Hva slags høringsinstans

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva slags høringsinstans"

Transkript

1 Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til videregående opplæring. Kontaktopplysninger Høringsinstansens navn * Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) E-postadresse * (kun EN epostadresse er tillatt her) Hva slags høringsinstans Velg: * Organisasjoner Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene til overordnede forslag (5.2) At virkeområdet til kapittel 6 endres slik at dette bare regulerer inntak og at det fastsettes ett nytt kapittel 6A om formidling Ansvarssubjektet i videregående opplæring er fylkeskommunen som avgjør hva som eventuelt delegeres Det bør tydeliggjøres hva som er kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt ansvar Om det bør forskriftsfestes hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen skal overføre til fylkeskommunen før inntaket for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter Det er viktig også i denne prosessen at interessene til barna under offentlig omsorg blir ivaretatt.

2 At fylkeskommunene skal fastsette en lokal forskrift om inntak Det er viktig at de lokale forskriftene inneholder alle de lokale bestemmelsene slik at brukerne slipper å måtte sjekke bestemmelser på enda flere steder. Det er imidlertid viktig at elevene blir sikret lik behandling uansett hvilket fylke de tilhører, for eksempel med hensyn til regler om skolevalg. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om fellesbestemmelser (5.3) Forslaget om hvordan fylkeskommunen kan tilby elever på yrkesfaglige utdanningsprogram opplæringsløp som også gir studiekompetanse Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om elever med særlige behov (5.4) Vilkårene for å ha fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram FUG er enig i at søkere med et særlig behov for inntak til ett eller to utdanningsprogram skal ha fortrinnsrett. Vilkåret om spesialundervisning er irrelevant og kan fjernes selv om de fleste i praksis også vil fylle dette vilkåret. Tilfellet der to bestemte utdanningsprogram er aktuelle, er ikke presist nok regulert i 6-16 og Om det er samsvar mellom vilkårene i 6-16 og innholdet i den sakkyndige vurderingen i 6-17 I 6-16 står det i bokstav a til c hva kommunen må redegjøre for. Tilsvarende enkelt må det være mulig å skrive om innholdet i den sakkyndige vurderinga i Slik det står nå, er det mye overlapping i bokstavene a til e. I 6-17 bokstav a er det vist til 6-17 andre ledd, men her skal det kanskje vises til 6-16 andre ledd. At ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den fylkeskommunale PP-tjenesten, men at kommunen i tilmeldingen må sende med vurderinger av elevens behov Flertallet i FUG støtter ikke dette forslaget og foreslår i stedet at ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den kommunale PP-tjenesten. Det er kjennskapen til søkeren som er det mest sentrale, men de to PP-tjenestene bør kunne samarbeide for å ivareta også de andre forholdene.

3 At det innføres en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne FUG støtter innføring av fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne. For endel av disse søkerne vil det aller viktigste være å bli tatt inn til en bestemt skole, f.eks. nærskolen. FUG foreslår derfor at 6-18 endres slik at søkere som oppfyller vilkårene, får rett til inntak ved nærskolen eller en annen særskilt tilrettelagt skole. Det er viktig at bruk av skjønn ikke fører til negativ forskjellsbehandling. Det er også behov for presisering av meningsinnholdet i ordet sterkt. At søkere med enkeltvedtak om utvidet tid gis fortrinnsrett Om søkere med rett til spesialundervisning blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte etter forslaget ved inntak til Vg1 FUG mener at søkere med rett til spesialundervisning blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte etter forslaget ved inntak til Vg1. Om elever med rett til spesialundervisning i tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg2 og Vg3 FUG støtter i utgangspunktet vilkåret om at søkeren har bestått de aktuelle fagene for inntak til Vg2 og Vg3. Med de mulighetene for individuell behandling som ligger i 6-35 og 6-37, er elever med rett til spesialundervisning i tilstrekkelig grad ivaretatt ved inntak til Vg2 og Vg3. Bestemmelsene om inntak av søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven 3-9 FUG støtter disse bestemmelsene. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om minoritetsspråklige søkere (5.5) At vilkårene for å vurdere om søkeren har norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende endres som foreslått Spesielt viktig er at søkerne har tilstrekkelig kompetanse i norsk.

4 At ansvaret for å gjennomføre realkompetansevurdering plasseres hos kommunen Om at deltakere i grunnskoleopplæring for voksne skal kunne ta fag fra videregående opplæring slik som deltidselev som ungdom kan i dag. Økt fleksibilitet er viktig for denne gruppa elever. Om minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 FUG mener minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig ivaretatt ved inntakt til Vg1, Vg2 og Vg3. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om status som heltids- og deltidselever (5.6) Vilkårene for at en fulltidselev skal kunne endre sin status til å bli deltidselev Siden videregående opplæring er en rett og ikke en plikt, må det i stor grad være opp til elevene å bestemme sin status. Fleksibilitet er viktig for å få flest mulig til å gjennomføre og bestå videregående opplæring. Derfor støtter flertallet i FUG ikke de strenge vilkårene for at en fulltidselev skal kunne endre sin status til å bli deltidselev. Vi ber om høringsinstansenes syn på: At fulltidselever tas inn før deltidselever Flertallet i FUG ser ingen grunn til at den ene gruppa skal tas inn før den andre. Deltidselever kan ha et spesielt behov for fleksibilitet, så FUG mener at denne gruppa søkere ikke bør nedprioriteres ved inntak. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om forslag til endringer - inntak til Vg1 (5.7) Forslaget til regulering av inntak etter poeng og individuell behandling til Vg1 FUG støtter forslaget. FUG mener likevel at utregningen av poengsum kun skal baseres på tallkarakterene fra de grunnskolefagene som er fellesfag i videregående opplæring. For hvert av disse fagene bør det utregnes et gjennomsnitt slik at ingen fag med flere karakterer får for stor vekt. I 6-22 bokstav e bør nullverdi erstattes med verdien en siden 1 er den laveste tallkarakteren. FUG ser at bestemmelsene om individuell behandling er nødvendige for at alle søkerne skal få oppfylt sine rettigheter til ett av tre valgte utdanningsprogram.

5 Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om forslag til endringer - inntak til Vg2/Vg3 (5.8) Vilkårene for inntak til Vg2/Vg3 og reglene for gjennomføringen av dette FUG støtter dette, spesielt vilkåret om at søkeren har bestått i alle fag. Det bør for de aller fleste være fullt mulig. Kun søkere som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 kan tas inn til allmennfaglig påbygning på Vg3. FUG støtter strenge vilkår her, men det bør være rom for en individuell vurdering. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om inntak av voksne (5.9) Tydeliggjøringene som foreslås for voksne med rett til videregående opplæring etter 4A-3 FUG støtter disse tydeliggjøringene. At det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved inntak av voksne uten rett etter kapittel 4A FUG støtter disse tydeliggjøringene. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om nytt kapittel 6A om formidling (5.10) På forslag til nytt kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater På om mulighetene for å avtale fleksible opplæringsløp innefor yrkesfaglige utdanningsprogram har blitt tydeligere FUG mener disse mulighetene har blitt tydeligere.

6 Generelle kommentarer Merknader til enkeltbestemmelser Andre kommentarer til forslaget

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1 Private skoler med rett til statstilskudd Fylkesmennene Privatskoleorganisasjonene Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Elevorganisasjonen (EO) Om inntak av elever til private skoler med rett til

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer