Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga"

Transkript

1 Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket Totalt søkjartal frå Hordaland Søkjarar med Ungdomsrett: Total auke i søkjartalet frå Hordaland samanlikna med 2012: 78 Nedgang i søkjartalet med Ungdomsrett samanlikna med 2012: 285 Talet på elevar som er ferdige med ungdomsskulen våren 2013 er Dette er 386 færre enn i 2012 Nedgangen i årskullet frå 2012 til 2013 fører til at det er færre søkjarar med Ungdomsrett til Vg1. Tilsvarande er det auke i søkjartalet til Vg2 med Ungdomsrett på grunn av det store årskullet som var ferdige med ungdomsskulen i Når det gjeld Vg3 er søkjartala stabile samanlikna med Søknadsregistreringa til dei vidaregåande skulane i Hordaland vart i år gjort medan det var mykje fokus på skulebruksplanen for dei neste 20 åra. Det kan sjå ut som om dette har gjort seg ulike utslag i søknadsmønsteret. I område der det har vore mykje fokus på planen kan det sjå ut som om det har blitt «mobilisert» i høve til å vise at skulane har eit høgt søkjartal. I andre område ser ein ikkje noko utslag av dette. I Bergen sentrum er det svært spesielt at Bergen Handelsgymnasium har mista nærare 1/3 av søkjarane samanlikna med i fjor. Ein del av den store nedgangen skuldast at skulen ikkje skal ha Vg1 Media og kommunikasjon komande skuleår, men søkjartalet til Vg1 Studiespesialiserande er nær halvert i høve til Det er også ein del elevar som i år går på Vg1 som søkjer seg vekk frå skulen. Dei to andre skulane som skal leggjast ned frå hausten 2014, Tanks og Bjørgvin videregående skole, har derimot fått styrka søkjargrunnlaget sitt til Vg1 samanlikna med Særleg gjeld dette Tanks videregående skole. Behandlinga av skulebruksplanen påvirka søknadsprosessen mange stader fordi søkjarane trudde at eventuell nedlegging av tilbod skulle gjennomførast alt til hausten. Skulane har difor brukt mykje resursar på å informere at tilbodsstrukturen ikkje blir endra i 2013 med mindre søkjargrunnlaget blir for lite til einskilde kurs. I hovudsak kan det sjå ut som om skulane har lukkast med dette arbeidet. Nokre stader ser ein også at søkjartalet til einskilde «nedleggingstrua» tilbod har auka i høve til tidlegare, men dette kan også føre til at andre tilbod ved skulen står i fare for å bli lagt ned frå komande haust på grunn av lågt søkjartal. 1

2 Hovudbiletet av søkjartala er elles prega av at talet på elevar som er ferdige med ungdomsskulen til våren er nærare 400 lågare enn i Dette slår særleg ut på utdanningsprogramma Studiespesialiserande og Media og kommunikasjon. For dei andre utdanningsprogramma er nedgangen mindre. Nedgangen i søkjartalet til Vg1 er likevel mindre enn det ein kunne venta når årskullet er så pass mykje lågare enn i Dette gjer seg m.a. utslag i at ein del yrkesfaglege utdanningsprogram har høgare søkning til Vg1 i år enn i fjor. Ein grov analyse av grunnen til dette, er at ein del elevar på studiespesialiserande utdanningsprogram enten har slutta i løpet av året eller vil byte program frå neste skuleår. Ein del av desse har heilt klårt faglege grunnar til at studiespesialiserande vart for teoretisk i høve til grunnlaget frå ungdomsskulen. Sjølv om det talmessig er nedgang i søkjartalet til studiespesialiserande utdanningsprogram er nedgangen %-vis mindre enn nedgangen i årskullet frå 2012 til Det er difor rettare å seie at den svært store auken ein har hatt til Studiespesialiserande dei siste åra no har stoppa opp. Totalt sett er dette positivt, sjå også kommentar i avsnittet ovanfor. Når det gjeld nedgangen i søkjartalet til Vg1 Media og kommunikasjon er dette ikkje uventa. Vi har sett signal på dette dei siste åra, ikkje minst ved at svært mange går over til Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs i staden for å fullføre med studiekompetanse innanfor Media og kommunikasjon. På den andre sida viser tala at det er auke i søkjartalet til Vg1 Elektro (der det framleis er mangel på læreplassar i høve til elevplassar), Vg1 Idrettsfag og Vg1 Service- og samferdsel. Elles viser søkjartala at 23 av skulane har nedgang i søkjartalet samanlikna med Nedgangen varierer frå skule til skule, men tala utløyser som hovudregel ingen dramatisk reduksjon i tilbod-/klassestruktur. For einskild-skular er nok likevel søkjartalet vesentleg lågare enn ein hadde trudd og vona på. 13 av skulane har fått auka søkjartal samanlikna med 2012, sjølv om årgangstalet frå ungdomsskulen er blitt lågare 10 av skulane har eit søkjartal i år som er nesten identisk med Sjølv relativt store skular som Fyllingsdalen og Tertnes videregående skoler kjem i denne gruppa. 2

3 Kommentarar til dei ulike utdanningsprogramma sett i høve til søkjarar med Ungdomsrett. Bygg- og anleggsteknikk: Søkjartalet her har stabilisert seg i høve til dei siste åra. Nedgangen er litt mindre enn ein kunne vente med lågare årskull frå ungdomsskulen. Det er likevel relativt store skilnader i søkjartalet til dei einskilde skulane. I Bergensområdet er det totale søkjartalet til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk lågare enn i fjor. Som kjent skal Årstad videregående skole ikkje har dette utdanningsprogrammet i år, og det kan vere årsaka til noko av nedgangen. Søkjarane har i liten grad søkt alternative skolar, og søkjer seg som vanleg til nærskolen som har dette utdanningsprogrammet. Når det gjeld søkninga til Vg2 kurs er det eit svært overraskande utvikling. I mange år har søkjartalet til Vg2 Klima, energi og miljøfag (ofte omtala som Røyrleggjarlinja) vore svært dårleg. Berre trongen for lærlingar innanfor dette faget har halde oppe delar av tilbodet. Når tilbodet no vert lagt ned på Stord og på Årstad videregående skole opplever ein at det totale søkjartalet aukar usedvanleg mykje. Det er særleg frå Bergens-regionen dei nye søkjarane til Vg2 Klima, energi og miljøfag kjem. Åsane videregående skole har 53 søkjarar til 15 plassar. Skolen har ikkje vore i nærleiken av eit slikt søkjartal tidlegare. Dette søkjartalet har ein heller ikkje vore i nærleiken av for heile Hordaland, i alle fall sidan innføringa av Kunnskapsløftet i Design og handverk: Søkjartalet går også i år relativt mykje ned, også når ein veit at årskullet frå ungdomsskulen er lågare i år enn dei siste åra. Det låge søkjartalet er på nokre skular no kritisk i høve til om dette programmet kan halde fram til neste år. Ein må også sjå dette i samanheng med at mange av elevane på dette utdanningsprogrammet er fagleg svake, noko som gjer at færre er kvalifiserte til Vg2 enn elevtalet i Vg1 skulle gje grunnlag for. Dette ser ein ikkje minst i det tidlegare «frontfaget» Frisør, som no mister så mange søkjarar at det er aktuelt å leggje ned tilbodet ved minst to skular (Sotra vgs. avd. Sund og evt. Stord vgs.), og redusere elevtalet ved t.d. Årstad videregående skole. Elektrofag: Søkjartalet til dette utdanningsprogrammet aukar relativt mykje, særleg når ein veit at årskullet frå ungdomsskulen er lågare i å enn i fjor. Paradokset her er at det er mangel på læreplassar i høve til talet på elevplassar. Mange som søkjer dette utdanningsprogrammet ser nok for seg ei framtid innanfor dei oljeretta faga. Ein del av søkjarane har eit fagleg svakt utgangspunkt for å kunne mestre dette utdanningsprogrammet, og med det talet elevplassar som ein har i Hordaland vil det også vere mange som ikkje får plass. Mange meiner sikkert likevel at talet på elevplassar burde vore lågare slik at det kunne vere lettare å finne læreplassar til den gruppa som var ferdige med Vg2. Dette kan vere eit greit utgangspunkt, men det som på mange måtar hindrar å tilpasse talet på elevplassar til talet på læreplassar er at søkjarane har formell rett til å få plass på eitt av tre utdanningsprogram. Det er såleis ikkje sikkert at reduksjon av elevtalet innanfor Elektrofag fører til at fleire får læreplassar i andre utdanningsprogram, og når færre kjem inn på sitt primære kursønskje seier forskninga at det er større fare for fråfall i den vidaregåande skulen. 3

4 Helse- og oppvekstfag: I høve til nedgangen i årskullet er søkninga til Vg1 Helse- og oppvekstfag stabil samanlikna med Dei siste åra har det vore ei utfordring at så mange Vg1-elevane vel Barne- og ungdomsarbeidarfaget framfor Helsearbeidarfaget. I 2012 snudde dette ein del, og det vart ei jamnare søkning til dei to programfaga. I år er det ein litt spesiell situasjon. Nokre skular har god, og større søkning til Vg2 Helsearbeidarfaget, mens søkjartalet til Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget går nedover, og ved ein del skular er det mindre enn til Vg2 Helsearbeidarfaget. Ved andre skular ser ein heilt motsett utvikling med stor søkning til Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget og vesentleg lågare til Vg2 Helsearbeidarfaget. Det kan sjå ut som om informasjonen om desse programområda har blitt tillagt ulik vekt ved ein del skular, men ein veit også at det kan «oppstå ei bølgje» mot eller for eit programområde ved ein del skular. Dersom dette oppstår hjelper det ikkje med all verdens informasjon om t.d. tilgangen på læreplassar i dei ulike faga. Totalt sett er det likevel ei positiv utvikling at talet på søkjarar til Vg2 Helsearbeidarfaget aukar. Utfordringa må vere at desse sluttfører utdanninga si med fagbrev. Slik det kan sjå ut no er det for mange som totalt sett går vidare til Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs for å halde fram utdanninga si innanfor høgskulane, t.d. sjukepleiarutdanning. Idrettsfag: Talet på søkjarar aukar relativt mykje. Særleg fordi dette i utgangspunktet er eit lite utdanningsprogram med få elevar. Søkjartalet aukar mest i Bergensområdet, og særleg tilbodet ved Stend vidaregåande skule ser ut til å vere svært populært. Det er nok heit klårt at skulen etter kvart har greid å nå fram med informasjon om at dette ikkje lenger er ein rein jordbruksskule, men ein vidaregåande skule der tilhøva innanfor idrettsfag ligg svært godt til rette. Fråfallet ved dette utdanningsprogrammet er svært lite, så det er klårt at tilbodet passar svært mange ungdomar som ønskjer ei studiespesialiserande utdanning på ein annan måte enn det tradisjonelle «allmennfag». Musikk, dans og drama; Talet på søkjarar har totalt gått ned slik lågare årskull skulle tilseie. Det er likevel relativt store skilnader for dei ulike skulane. M.a. er søkjartalet til Langhaugen videregående skole og Stord videregående skole gått ned, mens søkjartalet til «Dramalinja» ved Fyllingsdalen videregående skole har auka. Også dette utdanningsprogrammet har høg fullføringsprosent, noko som seier seg sjølv når nedre inntaksgrense for nokre skular ligg på ca. 50 karakterpoeng frå ungdomsskulen, dvs. snittkarakter på 5. Media og kommunikasjon: Prosentvis er det nok dette utdanningsprogrammet som har den største nedgangen i søkjartalet sjølv om ein tek høgde for mindre årskull. Dette er ei utvikling ein har sett dei siste par åra. Det er også tydeleg at elevar som tek til på dette utdanningsprogrammet ikkje fullfører tre år på Media- og kommunikasjon, men tar Vg3 på Allmennfagleg påbyggingskurs. Dette har ført til at talet på Vg3 klassar innanfor Media og kommunikasjon har blitt meir enn halvvert i Hordaland innanfor ein tidsperiode på tre til fire år. Naturbruk: Dette utdanningsprogrammet har hatt stabil søkjartilgang dei siste åra. Også i år er det ein liten auke i søkjartalet, særleg når ein veit at årskullet er mindre. Det ser ut som om vektlegging innanfor t.d. friluft- og villmarksliv, «hestelinje» og «hundelinje» er det som skal til for å utvikle dei tidlegare jordbruksskulane, og dermed nå større og nye søkjargrupper. 4

5 Restaurant og matfag: Dette utdanningsprogrammet har hatt nedgang i søkjartalet dei siste åra. Samanlikna med for fem-seks år sidan er søkjartalet meir enn halvvert, med tilsvarande nedgang i klassetalet både på Vg1 og Vg2. I år er nedgangen reelt sett stoppa opp når ein veit at årskullet er lågare, men det reelle søkjartalet går framleis nedover. I tillegg til låge søkjartal er problemstillinga at ein del av elevane er fagleg svake, og ikkje får kompetanse til inntak i Vg2. Søkjartala i år viser at det er reell fare for at, særleg Vg2 klassar, må leggjast ned eller gå med mange ledige plassar. Dette igjen fører til mindre tilgang på lærlingar til neste år. Service- og samferdsel: Dette utdanningsprogrammet har slitt med rekrutteringa dei siste åra, og har diverre hatt for mange fagleg svake teoretiske elevar. Dette har ført til fråfall og/eller at elevar ikkje har vore kvalifiserte for inntak til Vg2. I år er det dette utdanningsprogrammet som prosentvis er vinnaren. Sjølv med redusert årskull frå ungdomsskulen aukar søkjartalet i Vg1 med 33. Alle faktorar tatt i betraktning er dette ganske mykje. Framleis er det skilnader mellom skulane og dei ulike regionane i Hordaland, men med auka elevtal frå hausten kan dette vere byrjinga på at utdanningsprogrammet får ein høgare status i ungdomsgruppa, Studiespesialiserande med Formgjevingsfag: Søkjartalet til dette tilbodet er om lag slik det har vore dei siste åra. Det er likevel til dels store skilnader mellom skulane, og nokre av skulane må nok vurdere om det er mogleg å oppretthalde tilbodet for komande skuleår. Studiespesialiserande: Som nemnt i innleiinga ovanfor er det tal-messig nedgang i søkjartalet samanlikna med 2012, men at det reelt er ein staus quo situasjon fordi årskullet er lågare. Likevel er det heilt klårt at den store søknadsauken ein har hatt, særleg dei tre siste åra, har stoppa opp. Det mest spesielle er at søkjartalet til Bergen Handelsgymnasium har gått så kraftig ned. Dette kjem kanskje ikkje heilt uventa, men det er uventa at dei andre sentrums skulane som blir lagt ned frå hausten 2014 ikkje opplever det same. Særleg spesielt er det at Tanks videregående skole har ein betydeleg auke i søkjartalet til Vg1. Med nedgang i søkjartalet til BHG skulle ein kanskje tru at Bergen Katedralskole ville få auke i sitt søkjartal til Vg1, men det har ikkje skjedd - snarare tvert imot. Elles i Bergensregionen er det slik at skulane som i framlegg til skulebruksplan skulle leggjast ned/ikkje lenger ha tilbod om studiespesialiserande, jamt over har færre søkjarar til Vg1 enn i fjor. Dette blir i hovudsak ikkje kompensert ved høgare søkjartal til dei andre skulane på grunn av nedgangen i søkjartalet generelt. Dette fører til at det vil vere mange ledige elevplassar innanfor dette utdanningsprogrammet til hausten, dersom alle skulane skal ha same tilbodet som tidlegare. I praksis vil det uansett vere vanskeleg å unngå reduksjon i talet på elev-plassar fordi ein del skular ikkje vil ha resursar til å halde fram med same klassetalet. Teknikk og industriell produksjon: Søkjartalet har her gått litt ned att etter den stor auken i Justert for lågare årskull er likevel søkjargrunnlaget til dette utdanningsprogrammet framleis svært godt. Ulempa ser ein likevel ved søkninga til Vg2 kursa som er svært smal i høve til dei faga dette utdanningsprogrammet gir kompetanse for. Vg2 Brønnteknikk har framleis eit urealistisk høgt søkjartal i høve til elevplassar, og tilgangen til læreplassar. Sjølv om både Inntakskontoret og skulane har informert om svært høge inntakspoeng til denne linja, søkjer elevar som knapt nok har stå-karakterar. Det problematiske her er at den fagleg svakaste elevgruppa i stor grad ikkje brukar søknadsskjemaet sitt til andre kurstilbod enn Vg2 Brønnteknikk, og dermed set seg sjølv utanfor når det skal takast inn elevar til andre skular og programtilbod. 5

6 Søkjartal til Vg1 Alle søkjargrupper (Tala omfattar ikkje søkjarar til Innføringsklassar for minoritetsspråklege elevar) Utdanningsprogram Plassar 2013 Søkjarar 2013 Søkjarar 2012 Auke/Nedgang Bygg og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Musikk/Dans/Drama Media og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering med Formgjevingsfag Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Totalt Årskull frå ungdomsskolen 2012: 6664 Årskull frå ungdomsskolen 2013: 6278 Nedgang i årskullet frå 2012 til

7 Søkjartal til Vg2 Alle søkjargrupper Utdanningsprogram Plassar 2013 Søkjarar 2013 Søkjarar 2012 Auke/Nedgang Bygg og anleggstekn Design og handverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Musikk/Dans/Drama Media og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering med Formgjevingsfag Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Totalt

8 Søkjartal til Vg3 Alle søkjargrupper Utdanningsprogram Plassar 2013 Søkjarar 2013 Søkjarar 2012 Auke/Nedgang Design og handverk Elektrofag Helse og sosialfag Idrettsfag Musikk/Dans/Drama Media og kommunikasjon Naturbruk Allmennfagleg påbyggingskurs Studiespesialisering med Formgjevingsfag Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Totalt

9 Skolar med nedgang i søkjartalet samanlikna med prognosen Skolenamn Prognose 2013 Prognose 2012 Nedgang i søkjartalet Bergen Handelsgymnasium Bergen Katedralskole Sotra vidaregåande skule, Bildøy Årstad videregående skole Stord vidaregåande skule Langhaugen videregående skole Os vidaregåande skule Åsane videregående skole Bergen maritime vidaregåande skole Etne vidaregåande skule Slåtthaug videregående skole Tanks videregående skole Lønborg videregående skole Austevoll vidaregåande skule Voss vidaregåande skule Laksevåg videregående skole Arna vidaregåande skule U. Pihl videregående skole Sotra vidaregåande skule, Sund Fitjar vidaregåande skule Kvinnherad vidaregåande skule Fana gymnas Os gymnas

10 Skolar med auke i søkjartalet samanlikna med prognosen Skolenamn Prognose 2013 Prognose 2012 Auke i søkjartalet Knarvik vidaregåande skule Stend vidaregåande skule Nordahl Grieg videregående skole Olsvikåsen vidaregåande skule Bømlo vidaregåande skule Austrheim vidaregåande skule Norheimsund vidaregåande skule Sandsli vidaregåande skule Øystese gymnas Askøy videregående skole Hjeltnes vidaregåande skule Odda vidaregåande skule Rubbestadnes vidaregåande skule

11 Skolar som har auke/nedgang med mindre enn 10 samanlikna med prognosen Skolenamn Bjørgvin videregående skole Fusa vidaregåande skule Fyllingsdalen videregående skole Garnes vidaregåande skule Osterøy vidaregåande skule Rogne vidaregåande skule Tertnes vidaregåande skule Voss gymnas Voss husflidsskule Voss jordbruksskule 11

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL.

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202836-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3735-20 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 21.04.2016 Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201308340-1 Arkivnr. 100 Saksh. Kirkevik, Svein. Skavhellen, Nils. Andersen, Birthe Haugen. Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket

Justering av tilbodsstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15568-1 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Svein Kirkevik, Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Saknr. Møtedato Utval Yrkesopplæringsnemnda 06.05.2014 Opplærings-

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2017/2018

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2017/2018 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22618-42 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 24.11.2016 Utval for opplæring og helse 01.12.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2013/2014. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2013/2014. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 201303576-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen 2018/19 -klassesaka

Justering av tilbodsstrukturen 2018/19 -klassesaka OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/16980-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen, Torbjørn Mjelstad, Nils Skavhellen, Marit Virkesdal, Cathrine Ø. Mellingen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Ein by under utvikling Fase 1: Transformasjon av Straume- området Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Akvariet på Nordnes 3.000 boliger Flere skoler, herunder høyskoleavdelinger Flere barnehager

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200807991-69 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Spørjeundersøking om fritt skuleval

Spørjeundersøking om fritt skuleval Spørjeundersøking om fritt skuleval Haust 2004 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune 1. INNLEIING...3 2. OM UNDERSØKINGA...3 3. BAKGRUNNSOPPLYSNINGAR...4 4. HALDNINGAR TIL FRITT SKULEVAL...5

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Oppmoding om uttale - søknad om godkjenning etter friskulelova - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS

Oppmoding om uttale - søknad om godkjenning etter friskulelova - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8565-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 10.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Oppmoding om

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET, SKOLEÅRET 2011-2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 20100926184 Arkivnr. 807 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad Side 1 av 10 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn I Opplærings- og helseutvalet 14.11.12 vart det bestilt ny sak vedrørande skulehelsetenesta. Bakgrunn for saka er at det i 2010 vart gjennomført ei kartlegging av

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

4. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skole- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sør:

4. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skole- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sør: Fylkesutvalet 20.02.13 Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Endring/tilleggsforslag: 2a. Arna vgs og Garnes tillegg: Vidarefører dagens TiP-tilbod og ST-tilbod (2 parallellar). Det vert oppretta ei klasse

Detaljer

Justering av undervisninsgstilbodet - skuleåret 2015/16

Justering av undervisninsgstilbodet - skuleåret 2015/16 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22618-37 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Svein Kirkevik, Torbjørn Mjelstad, Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings-

Detaljer

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR.

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200804221-7 Arkivnr. 015 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2008 INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

«Saka om skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune vert utsett. I det vidare arbeidet bør lokalisering av skular ha større fokus.

«Saka om skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune vert utsett. I det vidare arbeidet bør lokalisering av skular ha større fokus. Fylkestinget 12.03.13 Pål Kårbø sette fram slikt forslag: «Saka om skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune 2012-2025 vert utsett. I det vidare arbeidet bør lokalisering av skular ha større fokus.» Atle

Detaljer

SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE V/REKTOR

SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE V/REKTOR Hordaland fylkeskommune Opplæringsdirektøren Postboks 7900 5020 Bergen Vår ref.: Dykkar ref.: Bergen, 18. september 2012 U-151/Rektor / 201101096 SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET 2010/2011. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL

PROGNOSEINNTAKET 2010/2011. JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR OG ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Arkivsak 200910079-54 Arkivnr. 526 Saksh. Skavhellen Nils, Kirkevik Svein, Tønder Inger Øvsthus, Viken Karl Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings-

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 52.T07. Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak

Kopi til: Arkivnr.: 52.T07. Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak HORDALAND FYLKESKOMMUNE NOTAT Til: Fylkestinget Dato: 11. mars 2013 Frå: Arkivsak: 201101096-416/BAHA Kopi til: Arkivnr.: 52.T07 Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak I fylkesutvalet

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset

Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset Møteinnkalling Utval: Møtestad: Yrkesopplæringsnemnda Wigandgården 8.etg. møterom: Forskjønnelsen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tid: 10:00 Innkallinga gjeld valde medlemer i Yrkesopplæringsnemnda, og varamedlem

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET 2011/2012 JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR

PROGNOSEINNTAKET 2011/2012 JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201009261-136 Arkivnr. 528 Saksh. Kirkevik Svein, Skavhellen Nils, Viken Karl, Haugen Birthe Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Kartleggingsrapport Skule- og tilbodsstruktur Vedlegg 1

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Kartleggingsrapport Skule- og tilbodsstruktur Vedlegg 1 bruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Kartleggingsrapport - og tilbodsstruktur Vedlegg 1 Versjon 1.1 April 2016 Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Bakgrunn og formål 3 1.2 Lokale politiske vedtak 4 2 struktur

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Pensjonspremie KLP budsjettregulering

Pensjonspremie KLP budsjettregulering ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/989-15 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Delegert saksframlegg Fylkesrådmannen etter fullmakt Pensjonspremie KLP 2014 - budsjettregulering Samandrag I denne saka vert budsjettert

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

SKULEBRUKSPLANEN - RULLERING. Orienteringsmøte kl 09:00 11:45 Grand Hotel Terminus Terminus Hall

SKULEBRUKSPLANEN - RULLERING. Orienteringsmøte kl 09:00 11:45 Grand Hotel Terminus Terminus Hall SKULEBRUKSPLANEN - RULLERING Orienteringsmøte 28.04.16 kl 09:00 11:45 Grand Hotel Terminus Terminus Hall Kl Organisering av møte Kva 0900-0915 Rullering skulebruksplanen v/ Fylkesrådmann Rune Haugsdal

Detaljer

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag.

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. Søkertall til videregående 2018-19 Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.03.2018 Du finner alle søkertallene fordelt

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

Elevinspektørordninga i Hordaland

Elevinspektørordninga i Hordaland Elevinspektørordninga i Hordaland Evaluering AUD- rapport nr. 9-09 August 2009 Oppsummering Den største delen elevinspektørane har 5 stilling i denne funksjonen. Lågaste stillingsressurs er 4, og den høgaste

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Yrkesopplæringsnemnda, og varamedlem for lærlingerepresentanten.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Yrkesopplæringsnemnda, og varamedlem for lærlingerepresentanten. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Yrkesopplæringsnemnda Forskjønnelsen, 8. etasje, Wigandgården Dato: 24.11.2016 Tid: 10:00 Det vert med dette kalla inn til møte i Yrkesopplæringsnemnda. Innkallinga gjeld

Detaljer

Delrapport 5 Modell 5

Delrapport 5 Modell 5 Vedlegg 5 Delrapport 5 Modell 5 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 5... 2 2. I kva grad når modell 5 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Delrapport 7 Modell 7

Delrapport 7 Modell 7 Vedlegg 7 Delrapport 7 Modell 7 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no i Innhald 1. Omtale av modell 7... 2 2. I kva grad når modell 7 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når modell

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 43945/2017/ Geir Løkhaug, 71 28 03 68 12.07.2017 Skolebruksplanen

Detaljer

Lærlingplan og lærlingprognose

Lærlingplan og lærlingprognose OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4261-1 Saksbehandlar: Torbjørn Mjelstad/Anne Sara Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer