Skolen har hatt tilbod om Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs, men tilbodet har blitt lagt ned m.a. fordi talet på elevplassar skal tilpassast elevar med Ungdomsrett. For denne elevgruppa er det nok elevplassar i regionen. Sandsli videregående skole Som ein konsekvens av inntaket til skoleåret 2011/12 gjer fylkesrådmannen slikt framlegg: Talet på elevplassar ved Vg2 Studiespesialiserande blir auka med 27 Talet på elevplassar ved Vg3 Studiespesialiserande blir redusert med 27. 9

10 Fana gymnas Skolen søkjer om å få auke elevtalet ved Vg1 Studiespesialiserande med 27 plassar. Fylkesrådmannen tilrår ikkje denne søknaden no, men vil sjå på trongen for elevplassar innanfor dette tilbodet i samband med prognoseinntaket våren Fylkesrådmannen tilrår at talet på elevplassar ved Vg3 Studiespesialsierande blir redusert med 27. Dette skuldast at elevtalet i Vg2 er tilsvarande redusert i inneverande skoleår. Stend vidaregåande skule Vg3 Naturbruk - studieførebuande Auke av elevtalet ved Vg1 Idrettsfag frå 40 til 56 elevar. Fylkesrådmannen tilrår ikkje desse søknadane. Fylkesrådmannen tilrår at talet på elevplassar ved Vg2 Idrettsfag blir auka frå 27 til 40. Dette er ein konsekvens av elevtalet i Vg1 i inneverande skoleår. Søkjartalet til Vg3 Naturbruk - studiespesialiserande har i mange år vore lågt, og skolen har ikkje lenger dette tilbodet. Dei aktuelle elevane kan få fullført utdanninga si ved å ta Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs. Sidan fagsamansetninga ved Vg2 Naturbruk kan vere noko ulik dei andre Vg2 kursa, kan det vere aktuelt at elevar blir sikra inntak ved skolen sin påbyggingsklasse for å få byggje vidare på fagsamansetjinga frå Vg2. Eventuell auke av elevtalet ved Vg1 Idrett må takast opp når ein ser prognoseinntaket våren 2012, og samla søkjartal i regionen. Tilbakemeldinga frå skolen på høyringsutkastet er at dei meier det er elevgrunnlag for å kunne opprette det som er søkt om. Nordahl Grieg videregående skole Skolen søkjer om følgjande endringar i høve til vedtatt tilbod-/klassestruktur i Vg3 (skolen tar for fyrste gong inn elevar til Vg3 hausten 2012): Oppretting av Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs Nedlegging av Vg3 Helsesekretær Fylkesrådmannen tilrår ovannemnde endringar. Fylkesrådmannen tilrår elles oppretting av 180 elevplassar ved Vg3 Studiespesialiserande utdanningsprogram 30 elevplassar ved Vg3 Media og kommunikasjon. Tilrådd elevtal i Vg3 Studiespesialiserande er i samsvar med elevtalet som skolen no har i Vg2. Skolen har i år 45 elevar i Vg2 media og kommunikasjon, mer røynslene viser at ein del av desse elevane går over til Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs for å få studiekompetanse. Dersom skolen også får Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs frå hausten 2012, vil nok denne overgangen kunne forsterkast. Skolen er knutepunktskole for døve og hørselhemma. Dette medfører m.a. at skolen må gje tilbod ved Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs for nokre få elevar. Dette er særdels dyrt i drift. Det vil vere positivt både økonomisk og pedagogisk at skolen får ein heil ordinær klasse der begge elevgruppene er samla. Skolen har hatt svært stor søkning dei to åra han har vore i drift. Fylkesrådmannen trur difor at denne klassen vil bli fylt opp med elevar med Ungdomsrett 10

11 Grunngjevinga for at skolen søkjer om at planlagt Vg3 Helsesekretær ikkje blir oppretta er at Vg2 Helseservice ikkje kom i gang frå hausten Søkjargrunnlaget til Vg3 Helsesekretær er dermed ikkje lenger til stades. Region Bergen Sentrum Bjørgvin videregående skole Vg1 Helse-og sosialfag Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av dette tilbodet. Fylkesrådmannen tilrår at elevtalet på Vg2 Studiespesialiserande blir redusert frå 108 til 81. Grunnen til dette er at skolen berre har 81 elevplassar på Vg1 Studiespesialiserande inneverande skoleår Skolen gir ikkje tilbod om Vg1 Helse-og sosialfag, men tilbyr Vg2 og Vg3 innanfor merkantil sektor i dette utdanningsprogrammet. På det grunnlaget vil det vere naturleg for skolen også å kunne tilby Vg1. Fylkesrådmannen vil likevel avvente konklusjonen i skolebruksplanen før det blir oppretta nye Vg1 tilbod ved skolane i Bergen. Årstad videregående skole Vg2 Overflateteknikk Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av dette tilbodet. Fylkesrådmannen tilrår å redusere elevtalet ved Vg2 Design og tekstil frå 24 til 12 plassar. Vg2 Overflateteknikk vart lagt ned på grunn av lite søkjargrunnlag våren Tidlegare år har søkjargrunnlaget til dette tilbodet vore ein del opp og ned. Når talet på elevplassar i Vg1 Bygg-og anleggsteknikk dei siste åra har blitt lågare, blir det også eit lågare søkjargrunnlag til Vg2 Overflateteknikk som i utgangspunktet slit litt med rekrutteringa. Vg2 Overflateteknikk treng store lokale med god ventilasjon. Skolen har difor leigd lokale på Ågotnes til dette tilbodet. Denne leigeavtalen er no avvikla, og det må opprettast ny avtale for at Vg2 Overflateteknikk skal få tilfredstillande lokale. Fylkesrådmannen vil ikkje tilrå dette både av økonomiske grunnar og fordi søkjartala er usikre for dette tilbodet. Vg2 Design og tekstil gir kompetanse til å søkje læreplass i Kjole-og draktsyarfaget og nokre få andre svært små lærefag. Problemet er at det ikkje finst læreplassar i desse faga, og fylkeskommunen har dei siste åra oppretta Vg3 tilbod i skole for desse elevane. Diverre har svært få av dei elevane som har gått Vg3 i skole fått bestått fagprøve. Fylkesrådmannen meiner difor det er rett at tilbodet ved Vg2 Desing og tekstil blir redusert slik at elevane kan finne ei anna utdanning innanfor estetiske fag som gir ein reell yrkeskompetanse. I tillegg til hovudgrunnen for å redusere tilbodet ved Vg2 Design og tekstil, vil fylkesrådmannen opplyse om at elevtalet ved det kompetansegjevande kurset, Vg1 Design og handverk, er redusert med nærare 30 elevar samanlikna med elevtalet i

12 Bergen Katedralskole Skolen har ikkje søkt om endringar i klasse-/tilbodstruktur. Fylkerådmannen gjer framlegg om å auke elevtalet ved innføringsklasse for minoritetspråklege elevar frå 15 til 30. Skolen er svært positiv til framlegget. kolen har berre ein innføringsklasse for minoritetspråklege søkjarar. For å få ei betre fordeling av elevar som ikkje kan norsk i det heile og dei som har litt norskkunnskapar, ønskjer fylkesrådmannen å opprette ei ekstra gruppe ved denne skolen. Det er mange utfordringar reint fagleg å ha så mange elevar med ulikt grunnlag med omsyn til norsk språk og skolebakgrunn frå heimlandet. Totalt sett er det stor trong for elevplassar for minoritetspråklege elevar i Bergensområdet. Det har dei siste åra vore vanskeleg å gje tilbod til alle som har ha formell opplæringsrett sjølv om talet på elevplassar har blitt auka. Det er særleg stor vekst i elevgruppa som kjem frå dei nye EU-landa i Aust-Europa. Desse elevane har same rett til vidaregåande opplæring som alle andre i aldersgruppa frå 16 og inntil 24 år. Region Bergen Vest Laksevåg videregående skole Skolen søkjer om å auke elevtalet ved følgjande programområde: Vg2 Media og kommunikasjon frå 45 til 60 plassar Vg3 Studiespesialiserande frå 56 til 84 plassar Fylkesrådmannen tilrår søknaden. Som hovudregel blir søknader om auke i elevtalet ikkje vurdert før ein ser søkjargrunnlaget ved prognoseinntaket om våren. I dette høve er søknaden om auke av elevtalet ein konsekvens av at det vart tatt inn ein ekstra klasse ved dei to ovannemnde programområda ved inntaket til skoleåret 2011/12. Olsvikåsen videregående skole Gruppe med redusert elevtal, Arbeidstrening Restaurant og matfag Fylkesrådmannen tilrår oppretting av dette tilbodet. Skolen har fleire klassar med redusert elevtal. Søkjarane til desse tilboda kan vere på svært ulikt nivå. Det er viktig for skolen å kunne gje elevane eit best mogleg tilpassa undervisningsopplegg til den einskilde elev. Røynsle frå tidlegare viser at det er trong for dette tilbodet ved skolen Askøy videregående skole Vg1 TAF Elektrofag Fylkesrådmannen tilrår ikkje søknaden. Eventuell oppretting av nye TAF-tilbod må sjåast i samanheng for heile fylket. Sotra vidaregåande skule Skolen søkjer om omlegging av følgjande tilbod ved skolen: Auke i elevtalet ved Vg1 Teknikk og industriell produksjon ved nedlegging av klassen med redusert elevtal innanfor same utdanningsprogram. Auke i elevtalet ved Vg1 Bygg-og anleggsteknikk ved nedlegging av klassen med redusert elevtal innanfor same utdanningsprogram Omgjering av klassen med redusert elevtal i utdanningsprogrammet Restaurant-og matfag til Arbeidstreningsgruppe i same utdanningsprogram. 12

13 Fylkesrådmannen tilrår ikkje desse endringane no, men vil etter prognoseinntaket til våren sjå søkjargrunnlaget til dei ulike tilboda. Fylkesrådmannen tilrår at det blir oppretta ei Arbeidstreningsgruppe ( fire til seks elevar) innanfor Restaurant-og matfag. Bakgrunnen for dette er at det truleg er trong for eit slikt tilbod på Sotra. Alternativet er at denne elevgruppa, som er busett på Sotra, må reise til andre skolar eller gå i større grupper ved andre tilrettelagte tilbod. Region Bergen Nord Tertnes videregående skole Skolen søkjer om oppretting av gruppe for multifunksjonshemma elevar, blinde/svaksynte. Skolen søkjer også om å få auke talet på elevplassar frå 15 til 30 ved Vg2 Sal, service og tryggleik Fylkesrådmannen tilrår begge søknadane Elevane til denne gruppa er blinde/svaksynte, og har i tillegg seinskadar etter hjerneoperasjonar som har utløyst fysiske og psykiske funkjsonshemmningar. Elevane har eit tilretteleggingsbehov som ikkje kan samanliknast med behovet til elevar som er fødde blinde. Dei elevane som her er aktuelle har mista synet som følgje av samansette medisinske forhold, og må m.a. lære seg punktskrift som eit nytt lese-/skriftspråk. Skolen fekk hausten 2011 auka talet på elevplassar med 15 ved Vg1 Service og samferdsel. Som ein konsekvens av dette må elevtalet i Vg2 aukast tilsvarande. Arna vidaregåande skule Vg2 Design og trearbeid Gruppe med redusert elevtal innanfor fleire utdanningsprogram Fylkesrådmannen tilrår ikkje oppretting av desse tilboda. Det har fleire gonger vore forsøkt å opprette Vg2 Design og trearbeid. Dette kurset rettar seg mot svært små lærefag, og det har vist seg at det ikkje er interesse blant dei yngste elevane, dvs. dei med formell rett til vidaregåande opplæring (Ungdomsrett). Dette innser også skolen i søknaden, men meiner at det kan vere grunnlag for tilbodet dersom ein marknadsfører dette også mot andre søkjargrupper. Til det er å seie at talet på elevar i Vg1 Design og handverk som ikkje har Ungdomsrett er svært lågt. Fylkeskommunen kan heller ikkje prioritere utdanningstilbod for søkjarar utan formell opplæringsrett. Når det gjeld søknaden frå skolen om å opprette ei eiga gruppe med redusert elevtal innanfor fleire utdanningsprogram. Tilbodet må difor vere knytt opp mot eit bestemt utdanningsprogram, der utgangspunktet skal vere at flest mogleg av elevane skal få ei eller anna form for kompetanse. Evt. må oppretting av tilbod med redusert elevtal drøftast med skolen når ein ser søkjarane sitt faglege nivå etter at søknadsfristen for særskilt vurdering er ute den 1.februar. Skolen meiner i høyringsutkastet at dei har eit godt grunnlag for å opprette Vg2 Design og trearbeid, og at det også er søkjargrunnlag til tilbod med redusert elevtal. 13

14 Garnes vidaregåande skule Skolen søkjer om å få opprette: Vg1 Studiespesialsierande utdanningsprogram med Formgjevingsfag. Auke elevtalet ved Vg1 Media og kommunikasjon med 15 elevar Fylkesrådmannen tilrår ikkje desse søknadane. Søkjargrunnlaget til Vg1 Studiespesialiserande utdanningsprogram med Formgjevingsfag er framleis lågt i fylket, sjølv om nokre skolar år om anna får eit oppsving i søknaden fordi det blir lagt særleg vekt på informasjonsarbeidet om dette tilbodet. Tilbodet har vore prøvd oppretta fleire gonger ved skolen, men søkjartalet har jamnt over vore lågt. Inntil det over tid viser seg at interessa for dette tilbodet tek seg opp, er det etter fylkesrådmannen si meining ikkje grunnlag for å opprette nye tilbod. Uansett vil det vere mest økonomisk å ha fulle grupper med studiespesialiserande med Formgjevingsfag, dvs. 27 elevar. Mindre grupper som går inn i det samla elevtalet på Vg1 Studiespesialiserande er ressurskrevjande, særleg på små skolar. Når det gjeld søknaden om auke i elevtalet på Vg1 Media og kommunikasjon må dette evt. vurderast i samband med prognoseinntaket våren Tilbakemeldinga frå skolen på høyringsutkastet er at dei meiner det er søkjargrunnlag for å opprette Studiespesialiserande med Formgjevingsfag. Knarvik vidaregåande skule Skolen har ikkje søkt om endring i klasse-/tilbodstruktur Fylkesrådmannen tilrår å leggje ned Vg2 Design og tekstil. Prognoseinntaket våren 2012 vil vise om det er behov for å auke elevtalet ved Vg2 Interiør og utstillingsdesign. Vg2 Design og tekstil gir kompetanse til å søkje læreplass i Kjole-og draktsyarfaget og nokre få andre svært små lærefag. Problemet er at det ikkje finst læreplassar i desse faga, og fylkeskommunen har dei siste åra måtte opprette Vg3 tilbod i skole for desse elevane. Diverre har svært få av dei elevane som har gått Vg3 i skole fått bestått fagprøve. Fylkesrådmannen meiner difor det er rett at tilbodet ved Vg2 Design og tekstil blir redusert slik at elevane kan finne ei anna utdanning innanfor estetiske fag som gir ein reell yrkeskompetanse. Høyringsutkastet frå skolen har mange gode lokale argument for at Vg2 Design og tekstil bør halde fram ved skolen. Mangelen på læreplassar gjer likevel at fylkesrådmannen ikkje omgjer innstillinga. Austrheim vidaregåande skule Vg2 Automatisering Vg2 Byggteknikk Fylkesrådmannen tilrår oppretting av begge desse programområda. Fylkesrådmannen tilrår å leggje ned Vg3 Automatisering fordi skolen ikkje har Vg2 tilbod i dette faget inneverande skoleår. 14

15 Vg2 Automatisering vart lagt ned for skoleåret 2011/12 fordi skolen ikkje hadde Vg1 Elektrofag året før, og dermed ikkje søkjargrunnlag til tilbodet. Skolen har i inneverande skoleår 16 elevar på Vg1 Elektro. Det bør difor vere søkjargrunnlag til Vg2 Automatisering, men fylkesrådmannen understrekar at det kan vere vanskeleg å finne læreplassar til alle som ønskjer det. Vg2 Byggteknikk vart også lagt ned for skoleåret 2011/12. Sjølv om skolen hadde Vg1 Bygg-og anleggsteknikk skoleåret 2010/11, var søkjargrunnlaget for lite til at skolen kunne oppretthalde Vg2 Byggteknikk. I inneverande skoleår er det 12 elevar ved Vg1 Bygg-og anleggsteknikk, og dette bør i utgangspunktet vere nok til at det blir søkjargrunnlag til Vg2 for skoleåret 2012/13 Skolen ber i høyringsutkastet primært om at begge tilboda ovanfor blir oppretta for skoleåret 2012/13. Dersom det berre er aktuelt å opprette eitt av tilboda ønskjer skolen Vg3 Automatisering framfor Vg2 Byggteknikk. Grunngjevinga for dette er at skolen meiner det er søkjargrunnlag til dette tilbodet utanfor nærområdet til Austrheim vgs., medan dei er meir usikre på om det er søkjargrunnlag til Vg2 Byggteknikk. Fylkesrådmannen trur ikkje at det er søkjargrunnlag til Vg3 Automatisering når skolen ikkje har Vg2 Automatisering. Om det er søkjargrunnlag til Vg2 Byggteknikk vil ein sjå når prognoseinntaket er klart til våren. 15

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL.

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202836-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 20100926184 Arkivnr. 807 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200807991-69 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201308340-1 Arkivnr. 100 Saksh. Kirkevik, Svein. Skavhellen, Nils. Andersen, Birthe Haugen. Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2017/2018

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2017/2018 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22618-42 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 24.11.2016 Utval for opplæring og helse 01.12.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket

Justering av tilbodsstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15568-1 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Svein Kirkevik, Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Saknr. Møtedato Utval Yrkesopplæringsnemnda 06.05.2014 Opplærings-

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE, SKOLEÅRET 2010/2011

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE, SKOLEÅRET 2010/2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 200907698-68 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein, Haugen Birthe Saksgang Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3735-20 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 21.04.2016 Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2013/2014. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2013/2014. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 201303576-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET 2011/2012 JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR

PROGNOSEINNTAKET 2011/2012 JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201009261-136 Arkivnr. 528 Saksh. Kirkevik Svein, Skavhellen Nils, Viken Karl, Haugen Birthe Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET 2009/2010. JUSTERING AV TILBODSTUKTUR OG ELEVTAL VED EINSKILDE SKOLAR

PROGNOSEINNTAKET 2009/2010. JUSTERING AV TILBODSTUKTUR OG ELEVTAL VED EINSKILDE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 200903406-1 Arkivnr. 528 Saksh. Skavhellen Nils, Kirkevik Svein, Øvsthus-Tønder Inger Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 04. mai 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 04. mai 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 04. mai 2010 Kl.: 08.30 10.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 523, Saknr.: 3/10-9/10 MØTELEIAR Hatlem, Svein (NHO) DESSE MØTTE

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

FLEKSIBEL OPPLÆRING I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. OVERSIKT OG NYE TILTAK 2012

FLEKSIBEL OPPLÆRING I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. OVERSIKT OG NYE TILTAK 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202024-39 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 29.05.2012 05.06.2012 FLEKSIBEL

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

Dato: 18. april 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12

Dato: 18. april 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 18. april 2012 Kl.: 10.00 15.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 18/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET 2010/2011. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL

PROGNOSEINNTAKET 2010/2011. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 200910079-54 Arkivnr. 526 Saksh. Skavhellen Nils, Kirkevik Svein, Tønder Inger Øvsthus, Viken Karl Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings-

Detaljer

Oppmoding om uttale - søknad om godkjenning etter friskulelova - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS

Oppmoding om uttale - søknad om godkjenning etter friskulelova - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8565-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 10.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Oppmoding om

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Justering av undervisninsgstilbodet - skuleåret 2015/16

Justering av undervisninsgstilbodet - skuleåret 2015/16 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22618-37 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Svein Kirkevik, Torbjørn Mjelstad, Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings-

Detaljer

Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset

Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset Møteinnkalling Utval: Møtestad: Yrkesopplæringsnemnda Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tid: 10:00 Innkallinga gjeld valde medlemer i Yrkesopplæringsnemnda, og varamedlem

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer