Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar: Nils Thorbjørn Myhren Behandling i: Hovudutval for kompetanse Forslag frå fylkesrådmannen 1. Hovudutval for kompetanse tar saka til orientering og registrerar at tilboda ved Kompetansesenteret ikkje blir søkbare 2. Kompetansesenteret får til saman kr i skuleåra og , til delvis finansiering av Ny GIV-tiltaket ved Kompetansesenteret. Tilskottet hentast frå kap. 551 post 60, Kompetanse. Dette vedtaket erstattar vedtak i sak 26/12 3. Finansieringa av Kompetansesenteret og den enkelte målgruppe må innpassast i fylkeskommunen sin budsjettfordelingsmodell frå skuleåret Skulen må utarbeide målekriterier knytt til målgruppe 2, med tanke på evaluering og vurdering av vidare drift Bakgrunn for saka Arbeidssenteret i Jernbaneveien 14 i Skien blei oppretta som eit prosjekt for på betre vis å kunne gi eit tilbod til ein del elevar som har grunnkompetanse som mål. I samband med sak 49/10 Skoletilbudet , gjorde Fylkestinget følgjande vedtak: Det opprettas eit Vg3 for elevar som går eit planlagt løp med grunnkompetanse som målsetting, tilknytt ein av dei vidaregåande skulane i Grenland. Gjennom ein toårig prosjektfase er det gjort ei rekke erfaringar i høve til denne gruppa grunnkompetanseelevar (heretter kalla målgruppe 1), og tiltaket går frå hausten 2013 inn i ordinær drift. Prosjektet har vært sjølvstendig, men Hjalmar Johansen videregående skole har ytt hjelp når det gjeld bruk av skuleadministrative system. Tilbodet, - som heretter kallast Kompetansesenteret, blir nå lagt direkte inn under Hjalmar Johansen videregående skole. Tilbodet blir verande i Jernbaneveien, kor ein nå er i ferd med å tilsette faste medarbeidarar. Saksopplysningar

2 Planen har vært at Arbeidssenteret/Kompetansesenteret i tillegg til si primære målgruppe, - heretter kalla målgruppe 1, også skulle romme ei målgruppe 2. Dette vil det bli gjort greie for nedafor. Kompetansesenteret Kompetansesenterets pedagogikk/metodikk Kompetansesenteret vil jobbe etter løysingsfokusert tilnærming og anerkjennande pedagogikk, med entreprenørskap som ein grunnleggande faktor. Kompetansesenteret vil nytte seg av erfaringane som er gjort på Arbeidsinstituttet i Buskerud, både når det gjeld metodikk og organisering. Som elev på kompetansesenteret kan ein få opplæring både på skule, på kompetansesenteret og i bedrift. Målgruppe 1 Grunnkompetanseelever som har gjennomført Vg1 og Vg2, men ikkje fått teikna opplæringskontrakt. Føremål Kvalifisere elevane så dei kan bli verdiskapande og integrerte i arbeidslivet, og betre kvalifisert til teikning av opplæringskontrakt. Organisering og gjennomføring 1. Prosessen startar om hausten på Vg2. Fagopplæringa kartlegger og rettleier grunnkompetanseelevar i samarbeid med skulen elevane går på, og dei føresette, med tanke på overgang frå Vg2 til Vg3. Resultatet av Prosjekt til fordjuping på Vg2 vil ha mykje å si for opplæringsmoglegheitene. 2. Alle som har gjennomført Vg1 og Vg2 grunnkompetanse søkjer lærekandidatplass innan sitt fagområde, frist 1.feb (VIGOWeb) 3. Formidling skjer aktivt fram til 1.august 4. Søkjarar som ikkje har fått teikna ein opplæringskontrakt, blir 1.august overført til Hjalmar Johansen videregående skole og får tilbod om Vg3 i skule på Kompetansesenteret 5. Dei elevane som får teikna ein opplæringskontrakt i løpet av Vg3 får utvida rett til vidaregåande opplæring, slik at bedrifta får basistilskot 1 6. For dei elevane som ikkje får teikna en opplæringskontrakt innan 1.april i Vg3 i skule, startar Kompetansesenteret eit strukturert samarbeid med NAV for å planleggje arbeid/aktivitet etter Vg3 7. Dei elevane som ikkje får teikna ein opplæringskontrakt i løpet av Vg3, går opp til ei kompetanseprøve og avsluttar vidaregåande opplæring med et kompetansebrev. 8. Vg3 i skule har ei lengde på 12 månader Figur, målgruppe 1: Side 2 av 5

3 Målgruppe 2 (Ny GIV) Ungdom med manglande grunnleggjande ferdigheiter til Vg1 eller store tilpassingsvanskar på Vg1 eller Vg2. Føremål a. Samarbeide med dei vidaregåande skulane om elev som har store tilpassingsvanskar på Vg1 eller Vg2 b. Kvalifisere eleven i grunnleggjande ferdigheter, slik at ho/han blir betre førebudd til å starte vidaregåande opplæring Organisering og gjennomføring 1. Tilbodet er ikkje søkbart for elevar. Dei vidaregåande skulane søkjer inntak av elev til Kompetansesenteret i samråd med PPT. 2. Kompetansesenteret har løpande inntak gjennom heile skuleåret 3. Gjennom individuell oppfølging skal ungdommen trenast i grunnleggjande ferdigheter og motiverast til vidare skulegang 4. Målgruppe 2 har i hovudsak 2 elevgrupper: a. Elev som er elev i eitt eller fleire fag på heimeskulen og som har behov for trening i grunnleggjande ferdigheter. Heimeskulen er ansvarleg for IOP i. Skuleåret avsluttast med kompetansebevis som utferdes av heimeskulen b. Elev som sluttar skulen og som har behov for trening i grunnleggjande ferdigheiter for å kunne starte på VGO neste skuleår i. Skuleåret avsluttast med pedagogisk vurdering som utferdes av Kompetansesenteret 5. Ein brukar ikkje av rett og frist i tilbodet 6. Elevar kan gå maksimalt eitt skuleår i tiltaket Figur, målgruppe 2 (Ny GIV): Finansiering Kompetansesenteret Side 3 av 5

4 Finansiering av målgruppe 1 Finansiering av Kompetansesenteret, - den delen av det som gjeld målgruppe 1, blir per i dag dekt gjennom eit tildelt budsjett etter avtale mellom fylkeskommunen og skulen. Tildelinga baserer seg både på vanlege satsar per elev og eit tillegg som mellom anna knyter seg til leie av lokale, og særlege tilretteleggingsbehov. Budsjettet for Arbeidssenteret/Kompetansesenteret er i 2013 i utgangspunktet kr , men med fleire eller færre elevar kan beløpet endre seg. Finansiering av målgruppe 2 (Ny GIV) Dette er elevar som høyrer til forskjellige skular, og desse skulane får gjennom budsjettfordelingsmodellen betalt for dei elevane dei hadde per Det er rimeleg at skulane beheld tilskotet, for sjølv om dei ikkje deltek i undervisninga, har skulane nesten dei same kostnadene. Samtidig vil Kompetansesenteret få kostander knytt til det å gi denne gruppa eit tilbod. Når det gjeld målgruppe 2 gjorde Hovudutval for kompetanse følgjande vedtak i sak 26/12: «Ny GIV-oppfølgingsprosjektet får til saman kr i skuleåret , til delvis finansiering av Ny GIV-tiltaket. Tilskottet hentas frå kap. 551 post 60, Kompetanse». Dette tiltaket har av ulike årsakar ikkje komme ordentleg i gang i skuleåret Noe få unge i målgruppa har fått eit tilbod, men det er ikkje brukt av dei midla som Hovudutvalet stilte til rådvelde. Dessutan ser ein at det trengst noe meir tid for å få effekt av prosjektet. Vurdering frå fylkesrådmannen Fylkeskommunen har eit ansvar for at alle unge med opplæringsrett får eit tilbod som er tilpassa føresetnadene hos den enkelt. Etter opplæringslova har elevane rett til tre års opplæring, og i noen tilfelle to ekstra år. Det er derfor viktig at Telemark fylkeskommune på ulike måtar og gjennom fleire ulike tilbod varetar ansvaret overfor alle grupper elevar, og ikkje minst dei som treng det mest. Dette samsvarar også med Fylkestingets signal i sak 68/12 om «Ei open dør», kor ønskje om at alle skal med, er ein viktig premiss. Fylkesrådmannen ser at finansieringa av målgruppe 1 bærer preg av at tiltaket har vært, - og framleis på mange måtar er, i ein prosjektfase. Med tanke på vidareføring av tiltaket i ein driftsfase må dette innarbeidast i budsjettfordelingsmodellen frå og med skuleåret Finansieringa må ta utgangspunkt i dei reelle kostnadane som knyter seg til denne elevgruppa. Også finansieringa av målgruppe 2 er ei utfordring som må finne si endelege løysing på sikt, ved at ordninga finn sin plass innafor budsjettfordelingsmodellen. Kostnadene er i all hovudsak knytt til to lærarårsverk som vil bli sett inn for å gi denne gruppa teoriopplæring og tett individuell oppfølging. Talet på elevar vil avhenge noe av i kor stor grad dei er ute i arbeidspraksis, men ein ser for seg at ein vil ha ressursar til å kunne gi eit tilbod til om lag 15 elevar. På bakgrunn av det som er nemnt ovafor, rår fylkesrådmannen til at målgruppe 2 prosjektfinansierast i to år framover, det vil si i skuleåra og I samband med Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet har Staten løyvd midlar som passar til dette tiltaket. Fylkeskommunen har også statlege Tett på-midlar som kan brukast til dette Side 4 av 5

5 føremålet. I tillegg vil fylkesrådmannen rå til at ein brukar regionale utviklingsmidlar i tråd med Tilskotsordning for utvikling av nye skuletilbod og opplæringsmodellar. Følgjande finansieringsmodell blir foreslått: Finansiering Haust Vår Haust Vår Ny GIV-midlar Tett på-midlar Stimuleringsmidlar Regionale utviklingsmidlar Sum Fylkesrådmannen rår til at Hovudutvalet løyver til saman kr over to år i tråd med finansieringsplanen ovafor. Tilskottet hentas frå kap. 551 post 60, Kompetanse, samtidig som denne løyvinga erstattar Hovudutvalets vedtak i sak 26/12. Som nemnt bør finansieringa av Kompetansesenteret, - både målgruppe 1 og målgruppe 2, innpassast i fylkeskommunen sin budsjettfordelingsmodell frå skuleåret Med tanke på varig drift er det viktig, når det gjeld målgruppe 2, at skulen utarbeider målekriterier som kan synleggjere resultata av tiltaket. Fylkesrådmannen meiner det er viktig at politikarane er klar over at tilbodet til målgruppe 1 ved Kompetansesenteret i framtida ikkje blir søkbart for elevane i samband med inntak, slik som tilfellet har vært ved Arbeidssenteret. I staden vil tilbodet bli gitt dei som ikkje får opplæringskontrakt i bedrift. Side 5 av 5

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015

Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015 Bergen, 12.11.12 Medlemmer av fylkestinget, Hordaland fylkeskommune Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015 I denne uttalen ønskjer Utdanningsforbundet

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer