Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 15:00

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 19/13 Ledelsesstruktur ved Østbytunet skole 20/13 Høring - revisjon av kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven om inntak og formidling 21/13 Opprettelse av fylkeselevråd 22/13 Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ved de videregående skolene i Akershus 23/13 Budsjettmodell for de videregående skolene - evaluering 24/13 Samhandling kunnskapsmiljøer og videregående skoler 25/13 Orientering om årets søkemønster - opplæringsåret /13 Fremdriftsplan for ny internasjonal strategi og re-etablering av "Internasjonalt forum" 27/13 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap Godkjenning av innkalling og protokoll fra 5. mars Eventuelt Innledningsvis i møtet stiller Elevorganisasjonen til dialogmøte med hovedutvalget.

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Ledelsesstruktur ved Østbytunet skole Innstilling Saken tas til orientering Bakgrunn og saksopplysninger Østbytunet skole er en institusjonsskole for elever som er innlagt ved Østbytunet behandlingsinstitusjon. Skolen har i tillegg to avdelinger som gir opplæring til elever som er innlagt på Akershus universitetssykehus (Ahus) eller ungdomspsykiatrisk klinikk ved samme sted. Ved Østbytunet skole, avdeling Østbytunet er det pr elever og 17 lærerårsverk. I tillegg er det 3,3 årsverk til miljøarbeider. På avdelingen ved Ahus er det varierende elevtall alt etter behovene til pasientene som er innlagt. På denne avdelingen er det 4,4 lærerårsverk. Avdelingen på ungdomspsykiatrisk klinikk har også varierende elevtall og har 5,5 lærerårsverk. Fylkesrådmannen har ønsket å vurdere ledelsesstrukturen ved Østbytunet skole og nedsatte i desember en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere om Østbytunet skole kunne legges inn under en videregående skole. Arbeidsgruppen ble bedt om å utarbeide et forslag til organisering av ledelsen ved Østbytunet skole. Dette innebærer vurdering av ulike modeller samt pedagogiske, administrative og økonomiske konsekvenser av en endring. Dette innebærer ikke en vurdering om hvorvidt opplæringstilbudet skal endres. Elevene og lærerne skal fortsatt være lokalisert der de er. Se vedlegg med innstilling fra arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer: Nina Camilla Steen, AVO (leder), Janne M. M. Håpnes, AVO (sekretær), Morten Ellingsen, AVO, Astrid N. Kjølholdt, HR, Ine-Lill Gabrielsen, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Matz A. Antonsen, hovedtillitsvalgt Skolenes landsforbund.

7 Det ble også nedsatt en referansegruppe. Den har hatt følgende medlemmer: Edvin Johnsen, konstituert rektor ved Østbytunet skole, Rune Grahn, rektor ved Skedsmo videregående skole, Liv Logn, tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, Thomas Warnemünde, tillitsvalgt fra Skolenes landsforbund Det har vært avholdt informasjonsmøte for alle ansatte ved Østbytunet skole. Innstillingen fra arbeidsgruppen ble behandlet i drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte. De hadde ingen innvendinger mot innstillingen fra arbeidsgruppen. Rektor ved Skedsmo og Lørenskog videregående skole har vært på informasjonsmøte med fylkesdirektøren om innstillingen fra arbeidsgruppen Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler å legge Østbytunet skole som avdelinger til to videregående skoler. Fylkesrådmannen foreslår at Østbytunet skole, avdelingene på Ahus og ungdomspsykiatrisk klinikk, legges til Lørenskog videregående skole, og at Østbytunet skole, avdeling Østbytunet legges til Skedsmo videregående skole. Fylkesrådmannen mener forslaget vil føre til bedre kvaliteten på administrative og pedagogiske støtteoppgaver, som vil kunne ivaretas av et større miljø med god kompetanse på områdene. Det fører også til mer effektiv bruk av ressurser enn ved dagens organisering. Forslaget vil føre til økt kapasitet til pedagogisk ledelse, fordi pedagogiske og administrative støtteoppgaver kan flyttes til en videregående skole. Forslaget innebærer at dagens ressursramme videreføres. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Nina Camilla Steen Vedlegg: Innstilling fra Arbeidsgruppen Ledelsesstruktur ved Østbytunet skole

8 SENTRALADMINISTRASJONEN Vurdering av ledelsesstrukturen ved Østbytunet skole - innstilling fra arbeidsgruppen Historikk: Akershus fylkeskommune overtok skoleavdelingen på Sunnaas i I fortsettelsen av denne overtakelsen startet fylkesdirektøren for videregående opplæring i 2010 en gjennomgang av institusjonsskolene og grunnskoleavdelingene i fylket. Det fantes da tre skoler som ikke lå inn under en videregående skoles ledelse Bråten, Solberg og Østbytunet. De resterende fire grunnskoleavdelingene er avdelinger under videregående skoler (Jessheim, Vestby, Nesodden og Holmen). I etterkant av gjennomgangen ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle ha som mandat å gjennomgå skoledriften ved Østbytunet og Bråten skoler. Hovedkonklusjonen til arbeidsgruppen var at det ikke skulle gjennomføres noen organisatoriske endringer ved skolene, men at skolene skulle følges opp videre. Ny arbeidsgruppe og referansegruppe: I juni sa rektor Terje Granås opp sin stilling ved Østbytunet skole. Fylkesdirektøren ville i den sammenheng se på ledelsesstrukturen ved skolen og ønsket en vurdering av om Østbytunet skole kunne legges inn under en videregående skole. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere ulike modeller for en slik endring og presentere konsekvenser av de ulike modellene. Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer: Nina Camilla Steen, AVO (leder) Morten Ellingsen, AVO Astrid N. Kjølholdt, HR Ine-Lill Gabrielsen, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Matz A. Antonsen, hovedtillitsvalgt Skolenes landsforbund Janne M. M. Håpnes, AVO (sekretær) Arbeidsgruppen har hatt fire møter. Det ble også nedsatt en referansegruppe. Den har hatt tre møter og hatt følgende medlemmer: Edvin Johnsen, konstituert rektor ved Østbytunet skole Rune Grahn, rektor ved Skedsmo videregående skole Liv Logn, tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet Thomas Warnemünde, tillitsvalgt fra Skolenes landsforbund Leder Nina Camilla Steen og sekretær Janne Håpnes i arbeidsgruppen har også deltatt på møtene i referansegruppen.

9 Informasjonsmøte: 5. februar 2013 arrangerte fylkesdirektøren informasjonsmøte for alle ansatte ved Østbytunet skole. De ansatte ved skolen ble oppfordret til å kommentere og komme med spørsmål i møtet, eller levere via plasstillitsvalgt i etterkant. Mandat: Arbeidsgruppen er bedt om å utarbeide et forslag til organisering av ledelsen ved Østbytunet skole. Dette innebærer vurdering av ulike modeller samt pedagogiske, administrative og økonomiske konsekvenser av en eventuell endring. Dette innebærer ikke en vurdering om hvorvidt opplæringstilbudet skal endres. Elevene og lærerne skal fortsatt være på Østbytunet. «Mer tid til det som gjelder» Gruppen tok utgangspunkt i prosjektet «Mer tid til det som gjelder». Nedenfor gjør vi kort rede for hovedinnholdet i prosjektet. Det ble i 2011 satt i gang et prosjekt som hadde som oppgave å se på tid til ledelse i fylkeskommunens skoler. I leverte deltakerne i prosjektet en rapport som heter «Mer tid til det som gjelder.». Målet var å rydde i oppgavene til skolelederne slik at kapasiteten hos skoleledere til å lede kjernevirksomheten ble økt. Det ble i prosjektet utviklet modeller for kvalitet og kapasitet i ledelse. Dette skulle frigjøre tid fra administrative oppgaver til pedagogisk ledelse. Prosjektet kom med forslag til standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole. Prosjektet beskriver tre store oppgaveområder underlagt rektor: 1. Pedagogiske støtteoppgaver: Eksamen, Heldagsprøver, Vitnemål, Inntak, Timeplan, Fag og timefordeling, Undersøkelser, Elevsaker (enkeltvedtak). 2. Pedagogisk kjernevirksomhet: Undervisning, Fagutvikling, Faglig samarbeid, Ped.metode, Elevmedvirkning, Elevvurdering, Elevsaker, Kompetanseutvikling lærere, Samarbeid skole/hjem. 3. Administrative støtteoppgaver: Økonomi, Rapportering, Personalforvaltning/HMS, Innkjøp, Drift og vedlikehold/renhold, Dokumentasjon og arkiv, Administrasjon, IKT, Informasjon, Markedsføring. Arbeidsgruppens vurdering: Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i oppgaveområdene i «Mer tid til det som gjelder» og vurdert disse opp mot ulike modeller for organisering av ledelsen ved Østbytunet skole. 1. Pedagogiske støtteoppgaver er ikke av stort omfang ved skolen. Elevene er for en stor del yngre grunnskoleelever der oppgavene knyttet til eksamen, heldagsprøver og vitnemål er relativt få. Når det gjelder oppgaver som inntak, fag- og timefordeling og elevsaker er dette mer omfattende. 2

10 2. De administrative støtteoppgavene er en utfordring å håndtere på en liten skole med få personer i ledelsen. Mange oppgaver gjøres sjelden, og dermed opparbeides ikke tilstrekkelig kompetanse og effektivitet. I en ny ledelsesmodell blir det derfor viktig å sikre kvalitet på tjenestetilbud ved å profesjonalisere administrative støtteoppgaver. 3. Dette vil frigjøre tid til de pedagogiske kjerneoppgavene som nå får for liten tid, fordi rektor har mange administrative oppgaver. Arbeidsgruppa støtter konklusjonen i prosjektet «Mer tid til det som gjelder», og mener at Østbytunet også bør organiseres slik at det blir mer tid for leder til pedagogisk kjernevirksomhet. Den pedagogiske ledelsen må ha en sterk lokal tilhørighet. Administrative støtteoppgaver kan gis en bedre kvalitet ved at personer med denne kompetansen har ansvar for disse. Erfaringsinnhenting fra to rektorer: Det er innhentet informasjon fra Terje Granås, tidligere rektor ved Østbytunet skole og rektor ved Vestby videregående skole, Per Hedum. Disse har svart på ferdig utarbeidede spørsmål. Per Hedum svarte skriftlig og Terje Granås ga svar i et møte. Informasjon som kom frem fra disse er forsøkt strukturert ut fra modellen i prosjektet «Mer tid til det som gjelder». 1. Pedagogiske støtteoppgaver: Grunnskoleavdelingen på Vestby vgs er selvgående på dette punkt, men det pedagogiske utviklingsarbeidet og kompetanseutviklingen blir ivaretatt i et samarbeid mellom rektor på Vestby vgs og avdelingsleder på grunnskoleavdelingen. Ved Østbytunet er det mindre omfang blant annet pga unge elever eller elever som er fritatt for karakter. Tidligere rektor ved Østbytunet vurderte det som krevende å implementere nye pedagogiske føringer uten lederstøtte utenfor skolen. Pedagogisk samarbeid på grunnskolenivå må imidlertid etableres med andre enn partnere på videregående skoles nivå. 2. Pedagogisk kjernevirksomhet: Kjernevirksomheten blir ivaretatt lokalt i begge virksomheter. Begge informanter gir beskrivelser av krevende elever som har behov for tett oppfølging. Kjernevirksomheten blir begge steder ivaretatt i ulike fora for samarbeid, internt og eksternt. Både Østbytunet skole med sine tre avdelinger og grunnskoleavdelingen ved Vestby vgs er relativt autonome enheter. Tidligere rektor ved Østbytunet skole så muligheter for et tettere pedagogisk samarbeid for avdeling UK og sykehusskolen med for eksempel Lørenskog vgs. 3. Administrative støtteoppgaver: Administrative støtteoppgaver ble kommentert på følgende måte. Rektor Vestby svarte slik: «Her drar grunnskolen stor nytte av å kunne benytte eksisterende kompetanse og systemer på hovedskolen». For Østbytunet sin del ble disse oppgavene sett på som krevende og det ble brukt unødvendig mye tid på disse. Frekvens på arbeidsoppgavene er lav, og det var derfor vanskelig å bygge kompetanse. 3

11 Oppsummering med fokus på Østbytunet skole: I det følgende har vi tatt utgangspunkt i den tredeling som kommer frem i rapporten «Mer tid til det som gjelder». 1. Pedagogisk kjernevirksomhet: Undervisning, Fagutvikling, Faglig samarbeid, Pedagogiske metoder, Elevmedvirkning, Elevvurdering, Elevsaker, Kompetanseutvikling lærere, Samarbeid skole/hjem. Det ble tidlig klart at det var behov for å ha en ansvarlig operativ leder på Østbytunet skole med fysisk lokalisering der for å ivareta alle løpende oppgaver/vurderinger og bestemmelser knyttet til hver enkelt elevs undervisning og oppfølging. Det krever ledelsesansvar og at vedkommende er til stede ved skolen. 2. Pedagogiske støtteoppgaver: Eksamen, Heldagsprøver, Vitnemål, Inntak, Timeplan, Fag og timefordeling, Undersøkelser, Elevsaker (enkeltvedtak). Pedagogiske støtteoppgaver er ikke av stort omfang ved skolen. Det kan føre til at det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på endringer og regelverk. I så måte vil det å knyttes til en hovedskole kunne bli en avlastning for rektor. 3. Administrative støtteoppgaver: Økonomi, Rapportering, Personalforvaltning/HMS, Innkjøp, Drift og vedlikehold/renhold, Dokumentasjon og arkiv, Administrasjon, IKT, Informasjon, Markedsføring. De administrative støtteoppgavene er en utfordring å håndtere på en liten skole med få personer i ledelsen. I en ny ledelsesmodell blir det derfor viktig å sikre kvalitet på tjenestetilbudet innenfor disse områdene ved å profesjonalisere administrative støtteoppgaver. Dette kan gjøres ved at slike oppgaver flyttes til en hovedskole. Ledelse i skoler med flere avdelinger Arbeidsgruppen har drøftet utfordringer knyttet til lederskap ved skoler med flere avdelinger. Dette er gjort med utgangspunkt i et brev fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmannen i Oppland. Skolebyggsituasjonen på Østbytunet: I følge opplæringsloven skal lokaler bli stilt til rådighet av institusjon jf. opplæringsloven 13-3a: "Dersom opplæringa skjer i institusjonen, skal institusjonen sørgje for nødvendige lokale til formålet." AVO har kontakt med skolen for å avklare om skolen har «nødvendige lokale(r) til formålet». Norske kvinners sanitetsforening er eier av skolebygget. Det er gjennomført befaring av skoleanlegg med rektor og representanter fra AVO. 4

12 Plan videre er: - skolen avklarer ønske om omdisponeringer av lokaler (garderobe og dusjanlegg) - AVO tar kontakt med eiendomsforetaket med tanke på vedlikeholdsplan og standardkrav på vedlikehold. - AVO avklarer evt. bruk av innleid kompetanse mht. bygningsmessige endringer. - Skolen og fylkesadministrasjon etablerer vedlikeholdsplan med eier. Arbeidsgruppen ser tre alternativer som mulige når fremtidig lederstruktur skal vurderes: 1. Beholde strukturen slik den er i dag 2. Flytte hele Østbytunet skole som en avdeling under en videregående skole Dette forslaget innebærer at hele Østbytunet skole flyttes som en avdeling under en videregående skole. En slik modell vil sikre at de administrative støtteoppgavene blir ivaretatt av en større enhet/skole som har flere med kompetanse på de ulike områdene en skole skal dekke. Ved en slik ledelsesmodell sikres kvalitet på tjenestetilbud innenfor disse områdene ved å profesjonalisere administrative støtteoppgaver. Dette vil igjen føre til mer tid for ledelsen til den pedagogiske kjernevirksomheten og oppfølging av elever og lærere. 5

13 3. Dele Østbytunet skole og legge en avdeling under en videregående skole og to avdelinger under en annen videregående skole Dette er et forslag som kom fra lærerne ved Østbytunet skole (avd. UK og sykehusskolen). De opplever å ha mye til felles med hverandre og ønsker å ligge under samme videregående skole. De ser det også som positivt at skolen får en forankring ved en videregående skole. Ved en slik modell tenker arbeidsgruppen at Østbytunet skole beholder 1.5 årsverk til ledelse, mens UK og sykehusskoolen får 0,5 årsverk til ledelse. Det kom frem i referansegruppen at det er lite sannsynlig at hovedskolen vil trenge noe ytterligere ressurser for å ivareta de oppgaver de måtte få, da dette er av et lite omfang. Her er modellen for den skolen som overtar Østbytunet skole avdeling Østbytunet: Her kommer modellen for den skolen som overtar avdelingene UK og sykehusskolen: 6

14 Konklusjon og anbefaling: Arbeidsgruppen går inn for alternativ tre. Forslaget vil føre til økt kapasitet til pedagogisk ledelse fordi pedagogiske og administrative støtteoppgaver kan flyttes til en videregående skole. Arbeidsgruppen mener at det kan bedre kvaliteten av den pedagogiske ledelsen ved å legge de administrative og pedagogiske støtteoppgavene til et større miljø for både å sikre kvaliteten og frigjøre kapasitet hos rektor til pedagogisk ledelse. Dette sikrer kompetanse og effektiv bruk av ressurser mot dagens organisering hvor mye av dette ligger hos rektor. Lærerne ved avdelingene UK og sykehusskolen ved Østbytunet skole har selv foreslått at de legges under en videregående skole som ikke nødvendigvis er den samme som avdelingen på selv Østbytunet. Det forutsetter at de legges inn under en skole i nærheten slik at lærerkreftene kan brukes begge steder ved behov. De ser fordeler ved å ligge under en videregående skole siden flere av elevene er i samme aldersgruppe som elever i vgs. De har allerede benyttet Lørenskog videregående skole, og sett nytten av at det er gangavstand. De ser positivt på å ha en egen avdelingsleder med teamledere på hvert undervisningssted. Ved å dele Østbytunet skole mellom to videregående skoler blir ikke merbelastningen så stor på noen av de videregående skolene. Vi vil forslå at Østbytunet skole avdelingene sykehusskolen og UK legges under Lørenskog videregående skole, og at Østbytunet skole avdeling Østbytunet legges under Skedsmo videregående skole. Arbeidsgruppens forslag innebærer at dagens ressursramme videreføres. På denne måten vil Østbytunet skoles totale drift ivaretas på en god måte både for elevene, lærerne, ledelsen og skoleeier. 7

15 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 20/13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /13 Yrkesopplæringsnemnda Høring - revisjon av kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven om inntak og formidling Innstilling 1. Forslaget om at ansvaret for å skrive sakkyndig vurdering for elever fra grunnskolen i forbindelse med særskilt søknad om videregående opplæring overføres fra den kommunale PP tjenesten til den fylkeskommunale PP tjenesten, støttes ikke. 2. Forslaget i ny 6-32 er for generell. At det gis en generell fortrinnsrett til søkere med utvidet rett etter opplæringsloven 3-1 femte ledd, som har brukt lengre tid på tidligere trinn, støttes ikke. 3. Fylkesrådmannen støtter foreslått 6-28 med forbehold om at denne bestemmelsen ikke gjelder søkere som gjør omvalg jf. opplæringsloven 3 1, fjerde ledd 4. Fylkesrådmannen støtter ikke bestemmelsen i 6-47 som sier at «vaksne kan søkje om inntak til videregåande opplæring uavhengig av fristene i Fylkesrådmannen mener det bør stilles krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring Sammendrag Utdanningsdirektoratet har sendt ut på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Bestemmelsen regulerer både inntak til videregående opplæring i skole, formidling av lærlinger og lærekandidater og inntak av voksne til videregående opplæring. Bakgrunnen for oppdraget er at det har vært ulik tolking og praktisering av bestemmelsene i kapittelet mellom fylkene, særlig når det gjelder inntak av søkere med spesielle behov. Det foreslås både strukturelle, språklige og innholdsmessige endringer for å gjøre bestemmelsene mer forståelige og lettere å praktisere. Det tas sikte på at endringene blir vedtatt fra og trer i kraft fra Det første inntaket som vil bli regulert av den nye forskriften er inntaket til skoleåret Høringsfristen er 25. april. Svaret på høringen er bedt sendt inn på et elektronisk høringsskjema på direktoratets nettside.

16 Saksutredning Side 2 av 17 Innledningsvis foreligger en kort redegjørelse av direktoratets forslag til endringer. Deretter følger en drøfting av de problemstillinger direktoratet har bedt fylkesrådmannen uttale seg om i det elektroniske svarskjemaet. Direktoratet har lagt opp til en vid høring. De videregående skolene er selvstendige høringsinstanser. Fylkesrådmannen har allikevel bedt de videregående skolene om innspill til høringsuttalelsen. Det er også innhentet innspill fra Veiledningssentrene i fylket, Disse innspillene er tatt inn i høringssvaret. Selve høringsbrevet fra direktoratet med tre vedlegg, ligger som vedlegg til saken. Direktoratets presiseringer er i stor grad i tråd med gjeldende inntaksreglement for Akershus fylkeskommune. I innstillingen refereres det kun til endringer fylkesrådmannen ikke støtter eller har forbehold knyttet til støtten av det foreslåtte tiltaket. Forslag som ikke er nevnt vurderes som gode og gis tilslutning. Bakgrunn og saksopplysninger Utdanningsdirektoratet ble i brev av bedt av Kunnskapsdepartementet om å revidere bestemmelsene om inntak til videregående opplæring. Direktoratet ble særlig bedt om å utforme klare og brukervennlige bestemmelser og spesielt å se på om elever med spesielle behov ivaretas tilfredsstillende. Det er svært ulik forståelse og praktisering av kapittel 6 i fylkene, særlig når det gjelder inntak av elever med behov for spesialundervisning. Inntaksstatistikkene fra landets fylker viser stor variasjon i antall søkere som tas inn til videregående opplæring utenom poenginntaket. En revidering av forskriften skal derfor blant annet bidra til å sikre lik rett til utdanning for alle uansett hvor i landet man bor. Gjeldende rett Inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Kapitlet regulerer det ordinære inntaket til Vg1, Vg2 og Vg3 og inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 av søkere med omfattende behov for spesialundervisning som på grunnlag av sakkyndig vurdering skal tas inn utenom. poengberegning. Kapittelet regulerer også inntak av voksne, inntak av tegnspråklige søkere med rett etter opplæringslovens 3-9 og formidling av lærlinger og lærekandidater. Inntak til Vg1 Jf. opplæringsloven 3-1 første ledd har alle søkere med rett til videregående opplæring rett til å komme inn på ett av tre valgte utdanningsprogram på Vg1. Vilkårene for inntak er fastsatt i forskriften 6-9 og Søkerne må ha lovlig opphold i landet. Inntakskravet er gjennomgått norsk grunnskole, allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller å ha kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole, å være skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven 2-1 fjerde ledd eller ha tilsvarende realkompetanse, jf Hovedregelen er at alle søkere skal tas inn etter en poengsum utregnet på grunnlag av karakterene fra grunnskolen. Søkere uten vurdering med karakter eller som mangler minst halvparten av karakterene fra grunnskolen, tas inn etter en individuell vurdering. Elever med rett til spesialundervisning kan tas inn til et særskilt prioritert utdanningsprogram dersom dette er i samsvar med sakkyndig vurdering fra PPT i grunnskolen jf til Disse søkerne tas inn før de andre søkerne utenom poenginntaket.

17 Side 3 Inntak til VG2 og Vg3 Søkere med ungdomsrett har krav på et programområde på Vg2/ Vg3 som bygger videre på det utdanningsprogrammet/ programområdet de har på Vg1 /Vg2. Vilkårene for inntak er at søker har bestått de fag det blir bygget videre på i Vg2/ Vg3, eller har et enkeltvedtak fra avgivende skole om de har kunnskap til å gå videre til neste nivå. Søkere med behov for spesialundervisning som ikke har vurdering med karakterer fra Vg1 skal tas inn individuelt. Inntak av voksne Inntak av voksne er regulert i forskriftens 6-27 og Hovedregelen er at søkerne skal tas inn til et tilbud spesielt organisert for voksne. Søkere som har fyller 25 år i løpet av søknadsåret og som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til voksenopplæring. En voksen søker kan søke tilbud tilrettelagt for ungdom, men prioriteres etter ungdom med rett etter opplæringsloven 3-1, Jf. forskrift til opplæringsloven 6-28 annet ledd. Utdanningsdirektoratets forslag til endringer i kapittel 6 Forslaget til revidert kapittel 6 er utarbeidet innenfor de rammene som er fastsatt i opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet. En rekke bestemmelser i opplæringsloven begrenser hva som kan fastsettes i kapittel 6. Direktoratet foreslår endringer både i strukturen til kapittelet samt innholdsmessige endringer. Endring i struktur Direktoratet foreslår en tydeligere strukturering av kapittel 6 hvor fellesbestemmelsene som gjelder for alle, samles i starten av kapittelet. Resten av kapitlet struktureres etter nivå: Inntak til Vg1 Inntak til Vg2 og Vg3 Inntak til samiske skoler og knutepunktskoler Inntak av voksne Det foreslås et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Innholdsmessige endringer Direktoratet foreslår innholdsmessige endringer som innebærer både endringer av gjeldende bestemmelser og tydeligere presisering av bestemmelser som er i tråd med gjeldende forskrift ved innføring av noen nye språklige begreper og endring av formuleringer. De innholdsmessige endringene kan oppsummeres slik: 1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere

18 Side 4 av Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 4. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater 1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter Forslaget til nytt kapittel 6 skal avklare ansvaret for de ulike oppgavene i tilknytning til inntaket. Det er i dag ofte uklart hvilke oppgaver som er lagt til fylkeskommunen eller direkte til rektor, og hva som er et kommunalt ansvar og hva som er et fylkeskommunalt. Direktoratet mener at det følger av opplæringsloven 13 3 at det er fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring. Når det gjelder inntak, skal ansvaret gjennomgående plasseres hos fylkeskommunen. Det er fylkeskommunens ansvar å komme frem til en hensiktsmessig arbeidsfordeling og avgjøre hvilke oppgaver som skal utføres av fylkeskommunen selv og hvilke oppgavene som kan delegeres til rektor. Det forskriftsfestes hvilken informasjon som kan overføres fra kommunene til fylkeskommunene i forbindelse med inntak til videregående opplæring. I forlaget til endring av forskriften 6-3 legger direktoratet opp til forskriftsfesting av overføring av følgende opplysninger: Fødselsnummer Halvårsvurderingene med karakter til jul på 10. trinn for den enkelte elev Sluttvurderingene til alle elever, også de som ikke søker Navn og fødselsnummer til elever med sterkt nedsatt funksjonsevne Navn og fødselsnummer til elever som skal utredes for mulig søknad til særskilt utdanningsprogram Videre legger direktoratet opp til at for innhenting av opplysninger ut over dette må kommunene vurdere om det må innhentes samtykke fra eleven eller foreldrene. Fylkeskommunen skal ha lokal forskrift for inntak. Forskriften skal inneholde regler om hvordan inntaket skal gjennomføres lokalt, f. eks inntak til enkelte ferdighetsbaserte tilbud. 2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Antall inntatte til et særskilt utdanningsprogram varierer mye mellom fylkene. Det er derfor et behov for å tydeliggjøre hvem som har rett til dette. I utgangspunktet har alle søkere med ungdomsrett rett til ett av tre valgte utdanningsprogram. Av hensyn til rettssikkerheten til søkere med rett til videregående opplæring, skal det derfor tungtveiende grunner til for at en søker blir

19 Side 5 tatt inn til et særskilt utdanningsprogram. Disse søkerne tas inn utenom poengberegning og før andre søkere. Fortrinnsrett og særskilt utdanningsprogram Direktoratet gjeninnfører begrepet fortrinnsrett som ble brukt inntil Reform Dette gjøres for å tydeliggjøre rettsvirkningene av et fortrinn og hvilke søkere som har rett til et fortrinn i inntaket. Begrepet særskilt prioritert utdanningsprogram foreslås endret til særskilt utdanningsprogram for å bruke det samme begrepet som i opplæringsloven 3-1. Hvem kan tas inn med fortrinnsrett til Vg1 Det foreslås fire grupper søkere som gis fortrinn, noe som innebærer at de tas inn før de andre søkerne. Dette gjelder: og fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid på Vg1 Det er kun søkere med rett til inntak til særskilt utdanningsprogram som har rett til inntak på ett spesielt utdanningsprogram på Vg1. De øvrige søkerne med fortrinnsrett skal sikres inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram i likhet med andre søkere, men skal tas inn tidligere for å sikre deres rettigheter når det gjelder tilrettelegging og behov for å gå på en spesiell skole tilpasset søkers behov. Fortrinnsrett for søkere med rett til inntak til særskilt utdanningsprogram Direktoratet mener at det bør tydeliggjøres at rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram er for de som på grunn av sine vansker, har et så stort behov for å tas inn til ett eller to av utdanningsprogrammene, at de ikke ivaretas gjennom at søker har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. 3-1 sjette ledd første punktum. Listen over vansker i gjeldende 6-20, som kan gi rett til særskilt inntak, tas bort. Kravet er at søker har et omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for søknaden. Det er ikke noe krav til diagnose, men det bør foretas skjønnsmessig vurdering av om søkeren har et særlig behov. Det særlige behovet knyttes til at vanskene til søkeren gjør at valg av utdanningsprogram har stor betydning for søkerens mulighet til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Vurderingstemaet er ikke lenger knyttet til om søkeren bare mestrer ett utdanningsprogram. Vurderingen vil nå være knyttet til søkerens muligheter for å fullføre videregående opplæring, altså et fremtidsrettet perspektiv. Disse søkerne skal tas inn før det ordinære inntaket til et særskilt utdanningsprogram. Det foreslås at ansvaret for den sakkyndige vurderingen legges til den fylkeskommunale PPtjenesten. Det fastsettes saksbehandlingskrav som skal sikre at kommunens kjennskap til eleven overføres fylkeskommunen. Fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne Fortrinnsrett innebærer at søker tas inn til ett av tre utdanningsprogram før det ordinære inntaket. Dersom det er behov for det, tas søker inn til en skole som best tilfredsstiller de tilretteleggingsbehovene eleven har. Disse søkerne har ofte ikke behov for et særskilt

20 Side 6 av 17 utdanningsprogram, men det er nødvendig at søker tas inn på et tidlig tidspunkt. Dette gjør det mulig å ivareta søkers tilretteleggingsbehov på en forsvarlig måte slik at søker kan få mest mulig utbytte av opplæringen Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk Disse søkerne tas inn før det ordinære inntaket for å sikre dem nødvendig tilrettelegging. Fortrinnsrett for søkere med enkeltvedtak om utvidet tid Søkere med vedtak om utvidet tid på Vg1 etter opplæringslovens 3-1 femte ledd sikres inntak på et opplæringstilbud som bygger videre på den opplæringen de har hatt. Dette gjelder søkere som har behov for flere år på Vg1. Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt jf Dette er en bestemmelse som i følge direktoratets merknader skal omfatte svært få søkere. Det skal være en bestemmelse som kan brukes dersom det er tungtveiende grunner som taler for at søker for eksempel må plasseres på en bestemt skole. Eksempler på søkere som omfattes av denne bestemmelsen, er søkere som bor på barnevernsinstitusjon eller i fosterhjem, søkere som kan dokumentere psykiske problemer, har omsorgsansvar, er langvarig alvorlig syk etc. Inntak av minoritetsspråklige søkere til Vg1 Det foreslås endringer i hvordan det skal vurderes om en søker har kunnskaper tilsvarende norsk grunnskole. Kravene til realkompetansevurderingen foreslås knyttet til de kravene som stilles for å få utferdiget vitnemål i grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven 4 A-1 og forskriftens 4-33 og Dette innebærer at søkeren skal realkompetansevurderes i fagene norsk, engelsk, matematikk og to av fagene: samfunnsfag, naturfag eller religion, livssyn og etikk (RLE). Søkerens realkompetanse må tilsvare minst karakteren 2 vurdert etter kompetansemålene på 10. trinn i læreplanen for de aktuelle fagene. Dette gjelder også i fagene norsk og engelsk. Direktoratet foreslår at ansvaret for å vurdere de minoritetsspråklige søkernes realkompetanse, plasseres hos kommunene. Dersom søkeren ikke oppfyller vilkåret, har vedkommende rett til grunnskoleopplæring, og kommunen bør ta tak i dette. Dette vil også bidra til å bygge opp under oppgavefordelingen i grunnopplæringen. Det stilles fortsatt ikke krav til norskkunnskaper ved inntak til videregående opplæring. 3. Tydeligere vilkår for inntak til vg2 og vg3 Vilkår for inntak til Vg2 og VG 3 er i gjeldende forskrift at søker har bestått fag det bygges videre på i Vg2 / Vg3. Dette foreslås endret i den reviderte forskriften 6-29 til å gjelde alle fag, både halvårsvurdering, standpunktkarakterer og eventuelt eksamen. Fylkeskommunene kan også flytte opp elever til neste nivå som ikke har bestått alle fag, dersom fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering mener søker har faglige forutsetninger for å bli tatt inn som fulltidselev til neste nivå, jf

21 Side 7 Fortrinnsrett til Vg2 og Vg3 Søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter 3-9 har fortrinnsrett ved inntak til vg2 og Vg3,jf Søkere med vedtak om utvidet tid kan også ha fortrinn, jf Disse søkerne behandles individuelt og tas inn før det ordinære inntaket. Hva disse søkerne skal tas inn til, skal fremgå av vedtaket om utvidet tid. Dersom de trenger flere år på samme nivå, skal de tas inn til samme skole dersom søker ønsker det. Søker som av andre særlige grunner må behandles individuelt ved inntak til Vg2 eller Vg3. Denne tilsvarer 6-27 ved inntak til Vg1. Direktoratet ber også om høringsinstansenes syn på om det er nødvendig med endrede krav til inntak til Vg3 påbygging. Det er ikke foreslått noen endringer av dette inntaket foreløpig. 4. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever Direktoratet foreslår å endre begrepet heltidselev til fulltidselev for å klarere skillet mellom elever som følger alle fag og elever som tar delkurs. Det foreslås en presisering i 6-6 at det er fylkeskommunene som skal avgjøre om en elev får endret sin status fra fulltidselev til deltidselev. Det er bare i særlige tilfelle fylkeskommunen kan innvilge en slik søknad. Denne endringen gjør at elever ikke uten videre kan melde seg av fag for å ta fagene som privatist for å i håp om å få en god karakter på en enklere måte f. eks i kroppsøving Inntak av deltidselever Deltidselever skal tas inn etter fulltidselever. Deltidselever kan tas inn der fylkeskommunen har kapasitet. Søkere som allerede har bestått et fag, skal ikke tas inn som deltidselev i dette faget. Disse har brukt opp retten sin til videregående opplæring på dette nivået. Dersom disse ønsker å forbedre en sluttvurdering, må de melde seg opp til eksamen som privatist, jf Søkere som har fått karakteren 1 i et fag, kan tas inn. 5. Tydeligere regler for inntak av voksne Det presiseres hvem som har voksenrett og innholdet i denne retten. Kravene til realkompetansevurderingen foreslås regulert i en egen bestemmelse, Ny 6-47 stiller krav til saksbehandlingen. Voksne kan søke om videregående opplæring uavhengig av fristene i Fylkeskommunen kan ikke ha ventelister og skal gi et tilbud innen rimelig tid. 6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater Nytt kapittel 6A omhandler formidling av lærlinger og lærekandidater. Det foreslås også en forskriftsfestet plikt til lokal forskrift om formidling. Kapittelet skal tydeliggjøre søkernes rett til videregående opplæring. Det er store forskjeller mellom fylkeskommunene og de ulike utdanningsprogrammene når det gjelder antall søkere som er formidlet til læreplass. Søkere til læreplass har rett til Vg3 i skole dersom fylkeskommunen ikke klarer å formidle dem. Det tydeliggjøres at disse søkerne også må oppfylle vilkårene for inntak jf om inntak til Vg2/ Vg3 med krav til bestått i alle fag. Mulighetene for å avtale fleksible opplæringsløp innenfor

22 yrkesfaglige utdanningsprogram etter ny 6A-6 er noe tydeligere enn eksisterende 6-40 i forskriften. Side 8 av 17 Nedenfor følger direktoratets spørsmål og Fylkesrådmannens høringsuttalelser. Spørsmålene er delt inn etter hovedområder etter samme disposisjon som forskriften. Direktoratet har bedt høringsinstansene sende inn høringsuttalelsene på et elektronisk svarskjema. Høringsuttalelsene vil settes inn i det elektroniske svarskjemaet etter den politiske behandlingen av forslaget. Spørsmål til høringsinstansene til overordnede forslag (5.2) Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: At virkeområdet til kapittel 6 endres slik at dette bare regulerer inntak og at det fastsettes ett nytt kapittel 6A om formidling Akershus fylkeskommune støtter dette forslaget. Dette tydeliggjør at inntak til videregående skole og formidling av lærlinger/lærekandidater er to ulike prosesser hvor søknadene krever ulik saksbehandling og oppfølging. Det tydeliggjør også søkernes rettigheter Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Ansvarssubjektet i videregående opplæring er fylkeskommunen som avgjør hva som eventuelt delegeres For å sikre lik behandling av alle søkere til videregående opplæring, er det viktig at fylkeskommunen har et overordnet ansvar for alle oppgaver er tilknyttet inntak. Vi støtter derfor forslaget. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Det bør tydeliggjøres hva som er kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt ansvar Vi mener at tydeliggjøring av ansvarsfordelingen mellom kommunen og fylkeskommunen i forbindelse med inntak er viktig for å gjøre det enklere for søkerne å vite hvor ansvaret ligger. Dette vil bidra til at det blir lettere for søkerne å vite hvor de skal henvende seg for å få oppfylt sine rettigheter. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Om det bør forskriftsfestes hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen skal overføre til fylkeskommunen før inntaket for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter Utdanningsdirektoratet påpekte på informasjonsmøtet vedrørende høringen, at dette punktet kun gjelder informasjon som er nødvendig for å sikre at søkerne blir riktig ivaretatt i selve inntaket til videregående opplæring. Akershus fylkeskommune støtter at dette forskriftsfestes. I de senere årene har utdanningsmyndighetene i økende grad signalisert hvor viktig det er å skape god sammenheng i det 13-årige opplæringsløpet generelt og ha robuste rutiner for informasjonsoverføringer i overgangene spesielt for å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring. Særlig er informasjonsflyten i overgangen mellom grunnskole og videregående skole kritisk for at elevene skal få en så god og tilpasset skolestart i videregående som mulig. Vi

23 Side 9 savner derfor en forskriftsfesting av ansvaret for å overføre den type informasjon fra grunnskolen til videregående skole. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: At fylkeskommunene skal fastsette en lokal forskrift om inntak Akershus fylkeskommune støtter dette forslaget. Akershus fylkeskommune var i gang med å utarbeide lokale forskrifter for inntak, da det ble kjent at utdanningsdirektoratet skulle revidere kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven. Arbeidet ble derfor utsatt i påvente av den planlagte revideringen og vil gjenopptas når dette er avsluttet. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om fellesbestemmelser (5.3) Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Forslaget om hvordan fylkeskommunen kan tilby elever på yrkesfaglige utdanningsprogram opplæringsløp som også gir studiekompetanse Akershus fylkeskommune har allerede opprettet tilbud etter denne modellen og støtter forslaget. Antall søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram har gått ned de senere år, samtidig som etterspørselen etter faglært arbeidskraft er økende. Vi mener at et tilbud som gir både yrkes- og studiekompetanse kan bidra til at flere velger et yrkesfaglig løp. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om elever med særlige behov (5.4) Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Vilkårene for å ha fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram Vi støtter forslaget til ny tittel på bestemmelsen, der det tydeliggjøres at det dreier seg om å få et fortrinn ved inntak. Når det gjelder innholdet i bestemmelsen, ser vi det som positivt at det stilles krav om at det må godtgjøres at søkerens vansker gjør at valg av utdanningsprogram har stor betydning for mulighetene til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Vi mener det er riktig at et fremtidsrettet perspektiv legges til grunn for vurderingen av om søkeren har behov for inntak på et særskilt utdanningsprogram. Vi mener også det er bra at det understrekes i kommentarene til 6-16 at søkeren må ha et omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for søknaden, og at det vil være relativt få søkere som omfattes av denne bestemmelsen. Vi er enige i at det skal gode grunner til for å gi en søker et fortrinn utover retten til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogrammer. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Om det er samsvar mellom vilkårene i 6-16 og innholdet i den sakkyndige vurderingen i 6-17 Slik vi vurderer det, er det godt samsvar.

24 Side 10 av 17 Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: At ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den fylkeskommunale PPtjenesten, men at kommunen i tilmeldingen må sende med vurderinger av elevens behov Vi mener at dagens ordning med at det er den kommunale PP-tjeneste som skriver den sakkyndige vurderingen, er en bedre ordning. Søkere som kommer fra grunnskolen, er et kommunalt ansvar ved innsøkingen, og det er den kommunale PP-tjenesten som kjenner eleven. Kjennskap til eleven og dennes forutsetninger er etter vår oppfatning viktigere enn kjennskap til videregående opplæring, utover det vi må forvente at kommunal PP-tjeneste har. Fylkeskommunal PP-tjeneste bør imidlertid ha en veiledende rolle i forbindelse med innsøkingen, men ikke være ansvarlig for å skrive den sakkyndige vurderingen. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: At det innføres en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne Vi støtter forslaget om at det gjeninnføres en fortrinnsrett for elever med rett til spesialundervisning som har sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne. Vi legger imidlertid til grunn at ordningen er tenkt å gjelde søkere som er psykisk utviklingshemmede eller multifunksjonshemmede. Dette er søkere som vil kreve så stor grad av tilrettelegging at det er behov for at inntaket avklares i løpet av våren. Vi mener det bør presiseres tydeligere i bestemmelsen hvilke søkere den er tenkt å gjelde for. Begrepet sterkt nedsatt psykisk funksjonsevne kan oppfattes som å gjelde søkere med store psykiske vansker. Denne gruppens behov og rettigheter bør ivaretas gjennom andre bestemmelser i inntaksforskriften. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: At søkere med enkeltvedtak om utvidet tid gis fortrinnsrett Vi ser det som positivt at det fastsettes en bestemmelse om fortrinnsrett for elever som har enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven 3-1 femte ledd, og som trenger flere år på Vg1. Når det gjelder inntak til Vg2/Vg3, mener vi at den foreslåtte bestemmelsen i 6-32 er for generell. Vi kan ikke se at det er grunnlag for at alle søkere med vedtak om utvidet tid etter opplæringsloven 3-1 femte ledd skal tas inn til Vg2/Vg3 etter en individuell vurdering før inntaket etter poeng. I merknadene til 6-32 påpekes det at det vil kunne være flere ulike typer søknader på grunnlag av innholdet i vedtaket om utvidet tid. Det vil være de som oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3, men har brukt lengre tid på tidligere trinn, dernest de som etter en individuell vurdering oppfyller vilkårene for å flyttes opp til neste nivå og de som har gått ett eller flere år på Vg2 eller Vg3, og som trenger flere år på dette nivået. Som det også påpekes i merknadene, tilsvarer den siste gruppen de som det er forslått å gi fortrinnsrett ved inntak til Vg1 etter 6-20, og vi er enige i at disse bør gis en fortrinnsrett, slik at de sikres å få fortsette den påbegynte opplæringen ved samme skole. Vi er imidlertid ikke enige i at det det gis en generell fortrinnsrett til søkere med utvidet rett etter opplæringsloven 3-1 femte ledd, som har brukt lengre tid på tidligere trinn.

25 Side 11 Vi ser at det kan være søkere i denne gruppen som har et helt spesielt behov for å få fortsette på et bestemt programområde og/eller på samme skole, men vi mener at de det gjelder, bør kunne ivaretas gjennom en av de andre bestemmelsene som gjelder inntak etter individuell vurdering til Vg2/Vg3. Disse åpner for å ivareta både søkere som mangler karakterer i flere fag på bakgrunn av vedtak om spesialundervisning ( 6-35), søkere som i utgangspunktet ikke fyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 fordi de ikke har bestått ett eller flere fag ( 6-37) og søkere som av andre særlige grunner bør behandles individuelt ( 6-38). På bakgrunn av dette mener det bør kunne vurderes å utforme 6-32 på samme måte som Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Om søkere med rett til spesialundervisning blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte etter forslaget ved inntak til Vg1 Vi mener at elever med rett til spesialundervisning blir godt ivaretatt gjennom de foreslåtte bestemmelsene. Vi ser det som positivt at elever med svært store tilretteleggingsbehov gis en fortrinnsrett uten å måtte søke om inntak på et særskilt utdanningsprogram. Som det også påpekes i merknadene til 6-18, vil valg av utdanningsprogram ofte være av underordnet betydning for disse søkerne, men det er viktig at det nå gis en hjemmel til å ta dem inn før det ordinære inntaket. Vi er også positive til at inntak etter individuell vurdering til Vg1 differensieres slik at søkere som mangler karakterer i mer enn halvpartene av fagene fra grunnskolen på grunn av innholdet i enkeltvedtaket om spesialundervisning, omtales i en egen paragraf. I merknadene til 6-23 presiseres det bestemmelsen kun gjelder dersom eleven er fritatt for vurdering med karakter i fagene på grunnlag av forskrift til opplæringsloven 3-20, eller at det fastsatt i spesialundervisningsvedtaket. Vi mener det bør vurderes å ta denne presiseringen inn i selve paragrafen. Det kan være nyttig å tydeliggjøre hvem som er i målgruppen for inntak etter 6-23, særlig hvis disse elevene skal ha en tidligere søknadsfrist enn andre grupper som søker om inntak etter individuell vurdering, slik det er foreslått i 6-9. I merknadene til 6-9 påpekes det at de gruppene det er forslått en tidligere søknadsfrist for, ofte er søkere med omfattende behov for spesialundervisning. Vi forstår dette slik at bakgrunnen for at de skal søke 1. februar i stedet for 1. mars, er at fylkeskommunen skal få bedre tid til å planlegge opplæringstilbudet deres. Dette vil gjelde for søkere med fortrinnsrett, men det er vanskelig å se hvorfor målgruppen for 6-23 skal søke 1. februar, siden disse ifølge 6-15 skal tas inn etter søkere med fortrinnsrett, sammen med søkere som konkurrerer på bakgrunn av poeng og andre grupper som skal tas inn etter individuell vurdering. Vi mener derfor det kan være grunn til å vurdere om det er hensiktsmessig å operere med ulike søknadsfrister for elever som søker om inntak etter individuell vurdering. Vi vil gjerne understreke at vi ser det som en stor praktisk utfordring hvordan søkere som skal tas inn etter individuell vurdering skal behandles for at inntaket skal bli mest mulig rettferdig for alle søkergrupper. I merknadene til 6-15 forutsettes det at søkere som må vurderes individuelt, skal behandles i det ordinære inntaket. Tradisjonelt forbindes ordinært inntak med inntak etter karakterpoeng. Vi er enige i at det ikke bør være for mange elever som har en fortrinnsrett, og vi mener heller ikke at det å mangle mange karakterer i seg selv bør gi rett til en plass først i

26 Side 12 av 17 inntakskøen. I mange tilfeller vil det imidlertid være vanskelig å se hvordan en søker som mangler så mange karakterer at vedkommende ikke får en utregnet poengsum, kan tas inn uten å gå forbi en søker som konkurrerer på bakgrunn av poeng. Det vil være en stor utfordring å lage gode fylkeskommunale rutiner for dette. Ved at det overlates til fylkene å lage lokale rutiner, uten at det foreligger noen kriterier for det skjønnet som må utøves, kan det ikke forventes at det vil bli en mer enhetlig praksis når det gjelder inntak etter individuell vurdering. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Om elever med rett til spesialundervisning i tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg2 og Vg3 Vi mener at elever med rett til spesialundervisning ivaretas ved inntaket til Vg2 og Vg3 gjennom bestemmelsene som er foreslått i Den nye paragrafen kan ses som en utvidelse av bestemmelsen i gjeldende 6-24, der vilkåret for inntak til Vg2/Vg3 etter individuell vurdering er at søkeren ikke har vurdering med karakterer fra foregående trinn. Dette kan tolkes slik at søkere som bare mangler karakterer i en del av fagene, ikke omfattes av bestemmelsen. I forslaget til 6-35 er vilkåret for inntak etter individuell vurdering at søkeren ikke har vurdering med karakterer i flere fag fra Vg1 eller Vg2. Dette er søkere som ikke vært synliggjort i gjeldende regelverk. I merknadene til 6-35 presiseres det at det er et vilkår for inntak etter denne bestemmelsen at søkeren har et enkeltvedtak om spesialundervisning på det trinnet han/hun er i ferd med å forlate, og at det er innholdet i enkeltvedtaket som er bakgrunnen for manglende vurdering med karakterer. Vi mener at dette er en viktig presisering, og at det bør vurderes å ta den inn i selve paragrafen. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Bestemmelsene om inntak av søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven 3-9 De aktuelle søkerne synes å være godt ivaretatt gjennom de foreslåtte bestemmelsene. Vi støtter forslaget om at søkere som oppfyller vilkårene i opplæringsloven 3-9, og som ønsker opplæring med tolk i en ordinær videregående skole, gis fortrinnsrett ved inntak. Av hensyn til skolenes planlegging finner vi det positivt at det gis en hjemmel til å ta inn disse søkerne før det ordinære inntaket. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om minoritetsspråklige søkere (5.5) Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: At vilkårene for å vurdere om søkeren har norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende endres som foreslått Vi stiller oss bak Utdanningsdirektoratets forslag her. Presiseringen vil bidra til at inntaksordningen i større grad bli lik mellom de ulike fylkene. Formuleringen «kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole» gir store rom for tolkninger, og det oppfattes derfor hensiktsmessig å stille krav om realkompetansevurdering for søkere som ikke kan dokumentere tidligere skolebakgrunn. Vi ser derimot med bekymring på at det ikke stilles krav til norskferdigheter for minoritetsspråklige elever ved inntak til videregående opplæring. Dette kan medføre at en del

27 Side 13 elever ikke greier å nyttiggjøre seg den opplæringen som blir gitt. Antall søkere fra EØS- land øker stadig. De fleste av disse kan dokumentere utdanning på nivå med norsk grunnskole, men har ingen norskkunnskaper. Det er ikke fylkeskommunens ansvar å tilby opplæring i grunnleggende norsk, og disse elevene har ofte liten utbytte av opplæringen før de har tilegnet seg noen norskkunnskaper. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: At ansvaret for å gjennomføre realkompetansevurdering plasseres hos kommunen Vi støtter her Utdanningsdirektoratets forslag om å plassere ansvaret for å gjennomføre realkompetansevurdering hos kommunene. Grunnskole er et kommunalt anliggende, og det er allerede de som sitter på kompetansen til å gjennomføre dette i dag. Dette vil også bidra til å gi et klarere skille mellom hva som er en fylkeskommunal oppgave og hva som tilfaller kommunene når det gjelder organisering av utdanning. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Om at deltakere i grunnskoleopplæring for voksne skal kunne ta fag fra videregående opplæring som deltidselev slik som ungdom kan i dag. I praksis ser vi utfordringer med den foreslåtte ordningen. Dette er en gruppe søkere som tidvis har store utfordringer rundt språk. Det å stykke opp utdanningen over flere nivåer er vi redd kan føre til en differensiering innen søkernes kunnskaper. Istedenfor å bruke tid på å styrke alle de grunnleggende kunnskapene som gis gjennom grunnskoleutdanningen for å sikre godt utbytte av videregående opplæring, vil søkerne her bli hengende igjen på noe, mens de går videre på noe annet. Dette vil føre til at de mister litt av den synergieffekten de ulike fagene i grunnskolen for voksne vil gi hverandre Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Om minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 Vi opplever at dagens ordning, samt revideringen foreslått i Utdanningsdirektoratets høringsforslag, bidrar til at minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg3. At det ikke blir stilt krav til norskferdigheter ved inntak til videregående opplæring, mener Akershus fylkeskommune er til ulempe for søkerne med tanke på deres mulighet til å gjennomføre og bestå videregående opplæring. Vi ønsker derfor å ha mulighet til å ha bindende norsktester som avgjør hvilket tilbud elevene skal få, samt innføre et minimumskrav for å kunne begynne på videregående skole. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om status som heltids- og deltidselever (5.6) Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Vilkårene for at en fulltidselev skal kunne endre sin status til å bli deltidselev Akershus fylkeskommune støtter forslaget om endringer i forskriftene. Unntakene som er tatt opp i merknader til forslag til forskriftsendringen åpner for at fylkeskommunen kan delegere vedtaksmyndighet til rektor. Dette mener Akershus fylkeskommune er et viktig prinsipp som må komme med i det videre arbeidet med endringen av den lokale forskriften.

28 Side 14 av 17 Vi ber om høringsinstansenes syn på: At fulltidselever tas inn før deltidselever Unntaket som er tatt opp i merknader til forslag om forskriftsendringene er viktige presiseringer. I tillegg mener vi at søkere som gjør et omvalg bør kunne tas inn som fulltidselev til et annet utdanningsprogram selv om vedkommende har tatt fellesfagene på et tidligere utdanningsprogram/programområde. Relevans og yrkesretting av fellesfagene er en måte å få flere yrkesfaglige elever til å utvikle sine grunnleggende ferdigheter og dermed øke antallet som fullfører og består yrkesfaglige løp. Omvalg begrunnes ofte med feilvalg eller at søker ikke har kommet inn på sitt primært ønskede utdanningsprogram. Disse bør få den samme yrkesrettingen av fellesfagene som de andre elevene på samme utdanningsprogram for å øke deres mulighet til å fullføre og bestå det yrkesfaglige løpet. Vi støtter ikke forslaget om at elever som ikke har bestått kan gå videre til neste nivå i de fag som er bestått. Dette vil skape lokale forskjeller i opplæringstilbudet og store utfordringer i forhold til dimensjonering av opplæringstilbudet. For at søker skal dra nytte av helheten i opplæringen, mener Akershus fylkeskommune at søker først bør tas inn til neste nivå når søker er kvalifisert til å følge opplæringen på neste nivå i alle fag. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om forslag til endringer - inntak til Vg1 (5.7) Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Forslaget til regulering av inntak etter poeng og individuell behandling til Vg1 Akershus fylkeskommune støtter dette forslaget. Samtidig vil vi fremme et ønske om føringer i forhold til hvordan det bør vurderes hvilket utdanningsprogram søker skal få tilbud om, dersom han eller hun må tas inn utenom poenginntaket. Søker skal sikres inntak på ett av tre valgte utdanningsprogram, men ikke nødvendigvis tas inn på sitt primære ønske. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om forslag til endringer - inntak til Vg2/Vg3 (5.8) Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Vilkårene for inntak til Vg2/Vg3 og reglene for gjennomføringen av dette Akershus fylkeskommune støtter nytt forslag til Dette er en ønsket tydeliggjøring og vil kunne føre til at det blir enklere for alle parter å forstå, forholde seg til og praktisere bestemmelsen. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Kun søkere som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 kan tas inn til allmennfaglig påbygning på Vg3. Akershus fylkeskommune støtter dette forslaget fult ut. Et krevende skoleår krever godt kvalifiserte elever. For elever på yrkesfaglige program burde det samme gjelde for å få rett til alternativ fagopplæring i skole. Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om inntak av voksne (5.9)

29 Side 15 Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Tydeliggjøringene som foreslås for voksne med rett til videregående opplæring etter 4A- 3 Vi ønsker å påpeke at formuleringen i den foreslått nye 6-45, hvor det lyder at rett til videregående opplæring for voksne skal gjelde for «søkjarer over 25 år som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarande», ikke er i overenstemmelse med formuleringen i dagens lov hvor denne retten er gjeldende «fra og med det året de fyller 25 år». Vi mener at dagens lovformulering fortsatt skal være gjeldende. I foreslått nye 6 45 ønsker vi presisert hva det innebærer at «Opplæringstilbodet skal vere tilpassa behovet til den vaksne». Vi støtter ikke bestemmelsen i 6-47 som sier at «vaksne kan søkje om inntak til videregåande opplæring uavhengig av fristene i Fylkeskommunen kan ikkje ha ventelister og skal gi eit tilbod innan rimeleg tid». Vi mener dette i stor grad vil vanskeliggjøre planleggingen av opplæringen, og at dette vil kunne medføre mangel på kompetente lærekrefter, materiell og undervisningslokaler. Akershus fylkeskommune har så mange søkere med rett til videregående opplæring for voksne, at det ikke er mulig å dimensjonere et opplæringstilbud som gir rom for å ta inn søkere hele skoleåret og som samtidig kan gi søkerne det tilbudet de etter gjeldende rett har krav på. Vårt mål om høyest mulig kompetanseoppnåelse for de voksne vil være vanskelig å nå innenfor slike frister. Vi legger vekt på rådgiving av kandidatene slik at ønsket sluttkompetanse er realistisk. Obligatorisk rådgivning for voksne vil kunne øke mulighet for avkortede løp og realistisk opplæringsønsker. Vi ønsker i denne sammenheng en nærmere presisering av hva det innebærer at fylkeskommunen skal «gi et tilbod innan rimeleg tid». Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: At det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved inntak av voksne uten rett etter kapittel 4A Vi mener det er positivt at det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved inntak av voksne uten rett etter kapittel 4A. Samtidig mener vi at forslaget ikke ivaretar de voksne uten rett på en tilstrekkelig måte. Vi mener derfor at inntaksrekkefølgen for voksne bør se ut som følger: A - Voksne med rett B - Søkere med «ikke rett» på bakgrunn av å være under 25 år og ikke fullført videregående opplæring (og som da ikke har ungdomsrett lenger) C - Søkere med «ikke rett» på bakgrunn av å ha fullført videregående opplæring fra hjemlandet, som ikke gir norsk studiekompetanse eller yrkeskompetanse Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene om nytt kapittel 6A om formidling (5.10) Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: På forslag til nytt kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater Akershus fylkeskommune mener det er positivt og nødvendig å ha et eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette tydeliggjør fylkeskommunens ansvar for formidlingen.

30 Side 16 av 17 At fylkeskommunen har et ansvar for formidlingen ut over å gi informasjon, tydeliggjøres også i kap. 6A gjennom presiseringen av vilkårene for inntak til neste trinn i 6A-1 og ved å stille krav til lokal forskrift om formidling i 6A-2. Det er videre bra at det nye kapittelet tydelig omtaler at fylkeskommunens plikt også omfatter å formidle elevene til de lærebedriftene det er inngått avtaler om læreplass med ( 6A-5 andre ledd). Eksisterende forskrift 6-23 har en formulering i passivform: «Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring, men ikkje får tildelt læreplass» som ikke sier noe om ansvarsforholdet. Nytt kap. 6A er imidlertid ikke så omfattende og eksplisitt som den tidligere inntaks- og formidlingsforskriften 6-39 Fordelinga til den enkelte lærebedrifta, som var langt mer uttømmende m.h.t. fylkeskommunens oppgaver (ved yrkesopplæringsnemnda) i formidlingsarbeidet. Imidlertid har ny 6A-5 tredje ledd på nytt tatt inn lærebedriftenes muligheter til å stille krav til lærlingen/lærekandidaten, slik det tidligere Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: På om mulighetene for å avtale fleksible opplæringsløp innen for yrkesfaglige utdanningsprogram har blitt tydeligere Mulighetene for å avtale fleksible opplæringsløp innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram etter ny 6A-6 er noe tydeligere enn eksisterende 6-40 i forskriften. I hovedsak innebærer 6A-6 en videreføring av 6-40, men inneholder også nye elementer i pkt. b) og d), samt i siste ledd som presiserer muligheten til å få godskrevet eventuell tidligere skole eller praksis med henvisning til 11-8 til Akershus fylkeskommune stiller imidlertid spørsmål ved om nye 6A-6 er tilstrekkelig tydelig, og henviser til de svært utfyllende merknadene som gis i Utdanningsdirektoratets vedlegg 2. Mye av det som presiseres i merknadene er overhode ikke omtalt i 6A. Disse presiseringene bør derfor enten omtales i eget rundskriv og/eller i merknader til forskriften. Særlig viktig er presiseringer som nevnt over når det gjelder godkjenning av kontrakter som inneholder en annen organisering enn den opplæringsordninga som er fastsatt for faget, altså der det er snakk om avvik fra hovedmodellen 2+2. Det vil blant annet gjelde et alternativ som vekslingsmodellen, som nå løftes fram i Meld. St. 20 «På rett vei». I forbindelse med en slik modell er det særlig viktig å definere og presisere ansvarsforholdet i opplæringen for hhv. skole og bedrift. I merknadene til forskriftsforslaget sies det at alle kandidater som kommer inn under denne paragrafen er lærlinger eller lærekandidater i den tiden de er i bedrift. Tilsvarende må det presiseres tydeligere hvilken status ungdommen har når skolen har ansvaret for opplæringen. Dette kommer ikke fram i 6A-6, men det sies i merknadene at lærlingene og lærekandidatene er elever når de får opplæring i fellesfagene og eventuelle programfag. Skiftet til elevstatus når lærlingen/lærekandidaten har opplæring i programfag og fellesfag bør presiseres i selve forskriften. Likeledes bør det tydeliggjøres at denne elevstatusen også gjelder når bedriften får hele eller deler av ansvaret for opplæringen i programfag eller fellesfag, jf. bokstav a), det vil si at lærlingen/lærekandidaten får elevstatus når opplæringen i programfag og fellesfag skjer i bedriften og forestås av denne. Slik merknadene til 6A-6 nå står, sier Utdanningsdirektoratet både at kandidatene etter denne paragrafen er lærlinger eller lærekandidater i den tiden de er i bedrift og at de i situasjoner som nevnt over er elever. Det bør ryddes opp i denne uklarheten, slik at det ikke skapes usikkerhet rundt en ev. mulighet til å få dobbelstatus som elev/lærling/lærekandidat. Dersom det åpnes for slik dobbeltstatus, bør dette presiseres i forskriften.

31 Side 17 Når det gjelder bokstav b) i 6A-6, bør det etter Akershus fylkeskommunes syn avklares om skolens mulighet til å få hele eller deler av ansvaret for opplæringen i de fagene som normalt gis i bedrift (altså Vg3-læreplanen) innebærer noen endringer i bestemmelsene om at skolen normalt ikke skal kunne være lærebedrift, jf. merknadene til 4-3 i opplæringsloven. Her står det at skolen kan godkjennes som lærebedrift når de virker som bedrifter, for eksempel som arbeidsgivere for elevassistenter i et læreforhold. I andre sammenhenger kan en skole ikke godkjennes som lærebedrift. Sammenhengen mellom disse to bestemmelsene bør avklares, samt konsekvensene ved å la skolene overta ansvaret for opplæringen i deler av eller hele Vg3- læreplanen. Akershus fylkeskommune støtter ny bokstav d) i 6A-6, men savner også her en tydeliggjøring av at det her dreier seg om muligheten til dobbeltkompetanse og en beskrivelse i eget rundskriv og/eller i merknader til forskriften av hva slags løp det her dreier seg om. Økonomiske og administrative konsekvenser av revideringen Fylkesrådmannen deler ikke direktoratets vurdering av økonomiske konsekvenser der direktoratet skriver «Forslaget antas samlet sett ikke å ha vesentlige økonomisk og administrative konsekvenser for fylkeskommunene eller kommunene.» Selv om Fylkesrådmannen støtter forslaget om vilkårene for inntak til neste nivå fra Vg1 og Vg2, så kan det på sikt innebære økte kostnader. Endringene kan resultere i at søkere ikke flyttes opp til neste nivå i like stor grad som det har vært praktisert tidligere. Dette vil medføre at flere elever vil bruke mere enn 3 år i videregående opplæring. Fylkeskommunen må som en mulig konsekvens av dette, øke sin tilbudskapasitet på Vg1 og Vg2. Forslaget om at søkere til voksenopplæring kan søke uavhengig av søknadsfrister og få sin søknad behandlet innen rimelig tid, vil medføre økte kostnader. Fylkeskommunen vil da i mindre grad ha mulighet til å organisere opplæringen i større grupper ved fylkeskommunens egne skoler og i større grad måtte kjøpe opplæringstilbud fra andre aktører. Når det gjelder voksenopplæring og forslaget om obligatorisk realkompetansevurdering, vil det også gi økte kostnader. Saksbehandler: Hilde Dahlberg Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg 1 Vedlegg 1 - Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregåendeopplæring 2 Vedlegg 2 - Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 3 Vedlegg 3 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling 4 Vedlegg 4 - Høringsinstanser

32 Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: Deres dato: Vår referanse: /4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring 1. Innledning Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring. Det foreslås også et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Det tas sikte på at endringene vedtas fra og trer i kraft fra Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til skoleåret 2014/2015. Høringsbrevet er strukturert slik at kapittel 2 oppsummerer våre forslag til endringer. I kapittel 3 skisseres bakgrunn for saken og i kapittel 4 gjør vi kort greie for de gjeldende inntaksbestemmelsene. Våre vurderinger og spørsmål til høringsinstansene er i kapittel 5. Kapittel 5 er derfor veldig sentralt for å forstå forslagene. I kapittel 5.11 finner dere våre spørsmål til høringsinstansene oppsummert. Høringsbrevets vedlegg 1 er forslag til endringer i kapittel 6 og nytt kapittel 6A. Dette er forslag til nye forskriftsbestemmelser. I vedlegg 2 finner dere direktoratets merknader til bestemmelsene i vedlegg 1. Merknadene viser hvordan vi har ment at de ulike bestemmelsene skal forstås. Vi ber om at høringsuttalelser leveres elektronisk: https://skjema.udir.no/digiforms/htmlviewer?documentid=706 Høringsuttalelser kan også sendes inn på epost til eller per brev til Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo. Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 25. april Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det kan sende inn uttalelser til oss. Høringsinnspillene er svært viktige for oss og vi er avhengig av gode innspill slik at forskriften skal bli best mulig. 2. Oppsummering av forslagene Vi mener det er nødvendig med endringer i strukturen til kapitlet samt innholdsmessige endringer. Når det gjelder struktur foreslår vi følgende: Kapittel 6 Inntak til vidaregåande opplæring Felles føresegner Inntak til Vg1 Inntak til Vg2 og Vg3 Inntak til noen statlege skoler Inntak til knutepunktskoler Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

33 Side 2 av 28 Inntak av voksne Nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater Endringer i strukturen, språklige endringer og endringer i fellesbestemmelsene er behandlet i punkt 5.2 og 5.3. Vi foreslår ikke endringer i bestemmelsen om inntak til enkelte statlige videregående skoler. Endringene i bestemmelsene om inntak til knutepunktskoler er også mindre. I korte trekk kan forslagene våre oppsummeres slik 1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 3. Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 4. Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 5. Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6. Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater 1. Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter Vi har gjennomgående forsøkt å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene i forbindelse med inntak. For det første foreslår vi en presisering av hva som er et kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt. For det andre foreslår vi at når ansvaret er knyttet til videregående opplæring, så er det fylkeskommunen ansvaret legges til. Fylkeskommunen kan delegere oppgavene videre. Fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om inntak. Vi foreslår også en forskriftsfesting av hvilken informasjon kommunen skal overføre til fylkeskommunene om elevene på 10. trinn i forkant av inntaket. For mer om dette, se punkt flg. 2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Vi foreslår at inntaket blir mer differensiert enn det er i dag. Hovedregelen er at søkerne skal konkurrere om plassene på grunnlag av sin poengsum fra grunnskolen. Imidlertid er det slik at noen søkere av en eller annen grunn ikke bør konkurrerer på denne måten. Dette har blant annet betydning både for elever med spesialundervisning og minoritetsspråklige. For mer om inntak til Vg1, se punkt 5.7. Spesialundervisning Vi gjeninnfører begrepet fortrinnsrett og tydeliggjør hvilke søkere som kan ha rett til dette. Vi foreslår endringer i vilkårene for inntak til særskilt utdanningsprogram, innholdet i den sakkyndige vurderingen og saksbehandlingen. Vi foreslår også at blant annet søkere med sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne skal ha en fortrinnsrett. I tillegg til dette ønsker vi å tydeliggjøre ulike typer søkere som kan ha behov for å bli behandlet individuelt i det ordinære inntaket, blant annet søkere med rett til spesialundervisning som ikke har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Det er her viktig å balansere hensynet til de søkerne som har behov for å bli tatt inn til videregående opplæring på en annen måte enn ved å konkurrerer etter poeng og hensynet til de som konkurrerer etter poeng. Det må ikke være for mange som gis fortrinn. Elever med spesielle behov er behandlet i punkt 5.4. Minoritetsspråklige Vi foreslår også endringer når det gjelder minoritetsspråklige. Vi foreslår for det første endringer når det gjelder at søkeren må ha norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Endringene har betydning både for kravene som stilles, men også for saksbehandlingen og hvem som avgjør om en søker er kvalifisert. Det foreslås ikke endringer når det gjelder krav til norsk. Det stilles ikke Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

34 Side 3 av 28 krav til norskferdigheter ved inntak til videregående opplæring. For søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak foreslår vi at kommunen og fylkeskommunen kan tilby disse å ta fag hvor hun eller han er kvalifisert. For eksempel vil søkere over opplæringspliktig alder som gjennom en realkompetansevurdering får godkjent fagene naturfag og matematikk, men ikke de resterende fagene, kunne tas inn som deltidselev i videregående opplæring i naturfag og matematikk, samtidig som hun eller ha er deltaker i grunnskoleopplæring for voksne. Ellers er hovedregelen også for minoritetsspråklige at de konkurrerer etter poeng. De som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene eller ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag, kan tas inn etter en individuell behandling. Til Vg2 og Vg3 gjelder det samme vilkår for inntak av disse søkerne som andre. Minoritetsspråklige søkere er behandlet i punkt Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever Vi foreslår også at forholdet mellom heltidselever og deltidselever reguleres nærmere. For det første foreslår vi en begrepsendring fra heltidselev til fulltidselev, for å signalisere at en fulltidselev er en som følge opplæringen i alle fag. I forslaget er også en endring i definisjonen av deltidselev. Vi foreslår en mer detaljert regulering av vilkårene for at en fulltidselev skal kunne endre status til å bli deltidselev, og konsekvenser av å være deltidselev. Dette er nærmere behandlet i punkt Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 Vi foreslår også at inntaket til Vg2 og Vg3 differensieres og at vilkårene for opprykk til neste nivå blir tydeligere. Dette gjøres blant annet ved at vilkåret for inntak til Vg2 og Vg3 endres fra fag det byggjast vidare på til at alle fagene på trinnet som avsluttes må være bestått. De som ikke oppfyller dette vilkåret kan i noen tilfeller tas inn etter en individuell vurdering. Dette gjelder blant annet dersom det etter en helhetlig vurdering konkluderes med at søkeren har de faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn. Dette vil også gjelde for søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene kan hun eller han tas inn som deltidselev. For mer om inntak til Vg2/Vg3, se punkt Mer utfyllende regulering av inntak av voksne Inntak av voksne er i dag så vidt regulert i forskriften. Vi foreslår en mer detaljert forskriftsfesting av inntak av voksne til videregående opplæring etter opplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A. Vi foreslår også tydeligere regler både for voksne med rett og voksne uten rett. Forslagene er en forskriftsfesting av gjeldende rett. Mer om dette finnes i punkt Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater Vi foreslår et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette kapitlet regulerer ulike sider knyttet til formidling, som forholdet mellom inntak og formidling, krav til søknad og saksbehandlingsfrister, oppgavene til de involverte aktørene og muligheter for annen organisering av opplæringen. Det er også presisert at søkere på yrkesfaglige utdanningsprogram som ikke blir formidlet til opplæring i bedrift har rett til Vg3 i skole, dersom hun eller han ønsker det selv. Dette drøftes i punkt Bakgrunn for saken Direktoratet ble i brev av bedt av departementet om å revidere bestemmelsene om inntak til videregående opplæring. Direktoratet er særlig bedt om å utforme klare og brukervennlige bestemmelser og spesielt å se på om elever med spesielle behov ivaretas tilfredsstillende, herunder alle sider av inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram, dernest status som heltids- og deltidselev, inntak til Vg2 og Vg3 og inntak av minoritetsspråklige søkere. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

35 Side 4 av 28 Oppdraget har sammenheng med at direktoratet i flere sammenhenger har redegjort for et behov for å endre bestemmelsene. Dette behovet har sammenheng med at direktoratet har mottatt mange henvendelser fra fylkesmennene, fylkeskommunene og funksjonshemmedes organisasjoner knyttet til forståelsen og praktiseringen av bestemmelsene om inntak til videregående opplæring. Det er meldt om svært ulik praksis i fylkeskommunene. Dette er uheldig fordi det blant annet har betydning for den enkeltes rett til videregående opplæring. Ulik praksis kan føre til at det ikke blir lik rett til utdanning for alle. Direktoratet har videre meldt om at bestemmelsene i dag er lite tilgjengelige, dels foreldet og bør justeres slik at det følger den teknologiske utviklingen. Bestemmelsene om inntak til videregående opplæring er stort sett uendret siden innføringen av Reform 94. De siste endringene i kapitlet er i stor grad endringer for å ajourføre begrepsbruken med Kunnskapsløftet. 4. Gjeldende rett Inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedriftene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Kapittel 6 regulerer både det ordinære inntaket på Vg1, Vg2 og Vg3 og inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1. Kapittelet regulerer også inntak og rangering av voksne både med og uten rett til videregående opplæring, inntak av tegnspråklige søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven 3-9 og inntak til opplæring for lærlinger og lærekandidater. 1 Rett til videregående opplæring og vilkår for inntak Søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 første ledd har rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1. Paragrafene 6-9 til 6-12 inneholder vilkår for inntak, og i 6-13 til 6-17 er det gitt bestemmelser om inntaksrekkefølgen for søkere med lovfestet rett etter 3-1. Loven og forskriften gir ingen rett til valg av skole. Vilkårene for inntak er fastsatt i forskriften 6-9 og I 6-9 er det fastsatt at et vilkår for inntak at søkeren har lovlig opphold i landet. Lovlig opphold er regulert i utlendingsloven. Søkere som oppholder seg i landet i påvente av vedtak om oppholdstillatelse har ikke rett til inntak til videregående opplæring. Fylkeskommunen kan likevel ta inn mindreårige asylsøkere til videregående opplæring mens de venter på vedtak om oppholdstillatelse. I 6-10 er det et vilkår at søkeren må ha gjennomgått norsk grunnskole, at søkeren har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole, er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven 2-1 fjerde ledd eller har tilsvarende realkompetanse, jf Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 Elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 kan ha rett til inntak til et utdanningsprogram på Vg1 som de har særlig behov for dersom de har en sakkyndig vurdering som tilrår dette, jf. opplæringsloven 3-1 sjette ledd. De nærmere vilkårene for inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 og kravene til den sakkyndige vurderingen i disse tilfellene er regulert i forskriften 6-18 til Søkeren har rett til inntak til det særskilte prioriterte utdanningsprogrammet på Vg1 når han eller hun har valgt på grunnlag og i samsvar med den sakkyndige vurderingen, se dog Inntak til Vg2 og Vg3 Forskriften regulerer også inntak til Vg2 og Vg3, jf til Vilkårene for inntak til et programområde innenfor ett utdanningsprogram på Vg2 og Vg3 er at søkeren har gjennomgått Vg1 eller Vg2 i samme utdanningsprogrammet med bestått i fag det blir bygget videre på i 1 Rett til inntak til videregående opplæring og rett til inntak til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom er utdypet i rundskriv Udir og Udir Postadresse: Telefon: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Telefaks: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

36 Side 5 av 28 programområdet på Vg2 eller Vg3. Søkere som har behov for spesialundervisning, og som ikke har vurdering med karakter fra Vg1, skal tas inn på grunnlag av individuell vurdering. Voksne Inntak til videregående opplæring for voksne er regulert i forskriften 6 27 og Hovedregelen er at voksne skal tas inn på opplæringstilbud særskilt organisert for dem, jf første ledd. Ved inntak til opplæring særskilt organisert for voksne, vil søkere med rett gå foran søkere uten rett. Voksne kan også søke om inntak til videregående opplæring for ungdom, men vil da prioriteres etter ungdom med rett etter opplæringsloven 3 1, jf. forskrift til opplæringsloven 6 28 annet ledd. 5. Direktoratets vurderinger Inntaket til videregående opplæring har store konsekvenser for enkeltindividet, og for mange vil det å komme inn på førstevalget være viktig for motivasjonen. Inntak til førstevalget kan ha betydning for om hun eller han fullfører videregående opplæring. Det var skoleåret /2013 omlag søkere til videregående opplæring til Vg1, Vg2 og Vg3. Etter førsteinntaket fikk vel 9 av 10 tilbud om plass. Av disse fikk drøyt 84 % tilbud om førsteønsket sitt. 2 Det er størst oversøking til utdanningsprogrammene medier og kommunikasjon, elektrofag og musikk, dans og drama. Høsten 2011 startet om lag 53 % på Vg1 innenfor et yrkesfaglig utdanningsprogram. Av de tolv utdanningsprogrammene er det desidert flest elever på studiespesialiserende utdanningsprogram, deretter følger utdanningsprogram for helse og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon, bygg og anleggsteknikk og elektrofag. 3 Vi mener det er behov for omfattende endringer i bestemmelsene om inntak til videregående opplæring. Bakgrunnen for dette er at regelverket på noen punkter er utdatert, men også at gjeldende bestemmelser blir tolket så ulikt, at retten til videregående opplæring ikke er lik over hele landet. Rettighetene elevene, lærlingene, lærekandidatene og voksne har etter opplæringsloven skal oppfylles. Det er viktig at det er fastsatt klare rammer for hvordan inntaket skal gjennomføres og at rettssikkerheten til søkerne ivaretas. Det skal ikke ha betydning for retten til videregående opplæring hvor man bor i landet. Kapittel 6 bør endres på flere punkter for å få forskriftsbestemmelser som i større grad enn i dag er tilgjengelige for blant annet fylkeskommunene, kommunene, de videregående skolene og søkerne. Bestemmelsene må stille tydeligere krav til hvordan inntaket skal gjennomføres, blant annet når det gjelder hvem som skal ha fortrinnsrett ved inntak. Kapittel 6 skal ivareta elevenes, lærlingenes, lærekandidatenes og de voksnes rettssikkerhet. Rettssikkerhet kan forstås som krav som stilles for å beskytte borgerne mot vilkårlighet og overgrep fra forvaltningen. Rettssikkerhet er i denne sammenheng viktig for å sikre likebehandling og forutberegnelighet, stille krav til at forvaltningen opptrer saklig overfor søkerne og gi den enkelte mulighet til å forsvare sine interesser. Direktoratet mener at det er behov for å tydeliggjøre kravene til inntak for å sikre at det ikke skjer usaklig forskjellsbehandling og ensrette forståelsen av inntaksbestemmelsene mer. Det er utfordrende hvordan det skal håndteres om noen skal ha fortrinnsrett i inntaket og tas inn før det ordinære inntaket, uavhengig av sine poeng. Hver gang en søker gis et fortrinn, er det en annen som ikke kommer inn på det hun eller han ønsker, dette gjelder særlig på enkelte skoler hvor det kreves en høy poengsum for å komme inn til enkelte utdanningsprogram. Samtidig er det viktig å avveie det ideelle mot det praktisk mulige ved inntaket. Det er et begrenset antall plasser på de ulike utdanningsprogrammene på de ulike skolene. For elevene vil ofte valg av skole være svært viktig. På den andre siden er det krevende å dimensjonere videregående opplæring, og det er viktig at reglene også ivaretar fylkeskommunens behov 2 Utdanningsdirektoratet Førsteinntak til videregående opplæring for skoleåret / Utdanningsdirektoratet. Utdanningsspeilet. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

37 Side 6 av 28 Kapittel 6 bør utformes slik at forskriftens krav til gjennomføringen av inntaket blir tydeligere og på denne måten bidrar til en likere praksis i fylkeskommunene. Samtidig er det viktig å ivareta et visst lokalt handlingsrom fordi fylkeskommunene er ulike, blant annet når det gjelder geografiske forhold og lokale behov for tilpasninger. Retten til videregående opplæring skal være lik innenfor de rammene som er fastsatt i opplæringsloven, uavhengig av hvor i Norge søkeren bor. For å sikre lik praksis vil direktoratet også etter at endringer i kapittel 6 og nytt kapittel 6A er trådt i kraft publisere et rundskriv om forståelsen av kapittel 6 om inntak til videregående opplæring og kapittel 6A om formidling. 5.1 Premisser for forslagene Når det skal utarbeides et revidert kapittel om inntak skal dette utarbeides innenfor de rammene som er fastsatt i opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet, herunder tilbudsstrukturen og fag- og timefordelingen. For inntak av søkere med ungdomsrett etter opplæringsloven 3-1 er det en rekke bestemmelser i opplæringsloven som begrenser hva som kan fastsettes i kapittel 6, og derigjennom hva som kan fastsettes i et enkeltvedtak om inntak. Elevene skal tilhøre en klasse/gruppe, jf. opplæringsloven 8-2 og avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet, for eksempel i fag- og timefordelingen eller læreplaner for fag, kan bare gjøres for enkeltelever dersom det er et særskilt hjemmelsgrunnlag for dette. Hjemmelsgrunnlaget kan være et enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 eller enkeltvedtak om innføringstilbud etter opplæringsloven Et enkeltvedtak om inntak til videregående opplæring etter 3-1 skal til Vg1 fastsette hvilket utdanningsprogram og hvilken skole søkeren tas inn til. Dette må være ett av de 12 utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen. Det er ikke tillatt å ta elevene inn til andre «utdanningsprogram». Kunnskapsdepartementet har i brev datert til Oslo kommune slått fast at elever med omfattende behov for spesialundervisning ikke kan søke på og tas direkte inn til egne grupper, dette er i strid med opplæringsloven. Organiseringen må fastsettes i enkeltvedtaket om spesialundervisning. Det kan treffes et midlertidig vedtak om spesialundervisning i forbindelse med inntaket som fastsetter organiseringen. Dette kan gjøres i samme dokumentet som inntaksvedtaket, men det vil være egne saksbehandlingskrav til dette enkeltvedtaket. For voksne stiller dette seg noe annerledes siden det her er fastsatt i opplæringsloven 4A-3 at opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov og det er en rekke bestemmelser i opplæringslovens øvrige kapitler som ikke gjelder, blant annet 8-2. Her skal enkeltvedtaket om inntak også regulere organiseringen av opplæringstilbudet. 5.2 Overordnede forslag til endringer Direktoratet mener det er behov for flere endringer av mer overordnet karakter, blant annet når det gjelder hva som reguleres i kapittel 6, oppbygningen av kapittel 6, språklige justeringer, plassering av ansvar, overføring av opplysninger fra kommunen til fylkeskommunen før inntaket gjennomføres og behov for lokal forskrift om inntak. I dette kapitlet vurderer vi hvilke endringer som bør fastsettes mer overordnet Endret virkeområde for kapittel 6 Det følger av tittelen til gjeldende kapittel 6 at kapitlet regulerer både inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater. Direktoratet mener at gjeldende kapittel 6 i det vesentligste regulerer inntak. I dag er prosedyrene knyttet til formidling av lærlinger og lærekandidater i liten grad regulert i forskrift til opplæringsloven. En av få bestemmelser knyttet til formidling er gjeldende 6-40 som fastsetter rammene for å avtale avvikende organisering av opplæringen innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Formidling er, slik vi ser det, ikke et spørsmål om inntak, men mer et spørsmål om organisering av opplæringen for elever, lærlinger og lærekandidater på yrkesfaglige utdanningsprogram. At formidlingen skjer på riktig måte er svært viktig for de som ønsker å bli lærlinger og lærekandidater, men også for fylkeskommunene, opplæringskontorene og lærebedriftene. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

38 Side 7 av 28 Vi foreslår å endre virkeområdet til kapittel 6 slik at dette bare omfatter inntak. Videre foreslår vi et nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Formidling handler om organiseringen av opplæringstilbudet for en som er tatt inn til et yrkesfaglig utdanningsprogram, og om denne opplæringen skal foregå i skole eller i bedrift. For mer om forslag til nytt kapittel 6A om formidling, se kapittel 5.9. Virkeområdet for kapittel 6 om inntak og nytt kapittel 6A om formidling foreslås regulert i henholdsvis 6-1 og 6A-1. - Vi ber om høringsinstansenes syn på at virkeområdet til kapittel til 6 endres slik at dette bare regulerer inntak og at det fastsettes ett nytt kapittel 6A om formidling Endret struktur Vi mener det er behov for å gjøre endringer i oppbygningen av kapittel 6 om inntak. Det har også kommet tilbakemeldinger fra flere fylkeskommuner om at strukturen i gjeldende forskrift på noen punkter er inkonsekvent, blant annet er søknadsfrister behandlet flere steder. Vi foreslår at inntakskapitlet bygges opp med underkapitler slik som kapittel 3 om individuell vurdering. Direktoratet mener det er hensiktsmessig å strukturere kapitlet slik at det først er samlet en rekke fellesbestemmelser for inntak som gjelder uavhengig av om det er inntak til Vg1, Vg2 eller Vg3. Eksempler på denne typen bestemmelser er kapitlets virkeområde, krav om lovlig opphold, bestemmelser om forholdet mellom heltidselever og deltidselever, bestemmelser om søknaden, søknadsfrister og klagerett samt noen særlige regler om inntaksprøver og landslinjer. Bestemmelsene som samles i delkapittel I felles føresegner- gjelder også for de andre delkapitlene, med mindre noe annet er særlig fastsatt der. I delkapittel II foreslår vi at inntak til Vg1 for de med ungdomsrett etter opplæringsloven 3-1 reguleres og i delkapittel III så reguleres inntak til Vg2 og Vg3 for de med ungdomsrett. Delkapittel II og III må ses i sammenheng. Delkapittel IV og V regulerer inntak til henholdsvis knutepunktskoler for tegnspråklige søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven 3-9 og inntak til noen statlig skoler. Voksne foreslås regulert i delkapittel VI. Her omhandles inntak av voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 4A-3 og voksne uten rett Språklige justeringer Det er behov for flere språklige justeringer, blant annet for å tilpasse kapittel 6 endringer i opplæringsloven og den teknologiske utviklingen. Mye av innsøkingen til videregående opplæring gjøres i dag elektronisk gjennom Vigo. Dette betyr at forskriften må oppdateres slik at den stemmer med hvordan inntaket faktisk gjøres. Gjeldende forskrift er basert på søknader som sendes per post. Det foreslås også andre språklige endringer for å tydeliggjøre innholdet i forskriften. Vi foreslår også konsekvent å bruke Vg1, Vg2 og Vg3 istedenfor som i dag videregående trinn1, videregående trinn 2 og videregående trinn 3. Vi mener at leservennligheten blir bedre ved å bruke kortversjonen. Kortversjonen er allerede brukt andre steder i forskrift til opplæringsloven, blant annet i kapittel 1, 3, 4, 11 og Plassering av ansvar Det er i dag flere steder i kapittel 6 hvor det er uklart hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene i tilknytning til inntaket. Uklarheten gjelder for det første om ansvaret for en oppgave er lagt til fylkeskommunen eller direkte til rektor. For det andre hva som er et kommunalt ansvar og hva som er et fylkeskommunalt ansvar. Disse uklarhetene har i noen tilfeller ført til stor ulikhet i praksis og gjort det uklart for søker hvem/hvor hun eller han skal henvende seg. Vi mener at ansvaret må være klart plassert slik at søkerens rettssikkerhet ikke Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

39 Side 8 av 28 blir svekket fordi han eller hun blir sendt frem og tilbake i systemet. Videre vil en klar ansvarsplassering sikre forutberegnelighet, herunder tilfredsstillende planlegging, i kommunene og fylkeskommunene. Innad i fylkeskommunen Det følger av opplæringsloven 13-3 at det er fylkeskommunen som har ansvaret for videregående opplæring. Fylkeskommunen skal som skoleeier sikre at kravene i opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt og skal ha et forsvarlig system for dette, jf. opplæringsloven Dette betyr at uansett om forskriften plasserer enkelte oppgaver hos et lavere nivå innad i fylkeskommunen, som rektor, så er fylkeskommunen ansvarlig. Direktoratet mener at når det gjelder inntak bør ansvaret gjennomgående plasseres hos fylkeskommunen. Det er fylkeskommunens ansvar å komme frem til en hensiktsmessig arbeidsfordeling. Fylkeskommunen kan da avgjøre om oppgavene skal utføres av fylkeskommunen selv eller om oppgavene skal delegeres til rektorene. En forutsetning for delegasjon er at denne er gjort i samsvar med kommuneloven og at den er forsvarlig. I forslaget er ansvaret derfor gjennomgående lagt til fylkeskommunen, og så er det et lokalt ansvar å sikre en hensiktsmessig oppgavefordeling som ikke fører til at søkernes rettigheter blir svekket. Det er ikke lagt oppgaver til rektor i forslag til nytt inntakskapittel. Dette forslaget må også ses i sammenheng med forslaget nedenfor om at fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om inntak. Dette er kun fraveket der det er krav til den særskilte fagligheten som PP-tjenesten har. Mellom kommunene og fylkeskommunen Inntak til videregående opplæring kan også være utfordrende fordi det innebærer en overgang mellom grunnskolen som er et kommunalt ansvar og videregående opplæring som er et fylkeskommunalt ansvar. Det er kommunen som har best kjennskap til innholdet i grunnskoleopplæringen og som kjenner eleven best, for eksemplet hvilke elever som har spesielle behov av betydning for videregående opplæring. På den andre siden er det fylkeskommunen som kjenner videregående opplæring og de ulike videregående skolene best. Det kan være en utfordring at det er to ulike forvaltningsnivå involvert her. For eleven er det viktig med en mest mulig smidig overgang, og at kommunen og fylkeskommunen samarbeider best mulig for å få dette til. Dette kan særlig være utfordrende for elever som har særskilte behov og som fylkeskommunen kan ha behov for å vite om i god tid for å ha klart et opplæringstilbud som er tilpasset denne eleven ved skolestart. Dette kan gjelde for eksempel for elever med behov for spesialundervisning, rett til opplæring i og på tegnspråk og minoritetsspråklige. I forslaget vil vi se nærmere på hvilke oppgaver kommunen bør ha i inntakssammenheng og hvilke fylkeskommunen bør ha. I fordelingen av oppgaver er det viktig å se på hva som vil være til søkerens beste. - Vi ber om høringsinstansenes syn på at: - ansvarssubjektet i videregående opplæring er fylkeskommunen som avgjør hva som eventuelt delegeres - det tydeliggjøres hva som er kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt ansvar Overføring av opplysninger For å ivareta søkernes rettigheter på en best mulig måte er det viktig med gode overganger mellom grunnskolen og videregående opplæring. Både kommunen og fylkeskommunen må planlegge overgangen i god tid. Fylkeskommunene melder i dag om at de har behov for noen opplysninger om søkerne. For at fylkeskommunen skal oppfylle sine lovpålagte oppgaver er informasjon på et tidlig tidspunkt fra kommunen nødvendig. Vi mener at det bør tydeliggjøres hvilke opplysninger kommunene kan og bør overføre til fylkeskommunen for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte oppgaver. Fylkeskommunen har bl.a. behov for informasjon om elevene på 10. trinn blant annet for å dimensjonere tilbudet på Vg1, fange opp elever på 10. trinn med store behov og starte en prosess tidlig for å få på plass nødvendige vedtak og for at Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

40 Side 9 av 28 oppfølgingstjenesten skal få informasjon om hvem som ikke har søkt om videregående opplæring. Vi mener at det er behov for en egen bestemmelse i fellesbestemmelsene i delkapittel I som regulerer hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen skal overføre til fylkeskommunen i forkant av inntaket. Det er fra flere fylkeskommuner tatt opp behovet for informasjon om elevene for å kunne legge til rette for et best mulig opplæringstilbud for disse. Direktoratet mener at det er mulig å overføre personopplysninger fra kommunen til fylkeskommunen uten hinder av taushetsplikten og uten samtykke der dette er nødvendig for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter opplæringsloven 13-3 og kapittel 3, jf. personopplysningsloven 8 bokstav e. Vi foreslår en ny 6-3 om overføring av informasjon fra kommunen til fylkeskommunen. Eksempler på opplysninger som det bør forskriftsfestes at skal overføres er: - Fødselsnummer. - Halvårsvurderingene med karakter til jul på 10. trinn for den enkelte eleven. - Sluttvurderingene til alle elever, også de som ikke søker. - Navn og fødselsnummer til elever med sterkt nedsatt funksjonsevne. - Navn og fødselsnummer til elever som skal utredes for mulig søknad til særskilt utdanningsprogram. For opplysninger utover dette må kommunen vurdere om det må innhentes samtykke fra eleven eller foreldrene. - Vi ber om høringsinstansenes syn på om det bør forskriftsfestes hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen skal overføre til fylkeskommunen før inntaket for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter Lokal forskrift om inntak og formidling De fleste fylkeskommunene har i dag utarbeidet lokale retningslinjer for inntaket, skriv med lokale tilpasninger til inntaket eller liknende for å utfylle bestemmelsene i kapittel 6 i forskriften og for å skape økt forutsigbarhet for søkerne om hvordan inntaket gjennomføres lokalt. I disse lokale retningslinjene el. er det blant annet ofte sagt noe om fylkeskommunen praktiserer fritt skolevalg eller inntakskretser og bruk av inntaksprøver. Noen få fylkeskommuner, som Oslo kommune, har fastsatt en lokal forskrift om inntak. Vi mener at alle fylkeskommunene bør fastsette lokale forskrifter om inntak. Her bør det fastsettes regler om hvordan inntaket skal gjennomføres innenfor de rammene som er fastsatt i kapittel 6. Den lokale forskriften vil få en tydeligere rettslig status og vil kunne fastsette rettigheter og plikter for søkerne. Ved at det er en forskrift vil saksbehandlingskravene i forvaltningsloven kapittel 7 gjelde. En lokal forskrift vil trolig bidra til økt forutsigbarhet og gi søkerne bedre rettssikkerhet. Den lokale forskriften må også ses i sammenheng med at de aller fleste oppgavene knyttet til inntaket er lagt til fylkeskommunen. Dersom oppgaver skal delegere til andre bør dette gå frem av den lokale forskriften. Det foreslås en ny 6-2 som pålegger fylkeskommunene å fastsette en lokal forskrift om inntak. I tillegg bør fylkeskommunene fastsette lokal forskrift om formidling. Fylkeskommunen kan velge å fastsette en felles lokal forskrift om både inntak og formidling. - Vi ber om høringsinstansenes syn på at fylkeskommunene skal fastsette en lokal forskrift om inntak. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

41 Side 10 av Fellesbestemmelser Det er i dag noen felles bestemmelser i 6-1 til Disse gjelder uavhengig av om det er inntak til Vg1, Vg2 eller Vg3 eller om søkeren har søkt om inntak til et utdanningsprogram ved en ordinær videregående skole eller til en knutepunktskole eller statlig skole eller om det er inntak av søker med ungdomsrett eller voksenrett. Vi foreslår at bestemmelsene som er felles samles i delkapittel 1. Det er behov for en opprydning i fellesbestemmelsene som gjelder for inntak uavhengig av om det er inntak til Vg1 eller Vg2/Vg3. Delkapittel 1 bør regulere virkeområde, lokal forskrift om inntak og overføring av opplysninger fra kommune til fylkeskommune, se over for mer om disse forslagene.. Vilkår for inntak og bruk av retten Vi mener at fellesbestemmelsene også bør regulere vilkår for inntak og bruk av retten. Videre foreslår vi at fellesbestemmelsene omhandler kravet til lovlig opphold bruk av retten til videregående opplæring, forholdet mellom heltidselever og deltidselever og utvekslingselever. Det foreslås ikke realitetsendringer knyttet til utvekslingselever. Lovlig opphold er kommentert nedenfor i punkt Deltidselever vurderes i et eget punkt, se punkt 5.6. Bruk av retten Når det gjelder bruk av retten er dette noe vi ofte har fått spørsmål om. Direktoratet mener det er behov for å regulere tydeligere i forskriften hvordan det skal avgjøres om en elev har hele retten til videregående opplæring i behold eller har brukt opp hele eller deler av retten til videregående opplæring. I dag opererer fylkeskommunene med ulike skjæringstidspunktet for når en elev regnes som å ha brukt opp retten til ett opplæringsår. Dette varierer mellom 1.10., og Direktoratet mener det ikke er hjemmel for å fastsette en absolutt frist for denne beregningen. Om eleven har brukt opp retten sin må vurderes konkret og skjønnsmessig for den enkelte eleven. Her vil det spille inn i vurderingen når eleven sist var på skolen og hvor mye opplæring hun eller han har tatt ut det aktuelle opplæringsåret. Det er viktig at fylkeskommunen sørger for at skolene har gode rutiner for å følge opp elever med fravær. Samtidig bør det være tillatt for fylkeskommunene å ha en veiledende dato i sin saksbehandling. Denne fristen bør tidligst være Dersom en tidligere elev henvender seg til fylkeskommunen og hevder ikke å ha brukt opp retten til det aktuelle året, så må fylkeskommunen vurdere dette skjønnsmessig. Det foreslås regulert i 6-5. Videre foreslås det videreført at deltidselever som får opplæring som utgjør mindre enn 1/3 av det totale timetallet for det aktuelle utdanningsprogrammet, ikke bruker av retten sin. Søknad og klage Det er i dag bestemmelser om søknad og klage i de generelle bestemmelsene i starten av kapittel 6. Vi mener bestemmelsene om søknad og klage bør samles i delkapittel I. Her bør også fylkeskommunens plikt til å informere de videregående skolene og grunnskolene om reglene som brukes ved inntak plasseres. I denne bestemmelsen bør det også tydeliggjøres at skolene har ansvaret for å informere elevene. Skolenes ansvar kommer ikke tydelig frem i gjeldende 6-3. Når det gjelder søknader om inntak til Vg1 vil særlig grunnskolene ha et ansvar for informasjon. Informasjon kan gis både gjennom faget utdanningsvalg og den kollektive og individuelle utdannings- og yrkesrådgivningen, jf. opplæringsloven 9-2 og forskriften 22-1 og Det er viktig at grunnskolene har oppdatert kunnskap og kan gi elevene den nødvendige utdannings- og yrkesrådgivningen for å minske risikoen for at eleven gjør feilvalg. Videre bør søknadsfristene og krav til søknaden, samt bestemmelsen om klage plasseres her. Dette er bestemmelser som er like for Vg1, Vg2 og Vg3. Her foreslås det bare mindre endringer. De fleste endringene er begrunnet i at det meste av innsøkingen til videregående opplæring i Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

42 Side 11 av 28 dag foregår elektronisk. Det foreslår også tydeliggjort i ny 6-11 at søkeren ikke kan klage på skoleplasseringen. Inntak til enkelte utdanningsprogram Paragraf 6-11 om inntak til landslinjer og spesielle utdanningsprogram foreslås delt i to. Dette er så ulike forhold at det bør være regulert i ulike bestemmelser. Bestemmelsen om inntak til landslinjer foreslås videreført uendret. Når det gjelder inntak til enkelte utdanningsprogram så foreslås det mindre endringer i det som er gjeldende 6-11 andre ledd. Muligheten til å fordele inntil 50 % av plassene på grunnlag av dokumentasjon av ferdighet eller inntaksprøver innenfor utdanningsprogram for idrettsfag og utdanningsprogram for musikk, dans og drama videreføres. For å sikre søkernes rettssikkerhet bør det fastsettes i den lokale forskriften om fylkeskommunen benytter denne muligheten,, herunder om dette gjelder for begge utdanningsprogrammene og alle skolene eller bare noen skoler. Bestemmelsen er, som i dag, uttømmende når det gjelder for hvilke utdanningsprogram fylkeskommunen kan fastsette at inntaksprøver eller dokumentasjon av ferdigheter skal vektlegges i inntaket. Mange fylkeskommuner tilbyr i dag elever på yrkesfaglige utdanningsprogram kombinerte opplæringsløp som fører frem til både yrkeskompetanse og studiekompetanse. Dette er et tilbud som ikke er en del av tilbudsstrukturen, men fylkeskommunen kan tilby dette. Eleven får da mer videregående opplæring enn han eller hun har rett til etter opplæringsloven 3-1. Eleven kan melde sin interesse til denne typen opplæringstilbud, men fylkeskommunen tar ved inntaket søkeren inn til et yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg1, og så må det etter inntaket inngås en lærekontrakt eller opplæringskontrakt med søkeren etter 6A-6 (tilsvarer gjeldende 6-40) om en annen organisering av opplæringen. I forbindelse med inntaket kan fylkeskommunen avholde intervju av søkere som har meldt sin interesse for denne typen tilbud og avklare om det etter inntaket til et yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg1, også skal utarbeides en lærekontrakt hvor det fastsettes søkeren skal ha et opplæringstilbud som leder frem til både yrkes- og studiekompetanse. I avtalen om en alternativ organisering av opplæringen kan det avtales en avvikende fag- og timefordeling, at en lærebedrift skal ta en større del av ansvaret for opplæringen i programfagene eller at skolen i samarbeid med bedriften skal ta et større ansvar for opplæringen i programfagene. Det er fylkeskommunen som etter inntaket avgjør hvilke søkere som det skal inngås en avtale med om et opplæringsløp som leder frem til både yrkesog studiekompetanse. Dette er et tilbud utenfor tilbudsstrukturen og søkere kan ikke klage på at de ikke får dette tilbudet. Bestemmelsen om kjønnskvotering foreslås strøket. Tilbakemeldinger fra fylkeskommunene tyder på at bestemmelsen ikke er i bruk i dag og at dersom den hadde vært i bruk ville utslagene av denne formen for moderat kjønnskvotering vært svært små. - Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget om hvordan fylkeskommunen kan tilby elever på yrkesfaglige utdanningsprogram opplæringsløp som også gir studiekompetanse 5.4 Elever med spesielle behov Vi ble i oppdragsbrevet fra departementet bedt om å vurdere særskilt om elever med spesielle behov ble tilstrekkelig ivaretatt i gjeldende forskrift. Dette innebærer blant annet å se på bestemmelsene om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram til Vg1, kravene til sakkyndig vurdering for elevgruppen med store og omfattende behov for spesialundervisning og inntak til Vg2 og Vg3 for disse elevene. I dette kapitlet vurderer vi hvordan inntaksreglene for søkere med rett til spesialundervisning bør være. Det er ikke er hjemmel til at inntaksvedtaket plasserer søkeren direkte i en gruppe. Kunnskapsdepartementet har i brev datert til Oslo kommune slått fast at elever med omfattende behov for spesialundervisning ikke kan søke på og tas direkte inn til egne grupper, dette er i strid med opplæringsloven. Organiseringen må fastsettes i enkeltvedtaket om spesialundervisning. Det kan treffes et midlertidig vedtak om spesialundervisning i forbindelse med inntaket som fastsetter organiseringen. Dette kan gjøres i samme dokumentet som inntaksvedtaket, men det vil være egne saksbehandlingskrav til dette Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

43 Side 12 av 28 enkeltvedtaket. Vurderingene nedenfor tar utgangspunkt i dette grunnpremisset. Nedenfor vurderer vi først hvordan søkere med spesielle behov bør tas inn til Vg1 og hvordan reglene bør utformes. Deretter vurderes det hvordan disse søkerne tas inn til Vg2 og Vg3 og en eventuell sammenheng mellom inntaket til Vg1 og Vg2/Vg Inntak til Vg1 I følge GSI har 11,6 % av elevene på 10. trinn enkeltvedtak om spesialundervisning. 2 av 3 med enkeltvedtak om spesialundervisning er gutter. Behovet som ligger til grunn for at søkeren har rett til spesialundervisning. Innholdet i og omfanget av spesialundervisningen er svært ulikt for mange av disse elevene. Det betyr at søkere med rett til spesialundervisning ikke er noen homogen gruppe, ei heller i inntakssammenheng. Flere av søkerne med rett til spesialundervisning har vurdering med karakter i alle fag og konkurrerer i det ordinære inntaket på grunnlag av poengsummen sin. Mange tas i dag inn individuelt etter 6-15 bokstav c fordi de mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, men dette er ikke en fortrinnsrett. Opplæringsloven 3-1 sjette ledd lovfester en fortrinnsrett ved inntak til noen søkere med rett til spesialundervisning. Denne rettigheten er nærmere regulert i 6-18 til Det er et vilkår at det må foreligge en sakkyndig vurdering som konkluderer med at søkeren har et slikt særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram. Dette fortrinnet er det eneste fortrinnet som er gitt til denne søkergruppen ved inntak til Vg1. Vi påpeker også her at opplæringsloven 3-1 sjette ledd og forskrift til opplæringsloven 6-18 til 6-21 bruker ulike begrep om det samme. Loven bruker et særskilt utdanningsprogram, mens forskriften i dag bruker særskilt prioritert utdanningsprogram. Vi mener at forskriften bør endres slik at det brukes samme begrep som i opplæringsloven 3-1, det vil si inntak til særskilt utdanningsprogram. Potensielt kan alle søkere med rett til spesialundervisning på 10. trinn søke om inntak til et særskilt utdanningsprogram, det vil si 11,6 % av årskullet, fordi de oppfyller et av grunnvilkårene, nemlig at de har ha rett til spesialundervisning. Imidlertid er ikke hensikten med inntak til et særskilt utdanningsprogram at alle elever med spesialundervisning skal gis dette fortrinnet. Dette fortrinnet er etter ordlyden i 3-1 sjette ledd for elever med rett til spesialundervisning som har et særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram. Det vil altså si at inntak til et særskilt utdanningsprogram er for en mindre gruppe søkere med rett til spesialundervisning. Dette følges også opp i forskriften 6-20 som regulerer inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram nærmere. Det følger av 6-20 at eleven må ha spesialundervisning på grunnlag av en av vanskene i første ledd bokstav a til e for å kunne tas inn til særskilt prioritert utdanningsprogram. Dette innsnevrer personkretsen noe. Før Reform - 94 var dette en rettighet for funksjonshemmede. I dag er det svært stor forskjell mellom fylkeskommunen i hvordan inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram praktiseres. Antall søkere som tas inn varerier fra under 50 per år til opp mot Dette er et rettssikkerhetsproblem, og det er et stort behov for å rydde opp i reglene knyttet til inntak av søkere med spesielle behov. Retten til inntak til et særskilt utdanningsprogram ved inntak til Vg1 er lovfestet, men det er behov for å tydeliggjøre vilkårene for dette i kapittel 6. Vi mener at inntak til særskilt utdanningsprogram skal være en rett for en mindre del av søkerne med rett til spesialundervisning. Behov for et mer differensiert inntak til Vg1 Hovedregelen er at søkere til Vg1 skal tas inn gjennom det ordinære inntaket hvor de konkurrerer etter poeng, eventuelt tas inn individuelt etter 6-15 bokstav c eller Dette gjelder også for søkere med rett til spesialundervisning. Søkerne som tas inn gjennom det ordinære inntaket har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

44 Side 13 av sjette ledd, og fylkeskommunen har en plikt til å sørge for at søkeren får tilbud om ett av tre. Dette gjelder også for søkere med spesialundervisning. Vi mener at det er viktig at retten til ett av tre valgte utdanningsprogram tydeliggjøres for søkere som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene. Disse søkerne forsvinner litt i gjeldende 6-15 bokstav c. Det bør være en egen bestemmelse om inntak på individuelt grunnlag for disse søkerne. Det bør også fremgå eksplisitt av bestemmelsen at disse søkerne har rett inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram. Det utdanningsprogrammet som søkeren tas inn til skal ligge innenfor tilbudsstrukturen. Det foreslås en ny 6-23 om dette. De som har karakterer i de fleste fagene vil tas inn etter poengsum. Også for disse skal fylkeskommunen sørge for at søkeren får ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 3-1 sjette ledd. Vi foreslår også en sikkerhetsventil for fylkeskommunen i inntaket for søkere som ikke fanges opp av grunnlagene for å behandles individuelt, men som har et særlig behov for dette. Fylkeskommunen kan da i særlige tilfeller ta disse inn individuelt. Dette vil for eksempel kunne gjelde søkere som har vært i en ulykke, blitt langtidssyke på 10. trinn, for eksempel med kronisk utmattelsessyndrom, fått en kreftdiagnose eller har vært gjennom en svært traumatisk opplevelse. I tillegg til dette er det behov for å tydeliggjøre vilkårene for inntak til særskilt utdanningsprogram. I noen tilfeller kan det være at eleven ikke ivaretas tilstrekkelig gjennom det ordinære inntaket. Dette vil kunne være på grunn av vanskenes art og betydningen disse har for opplæringen. Det skal gode grunner til for å gi en søker et fortrinn utover at hun eller han alltid har rett til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 3-1. En utfordring i forbindelse med inntak til et særskilt utdanningsprogram er at det en del steder også tas inn søkere med spesialundervisning som ikke oppfyller vilkårene i 6-19 og Det følger av kravene til sakkyndig vurdering i 6-19 at søkeren bare kan mestre ett utdanningsprogram. I dag tas det inn søkere etter 6-19 og 6-20 som valg av utdanningsprogram er underordnet for, men det er plassering på en skole som er særskilt tilrettelagt som er det viktige. Gjeninnføring av fortrinnsretten Direktoratet mener at begrepet fortrinnsrett bør gjeninnføres i forskriften. for å tydeliggjøre hva som er rettsvirkningen av for eksempel å ha rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram etter opplæringsloven 3-1 sjette ledd. Et fortrinn for noen grupper vil ha konsekvenser for andre søkere. Fylkeskommunene har et begrenset antall plasser på de enkelte skolene på de ulike utdanningsprogrammene. Dette begrenses blant annet av fysiske forhold. I dag er det i 6-20 en regel om at søkere som oppfyller vilkårene i bestemmelsen kan tas inn før poenginntaket. Vi mener at begrepsbruken i forskriften i dag, inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram, tilslører hva dette egentlig er, nemlig et fortrinn ved inntak. En utfordring ved fortrinnsretten er at fortrinn for en søker betyr at en annen, ofte en med lav poengsum, blir utkonkurrert. Det kan igjen føre til at andre elever må reise til en annen kant av fylket fordi en søker med lavere poengsum på grunn av fortrinnsretten blir tatt inn til et utdanningsprogram på en skole før en søker med høyere poengsum. Dette kan i noen tilfeller innebære at den søkeren må flytte på hybel. Fortrinnsretten kan altså innebære at resultatet av inntaket blir et annet enn det ville blitt om begge søkerne hadde konkurrert i det ordinære inntaket basert på poengsummen sin. Vi foreslår at begrepsbruken i forskriften endres slik at begrepet fortrinnsrett, som ble brukt inntil Reform -94, gjeninnføres. Det neste spørsmålet blir da hvilke søkere som bør kunne tas inn til Vg1 fordi hun eller han har fortrinnsrett. For noen søkere vil en fortrinnsrett være avgjørende for om hun eller han på grunn av sine vansker skal kunne fullføre videregående opplæring. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

45 Side 14 av 28 A) Fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram Direktoratet mener at noen elever kan ha behov for å tas inn før søkere som konkurrerer etter poeng tas inn på grunn av særlige behov. Dette kan blant annet gjelde for søkere med spesialundervisning som på grunn av sine vansker har en del utdanningsprogram som de neppe vil kunne fullføre, og at de derfor vil ha et særlig behov for å tas inn til et bestemt utdanningsprogram. Det er, slik vi ser det, behov for å få en likere nasjonal praksis når det gjelder inntak av søkere på dette grunnlaget. I dag er det for store forskjeller mellom fylkeskommunene når det gjelder hvor mange søkere som tas inn etter gjeldende Vi foreslår at fortrinnsrett for søkere med rett til inntak til særskilt utdanningsprogram reguleres i 6-16 og Direktoratet mener at det bør tydeliggjøres her at fortrinnsrett er for de som på grunn av sine vansker har et så stort behov for å tas inn til ett eller to av utdanningsprogrammene, at de ikke ivaretas gjennom at hun eller han har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. 3-1 sjette ledd første punktum. Vi mener at vilkårene for fortrinnet må tydeliggjøres i forskriften. Det foreslås at listen over vansker i gjeldende 6-20 tas bort og at kravet blir at søkerne har et omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for søknaden. Det er ikke noe krav til diagnose, men bør være basert på en skjønnsmessig vurdering av om søkeren har et særlig behov. Det særlige behovet knyttes til at vanskene til søkeren gjør at valg av utdanningsprogram har stor betydning for søkerens mulighet til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Dette innebærer at vurderingstemaet ikke lenger vil være knyttet til om søkeren mestrer ett utdanningsprogram, som har vært vanskelig å vurdere i praksis. Vurderingen vil nå være knyttet til søkerens muligheter for å fullføre videregående opplæring, altså et fremtidsrettet perspektiv. Søkeren vil kunne ha rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram om det på grunn av hans eller hennes vansker er større sannsynlighet for at søkeren fullfører videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse innen ett eller to utdanningsprogram enn de øvrige. Det foreslås også endringer i innholdet i den sakkyndige vurderingen slik at denne henger bedre sammen med vilkårene for å ha rett enn i dag. Vi foreslår videre at det tydeliggjøres hvilken PP-tjeneste som er sakkyndig instans. I dag er dette uklart regulert forskriften. Det er fastsatt i 6-18 at det er PP-tjenesten som skal utarbeide den sakkyndige vurderingen, men forskriften regulerer ikke om det er den kommunale eller fylkeskommunale PP-tjenesten. Fylkeskommunen har imidlertid ansvar for å sikre at den sakkyndige vurderingen oppfyller kravene i 6-19, jf siste ledd. Dette har ført til mange ulike løsninger lokalt. I og med at den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hvilket opplæringstilbud søkeren skal ha i videregående opplæring, er det nødvendig med stor kjennskap til videregående opplæring og de videregående skolene. Vi foreslår derfor at ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering knyttet til fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram plasseres hos den fylkeskommunale PP-tjenesten. For å sikre at kommunens kjennskap til eleven overføres til fylkeskommunen mener vi at det bør fastsettes noen særlige saksbehandlingskrav. Vi foreslår at kommunen innen 1. oktober det året søkeren går på 10. trinn må melde søkeren til fylkeskommunen for utredning. I tilmeldingen skal kommunen gjøre greie for blant annet søkerens vansker som ligger til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning og hvorfor de mener søkeren oppfyller vilkårene for fortrinnsrett, tidligere tiltak og betydningen de tror vanskene vil ha for videregående opplæring. Mye av dette vil være utredninger den kommunale PP-tjenesten allerede har gjort. Ved å stille opp disse saksbehandlingsreglene vil fylkeskommunen få god tid til å gjøre de nødvendige forberedelser før inntaksvedtaket og før skolestart. I og med at det bare vil være en mindre del av elevene på 10. trinn som oppfyller vilkårene i 6-16 vil det ikke være vesentlige økonomiske konsekvenser knyttet til dette. I forbindelse med utarbeidelsen av den sakkyndige vurderingen minner vi også om barnekonvensjonen artikkel 12 og forvaltningsloven 17 om barnets rett til å bli hørt. Et godt samarbeid mellom den kommunale PP-tjenesten og den fylkeskommunale PP-tjenesten vil være viktig i utarbeidelsen av den sakkyndige vurderingen. Direktoratet ønsker også å få innspill på hva som vil være nødvendig for å gjøre dette samarbeidet best mulig. Vi viser i denne forbindelse også til arbeidet som gjøres med etter- og videreutdanning av PP-tjenesten. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

46 Side 15 av 28 Vi ber om høringsinstansenes syn på: - vilkårene for å ha fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram - om det er samsvar mellom vilkårene i 6-16 og innholdet i den sakkyndige vurderingen i at ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den fylkeskommunale PPtjenesten, men at kommunen i tilmeldingen må sende med vurderinger av elevens behov. B) Fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne Vi ser også at det kan være andre grupper som kan ha behov for å tas inn før søkere som konkurrerer etter poeng. Dette kan for eksempel gjelde søkere som har sterkt nedsatt funksjonsevne og som har behov for omfattende tilrettelegging. For mange av disse søkerne er det ikke slik at det er et utdanningsprogram som er bedre enn de andre, men at valg av utdanningsprogram på mange måter er underordnet. For eksempel for søkere med sterkt nedsatt fysisk funksjonsevne vil det at skolen er universelt utformet være mye viktigere enn utdanningsprogrammene. Dette er også søkere som fylkeskommunene har et behov for å ta inn tidligere enn det ordinære inntaket som de fleste steder gjennomføres i juli. For elever med sterkt nedsatt funksjonsevne vil det være viktig at den videregående skolen får beskjed om eleven kommer til å starte til høsten og hvilke hjelpebehov hun eller han har. Her kan det også være viktig å starte utredningen av hvilken spesialundervisning den det gjelder bør ha slik at enkeltvedtaket om spesialundervisning med organisering av opplæringstilbudet er gjort, ved skolestart. Her taler hensynet til både søkeren og fylkeskommunen for at det innføres en fortrinnsrett. Fortrinnsretten er i utgangspunktet ikke knyttet til skoleplassering, men til tilretteleggingsbehovet. Vi foreslår en ny 6-18 om fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne. Direktoratet foreslår at fortrinnsretten knyttes til søkere som har sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne som gjør at søkeren har et særlig behov for inntak til en skole som er særskilt tilrettelagt. Det vil være viktig for både søkeren og fylkeskommunen at søkeren tas inn tidlig til en skole som er best mulig tilrettelagt. Dette er for øvrig gruppen som inntak til særskilt utdanningsprogram opprinnelig ble innført for. Vi understreker videre at også søkere som oppfyller vilkårene for å ha fortrinnsrett etter ny 6-18 skal tas inn til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 3-1 sjette ledd første punktum og den fastsatte. tilbudsstrukturen. Forslaget åpner ikke for at disse plasseres direkte i særskilt tilrettelagte grupper. Avvik fra opplæringsloven 8-2 når det gjelder organiseringen eller fra læreplanverket krever et enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er også viktig for søkerens verdighet at hun eller han tas inn til ett av sine tre valgte utdanningsprogram og at disse ligger innenfor tilbudsstrukturen. Også for denne gruppen foreslås det en tilmeldingsfrist 1. oktober for å gi fylkeskommunen tid til å vurdere om søkeren oppfyller vilkårene for fortrinnet. For søknader om fortrinn etter denne bestemmelsen stilles det ikke krav til sakkyndige vurderinger fra PP-tjenesten som er utarbeidet for dette formålet. Her vil det være tilstrekkelig at kommunen med samtykke fra eleven og foreldrene sender over relevant dokumentasjon hvor det går frem at søkeren har sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne av betydning. Det kan blant annet legges frem enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering. Søkeren vil også kunne legge ved dokumentasjon fra helsesektoren eller Statped. - Vi ber om høringsinstansenes syn på at det innføres en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

47 Side 16 av 28 C) Fortrinnsrett for søkere med enkeltvedtak om utvidet tid Det foreslås fortrinnsrett for søkere med enkeltvedtak om utvidet tid på Vg1 etter opplæringsloven 3-1 femte ledd. Dette er søkere som bør tas inn før poenginntaket gjennomføres for å sikre at de får et opplæringstilbud som i best mulig grad bygger videre på den opplæringen de har hatt. Dette vil være de som har behov for flere år på Vg1. Om søkeren omfattes av dette fortrinnet vil avhenge av om hun eller han oppfyller vilkårene i 3-1 femte ledd om utvidet tid. - Vi ber om høringsinstansens syn på at søkere med enkeltvedtak om utvidet tid gis fortrinnsrett. Oppsummering Vg1 Forslaget innebærer at søkere med rett til spesialundervisning som hovedregel tas inn til Vg1 i det ordinære inntaket og konkurrerer på grunnlag av sine karakterer, som andre elever, jf og De søkerne med rett til spesialundervisning som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene må i det ordinære inntaket behandles individuelt slik at deres rett til ett av tre valgte utdanningsprogram oppfylles, jf For noen av søkerne med spesielle behov kan det også være aktuelt å ta søkeren inn etter sikkerhetsventilen som foreslås i For en mindre gruppe av søker med spesialundervisning foreslås det at de gis fortrinnsrett til Vg1. Dette foreslås etter 6-16 og 6-17 for søkere med et særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram. Videre foreslås det en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne etter 6-18 og for søkere med enkeltvedtak om utvidet tid etter Vi ber om høringsinstansenes syn på om søkere med rett til spesialundervisning blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte etter forslaget ved inntak til Vg Inntak til Vg2/Vg3 Ved inntak til Vg2 og Vg3 er det i dag ingen søkere som har fortrinnsrett på grunn av enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi foreslår at dette videreføres med unntak av for søkere som har enkeltvedtak om utvidet tid. Disse bør prioriteres inn før det ordinære inntaket. Ved inntak til Vg2 og Vg3 skal det fortsatt være slik at vilkårene for inntak er knyttet til fag som er bestått og at søkerne skal konkurrere etter poeng (for mer om dette se punkt 5.7) på Vg1 eller Vg2. Hovedregelen er at også søkere med rett til spesialundervisning tas inn gjennom det ordinære inntaket og konkurrer etter poeng. For søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 etter ny 6-29 så kan fylkeskommunen ta han eller henne inn etter en individuell vurdering. for søkere med rett til spesialundervisning kan dette gjøres både etter 6-37 og For søkere som vurderes individuelt vil kravet for å bli flyttet opp til neste trinn være at dette etter en helhetsvurdering er forsvarlig ut fra søkerens faglige forutsetninger for å følge opplæringen på det aktuelle trinnet. Vi mener at dette i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til søkerne og at gjeldende 6-24 bør videreføres med noen presiseringer. Det bør i ny 6-35 som tilsvarer gjeldende 6-24 presiseres hva som skal legges vekt på i vurderingen av om det er forsvarlig å flytte søkeren opp til neste nivå. Videre bør det blant annet presiseres at søkere som oppfyller disse vilkårene har rett til inntak til et programområde som bygger på det utdanningsprogrammet hun eller han ble tatt inn til på Vg1, og eventuelt programområdet til Vg2. For søkere med rett til spesialundervisning skal også søkerens eget ønske og sakkyndig vurdering vektlegges. - Vi ber om høringsinstansenes syn på om elever med rett til spesialundervisning i tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg2 og Vg3. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

48 Side 17 av Tegnspråk Fra har det vært fastsatt at hørselshemmede barn i grunnskolen som har hatt tegnspråk som førstespråk, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk. Dette var først fastsatt i forskrift til grunnskoleloven, i 2000 ble en tilsvarende rett fastsatt i opplæringsloven 2-6. Det følger av 2-6 at før det treffes enkeltvedtak om tegnspråkopplæring så skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. For videregående opplæring ble det i 2000 fastsatt i opplæringsloven 3-9 at elever i videregående opplæring med tegnspråk som førstespråk eller som har en sakkyndig vurdering om at de trenger tegnspråk som førstespråk, har rett til å velge mellom opplæring ved en knutepunktskole eller opplæring med tolk ved en ordinær videregående skole. Det følger av 3-9 siste ledd at departementet kan fastsette forskrift om inntak. Inntak til videregående opplæring for elever med tegnspråk som førstespråk etter sakkyndig vurdering om at de behov for slik opplæring, er i gjeldende forskrift regulert i 6-29 til Det er i dag slik at inntak til ordinære videregående skoler og inntak til knutepunktskoler er regulert i ett delkapittel. Direktoratet mener det er gode grunner for å regulere dette annerledes. Vi forslår at det fortsatt skal være et eget underkapittel om inntak til knutepunktskoler. I reguleringen av knutepunktskoler foreslår vi kun mindre endringer. På den andre siden bør inntak av elever som ønsker inntak til en ordinær videregående skole med tolk reguleres sammen med de øvrige bestemmelsene om inntak til henholdsvis Vg1 og Vg2/Vg3. Søkeren må i søknaden oppgi om han eller hun ønsker opplæring ved en knutepunktskole eller ved en ordinær skole og legge ved en sakkyndig vurdering som underbygger dette behovet. For å ivareta retten til opplæring i en ordinær videregående skole med tolk bør det innføres en fortrinnsrett slik at fylkeskommunen gjennomfører inntaket av disse elevene før det ordinære inntaket etter poeng. Her vil det være slik at fortrinnsretten vil være knyttet til at fylkeskommunen får en mulighet til å plassere denne eleven på den av skolene søkeren har oppført i sin søknad som de mener er best tilrettelagt for søkerens vansker. Dette er en mulighet for fylkeskommunen, men ikke en plikt. Det følger også av Ot. prp. nr. 78 ( ) side 9 at Fylkeskommunen vil kunne leggje opplæring med tolk til ein eller fleire bestemde skolar i fylkeskommunen. Det vil selvsagt være en forutsetning at søkeren har søkt på utdanningsprogram som finnes ved slike tilrettelagte skoler for at søkeren kan plasseres her. Søkerne har rett til å bli tatt inn til ett av sine tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 3-1 sjette ledd. Forslaget innebærer ikke at hørselshemmede elever får fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram. Fortrinnsretten til særskilt utdanningsprogram omfatter kun søkere som oppfyller vilkårene i opplæringsloven 3-1 sjette ledd og forskriften 6-16 og I de tilfeller hvor hørselshemmede oppfyller vilkårene i 6-16 og 6-17 kan også disse tas inn til et særskilt utdanningsprogram ved en ordinær videregående skole. Hørselshemmede elever som får opplæring i ordinære videregående skoler skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene. Elever ved knutepunktskoler får opplæring i læreplanene som er utarbeidet for tegnspråklig elever. Det kan ikke gjøres avvik fra disse læreplanene med hjemmel i 3-9. De er bindende. Det vil være viktig at PP-tjenesten tar dette med i vurderingen. - Vi ber om høringsinstansens syn på bestemmelsene om inntak av søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven Minoritetsspråklig søkere Antallet minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring har økt de siste tiårene. Den gruppen som behandles i dette punktet er de som enten har rett til særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet etter opplæringsloven 2-8 eller som er nyankommet til Norge etter opplæringspliktig alder. Dette er to grupper som er lite homogene og graden av skolegang kan Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

49 Side 18 av 28 variere innenfor begge gruppene. Vi har fått tilbakemeldinger fra flere om at det er en utfordring at det for en del av disse ikke er hjemmel til å stille krav til norskkunnskaper ved inntak til videregående opplæring Premisser for forslagene Reglene om inntak som gjelder for minoritetsspråklige er de samme som for andre søkere. Dersom søkeren oppfyller vilkårene har hun eller han rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram etter opplæringsloven 3-1 sjette ledd. Vi minner om at minoritetsspråklige elever i videregående opplæring kan ha rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven Bestemmelsen åpner også for at fylkeskommunen kan gi elever med særskilt språkopplæring et tidsbegrenset innføringstilbud, jf. siste ledd i bestemmelsen. Nedenfor drøftes det hvilke vilkår som skal stilles for inntak til videregående opplæring og betydningen dette får for blant annet nyankomne. Det vurderes også hvilke regler om inntak til henholdsvis Vg1 og Vg2/Vg3 som bør gjelde for denne gruppen Vilkår for inntak Det første vilkåret for å ha rett til videregående opplæring er at søkeren har lovlig opphold i Norge. Det foreslås ikke endringer i dette, og etter forslaget her har asylsøkere har ikke rett til inntak. Det foreslås ikke endringer fordi regjeringen har spørsmålet oppe til vurdering. Det neste vilkåret av betydning er at søkeren må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Det er rapportert om to utfordringer fra sektor knyttet til dette vilkåret. Det første spørsmålet som blir stilt er knyttet til gjeldende 6-10 bokstav a og hvilke krav som kan stilles til kompetanse etter fullført norsk grunnskoleopplæring for de som ankom Norge sent i opplæringspliktig alder. Det andre spørsmålet er knyttet til vilkårene i 6-10 bokstav b og hvordan opplæring fra et annet land skal vurderes. Vi foreslår at vilkåret for inntak til videregående opplæring fortsatt skal være at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende, men vi foreslår flere endringer knyttet til hvordan dette skal avgjøres i ny Søkere med vitnemål for fullført grunnskoleopplæring i Norge oppfyller vilkårene for inntak, uavhengig av hvor lenge søkeren har vært elev i grunnskolen. Det foreslås ikke endringer her. Slik opplæringsloven er i dag er det ikke krav til bestått grunnskoleopplæring for inntak til videregående opplæring. Elevene skrives ut når de i alder fullfører det 10. skoleåret, jf. opplæringsloven 2-1. Dette gjelder også for sent ankomne elever som har 1 som standpunktkarakter eller IV i alle fag. Dette gjelder også for norskfaget. For å kunne stile krav til bestått grunnskoleopplæring, er det nødvendig med en lovendring. For søkere etter bokstav a er det ikke hjemmel til å stille krav til norskferdigheter ved inntak. For de som kommer til Norge etter opplæringspliktig alder er det i dag slik at disse søkerne enten må oppfylle kravene i 6-10 bokstav b eller d for å ha rett til videregående opplæring. Etter bokstav b skal det vurderes om søkeren har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole. Etter bokstav d skal det vurderes om søkeren har tilsvarende realkompetanse. Vi mener at disse kravene bør ses i sammenheng. For det første bør det videreføres at søkere som kan dokumentere at hun eller han har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i hjemlandet oppfyller vilkåret. Her vil det være tilstrekkelig med vitnemål eller likende dokumentasjon. Her vurderes ikke kvaliteten i grunnskoleopplæringen, men lengden på opplæring. Det kan ikke stilles krav om kompetanse i norsk for søkere som har allmenn grunnskoleopplæring fra hjemlandet. I siste del av bokstav b er det fastsatt at søkere som har kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskoleopplæring også kan tas inn. Dette vilkåret gjelder for de som ikke kan dokumentere niårig grunnskole fra hjemlandet. Direktoratet mener at dette alternativet er Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

50 Side 19 av 28 overflødig, sett i lys av bokstav d om at søkere som har tilsvarende realkompetanse kan tas inn. Vi mener at vurderingen av søkerens kompetanse/kunnskaper bør være knyttet til den realkompetansen søkeren har. Vi har dessuten fått mange tilbakemeldinger om at det er uklart hvordan det skal vurderes om søkeren har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole. Samtidig bør det presiseres hva som skal vurderes når det skal avgjøres om søkeren har tilsvarende realkompetanse. Kravene til realkompetansevurderingen bør knyttes til de kravene som stilles for å få utferdiget vitnemål i grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven 4A-1 og forskriften 4-33 og Dette innebærer at søkerens skal realkompetansevurderes i fagene norsk, engelsk, matematikk og to av fagene: samfunnsfag, naturfag eller religion, livssyn og etikk (RLE). Søkerens realkompetanse må tilsvare minst karakteren 2 vurdert etter kompetansemålene på 10. trinn i læreplanen for de aktuelle fagene, dette gjelder også i fagene norsk og engelsk. For søkere som realkompetansevurderes er det, som i dag, andre krav ved inntak til videregående opplæring enn for de som vurderes etter 6-14 a eller b. Det er bare for søkere som realkompetansevurderes at det stilles krav til norsk og engelsk. Det kan stilles spørsmål om det er urimelig med andre krav til disse søkerne enn de øvrige. De søkerne som ikke har den tilstrekkelige realkompetansen vil ha rett til grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1. Disse endringene foreslås i ny Vi ber om høringsinstansenes syn på at vilkårene for å vurdere om søkeren har norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende endres som foreslått. Ansvar Det har også vært uklart om det er fylkeskommunen eller kommunen som har ansvaret for å gjennomføre realkompetansevurderingen etter Direktoratet mener at det er kommunene som har spisskompetansen når det gjelder grunnskoleopplæringen og som har de beste forutsetningene for å vurdere om søkeren har realkompetanse tilsvarende norsk grunnskoleopplæring for voksne. Dette er også en plikt som kommunene har etter 4A-1 for personer som henvender seg til dem med ønske om grunnskoleopplæring. Vi foreslår at ansvaret for å vurdere søkerens realkompetanse plasseres hos kommunene. Dersom søkeren ikke oppfyller vilkåret har hun eller han rett til grunnskoleopplæring og kommunen bør ta tak i dette. Dette vil også bygge opp under oppgavefordelingen i grunnopplæringen. - Vi ber om høringsinstansenes syn på at ansvaret for å gjennomføre realkompetansevurdering plasseres hos kommunen. Økt fleksibilitet Direktoratet foreslår at adgang til å ta fag fra videregående opplæring mens man er elev i grunnskolen også gjøres gjeldende for voksne. Hensikten med dette er å bidra til økt fleksibilitet for voksne som har bestått noen fag i grunnskolen, men ikke alle. Dette er ikke en plikt for kommunen eller fylkeskommunen, men en mulighet. Dette vil kunne sikre raskere gjennomstrømning av de nyankomne som får noen av fagene i grunnskoleopplæringen godkjent gjennom en realkompetansevurdering. Fylkeskommunen vil med hjemmel i et nytt fjerde ledd i 1-15 kunne ta inn den nyankomne som deltidselev i videregående opplæring. Fagene som den det gjelder består på denne måten vil kunne godkjennes etter forskriften 1-16 første ledd når hun eller han oppfyller vilkårene for å tas inn til videregående opplæring på et senere tidspunkt. - Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget om at deltakere i grunnskoleopplæring for voksne skal kunne ta fag fra videregående opplæring som deltidselev slik som ungdom kan i dag Inntak til Vg1 av minoritetsspråklige Ved inntak til Vg1 vil søkere med minoritetsspråklig bakgrunn søke i det ordinære inntaket, men vi forslår at det også fastsettes bestemmelser om individuell behandling for noen av disse for å ivareta deres rett til videregående opplæring. For det første vil de som er nyankomne og har et Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

51 Side 20 av 28 vitnemål fra hjemlandet bli tatt inn på grunnlag av ny 6-25 fordi disse ikke vil ha sammenliknbart karaktergrunnlag. Søkeren skal da tas inn til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 3-1 sjette ledd. I tillegg foreslår vi at søkere som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter 2-8 og mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene reguleres særskilt. Disse er i dag omfattet av 6-15 bokstav b, men gode grunner taler for å synliggjøre gruppen. Disse skal etter forslaget også behandles individuelt. Ved at disse synliggjøres i inntaket kommer det klarere frem at også disse har rett til ett av tre valgte utdanningsprogram etter opplæringsloven 3-1 sjette ledd. Vi foreslår også at det fastsettes at søknadsfristen for søkere med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet etter opplæringsloven 2-8 og de som er nyankomne settes til 1. februar. Dette er en frist flere fylkeskommuner praktiserer i dag og som gir fylkeskommunen tid til å ta disse inn på et tidlig tidspunkt. Det vil da også være mulig å treffe et enkeltvedtak etter opplæringsloven 3-12 om at hele eller deler av Vg1 skal gis i et innføringstilbud og et enkeltvedtak om utvidet tid. Det forslås i 6-20 at søkere med rett til utvidet tid etter opplæringsloven 3-1 femte ledd har fortrinnsrett. Dette vil kunne gjelde for elever i innføringstilbud som har behov for flere år på Vg Inntak til Vg2/Vg3 av minoritetsspråklig Til Vg2 og Vg3 foreslås det ingen særskilt regulering av minoritetsspråklige, utover de som følger av at søkeren kan ha rett til utvidet tid, jf Også for disse søkerne vil det være slik at dersom søkeren ikke har bestått i alle fag, jf , så skal hun eller han tas inn til neste nivå etter 6-37, dersom dette er forsvarlig. Dette er søkere som skal ha vitnemål eller fageller svennebrev og da er det samme krav til bestått for disse som for andre søkere. Det vises her til vurderingene i punkt 5.8. Nyankomne som kommer til Vg2 og som har lovlig opphold vil også kunne tas inn etter Denne bestemmelsen omhandler søkere som ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag, f.eks. fordi hun eller han får godkjent opplæringsåret i utlandet som en del av norsk videregående opplæring etter forskriften 1-16 andre ledd. For minoritetsspråklige søkere som har rett til utvidet tid kan det være aktuelt med fortrinnsrett på grunnlag av enkeltvedtak om utvidet tid ved inntak til Vg2 eller Vg3, jf. 6-32, dersom vilkårene her er oppfylt. - Vi ber om høringsinstansenes syn på om minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg Status som heltidselev og deltidselev Status som heltidselev eller deltidselev er regulert i kapittel 6. Det er flere utfordringer knyttet til forholdet mellom heltidselever og deltidselever. Vi mener det er behov for å se nærmere på definisjonen, vilkårene for å kunne endre status fra heltidselev til deltidselev og hvilke konsekvenser det skal ha å være deltidselev. Definisjonen Heltidselev og deltidselev er definert i gjeldende forskrift 6-2. Inntak av deltidselever er i tillegg regulert i Vi foreslår en ny bestemmelse om heltidselever og deltidselever i 6-6. Vi foreslår her å endre begrepet heltidselev til fulltidselev for å få klarere frem skillet mellom disse. Nye definisjoner er foreslått i ny 6-6 første ledd. Det har vært mange spørsmål om hvor grensen går mellom fulltidselever og deltidselever og presiseringen i definisjonen av deltidselev Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

52 Side 21 av 28 tar sikte på å tydeliggjøre dette. Det er også gjort mindre endringer i definisjonen av deltidselever for å få frem at det ikke skal mangle mye opplæring før den det gjelder er deltidselev. Det vil for eksempel være tilstrekkelig at eleven ikke følger opplæringen i ett fag. Endring av status fra fulltidselev til deltidselev Direktoratet har i forbindelse med revideringen av kapittel 3 om individuell vurdering i 2009 og den helhetlige gjennomgangen av faget kroppsøving i 2011/ sett at det er utfordringer knyttet til heltidselever og deltidselever og at det er en stor økning i antall privatister. Ved begge disse revideringene ble det påpekt at det er utfordringer knyttet til heltidselever som søker om å bli deltidselever for å ta ett eller flere fag som privatist. Det har i en periode vært mye omtalt at elever søker om ikke å være elev i kroppsøvingsfaget, men vil ta dette som privatist. Den det gjelder skal da ikke følge opplæringen i kroppsøving og skal ikke ha en standpunktkarakter. Inntil august var eksamensordningen for privatister en skriftlig eksamen. Dette ble av noen oppfattet som en enklere måte å få en god karakter i kroppsøving enn ved standpunktkarakterer hvor også elevens prestasjoner var en del av grunnlaget for vurdering. Eksamensformen i kroppsøving er nå endret for privatister og det gjenstår å se om endringen har den tilsiktede effekten. Også faget religion har tidligere hatt den utfordringen av elever har trodd at det er lettere å oppnå en god karakter gjennom eksamen enn ved standpunktvurdering. Konsekvensen av at heltidselever har søkt om å melde seg av enkeltfag som elev, er at hun eller han endrer sin status fra å være heltidselev til å bli deltidselev. Det er i dag ingen konsekvenser i regelverket for eleven knyttet til å være deltidselev slik det var tidligere. For fylkeskommunen er konsekvensen at de har tatt inn en fulltidselev som ikke bruker plassen sin fullt ut. Det at elever tror de kan få bedre karakter ved å ta fag som privatist er også en utfordring for statusen til den opplæringen som gis i de videregående skolene. Vi mener at det bør presiseres i ny 6-6 at det er fylkeskommunen som avgjør om en søknad fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges. I tillegg bør vilkårene for å endre statusen etter at inntaket er gjennomført strammes inn. Etter at inntaket er gjennomført og eleven har takket ja til en plass som fulltidselev bør det bare være i særlige tilfeller at fylkeskommunen kan innvilge en slik søknad. For at det skal være et særlig tilfelle må det foreligge tungtveiende grunner. I dag er vilkårene svært uklart regulert. Ved å gjøre en slik innstramming vil fylkeskommunen med hjemmel i forskriften kunne avslå denne typen søknader når motivet er at eleven tror dette er en enklere måte å få en god karakter på. På den andre siden vil fylkeskommunen kunne innvilge søknaden dersom den er godt begrunnet. Konsekvenser av å være deltidselev Videre er det slik vi ser det også behov for å vurdere hvilke konsekvenser det skal ha for en elev å få omgjort sin status fra å være fulltidselev til å bli deltidselev. Før Reform 94 var det slik at deltidselever ble tatt inn til videregående opplæring etter heltidselever. En slik regulering vil trolig gjøre det mindre attraktivt å være deltidselev, samtidig som vi understreker at også deltidselever vil ha rett til videregående opplæring dersom vilkårene i opplæringsloven 3-1 er oppfylt. Direktoratet foreslår at det fastsettes i ny 6-6 at deltidselever tas inn etter fulltidselever og at dette også fastsettes i bestemmelsene som regulerer inntak til henholdsvis Vg1 og Vg2/Vg3, se 6-28 og Vi ber om høringsinstansenes syn på: - vilkårene for at en fulltidselev skal kunne nedre sin status til å bli deltidselev - at fulltidselever tas inn før deltidselever 5.7 Forslag til endringer - inntak til Vg1 Direktoratet foreslår som det går frem over i kapittel 5.4 og 5.5 et mer differensiert inntak til Vg1 for å sikre at søkernes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

53 Side 22 av 28 oppfylles. Inntak til Vg1 gjennomføres ulikt av fylkeskommunene. Det er blant annet store forskjeller i hvilke grupper som prioritertes inn før det ordinære inntaket. Vi mener det er behov for å tydeliggjøre inntaket slik at praksis blir likere. For å gjøre dette foreslår vi blant annet at inntaksrekkefølgen til Vg1 bør forskriftsfestes slik at den blir kjent, se forslag til ny Det foreslås bare mindre endringer når det gjelder rangering etter poeng. Disse endringene er i stor grad i samsvar med de tolkninger som direktoratet har gjort, se forslag til ny 6-21 og Inntak etter poeng og individuell behandling De største endringene som forslås her er at det i større grad synliggjøres hvilke søkere som av ulike grunner ikke skal konkurrerer etter sin poengsum fordi de enten ikke har sammenliknbare karakterer eller ikke har et tilstrekkelig antall karakterer. Disse søkerne har like fullt en rett til å bli tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogram. For en del grupper er det slik at de ikke har tilstrekkelig antall med sluttvurderinger fra grunnskolen for å kunne delta i poenginntaket eller ikke har et sammenliknbart karaktergrunnlag. Dette vil, for eksempel gjelde for elever med rett til spesialundervisning som har store avvik fra læreplanen for fag, nyankomne minoritetsspråklige, elever fra private skoler som har fått godkjent avvik fra bestemmelsene om individuell vurdering i forskriften, eksempelvis elever fra steinerskolene. Dette vil også gjelde for elever som av ulike grunner har fått IV i en rekke fag, for eksempel på grunn av skolevegring, manglende motivasjon eller sykdom. Disse søkerne har når de har fullført grunnskolen samme rett til videregående opplæring som andre søkere med ungdomsrett etter opplæringsloven 3-1, altså rett til et av tre valgte utdanningsprogram. For å sikre at disse søkerne, som ofte, vil ha en svært lav poengsum eller en poengsum som grunnet mange fritak fra vurdering med karakter vil være urimelig å konkurrere inn etter poeng, må fylkeskommunen behandle disse søknadene individuelt og sikre at de får retten etter 3-1 oppfylt. Dette er ikke et fortrinn, men en rettssikkerhetsgaranti. I denne forbindelse vil vi også understreke at disse søkerne har rett til et av tre valgt utdanningsprogram, men ikke rett til inntak til en bestemt skole. Fylkeskommunene må lokalt finne egnede rutiner for å ivareta disse elevene. I tillegg foreslås det i 6-26 en bestemmelse som skal ivareta søkere som er særlig utsatte. Fylkeskommunen gis her hjemmel til å ta inn individuelt søkere som har et særlig behov når det foreligger tungtveiende grunner. Dette kan være søkere som bør tas inn til et utdanningsprogram ved en skole som ligger nærme der søkeren bor. Dette kan være søkere som nylig er fosterhjemsplasserte eller plassert i barnevernsinstitusjon, søkere som er svært syke, enslige mindreårige asylsøkere som bor i mottak eller liknende. Mange fylkeskommuner praktiserer dette på en god måte i dag, se også omtale av ny 6-26 i kapittel Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget til regulering av inntak etter poeng og individuell behandling til Vg Forslag til endringer inntak til Vg2/Vg3 Vi forslår også at inntaket til Vg2 og Vg3 i større grad differensieres som til Vg1, og det foreslås samme oppbygning av dette underkapitlet. Ved inntak til Vg2 og Vg3 er det viktig å huske på at for å få vitnemål eller fag- og svennebrev så er det krav om at alle fag som er fastsatt i læreplanverket for det aktuelle utdanningsprogrammet skal være bestått, jf og Det betyr at det ved opprykk til neste trinn er viktig å vurdere om søkeren er kvalifisert til å flyttes opp. Vi har fått 4 For fag- og svennebrev er det et unntak fra dette i 3-67 tredje ledd. Det er tilsvarende unntak for vitnemål som gir yrkeskompetanse innen yrkesfaglige utdanningsprogram i 3-44 første ledd. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

54 Side 23 av 28 tilbakemeldinger om at vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3 tolkes ulikt og at disse bør tydeliggjøres. Dette er vi enige i. Det følger i dag av 6-22 første ledd bokstav a og 6-23 første ledd bokstav a at søkeren må ha bestått de fag det bygges videre på. Utrykket bygges videre på er et skjønnsmessig uttrykk som både kan og har blitt tolket ulikt. Dette vurderingstemaet gir også fylkeskommunen mer manuell saksbehandling enn det som er nødvendig. Direktoratet mener at vilkåret for å tas inn til neste trinn bør være at søkeren har bestått alle fagene som er fastsatt i fag- og timefordelingen for det aktuelle utdanningsprogrammet på det trinnet som avsluttes. Det betyr at vi i ny 6-29 foreslår at søkeren skal ha bestått, dette vil normalt innebære karakteren 2 eller bedre i alle standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og halvårsvurderinger med karakter. Dette vil være en regel som er enklere å praktisere og som vil gi en mer ensartet praksis. Dersom søkeren ikke har bestått i ett eller flere fag er det viktig at fylkeskommunen også har rutiner for å fange opp søkeren og veileder han eller henne om hva som skal til for å bestå de nødvendige fagene før avslutningen av Vg3. Det kan spørres om det vil bli vanskeligere for elever å oppfylle vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3. Vi mener at dette avhjelpes av at søkere også kan tas inn etter en individuell vurdering dersom det er forsvarlig, jf. nedenfor. Vi antar at forslaget vil ha positive konsekvenser administrativt, og vil være enklere å forvalte, men ber om fylkeskommunenes syn på dette. Imidlertid bør det det fortsatt være slik at fylkeskommunen kan ta inn til Vg2 og Vg3 søkere som ikke har bestått alle fag, men som fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering mener har de faglige forutsetningene til å bli tatt inn som fulltidselev til neste trinn. Dette foreslås videreført i ny Fylkeskommunen må her vurdere om dette er forsvarlig. Som en retningsgivende norm kan det antydes at søkere som har fått karakteren 1 eller IV i ett par fag kan flyttes opp til neste nivå, men dersom søkeren ikke har bestått eller IV i flere fag enn dette vil det neppe være forsvarlig å ta søkeren inn som fulltidselev til neste trinn og at etterslepet av fag som må bestås vil være for stort. Det kan også spille inn i vurderingen av om det er forsvarlig å flytte søkeren til neste trinn om det er en halvårsvurdering eller en standpunktkarakter som søkeren har fått karakteren 1 eller I.V. i. For de søkerne som fylkeskommunen mener det ikke er forsvarlig å ta inn til neste trinn så kan fylkeskommunen her enten ta søkeren inn som deltidselev til neste trinn i de fagene som hun eller han har bestått og/eller som deltidselev i de fagene som hun eller ha ikke har bestått på det samme nivået, jf og 28. Vi mener her det bør åpnes for at fylkeskommunen kan ta inn søkere til opplæring i fag de har fått karakteren 1 i. Søkeren kan ikke kreve dette. Han eller hun har brukt opp retten sin og fylkeskommunen gir eventuelt mer videregående opplæring til denne søkeren de er forpliktet til. Hensikten med dette må være å redusere risikoen for frafall. - Vi ber om høringsinstansens syn på vilkårene for inntak til Vg2/Vg3 og reglene for gjennomføringen av dette Det er en utfordring i dag at mange av elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram som tar allmennfaglig påbygningen ikke består alle fagene som kreves for å få vitnemål. Nå gjelder kravene i delkapittel III også for søknad til allmennfaglig påbygning, det vil si at søkere som ikke har bestått i alle fag fra Vg1 og Vg2 kan tas inn etter en individuell vurdering etter 6-37 dersom dette er faglig forsvarlig. Det kan spørres om vilkårene for inntak til allmennfaglig påbygning bør være strengere, og at det ikke er rom for en individuell vurdering her. Vi fremmer ikke forslag om dette her, men ber om høringsinstansenes syn på hvilke krav som bør stilles ved inntak til allmennfaglig påbygning på Vg3. - Vi ber om høringsinstansenes syn på om kun søkere som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 kan tas inn til allmennfaglig påbygning på Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

55 Side 24 av Inntak av voksne Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring etter kapittel 4A er nå regulert i 6-27 og Vi foreslår omfattende endringer når det gjelder inntak av voksne. Det er slik vi ser det et stort behov for å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder og gi mer utfyllende bestemmelser i forskriften. Mye av det vi foreslår forskriftsfestet følger av opplæringsloven kapittel 4A og 13-3 andre ledd, samt forskriften 4-13 og forvaltningsloven Tydeligere regulering av voksne med rett Vi foreslår at underkapitlet om voksnes rett til videregående opplæring for det første tydeliggjør reglene som gjelder for inntak av voksne med rett til videregående opplæring. Det er her behov for å presisere hvem som har voksenrett og innholdet i denne retten. Det bør blant annet presiseres at en søker med voksenrett primært skal tas inn til et tilbud etter kapittel 4A og at dette opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov. Videre bør gjeldende 6-27 tredje ledd hvor det går frem at voksne med rett normalt har rett til ønsket sluttkompetanse videreføres. I den voksnes inntaksvedtak skal det gå frem hvilken sluttkompetanse den voksne tilbys. Det vil bare være unntaksvis at en voksen kan tilbys en annen sluttkompetanse enn den hun eller han har søkt om. I denne vurderingen skal den voksnes ønske og mulighet til å oppnå den ønskede sluttkompetansen vurderes. Dette foreslås presisert i ny Realkompetansevurdering er svært viktig når voksne skal gis et tilbud om videregående opplæring. Det er fastsatt i opplæringsloven 4A-3 femte ledd at den voksne har rett til å få vurdert realkompetansen sin. Det følger i dag også av 6-27 første ledd. Vi mener at det er behov for å utdype fylkeskommunens plikter her, f.eks. hva som skal vurderes og at opplæringstilbudet skal tilpasses resultatet av realkompetansevurderingen. Tilbakemeldinger til direktoratet har også vist at det kan synes å være uklarheter når det gjelder hva som skal være med i et enkeltvedtak om realkompetansevurdering. Vi mener at kravet til enkeltvedtaket bør reguleres eksplisitt i forskriften for å sikre den voksnes rettssikkerhet. Dette er også viktig av pedagogiske grunner. Kravene til realkompetansevurderingen foreslås regulert i en egen bestemmelse. Vi foreslår en ny 6-46 om realkompetansevurdering av søkere med voksenrett. Direktoratet har også fått i oppdrag av departementet å utarbeide retningslinjer om realkompetansevurdering som også må ses i sammenheng med tydeliggjøringene her. Vi mener også at det er behov for å tydeliggjøre kravene som gjelder for saksbehandlingen når det skal treffes enkeltvedtak om inntak av voksne med rett. Vi foreslår en egen bestemmelse om saksbehandlingen i Her bør det presiseres at søknadsfristene for inntak ikke gjelder for voksne, at det ikke er hjemmel til å føre ventelister og at den voksne skal gis et tilbud innen rimelig tid. Alle disse kravene følger av loven og dennes forarbeider, men vi mener det er behov for å presisere dette i forskriften. Det er også grunn til å tro at kravene til enkeltvedtak ikke oppfylles på en tilfredsstillende måte for voksne. Vi mener det bør forskriftsfestes hva enkeltvedtaket om inntak av voksne skal inneholde. Dette er viktig for å sikre den voksnes rettssikkerhet og vil kunne være viktig for voksne som ønsker å klage på innholdet i opplæringstilbudet som hun eller han får, for eksempel fordi det ikke er et opplæringsløp som vil gi ham eller henne den sluttkompetansen som søkeren ønsket. - Vi ber om høringsinstansenes syn på tydeliggjøringene som foreslås for voksne med rett til videregående opplæring etter 4A Voksne uten rett og inntaksrekkefølgen Fylkeskommunen skal gi tilbud til søkere uten rett etter 4A-3, jf. opplæringsloven 13-3 andre ledd. Opplæringen til voksne uten rett har et helt annet innhold enn retten til voksne med rett. Det foreslås en egen bestemmelse som regulerer inntak av voksne uten rett. Her er det behov for å presisere hvem som er en voksen uten rett og hva slags opplæringstilbud fylkeskommunen plikter å tilby ham eller henne. Det er også behov for å presisere at også voksne uten rett kan realkompetansevurderes, men da må den voksne uten rett selv betale for Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

56 Side 25 av 28 dette, eventuelt må dette dekkes av NAV eller kommunen, jf. opplæringsloven 4A-3 femte ledd. Fylkeskommunen avgjør hvilket gebyr som gjelder for realkompetansevurderingen. Dette forslås regulert i en ny Det foreslås også en opprydning i bestemmelsen om inntaksrekkefølgen for voksne. Denne går frem av ny Vi ber om høringsinstansenes syn på at det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved inntak av voksne uten rett etter kapittel 4A Økt fleksibilitet for voksne Direktoratet viser også til forslaget til forslag til endringer i 1-15, se kapittel Her foreslås det et nytt fjerde ledd om at voksne kan gis adgang til å ta fag fra videregående opplæring mens de er elev i grunnskolen, slik som elever på ungdomstrinnet kan. Hensikten med dette er å bidra til økt fleksibilitet for voksne som har bestått noen fag i grunnskolen, men ikke alle. Dette er ikke en plikt for kommunen eller fylkeskommunen, men en mulighet Nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater Kapittel 6 regulerer i dag inntak og formidling. Direktoratet er, som nevnt over, av den oppfatningen at inntak og formidling bør behandles i to ulike kapitler, se kapittel Vi mener videre at en tydeligere regulering av formidling vil være viktig for å sikre at elever/lærlinger/lærekandidater innen yrkesfaglige utdanningsprogram får oppfylt sin rett til videregående opplæring. Dette kan også bidra til bedre kvalitet i fag- og yrkesopplæringen for noen elever/lærlinger/lærekandidater. Det var i ca søkere som hadde læreplass som førsteønsket sitt. Om lag av disse søkerne har fått godkjent læreplass. Analyser av fag- og yrkesopplæringen viser at på landsbasis har om lag 2 av 3 søkere som ønsker læreplass blitt formidlet i. De fleste som har blitt formidlet har fått lærekontrakt tilsvarende sitt førsteønske. De mest populære utdanningsprogrammene å søke om læreplass til er teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag og elektrofag. Det minst populære er medier og kommunikasjon. Det er store forskjeller mellom fylkeskommunene og de ulike utdanningsprogrammene når det gjelder antall søkere som er formidlet til læreplass. 5 Det er viktig å ivareta hensynet både til de som søker om formidling og får læreplass og de som søker og ikke får det. De som ikke får dette har krav på Vg3 i skole, jf. opplæringsloven 3-3 femte ledd. Direktoratet mener at det er viktig å se bestemmelsene om inntak og formidling i sammenheng. Også de som har læreplass som førsteønsket sitt skal tas inn til et programområde på Vg3. Inntak til et programområde på Vg3 er en nødvendig forutsetning for formidling av lærlinger til opplæring i bedrift i Vg3. At inntaksvedtaket treffes er også en viktig rettssikkerhetsgaranti for søkeren fordi 1/3 av de som søkte om formidling i ikke har fått læreplass per Disse vil alle ha rett til Vg3 i skole, dersom de ikke vil vente til fylkeskommunen klarer å formidle dem. Dette følger i dag av forskriften 6-23 første ledd bokstav e. Det bør gå klart frem av forskriften at også elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som ønsker opplæring i bedrift skal tas inn til videregående opplæring i samsvar med kapittel 6 og må oppfylle vilkårene for inntak. Dette foreslås regulert i ny 6A-1. 5 Utdanningsdirektoratet: søkere og godkjente lærekontrakter. statistikk/fag--og-yrkesopplaring/sokere-og-godkjente-kontrakter/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-per-1- november--/ Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

57 Side 26 av 28 Videre det viktig også for formidlingen at søknadsfrister og krav til søknaden er regulert i kapittel 6A. Dette vil sikre nasjonale frister som søkerne kan forholde seg til. Fristene foreslås uendret, se 6A-4. Det er i dag ikke regulert i opplæringsloven eller forskriften hvordan formidling skal skje. Ved å fastsette en bestemmelse om formidling som tydelig regulerer rammene for formidlingen og de ulike aktørenes ansvar vil dette trolig bedre søkernes rettssikkerhet og gi økt forutberegnelighet. Det bør reguleres hvilke oppgaver både fylkeskommunen og lærebedriften har ved formidling. Dette foreslås i en ny 6A-4. Fylkeskommunen vil kunne gi mer detaljerte bestemmelser om formidlingen i lokal forskrift om formidling. Vi foreslår også en egen bestemmelse om formidling av søkere som er tatt inn til et opplæringstilbud etter opplæringsloven 4A-3, jf. forskriften 6-44 til Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag til nytt kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater Annen organisering av opplæringen Det har en periode vært en del omtale av alternative måter å organisere fag- og yrkesopplæringen. Direktoratet mener at fylkeskommunene har et stor handlingsrom i opplæringsloven 3-3 fjerde ledd med tilhørende forskriftsbestemmelse gjeldende 6-40 til å avtale en annen organisering av opplæringen. Paragraf 6-40 åpner for at det i lærekontrakten/opplæringskontrakten kan avtales at større deler av opplæringen foregår i skole eller i bedrift og at opplæringen skal skje i en annen rekkefølge enn den som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er også mulig å avtale at lærlingen/eleven skal ha et opplæringsløp som leder frem til både yrkes- og studiekompetanse. Vi mener at det er viktig å videreføre 6-40 og å tydeliggjøre det handlingsrommet som denne bestemmelsen gir. Ved å løfte bestemmelsen ut av inntakskapitlet og inn i et kapittel om formidling vil denne forhåpentligvis bli mer synlig og mer brukt. Ved å fastsette dette i lærekontrakten/opplæringskontrakten vil rettssikkerheten til den det gjelder være godt ivaretatt. Vi foreslår også at gjeldende 11-7 flyttet til formidlingskapitlet fordi også denne handler om avvikende organisering. Siste punktum foreslås strøket. Det er den det gjelder som avgjør om hun eller han vil bruke sin rett til videregående opplæring eller gå opp som praksiskandidat. Praksiskandidatordningen er en privatistordning, ikke en opplæringsordning. - Vi ber om høringsinstansenes syn på om mulighetene for å avtale fleksible opplæringsløp innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram har blitt tydeligere 5.11 Oppsummering av spørsmål til høringsinstansene Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: Til overordnede forslag (5.2) - at virkeområdet til kapittel til 6 endres slik at dette bare regulerer inntak og at det fastsettes ett nytt kapittel 6A om formidling - ansvarssubjektet i videregående opplæring er fylkeskommunen som avgjør hva som eventuelt delegeres - det bør tydeliggjøres hva som er kommunalt ansvar og hva som er fylkeskommunalt ansvar - om det bør forskriftsfestes hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen skal overføre til fylkeskommunen før inntaket for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter - at fylkeskommunene skal fastsette en lokal forskrift om inntak Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

58 Side 27 av 28 Til fellesbestemmelser (5.3) - forslaget om hvordan fylkeskommunen kan tilby elever på yrkesfaglige utdanningsprogram opplæringsløp som også gir studiekompetanse Til elever med særlige behov (5.4) - vilkårene for å ha fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram - om det er samsvar mellom vilkårene i 6-16 og innholdet i den sakkyndige vurderingen i at ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering legges til den fylkeskommunale PPtjenesten, men at kommunen i tilmeldingen må sende med vurderinger av elevens behov - at det innføres en fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne - at søkere med enkeltvedtak om utvidet tid gis fortrinnsrett - om søkere med rett til videregående opplæring blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte etter forslaget ved inntak til vg1 - om elever med rett til spesialundervisning i tilstrekkelig grad er ivaretatt ved inntak til Vg2 og Vg3 - på bestemmelsene om inntak av søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven 3-9 Til minoritetsspråklige søkere (5.5) - at vilkårene for å vurdere om søkeren har norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende endres som foreslått - at ansvaret for å gjennomføre realkompetansevurdering plasseres hos kommunen - om at deltakere i grunnskoleopplæring for voksne skal kunne ta fag fra videregående opplæring som deltidselev slik som ungdom kan i dag - om minoritetsspråklige søkere er tilstrekkelig ivaretatt ved inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 Til status somheltids- og deltidselever (5.6) - vilkårene for at en fulltidselev skal kunne nedre sin status til å bli deltidselev - at fulltidselever tas inn før deltidselever Til forslag til endringer inntak til Vg1 (5.7) - forslaget til regulering av inntak etter poeng og individuell behandling til Vg1. Til forslag til endringer inntak til vg2/vg3 (5.8) - vilkårene for inntak til Vg2/Vg3 og reglene for gjennomføringen av dette - kun søkere som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 kan tas inn til allmennfaglig påbygning på Vg3 Til inntak av voksne (5.9) - tydeliggjøringene som foreslås for voksne med rett til videregående opplæring etter 4A-3 - at det tydeliggjøres hvilke regler som gjelder ved inntak av voksne uten rett etter kapittel 4A. Til nytt kapittel 6A om formidling (5.10) - på forslag til nytt kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater - på om mulighetene for å avtale fleksible opplæringsløp innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram har blitt tydeligere Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

59 Side 28 av Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og merknader til forslag til endringer Se vedlegg 1 for forslag til endringer i kapittel 6, nytt kapittel 6A og nytt fjerde ledd i 1-15 i forskrift til opplæringsloven. Se vedlegg 2 for merknader til forslagene. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser Forslaget antas samlet sett ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for fylkeskommunene eller kommunene. Vi foreslår at ansvaret for å utarbeide sakkyndige vurderinger ved inntak til særskilt utdanningsprogram til Vg1 plasseres hos den fylkeskommunale PP-tjenesten. Dette kan i noen fylkeskommuner være en ny oppgave fordi den kommunale PP-tjenesten har utarbeidet de sakkyndige vurderingene. Imidlertid kan det antas at antallet sakkyndig vurderinger kan gå ned som en følge av forslag til endringer knyttet til fortrinnsrett. Samtidig foreslår vi også at det er kommunen som er ansvarlig for realkompetansevurdering av søkere som ikke kan dokumentere at de har minst niårig grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Dette har fylkeskommunen hatt ansvaret for i dag. Å vurdere om en voksen har realkompetanse på grunnskolens nivå er et ansvar kommunene allerede har etter opplæringsloven kapittel 4A for de som søker om grunnskoleopplæring for voksne. Ved å flytte på disse to oppgavene vil vi kunne utnytte spisskompetansen som ligger i de to ulike forvaltningsnivåene og det vil trolig gå opp i opp. Samlet vil dette trolig ikke få vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. Det foreslås også at fylkeskommunene skal fastsette en lokal forskrift om inntak. Vi antar at dette forslaget ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. De fleste fylkeskommunene har i dag utarbeidet lokale retningslinjer eller liknende hvor som innholdsmessig dekker mye av det samme som forskriften skal. Vennlig hilsen Annemarie Bechmann Hansen divisjonsdirektør Cathrine Børnes avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg: - Vedlegg 1- Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6, nytt kapittel 6A og endringer i andre bestemmelser. - Vedlegg 2 Merknader til forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vedlegg 3 - Liste over høringsinstanser Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

60 Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: Deres dato: Vår referanse: /4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL 6 INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING... 3 I FELLES FØRESEGNER VERKEOMRÅDE LOKAL FORSKRIFT OM INNTAK OVERFØRING AV OPPLYSNINGAR FRÅ KOMMUNEN TIL FYLKESKOMMUNEN... 3 VILKÅR FOR INNTAK OG BRUK AV RETTEN TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING KRAV OM LOVLEG OPPHALD BRUK AV RETTEN TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FULLTIDSELEV OG DELTIDSELEV UTVEKSLINGSELEVAR... 4 SØKNAD OG KLAGE INFORMASJONSPLIKT SØKNADSFRIST KRAV TIL SØKNADEN KLAGE PÅ VEDTAK OM INNTAK... 5 INNTAK TIL EINSKILDE UTDANNINGSPROGRAM O.A SÆRLEGE REGLAR OM INNTAK TIL EINSKILDE UTDANNINGSPROGRAM INNTAK TIL LANDSLINJER... 5 II INNTAK TIL VG VILKÅR FOR INNTAK TIL VG REKKJEFØLGJE VED INNTAK TIL VG INNTAK TIL VG1 FOR SØKJARAR MED FORTRINNSRETT FORTRINNSRETT TIL EIT SÆRSKILT UTDANNINGSPROGRAM KRAV TIL DEN SAKKUNNIGE VURDERINGA FORTRINNSRETT FOR SØKJARAR MED STERKT NEDSETT FUNKSJONSEVNE FORTRINNSRETT FOR SØKJARAR MED RETT TIL OPPLÆRING I ELLER PÅ TEIKNSPRÅK ETTER OPPLÆRINGSLOVA FORTRINNSRETT FOR SØKJARAR MED VEDTAK OM UTVIDA TID... 8 INNTAK ETTER POENG OG INDIVIDUELL BEHANDLING RANGERING AV SØKJARAR UTREKNING AV POENG SØKJARAR SOM HAR RETT TIL SPESIALUNDERVISNING, OG SOM MANGLAR VURDERING MED KARAKTER I MEIR ENN HALVPARTEN AV FAGA SØKJARAR SOM HATT RETT TIL SÆRSKILD SPRÅKOPPLÆRING ETTER 2-8, OG SOM MANGLAR VURDERING MED KARAKTER I MEIR ENN HALVPARTEN AV FAGA SØKJARAR UTAN TALKARAKTERAR ELLER UTAN SAMANLIKNBART KARAKTERGRUNNLAG SØKJARAR SOM AV ANDRE SÆRLEGE GRUNNAR MÅ BEHANDLAST INDIVIDUELT SØKJARAR UTAN VURDERING MED KARAKTER I HALVPARTEN AV FAGA DELTIDSELEVAR TIL VG III INNTAK TIL VG2 OG VG VILKÅR FOR INNTAK TIL VG2 OG VG REKKJEFØLGJE VED INNTAK TIL VG2 OG VG INNTAK TIL VG2 OG VG3 FOR SØKJARAR MED FORTRINNSRETT FORTRINNSRETT FOR SØKJARAR MED RETT TIL OPPLÆRING I ELLER PÅ TEIKNSPRÅK ETTER OPPLÆRINGSLOVA 3-9 OG SOM ØNSKJER OPPLÆRING MED TOLK PÅ EIN ORDINÆR VIDAREGÅANDE SKOLE Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

61 Side 2 av FORTRINNSRETT FOR SØKJARAR MED VEDTAK OM UTVIDA TID INNTAK ETTER POENG OG INDIVIDUELL BEHANDLING RANGERING AV SØKJARAR UTREKNING AV POENG SØKJARAR MED ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SØKJARAR UTAN TALKARAKTERAR ELLER UTAN SAMANLIKNBART KARAKTERGRUNNLAG INNTAK PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG SØKJARAR SOM AV ANDRE SÆRLEGE GRUNNAR MÅ BEHANDLAST INDIVIDUELT DELTIDSELEVAR TIL VG2 ELLER VG IV INNTAK TIL KNUTEPUNKTSKOLAR FOR TEIKNSPRÅKLEGE SØKJARAR MED RETT TIL OPPLÆRING I ELLER PÅ TEIKNSPRÅK ETTER OPPLÆRINGSLOVA VILKÅR FOR INNTAK TIL KNUTEPUNKTSKOLAR SAKKUNNIG VURDERING SAKSBEHANDLING INNTAKSREKKJEFØLGJE TIL KNUTEPUNKTSKOLAR V INNTAK TIL NOKRE STATLEGE VIDAREGÅANDE SKOLAR SÆRSKILT OM INNTAK TIL NOKRE STATLEGE VIDAREGÅANDE SKOLAR VI INNTAK AV VAKSNE MED OG UTAN RETT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING INNTAK AV VAKSNE MED RETT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING REALKOMPETANSEVURDERING AV VAKSNE MED RETT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING VED INNTAK KRAV TIL SAKSBEHANDLING INNTAK AV VAKSNE UTAN RETT INNTAKSREKKJEFØLGJE FORSLAG TIL NYTT KAPITTEL 6A KAPITTEL 6A FORMIDLING AV LÆRLINGAR OG LÆREKANDIDATAR A-1 VERKEOMRÅDE OG VILKÅR FOR FORMIDLING A-2 LOKAL FORSKRIFT OM FORMIDLING A-3 INFORMASJONSPLIKT A-4 SØKNAD OG SØKNADSFRIST A-5 FORMIDLING AV LÆRLINGAR OG LÆREKANDIDATAR A-6 AVTALE OM ANNA ORGANISERING AV OPPLÆRINGA A-7 UNNTAK FRÅ OPPLÆRINGSORDNINGA FOR LÆRLING ELLER LÆREKANDIDAT MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE A-8 RETT TIL VG3 I SKOLE A-9 FORMIDLING AV VAKSNE III FORSLAG TIL ENDRINGAR I ANDRE KAPITTEL Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

62 Side 3 av 18 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 Kapittel 6 skal lyde: Kapittel 6 Inntak til vidaregåande opplæring I Felles føresegner 6-1 Verkeområde Dette kapitlet gjeld inntak til all offentleg vidaregåande opplæring. Formidling av lærlingar og lærekandidatar er regulert i kapittel 6A. Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring er ungdom med rett etter opplæringslova 3-1 og vaksne med rett etter opplæringslova 4A-3. Vaksne utan rett etter opplæringslova kapittel 4A kan også søkje om inntak etter kapitlet her. 6-2 Lokal forskrift om inntak Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om inntak. Forskrifta skal vere i samsvar med opplæringslova med forskrifter og forvaltningslova. Den lokale forskrifta skal innehalde reglar om korleis inntaket vil bli gjennomført, mellom anna inntaksområde, kva for utdanningsprogram eller programområde det er fastsett særskilde inntakskrav for, og korleis inntaket elles skal gjennomførast. Forskrifta kan også innehalde utfyllande føresegnar om formidling. 6-3 Overføring av opplysningar frå kommunen til fylkeskommunen Kommunen skal utan hinder av teieplikta gi fylkeskommunen nødvendig informasjon om elevane på 10. trinn for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle elevane sin rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 og si plikt etter 13-3 og kapittel 3. Kommunen skal overføre følgjande informasjon til fylkeskommunen om elevane på 10. trinn: a) Fødselsnummer. b) Halvårsvurderingane med karakter til jul på 10. trinn for den einskilde eleven. c) Sluttvurderingane til alle elevane, også dei som ikkje søkjer. d) Namn og fødselsnummer til elevar med sterkt nedsett funksjonsevne. e) Namn og fødselsnummer til elevar som skal få ei sakkunnig vurdering for ein mogleg søknad til eit særskilt utdanningsprogram. Opplysningane skal oppbevarast utilgjengelege for uvedkomande, og skal slettast straks etter at dei har vore nytta til formålet for opplysningane. Vilkår for inntak og bruk av retten til vidaregåande opplæring 6-4 Krav om lovleg opphald Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjarar har lovleg opphald i Noreg. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring. Mindreårige asylsøkjarar kan takast inn til vidaregåande opplæring i påvente av vedtak om opphaldsløyve, men dei har ikkje rett til å fullføre skoleåret dersom dei får avslag på søknaden om opphaldsløyve. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

63 Side 4 av Bruk av retten til vidaregåande opplæring Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 bruker ikkje av retten dersom opplæringa utgjer 1/3 eller mindre av timetalet frå eit utdanningsprogram eller eit programområde. Dersom fylkeskommunen er i tvil om ein søkjar har brukt opp retten til vidaregåande opplæring, må fylkeskommunen vurdere konkret og etter skjønn kor mykje vidaregåande opplæring søkjaren har fått tidlegare. 6-6 Fulltidselev og deltidselev Fulltidselev er ein elev som er teken inn til eit fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller eit fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3. Deltidselev er ein elev som er teken inn til mindre opplæring enn det som er fastsett som full tid i det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 eller Vg3 etter læreplanverket. Deltidselevar kan vere tekne inn til eit eller fleire fag.. Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga i særlege tilfelle. Deltidselevar blir tekne inn til vidaregåande opplæring etter fulltidselevar. Deltidselevar med rett til vidaregåande opplæring etter 3-1 blir tekne inn før eventuelle deltidselevar utan rett til vidaregåande opplæring blir tekne inn. 6-7 Utvekslingselevar Utvekslingselev er norsk ungdom som tek utdanning i utlandet på nivå med norsk vidaregåande opplæring, og utanlandsk ungdom som tek vidaregåande opplæring i Noreg, som ledd i elevutveksling. Fylkeskommunen skal reservere tilstrekkeleg mange plassar for utvekslingselevar frå andre land. Fylkeskommunen kan òg reservere plassar for norske elevar som tek imot plass som utvekslingselev i eit anna land med avvikande skoleår. Elevar som har teke Vg1 eller Vg2 i utlandet, og som søkjer om inntak til vidaregåande opplæring på neste trinn, blir tekne inn til Vg2 eller Vg3 etter Søknad og klage 6-8 Informasjonsplikt Fylkeskommunen skal sørgje for nødvendig informasjon til grunnskolane og dei vidaregåande skolane i fylket om dei reglane som skal nyttast ved inntak til vidaregåande opplæring. Skolane må sikre at elevane får nødvendig informasjon om inntak til vidaregåande opplæring. 6-9 Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1. februar for søkjarar som a) har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, og som søkjer om fortrinnsrett ved inntak etter 6-16 til 6-20, eller om individuell behandling på grunn av manglande karakterar etter 6-23 b) har enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova 2-8 eller 3-12 c) er nyleg komne til Noreg d) har rett til teiknspråkopplæring etter 3-9 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

64 Side 5 av 18 Fristen for søknad for andre med rett til vidaregåande opplæring etter 3-1 er 1. mars. Når ein frist går ut på ein laurdag eller søndag, må søknaden vere send den nærmast etterfølgjande yrkesdagen. For seint innkomne søknader skal det takast omsyn til så langt råd er, eventuelt behandle dei som ein søknad om inntak det etterfølgjande skoleåret. Søkjarane skal få melding om at søknaden kom for seint, og om konsekvensane av det. Den lokale forskrifta skal regulere behandlinga av søknader som kjem inn etter søknadsfristen. Fylkeskommunen må sikre at det ikkje skjer usakleg forskjellsbehandling. Søknadsfristen skal kunngjerast minst fire veker på førehand. Kunngjeringa skal nemne dei opplysningane og dokumenta som skal følgje søknaden, og korleis søknaden skal sendast. Inntak i samarbeid med oppfølgingstenesta kan skje uavhengig av fristane som er nemnde ovanfor Krav til søknaden Fylkeskommunen fastset søknadsskjema som søkjarar må nytte. Alle søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 må føre opp tre alternative utdanningsprogram på Vg1 i prioritert rekkjefølgje. Søkjarar til Vg2 og Vg3 søkjer på eit eller fleire programområde i prioritert rekkjefølgje som dei er kvalifiserte til på grunnlag av det utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet i Vg2 som dei har gjennomført. Søkjarar skal som hovudregel sende søknaden til fylkeskommunen i det fylket han eller ho er folkeregistert på tidspunktet for søknaden. Dette gjeld også for han eller ho som søkjer om inntak til ein knutepunktskole i eit anna fylket Klage på vedtak om inntak Avgjerda om inntak til vidaregåande opplæring er enkeltvedtak etter forvaltningslova. Søkjarar kan klage på enkeltvedtaket i samsvar med føresegnene i opplæringslova 15-2 og forvaltningslova kapittel VI. Søkjarar kan ikkje klage på skoleplasseringa. Inntak til einskilde utdanningsprogram o.a Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram For inntak til utdanningsprogram for musikk, dans, drama og utdanningsprogram for idrettsfag i Vg1 kan fylkeskommunen fastsetje særlege reglar i den lokale forskrifta om inntak. Fylkeskommunene kan fastsetje at inntil 50 prosent av plassane i desse utdanningsprogramma kan tildelast på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheit eller eventuell inntaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. For inntak til særskilde yrkesfaglege utdanningsløp som leier fram til yrkes- og studiekompetanse, kan fylkeskommunen fastsetje i den lokale forskrifta om inntak at plassane skal fordelast etter poeng og intervju Inntak til landslinjer Landslinjer er dei utdanningsprogramma på Vg1 eller programområda på Vg2 eller Vg3 som til ei kvar tid er godkjende av departementet som landslinjer. Ved inntak til godkjende landslinjer stiller søkjarar frå heile landet likt i konkurransen om plassar. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

65 Side 6 av 18 II Inntak til Vg Vilkår for inntak til Vg1 Vilkår for inntak til vidaregåande opplæring til utdanningsprogram på Vg1 er at søkjaren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarande. Dette kan dokumenterast ved vitnemål for fullført norsk grunnskole eller stadfesting av at søkjaren fyller eitt av desse vilkåra: a) a) Er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova 2-1 fjerde ledd. b) b) Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år. c) c) Har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for vaksne etter opplæringslova 4A-1 og denne forskrifta Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må sjølve dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynleg at han eller ho oppfyller vilkåret. Om fylkeskommunen finn at vilkåret ikkje er oppfylt, skal saka sendast til kommunen som avklarar om søkjaren har tilsvarande realkompetanse etter bokstav c. Kommunen har ansvaret for å vurdere om søkjaren har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring etter bokstav c. Kommunen gjennomfører ei vurdering av realkompetansen til søkjaren og gjer eit enkeltvedtak der det går fram om søkjaren oppfyller vilkåret i bokstav c etter krava i 4-33, jf. opplæringslova 4A-1, eller om søkjaren treng meir grunnskoleopplæring Rekkjefølgje ved inntak til Vg1 Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 har rett til inntak til eit av tre valde utdanningsprogram på Vg1. Ved inntak skal fylkeskommunen ta inn søkjarane til vidaregåande opplæring etter rekkefølgja i denne føresegna. Fylkeskommunen skal først ta inn søkjarar som oppfyller vilkåra for inntak etter fortrinnsrett etter kapitlet her. Innhaldet i fortrinnsretten er regulert i føresegnene nedanfor. Søkjarar med fortrinnsrett skal takast inn etter denne rekkjefølgja. Søkjarar som har a) rett til eit særskild utdanningsprogram, jf og 6-17 b) rett til spesialundervisning, og som har sterkt nedsett funksjonsevne og behov for omfattande tilrettelegging, jf c) rett til opplæring i og på teiknspråk etter opplæringslova 3-9, og som ønskjer opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skole, jf d) vedtak om utvida tid på Vg1, jf Etter at søkjarar med fortrinnsrett er tekne inn, skal søkjarar som konkurrerer etter poeng, jf og 6-22, takast inn. Fylkeskommunen må i tillegg sikre at andre søkjarar med rett til vidaregåande opplæring blir tekne inn, og at deira rett til vidaregåande opplæring etter 3-1 blir oppfylt. For å sikre dette må fylkeskommunen behandle individuelt dei søkjarane som a) har rett til spesialundervising, og som manglar vurdering med karakter i halvparten av faga, jf b) har hatt rett til særskild språkopplæring i grunnskolen etter 2-8, og som manglar vurdering med karakter i minst halvparten av faga, jf c) har vitnemål med ikkje samanliknbart tal- eller bokstavgrunnlag, eller som har realkompetansevurdering i meir enn halvparten av grunnskolefaga, jf d) av særlege grunnar må behandlast individuelt, jf e) manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, jf f) ønskjer å vere deltidselevar, jf Vaksne med rett til vidaregåande opplæring skal normalt takast inn til eit tilbod som er organisert særskilt for dei, jf. opplæringslova 4A_3 og denne forskrifta 6-44 til Vaksne kan søkje om inntak til eit tilbod etter opplæringslova 3-1, men skal da takast inn etter ungdom, jf Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

66 Side 7 av 18 Inntak til Vg1 for søkjarar med fortrinnsrett 6-16 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram Søkjarar som har rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, har rett til inntak til eit særskilt utdanningsprogram på Vg1 når vilkåra her er oppfylte. Desse søkjarane skal ha fortrinn ved fordeling av plassar. For å ha eit fortrinn etter føresegna her må søkjaren ha rett til spesialundervisning og ha eit særleg behov for inntak til eit bestemt utdanningsprogram. Søkjaren må ha eit omfattande behov for spesialundervisning på grunn av vanskane som ligg til grunn for søknaden. I vurderinga av om søkjaren har eit særleg behov for inntak til eit særskilt utdanningsprogram, må det godtgjerast at vanskane til søkjaren gjer at val av utdanningsprogram har svært mykje å seie for moglegheita søkjaren har til å fullføre vidaregåande opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Om søkjaren sannsynlegvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller ho ikkje eit særleg behov for inntak etter føresegna her. Sakkunnig instans er den pedagogisk-psykologiske tenesta i fylkeskommunen, jf. opplæringslova 5-6. Det må liggje føre ei sakkunnig vurdering frå den pedagogisk-psykologiske tenesta som tilrår eit bestemt utdanningsprogram, jf Kommunen må i samråd med søkjaren innan 1. oktober melde søkjaren til fylkeskommunen for ei sakkunnig vurdering etter 6-17 frå den pedagogisk-psykologiske tenesta til fylkeskommunen. Kommunen må i meldinga gjere greie for a) vanskane som ligg til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning, og kvifor dei meiner søkjaren oppfyller vilkåra for inntak til eit særskilt utdanningsprogram b) tidlegare tiltak c) kva vanskane vil ha å seie for vidaregåande opplæring Søkjaren må ha valt utdanningsprogram på grunnlag av og i samsvar med den sakkunnige vurderinga. Om søkjaren ikkje har valt i samsvar med den sakkunnige vurderinga, skal han eller ho ikkje takast inn etter føresegna her. Fylkeskommunen gjer vedtak om inntak til eit særskilt utdanningsprogram. Fylkeskommunen kan avvike frå den sakkunnige vurderinga, men vedtaket må då grunngivast særleg Krav til den sakkunnige vurderinga Før fylkeskommunen gjer vedtak om inntak til eit særskilt utdanningsprogram, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til søkjaren. Den sakkunnige vurderinga skal gjere greie for og ta standpunkt til følgjande: a) Vanskane som ligg til grunn for søknaden, tidlegare tiltak og kva vanskane vil ha å seie for opplæringa i vidaregåande opplæring, jf andre ledd. b) Om søkjaren har eit særleg behov for å bli teken inn på eit særskilt utdanningsprogram som ikkje kan sikrast ved at søkjaren blir teken inn til eit av tre prioriterte utdanningsprogram. c) Om det er sannsynleg at søkjaren ut frå sine føresetnader har større moglegheit til å fullføre vidaregåande opplæring med yrkes- eller studiekompetanse, dersom han eller ho blir teken inn til det særskilde utdanningsprogrammet enn til andre utdanningsprogram. d) Om og eventuelt i kva grad søkjaren har føresetnader og moglegheit for å fullføre andre utdanningsprogram enn det utdanningsprogrammet som han eller ho har ført opp som sitt primære val med yrkes- eller studiekompetanse, e) Det behovet søkjaren har for særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring dersom han eller ho blir teken inn til det særskilde utdanningsprogrammet, samanlikna med andre utdanningsprogram. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

67 Side 8 av Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Søkjarar med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsett psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søkje om inntak til Vg1 etter føresegna her. Søkjaren må på grunn av den nedsette funksjonsevna ha eit særleg behov for å bli teken inn på ein skole som er særskild tilrettelagd, og det må liggje føre dokumentasjon som underbyggjer det særlege behovet til søkjaren. Søkjaren har rett til eit av tre valde utdanningsprogramma. Fylkeskommunen vurderer på individuelt grunnlag om det er tungtvegande grunnar for at søkjaren bør takast inn til ein bestemt skole. Søkjaren har ikkje rett til inntak til ein bestemt skole. Om søkjaren har særleg behov for inntak til eit særskilt utdanningsprogram, skal søknaden behandlast etter 6-16 og 6-17 og ikkje etter føresegna her. Kommunen skal innan 1. oktober kvart år melde frå til fylkeskommunen om elevar på 10. årstrinn som har sterkt nedsett funksjonsevne, og som fullfører grunnskolen det aktuelle skoleåret Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9 Søkjarar som har rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9, kan søkje om inntak til Vg1 med bruk av tolk i ein ordinær vidaregåande skole. Søkjaren kan også søkje om inntak til ein knutepunktskole etter 6-40 til Søkjaren må i søknaden oppgi om han eller ho prioriterer høgast inntak etter føresegna her eller inntak til ein knutepunktskole. I samband med søknad om fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9 og opplæring med tolk i ein ordinær vidaregåande skole, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering som mellom anna skal greie ut og ta standpunkt til a) det behovet søkjaren har for å få opplæring i og på teiknspråk b) om behovet til søkjaren blir sikra best gjennom opplæring i eit teiknspråkleg miljø eller gjennom opplæring på ein ordinær skole med tolk c) om søkjaren har tilleggsvanskar utover høyrselshemminga, slik at det kan vere behov for spesialundervisning etter opplæringslova 5-1 Den sakkunnige vurderinga skal ikkje ta stilling til sjølve språkvalet til eleven. Det er eleven si eiga oppfatning av språkleg identitet som er avgjerande her. Sakkunnig instans er den pedagogisk-psykologiske tenesta i fylkeskommunen, jf. opplæringslova 5-6. Fylkeskommunen kan plassere eleven på ein skole som er tilrettelagd etter behova til eleven. Eleven har rett til inntak til eit av tre valde utdanningsprogramma Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid Elevar som har enkeltvedtak om utvida tid etter opplæringslova 3-1 femte ledd, og som treng fleire år på Vg1, skal takast inn til Vg1 på same utdanningsprogram etter ei individuell vurdering. Søkjaren skal takast inn til same utdanningsprogram før inntaket etter poeng. Inntak etter poeng og individuell behandling 6-21 Rangering av søkjarar Dersom det til eit utdanningsprogram på Vg1 melder seg fleire søkjarar enn talet på elevplassar som fylkeskommunen tilbyr denne gruppa, skal elevplassane fordelast etter poengsum utrekna på grunnlag av 6-22, og slik at søkjarar med høgare poengsum blir tekne inn framfor søkjarar med lågare poengsum. Når fleire søkjarar står likt i konkurransen om den eller dei siste plassane, blir rekkjefølgja mellom dei avgjord ved loddtrekning. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

68 Side 9 av Utrekning av poeng Ved utrekning av poengsum skal alle standpunktkarakterar og eksamenskarakterar i faga leggjast til grunn. Ved omrekning til poeng i dei faga som skal leggjast til grunn, følgjer ein denne framgangsmåten: a) Kvar av talkarakterane frå grunnskolen får tilsvarande poengverdi og skal telje med sine respektive talverdiar. Samla poeng for karakterar blir eit utrekna gjennomsnitt (med to desimalar) multiplisert med 10. b) I valfag skal det reknast ut eit gjennomsnitt av dei standpunktkarakterane eleven har fått på ungdomstrinnet. Gjennomsnittskarakteren skal førast med to desimalar. c) I fag der det er fastsett i læreplanen for faget at sluttvurderingsuttrykket er delteke eller "bestått eller at læreplanen ikkje inneheld vurderingsuttrykk, skal ikkje faget reknast med i poenga til søkjaren d) Dersom eleven er friteken frå opplæring etter 1-11 eller 1-12, eller er friteken frå vurdering med karakter etter 3-20 til 3-24, skal sluttvurderinga som søkjaren er friteken frå, ikkje reknast med i poenga til søkjaren. e) For søkjarar som har Ikkje vurderingsgrunnlag (IV) eller Ikkje møtt til eksamen (IM) som sluttvurdering i fag eller eksamen, skal dette vere med i utrekninga som nullverdi For søkjarar som har vitnemål frå grunnskoleopplæring for vaksne etter 4-33, skal poeng reknast ut etter første ledd og andre ledd bokstav a. For vaksne som er fritekne frå opplæring etter 1-11 eller 1-12, eller fritekne frå vurdering med karakter etter 4-14, 4-15 eller 4-17, skal sluttvurderinga som den vaksne er friteken frå, ikkje reknast med i poengutrekninga. Om søkjaren har fått godkjent eit eller fleire fag gjennom ei realkompetansevurdering, skal ikkje dette reknast med i poenga til søkjaren. Om søkjaren er realkompetansevurdert i meir enn halvparten av faga, skal han eller ho takast inn til Vg1 etter Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga For søkjarar med rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1 som manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut frå ei vurdering etter skjønn. Fylkeskommunen må sikre søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde utdanningsprogram etter opplæringslova Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter 2-8, og som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga For søkjarar som har hatt enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter 2-8 i grunnskolen, og som manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut frå ei vurdering etter skjønn. Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde utdanningsprogram blir oppfylt, jf. opplæringslova Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag For søkjarar som har gått på godkjende 10-årige grunnskolar, og som har vitnemål utan bokstav- eller talkarakterar, må ein på grunnlag av fråsegn frå desse grunnskolane rangere søkjarane etter moglege føresetnader for vidaregåande opplæring. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

69 Side 10 av 18 For andre søkjarar som ikkje har samanliknbart karaktergrunnlag slik at dei kan bli vurderte etter 6-21 og 6-22, skal søknaden vurderast individuelt. Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til eit av tre valde utdanningsprogram blir oppfylt. Dette gjeld også søkjarar som gjennom ei realkompetansevurdering har fått godkjent meir enn halvparten av faga som krevst for vitnemål etter Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt Fylkeskommunen kan også i særskilde tilfelle behandle søknaden frå andre søkjarar individuelt. Vilkåret er at det må liggje føre tungtvegande grunnar, og at søkjaren må ha eit særleg behov for dette. Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde utdanningsprogram blir oppfylt, jf. opplæringslova Søkjarar utan vurdering med karakter i halvparten av faga For søkjarar som har fullført grunnskoleopplæring etter opplæringslova 2-1, men som ikkje har vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng. Inntaket skjer då på individuelt grunnlag ut frå ei vurdering etter skjønn. Søkjaren må ikkje oppfylle vilkåra for å bli teken inn etter 6-23 til Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde utdanningsprogram blir oppfylt, jf. opplæringslova Deltidselevar til Vg1 Etter at fulltidselevar er tekne inn til vidaregåande opplæring, kan fylkeskommunen ta inn deltidselevar. Eleven blir ikkje teken inn til fag der han eller ho allereie har ei sluttvurdering med karakteren 2 eller betre. Den eleven som ønskjer å ta opp fag som han eller ho allereie har karakteren 2 eller betre i, må melde seg til eksamen som privatist, jf III Inntak til Vg2 og Vg Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 Vilkåra for inntak til Vg2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Vilkåra for inntak til Vg3 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for programområdet på Vg2, også dei faga der det ikkje skal setjast ein standpunktkarakter. Søkjarar som ikkje har oppfylt vilkåra i første ledd, men som oppfyller vilkåra for inntak til neste nivå etter 6-35 til 6-38, skal òg takast inn til eit programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 og eventuelt programområdet på Vg2. Dette gjeld òg søkjarar med dokumentasjon frå bestått relevant grunnkurs eller vidaregåande kurs I frå Reform 94 eller tidlegare, jf. overgangsordningane i kapittel Rekkjefølgje ved inntak til Vg2 og Vg3 Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring, jf. opplæringslova 3-1, har rett til inntak på eit programområde på Vg2 innanfor det utdanningsprogrammet på Vg1 som søkjaren har gjennomgått. Ved inntak til Vg3 har søkjaren rett til inntak på eit programområde som byggjer på det programområdet på Vg2 som søkjaren har gjennomgått. Til Vg2 eller Vg3 skal fylkeskommunen ta inn søkjarane i denne rekkjefølgja: a) søkjarar med fortrinnstrett etter 6-31 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

70 Side 11 av 18 b) søkjarar med fortrinnsrett etter 6-32 c) søkjarar som konkurrerer på grunnlag av poeng etter 6-33 og 6-34, og søkjarar som skal behandlast individuelt, jf til 6-38 d) Deltidselevar, jf Vaksne med rett til vidaregåande opplæring skal normalt takast inn til eit tilbod som er særskilt organisert for dei, jf. opplæringslova 4A-3 og denne forskrifta 6-45 til Vaksne som er tekne inn til eit tilbod på Vg1 eller Vg2 etter opplæringslova 3-1, har rett til å fullføre opplæringa i eit tilbod etter 3-1. Dei skal i takast inn etter søkjarar med ungdomsrett etter 3-1. Søkjarar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter 3-1 og 4A-3, skal takast inn etter søkjarar med rett. Inntak til Vg2 og Vg3 for søkjarar med fortrinnsrett 6-31 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9 og som ønskjer opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skole Søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 som til Vg1 blir tekne inn til ordinær vidaregåande opplæring med tolk eller til ein knutepunktskole etter 6-40, kan søkje om inntak etter føresegna her. Fylkeskommunen kan plassere eleven på ein skole som er tilrettelagd. Når det skal avgjerast om søkjaren skal takast inn til Vg2 eller Vg3, må søkjaren anten ha bestått alle faga i samsvar med 6-29, eller så må fylkeskommunen etter ei heilskapleg vurdering komme til at det er forsvarleg ut frå søkjaren sine faglege føresetnader med inntak til neste trinn, jf Søkjarar som oppfyller vilkåra, blir tekne inn til eit programområde som på Vg2 som byggjer på utdanningsprogrammet på Vg1, og til Vg3 til eit programområde som byggjer vidare på programområdet på Vg Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid Søkjarar som har vedtak om utvida tid etter opplæringslova 3-1 femte ledd, skal takast inn til Vg2 eller Vg3 etter ei individuell vurdering før inntak etter poeng. Når det skal avgjerast om søkjaren skal takast inn til Vg2 eller Vg3, må søkjaren anten ha bestått alle faga i samsvar med 2, eller fylkeskommunen må etter ei heilskapleg vurdering komme til at det er forsvarleg ut frå søkjaren sine faglege føresetnader med inntak til neste nivå, jf. 6-37, eller søkjaren treng fleire år på same trinn. Søkjarar som oppfyller vilkåra, blir tekne inn til eit programområde på Vg2 som byggjer på utdanningsprogrammet på Vg1, og til Vg3 på eit programområde som byggjer vidare på programområdet på Vg2. Inntak etter poeng og individuell behandling 6-33 Rangering av søkjarar Dersom det til eit vidaregåande trinn melder seg fleire søkjarar enn det er elevplassar i tilbodet frå fylkeskommunen, skal elevplassane fordelast etter poengsum utrekna på grunnlag av Søkjarar med høgare poengsum blir tekne inn framfor søkjarar med lågare poengsum. Om det står fleire søkjarar likt i konkurransen om den eller dei siste plassane, blir rekkjefølgja mellom dei avgjord ved loddtrekning. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

71 Side 12 av Utrekning av poeng Ved utrekning av poeng skal alle standpunktkarakterane, eksamenskarakterane og halvårsvurdering med karakter i faga på Vg1 og eventuelt Vg2 leggjast til grunn. Ved omrekning til poeng i faga som ligg til grunn, følgjer ein denne framgangsmåten: a) Kvar av talkarakterane får tilsvarande poengverdi og skal telje med sine respektive talverdiar. Samla poeng for karakterane blir eit utrekna gjennomsnitt (med to desimalar) multiplisert med 10. b) I fag der det er fastsett i læreplanen for faget at sluttvurderingsuttrykket er delteke eller bestått, skal faget ikkje reknast med i poenga til søkjaren c) Dersom eleven er friteken frå opplæring etter 1-11 eller 1-12, eller er friteken frå vurdering med karakter etter 3-21, 3-22 og 3-23, skal sluttvurderinga som søkjaren er friteken frå, ikkje reknast med i poenga til søkjaren. d) For søkjarar som har fått Ikkje vurderingsgrunnlag (IV) som sluttvurdering eller halvårsvurdering med karakter eller Ikkje møtt til eksamen (IM), skal dette vere med i utrekninga som nullverdi e) Dersom søkjaren har teke fag som privatist, skal det beste utvalet av karakterar leggjast til grunn. f) For søkjarar som har gått fleire forskjellige utdanningsprogram på Vg1 eller programområde på Vg2, som alle dannar grunnlag for inntak på det vidaregåande trinnet, skal dei beste utvalet av karakterar leggjast til grunn Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning Søkjarar som har enkeltvedtak om spesialundervisning, og som ikkje har vurdering med karakter i fleire fag frå Vg1 eller Vg2, kan takast inn til neste nivå på grunnlag av ei individuell vurdering. Når det skal avgjerast om søkjaren skal takast inn til Vg2 eller Vg3, må fylkeskommunen gjere ei heilskapleg vurdering av om dette er forsvarleg ut frå søkjaren sine faglege føresetnader. I vurderinga skal det leggjast vekt på ei sakkunnig vurdering og søkjaren si prioritering. Søkjaren skal takast inn på eit programområde på Vg2 og Vg3 som byggjer på det Vg1 eller Vg2 søkjaren har gjennomgått. Om det ikkje er forsvarleg å ta søkjaren inn til Vg2, skal søkjaren eventuelt takast inn til Vg1 etter Om det ikkje er forsvarleg å ta inn søkjaren til Vg3, skal det vurderast om søkjaren skal takast inn til Vg2 neste skoleår Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag For søkjarar som har gjennomført Vg1 eller Vg2, og som har dokumentasjon utan bokstaveller talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag, må ein på grunnlag av fråsegn frå desse vidaregåande skolane rangere søkjarane. Søkjarar som ikkje har samanliknbart karaktergrunnlag slik at dei kan bli vurderte etter 6-33 til 6-34, skal vurderast individuelt Inntak på individuelt grunnlag Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for inntak til Vg2 eller vg3 etter 6-29 første ledd, fordi han eller ho ikkje har bestått eit eller fleire fag, kan likevel takast inn som fulltidselev til neste nivå om fylkeskommunen etter ei heilskapleg vurdering finn at det er forsvarleg. Fylkeskommunen må vurdere om det er dokumentert gjennom den heilskaplege vurderinga at søkjaren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følgje opplæringa på neste nivå. I vurderinga av om det er forsvarleg skal det vurderast om søkjaren samla sett har faglege føresetnader til å følgje opplæringa på dette nivået. Søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra for å bli tekne inn etter føresegnene her, kan søkje om inntak som deltidselev etter Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

72 Side 13 av Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt Fylkeskommunen kan også i særskilde tilfelle behandle søknaden frå andre søkjarar individuelt. Vilkåret er at det må liggje føre tungtvegande grunnar, og at søkjaren må ha eit særleg behov for dette. Fylkeskommunen må sikre at søkjaren blir teken inn på eit programområde på Vg2 og Vg3 som byggjer på det Vg1 eller Vg2 han eller ho har fullført, jf. opplæringslova Deltidselevar til Vg2 eller Vg3 Ein søkjar som ikkje fyller vilkåra i 6-29 eller 6-37 for å bli teken inn som fulltidselev, kan i særskilde tilfelle likevel takast inn som deltidselev. Fylkeskommune fastset korleis inntaket skjer. Fylkeskommunen kan mellom anna ta inn som deltidselev ein søkjar som a) manglar bestått karakter i eit eller fleire fag frå Vg1 eller Vg2, og som det etter ei heilskapleg vurdering etter 6-37 ikkje er forsvarleg å flytte opp til neste nivå, i dei faga han eller ho har bestått på det lågare nivået b) manglar fag for å ha full fagkrins i eit utdanningsprogram på Vg1 eller eit programområde på Vg2 eller Vg3, dersom han eller ho har rett til vidaregåande opplæring etter 3-1 c) har rett til vidaregåande opplæring, men manglar fag for å oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. IV Inntak til knutepunktskolar for teiknspråklege søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova Vilkår for inntak til knutepunktskolar Søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9 kan søkje om inntak til eit teiknspråkleg miljø på ein knutepunktskole etter føresegnene her, eller om opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skole etter Knutepunktskolar er ordinære fylkeskommunale vidaregåande skolar som har tilrettelagde opplæringstilbod for døve og sterkt tunghøyrde elevar. Søkjaren må føre opp i søknaden om han eller ho ønskjer vidaregåande opplæring på ein knutepunktskole eller på ein ordinær vidaregåande skole med tolk. Søkjaren må i søknaden oppgi om han eller ho prioriterer høgast inntak etter føresegna her eller inntak til ein knutepunktskole.. Ved søknaden skal det liggje ei sakkunnig vurdering av behova til søkjaren i samsvar med Søkjaren må ha valt i samsvar med den sakkunnige vurderinga. Søkjarar etter denne føresegna har rett til eit av tre valde utdanningsprogram etter opplæringslova 3-1. Søkjarar som ønskjer opplæring på ein knutepunktskole, kan ikkje føre opp andre utdanningsprogram/programområde i søknaden enn dei tilboda som knutepunktskolane gir, eller dei tilboda som desse skolane gir i samarbeid med andre vidaregåande skolar Sakkunnig vurdering I samband med inntak til ein knutepunktskole etter opplæringslova 3-9 eller opplæring med tolk på ein ordinære vidaregåande skole skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering som mellom anna skal greie ut og ta standpunkt til a) behovet som søkjaren har for å få opplæring i og på teiknspråk b) om behovet til søkjaren blir best sikra gjennom opplæring i eit teiknspråkleg miljø eller gjennom opplæring på ein ordinær skole med tolk c) om søkjaren har tilleggsvanskar utover høyrselshemminga, slik at det kan vere behov for spesialundervisning etter opplæringslova 5-1 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

73 Side 14 av 18 Den sakkunnige vurderinga skal ikkje ta stilling til sjølve språkvalet til eleven. Det er eleven si eiga oppfatning av språkleg identitet som er avgjerande her. Sakkunnig instans er den pedagogisk-psykologiske tenesta i fylkeskommunen, jf. opplæringslova Saksbehandling Fylkeskommunen der søkjaren er folkeregistert, har ansvaret for at rettane etter opplæringslova 3-9 blir oppfylte. Søkjaren sender inn søknad i samsvar med 6-10 og Fylkeskommunen der søkjaren er folkeregistrert, sender søknaden om inntak til knutepunktskole vidare til den fylkeskommunen som eig knutepunktskolen som søkjaren har søkt om inntak til, om vilkåra i 6-40 er oppfylte. Søknadsfristen for fylkeskommunen er 15. mars. Fylkeskommunen der knutepunktskolen ligg, avgjer om søkjaren skal få plass, og sender tilbakemelding til søkjaren sin heimfylkeskommune. Fylkeskommunen der søkjaren er folkeregistert, gjer endeleg vedtak om opplæring etter opplæringslova 3-9. Dersom søkjaren får avslag på søknaden om inntak til ein knutepunktskole, skal det snarast mogleg sendast melding til søkjaren sin heimfylkeskommune, som i samråd med skolane må finne eit anna tilbod om opplæring i eit teiknspråkleg miljø Inntaksrekkjefølgje til knutepunktskolar Dersom det til eit utdanningsprogram/programområde ved ein knutepunktskole er fleire søkjarar enn elevplassar, skal fylkeskommunen der knutepunktskolen ligg, fordele plassane i denne prioriterte rekkjefølgja: a) søkjarar frå eige fylke med rett til opplæring etter opplæringslova 3-1 b) søkjarar frå eiga fylke utan rett til opplæring opplæringslova 3-1 c) søkjarar frå resten av landet med rett til opplæring etter opplæringslova 3-1 d) søkjarar frå resten av landet utan rett til opplæring etter opplæringslova 3-1 Innanfor kvar av gruppene i første ledd skal plassane fordelast på grunnlag av føresegnene om inntaksrekkjefølgje etter 6-14 til 6-28 for Vg1 og 6-29 til 6-38 for Vg2 og Vg3. Skolane må reservere plassar for søkjarar som ikkje har vurdering med karakterar. Desse søkjarane skal takast inn på grunnlag av ei individuell vurdering. Det skal gjerast ei heilskapsvurdering, som også legg vekt på den sakkunnige vurderinga og prioriteringa til søkjaren. Eleven skal normalt ha rett til å fullføre opplæringsløpet ved den skolen han eller ho først er teken inn til. V Inntak til nokre statlege vidaregåande skolar 6-44 Særskilt om inntak til nokre statlege vidaregåande skolar Føresegnene i dette kapitlet gjeld inntak til desse statlege vidaregåande skolane så langt dei høver: a) Samisk videregående skole, Karasjok, Sami joatkkaskuvla, Karasjogas b) Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino, Sami joatkkaskuvla ja Boazodoalloskuvla, Guovdageaidnu c) Statens skolar med utdanningsprogram for naturbruk Søkjarar frå heile landet stiller likt ved inntak til dei skolane som er nemnde i denne paragrafen. Dersom det melder seg fleire søkjarar enn det er plassar i dei vidaregåande statsskolane i Karasjok og Kautokeino, har samisk ungdom førerett. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

74 Side 15 av 18 Søkjarar som berre kan få oppfylt fagønska i dei vidaregåande statsskolane i Karasjok og Kautokeino, går framfor søkjarar som kan få oppfylt ønska sine ved ein annan skole. Inntak til dei samiske vidaregåande skolane som er nemnde i denne paragrafen, skal gjerast av inntaksnemnda i Finnmark fylke. Kapitlet 6 gjeld, så langt det høver, for inntak til statlege vidaregåande skolar. VI Inntak av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring 6-45 Inntak av vaksne med rett til vidaregåande opplæring Søkjarar over 25 år som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarande, jf. 6-14, og som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 4A-3. Vaksne søkjarar skal primært takast inn til opplæringstilbod som er organiserte for vaksne etter opplæringslova 4A-3. Opplæringstilbodet skal vere tilpassa behovet til den vaksne. Den vaksne skal i søknaden føre opp den ønskte sluttkompetansen. Vaksne søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter 4A-3 skal til vanleg få tilbod om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen dei ønskjer. I vurderinga skal det leggjast vekt på dei moglegheitene den enkelte har til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse. Vaksne skal realkompetansevurderast, jf Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak Fylkeskommunen har plikt til å sørgje for at vaksne søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter 4A-3 får kartlagt og vurdert realkompetansen sin, slik at resultatet av realkompetansevurderinga dannar grunnlag for opplæringstilbodet til den vaksne. I realkompetansevurderinga skal fylkeskommunen vurdere om den formelle, uformelle og ikkje-formelle kompetansen til søkjaren kan godkjennast som likeverdig med den kompetansen som blir oppnådd gjennom vidaregåande opplæring, jf Den vaksne kan få godkjent heile eller delar av fag eller opplæringsår. Opplæringa som den enkelte får tilbod om, skal tilpassast resultatet av realkompetansevurderinga. Den vaksne skal ikkje få tilbod om opplæring i heile fag som han eller ho har fått godkjent gjennom realkompetansevurderinga. Realkompetansevurderinga er eit enkeltvedtak som det kan klagast på til fylkesmannen, jf I enkeltvedtaket skal det gå klart fram kva den vaksne har fått godkjent, rettsreglane som gjeld, kva for opplysningar som er lagde til grunn i saka, og dei hovudomsyna som er vektlagde i skjønnsutøvinga ved vurderinga av realkompetansen til den vaksne, jf. forvaltingslova Krav til saksbehandling Vaksne kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring uavhengig av fristane i Fylkeskommunen kan ikkje ha ventelister og skal gi eit tilbod innan rimeleg tid. Fylkeskommunen skal gjere eit vedtak om inntak. I enkeltvedtaket skal fylkeskommunen ta stilling til følgjande: a) Om den vaksne har rett til vidaregåande opplæring etter 4A-3. b) Kva sluttkompetanse den vaksne får tilbod om, mellom anna kva programområde på Vg3 søkjaren kan takast inn til. c) Resultatet av realkompetansevurderinga. d) Opplæringstilbodet som den vaksne får. Om fylkeskommunen gir den vaksne tilbod om ein annan sluttkompetanse enn den søkjaren ønskjer, må dette grunngivast i vedtaket. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

75 Side 16 av 18 Den vaksne har rett til å få avklart om han eller ho har rett til vidaregåande opplæring, å få vurdert realkompetansen sin og å få eit enkeltvedtak om vidaregåande opplæring innan rimeleg tid Inntak av vaksne utan rett Vaksne over 25 år som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarande, men ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 4A-3, kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring. Fylkeskommunen skal ha eit tilbod til vaksne utan rett, men avgjer kva dette tilbodet er. Fylkeskommunen skal gjere eit enkeltvedtak der opplæringstilbodet til den vaksne er fastsett. Vaksne utan rett som er tekne inn, får rett til å fullføre opplæringa dei er tekne inn til, jf. 4A-3 andre ledd. Vaksne utan rett som er tekne inn til eit opplæringstilbod som er særskilt organisert for vaksne etter kapittel 4A, har etter inntaket dei same rettane som andre vaksne. Opplæringa skal vere gratis. Vaksne utan rett må sjølve betale for realkompetansevurderinga, med mindre det blir dekt av andre etter opplæringslova 4A-3 femte ledd Inntaksrekkjefølgje Rangeringa av vaksne søkjarar når det er knapt om plassar: a) Vaksne søkjarar med rett til vidaregåande opplæring. b) Vaksne søkjarar utan rett som har fullført, men ikkje bestått vidaregåande opplæring. c) Vaksne søkjarar utan rett som har studie- eller yrkeskompetanse. Vaksne kan søkje om inntak til ordinær opplæring i vidaregåande opplæring. Vaksne søkjarar skal da prioriterast etter ungdom med rett etter opplæringslova Forslag til nytt kapittel 6A Nytt kapittel 6A om formidling av lærlingar og lærekandidatar og organisering av opplæringa skal lyde: Kapittel 6A Formidling av lærlingar og lærekandidatar 6A-1 Verkeområde og vilkår for formidling Dette kapitlet regulerer formidling av lærlingar og lærekandidatar til opplæring i bedrift etter opplæringslova kapittel 4. Han eller ho som blir formidla, må vere teken inn til vidaregåande opplæring på det aktuelle trinnet i samsvar med kapittel 6 før han eller ho kan formidlast etter kapitlet her. Enkeltvedtaket om inntak skal fastsetje kva for utdanningsprogram og programområde søkjaren er teken inn til. Søkjarar må oppfylle vilkåra for inntak til neste trinn for å kunne bli formidla til opplæring i bedrift på neste trinn. Dette inneber mellom anna at søkjaren må ha bestått faga innanfor programområdet på Vg2, jf. 6-29, for å kunne formidlast på Vg3, eller ha faglege føresetnader for å følgje opplæringsåret på neste nivå, jf A-2 Lokal forskrift om formidling Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om formidling. Den lokale forskrifta om inntak og den lokale forskrifta om formidling kan vere den same forskrifta. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

76 Side 17 av 18 6A-3 Informasjonsplikt Fylkeskommunen må sørgje for nødvendig informasjon til bedrifter og elevar på yrkesfaglege utdanningsprogram om dei reglane som skal nyttast ved formidling av lærlingar og lærekandidatar. 6A-4 Søknad og søknadsfrist Fylkeskommunen fastset søknadsskjema som søkjarar må nytte. I søknaden må søkjaren oppgi om ho eller han ønskjer opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat. Fristen for å søkje om formidling til læreplass er a) 1. februar for lærekandidatar b) 1. mars for lærlingar. Når ein frist går ut på ein laurdag eller søndag, må søknaden vere send den nærmast etterfølgjande yrkesdagen. For seint innkomne søknader skal det takast omsyn til så langt råd er, eventuelt behandle dei som ein søknad om inntak det etterfølgjande skoleåret. Søkjaren skal få melding om at søknaden kom inn for seint, og om konsekvensane av det. Den lokale forskrifta skal regulere behandlinga av søknader som kjem inn etter søknadsfristen. Fylkeskommunen må sikre at det ikkje skjer usakleg forskjellsbehandling. Søknadsfristen skal kunngjerast minst fire veker på førehand. Kunngjeringa skal nemne dei opplysningane og dokumenta som skal følgje søknaden, og korleis søknaden skal sendast. Formidling i samarbeid med oppfølgingstenesta kan skje uavhengig av fristane som er nemnde ovanfor her. 6A-5 Formidling av lærlingar og lærekandidatar Elevar kan søkje om læreplass i eit lærefag som byggjer på programområdet på Vg2. Elevar som er tekne inn til utdanningsprogram som avvik frå hovudmodellen, søkjer om formidling til læreplass på det tidspunktet som følgjer av læreplanverket. Fylkeskommunen pliktar å formidle elevane til dei lærebedriftene det er inngått avtaler om læreplass med. Lærebedrifta avgjer kven ho inngår lærekontrakt med. Fylkeskommunen kan tilby læreplass i eige fylket eller i eit anna fylke. Bedrifta kan stille krav til lærlingen eller lærekandidaten på grunn av verksemda i bedrifta, mellom anna på grunn av produksjon, utstyr, kundebehandling og liknande. Krava skal ikkje vere diskriminerande. Det skal teiknast lærekontrakt mellom lærlingen og bedrifta eller opplæringskontrakt mellom lærekandidaten og bedrifta, jf. opplæringslova A-6 Avtale om anna organisering av opplæringa Fylkeskommunen kan godkjenne lærekontraktar og opplæringskontraktar som inneheld ei anna organisering enn den opplæringsordninga som er fastsett for faget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. opplæringslova 3-3 fjerde ledd. Anna organisering kan vere at a) lærebedrifta tek ansvar for ein større del av opplæringa i faget enn det som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet b) skolen i samarbeid med lærebedrifta tek ansvar for ein større del av opplæringa enn det som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet c) opplæringa i skole og bedrift skjer i ei anna rekkjefølgje enn det som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet d) opplæringa skal leie fram til både yrkeskompetanse og studiekompetanse Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

77 Side 18 av 18 Det skal gå fram av lærekontrakten og opplæringskontrakten kva opplæringsansvar bedrifta har for lærlingen eller lærekandidaten. Det skal vere samsvar mellom opplæringsansvaret og den tida bedrifta har ansvaret for lærlingen eller lærekandidaten. Dersom opplæringa i skole og bedrift skal skje i ei anna rekkjefølgje enn det som følgjer av faget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, skal organiseringa gå klart fram av kontrakten. Lærlingar eller lærekandidatar som har teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringslova 3-3 fjerde ledd, kan få godskrive eventuell tidlegare skole eller praksis etter 11-8 til A-7 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne Fylkeskommunen kan samtykkje i at det blir fastsett unntak frå dei vanlege kontraktsvilkåra for personar som har avgrensa arbeidsevne på grunn av nedsett fysiske og/eller psykiske funksjonsevne. For lærlingar kan det ikkje fastsetjast unntak frå reglane i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Lærlingar eller lærekandidatar som har teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter reglane i første ledd, kan få godskrive eventuell tidlegare skole eller praksis etter 11-8 flg. 6A-8 Rett til Vg3 i skole Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova 3-1, men ikkje får tildelt læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass. Tilsvarande plikt til å tilby opplæring i skole gjeld der læreplanverket fastset eit anna opplæringsløp. 6A-9 Formidling av vaksne Fylkeskommunen kan også formidle vaksne med rett til vidaregåande opplæring. Opplæringa i bedrift for vaksne blir då regulert av opplæringslova kapittel 4. Vaksne som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt som fastset ei anna opplæringsordning for faget enn den ordninga som følgjer av Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. 6A-6, skal normalt få den delen av opplæringa som ikkje skjer i bedrift, som opplæring organisert for vaksne etter opplæringslova kapittel 4A. III Forslag til endringar i andre kapittel 1-15 Nytt fjerde ledd i 1-15 skal lyde: Vaksne i grunnskoleopplæring etter opplæringslova 4A-1 kan også ta fag i vidaregåande opplæring etter denne føresegna. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

78 Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: Deres dato: Vår referanse: /4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Her i vedlegg 2 finner dere våre merknader til forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven. Dere finner først merknader til forskrift til opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring, deretter merknader til nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater og til slutt merknader til nytt tredje ledd i Merknadene viser direktoratets tolkning av enkeltbestemmelsene. Merknadene må ses i sammenheng med direktoratets vurderinger i høringsbrevets kapittel 4 hvor vi begrunner forslagene våre og vedlegg 1 som inneholder forslag til endrede og nye bestemmelser. 1. Merknader til forslag til endringer i kapittel 6 Inntak til videregående opplæring Her redegjør vi for hvordan forslag til endringer i kapittel 6 om inntak til videregående opplæring forstås. Vi har valgt å legge på underoverskrifter i merknadene til enkeltbestemmelsene for å gjøre det lettere å få oversikt over hva som behandles i de ulike leddene i bestemmelsene. Til kapitteloverskriften Det er forslått en endring i tittelen på kapitlet. Dette har sammenheng med avgrensningen av kapitlets virkeområde. Kapittel 6 regulerer nå inntak til videregående opplæring. Formidling er regulert i nytt kapittel 6A. I Felles føresegner Delkapitlet inneholder felles bestemmelser om inntak. Bestemmelsene gjelder for inntak uavhengig av om det er inntak av ungdom eller voksne, og uavhengig av om det er inntak til Vg1, Vg2 eller Vg3. Disse er samlet først i et eget kapittel og rammer inn inntaket. Dette er også gjort i dag, men det forslås her at det går frem av overskriften på kapitlet at dette er felles bestemmelser. 6-1 Verkeområde Paragraf 6-1 regulerer virkeområdet til kapittel 6. For inntak til videregående opplæring er dette i hovedsak en videreføring av gjeldende 6-1. Inntak til offentlig videregående opplæring ikke formidling I første ledd første punktum går det frem at dette kapitlet regulerer inntak til all offentlig videregående opplæring. Med all offentlig videregående opplæring menes det inntak av personer med ungdomsrett etter opplæringsloven 3-1, både inntak av søkere til ordinære videregående skoler, inntak til knutepunktskoler og til noen statlige videregående skoler til Vg1, Vg2 og Vg3, samt inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 4A- 3. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

79 Side 2 av 44 Inntak til privatskoler faller utenfor virkeområdet til kapitlet. Inntak til private skoler er regulert i privatskoleloven 3-1. Kapitlet regulerer heller ikke privatister. Privatister er personer som melder seg opp til eksamen i fag som de ikke samtidig har elevstatus, jf tredje ledd. Definisjonen av privat følger av forskrift til opplæringsloven Det følger av første ledd andre punktum at formidling av lærlinger og lærekandidater faller utenfor området til kapitlet. Dette er regulert i kapittel 6A. Kapittel 6A er et nytt kapittel som regulerer formidling. Denne endring har sammenheng med at inntak og formidling ikke er det samme. Inntak handler om hvem som tas inn til videregående opplæring, mens formidling handler om hvilket opplæringstilbud de som er tatt inn skal ha i yrkesfaglige utdanningsprogram. Alle som formidles skal også ha et enkeltvedtak om inntak til det trinnet de formidles på, se også 6A-1. Rettighetselever og voksne I andre ledd er det fastsatt hvem som har rett til videregående opplæring og som utgjør personkretsen for kapitlet. Dette er en videreføring av gjeldende 6-2 første ledd som definerer hvem som har rett til videregående opplæring. Dette følger også av opplæringsloven 3-1, 4A- 3 og 13-3 andre ledd. 6-2 Lokal forskrift om inntak og formidling Paragraf 6-2 er ny. Her foreslås det at fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om inntak. Plikt til å fastsette lokal forskrift om inntak I 6-2 første ledd er det fastsatt en plikt for fylkeskommunene til å fastsette en lokal forskrift om inntak. Den lokale forskriften skal utfylle kapittel 6 og angi mer uttømmende hvordan den enkelte fylkeskommunen gjennomfører inntaket. De ulike fylkeskommunene har i dag ulike former for lokale retningslinjer for hvordan inntaket gjennomføres, men det er ulik grad av hvor tilgjengelig disse er for søkerne. Ved at fylkeskommunen må fastsette de lokale bestemmelsene i forskriftsform vil dette føre til at forskriften på en annen måte vil regulerer søkerens rettigheter og plikter, og det vil bli tydeligere for søkeren hvilke lokale regler om inntak som gjelder. Det vil også bli enklere for fylkeskommunene å sammenlikne lokale bestemmelser om inntak enn det som er tilfelle i dag. Det følger av første ledd andre punktum at den lokale forskriften må være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter og forvaltningsloven. Dette er inntatt av pedagogiske grunner, men det er en viktig presisering. Når det gjelder forholdet til opplæringsloven innebærer det at den lokale forskriften må være innenfor de rammene som opplæringsloven med forskrift har fastsatt. Det vises til opplæringsloven med forskrifter fordi det er viktig at fylkeskommunen påser at den lokale forskriften ikke strider mot bestemmelser i opplæringsloven som 8-2 om organisering av grupper, kapittel 5 om spesialundervisning eller 3-12 om innføringstilbud. Det er også viktig at fylkeskommunen sikrer at forskriften er i samsvar med læreplanverket, og da særlig tilbudsstrukturen. Det skal ikke være søkbart andre utdanningsprogram enn de som er fastsatt her og alle søkere skal tas inn til et utdanningsprogram i tilbudsstrukturen. Den lokale forskriften må ikke uthule søkernes rettigheter, og fylkeskommunen kan ikke fastsette bestemmelser i den lokale forskriften i strid med forskriften kapittel 6. Det er for eksempel ikke tillatt å fastsette at det skal brukes inntaksprøve på andre utdanningsprogram enn det som følger av Henvisningen til forvaltningsloven viser til saksbehandlingskravene i kapittel 7. Forskriften skal være utarbeidet i samsvar med kravene her, blant annet når det gjelder høring og kunngjøring. Den lokale forskriften om inntak skal være kunngjort i Norsk Lovtiend, jf. forvaltningsloven 38. Innholdet i forskriften I andre ledd er minimumskravene til hva den lokale forskriften skal inneholde regulert. Her følger det at forskriften skal inneholder regler om hvordan inntaket bli gjennomført lokalt. Det er Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

80 Side 3 av 44 stort lokalt handlingsrom når det gjelder hva som fastsettes her, men minimumskrav er om det er fritt skolevalg eller inntakskretser. Dersom det er inntakskretser bør det gå frem hvilke søkere som sogner til de ulike videregående skoler og eventuelle unntak fra dette. Det bør også gå frem om det er noen utdanningsprogram eller programområder hvor fylkeskommunen har særskilte inntakskrav. Det er fastsatt i 6-13 hvilke rammer som gjelder for å fastsette særskilte krav, og det er ikke adgang til å fastsette særskilte inntakskrav på andre utdanningsprogram eller programområder enn de som følger her. Eksempler på annet som bør fastsettes i forskriften kan være bruk av videresøk, oppgaver som er delegert fra fylkeskommunen til rektorene og behandlingen av søknader som kommer inn etter søknadsfristen, jf. 6-9 fjerde ledd. Den lokale forskriften bør regulerer både inntak av søkere med ungdomsrett og voksenrett, samt søkere uten rett, i den grad det er nødvendig. Det er også fastsatt krav om lokal forskrift om formidling i 6A-2. Lokalt kan det være en forskrift om inntak og formidling, dersom fylkeskommunen finner dette hensiktsmessig. 6-3 Overføring av opplysninger frå kommunen til fylkeskommunen Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen regulerer hvilke opplysninger om elevene på 10. trinn kommunene skal overføre til fylkeskommunen i forkant av inntaket for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte oppgaver. Krav om overføring av nødvendig informasjon I første ledd fastlås det at nærmere bestemte opplysninger om elevene på 10. trinn både kan og skal overføres fra kommunene til fylkeskommunene uten samtykke og uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Det er understreket at det kun dreier seg om opplysninger som er nødvendige for at fylkeskommunen skal kunne oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter opplæringsloven 13-3 og kapittel 3, jf. personopplysningsloven 8 bokstav e. Dette er opplysninger som allerede blir innhentet i forbindelse med inntaket. Hva er som alltid er nødvendig informasjon Andre ledd regulerer hvilken informasjon om elevene på 10. trinn som kommunen alltid skal overføre til fylkeskommunen i forkant av inntaket. I bokstav a er det elevenes fødselsnummer. Bokstav b fastslår at kommunene skal overføre halvårsvurderingene med karakter til jul på 10. trinn for den enkelte eleven. Disse opplysningene er nødvendige for at fylkeskommunene skal kunne dimensjonere tilbudet i videregående opplæring. Opplysningen innhentes også i dag. I bokstav c er det bestemt at sluttvurderingene til alle elever, også de som ikke søker skal overføres. Dette er nødvendig for å gjennomføre inntaket og for at fylkeskommunen skal kunne opfylle sin plikt etter opplæringsloven 3-6, jf. forskriften kapittel 13. I opplæringsloven 3-6 er det bestemt at fylkeskommunene skal ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring etter 3-1, og som ikke er i opplæring eller arbeid. For at fylkeskommunene skal kunne fange opp denne elevgruppen, er det nødvendig at også opplysninger om de som ikke søker om videregående opplæring blir overført fra kommunene, slik at oppfølgingstjenesten vet hvem de må følge opp. Etter bokstav d skal navn og fødselsnummer til elever med sterkt nedsatt funksjonsevne overføres. Dette er for å fange opp elever som ikke er tilmeldt etter 6-18 for å kunne legge til rette for et best mulig opplæringstilbud for disse. I 6-18 fjerde ledd er det bestemt at kommunen i samråd med søkere må melde til fylkeskommunen mulige søkere som kan ha fortrinnsrett til videregående opplæring på grunn av sin sterkt nedsatte funksjonsevne innen 1. oktober. Denne søknadsfristen er for å sikre en forsvarlig utredning av søkerens behov og gi fylkeskommunen mulighet gå gjennom fremlagt dokumentasjon slik at de er klare for å ta stilling til søknaden om fortrinnsrett ved søknadsfristens utløp, det vil si 1. februar. Bokstav e gjelder navn og fødselsnummer til elever som skal utredes for mulig søknad til særskilt utdanningsprogram. Begrunnelsen for å innhente opplysninger om disse elevene er den samme som for elever som omfattes av bokstav d. Oppbevaring av opplysningene Siste ledd regulerer oppbevaring og sletting av opplysningene. Opplysningene skal slettes straks de har vært benyttet til det formålet de er innhentet for; dvs. inntaket. Opplysninger for elever Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

81 Side 4 av 44 som er tatt inn til videregående opplæring blir ikke slettet før eleven er ferdig med videregående opplæring fordi de vil bli brukt ved inntak til Vg2/Vg3. For andre søkere og ikke-søkere vil opplysningene bli slettet straks det ikke er behov for dem lenger. All sletting etter denne bestemmelsen skal følge reglene i arkivloven. Vilkår for inntak og bruk av retten til vidaregåande opplæring 6-4 Krav om lovleg opphald Paragrafen regulerer hvem som har rett til videregående opplæring. Dette er en videreføring av gjeldende 6-9. Det foreslås ikke endringer i bestemmelsen. Utover ny tittel. Tittelen endres for å tydeliggjøre hva bestemmelsen handler om. Bestemmelsen må ses i sammenheng med blant annet 6-14 og 6-29 som også inneholder vilkår for inntak til henholdsvis Vg1 og Vg2/Vg3. Kravet I første ledd er det fastsatt at for å ha rett til inntak til videregående opplæring så må søkeren har lovlig opphold i Norge. Dette er som i dag og kommenteres ikke ytterligere. Mindreårige asylsøkere Andre ledd er en videreføring av gjeldende 6-9 andre ledd. Dette er et unntak fra regelen i første ledd for mindreårige asylsøkere. Dette er i realiteten en regel for personer som er 16 og 17 år. Det er her videreført at fylkeskommunen kan ta inn mindreårige asylsøkere til videregående opplæring, til tross for at søknad om opphold ikke er avgjort. Det er her tilstrekkelig at det kan dokumenteres at den det gjelder er mindreårig asylsøker som er inne i en pågående prosess hvor det søkes om oppholdstillatelse. Vi understreker at dette er en kanregel. Dersom fylkeskommunen har tatt inn til videregående opplæring en mindreårig asylsøker og denne får avslag på sin søknad om oppholdstillatelse, så har vedkommende ikke rett til å fullføre skoleåret som hun eller han er tatt inn til. Det vil si at vedtaket om inntak til videregående opplæring faller bort dersom den mindreårige asylsøkeren får avslag på sin søknad. 6-5 Bruk av retten til vidaregåande opplæring Paragraf 6-6 regulerer bruk av retten til videregående opplæring. Bestemmelsen regulerer i første ledd bruk av retten for deltidselever og i andre ledd hvor store deler av et år en elev kan bruke av et opplæringsår før han eller hun har brukt opp retten til ett opplæringsår. Mindre enn av 1/3 av timetallet Første ledd viderefører 6-12 andre ledd. Her er det fastsatt at søkere med lovfestet rett til videregående opplæring etter 3-1 ikke bruker av retten dersom det samlede timetallet hans eller hennes ikke utgjør mindre enn 1/3 av timetallet som er fastsatt for et utdanningsprogram eller programområde. Her er det inntaksvedtaket som er det avgjørende når det skal av gjøres hvor mange timer deltidseleven mottar. For deltidselever ved studiespesialiserende utdanningsprogram, som det i fag- og timefordelingen er fastsatt at skal ha 30 timer per uke, vil dette si at deltidselever som har et inntaksvedtak om at hun eller han tar fag som utgjør mindre enn 10 timer så bruker hun eller han ikke av retten og kan ha hele retten i behold. Måneder av ett år Paragraf 6-6 andre ledd er nytt, men er i samsvar med tolkninger av retten som tidligere er gjort. Det som reguleres her er elever eller voksne som er tatt inn til videregående opplæring, som har tatt i mot plassen og så i løpet av skoleåret slutter og beregningen av om eleven har brukt opp ett år av retten sin på dette året. Det er her fastsatt at hvis fylkeskommunen er i tvil om en søker har brukt opp retten til videregående opplæring, så må dette vurderes skjønnsmessig og konkret. I sin saksbehandling kan fylkeskommunen som en tommelfingerregel legge til grunn av den som har vært elev ved en skole per 1. november trolig har brukt opp retten sin til det aktuelle opplæringsåret. Den som har sluttet før 1. november vil ikke har brukt opp retten sin. Selv om fylkeskommunen har en slik veiledende frist, må det i alle tilfeller når Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

82 Side 5 av 44 det er tidligere elever eller deltakere som henvender seg til fylkeskommune og mener å ha hele eller deler av retten i behold, vurderes konkret. 6-6 Fulltidselev og deltidselev Paragraf 6-6 er ny. I denne bestemmelsen regulerer fulltidselever og deltidselever. Det gjøres mindre endringer i definisjonene av heltidselev og deltidselev som er fastsatt i gjeldende 6-2. Heltidselev endres til fulltidselev. Inntak av deltidselever til Vg1 er også regulert i 6-15 og 6-28 og inntak av deltidselever til Vg2 og Vg3 er regulert i 6-30 og Inntak av deltidselever til Vg1, Vg2 og Vg3 bygger på prinsippet i tredje ledd. Definisjonen av fulltidselev og deltidselev Første og andre ledd må ses i sammenheng. Første ledd definerer hvem som er fulltidselever. Som fulltidselev regnes en elev som er tatt inn til opplæring i et fullstendig utdanningsprogram til på Vg1 eller et fullstendig programområde til Vg2 eller Vg3. Andre ledd inneholder definisjonen av hvem som er deltidselev. Dette er dels en videreføring av definisjonen i gjeldende 6-2 tredje ledd. Det er her fastsatt at en deltidselev er en elev som har mindre opplæring på et trinn i videregående opplæring enn det som er fastsatt i læreplanverket for det aktuelle utdanningsprogrammet på Vg1 eller for programområdet på Vg2 eller Vg3. En deltidselev kan være tatt inn til ett eller flere fag, men det kan også være en elev som ikke følger opplæring i ett par fag. Det vil normalt være slik at dersom timetallet til en elev er lavere enn det som er fastsatt på det aktuelle utdanningsprogrammet i fag- og timefordelingen, så vil hun eller ha være deltidselev. Det som følger opplæringen i alle fag er fulltidselev. En elev har fått innvilget søknad til fylkeskommunen om ikke å være elev i et fag for å melde seg opp til eksamen i faget, vil være en deltidselev. Dette gjelder i hovedsak for fellesfag. Dersom eleven i programfag har det antallet fag og timer som kreves av fag- og timefordelingen, vil hun eller han kunne ta eksamen i andre programfag i tillegg og fortsatt være fulltidselev. Den som har fått innvilget et omvalg med hjemmel i opplæringsloven 3-1 fjerde ledd vil ofte være deltidselev året etter omvalget fordi ha eller hun da ofte vil ha fått godkjent en del av fellesfagene på for eksempel Vg1 og ikke skal ta disse igjen. Det er imidlertid ikke slik at det i alle tilfeller hvor eleven har et lavere timetall enn det som følger av fag- og timefordelingen er slik at hun eller han er å regne som deltidselev og skal tas in til neste trinn som deltidselev. Elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 og som det er fastsatt i enkeltvedtaket at skal ha færre timer vil være fulltidselever. For elever som fylkeskommunen etter inntak til for eksempel Vg1, av ulike grunner, treffer et enkeltvedtak om at skal ta Vg1 over to år, vil være tatt inn som fulltidselev og vil endre status til deltidselev i Vg1, men dette vil ikke ha noen konsekvenser. Ved inntak til Vg2 vil denne søke om inntak som fulltidselev. Videre vil minoritetsspråklige elever som har enkeltvedtak om innføringstilbud normalt være fulltidselever selv om det er fastsatt i enkeltvedtaket etter opplæringsloven 3-12 at denne skal ha et lavere timetall. Dette er som for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Det vil her være et særskilt hjemmelsgrunnlag for det lavere timetallet. Likedan vil minoritetsspråklige elever som tar fremmedspråk som privatist etter ordningen i rundskriv Udir-1- være å regne som fulltidselev. Søkere som på ungdomstrinnet har tatt fag fra videregående opplæring etter 1-15 vil også være fulltidselever. Her bør fylkeskommunen legge til rette for at eleven kan følge opplæringen i det eller de aktuelle fagene på neste nivå. Fra fulltidselev til deltidselev Tredje ledd er nytt og regulerer adgangen for fulltidselev til å endre status til deltidselev. I andre ledd første punktum er det fastsatt at myndigheten til å avgjøre om en fulltidselev kan endre sin status til å bli deltidselev legges til fylkeskommunen. Dette er en endring sammenlignet med i dag hvor det i praksis er rektor som treffer denne typen avgjørelser. At myndigheten legges til fylkeskommunen har sammenheng med hovedprinsippet som er lagt til grunn i inntakskapitlet Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

83 Side 6 av 44 om at myndighet legges til fylkeskommunen og ikke til underordnede organ i fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan delegere myndighet til å treffe disse avgjørelsene til rektorene ved de videregående skolene. Forutsetningen for dette er at delegasjonen skjer på riktig måte og at den er forsvarlig. Videre følger det av første punktum at eleven må søke for å få endret sin status. Fylkeskommunen kan avslå søknad. I tredje ledd andre punktum er et særlig tilfelle regulert. Dette er typetilfellet hvor en elev etter inntak, til for eksempel Vg2,og etter at eleven har takket ja til skoleplassen, sender en søknad om å få endret sin status fra å være heltidselev til å bli deltidselev. De siste årene har dette særlig vært aktuelt i kroppsøvingsfaget for elever som ønsker å ta faget som privatist. Her er det foreslått forskriftsfestet vilkårene når dette skal avgjøres. Hensikten med dette er å få en likere skjønnsutøvelse i disse sakene. Her foreslås det en meget snever adgang for denne endringen i status. Etter inntaket at er gjennomført bør det bare være i særlige tilfeller. For at noe skal være et særlig tilfeller må det foreligge tungtveiende grunner at søknaden innvilges. At eleven ønsker å ta faget som privatist fordi hun eller han tror at hun eller han vil kunne få en bedre karakter i faget enn som elev, vil ikke oppfylle vilkårene. Imidlertid vil elever som ønsker å bli deltidselev for eksempel fordi de har opplevd noe traumatisk, blir syke, har omsorgsansvar eller liknende kunne få innvilget en slik søknad. Det vil være eleven som må godtgjøre at hun eller han oppfyller vilkårene. Inntaksrekkefølgen Fjerde ledd er nytt. Her er inntaksrekkefølgen fastsatt. Det følger av første punktum at fulltidselever skal tas inn til videregående opplæring før deltidselever tas inn. Dette er også eksplisitt regulert i 6-28 og Dette har sammenheng med at retten etter opplæringsloven 3-1 er en rett til tre års fulltid opplæring. Fylkeskommunen plikter også å ta inn deltidelever med rett, men dette skjer etter at fulltidselevene har fått oppfylt sin rett. I andre punktum er rangering mellom søkere som ønsker å bli deltidselever omhandlet. Her er det foreslått fastsatt samme prinsipp for deltidselever som heltidselever, nemlig at søkere med rett til videregående opplæring tas inn før søkere uten rett. Fylkeskommunen skal ikke ta inn søkere som allerede har bestått faget. 6-7 Utvekslingselevar Paragraf 6-7 regulerer hvem som er utvekslingselever og inntak av disse til videregående opplæring. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med forpliktelsene som Norge har etter den Nordiske gymnasieavtalen. For norske elever som reiser ut minner vi om forskriften 1-16 og blant annet muligheten til å gi forhåndstilsagn om godkjenning av hele opplæringsår i utlandet. Definisjon Første ledd er en videreføring av gjeldende 6-2 femte ledd. Leddet inneholder en definisjon av hvem som er utvekslingselev. Det er her regulert at en utvekslingselev for det første er en norsk elev som tar utdanning i utlandet på nivå med norsk videregående opplæring. Her er det viktig å minne om at ingen kan være elev ved en norsk videregående skole når han eller hun tar videregående opplæring i utlandet. For det andre kan en utvekslingselev være en utenlandsk elev som tar videregående opplæring i Norge som et ledd i elevutveksling. En utenlandsk elev som tar hele videregående opplæring i Norge, vil ikke være utvekslingselev. Denne må oppfylle vilkårene i 6-4 om vil være en ordinær elev. Reservasjon av plasser Andre ledd viderefører gjeldende 6-5. Det er gjort noen mindre endringer. Leddet regulerer fylkeskommunens plikt til å reservere et tilstrekkelig antall plasser til utvekslingselever fra andre land. Første punktum sier ikke noe om ved hvilke skoler det skal reserveres plasser, bare at det må holdes av et tilstrekkelig antall plasser. Utvekslingselever fra utlandet skal ikke trenge å konkurrere seg inn. Det er ingen regel om reservasjon av plasser for norske elever som har vært Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

84 Side 7 av 44 utvekslingselev i utlandet hvor skoleåret i utlandet følger tilnærmet samme årshjul som i Norge. Disse er regulert i tredje ledd og skal konkurrere seg inn. Når det gjelder norske elever i utlandet som følger avvikende skoleår, kan fylkeskommune også reservere plasser til disse, det følger av andre ledd andre punktum. Vi understreker at dette er en kan-regel. Før fylkeskommunen eventuelt tar inn en elev som har vært utvekslingselev i land som har avvikende skoleår midt i et norsk skoleår, bør fylkeskommunen vurdere om dette er forsvarlig. Å ta inn en elev midt i et skoleår kan være problematisk både når det gjelder godkjenning etter 1-16 andre ledd og når det gjelder muligheten for faglærer og eleven til å sikre et tilstrekkelig grunnlag for vurdering etter forskrift til opplæringsloven 3-3. Inntak av utvekslingselever Tredje ledd er nytt og regulerer hvordan norske utvekslingselev skal tas inn til videregående opplæring i Norge når de kommer hjem. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om den norske utvekslingseleven har fått godkjent opplæringsåret som en del av norsk videregående opplæring eller ikke, jf. forskriften 1-16 andre ledd. Den norske utvekslingseleven vil søke på grunnlag av karakterene fra utlandet og skal tas inn på individuelt grunnlag etter Det er ikke fastsatt noen egne søknadsfrister for utvekslingselever. Det er de ordinære søknadsfristene i 6-10 som gjelder. For utvekslingselever fra utlandet minnes det om plikten til å reservere plasser. Søknad og klage Her reguleres fylkeskommunens informasjonsplikt, søknad og klage. 6-8 Informasjonsplikten Paragraf 6-9 er en presisering og tydeliggjøring av gjeldende 6-3 om informasjon. Tittelen på bestemmelsen er endret fra informasjon til informasjonsplikt. Det innebærer ingen realitetsendring, men endringen foreslås for å tydeliggjøre fylkeskommunens ansvar. Som en konsekvensens av at kapittel 6 ikke lenger regulerer formidling av lærlinger og lærekandidater er ansvar et etter bestemmelsen begrenset til inntak. Det er foreslått forskriftsfestet en egen informasjonsplikt knyttet til formidling i 6A-3. Informasjon til videregående skoler og grunnskoler i fylket Første leddet i 6-9 fastsetter at det er fylkeskommunen som har ansvaret for å gi nødvendig informasjon om de reglene som skal brukes ved inntak til videregående opplæring til henholdsvis grunnskolene i fylket og til de videregående skolene. Hva som er nødvendig informasjon vil avhenge av om mottakeren er en grunnskole eller en videregående skole. Eksempler på nødvendig informasjon er frister, hvem som kan ha fortrinnsrett, særlige saksbehandlingsregler og hvilke opplæringstilbud de ulike skolene har. Fylkeskommunen må gi informasjon om både reglene som følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 og den lokale forskriften om inntak som er fastsatt med hjemmel i 6-2. Bestemmelsen oppstiller ikke krav til hvordan informasjonen skal gis. Det er en del av den lokale handlefriheten å avgjøre hvilken informasjon som skal gis skriftlig og ikke. Informasjon til elevene Andre ledd er nytt, men noe som skolene allerede gjør. Her pålegges grunnskolene og videregående skoler å sikre at elevene får nødvendig informasjon om inntak til videregående opplæring. Denne informasjonen kan gis blant annet gjennom utdannings- og yrkesrådgivning etter 22-1 og 22-3 eller gjennom skriftlig informasjon. Elever på ungdomstrinnet kan også gis informasjon gjennom faget utdanningsvalg. 6-9 Søknadsfrist Paragraf 6-9 inneholder søknadsfrister for inntak og beregningen av om søkeren har søkt i tide. Bestemmelsen bygger på gjeldende 6-7, men er presisert på flere punkter og endret blant Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

85 Side 8 av 44 annet slik at den stemmer med elektronisk innsøking. I og med at formidling er foreslått regulert i et nytt kapittel 6A, så er søknadsfrister knyttet til formidling foreslått flyttet til ny 6A-3. Paragrafen inneholder søknadsfrister til Vg1, Vg2 og Vg3 og gjelder for inntak til den ordinære videregående opplæringen etter 3-1, inntak til knutepunktskoler og noen statlige skoler. Bestemmelsen gjelder ikke for videregående opplæring for særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A. Voksne kan søke om videregående opplæring gjennom hele året og søknadene skal behandles innen rimelig tid. Dette er presisert i 6-47 første ledd. To søknadsfrister I første og andre ledd opprettholdes det at det er to søknadsfrister for inntak; 1. februar og 1. mars. Begge fristene vil være innen utløpet av dagen, det vil si kl , når søknaden leveres elektronisk. Disse fristene er nasjonale, og fylkeskommunene kan ikke fastsette andre frister enn disse. At det er felles frister har sammenheng med forutsigbarhet og søkernes rettssikkerhet. Når det er de samme fristene, uavhengig av fylkeskommune, vil fristene også være enklere å kommunisere nasjonalt. 1. februar fristen I første ledd er det fastsatt hvilke søkere som skal søke om inntak innen 1. februar. Dette er i hovedsak søkere som kan ha rett til en eller annen særskilt tilrettelegging i videregående opplæring og som fylkeskommunen kan trenge noe lenger tid for å tilrettelegge for. De som skal søke innen 1. februar er etter bokstav a søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 og søker om fortrinnsrett eter ett av grunnlagene i 6-16 til 6-20 eller som mangler vurdering med karakterer i minst halvparten av fagene, jf Dette er ofte søkere med et omfattende behov for spesialundervisning, også i videregående opplæring. Søkere med rett til spesialundervisning som har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene og ikke oppfyller vilkårene for fortrinnsrett til Vg1 etter 6-16 til 6-20, søker 1. mars. Disse konkurrerer i det ordinære inntaket på grunnlag av sin poengsum. Etter bokstav b skal søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter 2-8 eller 3-12 søke innen 1. februar. At både 2-8 og 3-12 er nevnt har sammenheng med at bestemmelsen gjelder både ved inntak til Vg1 hvor det er et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring truffet med hjemmel i 2-8 som ligger til grunn, samt at den gjelder for inntak til Vg2 og Vg3 og det vil da være et vedtak med hjemmel i Noen av disse søkerne vil kunne ha behov for og rett til videregående opplæring i et innføringstilbud etter 3-12, andre til særskilt språkopplæring i norsk, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring. Her vil også fylkeskommunen ha behov for noe tid for å få på plass de nødvendige enkeltvedtakene om organisering i tillegg til inntaksvedtaket. I bokstav c er det også fastsatt at nyankomne til Norge skal søke 1. februar. Dette vil være søkere som ikke omfattes av bokstav b, det vil si søkere som kommer etter opplærignspliktig alder og ikke har vært elev i grunnskolen. Om forståelsen av hvem som er nyankommet har Kunnskapsdepartementet i Prop. 84 L (2011-) uttalt begrepet nyankomne ikke bør tidfestes konkret, men at det i seg selv innebærer en viss avgrensning i tid. I relasjon til om en elev kan betegnes som nyankommen eller ikke, mener departementet at regelverket ikke skal være til hinder for et innføringstilbud som både skoleeier og elev/foreldre ønsker og mener er til det beste for eleven. Den siste kategorien som søker 1. februar er etter bokstav d de som har rett til tegnspråkopplæring i videregående opplæring etter opplæringsloven 3-9. Dette gjelder både for søkere som ønsker inntak til en knutepunktskole etter 6-40 flg eller opplæring med tolk i ordinær videregående skole etter Det er ikke lenger slik at søknader om utvidet tid er særskilt opplistet. Dette har sammenheng med at disse søkerne omfattes av bokstav a, b eller c. Vi minner om at det er krav om enkeltvedtak om utvidet tid og sakkyndig vurdering, jf. opplæringsloven 3-1 femte ledd. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

86 Side 9 av mars fristen I andre ledd er det fastsatt at for alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1, det vil si søkere som ikke er faller inn under noen av alternativene i første ledd bokstav a til d, så er søknadsfristen 1. mars kl Denne fristen gjelder også for de som søker til de statlige skolene som er regulert i Frist som forfaller på lørdag etc. Tredje ledd er en videreføring av 6-7 tredje ledd. Fristberegningen er endret slik at det samsvarer med elektronisk søking. Postlagt eller innlevert er endret til sendt. Fristberegningen vil nå se på når søknaden er registrert som mottatt i det datasystemet som fylkeskommunen bruker. Dersom det er fylkeskommuner som bruker søknad per post vil begrepet sendt, også dekke postlagt. Det følger av leddet at dersom 1. februar eller 1. mars faller på en lørdag eller søndag, så vil fristen være neste etterfølgende virkedag. I og med at det ikke er helligdager i Norge i februar eller så tidlig i mars som 1. mars er helligdager strøket. Dette har ingen praktisk betydning. Sent innkomne søknader Fjerde ledd er en dels en videreføring av gjeldende 6-7 fjerde ledd, men det foreslås også endringer. Leddet regulerer behandlingen av søknader som kommer inn etter fristene i første og andre ledd. Første og andre punktum viderefører gjeldende 6-7 fjerde ledd første og andre punktum. Disse kommenteres derfor ikke ytterligere. Tredje og fjerde punktum er nye. Her er det foreslått at fylkeskommunen i den lokale forskriften om inntak skal regulerer hvordan de behandler søknader som kommer inn etter søknadsfristen. Dette er viktig for å sikre forutsigbarhet og ha felles regler for hvordan søknader som kommer inn for sent skal behandles. Fylkeskommunen kan i den lokale forskriften fastsette en absolutt frist for når søknaden må være kommet inn for å bli tatt med i årets inntak. Denne fristen vil ikke gjelde for de som søker om inntak i samarbeid med oppfølgingstjenesten etter siste leddet. Siste punktum i fjerde ledd er et uskrevet forvaltningsrettslig prinsipp som gjelder også i dag. Her er det foreslått forskriftsfestet at fylkeskommunen må sikre at det ved behandlingen av søknader som er kommet inn for sent ikke skjer usaklig forskjellsbehandling. Det er tillatt å forskjellsbehandle søkere hvis dette kan begrunnes saklig. Det vil være fylkeskommunen som har bevisbyrden for at en eventuell forskjellsbehandling av to søkere er saklig. Kunngjøring av søknadsfristen Femte ledd viderefører gjeldende 6-7 femte ledd. Det forsås ikke endringer her. Fylkeskommunen avgjør hvordan kunngjøringen skjer. Dette vil kunne ivaretas gjennom for eksempel Vigo og vilbli.no og gjennom brosjyrer eller liknende til søkere om inntaket. Inntak i samarbeid med oppfølgingstjenesten Siste ledd viderefører gjeldende 6-7 siste ledd. Her er det fastsatt at ved inntak i samarbeid med oppfølgingstjenesten så gjelder ikke fristene i bestemmelsen. Fylkeskommunen skal da så langt det er mulig ta inn søkere som kommer inn etter fristene. Dersom oppfølgingstjenesten var bundet av fristene ville det gjøre det vanskelig for tjenesten å oppfylle oppgavene sine, jf. opplæringsloven 3-6 og forskrift til opplæringsloven kapittel Krav til søknaden Paragraf 6-10 inneholder kravene til søknad om inntak. Bestemmelsen er dels en videreføring og tydeliggjøring av gjeldende 6-9 og er dels ny. Mange av endringene her må ses i sammenheng med at innsøkingen til videregående opplæring i hovedsak skjer elektronisk i dag. Dette har betydning både for fristberegning og for krav til signering. For de som har elektronisk søknad vil signeringen skje gjennom den digitale løsningen. I de tilfellene hvor det søkes på papir er det etter fylte 15 år søkeren selv som signerer. Dette følger av at det etter barneloven 32 er søkeren selv som velger utdannelse. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

87 Side 10 av 44 Bestemmelsen gjelder for inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 for alle grupper og alle typer videregående skoler med mindre annet er særlig fastsatt andre steder i kapitlet. Skjema Av første ledd følger det at det er fylkeskommunen som fastsetter hvilke skjema som skal brukes ved innsøkingen. Dette er en videreføring av gjeldende 6-8 første ledd. Innsøkingen gjennomføres av mange i dag via nettstedet Fylkeskommunene må sikre at søknadsskjemaene som brukes er i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven og forskriften. Dette betyr blant annet at det ikke kan finnes tilbud i søknadsskjemaet som ikke følger av tilbudsstrukturen som er fastsatt i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Det betyr også at det kan ikke på søknadskjemaet er mulig med innsøking direkte i en tilrettelagt gruppe i strid med 8-2. Krav til tre utdanningsprogram Vg1 I andre ledd er det fastsatt hva som skal føres på en søknad til Vg1. Kravene til søknaden må ses i sammenheng med retten til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1. Andre ledd omhandler krav til søknaden for alle som søker om inntak til Vg1 etter 3-1. For de som søker om videregående opplæring etter opplæringsloven 4A-3 er det andre krav. Dette har sammenheng med at voksnes rett har ett annet innhold. Voksne har til vanlig rett til ønsket studie- eller yrkeskompetanse. Her er det ikke nødvendig å føre opp tre utdanningsprogram på Vg1-nivå, for mer om dette se Søkere med ungdomsrett etter 3-1 skal i søknaden føre på tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Søkeren må først oppgi utdanningsprogrammet som er prioritet nummer en med skoler, deretter utdanningsprogrammet som er prioritet nummer 2 med skoler og til slutt utdanningsprogrammet som er lavest prioritert med skoler. Fylkeskommune avgjør hvor mange skoler søkeren angir innenfor de ulike utdanningsprogrammene, men fylkeskommune kan ikke tvinge søkerne til å føre opp ett gitt antall skoler. Det er søkeren som avgjør antallet skoler. Dersom søkeren ikke klarer å konkurrerer seg inn til noen av de tre valgte utdanningsprogram på de ønskede skolene, så kan fylkeskommunen videresøke søkeren om de har fastsatt dette i den lokale forskriften om inntak. Hvordan videresøk gjennomføres avgjøres av fylkeskommunen. Vi minner her om at alle søkere har rett til å inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram. Det kan ikke brukes et søknadsskjema som er organisert etter skolevalg. Dette har sammenheng med at det etter opplæringsloven 3-1 er valg av utdanningsprogram som rettigheten er knyttet til og ikke valg av skole. Det følger videre at kravene til antall utdanningsprogram gjelder for alle søkere, også de som søker om inntak til særskilt utdanningsprogram etter Dette har sammenheng med at ikke alle som søker om inntak til et særskilt utdanningsprogram oppfyller vilkårene for dette. I tilfeller hvor enten PP-tjenesten i den sakkyndige vurderingen etter 6-17 eler fylkeskommunen i sitt enkeltvedtak etter 6-16 konkluderer med at søkeren ikke oppfyller vilkårene for inntak til et særskilt utdanningsprogram, så skal denne søkeren overføres til det ordinære inntaket. Her er det et krav om at det er oppgitt tre utdanningsprogram. For å spare tid i søknadsprosessen er kravene like for disse søkeren som for andre. Dette er også viktig i og med at det kun er et fåtall av elevene som har rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram. Krav til søknaden ved inntak til Vg2/Vg3 I tredje ledd følger kravene til søknaden ved inntak til Vg2 og Vg3. Her skal søkeren oppgi i prioritert rekkefølge hvilke programområder til Vg2 eller Vg3 hun eller han søker på. Søkeren velger selv antall programområder. Programområdet på Vg2 må bygge på utdanningsprogrammet som søkeren har fullført Vg1 innenfor, eventuelt må det være fastsatt at dette er et tillatt kryssløp. Ved inntak til Vg3 må søkeren søke på programområder som bygger på programområdet søkeren har fullført Vg2 innenfor, eventuelt tillatte kryssløp. Vi minner om Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

88 Side 11 av 44 at også søkere som i følge tilbudsstrukturen skal ha opplæring i bedrift, skal søke om inntak og skal tas inn til et programområde av fylkeskommunen. Søkeren tas ikke inn til en skole, dersom hun eller han har søkt om formidling etter 6A-4, se likevel 6A-8. Folkeregistrert I fjerde ledd er det fastsatt at søknaden normalt skal sendes til fylkeskommunen der søkeren er folkeregistrert på tidspunktet for søknaden. Dette gjelder også for søkere som planlegger å flytte. Også for de som søker om inntak til en knutepunktskole etter 6-40 så skal søknaden sendes til fylkeskommunen hvor hun eller han er bosatt. Det er fylkeskommunens ansvar å videresende søknaden, se Klage på vedtak om inntak Bestemmelsen regulerer klage på vedtak om inntak. Paragrafen er i hovedsak en videreføring og presisering av gjeldende 6-6. I første punktum er det regulert eksplisitt at en avgjørelse om inntak til videregående opplæring etter kapitlet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I andre punktum henvises det til at klagereglene i opplæringsloven 15-2 og forvaltningsloven kapittel 6 gjelder. Dette punktumet er foreslått videreført av pedagogiske grunner. Dette følger allerede av opplæringsloven Hvem som er klageinstans og hvilke deler av inntaksvedtaket som klageinstansen kan prøve er nærmere regulert i Innholdet i klageretten må forstås i sammenheng med hva retten til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 omfatter. Det følger av 3-1 at retten er knyttet til utdanningsprogram til Vg1 og programområde til Vg2/Vg3, ikke skoleplassering. Det er følger av opplæringsloven 15-2 andre ledd at søkeren ikke kan klage på skoleplasseringen. Dette er gjentatt i tredje punktum. Gjentagelsen er i gjort av pedagogiske hensyn og har sammenheng med at det de fleste som klager ønsker å klage på er nettopp skoleplasseringen. Ved at dette tas direkte inn i forskriften vil det trolig bli lettere tilgjengelig for søkerne. Klagen på inntaksvedtaket skal oppfylle kravene til en klage i forvaltningsloven. Det innebærer at den skal være fremsatt innen klagefristen i forvaltningsloven 29, det vil si tre uker. Kravene til klagene følger videre av 32. Klagen skal sendes til den instans som har truffet inntaksvedtaket, det vil si fylkeskommunen. Inntak til einskilde utdanningsprogram o.a. Her er det samlet to bestemmelser som inneholder særlige regler om inntak til noen utdanningsprogram og inntak til landslinjer. De to bestemmelsene er i dag samlet i gjeldende 6-11, men foreslås nå delt fordi dette ikke er det samme Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen regulerer hvilke utdanningsprogram som fylkeskommunene i inntaket kan vekt på annet enn poengsummen ved inntak etter poeng. Søkerne må i tillegg til de særlige kravene som er fastsatt med hjemmel i bestemmelsen her oppfylle vilkårene for inntak for øvrig. Inntakskrav Første ledd er en videreføring og presisering av gjeldende 6-11 andre ledd. Det er her fastsatt at fylkeskommunene, som i dag, kan bestemme at inntil 50 prosent av plassene ved inntak til Vg1 på utdanningsprogram for musikk, dans og drama og utdanningsprogram for idrettsfag skal fordeles på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheter eller inntaksprøve i tillegg til poengsum. Bestemmelsen er uttømmende når det gjelder for hvilke utdanningsprogram det er hjemmel til å bruke inntaksprøver eller dokumentasjon på ferdighet. Dette kan bare gjøre på utdanningsprogram for musikk, dans og drama og utdanningsprogram for idrettsfag. Fylkeskommunen avgjør selv om det innenfor for eksempel utdanningsprogram for musikk, dans og drama skal brukes innenfor alle de tre retningene, eller for eksempel bare i musikk. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

89 Side 12 av 44 Videre kan det bare brukes ved inntak til Vg1, ikke til Vg2 eller Vg3. Det er også forslått i første ledd at fylkeskommunen må regulere sin bruk av ferdighetsprøver og dokumentasjon av ferdighet i den lokale forskriften om inntak. Dette er viktig for forutsigbarheten og søkernes rettssikkerhet. Dersom det ikke er fastsatt i den lokale forskriften at fylkeskommunen legger vekt på dokumentasjon eller ferdighetsprøver i tillegg til poengsummen, så kan dette ikke legges vekt på. Fylkeskommunen må også i den lokale forskriften fastsette om alle skoler som tilbyr for eksempel idrettsfag legger vekt på dokumentasjon eller ferdighetsprøver eller om det bare er noen. Fylkeskommunen må også fastsette hva det er som legges vekt og hvordan. Skal det være inntaksprøve og hvordan skal ramme for inntaksprøvene være, herunder antall tilleggspoeng som søkerne får basert på prestasjon. Dersom det legges vekt på dokumentasjon må det presiseres hvem dokumentasjon skrives ut av og hva dokumentasjonen skal inneholde. Det må også sies noe om hvordan dokumentasjonen vurderes. Yrkesfaglige utdanningsprogram som også gir studiekompetanse Andre ledd er nytt. Her er det foreslått at fylkeskommunen ved inntak til yrkesfaglige utdanningsprogram hvor søkeren har meldt sin interesse til et utdanningsløp som leder frem til både yrkeskompetanse og studiekompetanse kan ta i bruk intervju. Det understrekes at disse søkerne må tas inn til ett av de 12 utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen først og at det deretter må inngås en avtale om annen organisering av opplæringen etter 6A-6. Intervjuet er først og fremst for at fylkeskommunen skal sikre en forsvarlig saksbehandling av søkerne som har meldt sin interesse. Fylkeskommunen avgjør selv hvor stor vekt som legges på intervjuet og poengsummen, og om alle plassene de har til opplæringsløp med annen organisering som leder frem yrkes- og studiekompetanse fordeles etter intervju og poengsum eller bare noen. Inntak til et opplæringsløp som leder frem til både yrkes- og studiekompetanse må gjøres i samsvar med kravene i kapitlet her og kapittel 6A Inntak til landslinjer Bestemmelsen regulerer inntak til landslinjer. Det foreslås ingen endringer. Første punktum viderefører definisjonen i gjeldende 6-2 sjette ledd og 6-11 første ledd viderefører inntak til landslinjer. Fellesbestemmelsene i del 1 gjelder også for inntak til landslinjer. Søknader til landslinjer sendes til den fylkeskommunen som søkeren er folkeregistrert. II Inntak til Vg1 Kapittel II regulerer inntak til Vg Vilkår for inntak til Vg1 Paragraf 6-14 regulerer vilkår for inntak til videregående opplæring til Vg1. Første ledd er en delvis endring av gjeldende Det foreslås her en opprydning knyttet til vilkårene som kreves for inntak til videregående opplæring og tydeligere plassering av ansvar. Bestemmelsen gjelder for alle inntak til Vg1, ikke bare ungdom, men også inntak til knutepunktskoler, inntak til statlige skoler og inntak av voksne. Norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende I første ledd første punktum er det regulert at vilkåret for inntak til Vg1 er at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Dette er en videreføring av grunnvilkåret for inntak i gjeldende 6-10, men vilkåret er nå formulert tydeligere. Hvordan norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende skal forstås er presisert i andre punktum. Norsk grunnskoleopplæring kan dokumenteres ved at søkeren legger frem et norsk vitnemål som viser at søkeren har fullført grunnskoleopplæringen. Retten til vitnemål for fullført grunnskoleopplæring er regulert i forskrift til opplæringsloven Det er her fastsatt at alle som fullfører grunnskoleopplæringen har rett til vitnemål. Det er i rundskriv Udir presisert at det for å få vitnemål ikke er noe krav om bestått i alle fag. Alle som er skrevet inn i grunnskolen vil det året hun eller han fullfører det 10. opplæringsåret, bli skrevet ut av grunnskolen og få utstedt et vitnemål. Dette Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

90 Side 13 av 44 gjelder uavhengig av antall år eleven har vært elev i norsk grunnskoleopplæring. Eleven har også krav på vitnemål om hun eller han har standpunktkarakteren 1 eller IV i alle fag. Dette betyr at elever som har kommet til Norge siste del av det som for hans eller hennes jevnaldrende er 10. årstrinn uten skolegang fra hjemlandet og som kun har gjennomgått noen måneder med grunnskoleopplæring i Norge med IV i alle fag, skal få skrevet ut et vitnemål og vil oppfylle vilkåret for inntak til videregående opplæring. For de som ikke har vitnemål som dokumenterer fullført norsk grunnskoleopplæring kan de tas inn til videregående opplæring dersom de har tilvarende. Hva som regnes som tilsvarende er regulert i 6-14 første ledd bokstav a til c. For det første vil de som er skrevet ut fra grunnskolen etter opplæringsloven 2-1 fjerde leddet oppfylle dette vilkåret. Et eventuelt fritak krever et enkeltvedtak fra kommunen på bakgrunn av en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Fritak fra opplæringen skal bare gjøres i spesielle unntakstilfeller av hensyn til eleven, se Ot. prp. nr. 46 ( ) side 35 og 153. Det vil være svært få av søkerne til videregående opplæring som oppfyller dette vilkåret. Alternativene i bokstav b og c vil i praksis være mer aktuelle. I bokstav b er det det fastsatt at som tilsvarende med norsk grunnskoleopplæring regnes det at søkeren har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet som er minst 9 år. Dette er en videreføring av første del av bokstav b i gjeldende En søker som kan dokumentere at hun eller han har gjennomgått 9-årig grunnskoleopplæring i hjemlandet, for eksempel ved å legge frem et vitnemål fra dette landet, vil ha rett til inntak til videregående opplæring etter For søkere som oppfyller dette vilkåret er det ikke hjemmel til å kreve norskspråklige ferdigheter. Nærmere om saksbehandling for dette vilkåret er regulert i andre ledd, se nedenfor. I gjeldende 6-10 bokstav b er det også et alternativ at søkeren har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole. Dette alternativet er foreslått strøket. Dette fanges opp av bokstav c i forslaget som tilsvarer gjeldende 6-10 bokstav d. For søkere som ikke har et norsk vitnemål eller som oppfyller vilkårene i bokstav a eller b, kan det vurderes om søkeren oppfyller kravet i bokstav c. I bokstav c er det videreført at søkere som har tilsvarende realkompetanse som norsk grunnskoleopplæring oppfyller vilkåret for inntak. Formuleringen i bokstav c er en presisering av gjeldende. Det går her frem at dersom søkeren har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for vaksne etter opplæringslova 4A-1 og denne forskrifta 4-33 så oppfyller hun eller han vilkårene. Den nye formuleringen er mer presis enn gjeldende og tydeliggjør at realkompetansevurderingen skal gjøres i forhold til vitnemålsfagene for voksne. Søkeren må ha en kompetanse som tilsvarer karakteren 2 eller bedre i følgende fag: norsk, engelsk, matematikk og to av fagene: samfunnsfag, naturfag eller religion, livssyn og etikk (RLE). Som det går frem her må søkere som realkompetansevurderes også har en kompetanse som tilsvarer minst karakteren 2 også i faget norsk etter den ordinære læreplanen i norsk. For mer om kravene som stilles ved realkompetansevurdering, se rundskriv Udir-3-. Ansvaret for realkompetansevurdering er regulert i tredje ledd. Gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet i minst 9 år Ansvaret for å dokumentere at søkeren har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i minst ni år er regulert i andre ledd. Dette er nytt. Det er her fastsatt at det er søkeren selv som må fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen. Nødvendig dokumentasjon kan, som nevnt over, være vitnemål fra hjemlandet. Det må her være tydelig hvor mange år grunnskoleopplæringen er og at søkeren har gjennomgått det aktuelle antallet år. Dersom det går frem at søkeren har vært innskrevet i grunnskoleopplæringen i færre enn 9 år, for eksempel på grunn av at hun eller han har innvandret fra et tredje land, så vil ikke vilkåret være oppfylt. I slike tilfeller må det også fremskaffes dokumentasjon på opplæringen i det tredje landet og opplæringen i de to andre landene må samlet sett være minst ni år. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

91 Side 14 av 44 I de tilfellene hvor søkeren ikke klarer å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen fra et annet land, for eksempel på grunn av krig eller liknende, så kan fylkeskommunen dersom det er sannsynlig at søkeren har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i hjemlandet ta søkeren inn. Dersom fylkeskommunen ikke mener det er godtgjort i tilstrekkelig grad for søker uten dokumentasjon eller at den allmenne grunnskoleopplæringen er kortere enn ni år, så skal fylkeskommune sende saken til kommunen hvor søkeren har bostedsadresse. Kommune skal vurdere søkerens realkompetanse. Kommunens ansvar er nærmere regulert i tredje ledd. Ansvaret for realkompetansevurdering I tredje ledd er det fastsatt at ansvaret for realkompetansevurdering etter første ledd bokstav c er lagt til kommunen. I gjeldende forskrift er det tolket slik at det er fylkeskommunen som har dette ansvaret dersom søkeren ber om en realkompetansevurdering av om hun eller han har kompetanse som tilsvarer norsk grunnskoleopplæring ved inntak. På den andre siden er det slik at dersom den samme personen hadde henvendt seg til kommunen for å bli realkompetansevurdert for å få mer grunnskoleopplæring etter opplæringsloven 4A-1, så er det kommunen som har ansvaret. At det er ulik ansvarsplassering har skapt mange uklarheter i praksis. I og med at denne realkompetansevurderingen er knyttet til grunnskolefagene, som det er kommunen som har spisskompetanse i å vurdere, foreslås det at ansvaret for realkompetansevurderingen etter bokstav c blir tilsvarende som etter opplæringsloven 4A-1, altså at det er kommunens ansvar. Kommunen skal når saken sendes fra fylkeskommune snarest mulig gjennomføre realkompetansevurderingen. Resultatet av vurderingen blir enten at søkeren oppfyller kravet i bokstav c eller at hun eller han trenger mer grunnskoleopplæring, jf. 4A-1. Resultatet skal skriftliggjøres i et enkeltvedtak Rekkjefølgje ved inntak til Vg1 Paragraf 6-15 er ny og regulerer inntaksrekkefølgen ved inntak til Vg1. Bestemmelsen og resten av kapitlet med inntaksgrunnlag til Vg1 følger samme struktur. Innholdet i retten Første ledd i bestemmelsen tilsvarer 6-13 første ledd i gjeldende forskrift. Her er det regulert hva som er innholdet i retten til videregående opplæring ved søknad til Vg1. Det går frem her at søkere som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram. Søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole. Det vises også til 6-10 om klage på vedtak om inntak hvor dette også er regulert. Fylkeskommunen plikter for søkere med rett til videregående opplæring som oppfyller vilkårene for inntak etter 6-4 og 6-14 å sikre at retten til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram oppfylles. Dette gjelder også for søkere som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Ingen søkere skal tas inn til andre utdanningsprogram til Vg1 enn ett av de tre valgte eller til opplæringstilbud som ligger utenfor tilbudsstrukturen. Det skal alltid treffes et vedtak om at søkeren er tatt inn til et utdanningsprogram i tilbudsstrukturen. Avvik i selve opplæringstilbudet krever et særskilt hjemmelsgrunnlag etter inntaket. Det er i andre punktum forslått presisert at ved inntak er det rekkefølgen i denne bestemmelsen som gjelder. Søkere skal tas inn i rekkefølgen: søkere med fortrinnsrett, deretter gjennomføres det ordinære inntaket etter poeng. I det ordinære inntaket må fylkeskommunene sikre at søkere som oppfyller vilkårene i tredje ledd bokstav a til e blir behandlet individuelt og at deres rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram oppfylles. Etter at søkere med fortrinnsrett og det ordinære inntaket med konkurranse etter poeng og individuell behandling er gjennomført, kan voksne med rett etter opplæringsloven og eventuelt søkere uten rett tas inn. Fortrinnsrett I andre ledd er det regulert at den første gruppen søkere som tas inn til Vg1 er søkere som oppfyller vilkårene for å ha fortrinnsrett. Det er i 6-16 til 6-20 regulert fire rettslige grunnlag som åpner for at søkere har fortrinnsrett ved inntak. Det er kun søkere som oppfyller vilkårene i en av disse bestemmelsene som skal tas inn før det ordinære inntaket. For det nærmere Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

92 Side 15 av 44 innholdet i fortrinnsrettene og vilkårene som må oppfylles vises det til merknader nedenfor knyttet til de ulike fortrinnsgrunnlagene. Det ordinære inntaket - inntak etter poeng og individuell behandling I tredje ledd er det fastsatt at det i det ordinære inntaket både vil være søkere som konkurrerer etter poeng og søkere som må behandles individuelt fordi de mangler karakterer i minst halvparten av fagene eller ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag. Dette er regulert fra 6-23 til I tredje ledd er rekkefølgen for inntak av søkere som ikke har tilstrekkelig antall karakterer for å konkurrere etter poeng eller som mangler et sammenlignbart karaktergrunnlag regulert. For søkere som skal tas inn etter en individuell vurdering etter 6-23 til 6-28 så må fylkeskommunen sikre at deres rett til et av tre valgt utdanningsprogram oppfylles. Fylkeskommunene må ha rutiner som sikrer disse samtidig som de ikke får et fortrinn ved inntak. Deltidselever tas inn etter at fulltidselever er tatt inn, jf. bokstav f. Voksne som søker i ordinær videregående opplæring I fjerde ledd er det foreslått regulert at voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 4A-3 normalt skal tas inn til et opplæringstilbud særskilt organisert for voksne. Dette innebærer at de voksne som hovedregel skal tas inn etter 6-45 til I de tilfellene den voksne likevel ønsker å bli tatt inn til et tilbud etter opplæringsloven kapittel 3 for ungdom, så skal den voksne tas inn etter ungdom. Den voksne kan ikke kreve et opplæringstilbud etter kapittel 3. Det er fylkeskommunen som avgjør om den voksne tilbys et tilbud etter opplæringsloven kapittel 3. Fylkeskommunens plikt er knyttet til å gi den voksne et tilbud etter kapittel 4A. Dersom fylkeskommunen likevel tar inn voksne til videregående opplæring for ungdom så skal voksne søkere med rett til videregående opplæring etter kapittel 4A tas inn før voksne uten rett. Inntak til Vg1 for søkjarar med fortrinnsrett Fortrinnsrett gjeninnføres som begrep. Begrepet tydeliggjør rettsvirkningene som knyttes til disse bestemmelsene bedre. Reglene i 6-16 til 6-20 må ses i sammenheng Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram. Paragraf 6-16 regulerer retten til inntak til særskilt utdanningsprogram til Vg1. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med 6-17 som regulerer kravene til den sakkyndige vurderingen som skal foreligge før fylkeskommunen treffer enkeltvedtak. Paragrafene 6-16 og 6-17 dels viderefører og dels endrer gjeldende 6-18 til 6-20 som regulerer inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram. Tittel på bestemmelsen er endret. Det er tydeliggjort i overskriften at inntak etter denne bestemmelsen innebærer et fortrinn ved inntak. Søkere som tas inn til et særskilt utdanningsprogram etter denne bestemmelsen tas inn først i inntaket. De tas inn før de andre fortrinnene i 6-17 til 6-20 og før det ordinære inntaket etter poeng. Dette innebærer at å oppfylle vilkårene i denne bestemmelsen er en konkurransefordel. For det andre er inntaksgrunnlaget endret fra særskilt prioritert utdanningsprogram til særskilt utdanningsprogram. Begrepsendringen gjøres av to grunner. For det første for å samordne begrepsbruk i opplæringsloven 3-1 sjette ledd og forskriften. I 3-1 sjette ledd som hjemler dette inntaksgrunnlag så brukes inntak til eit særskilt utdanningsprogram. For det andre kan inntak til et særskilt prioritert utdanningsprogram gi en annen forståelse enn det som følger av 3-1 sjette ledd. Retten Første ledd viderefører gjeldende 6-13 andre ledd. Her er det fastsatt at søkere med rett til spesialundervisning etter 5-1 som oppfyller vilkårene i 6-16 vil ha rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram. Dette er ikke nytt. Av andre punktum går det frem at søkere som oppfyller vilkårene skal ha fortrinn ved inntak. Fortrinnet er til utdanningsprogrammet som hun Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

93 Side 16 av 44 eller han har et særlig behov for etter denne bestemmelsen. En søker som har rett til inntak etter denne bestemmelsen har rett til inntak til ett bestemt utdanningsprogram ikke rett til inntak til en bestemt skole. Det er fylkeskommunen som avgjør hvilken skole søkeren tas inn til, og skoleplassering kan ikke påklages. Det vil være relativt få søkere som omfattes av Det er viktig at fylkeskommunen, grunnskolene og PP-tjenestene er godt kjent med vilkårene for inntak til et særskilt utdanningsprogram og ser forholdet til fortrinn etter 6-18 og særlige bestemmelser i det ordinære inntaket som 6-23, 6-26 og Det bør ikke være slik at så mange som halvparten av elevene med rett til spesialundervisning eller mer på 10. trinn tas inn etter fortrinnsretten her. Vurderingstema Vilkårene for å ha rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram er regulert i andre ledd. Det er endringer her sammenliknet med gjeldende Av første punktum går det frem at det er to vilkår for å ha rett etter denne bestemmelsen. For det første må søkeren ha rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. For å oppfylle dette vilkåret må søkeren ha et enkeltvedtak om spesialundervisning på 10. trinn på tidspunktet for tilmelding etter fjerde ledd i denne bestemmelsen. Det er nærmere utdypet i andre punktum at det ikke vil være et hvert behov for spesialundervisning som utløser rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram. For å ha rett må søkeren ha et omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for søknaden. Hva det vil si å ha et omfattende behov må vurderes skjønnsmessig og konkret, men det er klart at søkeren må ha vansker som krever stor tilrettelegging. Omfattende behov erstatter opplistingen i gjeldende 6-20 femte ledd. Opplistingen i 6-20 er fjernet fordi den i liten grad er til hjelp. De som i dag dekkes av 6-20 vil i de fleste tilfeller også oppfylle kravet om at de må ha et omfattende behov for spesialundervisning som ligger til grunn for søknaden. Imidlertid er det ikke slik at en diagnose i seg selv utløser en rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram. Det er vanskene søkeren har og betydningen dette har for hans eller hennes særlige behov for tilrettelegging som er utslagsgivende. Men søkere med for eksempel store lærevansker og store og sammensatt funksjonsnedsettelse vil ofte ha et omfattende behov for spesialundervisning og vanskene vil ha betydning for søknaden. Søkere som ikke har et omfattende behov for spesialundervisning vil ikke oppfylle dette vilkåret. For det andre må søkeren med spesialundervisning ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram. Dette er også en videreføring av gjeldende rett. Dette vilkåret er utdypet i andre ledd tredje og fjerde punktum. Av tredje punktum følger det at særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram skal forstås i lys av muligheten søkeren har for å fullføre videregående opplæring. Når dette skal vurderes må fylkeskommunen se om det er tilstrekkelig godtgjort i den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten eller annen dokumentasjon som er vedlagt at for denne søkeren er valg av utdanningsprogram av stor betydning for om søkeren vil kunne fullføre videregående opplæring enten med yrkeskompetanse eller med studiekompetanse. Det skal ikke i denne vurderingen trekkes inn om søkeren vil kunne fullføre med grunnkompetanse. Dette er en avgjørelse som skal tas etter inntak. Det særlige behovet må godtgjøres gjennom betydningen vanskene til søkeren vil ha for ham eller henne. Det er ikke lenger muligheten for å mestre ett eller flere utdanningsprogram som skal vurderes. Det nærmere innholdet i denne vurderingen er også tydeliggjort i 6-17 som inneholder kravene til sakkyndig vurdering. I tredje punktum er det videre utdypet den øvre grensen for antall utdanningsprogram en søker etter 6-16 sannsynligvis kan fullføre. Når det skal vurderes om søkeren har et særlig behov for et særskilt utdanningsprogram, så vil det i en del tilfeller være slik at for noen søkere så er det ett eller to utdanningsprogram som hun eller han har større sannsynlighet for å kunne fullføre enn de andre. Bestemmelsen skal ikke tolkes så strengt at søkere som har to Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

94 Side 17 av 44 utdanningsprogram de kan fullføre faller utenfor. Antall utdanningsprogram en søker kan fullføre og fortsatt ha rett etter denne bestemmelsen, må forstås i lys av hensikten med retten til inntak til et særskilt utdanningsprogram og retten til videregående opplæring som all ungdom har etter 3-1. Det følger av 3-1 at all ungdom har rett til ett av tre valgte utdanningsprogram. Retten etter 6-16 er ment å skulle ivareta hensynet til de som ikke ivaretas tilstrekkelig gjennom retten til ett av tre valgte utdanningsprogram. Det vil si at søkere med spesialundervisning må kunne godtgjøre at de har et særlig behov for et særskilt utdanningsprogram som ikke ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom at de søker i det ordinære inntaket. Det betyr i realiteten at det må være av avgjørende betydning at søkeren tas inn til ett eller to bestemte utdanningsprogram. Imidlertid skal ikke særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram forstås så strengt som at det bare kan være et utdanningsprogram. Også søkere som kan ha et særlig behov for ett eller to ulike utdanningsprogram vil kunne ha rett etter denne bestemmelsen. Dersom søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram eller mer skal søknaden om inntak til et særskilt utdanningsprogram avslås og søker overføres til det ordinære inntaket. Også søkere som søker om fortrinn etter 6-16 skal føre opp tre utdanningsprogram på søknaden, jf Søkere som har store og sammensatte vansker som innebærer at hun eller han har et omfattende behov for tilrettelegging, men som ikke har et særlig behov for inntak til ett eller to bestemte utdanningsprogram har ikke rett til inntak etter denne bestemmelsen. For disse søkerne må det vurderes om hun eller han for eksempel kan ha rett til fortrinn etter 6-18 eller skal søke gjennom det ordinære inntaket. Her kan det for eksempel være aktuelt å ta inn søkeren etter 6-23 dersom hun eller han har spesialundervisning og mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene. Sakkyndig instans Det følger av 6-16 tredje ledd at sakkyndig instans er fylkeskommunens PP-tjeneste. Dette er en tydeliggjøring av ansvar for utarbeidelsen av sakkyndig vurdering sammenliknet med i dag. I gjeldende 6-18 er det fastsatt at sakkyndig instans er PP-tjenesten, men det er ikke regulert om dette er den kommunale eller fylkeskommunale. Det følger samtidig av gjeldende 6-19 andre ledd at fylkeskommunen må se til at den sakkyndige vurderingen oppfyller kravene i Det er i dag mange ulike lokale variasjoner. For å sikre søkerens rettssikkerhet og tydelige ansvarsplassering plasseres ansvaret her hos fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som har best kjennskap til videregående opplæring og denne kompetanse må ligge til grunn for den sakkyndige vurderingen. For å sikre at den fylkeskommunale PP-tjenesten får den nødvendige informasjonen om søkeren fra kommunen er det fastsatt i fjerde ledd at kommunen må gi fylkeskommunen tilstrekkelig informasjon om søkeren til at fylkeskommunens PP-tjeneste kan utarbeide den sakkyndige vurderingen. Kravene til kommunen følger av fjerde ledd og det er derfor viktig å se tredje og fjerde ledd i sammenheng. Et godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune vil her være viktig. Krav til kommunens tilmelding I fjerde ledd er det fastsatt saksbehandlingsfrister for kommunen. Kommunen må i samråd med søkere innen 1. oktober tilmelde mulige søkere til inntak til særskilt utdanningsprogram til fylkeskommunen for utredning av den fylkeskommunale PP-tjenesten. Denne søknadsfristen er for å sikre en forsvarlig utredning av søkerens behov og gi fylkeskommunen mulighet til å ha den sakkyndige vurderingen klar ved søknadsfristens utløp, det vil si 1. februar. Søkeren vil på denne måten kunne få svar på sin søknad tidlig og dersom søkeren tas inn til et særskilt utdanningsprogram vil den videregående skolen som hun eller han er tatt inn til ha god tid til å tilrettelegge for eleven. Dersom søkeren får avslag vil hun eller han kunne overføres til det ordinære inntaket og kunne ivaretas på en god måte der. I fjerde ledd andre punktum er det fastsatt hvilken informasjon kommunen skal sørge for at følger med i tilmeldingen. Det vil normalt være kommunens PP-tjeneste som utarbeider denne skriftlig informasjonen slik at fylkeskommunen får den nødvendige informasjon om søkeren. Kommunen skal etter bokstav a redegjøre for vanskene som ligger til grunn for søkerens enkeltvedtak om spesialundervisning og hvorfor de mener disse vanskene gjør at søkeren Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

95 Side 18 av 44 oppfyller vilkårene for inntak til særskilt utdanningsprogram. Dette betyr at kommunen må redegjøre for at søkeren har et omfattende behov for spesialundervisning som gjør at hun eller han har et særlig behov for inntak til ett bestemt utdanningsprogram. Etter bokstav b må de også redegjøre for tidligere tiltak søkeren har hatt, for eksempel eneundervising i hvilke fag, bruk av alternative opplæringsarena, avvik fra kompetansemål i en eller flere læreplaner for fag, særlige hjelpemidler etc. De må også i samsvar med bokstav c redegjøre for hvilken betydning de mener vanskene til søkeren vil ha for videregående opplæring; vil det være slik at de mener det er noen utdanningsprogram som søkeren neppe vil klare å fullføre, behov for hjelpemidler, eneundervisning i enkelte fag etc. Bokstav a til c her tilsvarer bokstav a i kravene til den sakkyndige vurderingen etter 6-17 Søkeren må ha valgt i samsvar med sakkyndig vurdering Femte ledd tilsvarer gjeldende 6-20 andre ledd. Det følger her at søkeren må ha valgt i samsvar med den sakkyndige vurderingen i sin søknad. Dersom søkeren har prioritert et annet utdanningsprogram høyest i sin søknad, vil hun eller han ikke ha rett til inntak etter Søkeren skal da overføres til det ordinære inntaket. Dette gjelder også for søkere som etter inntaket ønsker å endre sin søknad til ett annet utdanningsprogram enn det som er tilrådd i sakkyndig vurdering. Vedtakskompetansen I femte ledd er det fastsatt at det er fylkeskommunen som treffer enkeltvedtak om inntak til særskilt utdanningsprogram etter denne bestemmelsen. Dette er som i dag, jf. gjeldende 6-21 første ledd og utdypes ikke nærmere. Det følger av andre punktum at fylkeskommunen kan avvike fra den sakkyndige vurderingen. Det betyr at selv om PP-tjenesten tilrår inntak til et særskilt utdanningsprogram, så kan fylkeskommunen komme til et annet resultat. Dette er som for spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-3 fjerde ledd. Dette har sammenheng med at PP-tjenesten er et rådgivende organ for fylkeskommunen, men at det er fylkeskommunen som har ansvaret for videregående opplæring. Dersom fylkeskommunen avviker fra sakkyndig vurdering så skal dette begrunnes særskilt i enkeltvedtaket. Søkeren kan klage på avslaget til fylkesmannen, jf. forskriften 6-11 og opplæringsloven 15-2 andre ledd. Fylkesmannen skal i sin klagebehandling vurdere om vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram etter 6-16 er oppfylt, men kan ikke vurdere skoleplasseringen. Dette har sammenheng med at fortrinnet er knyttet utdanningsprogram, ikke skole. Klager på inntak etter denne bestemmelsen skal sendes til fylkeskommunen som tar stilling til klagen og eventuelt sender den videre til fylkesmannen dersom de ikke omgjør enkeltvedtaket til gunst for klageren, jf. forvaltningsloven Krav til den sakkunnige vurderinga Kravene til sakkyndig vurdering ved søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram er regulert i Bestemmelsen inneholder endringer sammenliknet med gjeldende Det følger av første punktum at det skal foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til søkeren før fylkeskommunen gjør enkeltvedtak etter Kravene til innholdet i den sakkyndige vurderingen er fastsatt i bokstav a til e. Momentene i bokstav a til e må ses i sammenheng med vilkårene for å ha rett til fortrinn til særskilt utdanningsprogram etter slik disse er regulert i 6-16 andre ledd. Det er også viktig at PP-tjenesten i sin vurdering ser retten etter 6-16 i sammenheng med fortrinn etter Noen søkere som ikke oppfyller vilkårene etter 6-16, for eksempel fordi det er underordnet hvilket utdanningsprogram søker tas inn til, vil kunne ha store behov for tilrettelegging og oppfylle vilkårene for fortrinn etter Videre er det viktig at PP-tjenesten i sin vurdering vurderer om dette er en søker som bør tas inn etter 6-23 eller Inntaket er mer differensiert i det nye inntakskapitlet noe som er viktig å ta i betraktning når den sakkyndige vurderingen skal skrives. PP-tjenesten kan i sin konklusjon tilrå at søkeren ikke gis fortrinn etter 6-16, men vise til at de mener søkeren bør tas inn etter et av de andre grunnlagene. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

96 Side 19 av 44 I den sakkyndige vurderingen skal PP-tjenesten både utrede og ta stilling til bokstav a til e. En sakkyndig vurdering som bare konkluderer på de ulike punktene, men ikke utreder vil ikke oppfylle kravene i denne bestemmelsen. Tilsvarende vil gjelde dersom den sakkyndige vurderingen kun utreder, men konklusjoner mangler. Det vil også være slik at en sakkyndig vurdering som inneholder tester av søkeren, uten at testresultatene er koblet til kravene i bokstav a til e, ikke oppfyller forskriftens krav. Den sakkyndige vurderingen skal etter bokstav a redegjøre for vanskene til søkeren som ligger til grunn for søknaden, tidligere tiltak og betydningen vanskene har for søknadene. Dette er informasjon om søkeren som er nødvendig for å utarbeide den sakkyndige vurderingen. Denne informasjonen vil i det vesentligste komme fra kommunen, jf fjerde ledd bokstav a til c. Dersom fylkeskommunen mener at informasjonen som kommer fra kommunen ikke er tilstrekkelig må de vurdere om de skal etterspørre mer informasjon fra kommunen eller om de vil utrede dette ytterligere selv. Når søkeren er tilmeldt PP-tjenesten vil de også kunne utrede søkeren nærmere selv. For det andre skal den sakkyndige vurderingen ta stilling til om søkeren har et særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram eller om hun eller han kan ivaretas tilfredsstillende gjennom det ordinære inntaket. Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram eller mer eller at valg av utdanningsprogram er underordnet så er ikke kravet her oppfylt. Bokstav c er en skjønnsmessig vurdering av om det er sannsynlig at søkerne har større mulighet til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse dersom han eller hun tas inn til det særskilte utdanningsprogrammet enn til andre utdanningsprogram. I denne vurderingen er det mulig å ta høyde for at søkeren skal ha spesialundervisning. Søkere som klarer ett eller to utdanningsprogram vil kunne omfattes av denne bokstaven. Vi viser her også til merknaden tl 6-16 andre ledd. I bokstav d er det pålagt at PP-tjenesten skal vurdere hvilke muligheter søkeren har til å fullføre andre utdanningsprogram enn det søkeren har valgt. Dette må ses i sammenheng med bokstav b. Bokstav e pålegger PP-tjenesten å vurdere hvilke behov for særskilt tilrettelegging søkeren vil ha om hun eller han tas inn til det aktuelle utdanningsprogrammet sammenlignet med andre utdanningsprogram. Dersom det er slik at søkeren vil ha mindre behov for særskilt tilrettelegging innenfor et utdanningsprogram vil dette telle i søkerens favør. PP-tjenesten må konkludere klart og tydelig i sin sakkyndige vurdering med om de mener søkeren oppfyller vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram etter 6-16 eller ikke Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Paragraf 6-18 er ny. Bestemmelsen gir søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne og som har enkeltvedtak om spesialundervisning fortrinnsrett ved inntak til Vg1 dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Denne bestemmelsen skal ivareta søkerens behov og fylkeskommunens behov for å ta inn søkere som oppfyller vilkårene etter denne bestemmelsen tidlig for å få på plass et tilrettelagt opplæringstilbud innenfor rammene til opplæringsloven med forskrifter. Vilkår Vilkårene for fortrinnsrett etter bestemmelsen følger av første ledd. For å få innvilget fortrinnsrett etter denne bestemmelsen må søkeren for det første ha et enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 og for det andre ha sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne. Bestemmelsen omfatter de som har en sterkt nedsatt funksjonsevne og søkernes vansker må være store for at søkeren skal gis fortrinn på dette Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

97 Side 20 av 44 grunnlaget. Det er presisert i andre punktum at det må være sammenheng mellom den sterkt nedsatt funksjonsevnen og behovet for inntak etter denne bestemmelsen. Søkeren må på grunnlag av sine vansker ha et særlig behov for inntak til en bestemt skole som er særskilt tilrettelagt. Den særskilte tilrettelegging kan være fysisk tilrettelegging og tilgang på hjelpemidler, særskilt kompetanse i undervisningspersonalet, ekstra lærertetthet osv. I forbindelse med søknad etter denne bestemmelsen må det foreligge dokumentasjon som underbygger det særlige behovet til søkeren. Denne dokumentasjonen kan være søkerens enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering som viser denne typen vansker og behov, utredninger fra helsesektoren, Statlig spesialpedagogisk støttesystem el. Den kommunale PP-tjenesten kan også i forbindelse med søknaden skrive en vurdering av søkerens behov, men det er ikke krav til dette. Dokumentasjon må vise at søkeren har en sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne og at dette har betydning for søkerens fungeringsevne i skolen. Dette er søkere hvor valg av utdanningsprogram er av underordnet betydning. Innholdet i fortrinnet Dersom fylkeskommunen kommer til at vilkårene etter første ledd er oppfylt skal fylkeskommunen vurdere søknaden på individuelt grunnlag før det ordinære inntaket gjennomføres. Søkeren har rett til ett av sine tre valgte utdanningsprogram, som alle andre med ungdomsrett, jf. opplæringsloven 3-1. Fylkeskommunen kan ikke plassere søkeren på ett annet utdanningsprogram enn de tre valgte. Samtidig har søkeren ikke rett til inntak til sitt førstevalg. Fylkeskommunen fastsetter i den lokale forskriften hvordan søkere med fortrinn etter denne bestemmelsen tas inn. Søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole, men fylkeskommunen kan dersom de finner at det foreligger tungtveiende grunner for det ta inn denne søkeren til en skole som er særskilt tilrettelagt etter søkerens behov, også dersom dette er en skole søkeren ikke ville kommet inn til på grunnlag av sin poengsum. Avgrensning mot særskilt utdanningsprogram I tredje ledd er det eksplisitt regulert at dersom søkeren har særlig behov for fortrinn til ett særskilt utdanningsprogram, så skal hun eller han ikke tas inn etter Hun eller han oppfyller da ikke vilkårene etter denne bestemmelsen, men skal utredes og eventuelt tas inn etter 6-16 og Kommunal tilmelding av elever I fjerde ledd er det fastsatt en særskilt saksbehandlingsregel for elever på 10. trinn som kommunen mener oppfyller vilkårene for fortrinn etter denne bestemmelsen. Det er her fastsatt at kommunen hvert år innen 1. oktober skal melde fra til fylkeskommunene om elever med sterkt nedsatt funksjonsevne som fullfører grunnskolen neste vår. Kommunen må innhente samtykke fra foreldene og /eller eleven før de melder fra om eleven. Fylkeskommunen vil da ha tid til å vurdere hvilke skoler som kan ta imot denne eleven Fortrinnsrett for søkjar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9 Paragraf 6-19 er ny, men denne retten følger i dag av 6-30 flg om inntak av tegnspråklige søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven 3-9. Det følger av opplæringsloven 3-9 at søkere med rett etter opplæringsloven kan velge opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø, det vil si en knutepunktskole, eller opplæring med tolk i en ordinær videregående skole. Inntak til knutepunktskoler er regulert i 6-40 til 6-43, mens denne bestemmelsen regulerer inntak til en ordinære videregående skole med tolk. Det nye er at søkere som oppfyller vilkårene i opplæringsloven 3-9 som ønsker opplæring med tolk i en ordinære videregående skoler er gitt fortrinnsrett ved inntak. Retten etter opplæringsloven 3-9 Første ledd første punktum regulerer hvem som har rett etter bestemmelsen. Det følger her at dette er søkere med rett il videregående opplæring som også har med rett etter opplæringsloven 3-9 som ønsker opplæring i en ordinære videregående skole med tolk. I andre punktum Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

98 Side 21 av 44 avgrenses det mot inntak til knutepunktskoler, og det vises til at dette er regulert i 6-40 flg. I og med at søkeren kan velge mellom ordinære videregående opplæring med tolk eller videregående opplæring ved en knutepunktskoler, er det regulert at søkeren i sin søknad må oppgi hva hun eller han prioriterer høyst. Dette er viktig for fylkeskommunens saksbehandling. Sakkyndig vurdering I andre ledd er det fastsatt at for søkere som søker om fortrinnsrett til Vg1 etter denne bestemmelsen så skal det utarbeides en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal brukes for å avgjøre om søkeren skal gis fortrinnsrett etter bestemmelsen her. Kravene til den sakkyndige vurderingen er langt på vei de samme som i gjeldende 6-31 og den sakkyndige vurderingen er den samme ved søknad om inntak til knutepunktskole og etter bestemmelsen her. Det følger av bokstav a at PP-tjenesten skal utrede og vurdere behovet søkeren har for opplæring i og på tegnspråk. Det kan her ses til tidligere utredninger som gjort. Dersom dette er en søker som i dag har tegnspråk som førstespråk vil søkeren alltid ha et behov for opplæring i og på tegnspråk. For søkere som ikke har dette må det vurderes konkret om hun eller han har dette. For de aller fleste søkerne vil søkerens behov være utredet i grunnskolen, jf. opplæringsloven 2-6. Etter bokstav b skal det utredes og vurderes om søkerens behov best ivaretas gjennom opplæring i et tegnspråklig miljø eller gjennom opplæring med tolk i en ordinær videregående skole. Her kan det opplæringstilbudet søkeren har hatt i grunnskolen ha betydning. Her bør også søkerens egen vurdering tillegges vekt, og PP-tjenesten bør sikre at søkeren er hørt, jf. barnekonvensjonen artikkel 12. Til slutt skal PP-tjenesten utrede og vurdere om søkeren har tilleggsvansker utover hørselnedsettelsen som gjør at det kan være behov for spesialundervisning. Dette vil også ha betydning for hvilket opplæringstilbud som vil være best for søkeren. Dersom PP-tjenesten ikke selv har tilstrekkelig fagkompetanse må det innhentes slik fagkompetanse utenifra, for eksempel fra Statped. Den sakkyndige vurderingen skal vedlegges søknaden om inntak. Den sakkyndig vurdering etter denne bestemmelsen og 6-41 er den samme. Sakkyndig instans I tredje ledd første og andre punktum er det fastsatt at den sakkyndige vurderingen ikke skal ta stilling til selve språkvalget til eleven. Dette følger av Ot. prp. nr. 78 ( ) side 12. Det vil si at språkvalget er det søkeren som avgjør, men sakkyndig instans skal vurdere hvilke opplæringsbehov søkeren har på grunnlag av dette. I tredje ledd andre ledd er det fastsatt at sakkyndig instans er den fylkeskommunale PP-tjenesten i fylket som søkeren er folkeregisteret. Dette er som i dag. Mulighet for skoleplassering I fjerde ledd følger det at fylkeskommunen kan plassere søkere som oppfyller vilkårene for fortrinn etter denne bestemmelsen på en videregående skole som er tilrettelagt søkerens behov. Her kan både tilrettelegging av skole med teleslynger og tegnspråklig kompetanse spille inn. I andre punktum er det fastsatt at denne søkeren, som andre søkere, har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram. Fylkeskommunen kan ikke ta søkeren inn til et annet utdanningsprogram enn det søkeren ønsker Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utida tid Paragraf 6-20 er ny og regulerer inntak til Vg1 av søkere med enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven 3-1 femte ledd. Ved inntak til Vg1 vil dette i hovedsak dreie seg om søkere som ikke oppfyller vilkårene for opprykk til Vg2 etter 6-29 flg. Søkere som oppfyller vilkårene i denne bestemmelsen skal gis fortrinnsrett ved inntak til Vg1 og skal kunne fortsette på samme utdanningsprogram. Inntaket av søkere som oppfyller vilkårene her tas inn før det ordinære inntaket etter poeng. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

99 Side 22 av 44 Vilkår Det følger av første ledd at for at søkeren skal kunne tas inn etter denne bestemmelsen så er det to vilkår som må være oppfylt. Søkeren må ha et enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven 3-1 femte ledd og hun eller han må trenge flere år på Vg1. For å kunne søke etter denne bestemmelsen må det allerede være truffet et enkeltvedtak om utvidet tid. Søkere kan ikke søke om inntak etter denne bestemmelsen dersom det ikke foreligger et enkeltvedtak om utvidet tid. Når det gjelder det første vilkåret om enkeltvedtak om utvidet tid understrekes det at retten til utvidet tid gjelder for elever som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, særskilt språkopplæring etter 3-12, opplæring i eller på tegnspråk etter 3-9 eller punktskriftopplæring etter Et enkeltvedtak om utvidet tid kan treffes når som helt i opplæringsløpet. Det vil si at det for eksempel kan treffes etter at eleven har fått ett år opplæring, men det kan også treffes når eleven nesten har brukt opp hele retten til videregående opplæring. Det er fylkeskommunen som avgjør dette. Før fylkeskommunen treffer enkeltvedtak om utvidet tid, så skal det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens behov for utvidet tid utover 3 år. Det er den fylkeskommunale PP-tjenesten som er sakkyndig instans. På grunnlag av den sakkyndige vurderingen skal fylkeskommunen treffe et enkeltvedtak om utvidet tid. Fylkeskommunen kan innvilge inntil to års heltids videregående opplæring, jf. opplæringsloven 3-1 femte ledd. Fylkeskommunen avgjør om det skal treffes et enkeltvedtak om to år eller bare ett år. Dersom fylkeskommunen innvilger ett år utvidet tid kan det på et senere tidspunkt innvilges ett år til dersom eleven har behov for dette. Fylkeskommunen kan også dersom de mener at vilkårene for utvidet tid ikke er oppfylt treffe et vedtak hvor utvidet tid ikke innvilges eller et vedtak som innvilger ett år, selv om PP-tjenesten tilrår noe annet. Dersom fylkeskommunen avviker fra sakkyndig vurdering må dette begrunnes særskilt i enkeltvedtaket. I vurderingen av om eleven har et særlig behov for utvidet tid er kravet at eleven må ha utbytte av mer videregående opplæring. Dette skal vurderes etter de opplæringsmålene som er satt for eleven, for elever med spesialundervisning vil dette følge av enkeltvedtaket om spesialundervisning og den individuelle opplæringsplanen. For elever med rett til opplæring i og på tegnspråk etter 3-9 som ikke har spesialundervisning vil dette måtte vurderes i forhold til kompetansemålene i læreplanverket. Det vil også kunne være slik at opplæringsmålet for den det gjelder kan være grunnkompetanse. Når det skal vurderes om eleven har et særlig behov for utvidet tid må det også ses hen til at formålet med utvidet tid er å gjøre eleven bedre rustet til yrkesliv og videre utdanning. Et avslag kan ikke begrunnes i at elevens funksjonsnivå er for lavt, men eventuelt at eleven ikke har utbytte av mer videregående opplæring. Flere år på Vg1 Det andre vilkåret for fortrinn til Vg1 er at eleven må ha behov for flere år på Vg1. Dette behovet utløses av at søkeren ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 i 6-29 flg. For mer om dette se merknad til 6-29 flg. Inntak til Vg1 etter poeng og individuell behandling Her reguleres det ordinære inntaket til Vg1 og hvordan inntak etter poeng skal gjennomføres til Vg1 og hvilke søkere som skal behandles individuelt for å sikre at de får oppfylt retten til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 3-1 sjette ledd Rangering av søkjarar Paragraf 6-21 er en videreføring av gjeldende 6-13 tredje ledd. Bestemmelsen regulerer hvordan inntak etter poeng til Vg1 skal gjennomføres. Bestemmelsen må ses i sammenheng med inntaksrekkefølgen som er fastsatt i Prinsippet Av første ledd følger det at dersom det til et utdanningsprogram til Vg1 melder seg flere søkere enn det er skoleplasser til, så skal fylkeskommunen fordele søkerne etter poengsum. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

100 Side 23 av 44 Poengsummer skal beregnes etter Dette innebærer at søkeren med høy poengsum vil bli tatt inn før søkere med lavere poengsum. Rangeringsbestemmelsen må også ses i sammenheng med hvilke inntaksområder fylkeskommunen har fastsatt. Konkurransen gjennomføres på grunnlag av søknadene og de prioriteringene som søkerne har angitt her. Det minnes om at søkeren ikke kan klage på skoleplasseringen. Dette må også ses i sammenheng med eventuelle særskilte inntakskrav som fylkeskommunen har fastsatt med hjemmel i Eventuelle inntaksprøver eller liknende hvor det tildeles tilleggspoeng på grunnlag av for eksempel ferdigheter kan ha konsekvenser for rangeringen av søkerne. Loddtrekking I andre ledd er det fastsatt at dersom det ved konkurranse om de siste plassene er flere søkere som har samme poengsum, så skal rekkefølgen mellom disse søkerne fordeles etter loddtrekning. Dette er en videreføring av gjeldende rett Utrekning av poeng Paragraf 6-22 regulerer hvordan poengene skal regnes ut ved inntak basert på poeng. Bestemmelsen er en videreføring av deler av gjeldende 6-14 og Det er også foreslått forskriftsfestet regler om poengberegning som i dag følger av direktoratets tolkningsuttalelse om poengberegning. Hovedprinsippet I første ledd er det presisert at ved utregningen av poengsum så skal alle standpunktkarakterene og eksamenskarakterene til søkeren regnes med. Unntaket fra dette er standpunktkarakterer i orden og i oppførsel. Disse gis etter en annen skala og skal ikke konverteres. Dette er som tidligere. I andre ledd bokstav a til e er poengberegningen regulert i mer detalj. Det følger av andre ledd bokstav a at ved utregningen skal hver tallkarakter telle med sin respektive verdi. Det betyr at dersom eleven har fått 5 i standpunktkarakter i matematikk, så teller denne som 5 poeng i utregningen. Alle søkerens tallkarakterer skal legges sammen og multipliseres med 10. Utregningen skal være med to desimaler. Siste desimal skal avrundes etter vanlige avrundingsregler. I bokstav b til e er det gitt mer detaljerte regler om beregningen. I gjeldende forskrift 6-14 andre ledd er utregning for søkere som har vitnemål for grunnskoleopplæring før 1997 regulert. Denne reguleringen er nå foreslått tatt ut fra forskriften fordi disse søkerne nå har fylt 25 år og eventuelt vil ha rett til videregående opplæring som voksne etter opplæringsloven 4A-3. Dersom noen likevel skulle søke om inntak til videregående opplæring i ordinær videregående opplæring etter 3-1, så skal disse bokstavkarakeren utregnes på følgende måte: S = 6, M = 5, G og T (realskolen) = 3,5, Ng = 2, Lg og Måt (realskolen) = 1. Det vises videre til overgangsordningen mellom L07 og Kunnskapsløftet i forskriften I bokstav b er poengberegningen for valgfag regulert. Sluttvurderingsordningen i valgfag er ulik sluttvurderingsordningen i alle andre fag. Det er fastsatt i forskrift til opplæringsloven 1-14 at elevene skal ha opplæring i valgfag hvert år. Eleven kan ha det samme valgfaget over flere år eller velge ulike valgfag. Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet. Det følger av bokstav b at dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter. Ved utregningen av elevens poengsum er det denne gjennomsnittskarakteren som legges til. Gjennomsnittskarakteren skal være med to desimaler. For elever som bruker tiden til valgfag på alle trinn til å ta fag fra videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven 1-15 siste ledd, så skal valgfag ikke regnes med i beregningen av elevens poengsum. Det skal da føres en vitnemålsmerknad på vitnemålet om dette. For elever som bruker for eksempel tiden til valgfag på 10. årstrinn til å ta fag fra videregående opplæring, Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

101 Side 24 av 44 men har standpunktkarakterer i valgfag på 8. og 9. trinn, så er det standpunktkarakteren(e) på disse trinnene som beregnes i valgfag etter bokstav b. I bokstav c er poengberegningen for fag der det er fastsatt i læreplanen for faget at vurderingsuttrykket i sluttvurderingen er bestått eller deltatt regulert. Det er her fastsatt at disse fagene ikke skal inngå i beregningen av elevens poengsum. Eksempler på dette er faget utdanningsvalg. Det er også fastsatt at dersom det i læreplanen for faget ikke er angitt vurderingsuttrykk, så skal faget ikke telle med i poengberegningen. Dette vil gjelde for elever med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring som følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I bokstav d er poengutregningen for elever som har et enkeltvedtak om fritak fra opplæring etter 1-11 eller 1-12 eller et enkeltvedtak med fritak fra vurdering med karakter etter 3-20 til 3-24 regulert. Dersom eleven har et enkeltvedtak med fritak skal karakteren i det faget eller delen av et fag (for eksempel skriftlig sidemål) som eleven er fritatt fra ikke inngå i poengberegningen. Det blir da færre fag/karakterer som inngår i poengutregningen. Direktoratet understreker her at rektor skal ha en restriktiv praksis når det gjelder å innvilge fritak fra vurdering med karakter. I tilfeller hvor elevene har fått innvilget fritak fra vurdering med karakter i mange fag enten med hjemmel i 3-20 eller 3-21, så kan det være at eleven må tas inn til videregående opplæring på individuelt grunnlag, jf. 6-23, 6-24 og I slike tilfeller skal fylkeskommunen sikre at elevens rett til ett av tre valgte utdanningsprogram etter opplæringsloven 3-1 oppfylles. I bokstav e er poengutregningen for de tilfellene hvor elevene har fått ikkje vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag som standpunktvurdering eller ikkje møtt til eksamen regulert. I disse tilfellene skal det legges til en nullverdi i poengutregningen for den aktuelle sluttvurderingen. Konsekvensen av dette er at elevens poengsum blir lavere. Dersom denne eleven ikke har sluttvurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene så vil hun eller ha tas inn etter en individuell vurdering, jf Dersom det er elever som mangler sluttvurdering i mer enn halvparten i fagene på grunn av en kombinasjon mellom bokstav d og e, så skal søkeren tas inn på individuelt grunnlag. Fylkeskommune må da avgjøre om søkeren skal tas enn etter 6-23 eller etter Her vil det være aktuelt å se hen til om det er flest fritak eller flest ikkje vurderingsgrunnlag. Poengberegning for vitnemål fra grunnskoleopplæring for voksne I tredje ledd er poengutregningen for søkere som søker på grunnlag av et vitnemål fra grunnskoleopplæring for voksne etter forskrift til opplæringsloven 4-33 regulert. For mer om krav til vitnemål for grunnskoleopplæring for voksne, se rundskriv Udir-3-. Søkere som har grunnskoleopplæring for voksne skal som hovedregel poengberegnes på samme måten som elever i den ordinære grunnskoleopplæringen. Det følger av tredje ledd at første ledd og andre ledd bokstav a og d også gjelder for voksne. Dette betyr at for voksne skal alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som det er fastsatt i forskriften 4-33 at den voksne skal ha for å få vitnemål være med i utregningen. Tallkarakteren skal som i den ordinære grunnskoleopplæringen regnes med som sine respektive tallverdier. Det er i andre punktum regulert poengutregningen for voksne i tilfeller hvor den voksne er fritatt fra opplæringen etter 1-11 eller 1-12 eller er fritatt fra vurderingen med karakter etter 4-14, 4-15 eller Poengutregningen tilsvarer poengutregningen etter andre ledd bokstav d, men er særskilt regulert fordi det er andre hjemmelsgrunnlag for fritak for voksne. For voksne gjelder ikke bokstav b og c i og med at voksne ikke har valgfag eller fag med vurderingsuttrykkene i bokstav c. Bokstav e vil heller ikke gjelde. Voksne må ha sluttvurdering med minst karakteren 1 i de aktuelle fagene for å få vitnemål. Kommunen skal ikke skrive ut vitnemål til voksne med ikkje vurderingsgrunnlag eller ikkje møtt til eksamen. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

102 Side 25 av 44 I tredje ledd tredje punktum er poengutregningen for voksne som har fått godkjent fag gjennom realkompetansevurdering, jf. forskriften 4-13, regulert. For voksne i grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A er det fastsatt at realkompetansevurdering er en sluttvurdering på linje med standpunktkarakterer, jf. forskriften Det følger her at det eller de fagene som den voksne har fått godkjent ikke skal være en del poengutregningen. Dette faget skal beregnes på samme måten som ved fritak fra opplæringen eller fra fritak fra vurdering med karakter. Dersom det er slik at den voksne har fått godkjent mer enn halvparten av fagene som er fastsatt i 4-33 gjennom en realkompetansevurdering, så skal den voksne tas inn etter en individuell vurdering, jf Dette kan blant annet gjelde for søkere som ikke kan dokumentere at de har allmenn grunnskoleopplæring fra utlandet i minst ni år, men som det etter en realkompetansevurdering viser seg at har realkompetanse som grunnskoleopplæring for voksne, jf. 6-5 bokstav c. Fylkeskommunen må i disse tilfellene sikre at søkerens rett etter opplæringsloven 3-1 oppfylles. Når det gjelder voksne er det viktig å huske på at voksenretten til grunnskoleopplæring inntrer på et annet tidspunkt enn voksenretten til videregående opplæring. Det vil si at flere av de som omtales som voksne her, vil ha ungdomsretten eter i behold og skal tas inn som ungdom, ikke voksne Søkjarar som har rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i meir en halvparten av faga Denne bestemmelsen er ny og har sammenheng med at inntaket differensieres mer. Disse søkerne fanges i dag opp av gjeldende 6-15 bokstav c sammen med andre søkere som ikke har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Det forslås et mer differensiert inntak av søkere som ikke har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med 6-24 og Det foreslås en egen regulering av innsøkingen av disse elevene for å tydeliggjøre hvordan disse skal tas inn og hva slags opplæringstilbud søkeren har rett til. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med Vilkår Hvem som omfattes av bestemmelsen er regulert i første ledd. Dette er for søkere som i grunnskolen har hatt et enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 og søkeren ikke har vurdering med karakter på grunn av innholdet i enkeltvedtaket om spesialundervisning. Dette gjelder kun dersom eleven er fritatt fra vurdering med karakter i fagene på grunnlag av forskrift til opplæringsloven 3-20 eller at det er fastsatt i spesialundervisningsvedtaket. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med Dersom flesteparten av fagene søkeren mangler karakter i ikke er omfattet av vedtaket om spesialundervisning så skal søknaden behandles etter Søker som omfattes av 6-27 skal i tas inn etter søkere etter Når søkeren oppfyller vilkårene etter denne bestemmelsen så skal fylkeskommunen behandle søknaden individuelt. Søkeren skal ikke konkurrere etter poeng. Å søke etter poeng vil være problematisk fordi poengsummen vil kunne bli svært lav. Oppfyllelse av retten I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere som oppfyller vilkårene i første ledd har rett til. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. Bakgrunnen for at disse søkerne behandles individuelt er at de har for få sluttvurderinger til å konkurrere seg inn til videregående opplæring etter 6-21 og 6-22 og at det må sikres at retten deres til ett av tre valgte utdanningsprogram oppfylles. Dette er søkere som fylkeskommunen fastsetter lokale rutiner for å fange opp. Denne bestemmelsen er et sikkerhetsnett. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

103 Side 26 av Søkjarar med rett til særskild språkopplæring etter 2-8 som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga Denne bestemmelsen er ny og har sammenheng med at inntaket differensieres mer. Disse søkerne fanges i dag opp av gjeldende 6-15 bokstav c. Det foreslås en egen regulering av innsøkingen av disse elevene for å tydeliggjøre hvordan disse skal ta inn og hva slags opplæringstilbud søkeren har rett til. Vilkår Vilkåret for å tas inn etter denne bestemmelsen er at søkeren har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 2-8 og på grunn av dette mangler vurdering med karakter. Disse søkerne vil normalt være fritatt fra vurdering med karakter etter forskriften Også her må det være sammenheng mellom innholdet i enkeltvedtaket og sluttvurderingene som søkeren ikke har karakter i. Når søkeren oppfyller vilkårene etter denne bestemmelsen så skal fylkeskommunen behandle søknaden individuelt. Søkeren skal ikke konkurrere etter poeng og det skal ikke beregnes poengsum. Å søke etter poeng vil enten være problematisk fordi poengsummen ikke samsvarer med antallet karakterer søkeren har fått og vil kunne gi søkeren en svært lav poengsum å konkurrerer med. Oppfyllelse av retten I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere som oppfyller vilkårene i første ledd har rett til. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak til et bestemt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. Bakgrunnen for at disse søkerne behandles individuelt er at de har for få sluttvurderinger til å konkurrere seg inn til videregående opplæring etter 6-21 og 6-22 og at det må sikres at retten deres til ett av tre valgt utdanningsprogram oppfylles. Dette er søkere som fylkeskommunen fastsetter lokale rutiner for å fange opp. Denne bestemmelsen er et sikkerhetsnett Søkjarar utan bokstav- eller talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag Bestemmelsen viderefører gjeldende Bestemmelsen regulerer inntak av søkere som ikke har tallkarakterer eller som har tall- eller bokstavkarakterer som ikke er sammenliknbare med de tallkarakteren som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven 3-4. Bestemmelsen tilsvarer 6-26 for inntak til Vg2 og Vg3. Private grunnskoler Første ledd regulerer inntak til offentlige videregående skoler for søkere som har gått på en privat grunnskole som ikke har vurdering med tallkarakterer, som Steinerskolene samt internasjonale skoler som har en karakterskala fra 1-7. Her vil dokumentasjon fra skolen legges til grunn ved inntak for å rangere søkerne. Fylkeskommunen må gjøre en vurdering av dokumentasjonen og ta søkeren inn etter en individuell vurdering. Fylkeskommunen må sikre at disse elevenes rett til videregående opplæring oppfylles. Disse har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 3-1. Andre søkere uten sammenliknbart karaktergrunnlag I andre ledd er andre tilfeller hvor søkeren ikke har sammenliknbart grunnlag regulert. Dette kan gjelde både for søkere som har hatt privat opplæring i hjemmet eller som har fullført grunnskoleopplæringen i utlandet. Dette gjelder for eksempel for nyankomne minoritetsspråklige som oppfyller vilkårene for inntak i 6-4 og Karakteren fra utlandet vil ikke kunne brukes direkte inn i inntak etter poeng og fylkeskommunen må ta søkeren inn etter en individuell vurdering. Fylkeskommunen må sikre at disse elevenes rett til videregående opplæring oppfylles. Disse har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven 3-1. For utenlandske utvekslingselever gjelder ikke bestemmelsen. Fylkeskommunen reserverer plasser til utvekslingselever, se 6-7 andre ledd. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

104 Side 27 av 44 Realkompetansevurdert i mer enn halvparten av fagene Tredje ledd er nytt. Det er her foreslått av søkere som blitt realkompetansevurdert og har fått godkjent i mer enn halvparten av fagene som kreves for vitnemål for grunnskoleopplæring for voksne etter 4-33, skal tas inn etter en individuell vurdering. Dette kan gjelde både for søkere som er realkompetansevurdert, jf. forskriften 6-14 første ledd bokstav c i alle fag eller søkere som har vært deltaker i grunnskoleopplæring for voksne i noen fag etter opplæringsloven 4A- 1. Fylkeskommunen må sikre at retten til disse søkerne oppfylles. Mange av disse søkerne vil ha ungdomsrett til videregående opplæring Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt Dette er en ny bestemmelse. Bestemmelsen er i samsvar med praksis som mange fylkeskommuner har i dag for å ivareta behovet til søkere som det er tungtveiende grunner til at søknaden må behandles individuelt. Vilkår Det følger av første ledd at bestemmelsen gir fylkeskommunen hjemmel til å behandle søknader fra søkere som ikke har rett til fortrinn etter 6-16 til 6-20, men som det er tungtveiende grunner for å behandles individuelt. Dette er en bestemmelse som vil omfatte svært få søkere og som kan brukes som en sikkerhetsventil dersom det er særlige forhold ved søkeren som gjør at det kan godtgjøres at det er tungtveiende grunner som taler for at søkeren for eksempel må plasseres på en bestemt skole. Eksempler på søkere som i noen tilfeller kan omfattes av bestemmelsen vil være søkere som er plassert av barnevernet på institusjon eller fosterhjem og hvor det er svært viktig med et opplæringstilbud i nærmiljøet, enslig mindreårig asylsøker på mottak, søkere som kan dokumentere psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, har blitt langvarig syk siste del av 10. trinn, har omsorgsansvar etc. Oppfyllelse av retten I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere som oppfyller vilkårene i første ledd har rett til. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak til et bestemt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. Dette er søkere som fylkeskommunen fastsetter lokale rutiner for å fange opp. Denne bestemmelsen er et sikkerhetsnett Søkjarar utan vurdering med karakter i meir enn halvpraten av faga Bestemmelsen er en tydeliggjøring av gjeldende 6-15 bokstav c. Bestemmelsen viderefører gjeldende rett. Vilkår Det er foreslått i første ledd at søkere som på vitnemålet sitt mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene skal tas inn til videregående opplæring etter en individuell behandling. For denne gruppen skal det ikke regnes ut poeng. Når det skal avgjøres om søkeren mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene skal det telles antallet karakterer på vitnemålet. For fag som har flere standpunktkarakterer, som norsk vil dette telle som tre karakterer, ikke som en. Det følger av siste punktum at denne bestemmelsen vil omfatte de søkerne som mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene og som ikke fanges opp av 6-23 til Paragraf 6-27 er det siste grunnlaget som fulltidselever tas inn etter. Oppfyllelse av retten I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere som oppfyller vilkårene i første ledd har rett til. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram eller til en bestemt skole. Bakgrunnen for at disse søkerne behandles individuelt er at de har for få sluttvurderinger til å konkurrere seg inn til videregående opplæring etter 6-21 og 6-22 og at det må sikres at retten deres til ett av tre valgt Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

105 Side 28 av 44 utdanningsprogram oppfylles. Dette er søkere som fylkeskommunen fastsetter lokale rutiner for å fange opp. Denne bestemmelsen er et sikkerhetsnett Deltidselever Paragraf 6-28 regulerer inntak av deltidselever til Vg1. Dette er en ny bestemmelse. Her er det foreslått at deltidselever skal tas inn til Vg1 etter fulltidselever. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med 6-7 og 6-15 samt 6-38 som regulerer inntak av deltidselever til Vg2 og Vg3. Deltidselever vil tas inn der fylkeskommunen har ledig kapasitet. Disse søkerne må behandles individuelt. I andre punktum er det regulert at søkere som allerede har bestått et fag som elev, ikke skal tas inn som deltidselev. Disse elevene har brukt opp retten sin til videregående opplæring i faget på dette nivået og vil ikke trenge mer opplæring i faget. Dersom disse søkerne som ønsker å forbedre en sluttvurdering, så må de melde seg til eksamen som privatist, jf Fylkeskommunen kan ta inn søkere som har fått karakteren 1 i et fag, dersom de har ledig kapasitet. III Inntak til Vg2 og Vg3 I dette kapitlet reguleres inntak til Vg2 og g3. Dette kapitlet er bygd opp etter samme struktur som inntak til Vg Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 Paragraf 6-29 er ny, men viderefører deler av gjeldende 6-22 og Bestemmelsen regulerer vilkår for inntak til Vg2 og Vg3. Krav om bestått Første ledd regulerer vilkår for inntak til videregående opplæring. Dette er i dag regulert i henholdsvis 6-22 første ledd og 6-23 første ledd for Vg2 og Vg3. Det foreslås endringer i vilkår for inntak. I dag er vilkåret for inntak at søkeren har bestått i fag det bygges videre. Det betyr at søkeren oppfyller vilkåret dersom hun eller han har fått karakteren 1 eller IV i ett eller flere programfag hvor det er standpunktkarakter på Vg2 eller fellesfag. Det foreslås her at vilkåret for inntak til neste nivå er at søkeren har bestått alle fagene som det er fastsatt i fagog timefordelingen at eleven skal ha på for eksempel Vg1 innenfor utdanningsprogrammet for å være kvalifisert til inntak til Vg2. Dagens regel innebærer stor grad av skjønn og praktiseres ulikt. Det krever også mye manuell behandling. Ved at vilkåret for inntak er at alle fag må være bestått så vil det være enklere å identifisere søkere som må behandles individuelt enn i dag. Kravet om at alle fag må være bestått harmonerer også med kravet til vitnemål og fag- eller svennebrev. For å få vitnemål etter forskriften 3-42 så må søkeren har bestått alle fag som er fastsatt for det aktuelle utdanningsprogrammet i fag- og timefordelingen. I de tilfellene hvor en søker ikke har bestått alle fagene på forrige trinn bør fylkeskommunen også sørge for at eleven får den nødvendige oppfølgingen, blant annet av en utdannings- og yrkesrådgiver slik at hun eller han består de nødvendige fagene. Individuell behandling I andre ledd er det fastsatt at søkere som ikke oppfyller vilkåret for inntak etter første ledd kan tas inn til Vg2 eller Vg3 dersom de oppfyller vilkårene i 6-35 til Her er det blant annet fastsatt at søkere som fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering konkluderer med at har de faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste trinn også kan tas inn til Vg2 eller Vg3, jf Dette er en skjønnsmessig vurdering. For mer om inntak etter en individuell vurdering for søkere som ikke oppfyller vilkårene i 6-29 se merknad til 6-35 til Reform 94 Tredje ledd er en videreføring av gjeldende 6-22 første ledd bokstav a andre punktum og 6-23 første ledd bokstav b andre punktum. Det følger her at de samme vilkårene gjelder for søkere med dokumentasjon fra bestått relevant grunnkurs eller videregående kurs I fra Reform Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

106 Side 29 av eller tidligere. Også for disse søkerne er det et vilkår for inntak til neste nivå i Kunnskapsløftet at alle fag enten i grunnkurset eller videregående kurs I er bestått. Hvis dette ikke er tilfellet må det vurderes om søkeren skal tas inn på individuelt grunnlag, jf. andre ledd Rekkjefølgje ved inntak til Vg2 og Vg3 Paragraf 6-30 er ny og regulerer hvilket opplæringstilbud søkeren har rett til å tas inn til og rekkefølgen som inntak til Vg2 og Vg3 skal gjennomføres i. Retten Første ledd regulerer hvilket opplæringstilbud søkeren har rett til å bli tatt inn til Vg2 og Vg3. Dette følger av opplæringsloven 3-1. Fylkeskommunen må sikre at søkerens rett oppfylles. Det vises her også til 6-29 og at denne plikten utløses for alle som oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg2 i kapittel 3. Rekkefølgen Andre ledd regulerer rekkefølgen inntaket skal gjennomføres i. Kapitlet om inntak til Vg2 og Vg3 er bygd opp etter strukturen i denne bestemmelsen. Det følger her at søker med fortrinnsrett etter 6-31 skal tas først inn, deretter søkere med fortrinnsrett etter Etter at søkere med fortrinnsrett er tatt inn så skal fylkeskommunen gjennomføre det ordinære inntaket etter poeng. I det ordinære inntaket må fylkeskommunen også ta inn søkere som oppfyller vilkårene for individuell behandling, jf til Fylkeskommunen må sikre at søkerne som har rett til å bli tatt inn etter en individuell vurdering får oppfylt retten sin og blir tatt inn til henholdsvis et programområde til Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet hun eller han ble tatt inn til Vg1 til, og til et programområde på Vg3 som bygger på programområdet på Vg2. Fylkeskommunen avgjør selv hvordan dette håndteres. Etter at søkere etter bokstav a til c er tatt inn så tar fylkeskommune inn de som søker om å bli deltidselever, jf Tredje ledd regulerer inntak av voksne. Her følger det av første punktum at voksen med rett til videregående opplæring som hovedregel skal tas inn til et tilbud særskilt organisert for de etter 4A-3. Voksne søkere bør veiledes til å søke om et tilbud etter kapittel 4A. Andre punktum regulerer inntak av voksne som er tatt inn til et tilbud etter opplæringsloven 3-1. Disse voksne vil ha rett til å fullføre i et tilbud organisert for ungdom dersom de ønsker det. Den voksne har da fullføringsrett i et tilbud etter 3-1. Ved inntak skal disse voksne tas inn etter ungdom med rett, men før ungdom uten rett. Det følger av fjerde ledd at søkere uten rett tas inn etter søkere med rett. Søkere med rett vil være både ungdom og voksne. Inntak til Vg2 og Vg3 for søkjarar med fortrinnsrett Her er det regulert hvilke søkere som har fortrinnsrett ved inntak til Vg2 og Vg Fortrinnsrett til Vg2 og Vg3 av søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9 og som ønskjer opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skole Bestemmelsen er ny og regulerer inntak til ordinære videregående skoler til Vg2 og Vg3 for søkere som har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven 3-9 som søker om opplæring med tolk i en ordinær videregående skole. Vilkår for fortrinn I første ledd er vilkårene for fortrinnsrett etter denne bestemmelsen regulert. For å tas inn til denne bestemmelsen må søkeren ha rett etter opplæringsloven 3-9. For mer om rett etter 3-9, se merknad til Dette vil være søkere som ved inntak har søkt om inntak til en ordinær videregående skole med tolk eller søkere som til Vg1 eller Vg2 søkte om inntak til en knutepunktskole, men nå ønsker opplæring i en ordinære videregående skole med tolk. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

107 Side 30 av 44 Unntaksvis vil det også kunne komme søkere som har rett etter 3-9, men som ikke tidligere har hatt rett til opplæring etter 3-9 eller ønsket å bruke denne retten. Det må ligge en sakkyndig vurdering til grunn for søknaden, men for søkere som ble tatt inn etter tilsvarende fortrinnsrett til Vg1, jf. 6-19, vil den samme sakkyndige vurderingen kunne legges til grunn. Opprykk I andre ledd er vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3 for søkere etter denne bestemmelsen regulert. Søkere etter denne bestemmelsen må oppfylle de samme kravene som andre elever for å bli tatt inn til neste trinn. Det vil si at søkeren enten må ha bestått alle fagene i samsvar med 6-29 eller at fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering konkluderer med at det er forsvarlig ut fra søkeren sine faglige forutsetninger å flytte han eller henne til neste nivå, jf Det vises her til merknader til henholdsvis 6-29 og 6-37 for mer om disse kravene. Programområde I tredje ledd er retten til søkere som oppfyller vilkårene for å tas inn til neste trinn regulert. Disse har som andre som oppfyller vilkårene for å tas inn til Vg2 eller Vg3, rett til å bli tatt inn til et programområde på Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til Vg1, og til et programområde til Vg3 som bygger videre på programområdet til Vg2, jf. opplæringsloven 3-1. For søkerne som ikke oppfyller vilkåret for å begynne på neste trinn bør det vurderes om søkeren bør tas inn som deltidselev eller om hun eller ha kan ha rett til flere år på Vg1 eller Vg2, jf opplæringsloven 3-1 femte ledd Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid Paragraf 6-32 er ny og regulerer inntak til Vg2 og Vg3 for søkere som har enkeltvedtak om utvidet tid. Vilkår I første ledd er det regulert at søkere som har enkeltvedtak om utvidet tid etter 3-1 femte ledd kan ha fortrinnsrett ved inntak til Vg2 eller Vg3. For mer om vilkåret om enkeltvedtak om utvidet tid, se merknad til Det er de samme kravene her. Søkeren tas inn etter en individuell behandling før det ordinære inntaket. Kvalifiserer til opprykk I andre ledd er vilkårene som søkerne må oppfylle for å tas inn til Vg2 eller Vg3 regulert. Det vil her kunne være flere ulike typer søknader på grunnlag av innholdet i vedtaket om utvidet tid. Det vil være de som oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3, men som har brukt lenger tid på tidligere trinn og derfor har et enkeltvedtak om utvidet tid, dernest de som etter en individuell vurdering etter 6-38 oppfyller vilkårene for å flyttes til neste nivå, men også de som har gått ett eller flere år på Vg2 eller Vg3 og som trenger flere år på dette nivå (dette tilsvarer de som søker om utvidet tid til Vg1 etter 6-20). Om disse søkerne skal tas inn til Vg2 eller Vg3 må vurderes konkret for den enkelte i samsvar med de ulike vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3. Hva søkeren bør tas inn til bør være fastsatt i enkeltvedtaket om utvidet tid. Programområde på Vg2 og Vg3. I tredje ledd er retten til søkere som oppfyller vilkårene for å tas inn til neste trinn regulert. Disse har som andre som oppfyller vilkårene for å tas inn til Vg2 eller Vg3, rett til å bli tatt inn til et programområde på Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til Vg1 og til Vg3 til et programområde til Vg3 som bygger videre på programområdet til Vg2, jf. opplæringsloven 3-1. For de søkerne som ikke oppfyller vilkåret for å begynne på neste trinn må det vurderes om søkeren kan ha rett til flere år på Vg1. Disse søkerne vil ofte ha behov for å fortsette på samme skolen og dette bør så langt det er mulig oppfylles, dersom søkeren ønsker dette. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

108 Side 31 av 44 Inntak etter poeng og individuell behandling 6-33 Rangering av søkjarar I 6-33 er rangeringen av søkere til Vg2 og Vg3 etter poeng regulert. Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende 6-25 andre ledd. Formuleringen i gjeldende 6-25 andre ledd tredje punktum om at fylkeskommunen ved inntak, så langt råd er, skal ta hensyn til søkerens prioritering er foreslått fjernet. Dette har sammenheng med at søkeren har en lovfestet rett til inntak til et programområde på Vg2 eller Vg2 som bygger på det utdanningsprogrammet, eventuelt programområdet hun eller han har tatt på forrige trinn, jf. 3-1 sjette ledd. Fylkeskommune skal gjennomføre inntaket i samsvar med prioriteringen som søkeren har gjort i sin søknad, jf For merknader til første og andre ledd vises det til merknader til Paragraf 6-21 og 6-33 er så godt som likelydende Utrekning av poeng Paragraf 6-34 regulerer poengberegning ved inntak til Vg2 og Vg3. Bestemmelsen er en tydeliggjøring av gjeldende Prinsippene for utregning er i hovedsak de samme som ved inntak til Vg1, se Prinsipp Det er fastsatt i første ledd at ved inntak til Vg2 og Vg3 skal alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer fra Vg1, og eventuelt Vg2 legges til grunn. I tillegg skal, som i dag, halvårsvurderinger med karakter fra siste trinnet legges til grunn. Det understrekes at det bare er i fag der det er fastsatt i læreplanen for faget at det skal settes en halvårsvurdering med karakter ved avslutningen av opplæringsåret at disse skal trekkes inn i poengberegningen. Dette vil i hovedsak være i fellesfag. For søkere til Vg3 hvor det er fastsatt i læreplanen for faget at standpunktkarakteren skal fastsettes etter Vg3, som norsk, vil det kun være halvårsvurderingene på Vg2 i norsk som inngår i poengberegningen. Halvårsvurderingene med karakter som eleven fikk ved avslutningen av faget etter Vg1 skal ikke inngå i poengberegningen ved inntak til Vg3. Utregningen I andre ledd er det mer detaljert regulert hvordan utregningen av poengsum skal skje. Det følger av bokstav a at tallkarakteren skal regnes med sine respektive tallverdier, dette er som ved inntak til Vg1. Se merknad til 6-22 bokstav a, dette gjelder tilsvarende her. I bokstav b er poengberegningen for fag hvor det er fastsatt i læreplanen for faget at sluttvurderingsuttrykket er deltatt. Dette tilsvarer 6-22 bokstav c. Det vises til merknad til denne. Bokstav c regulerer poengutregningen for søkere som er fritatt fra opplæring etter 1-11 eller 1-12 eller fra vurdering med karakter etter 3-21 til Poengutregningen for disse til være tilsvarende som etter 6-22andre ledd bokstav d og det vises til merknad til dette. Bokstav d regulerer poengberegning for søkere som har fått ikkje vurderingsgrunnlag i et eller flere fag eller som er trukket til eksamen, men ikke har møtt. Søkere som har fått IV i et eller flere fag oppfyller ikke vilkårene for å tas inn til neste trinn, jf Fylkeskommune må vurdere på individuelt grunnlag om søkeren oppfyller vilkårene for inntak i Dersom søkeren oppfyller vilkårene skal poengsummen beregnes. I fag hvor søkeren har fått IV og eller ikkje møtt til eksamen skal det legges til en nullverdi, dette er som i 6-22 bokstav e. Bokstav e gjelder for poengberegningen der søkeren har avlagt eksamen i et fag som privatist. Fylkeskommunen skal ved poengberegning legge til grunn den beste karakteren. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

109 Side 32 av 44 I bokstav f er det regulert poengberegning for søkere som har gjort omvalg eller liknende. Ved poengutregningen skal de beste karakterene legges til grunn. Det minnes her om den som får innvilget omvalg ikke skal delta i opplæringen i fag som hun eller han allerede har en sluttvurdering i. Dette betyr at det bare er standpunktkarakterer, eksamenskarakterer eller halvårsvurderinger med karakter i fag hun eller han ikke allerede har brukt opp retten sin i at det vil være aktuelt å gjøre et utvalg. Videre vil det også være slik at de karakterene som legges til grunn må være relevante for inntak til det aktuelle programområdet på Vg2 eller Vg3. Ved inntak til programområder til Vg2 innen yrkesfaglige utdanningsprogram vil det bare være karakterer fra det samme utdanningsprogrammet eller karakterer fra utdanningsprogram det er åpnet for kryssløp mellom som kan legges til grunn, dersom søkeren har flere fag fra Vg1 sammenliknet med minimumskravet i fag- og timefordelingen Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning Paragraf 6-35 regulerer inntak til Vg2 og Vg3 for søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning på Vg1 eller Vg2. Bestemmelsen er en delvis endring av gjeldende Vilkårene for inntak etter denne bestemmelsen er for det første at søkeren har et enkeltvedtak om spesialundervisning på det trinnet hun eller han er i ferd med å avslutte. Dette betyr for eksempel at søker til Vg2 som har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnskolen, men ikke har enkeltvedtak på Vg1 ikke oppfyller vilkårene. Tilsvarende vil gjelde elever som har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning tidligere i videregående opplæring, men ikke lenger har et enkeltvedtak om spesialundervisning. Det andre vilkåret er at søkeren på grunn av innholdet i enkeltvedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag. Dette betyr at grunnen til at eleven ikke har fått en standpunktkarakter i faget eller halvårsvurdering med karakter må være at det i enkeltvedtaket til søkeren er fastsatt avvik fra læreplanen for et eller flere fag. Dersom det ikke er fastsatt avvik fra læreplanen for fag i enkeltvedtaket om spesialundervisning, skal også elever med spesialundervisning som mangler vurdering i ett eller flere fag, eventuelt tas inn til neste trinn på grunnlag av Dersom søkeren oppfyller disse to vilkårene så kan fylkeskommunen etter en individuell vurdering ta søkeren inn til Vg2 eller Vg3. I andre punktum er vurderingstemaet når det skal avgjøres om søkeren kan tas inn til neste trinn regulert. Det følger her at fylkeskommunen må gjøre en helhetlig vurdering av om søkeren har faglige forutsetninger for å tas inn til neste trinn. Denne vurderingen må gjøres ut fra enkeltvedtaket og den individuelle opplæringsplanen til søkeren. Dersom dette er en søker som skal ha grunnkompetanse vil vurderingen gjøres i forhold til dette. I vurderingen skal det også legges vekt på den sakkyndige vurderingen og søkerens egen prioritering. I tredje ledd er det fastsatt søkere som oppfyller vilkårene for inntak til neste trinn skal tas inn til et programområde til Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til Vg1 eller et programområde til Vg3 som bygger på programområdet til Vg2. For søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 så skal fylkeskommunen vurdere om dette er en søker som bør tas inn til Vg1 et år til etter 6-23, eventuelt ett år til på Vg2 etter denne bestemmelsen Søkjare utan talkarakterer eller utan samanliknbart karaktergrunnlag Bestemmelsen er ny og regulerer inntak til Vg2 og Vg3 for søkere utan bokstav- eller tallkarakterer eller sammenliknbart karaktergrunnlag. Bestemmelsen tilsvarer 6-25 for inntak til Vg1 og gjennomføres på samme måte og det vises til merknader til denne også. Bestemmelsen regulerer for det første inntak til offentlige videregående skoler for søkere som på Vg1 og/eller Vg2 har vært elev på en privat skole som ikke har vurdering med tallkarakterer, som Steinerskolene eller ved en internasjonal skole som har en karakterskala fra 1-7. Her vil dokumentasjon fra skolen legges til grunn ved inntak for å rangere søkerne. Denne bestemmelsen gjelder også for inntak av søkere som har tatt Vg1 og/eller Vg2 i utlandet for eksempel gjennom utveksling dersom søkeren ønsker å få godkjent opplæringsåret i utlandet som en del av norsk videregående opplæring, jf andre ledd. Karakteren fra utlandet vil Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

110 Side 33 av 44 ikke kunne brukes direkte inn i inntak etter poeng og fylkeskommunen må ta søkeren inn etter en individuell vurdering. Fylkeskommunen avgjør hvordan de tar inn elever som har fått forhåndsgodkjent et opplæringsår i utlandet etter 1-16 andre ledd siste punktum. Fylkeskommunen må sikre at disse elevenes rett til videregående opplæring oppfylles. Disse har rett til inntak til et programområde på Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet elever har fullført Vg1 i. Dersom søkeren ikke ønsker å få skoleåret godkjent som norsk Vg1 eller Vg2, vil karakteren fra forrige trinn i Norge legges til grunn og søkeren konkurrerer etter poeng, jf og Bestemmelsen gjelder også for nyankomne minoritetsspråklig som oppfyller vilkårene for inntak til videregående opplæring i 6-4 og For utenlandske utvekslingselever gjelder ikke bestemmelsen. Fylkeskommunen vil reservere plasser til utvekslingselever, jf. 6-7 andre ledd Inntak på individuelt grunnlag Bestemmelsen regulerer inntak på individuelt grunnlag til Vg2 og Vg3. Dette er i dag regulert i 6-22 bokstav b og 6-23 bokstav b og c. I og med at det er foreslått endringer i vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 i 6-29, så foreslås det også endringer i Vilkår I første ledd er det fastsatt at søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 etter 6-29 første ledd. likevel kan tas inn til neste nivå. Vilkåret for dette er at fylkeskommunen gjør en helhetlig vurdering av søkerens kompetanse og mener at inntak til neste trinn er forsvarlig. Det nærmere innholdet i den helhetlige vurderingen som fylkeskommunen må gjøre er utdypet i andre og tredje punktum. I andre punktum er det presisert at fylkeskommunen må vurdere om det er dokumentert at søkeren har den kompetansen i de eller de fagene som hun eller han ikke har bestått eller mangler etter læreplanverket som er nødvendig for å følge opplæringen på neste trinn. Her må det ses på hvorfor søkeren ikke har bestått faget og om hun eller han likevel antas å ha de faglige forutsetningene som er nødvendige for å følge opplæringen i faget med mulighet for å få karakteren 2 eller bedre til standpunkt. Det er i dag slik at mange fylkeskommuner tar inn søkere til neste trinn som ikke har bestått i ett par fag. Denne praksisen kan fortsatt være tillatt så lenge søkeren etter en samlet vurdering antas å ha de faglige forutsetningene for å følge opplæringen på neste nivå. I vurderingen bør det også ses på om faget som søkeren ikke har bestått er et fellesfag hvor den ikke beståtte karakteren er en halvårsvurderingen eller om det er en standpunktkarakter i et programfag eller et fellesfag. Dersom det er en halvårsvurdering i et fellesfag, vil det skulle mindre til for at søkeren flyttes opp enn dersom det er en standpunktkarakter i et programfag eller fellesfag. Fylkeskommunen må sikre at søkere som tas inn ikke får et etterslep med for mange fag de ikke har bestått. Dess flere fag som ikke er bestått, dess vanskeligere vil det bli for søkeren å oppfylle kravene for å få vitnemål, jf eller fag- og svennebrev etter Fylkeskommunen kan delegere til rektorene å foreta vurderingen av om det er forsvarlig å ta inn en elev til neste nivå. Dette må da være fastsatt i den lokale forskriften om inntak. Ved delegering er det fylkeskommunenes ansvar å sikre lik praksis. Deltidselev I andre ledd er det regulert at søkere som fylkeskommunen konkluderer med at ikke har de faglige forutsetningen for inntak til Vg2 eller Vg3 som fulltidselev, kan tas inn som deltidselev i de fagene som hun eller han har fått karakteren 2 eller bedre. Søkeren tas da inn etter Fylkeskommunen bør også sikre oppfølging av denne eleven for at hun eller han skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

111 Side 34 av Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt Bestemmelsen er ny. Denne til svarer 6-27 ved inntak til Vg1. For mer om hvem som omfattes av bestemmelsen så vises det til merknad til denne bestemmelsen. Disse søkerne vil ha samme rettigheter ved inntak til Vg2 og Vg3 som andre elever etter opplæringsloven Inntak av deltidselev til Vg2 eller Vg3 Paragraf 6-39 er ny og regulerer inntak av deltidselever til Vg2 og Vg3. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med 6-6 og 6-28 som også regulerer deltidselever. I 6-6 siste ledd er det fastsatt at deltidselever tas inn etter fulltidselever. Dette gjelder også til Vg2 og Vg3. I første ledd er det regulert at fylkeskommune kan ta inn søkere som ikke oppfyller vilkårene for å bli tatt inn som fulltidselev som deltidselev. Fylkeskommunen må vurdere dette konkret i hvert tilfelle. En søker som har fått opplæring i et fag tidligere og bestått faget, skal ikke tas inn som deltidselev i dette faget. Videregående opplæring skal ikke brukes til å forbedre standpunktkarakteren i fag som søkeren allerede har fått opplæring i og har bestått. Utover dette er det fylkeskommunen som fastsetter hvordan inntaket av deltidselever gjennomføres. Dette må være fastsatt i den lokale forskriften om inntak. Eksempler I andre ledd er det regulert typiske deltidselever til Vg2 og Vg3 som fylkeskommunen skal ta inn. Felles for bokstav a, b og c er at dette er søkere som fortsatt har rett til videregående opplæringen etter opplæringsloven 3-1. bokstav a er de som ikke har bestått i flere fag på Vg1 og/eller Vg2 og som det ikke vil være forsvarlig å flytte opp til neste trinn fordi hun eller han trolig ikke har de nødvendige faglige forutsetningene. Bokstav b er de som mangler fag for å ha full fagkrets innen et utdanningsprogram på Vg1 eller et programområde på Vg2/Vg3. Dette kan for eksempel være en som har tatt Vg2 på deltid og så nå vil ta resten av Vg2 eller som har vedtak om nedsatt progresjon etter opplæringsloven 3-1 fjerde ledd. Bokstav c er de som har rett til videregående opplæring og som mangler fag for å få generell studiekompetanse eller for å få yrkeskompetanse, dette kan være elever som har tatt et år i utlandet. Fylkeskommunen kan også ta inn søkere som ikke har rett til videregående opplæring som deltidselev, med unntak av i det tilfellet hvor søkeren allerede har bestått faget. IV Inntak til knutepunktskoler for teiknspråklege søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova 3-9 Det er forslått få endringer i dette kapitlet. Bestemmelsene her må ses i sammenheng med 6-20 og Vilkår for inntak til knutepunktskolar Bestemmelsen regulerer vilkår for inntak til knutepunktskoler for søkere som har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven 3-9. Bestemmelsen er ny, men viderefører gjeldende rett. Bestemmelsene regulerer inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 ved knutepunktskoler. Retten Det følger av første ledd at søkere med rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven 3-9 kan søke enten om opplæring i et tegnspråklig miljø ved en knutepunktskole etter bestemmelsen her eller opplæring i en ordinær videregående skole med tolk etter 6-19 eller I andre punktum er knutepunktskoler definert. Krav til søknaden I andre ledd er det fastsatt særlige krav til søknaden for søkere med rett etter opplæringsloven 3-9. Det er her fastsatt at søkeren i søknaden må oppgi om hun eller han ønsker opplæring i en ordinær videregående skole med tolk eller til en knutepunktskole. I søknaden må søkeren Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

112 Side 35 av 44 prioritere opplæring i en ordinær videregående skole med tolk eller opplæring i en knutepunktskole høyest. Ved søknaden skal det ligge ved en sakkyndig vurdering av behovene til søkerne, jf Søkeren må ha valgt i samråd med denne. Retten I tredje ledd er retten til søkerne regulert. Her følger det at søkere til knutepunktskoler har rett til inntak til et av tre valgte utdanningsprogram. Dette er som andre søkere, denne retten modifiseres i andre punktum. Her går det frem at søkere til knutepunktskoler ikke kan føre opp andre utdanningsprogram enn de som knutepunktskoler gir, eventuelt tilbud disse skolene tilbyr sammen med andre videregåendeskoler. Dette er som i dag og utdypes ikke videre Sakkunnig vurdering Paragraf 6-41 regulerer innholdet i den sakkyndige vurderingen som fylkeskommunen skal utarbeide ved søknader om inntak til knutepunktskoler. Denne sakkyndige vurderingen er den samme som sakkyndig vurdering ette Krav til innhold Første ledd viderefører dels gjeldende 6-31 og presiserer innholdet i den sakkyndige vurderingen. Dette er den samme sakkyndige vurderingen som i Det vises til merknader til Andre ledd er nytt, men er en presisering av gjeldende rett. Dette er også tilsvarende som i 6-19 og det vises til merknad til 6-19 tredje ledd. I tredje ledd er det foreslått at sakkyndig instans er den fylkeskommunale PP-tjenesten. Dette er som i dag. Det er kommunen som søkeren er folkeregistrert i som har ansvaret for å utarbeide den sakkyndige vurderingen Sakshandsaming Bestemmelsen er ny og gjelder saksbehandlingen for søknader om inntak til knutepunktskoler. Den viderefører i stor grad gjeldende I første ledd er det fastsatt at det er fylkeskommunen der søkeren er folkeregistrert som er ansvarlig for å oppfylle søkerens rett etter 3-9. Det betyr at hjemfylket må dekke eventuelle kostnader dersom retten til opplæring oppfylles i en annen fylkeskommune. Dette gjøres gjennom refusjon etter forskriften kapittel 19. I andre ledd viser til at kravene til søknad og søknsfrist i 6-10 og 6-11 også gjelder for søkere til knutepunktskoler. Det betyr at søkere til knutepunktskoler søker innen 1. februar. Søkeren sender søknaden til fylkeskommunen der hun eller han er folkeregistrert. I tredje ledd følger det at fylkeskommunen sender søknaden videre til fylkeskommunen der knutepunktskolen som søkeren har søkt om inntak til ligger, dersom vilkårene etter 6-40 er oppfylte. Fylkeskommunen skal sende søknaden sammen med sakkyndig vurdering videre innen 15. mars. I fjerde ledd står det at det er fylkeskommunen der knutepunktskolen ligger som avgjør om søkeren får plass ved knutepunktskolen eller ei. Fylkeskommunen der knutepunktskolen ligger gir beskjed om resultatet til hjemfylkeskommunen. Hjemfylkeskommunen treffer endelig vedtak om inntak til opplæring etter opplæringsloven 3-9. I femte ledd følger det at dersom søkeren får avslag, så skal fylkeskommunen der knutepunktskolen ligger snarest mulig sendes melding om dette til hjemfylkeskommunen. Hjemfylkeskommunen plikter da, så snart som mulig, å finne et annet tilbud om opplæring i et tegnspråklig miljø til søkeren i samarbeid med skolene. Dette innebærer at fylkeskommunen må finne et tilbud til søkeren ved en annen knutepunktskole. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

113 Side 36 av Inntaksrekkjefølgje til knutepunktskoler Paragraf 6-43 regulerer inntaksrekkefølgen til knutepunktskoler og viderefører gjeldende Det er kun gjort mindre endringer. Første ledd inneholder rekkefølgen for rangering. Her følger det at søkere fra fylket skal rangeres før søkere fra andre fylket. Søkere med rett rangeres før søkere uten rett i begge tilfeller. Dette er som i dag. Det følger av andre ledd at innenfor hver av gruppene skal søkerne rangeres etter reglene som gjelder ved inntak til ordinær videregående opplæring etter 6-15 flg. Med unntak av bestemmelsene om fortrinnsrett vil de øvrige reglene gjelde, blant annet rangering etter poeng og individuell behandling av søkere som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Denne bestemmelsen vil også gjelde for inntak til Vg2 og Vg3 for eventuelle ledige plasser. Søkere som er tatt inn til Vg1 ved en knutepunktskole vil normalt ha rett til å fullføre opplæringen ved knutepunktskolen, dette er også regulert eksplisitt i fjerde ledd. I tredje ledd er det fastsatt at knutepunktskolene også må reservere plasser til søkere som ikke har vurdering med karakter. Disse skal tas inn etter en individuell behandling, dette er som i ordinære videregående skoler. Her er det også fastsatt at når det skal vurderes om søkerne skal tas inn til en knutepunktskole så skal både den sakkyndige vurderingen og søkerens prioritering tillegges vekt. En søker som er tatt inn til Vg1 ved en knutepunktskole har normalt rett til å fullføre videregående opplæring ved knutepunktskolen som han eller hun er tatt in til. Dette sikrer at den som er elev ved en knutepunktskole, tilbakeføres til en ordinær videregående skole dersom hun eller han ikke ønsker dette. V Inntak til somme statlege vidaregåande skoler Kapitlet regulerer inntak til noen statlige skoler. Det er ikke foreslått endringer her Særskilt om inntak til somme statlege skolar Dette er en videreføring av gjeldende Det foreslås ingen endringer i bestemmelsen. Paragrafen regulerer inntak til to statlige samiske skoler og til statens skoler med utdanningsprogram for landbruk. Det følger av 6-1 at bestemmelsene om inntak i kapitlet gjelder så langt de passer for disse skolene. Det er særlig de felles bestemmelsene i 6-1 til 6-14 som er aktuelle. VI Inntak av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring Kapittel VI regulerer inntak av voksne til et opplæringstilbud særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A. Kapitlet regulerer inntak både av voksne med rett og voksne uten rett til videregående opplæring. Voksne skal som hovedregel tas inn til et opplæringstilbud særskilt organisert for dem. For mer om voksnes rett til videregående opplæring, se rundskriv Udir Det er foreslått omfattende endringer knyttet til inntak av voksne. I dag er inntak av voksne er regulert i gjeldende 6-27 og Inntak av vaksne med rett til vidaregående opplæring Paragraf 6-44 er ny. Bestemmelsen regulerer inntak av voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 4A-3. Inntak av voksne uten rett til videregående opplæring er regulert i Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

114 Side 37 av 44 Voksenretten Hvem som har voksenrett til videregående opplæring følger av første ledd. Dette er i realiteten en gjentagelse av opplæringsloven 4A-3. For å ha rett til videregående opplæring er det tre vilkår som må være oppfylt. For det først må søkeren fylle 25 det året han eller hun søker. Søkere under 25 har ungdomsrett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1. I særlige tilfeller kan fylkeskommunen treffe et enkeltvedtak med hjemmel i opplæringsloven 3-1 tiende ledd og la ungdom ta ut retten til videregående opplæring etter 4A-3. Det andre vilkåret som må være oppfylt er at søkeren må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Dette vurderes også for voksne etter Den voksne må enten ha vitnemål for fullført norsk grunnskoleopplæring, ha dokumentert at hun eller han har niårig grunnskoleopplæring fra utlandet eller dokumentert realkompetanse i de fagene som kreves for å få vitnemål i grunnskoleopplæring for voksne, jf. opplæringsloven 4 A-1 og forskriften For mer om dette se merknad til Det tredje vilkåret er at søkeren ikke må ha fullført videregående opplæring. For mer om den skjønnsmessige vurderingen av om søkeren har hele, deler av eller ingenting av retten i behold, se rundskriv Udir Dersom en person oppfyller disse vilkårene har hun eller han voksenrett. I tillegg til dette må søkeren ha lovlig opphold, jf Et tilbud organisert for voksne I andre ledd står det at søkere med voksenrett primært skal tas inn til ett opplæringstilbud som er organisert for voksne etter opplæringsloven 4A-3. Voksne som søker et tilbud for ungdom bør av fylkeskommunen veiledes til å søke et tilbud særlig organisert for voksne. Den voksne har en langt sterkere rett til videregående opplæring når hun eller han søker om ett tilbud særskilt organisert for voksne enn når hun eller han søker om et tilbud i ordinær videregående opplæring for ungdom. Voksne som søker om inntak til ordinær videregående opplæring skal rangeres etter ungdom, men voksne som søker etter kapittel 4A har rett til ønsket sluttkompetanse, jf. tredje ledd. I andre ledd siste punktum er prinsippet om at opplæringstilbudet skal være tilpasset behov til den voksne gjentatt. I dette ligger blant annet at opplæringstilbud bør tilpasses når det gjelder tid, sted, lengde, progresjon og at opplæringen bygger på den voksnes formal- og realkompetanse. Voksne i videregående opplæring etter 3-1 har ikke rett til samme tilpasning. Kravene til søknaden og innholdet i den voksnes rett til videregående opplæring finnes i tredje ledd. I første punktum står det at den voksne i søknaden sin skal føre opp ønsket sluttkompetanse. Med ønsket sluttkompetanse forstås det hvilken yrkes- eller studiekompetanse han eller hun ønsker. Innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram er dette normalt knyttet til hvilken yrkeskompetanse søkeren ønsker å oppnå, dette kan for eksempel være fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller svennebrev som tømrer. Den voksne søker på en sluttkompetanse og ikke et utdanningsprogram til Vg1. Dette er en forskjell mellom inntak til videregående opplæring etter kapittel 4A og kapittel 3. Den voksne skal normalt få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen som hun eller han ønsker. Det vil kun være unntaksvis at fylkeskommunen ikke gir den voksne et tilbud i samsvar med ønsket. I vurderingen skal det legges vekt på mulighetene den enkelte har for å oppnå den ønskede yrkes- eller studiekompetansen. Eksempler på tilfeller hvor den voksne ikke får et tilbud kan være dersom en voksne bare har igjen en liten del av retten til videregående opplæring eller dersom det ut fra den voksnes forutsetninger er svært lite sannsynlig at han eller hun vil kunne bestå videregående opplæring med ønsket sluttkompetanse. Dersom fylkeskommunen ikke innvilger ønsket sluttkompetanse for en voksen med rett må dette begrunnes særskilt i inntaksvedtaket, se også 6-47 tredje ledd. Realkompetansevurdering Realkompetansevurdering er viktig for å gi voksne et tilpasset opplæringstilbud. I fjerde ledd er det fastsatt at voksne med rett til videregående opplæring etter 4A-3 skal realkompetansevurderes. Realkompetansevurdering er nærmere regulert i Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

115 Side 38 av Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak Paragraf 6-46 omhandler realkompetansevurdering for voksne med rett til videregående opplæring. Denne viderefører gjeldende 6-27 første og andre ledd. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med forskrift til opplæringsloven 4-13 og opplæringsloven 4A-3 femte ledd. Plikten I første ledd er det fastsatt at fylkeskommunen plikter å sørge for at voksne søkere som har rett til videregående opplæring etter 4A-3 får kartlagt og vurdert sin realkompetanse. Resultatet av realkompetansevurderingen skal danne grunnlaget for opplæringstilbudet som den voksne tilbys. Det er utdypet nærmere i tredje ledd hvordan dette skal gjøres. Innholdet i realkompetansevurderingen I andre ledd er det regulert hva fylkeskommunen skal se på når de skal kartlegge og vurdere den voksnes realkompetanse. Dette er en videreføring av gjeldende 6-27 andre ledd. Dette følger også av 4-13 som er bestemmelsen som regulerer realkompetansevurdering. Fylkeskommunen skal ved realkompetansevurderingen vurdere den voksnes formal kompetanse, ikke-formelle kompetanse og uformelle kompetanse. Fylkeskommunen vurderer om den voksnes realkompetanse er likeverdig med den kompetanse som den kompetansen som oppnås gjennom videregående opplæring, jf Likeverdig er ikke det samme som lik. Fylkeskommunen må gjennomføre realkompetansevurderingen på en forsvarlig måte hvor den voksne får en mulighet til å vise kompetansen sin. En vurdering basert kun på skriftlig dokumentasjon vil neppe være forsvarlig fordi den ikke i tilstrekkelig vil avdekke den kompetanse den voksne har. Å vurdere realkompetanse og å vurdere praksis etter 11-7 flg. er ikke det samme. For mer om kravene til realkompetansevurdering som sluttvurdering, se merknad til 4-13 i rundskriv Udir Det følger av siste punktum at den voksne kan få godkjent hele eller deler av fag gjennom en realkompetansevurdering. Opplæringstilbud tilpasset realkompetansen I tredje ledd er det regulert at den voksnes opplæringstilbud skal tilpasses resultatet av realkompetansevurderingen. Resultatet av realkompetansevurderingen er svært viktig for å avklare hvilket opplæringstilbud den enkelte skal tilbys, og det følger av første punktum at den voksne skal tilbys et opplæringstilbud som er tilpasset resultatet av realkompetansevurderingen. Realkompetansevurderingen kan fungere på to måter enten som en sluttvurdering eller som en kartlegging av hvilken restopplæring den voksne har behov for, når fylkeskommunen avgjør hvilket opplæringstilbud den voksne skal tilbys for å få ønsket sluttkompetanse. Det er sagt eksplisitt i andre punktum at den voksne ikke skal tilbys opplæring i fag som hun eller han har fått godkjent gjennom en realkompetansevurdering. Godkjent i en realkompetansevurdering er likeverdig med en sluttvurdering i faget. Krav til enkeltvedtak Fjerde ledd stiller opp formkrav til realkompetansevurderingen. I første punktum er det fastsatt at realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette kan klages på til fylkesmannen etter 5-1. Det at realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak betyr at det skal være skriftlig og at kravene til et enkeltvedtak i forvaltningsloven 24 flg. gjelder. I andre punktum er kravene til et enkeltvedtak gjengitt. I enkeltvedtaket skal det gå klart frem hva den voksne har fått godkjent. Dette gjelder både for hele eller deler av fag. Enkeltvedtaket om realkompetansevurdering skal også inneholde reglene som gjelder for realkompetansevurderingen, de opplysningene som er lagt til grunn (det vil si blant annet den dokumentasjonen som er fremlagt og hvordan vurderingen ellers er gjennomført) og de hovedhensynene som fylkeskommunene har lagt vekt på i vurderingen. Dersom noe av dette mangler så har enkeltvedtaket en saksbehandlingsfeil. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

116 Side 39 av Krav til saksbehandling Bestemmelsen er ny og inneholder krav til saksbehandlingen ved inntak av voksne med rett til videregående opplæring. Søknadsfrister og ventelister I første ledd er det eksplisitt regulert at for voksne så gjelder ikke søknadsfristene for inntak i Den voksne kan søke om inntak når som helst i løpet av året. Fylkeskommunen kan ikke henvise søkeren til en søknadsfrist i året. Dette er i strid med retten etter opplæringsloven 4A- 3. Den voksne har rett til et opplæringstilbud innen rimelig tid og fylkeskommunen kan ikke ha ventelister. For mer om dette se rundskriv Udir Krav til innholdet i enkeltvedtaket I andre ledd er det fastsatt at fylkeskommunen skal treffe et enkeltvedtak om inntak. Kravene til dette enkeltvedtaket utover de som følger av forvaltningsloven 24 flg. er opplistet i bokstav a til d. Det følger av bokstav a at enkeltvedtaket skal ta stilling til om den voksne har rett til videregående opplæring etter 4A-3. Dersom den voksne bare har deler av retten i behold skal det gå frem av enkeltvedtaket hvor mye av retten som er i behold. Etter bokstav b skal vedtaket ta stilling til hvilken sluttkompetanse den voksne tilbys. Fylkeskommunen må her vurdere om søkeren tilbys den sluttkompetanse som hun eller han ønsker. Det skal her være fastsatt om opplæringen skal lede frem til yrkes- eller studiekompetanse, og dersom det er yrkeskompetanse skal det i vedtaket gå frem hvilket fag- eller svennebrev som søkeren skal gis opplæring med sikte på å oppnå. Dette innebærer blant at det i vedtaket må gå frem hvilket programområde på Vg3 som den voksne tas inn til. I bokstav c er det fastsatt at resultatet av realkompetansevurderingen skal være med. Dette kan være kort og med en henvisning til hvilke fag som er godkjent. Det er heller ikke noe i veien for at enkeltvedtaket om inntak og enkeltvedtaket om realkompetansevurdering skrives i samme dokument. Etter bokstav d skal det også gå frem av enkeltvedtaket hvilket opplæringstilbud den voksne tilbys. Dette er detaljene i tilbudet, blant annet hvor opplæringstilbudet gis, hvilke fag som gis når, tidspunktene etc. Avvik må begrunnes I tredje ledd er det eksplisitt regulert at dersom den voksne tilbys en annen sluttkompetanse enn ønsket så skal dette begrunnes særskilt i enkeltvedtaket. Det er da fylkeskommunen som har bevisbyrden. Den voksne kan klage på dette. Innen rimelig tid I fjerde ledd er det fastsatt at fylkeskommunen innen rimelig tid må vurdere om den voksne har rett til videregående opplæring, eventuelt gjennomføre en realkompetansevurdering for de som har rett til det og gjøre et enkeltvedtak om videregående opplæring. Forståelsen av rimelig tid er redegjort for i Udir Inntak av vaksne utan rett Bestemmelsen er ny og regulerer inntak av voksne uten rett til videregående opplæring. Også disse søkerne har etter opplæringsloven 13-3 andre ledd rett til et tilbud om videregående opplæring. Definisjon av voksne uten rett I første ledd er det fastsatt at også voksne uten rett kan søke om inntak. Her defineres det også hvem som er voksne uten rett. Fylkeskommunen skal også behandle disse søknadene, men det er ikke samme krav til et tilbud innen rimelig tid. Tilbud til voksne uten rett I andre ledd er det regulert hvilket opplæringstilbud søkere uten voksenrett skal få tilbud om. Det følger her at fylkeskommunen skal ha et tilbud til disse søkerne, men det er ikke slik at disse ikke har rett til ønsket sluttkompetanse. Når det gjelder disse søkerne er det Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

117 Side 40 av 44 fylkeskommunen som avgjør hvilket opplæringstilbud den voksne tilbys. Også for disse søkerne skal fylkeskommunen treffe et enkeltvedtak hvor det er fastsatt hvilket opplæringstilbud den voksne får. Fullføringsrett I tredje ledd er det fastsatt at voksne uten rett som tas inn til et opplæringstilbud får fullføringsrett, det vil si at hun eller han har rett til å fullføre den opplæringen som hun eller han er tatt inn til. Voksne med fullføringsrett får samme rettigheter etter inntaket som voksne med rett har etter kapittel 4A, jf. tredje punktum. Også for voksne uten rett skal opplæringen være gratis. Det er eksplisitt sagt i fjerde punktum. Realkompetansevurdering I fjerde ledd er det regulert at voksne uten rett selv må betale for realkompetansevurderingen, med mindre dette dekkes av NAV eller andre, jf. opplæringsloven 4A-3 femte ledd. Fylkeskommunen fastsetter avgiften for realkompetansevurdering Inntaksrekkjefølgje Paragraf 6-48 regulerer inntaksrekkefølgen for voksne. Denne forenkler gjeldende I første ledd er rangeringen av voksen regulert dersom det er knapphet i plasser. Det følger her at voksne med rett alltid rangeres øverst. Deretter rangeres voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring før voksne uten rett som har yrkes- eller studiekompetanse. Av andre ledd føler det at voksne også kan søke om videregående opplæring etter 3-1, men at de skal da rangeres etter ungdom. Dette er også regulert i 6-15 siste ledd. 2. Merknader til nytt kapittel 6A Formidling av lærlingar og lærekandidatar Kapittel 6A er nytt og regulerer formidling av lærlinger og lærekandidater. I følge overskriften til gjeldende kapittel 6 omhandler dette også formidling. Formidling er i dag regulert i enkelte bestemmelser og i Det nye kapittel 6A samler alle bestemmelsene om formidling i et kapittel, men det er viktig å se inntak og formidling i nær sammenheng. Før en søker kan formidles skal det alltid foreligge et enkeltvedtak om inntak. 6A-1 Verkeområde og vilkår for formidling Paragraf 6A-1 er ny. Bestemmelsen regulerer virkeområdet for nytt kapittel 6A om formidling og vilkårene for at en søker skal kunne formidles. Dersom søkerne ikke oppfyller vilkårene for formidling så skal hun eller han ikke formidles etter dette kapitlet. Første ledd fastsetter at kapitlet regulerer formidling av lærlinger og lærekandidater til opplæring i bedrift. Se også merknad til 6-1. I andre ledd er det regulert at den som skal formidles skal være tatt inn til videregående opplæring etter kapittel 6. Formidling handler om hvilket opplæringstilbud søkeren som er tatt inn til for eksempel Vg3 skal ha; skal det være i skole eller i bedrift. I tredje ledd er det fastsatt at reglene om opprykk til neste trinn ved inntak etter 6-29 flg. også gjelder for den som skal formidles. Søkerne må være kvalifisert til opprykk til Vg3 etter inntakskapitlet for å bli formidlet til opplæring i bedrift innenfor et programområde på Vg3. For de som søker om formidling tidligere må vilkårene for inntak til dette trinnet være oppfylt. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

118 Side 41 av 44 6A-2 Lokal forskrift om formidling Bestemmelsen er ny og fastsetter at fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om formidling. Dette fastsettes av hensyn til søkernes rettssikkerhet. Den lokale forskriften må være innenfor rammene som er fastsatt i opplæringsloven med forskrifter og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel 7. Den lokale forskriften om inntak etter 6-2 og forskriften om formidling kan være samme forskriften dersom fylkeskommunen ønsker, men det må da gå tydelig frem hvilke regler som gjelder for henholdsvis inntak og formidling. 6A-3 Informasjonsplikt Paragrafen slår fast at fylkeskommunen har informasjonsplikt overfor bedrifter og elever om gjeldende regelverk som brukes ved formidling av lærlinger og lærekandidater. Dette betyr informasjon om det som omtales i dette kapitlet og i den lokale forskriften etter 6A-2. Informasjonen kan være både skriftlig og muntlig og gis gjennom aktuelle informasjonskanaler. Skriftlige informasjon kan suppleres med informasjonsmøter. Eksempler på informasjon til lærebedrift/elev: Formidlings- og søknadsfrister Arbeidsavtale mellom lærling og bedrift Lønn Informasjon om lærekontrakt - plikter og rettigheter Veiledningsinformasjon til bedriftene om prosessen fram til lærekontrakt Ulike gjennomføringsmodeller Mulighet for at eleven selv søker lærekontrakt Lærekandidatordningen som alternativ til lærlingkontrakt 6A-4 søknad og søknadsfrist Paragraf 6A-4 inneholder kravene til søknad og søknadsfrister ved formidling. Denne tilsvarer 6-9 og 6-10 for inntaket. Av første ledd følger det at det er fylkeskommunen som fastsetter hvilke skjema som skal brukes ved innsøkingen. Paragraf 6A-4 andre ledd fastsetter at ved søknad om formidling så må søkeren oppgi om hun eller ha ønsker opplæring som lærling eller lærekandidat. Fylkeskommunen avgjør hvordan dette gjøres. Dersom søkeren ønsker å bli lærekandidat må det vurderes om vilkårene for dette er oppfylt. Søknadsfrister I tredje ledd er det fastsatt søknadsfrister for formidling. Disse må ses i sammenheng med fristene for inntak i 6-9. Dette er to frister for søknader om formidling.1. februar for lærekandidater og 1. mars for lærlinger. Begge fristene er satt til kl , det vil si innen utløpet av dagen. Disse fristene er nasjonale og fylkeskommunene kan ikke fastsette andre frister enn disse. At det er felles frister har sammenheng med forutsigbarhet og søkernes rettssikkerhet. Når det er de samme fristene, uavhengig av fylkeskommune, vil fristene også være enklere å kommunisere nasjonalt. Frist som forfaller på lørdag etc. Fjerde ledd er en videreføring av 6-7 tredje ledd. Det følger av leddet at dersom 1. februar eller 1. mars faller på en lørdag eller søndag så vil fristen være neste virkedag, se også merknad til 6-9 tredje ledd. Sent innkomne søknader Femte ledd regulerer behandlingen av søknader som kommer inn etter fristene i første og andre ledd. Tredje og fjerde punktum er nye. Her er det foreslått at fylkeskommunen i den lokale Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

119 Side 42 av 44 forskriften om formidling skal regulerer hvordan de behandler søknader som kommer inn etter søknadsfristen. Dette er viktig for å sikre forutsigbarhet og ha felles retningslinjer for hvordan søknader som kommer inn for sent skal behandles. Fylkeskommunen kan i den lokale forskriften fastsette en absolutt frist for når søknaden må være kommet inn for å bli tatt med i årets formidling. Denne fristen vil ikke gjelde for de som søker om inntak og formidling i samarbeid med oppfølgingstjenesten etter siste leddet. Siste punktum i fjerde ledd er et uskrevet forvaltningsrettslig prinsipp som gjelder også i dag. Her er det foreslått forskriftsfestet at fylkeskommunen må sikre at det ved behandlingen av søknader som er kommet inn for sent ikke skjer usaklig forskjellsbehandling. Det er tillatt å forskjellsbehandle søkere hvis dette kan begrunnes saklig. Det vil være fylkeskommunen som har bevisbyrden for at en eventuell forskjellsbehandling av to søkere er saklig, se også 6A-5 tredje ledd siste punktum. Kunngjøring av søknadsfristen Sjette ledd fastsetter at fylkeskommunen må kunngjøre søknadsfristen for formidling senest fire uker før den utløper. Fylkeskommunen avgjør hvordan kunngjøringen skjer. Dette vil kunne ivaretas gjennom Vigo og vilbli.no og gjennom brosjyrer eller liknende til søkere om formidling. Formidling i samarbeid med oppfølgingstjenesten Siste ledd fastsetter at ved formidling i samarbeid med oppfølgingstjenesten så gjelder ikke fristene i bestemmelsen. Fylkeskommunen skal da så langt det er mulig formidle søkere meldes til dem etter fristene. Dersom oppfølgingstjenesten var bundet av fristene ville det gjøre det vanskelig for tjenesten å oppfylle oppgavene sine, jf. opplæringsloven 3-6 og forskrift til opplæringsloven kapittel 13. Dette minnes her om at søkeren må ha et inntaksvedtak, se her tilsvarende regel for inntak i 6-9 siste ledd. 6A-5 Formidling av lærlingar og lærekandidatar Bestemmelsen er ny og regulerer rettigheter og plikter ved formidling. Søkerens rett Første leddet omtaler elevens rett til å søke læreplass i et lærefag i henhold til lærefagets plassering i tilbudsstrukturen. For de fleste lærefagene vil dette være etter Vg2. I særløpsfag søkes det om læreplass etter Vg1. I lærefag med Vg3 i skole søkes det om læreplass etter Vg3 i skole er avsluttet. Fylkeskommunens ansvar Andre leddet omtaler fylkeskommunens plikt til å formidle elever til lærebedrifter i eget eller et annet fylke som fylkeskommunen har inngått avtale om læreplass med. Med formidling menes her å legge til rette for kontakt mellom elev og lærebedrift. Alle elever som søker skal formidles til lærebedrifter det er inngått avtale med. Det er opp til bedriften å avgjøre hvem de vil inngå lærekontrakt eller opplæringskontrakt med. Bedriften Tredje leddet åpner for at bedriften kan stille krav til lærlingen eller lærekandidaten begrunnet i virksomhetens behov. Eksempler på begrunnelse for virksomhetens behov kan være språkkompetanse for en reiselivsbedrift eller praksis fra byggtapetsering i en bedrift i malerfaget. Kravene som stilles til elevene skal ikke være diskriminerende for eksempel når det gjelder kjønn, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning eller liknende. Krav til lærekontrakt eller opplæringskontrakt Fjerde leddet slår fast at det skal tegnes lærekontrakt eller opplæringskontrakt mellom eleven/lærlingen/lærekandidaten og bedriften. Opplæringsloven 4-1 sier det må skrives lærekontrakt for å være lærling og opplæringskontrakt for å være lærekandidat. Det er dermed krav om underskrevet lærekontrakt eller opplæringskontrakt før opplæring i bedrift kan begynne. Lærekontrakten og opplæringskontrakten må være godkjent av fylkeskommunen, jf. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

120 Side 43 av 44 opplæringsloven 4-5. Prøvetid er kun tillatt for lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, jf. opplæringsloven 4-5 tredje leddet. 6A-6 Avtale om anna organisering av opplæringa Paragrafen viderefører gjeldende Denne omhandler fylkeskommunens mulighet til å godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter som inneholder annen organisering enn den opplæringsordningen som er fastsett i Læreplanverket for Kunnskapsløftet for faget, jf. opplæringslova 3-3 fjerde ledd. Alle kandidater som kommer inn under denne paragrafen er derfor lærlinger eller lærekandidater i den tiden de er i bedrift. Siden disse kandidatene har inngått lærekontrakt og dermed valgt lærefag, bortfaller kravet om prosjekt til fordypning og kroppsøving. I og med at kandidaten har valgt lærefag er det viktig at opplæringen innrettes mot det lærefaget som er valgt. Kompetansemålene i felles programfag på Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole innen yrkesfaglige utdanningsprogram er laget for å kunne nås uavhengig av innhold og metode. For flere Vg1 og en rekke Vg2 innen yrkesfaglige utdanningsprogram består kompetansemålene i felles programfag av rene felleselementer fra de overliggende Vg3- læreplanene for opplæring i bedrift. Kompetansemålene i læreplanen for Vg1 og Vg2 peker ikke nødvendigvis i retning av spesielle lærefag. Vg2 design og tekstil er et eksempel på en slik læreplan hvor Vg2 avløses av 11 lærefag på Vg3. Elever som har tegnet lærekontrakt etter 6A-6 har valgt lærefag, og har ikke det samme behovet for yrkesorientering som elever som har disse fagene i skole. I disse tilfellene må innholdet i opplæringen på Vg1 og Vg2, og eventuelt tverrfaglig praktisk eksamen på Vg2, gjennomføres slik at det sikres relevans i forhold til valgt lærefag. Videre har flere Vg2 innen yrkesfaglige utdanningsprogram kompetansemål som peker i retning av spesielle lærefag. Men også i disse tilfellene må det understrekes at innholdsfriheten er gjeldende. Det avgjørende er at innholdet kan brukes for å vise kompetansen i forhold til kompetansemålene, ikke at innholdet er hentet fra et spesielt lærefag. Vg2 byggteknikk er et eksempel på en slik læreplan. Det kan godt være slik at en elev kan vise måloppnåelse i kompetansemål som peker i retning av stillasbyggerfaget ved å ta utgangspunkt i tømrerfaget. Bokstav a til d synliggjør eksempler på annen organisering som kan avtales. Det kan også tenkes andre alternativer. Punktene a-d ovenfor representerer eksempler på ulike gjennomføringsmodeller og kan kombineres ut i fra lokale behov. Bokstav a innebærer at fylkeskommunen og bedriften skriftlig kan avtale at bedriften får hele eller deler av ansvaret for opplæringen i de fagene som normalt gis i skole. Dette kan være både programfag og fellesfag. Dersom opplæringen i bedrift skal omfatte fellesfag, må bedriften gjennom avtale med fylkeskommunen kunne godtgjøre at den har undervisningskompetanse i de aktuelle fellesfagene. Lektor II-ordningen kan være aktuell, i andre programfag. Eksempler på programfag kan være fysikk og kjemi, noe som kan være aktuelt i de tilfeller der fagbrev kombineres med studiekompetanse. Opplæringen kan da gjerne foregå i bedrift, for eksempel i bedriftens kjemiske laboratorium. Se også punkt d. Lærlingene og lærekandidatene er elever når de får opplæring i fellesfagene og eventuelle programfag, og de skal ha opplæring i henhold til årstimetallet og ha standpunktkarakter i disse fagene. Bokstav b innebærer at fylkeskommunen og bedriften skriftlig kan avtale at skolen får hele eller deler av ansvaret for opplæringen i de fagene som normalt gis i bedrift. Dette er nytt, og klargjør tidligere bestemmelser. Bokstav b åpner ikke for at verdiskapningsdelen bortfaller fra læretiden, og er derfor ikke det samme som beskrevet i opplæringsloven 3-3 femte ledd som omtaler fylkeskommunens plikt til å gi tilbud om Vg3 i skole dersom læreplass ikke kan formidles. Se elles 6A-8. Bokstav c innebærer at opplæringen i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge enn det som følger av Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette betyr at fellesfag, felles programfag og opplæring i bedrift kan påbegynnes og avsluttes på de tidspunkter en ut i fra lokale behov finner hensiktsmessig. For eksempel kan opplæringen starte med en kort innføring i lærefaget etterfulgt av en praksis- og opplæringsperiode i bedrift, der fellesfag inkluderes i opplæringen. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

121 Side 44 av 44 Fellesfagene og felles programfag kan også starte opp etter for eksempel et halvt år i bedrift og strekke seg over alle de fire årene i opplæringsløpet. Ansvaret for henholdsvis fellesfag, programfag og opplæring i bedrift er ikke endret dersom opplæringen organiseres etter punkt c. Lærlingen/lærekandidaten får vitnemål med standpunktkarakter i fellesfag og programfag. Bokstav d omhandler at opplæringen skal lede fram til både yrkeskompetanse og studiekompetanse. Paragrafen er ny og tydeliggjør muligheten for at fylkeskommunen kan gi tilbud til kandidater som ønsker å gjennomføre en utdanning som fører fram til både fag- /svennebrev og studiekompetanse. Dette bør ses i sammenheng med 6-12 andre ledd. Andre ledd til fjerde ledd kommenteres ikke ytterligere siden de er en videreføring av gjeldende rett. 6A-6 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne Bestemmelsen viderefører gjeldende 11-7 som flyttes til kapittel 6A. Det foreslås kun mindre endringer og bestemmelsen kommenteres ikke ytterligere her. 6A-7 Rett til Vg3 i skole Bestemmelsene viderefører gjeldende 6-23 første ledd bokstav e om søkere som ikke får tildelt læreplass til Vg3, og at disse har rett til opplæring i skole i et programområde på Vg3 som bygger på programområdet på Vg2. Paragrafen gjelder også for elever i fag med særløp som tegner lærekontrakt etter Vg1 og de lærefag som har fire års opplæring kombinert med ett års verdiskapning, der lærekontrakt tegnes etter Vg3. Når det nærmer seg skolestart bør fylkeskommunen ta kontakt med de som ikke har blitt formidlet og avklare om søkeren ønsker opplæring i skole dersom fylkeskommunen eller søkeren selv ikke kan skaffe læreplass. Det vil også her være mulig å starte med opplæring i skole for å tegne en lærekontrakt senere når en lærebedrift er plass. Det er her viktig at fylkeskommunen følger søkeren opp slik at søkeren ikke mister motivasjonen og faller fra fordi det tar for lang tid før fylkeskommunen oppfyller søkerens rett til videregående opplæring. 6A-8 Formidling av vaksne Bestemmelsen er ny, men er en videreføring av gjeldende 6-40 andre ledd. Det foreslås ingen endringer. Bestemmelsen regulerer at for voksne som er tatt inn til ett opplæringstilbud etter opplæringsloven 4A så skal som hovedregel opplæringen i skole reguleres av opplæringsloven kapittel 4A, og eventuell opplæring i bedrift av lovens kapittel 4, som for andre som blir lærlinger. 3. Merknad til nytt fjerde ledd i 1-15 Nytt fjerde ledd i 1-15 Det foreslås ett nytt fjerde ledd som gir bestemmelsen anvendelse også for voksne. Dette er en adgang for kommunen og fylkeskommune og ikke en plikt. Bestemmelsen åpner for muligheter for fleksibel organisering av opplæring for voksne. Kommunen og fylkeskommunen kan i samarbeid legge til rette for at personer som er over opplæringspliktig alder, men ikke har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende etter 6-14 kan ta enkelt fag som deltidselev i videregående opplæring mens hun eller han er deltaker i grunnskoleopplæring for voksne. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

122 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: Deres dato: Vår referanse: /4081 Deres referanse: Vedlegg 3 Liste over høringsinstanser Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Private videregående skoler Grunnskoler Private grunnskoler Statlige skoler Departementene Universiteter og høgskoler Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund (HS) Akademikerne ANSA Antirasistisk Senter AOF Norge Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Arbeidsgiverforeningen Spekter ASSISTANSE Foreningen for synshemmede barns sak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Bazar Bi Studentsamfunn (bis) Bokmålsforbundet Bonde og småbrukerlaget Bransjeråd for fjellsprengning Byggenæringens Landsforening CULCOM - Kulturell kompleksitet i det nye Norge Dans i Skolen Datatilsynet DELTA-senteret Den norske Forleggerforening Den norske historiske forening (HIFO) Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske UNESCO-kommisjonen Det nasjonale fagråd for tysk Det utdanningsvitenskapelige fakultet - UiO Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

123 Side 2 av 8 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet) Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for utviklingssamarbeid NORAD Dysleksiforbundet EL & IT Forbundet Elevorganisasjonen Energi Norge Fagforbundet Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Faglig råd for design og håndverk Faglig råd for elektrofag Faglig råd for helse- og sosialfag Faglig råd for medier og kommunikasjon Faglig råd for naturbruk Faglig råd for restaurant- og matfag Faglig råd for service og samferdsel Faglig råd for teknikk og industriell produksjon Fellesforbundet Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere Fellesrådet for kunst fag i skolen FKS Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening Fiskeridirektoratet Flyktningehjelpen Flytningestiftelsen Folkehøgskolerådet Folkekulturforbundet (FKF) Forandringsfabrikken Forbrukerombudet Foreldreutvalget for barnehager Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Foreningen Norges Døvblinde Foreningen norske låsesmeder Forskningsinstituttet NOVA Forskningsstiftelsen FAFO Fremmedspråksenteret Frikirkelig studieforbund (FSF) Frivillighet Norge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Glass og Fasadeforeningen Godkjente norske utenlandsskoler Forening (GNUF) Handel og kontor i Norge Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

124 Side 3 av 8 Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Hovedorganisasjonen Virke Human-Etisk Forbund Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Håndverksbedriftenes Landsforening Idrettens Studieforbund IKT-Norge IMER Industri Energi innovasjon norge Innvandrernes Landsorganisasjon Institutt for journalistikk Institutt for samfunnsforskning (ISF) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) International Student Union ISU Islamsk Råd i Norge Kirkerådet Kjøttindustriens Fellesforening Kommunalansattes Fellesorganisasjon (Delta) Konkurransetilsynet Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) i Hordaland Kredittilsynet Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS) Kristne Friskolers Forbund KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kunst i skolen Kunst og design i skolen Kystdirektoratet Landbrukets Arbeidsgiverforening Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Landslaget Drama i skolen Landslaget for Matematikk i skolen Landslaget for Moderne Språk Landslaget for norskundervisning Landslaget for nærmiljøskolen - LUFS Landslaget Fysisk Fostring i Skolen Landsorganisasjonen for Samisk husflid Landsorganisasjonen i Norge (LO) Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

125 Side 4 av 8 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Likestillings- og diskrimineringsombudet Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Longyearbyen lokalstyre Lærernes Yrkesforbund Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Matforsk Mattilsynet Mediebedriftenes Landsforening Mediepedagogene Medietilsynet Mellomkirkelig råd Mental helse Mesterbrevnemnda Musikernes fellesorganisasjon Musikk i Skolen Musikkens studieforbund NAKOS for prehospital akuttmedisin Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Nasjonalt råd for lærerutdanning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO Nasjonalt senter for IKT i utdanningen Nasjonalt senter for kunst og kultur i oppplæringen Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking NAV NBK Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter NHO Transport NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning NKS Fjernundervisning Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Noregs Mållag Norges Bondelag Norges Døveforbund (NDF) Norges Fiskarlag Norges Forskningsråd Norges Frikirkeråd Norges Handikapforbund (NHF) Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

126 Side 5 av 8 Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Rederiforbund Norges Røde Kors Norsk Arbeidsmannsforbund Norsk Audiopedagogisk Forening Norsk Bibliotekforening Norsk Bilbransjeforbund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Båtbransjeforbund as Norsk Designråd Norsk Filminstitutt Norsk Folkehøgskolelag, (NF) Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF) Norsk forbund for utviklingshemmede NFU Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF) Norsk form Norsk Fotografforbund Norsk Grafisk Forbund Norsk Handverksutvikling Norsk handverksutvikling, Maihaugen Norsk Hestesenter Norsk hjemmeundervisningsforbund Norsk Industri Norsk Jernbaneforbund Norsk Kristelig Studieråd (NKrs) Norsk kulturråd Norsk kulturråd informasjonsrådgiver Norsk Kulturskoleråd Norsk Lektorlag Norsk Montessoriforbund Norsk museumforbund Norsk musikkråd Norsk Naturforvalterforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS Norsk Psykologforening Norsk reindrifters Landsforbund Norsk renseri og vaskeriforbund Norsk senter for flerkulturell verdiskaping Norsk Sjømannsforbund Norsk Skolelederforbund Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

127 Side 6 av 8 Norsk språkråd Norsk studentorganisasjon (NSO) Norsk Sykepleierforbund Norsk teaterråd Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Treindustriarbeiderforbund Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norske Friskolers Landsforbund (v/ NFFL) Norske Samers Riksforbund NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Næringsmiddelbedriftenes Landsforening Oljedirektoratet Oljeindustriens Landsforening Opplæringskontoret for Forsvaret Organisasjonen mot offentlig diskriminering OMOD Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Plastindustriforbundet Politidirektoratet Post- og teletilsynet Private Handelsskolers Landsforbund Prosessindustriens Landsforening Psykososialt team for flyktninger Rederienes Landsforening Reiselivsbedriftenes Landsforening Rikskonsertene Riksmålsforbundet Riksrevisjonen Riksteateret Riksutstillinger Røde Kors Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo Rådet for psykisk helse Rådgiverforum - Norge Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Sametinget Samisk Høgskole Samisk Studieutvalg (SOL) Samordna Opptak Senter for interkulturell kommunikasjon Senter mot etnisk diskriminering SMED Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

128 Side 7 av 8 Senterpartiets Studieforbund (SpS) Servicebedriftenes Landsforbund Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Sjøsamisk Studieforbund (SSF) Skattedirektoratet Skogbrukets Landsforening Skolenes landsforbund (SL) SOS Rasisme Sosial- og helsedirektoratet Statens byggtekniske etat Statens Helsetilsyn Statens Lånekasse for utdanning Statens råd for funksjonshemmede Statens vegvesen Vegdirektoratet Statistisk Sentralbyrå (SSB) Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt) Statstjenestemannsforbundet Steinerskoleforbundet Stiftelsen Signo Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) Studieforbundet natur og miljø (N&M) Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet Solidaritet (SO) Styret for de samiske videregående skolene Sysselmannen på Svalbard Tekniske Entreprenørers Landsforening Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA) Teknologisk institutt Tolkeforbundet Toll- og avgiftsdirektoratet Unge funksjonshemmede Unge kunstneres samfunn Ungt Entreprenørskap UNICEF Norge Unio Universitets- og høgskolerådet Utdanningsdirektoratets Råd for inkluderende opplæring (URIO) Utdanningsforbundet Utlendingsdirektoratet (UDI) Venstres Opplysningsforbund (VO) VISCOM Voksenopplæringsforbundet - VOFO Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

129 Side 8 av 8 Voksne for Barn VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

130 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 36/13 Fylkesting /13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /13 Yrkesopplæringsnemnda Opprettelse av fylkeselevråd Innstilling A. Vedtekt for Akershus fylkeselevråd 1 Akershus fylkeselevråd (AFE) er et fellesorgan for elever og lærlinger i offentlig videregående opplæring, samt et rådgivende organ for skolene, fylkesadministrasjonen og politiske organ og utvalg. 2 AFE representerer elever og lærlinger i videregående opplæring og skal arbeide aktivt for å ivareta deres interesser i Akershus. Dette gjøres gjennom å styrke elevers og lærlingers medvirkning i det regionalpolitiske nivået, sikre elever og lærlinger medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker og gjennom å øke deres samfunnsengasjement. 3 Alle de offentlige videregående skolene i Akershus skal være representert med ett (1) medlem. Skoler med over 800 elever får en ekstra representant. I tillegg skal det være to medlemmer som representerer lærlingene. Alle medlemmer skal ha en personlig vara. Elevorganisasjonen i Akershus (ved leder eller nestledere) og de private videregående skolene i fylket har rett til å stille med en observatør hver. Observatørene har tale- og forslagsrett. 4 Det skal avholdes minimum 4 møter i fylkeselevrådet hvert år. Ved det første møtet (september/oktober) skal det utarbeides en møteplan (årsplan) og velges et styre for AFE. 5 Innkalling til de forskjellige møtene i AFE skal skje skriftlig senest to (2) uker før møte. Det skal føres referat fra alle møter i AFE. 6 AFE er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er fylkeselevrådsleders stemme avgjørende. 7 AFE velger et styre, som forbereder saker til møtene i AFE. Styret består av leder, nestleder og fem (5) styremedlemmer. Styret bør møtes minimum en gang mellom møtene i

131 AFE, og ellers etter behov. Styret er forpliktet til å følge årsplanen og AFEs prioriteringer. Styret kan gis myndighet til å uttale seg i hastesaker. 8 AFE har fem komiteer: - Komite for utdanning - Komite for samferdsel, plan, miljø og næring - Komite for kultur, frivillighet og folkehelse - Komite for internasjonalt arbeid - Komite for skolemiljø Alle medlemmer i AFE skal være med i en komite. Hver komite kan ha maks ni (9) medlemmer og ledes av et styremedlem. Ingen interesseorganisasjon eller politisk organisasjon kan ha et flertall av representantene i en komite. AFE kan ved behov opprette andre komiteer. 9 En representant fra AFE skal gis mulighet til å møte i de forskjellige hovedutvalgene og fylkestinget med talerett. Uttalelser fra AFE skal sendes skriftlig til fylkeskommunen minst to (2) uker før møte i hovedutvalgene. 10 Det forutsettes at fylkesadministrasjonen oppnevner en koordinator som vil fungere som en fast kontaktperson og skal bistå AFE i deres arbeid. Koordinatoren skal sammen med fylkeskommunens Elev- og lærlingeombud følge opp at arbeidet skjer i trå med vedtektene, blant annet kvalitetssikre valg. 11 Det forutsettes at det avsettes penger til drift av AFE. Forslag til budsjett settes opp av styret og vedtas av AFE. 12 Valgprosedyrer Del 1 valg av representanter til fylkeselevrådet Ved valg av representanter til AFE på de enkelte offentlige videregående skolene i Akershus, skal følgende regler gjelde: 1. Representanten(e) velges ved starten av skoleåret av og blant elevrådets medlemmer. 2. Representanten(e) velges med alminnelig flertall og valget skal være skriftlig dersom det er flere kandidater til vervet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Del 2 valg av styre 1. Ved valg av styre bør man etterstrebe så lik kjønnsfordeling som mulig. Man bør også ta hensyn til utdanningsprogram og de tre regionene i fylket. 2. Valget skjer ved alminnelig flertall og skal være skriftlig dersom det er flere kandidater til vervet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 3. Styremedlemmene velges hvert år på første møte i AFE, av og blant AFEs medlemmer. 4. Tillitsvalgte i en elevorganisasjon kan ikke stille til valg i styret. 5. Tillitsvalgte på fylkes- eller nasjonalplan i en interesseorganisasjon eller politisk organisasjon, kan ikke stille til valg som leder eller nestleder av AFE. 6. Styremedlemmer kan stille til gjenvalg, men gjenvelges ikke automatisk. 13 AFE rapporterer årlig (i juni) til fylkestinget.

132 B. Koordinator/sekretariat og driftsbudsjett 1. Det opprettes en 50 % stilling tilknyttet avdeling for videregående opplæring (AVO)som har koordinator/sekretariatsfunksjon for AFE. 2. Kostnader i 2013 dekkes innenfor driftsbudsjettet. Fremtidige kostnader innarbeides i økonomiplanen for kommende periode. Sammendrag I sak nr. 92/12 vedtok fylkestinget i Akershus å opprette et fylkeselevråd i Akershus fra skoleåret I tråd med vedtakets punkt 2 er det opprettet et interimstyre som i sin tur har utarbeidet et forslag til organisering av og vedtekter for fylkeselevrådet. Forslaget legges i denne saken frem til behandling. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestinget vedtok 24. september, sak nr. 92/12 at det skulle opprettes et fylkeselevråd i Akershus. Det ble fattet følgende vedtak i saken: 1. Det opprettes et fylkeselevråd som vil være operativt fra og med skoleåret 2013/2014. Fylkeselevrådet vil bestå av representanter for de videregående skolene i fylket. 2. Det vil bli opprettet et interrimstyre. Interrimstyret vil utarbeide forslag til organisering av fylkeselevrådet og vil utarbeide vedtekter. Forslag til organisering og vedtekter for fylkeselevrådet legges fram som egen sak for fylkestinget. 3. Avdeling for videregående opplæring (AVO) vil inneha en sekretariatsfunksjon for fylkeselevrådet. 4. AFK-Ung i sin nåværende form blir lagt ned og dens funksjoner vil bli tatt over av fylkeselevrådet. Problemstillinger og alternativer Interimstyre Under punkt 2 i vedtaket skulle det opprettes et interimstyre som skulle utarbeide forslag til organisering av fylkeselevrådet og lage forslag til vedtekter for dette. Fylkesrådmannen har valgt å utpeke 9 representanter til interimstyret blant elevrådene fra våre 34 videregående skoler. Dette ble gjort under den årlige elevrådskonferansen 5. februar Elevrådene ved videregående skolene skulle i forkant av konferansen drøfte på sin skole mulige oppgaver for fylkeselevrådet samt mulig organisering av fylkeselevrådet. Skolene ble også oppfordret til å nominere en egnet kandidat til interimstyret.

133 På konferansen la elevrådsrepresentantene fra hver skole frem forslag til mulige arbeidsoppgaver for fylkeselevrådet og forslag til organisering av fylkeselevrådet. Disse forslagene ble tatt med som grunnlaget for interimstyret til å jobbe videre med. Det ble meldt inn bare 4 kandidater fra skolene i forkant av konferansen. På konferansen meldte det seg ytterligere 13 kandidater som ønsket å være med i interimstyret. Ombudet for elever og lærlinger og en representant fra avdeling for videregående opplæring utgjorde sammen med to elever valgkomiteen. De besluttet at den mest rettferdige metoden for å få de resterende 5 medlemmene til interimstyret var å trekke lodd blant de 13 aktuelle kandidatene. Kriterier for utvelgelsen har vært følgende: 1. Interesse/engasjement for oppdraget 2. Lik fordeling av representanter fra de tre regionene i Akershus 3. Kjønnsfordeling 4. Utdanningsprogram både studieforberedende og yrkesfaglige 5. Ikke tillitsverv på fylkes- eller nasjonalt plan i Elevorganisasjonen Kommentarer til punkt 5: Fylkesrådmannen ønsker at interimstyret skal være et uavhengig forum av engasjert ungdom som skal drøfte seg frem til forslag om organisering og vedtekter til et fylkeselevråd på et fritt og uavhengig grunnlag. Elevorganisasjonen er en interesseorganisasjon. 1/3 del av våre skoler er ikke medlem av Elevorganisasjonen, eller de har valgt å melde seg ut fordi de mener at den ikke taler deres sak. Interimstyrets medlemmer skal være uavhengige av vedtak fattet av Elevorganisasjonen som opererer på samme arena (Elevorganisasjonen har en agenda/politikk som vedtas på elevtinget for Elevorganisasjonen og vedtatt politikk er bindende for de som har verv i organisasjonen). Interimstyrets medlemmer kom fra følgende skoler: Nesbru, Rosenvilde, Rud, Drømtorp, Roald Amundsen, Ås, Bjertnes, Rælingen og Skedsmo. Dette er engasjert ungdom som jobbet målrettet med vedtektene. Ombudet for elever og lærlinger og en representant fra avdeling for videregående opplæring har bistått interimstyret i deres arbeid. Interimstyret har hatt følgende møteplan: Torsdag , kl Torsdag , kl Torsdag , kl Tirsdag , kl Høring Interimsstyrets forslag ble deretter sendt på høring den 8. mars til elevrådene ved alle videregående skoler og Elevorganisasjonen i Akershus. Høringsfristen var mandag 18. mars. I utgangspunktet var høringsfristen kort, men elevrådene ble ved elevrådskonferansen gjort kjent med datoene og bedt om å sette av tid til å se på høringsforslaget. Vi mottok innspill fra fire videregående skoler, Bjørkelangen, Skedsmo, Rosenvilde og Ås og fra Elevorganisasjonen i Akershus (se vedlegg 3). Elevorganisasjonens innspill har mange gode forslag, men hele argumentasjonen går i retning av et fylkets ungdomsting, noe fylkestinget i Akershus ikke har gått inn for. I stedet valgte fylkestinget å opprette et fylkeselevråd. I interimstyrets siste møte , ble høringsuttalelsene gjennomgått. Interimstyret gjorde da de siste aktuelle justeringer i forslaget.

134 Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannens representant har sammen med elev- og lærlingeombudet bistått interimstyret i hele prosessen. Målet for interimstyret har vært å lage vedtekter som sikrer elevmedvirkning på et mest mulig fritt og demokratisk grunnlag. Vedtektene inneholder på bakgrunn av dette noen føringer i forhold til interesse- og politiske organisasjoners handlingsrom i fylkeselevrådet. Det er imidlertid ingen føringer på dette i forhold til hvem skolene kan velge inn i fylkeselevrådet fra skolens elevråd. Fylkesrådmannen har ingen motsigelser mot noen av punktene i det endelige forslaget fra interimstyret. Fylkesrådmannen vil likevel kommentere enkelte av punktene i forslaget. Det som kommenteres fremheves med fet skrift i teksten: 1 Akershus fylkeselevråd (AFE) er et fellesorgan for elever og lærlinger i offentlig videregående opplæring, samt et rådgivende organ for skolene, fylkesadministrasjonen og politiske organ og utvalg. 2 AFE representerer elever og lærlinger i videregående opplæring og skal arbeide aktivt for å ivareta deres interesser i Akershus. Dette gjøres gjennom å styrke elevers og lærlingers medvirkning i det regionalpolitiske nivået, sikre elever og lærlinger medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker og gjennom å øke deres samfunnsengasjement. 3 Alle de offentlige videregående skolene i Akershus skal være representert med ett (1) medlem. Skoler med over 800 elever får en ekstra representant. I tillegg skal det være to medlemmer som representerer lærlingene. Alle medlemmer skal ha en personlig vara. Elevorganisasjonen i Akershus (ved leder eller nestledere) og de private videregående skolene i fylket har rett til å stille med en observatør hver. Observatørene har tale- og forslagsrett. I forslaget åpnes det også for lærlingers deltakelse i AFE (2 medlemmer). I og med at det per dato ikke finnes noe fellesorgan for lærlinger i fylket vil fylkesrådmannen rekruttere de to medlemmene via noen av de største opplæringskontorene. Lærlingerepresentanten vil ikke kunne uttale seg på vegne av alle lærlingene i Akershus, men det er viktig at lærlingsrelaterte saker kan fremmes for fylkespolitikere. Ut fra elevtallet per skole dette skoleåret vil det være i alt 42 representanter i AFE. 4 Det skal avholdes minimum 4 møter i fylkeselevrådet hvert år. Ved det første møtet (september/oktober) skal det utarbeides en møteplan (årsplan) og velges et styre for AFE. Fylkesrådmannen foreslår at det første møtet i AFE organiseres som en to dagers samling med overnatting for AFEs medlemmer. Dette er noe som også praktiseres i Vestfold og Aust- Agder. God opplæring gjør ungdommen tryggere i rollen sin. Det kan tenkes temaer om fylkeskommunens organisering, arbeidsområder etc., andre temaer som tale- og debatteknikk, møteledelse o.l. Det vil også foregå valg til leder, styret og komiteene. Ikke minst er det sosiale aspektet sentralt, det å bli godt kjent vil lette samarbeidet over skolegrensene for AFEs medlemmer.

135 8 AFE har fem komiteer: - Komite for utdanning - Komite for samferdsel, plan, miljø og næring - Komite for kultur, frivillighet og folkehelse - Komite for internasjonalt arbeid - Komite for skolemiljø Alle medlemmer i AFE skal være med i en komite. Hver komite kan ha maks ni (9) medlemmer og ledes av et styremedlem. Ingen interesseorganisasjon eller politisk organisasjon kan ha et flertall av representantene i en komite. AFE kan ved behov opprette andre komiteer. Det er viktig at komiteens vurderinger i saker gjøres på et mest mulig fritt og uavhengig grunnlag uten å være bundet av en organisasjons «politikk» i saken. En kan spille inn synspunkter, men det skulle ikke være mulig å «kuppe» en sak i en komite på bakgrunn av at en organisasjon har flertallet i en komite. Dette gjelder vel og merke kun elever med tillitsverv i en organisasjon. 9 En representant fra AFE skal gis mulighet til å møte i de forskjellige hovedutvalgene og fylkestinget med talerett. Uttalelser fra AFE skal sendes skriftlig til fylkeskommunen minst to (2) uker før møte i hovedutvalgene. Det er viktig at AFE er synlig blant fylkespolitikerne og har en reell mulighet å kunne uttale seg og påvirke beslutningene fylkespolitikere fatter. En forutsetning for en reell innflytelse er at ungdomsmedvirkningen integreres i det politiske landskapet og at politikerne og administrasjonen har en forpliktende holdning til dette. Det gir liten eller ingen mening å invitere ungdommer til å være med å influere på vedtak hvis politikere ikke er villig til å lytte til de råd som kommer. Skal ungdom motiveres til å delta, må de oppleve at de har en reell mulighet til å påvirke. Det bør også innarbeides rutiner som sikrer at deltakerne får tilbakemelding om hvordan deres innspill har hatt betydning. 12 Valgprosedyrer Del 1 valg av representanter til fylkeselevrådet Ved valg av representanter til AFE på de enkelte offentlige videregående skolene i Akershus, skal følgende regler gjelde: 1. Representanten(e) velges ved starten av skoleåret av og blant elevrådets medlemmer. 2. Representanten(e) velges med alminnelig flertall og valget skal være skriftlig dersom det er flere kandidater til vervet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Det ble diskutert i interimstyret om man kunne velges til AFE blant alle skolens elever. Argumentet for å måtte rekruttere AFEs medlem fra elevrådet er at som representant fra en skole så skal man kunne opptre som en talsperson for hele skolen og for å kunne gjøre dette må en ha blitt valgt til elevrådet på skolen.

136 Del 2 valg av styre 1. Ved valg av styre bør man etterstrebe så lik kjønnsfordeling som mulig. Man bør også ta hensyn til utdanningsprogram og de tre regionene i fylket. 2. Valget skjer ved alminnelig flertall og skal være skriftlig dersom det er flere kandidater til vervet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 3. Styremedlemmene velges hvert år på første møte i AFE, av og blant AFEs medlemmer. 4. Tillitsvalgte i en elevorganisasjon kan ikke stille til valg i styret. 5. Tillitsvalgte på fylkes- eller nasjonalplan i en interesseorganisasjon eller politisk organisasjon, kan ikke stille til valg som leder eller nestleder av AFE. 6. Styremedlemmer kan stille til gjenvalg, men gjenvelges ikke automatisk. Styret har en viktig oppgave ved å forberede saker til fylkeselevrådet. På lik linje som arbeidet i komiteene er det viktig at styrets vurderinger i saker gjøres på et mest mulig fritt og uavhengig grunnlag uten å være bundet av en organisasjons «politikk» i saken. Dette vil ikke gjelde representanter i AFE som kommer fra en skole som er medlem av en elevorganisasjon, som nevnt gjelder det kun tillitsvalgte i en elevorganisasjon. Det samme gjelder for vervet av leder og nestleder av AFE. Organisatorisk tilhørighet 10 Det forutsettes at fylkesadministrasjonen oppnevner en koordinator som vil fungere som en fast kontaktperson og skal bistå AFE i deres arbeid. Koordinatoren skal sammen med fylkeskommunens Elev- og lærlingeombud følge opp at arbeidet skjer i trå med vedtektene, blant annet kvalitetssikre valg. 11 Det forutsettes at det avsettes penger til drift av AFE. Forslag til budsjett settes opp av styret og vedtas av AFE. Fylkestinget vedtok i sak 92/12, pkt. 3 : 3. Avdeling for videregående opplæring (AVO) vil inneha en sekretariatsfunksjon for fylkeselevrådet. Erfaringene fra andre fylker viser at en av de viktigste suksessfaktorene for en vellykket ungdomsmedvirkning er god oppfølging og støtte av en koordinator/sekretariat. Dette må være et støtteapparat som holder tett kontakt med ungdommene, som innkaller til møtene, formidler informasjon, følger opp vedtak o.l. Man må derfor være villig til å avsette ressurser til dette arbeidet. I Vestfold og Aust-Agder som også har fylkeselevråd brukes det ressurser tilsvarende en 50 % stilling. I begge fylkene er det elev- og lærlingeombudet som innehar en slik koordinatorstilling. En kan tenke seg to alternativer til en organisatorisk forankring av fylkeselevrådet i Akershus:

137 1. Koordinator/sekretariatsfunksjon er tillagt avdeling for videregående opplæring (AVO) (jfr. vedtak i FT). Avdelingen må i tilfelle styrkes med en 50 % stillingsressurs. Å ha stillingen forankret i AVO vil sikre tettest mulig kontakt til de forskjellige saksområdene. Dette vil dessuten bygge videre på det ansvaret AVO allerede har i forhold til å legge til rette for elevrådenes arbeid. 2. Koordinator/sekretariatsfunksjon er tillagt Elev- og lærlingeombudet. Elev- og lærlingeombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen og arbeider for å ivareta elevers og lærlingers rettigheter og legge til rette for økt medvirkning. Oppfølging av et fylkeselevråd kan inngå som en del av dette arbeidet. I dette tilfelle må man i tillegg til den 100 % stillingen som er nå utvide med en 50 % stilling. I en slik modell vil AFE inneha en mere uavhengig stilling i forhold til sentraladministrasjonen. Bakgrunn for dette vil være å sikre AFE en så uavhengig stilling som mulig. Dette er den modellen man har valgt både i Vestfold og Aust-Agder. Godtgjøring for medlemmene i AFE Det finnes flere alternative løsninger her: 1. Tildeling av møtegodtgjørelse Medlemmer i AFE har ikke krav på godtgjøring eller dekning av reiseutgifter etter kommuneloven eller godtgjøringsreglementet. Det legges til grunn at representantene heller ikke vil ha tapt arbeidsfortjeneste som følge av møter i AFE. Akershus fylkeskommune har imidlertid vedtatt tidligere å innvilge godtgjørelse til elevrepresentantene i skoleutvalgene. Å gjøre en god innsats i AFE vil kreve at representantene setter av nok tid til å forberede seg til de forskjellige saksfeltene. På denne bakgrunn synes det naturlig at representantene i AFE også innvilges møte- og reisegodtgjørelse. Hvis dette alternativet velges vil det være naturlig å følge fylkeskommunens ordinære regler og prinsipper for tildeling av godtgjørelser. 2. Alternative løsninger Interimstyret foreslo under arbeidet med sitt forslag til vedtekter at elevene ikke skulle få møtegodtgjøring. De mente at elevene da vil bli mere opptatt av pengene enn sakene. De antydet derfor følgende ordning: Representantene i AFE gis et gavekort på 1000 kroner ved årets avslutning. Styremedlemmene kunne få et gavekort på 2000 kroner. På denne bakgrunn vedlegges forslag til årsbudsjett hvor begge alternativene vil fremgå (se vedlegg 2). I Aust-Agder gir fylket reise- og møtegodtgjørelse. Aust-Agders fylkeselevråd har et driftsbudsjett på kroner. Fylket har åtte videregående skoler. I fylkeselevrådet sitter to representanter fra hver skole sammen med to lærlingerepresentanter (18 medlemmer). I Vestfold gis det ingen møtegodtgjørelse. Hver skole dekker sin representants reiseutgifter. Oslo, 8. april 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann

138 Saksbehandler: Ulrike Sandø Vedlegg: Vedlegg 1: Organisasjonskartet for Akershus fylkeselevrådet Vedlegg 2: Forslag årsbudsjett for Akershus fylkeselevråd Vedlegg 3: Høringsuttalelser fra Bjørkelangen, Skedsmo, Rosenvilde og Ås videregående skoler Vedlegg 4: Høringsuttalelse fra Elevorganisasjonen i Akershus

139 Organisasjonskart for Akershus fylkeselevråd Lærlingerepresentant

140 Kostnad for AFE Per møte / per person 4 møter 5 møter Total 4 Total 5 Gavekort Gavekort styre Seminar Møtemat Reise t/r møte Samarbeid (Østsam Ung / BCCCS / AER) Total Ansatt 50% Årslønn Total inkl lønnskostnader Møtehonorar basert på fylkeskommunens regler (Godgjøringsreglement - medlemmer og varamedlemmer av andre styre, råd og utvalg) (0,14% av Fylkesordførers godtgjøring) Honorar Honorar styre Seminar Møtemat Reise t/r møte Samarbeid (Østsam Ung / BCCCS / AER) Total Ansatt 50% Årslønn Total inkl lønnskostnader

141 HØRINGSUTTALELSER FRA 4 VIDEREGÅENDE SKOLER 1. Elevrådet ved BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE: Vår eneste innvending er på den vage formuleringen av vedtekt 11, Del 2, punkt 1: "Man skal også ta hensyn til utdanningsprogram og de tre regionene i fylket." Her må det utdypes mer, og defineres klarere i hvilken grad dette skal påvirke valget. Hvordan det vektlegges, hvilken region og hvilket utdanningsprogram representantene er fra. 2. SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE: Har drøftet utkastet med elevrådet, her er våre kommentarer; 3 Når det er to representanter fra en skole, må begge ha stemmerett. 4 Kan det velges kun en representant fra hver skole til styret? 7 Vi mener de 5 styremedlemmene bør ha hver sin komite under seg. Vi foreslår en komite mot mobbing/frafall i skolen. Alle medlemmer i AFE skal være med i en komite. 12 I organisasjonskart for fylkeselevrådet mener vi at det kun er representanter fra elevrådene og lærlinger som skal sitte. Mvh Elevrådet ved Skedsmo vgs og Randi Bekkevold 3. ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Punktene elevrådsstyret ved Ås vgs kommenterte var: - Styret til AFE bør ikke være likestilt resten av AFE i organisasjonskartet. AFE-styret skal følge vedtakene gjort av hele AFE, og bør derfor ligge under AFE på organisasjonskartet. - Vi synes det er rart at ingen interesseorganisasjoner kan ha flertall i noen av komitéene i fylkeselevrådet. - Vi mener det er lite demokratisk å legge ned forbud mot at interesseorganisasjoner kan ha flertall i komiteene. Og hvorfor ikke partipolitiske organisasjoner? - I valgprosedyrene bør det ikke legges ned forbud mot partipolitiske-, elev- og interesseorganisasjoner. Bakgrunnen til dette er vanlige demokratiske prinsipper, og at representantene velges inn som representanter for de forskjellige skolene, og ikke fra eventuelle organisasjoner de eventuelt også sitter i. Dette gjelder også i forrige punkt. Med venlig hilsen Håkon Viksmo Lie Elevrådstyret ved Ås videregående skole 4. ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE: Utkast til vedtekter Fylkeselevråd Akershus

142 1 Akershus fylkeselevråd (AFE) er et fellesorgan for elever og lærlinger i offentlig videregående opplæring, samt et rådgivende organ for skolene, fylkesadministrasjonen og politiske organ og utvalg. 2 AFE representerer elever og lærlinger i videregående opplæring og skal arbeide aktivt for å ivareta deres interesser i Akershus. 3 Alle de offentlige videregående skolene i Akershus skal være representert med en (1) medlem. Skoler med over 800 elever får en ekstra representant. I tillegg skal det være to medlemmer som representerer lærlingene. Alle medlemmer skal ha en personlig vara. Elevorganisasjonen i Akershus (ved leder eller nestledere) og de private videregående skolene i fylket har rett til å stille med en observatør hver. Observatørene har tale- og forslagsrett. 700 elever får ekstra representanter. Hver skole har en vara. 4 Det skal avholdes 4-5 plenumsmøter hvert år. Ved det første møtet (september/oktober) skal det utarbeides en møteplan (årsplan) og velges et styre for AFE. 5 Innkalling til AFE skal skje skriftlig senest to (2) uker før møte. Det skal føres referat fra alle plenumsmøter og styremøter. 6 AFE velger et styre, som forbereder saker til plenumsmøtene i AFE. Styret består av leder, nestleder og fem (5) styremedlemmer. Styret bør møtes minimum en gang mellom plenumsmøtene, og ellers etter behov. Styret er forpliktet til å følge årsplanen og plenumsmøtenes prioriteringer. Styret kan gis myndighet til å uttale seg i hastesaker. De som stiller som leder for en komite blir automatisk styremedlem. Det blir da også valg på den resterende plassen som styremedlem dette styremedlemmet skal ikke delta i komitearbeid. 7 AFE har fire komiteer: - Komite for utdanning - Komite for samferdsel, plan, miljø og næring - Komite for kultur, frivillighet og folkehelse - Komite for internasjonalt arbeid Alle medlemmer i AFE oppfordres til å være med i en komite. Hver komite kan ha maks 10 medlemmer og ledes av et styremedlem. Ingen interesseorganisasjon kan ha et flertall av representantene i en komite. AFE kan ved behov opprette andre komiteer. Styrets leder, nestleder og styremedlemmet som ikke leder en komite, deltar ikke i komiteens arbeid. 8 AFE skal gis mulighet til å møte i de forskjellige hovedutvalgene med tale- og forslagsrett. Forslag fra AFE skal sendes skriftlig til fylkeskommunen minst to (2) uker før møte i hovedutvalgene. Da vil vi også ha papirer, tenk! 9 Det forutsettes at fylkesadministrasjonen oppnevner en koordinator som vil fungere som en fast kontaktperson og skal bistå AFE i deres arbeid. 10 Det forutsettes at det avsettes penger til drift av AFE. Forslag til budsjett settes opp av styret og vedtas ved et plenumsmøte. 11 Valgprosedyrer

143 Del 1 valg av representanter til fylkeselevrådet Ved valg av representanter til AFE på de enkelte offentlige videregående skolene i Akershus, skal følgende regler gjelde: 1. Representanten(e) velges ved starten av skoleåret av og blant elevrådets medlemmer. 2. Representanten(e) velges med alminnelig flertall og valget skal være skriftlig dersom det er flere kandidater til vervet. Del 2 valg av styre 1. Ved valg av styre skal man etterstrebe så lik kjønnsfordeling som mulig. Man skal også ta hensyn til utdanningsprogram og de tre regionene i fylket. 2. Valget skjer ved alminnelig flertall og skal være skriftlig dersom det er flere kandidater til vervet. 3. Styremedlemmene velges hvert år på første plenumsmøte av og blant AFEs medlemmer. 4. Du kan ikke stille til valg til styret hvis du er tillitsvalgt i en elevorganisasjon. 5. Du kan ikke stille til valg som leder eller nestleder av AFE hvis du har tillitsverv på fylkeseller nasjonalplan i en interesseorganisasjon eller politisk organisasjon. 6. Styremedlemmer kan stille til gjenvalg, men gjenvelges ikke automatisk. Kompetansen til kandidatene er viktigere enn kjønnet De som sitter i en elevorganisasjon, interesseorganisasjon eller politisk organisasjon på fylkes eller nasjonalt plan skal ikke kunne stille til valg som leder eller nestleder i AFE, men har muligheten til å stille som styremedlemmer. 12 AFE rapporterer årlig (i juni) til fylkestinget.

144 15. mars 2013 Høringssvar Vedtekter for Akershus fylkeselevråd Til: Kopi: Interimstyret v/ulrike Sandø, rådgiver Andreas Nilsson, elev- og lærlingombud Elevorganisasjonen i Akershus v/jan Fredrik Strandlie Breivik, leder M E W akershus.elev.no

145 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Fylkeselevråd et beskrivende navn? 3 Representasjon 3 Hvem skal AFE representere? 3 Hvem skal sitte i Akershus fylkeselevråd? 4 Privatskolenes rolle 4 Lærlinger 4 Antall lærlingrepresentanter 4 Elevorganisasjonens erfaringer 5 Representativt og demokratisk valg av lærlingrepresentanter 5 Ungdomsskoler 5 Antall representanter fra skolene 5 Vararepresentanter/observatører 5 Elevorganisasjonen i Akershus 6 Ungdomspartiene og interesseorganisasjoner!!! 6 Helhetlig forslag til representasjon 6 Møterett i hovedutvalgene 7 Uavhengig og nøytralitet 7 Partipolitisk uavhengighet 7 Nøytral koordinator 7 Budsjett 7 Årsmøte/Oppstartsmøte 7 Valgprosedyrer 7 Ekskludering av engasjert ungdom 8 Valgbarhet 8 Suppleringsvalg 8 Valgkomité 8 Valgprosessen 9 Gjenvalg 9 Diverse formaliteter 9 Vedtaksdyktighet 9 Flertallsform 10 Vedtektsendringer 10 Obligatoriske saker 10 Kontrollkomité 10 Vedtektenes lengde 10 Høringen 11 Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 2

146 Innledning Dette høringssvaret er basert på vedtak og diskusjon under sak 62 «Fylkeselevrådet» på 4. elevforsamling den 27. februar 2013 (der 20 av skolene i Akershus var tilstede) og på behandling av høringen på fylkesstyremøte i Elevorganisasjonen i Akershus 14. mars Elevorganisasjonen i Akershus representerer over videregående elever på våre 25 medlemsskoler (VGS), i tillegg til ungdomsskoler. Elevorganisasjonen i Akershus er svært positiv til at det opprettes et demokratisk organ for ungdomsmedvirkning i Akershus. Fylkeselevråd et beskrivende navn? Politikerne i Akershus har bestemt at organet skal hete «fylkeselevråd». Elevråd er et begrep som normalt forbindes med organer på enkeltskoler som kun behandler skolepolitikk. Fylkeselevrådet går derimot langt utenfor det man normalt forbinder med et elevråd; fylkeselevrådet skal i tillegg mene noe om samferdsel, næring, folkehelse og en rekke andre politiske temaer. Elevorganisasjonen i Akershus er svært positiv til at et demokratisk organ for ungdomsmedvirkning skal få muligheten til å uttale seg i og behandle alle saker som involverer ungdom på noen som helst måte. Vi ønsker dog å påpeke at det kan oppstå forvirring rundt hva Akershus fylkeselevråd faktisk skal drive med så lenge det ikke er samsvar mellom arbeidet AFE gjør og navnet på organet. Representasjon Noe av det første man skal tenke på når man skal danne et demokratisk organ for ungdomsmedvirkning er hvem som skal sitte der og hvem de skal representere. 2 i utkastet til vedtekter definerer hvem Akershus fylkeselevråd skal representere. «AFE representerer elever og lærlinger i videregående opplæring [ ]». Det er her verdt å merke seg at utkastet til vedtekter i 2 foreslår at fylkeselevrådet skal representere alle elever og lærlinger i videregående opplæring, mens man i 1 ekskluderer de som er under privat videregående opplæring ved at det slås fast at «Akershus fylkeselevråd (AFE) er et fellesorgan for elever og lærlinger i offentlig videregående opplæring [ ]». 3 i utkastet til vedtekter definerer hvem som skal sitte i AFE. «Alle de offentlige videregående skolene i Akershus skal være representert med en (1) medlem. Skoler med over 800 elever får en ekstra representant. I tillegg skal det være to medlemmer som representerer lærlingene. Alle medlemmer skal ha en personlig vara. Elevorganisasjonen i Akershus (ved leder eller nestledere) og de private videregående skolene i fylket har rett til å stille med en observatør hver». Dette vil bety at 27 skoler vil være representert med et medlem i fylkeselevrådet og 6 skoler vil være representert med to medlemmer. 1 Inkludert de to lærlingmedlemmene vil det totalt være 41 fullverdige medlemmer i Akershus fylkeselevråd. Hvem skal AFE representere? I utkastet til vedtekter foreslår interimstyret at Akershus fylkeselevråd kun skal representere elever og lærlinger i videregående opplæring. Allerede her ekskluderer man de knapt 30% av ungdommene i alderen år 2 3 som av ulike grunner ikke er under videregående opplæring. Med tanke på at Akershus fylkeselevråd skal behandle alle politiske saker, ikke bare de vedrørende utdanning, mener Elevorganisasjonen i Akershus at det ville det vært mer heldig med et organ hvor all ungdom fra Akershus blir representert og har muligheten til å delta. Skolene som var tilstede på vår elevforsamling 27. februar 2013 var spesielt opptatt av at alle skal være representert i fylkeselevrådet, og det ble 1 akershus.no: Inntaksstatistikk SSB.no, folkemengde: 3 SSB.no, antall i videregående opplæring: Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 3

147 vedtatt at «ingen burde bli ekskludert fra fylkeselevrådet». Vi ønsker at interimstyret ser på hvordan man kan inkludere de flere tusen ungdommene i Akershus som ikke er under videregående utdanning. Hvem skal sitte i Akershus fylkeselevråd? Interimstyret foreslår i 11 Valgprosedyrer at Akershus fylkeselevråd at representantene fra skolene skal bli valgt blant elevrådets medlemmer. Elevrådsrepresentantene har fått sin tillit fra elevene for de blir sett på som gode kandidater til å fremme elevens interesser ovenfor lærere, og skoleledelsen, og til å representere skolen i andre skolepolitiske organ. Det å være tillitsvalgt i en klasse gir deg ikke nødvendigvis gode forutsetninger til å uttale deg, på vegne av skolen din, om samferdsel, miljø og folkehelse. Vi tror det kan bli en stor utfordring for representantene fra skolene å skulle representere hele skolen sin i et bredt spekter politiske spørsmål, som det trolig er stor uenighet om blant elevene på skolen. Elevorganisasjonen i Akershus stiller spørsmål ved hvorvidt representantene bør bli valgt blant medlemmene i elevrådene på enkeltskolene, og om de kan representere skolen sin i den bredden av politiske spørsmål fylkeselevrådet skal behandle. Privatskolenes rolle I Akershus har vi per dags dato to private videregående skoler som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Oslo International School og Norges Toppidrettsgymnas Bærum. Elevorganisasjonen i Akershus stiller seg uforstående til at interimstyret foreslår å forskjellsbehandle og ekskludere disse to skolene ved å ikke gi dem stemmerett, men kun observatørstatus. Trolig er begrunnelsen for dette at disse skolene ikke er fylkeskommunens ansvar. Da ønsker vi å peke på 1 som sier at «Akershus fylkeselevråd (AFE) er [ ] et rådgivende organ for skolene, fylkesadministrasjonen og politiske organ og utvalg». Mange av vedtakene i politiske organ og utvalg og mye av arbeidet fylkesadministrasjonen gjør får innvirkning på skolehverdagen også til elevene som går på privatskoler. I tillegg må man ta til betraktning at de fleste av sakene som Akershus fylkeselevråd kommer til å behandle trolig ikke er skolepolitiske. Med dette tatt i betraktning mener Elevorganisasjonen i Akershus at det er direkte udemokratisk og diskriminerende å ekskludere de godkjente privatskolene i fylket på denne måten. Det fører også til at fylkeselevrådet blir mindre representativt. Elevorganisasjonen i Akershus mener at ordet «offentlig» bør strykes fra 1: «Akershus fylkeselevråd (AFE) er et fellesorgan for elever og lærlinger i offentlig videregående opplæring» og at privatskolene bør være representert på samme måte som de offentlige skolene. Lærlinger Elevorganisasjonen i Akershus stiller seg svært positive til at Akershus fylkeselevråd også skal representere lærlinger. Da er det også viktig at de er godt representert og at de blir valgt demokratisk og representativt. Antall lærlingrepresentanter De drøyt elevene under videregående opplæring i Akershus får 39 representanter i Akershus fylkeselevråd, noe som i gjennomsnitt tilsvarer en representant per omtrent 500 elever. Interimstyrets forslag om at to lærlinger skal representere de drøyt lærlingene vi har i Akershus 4 tilsvarer en representant per omtrent lærlinger. Om lærlingene skal ha den samme representasjonen som elevene bør de ha fem (5) representanter. Elevorganisasjonen i Akershus er dog skeptiske til hvorvidt dette er nok. Helt grunnleggende i ordet representasjon er at man skal representere noen. Så lenge lærlingene er spredt utover hundrevis av bedrifter i samlinger på (i de fleste tilfeller) 1-10 lærlinger er det umulig at lærlingrepresentantene kan representere alle lærestedene. Elevorganisasjonen i Akershus har kommet frem til at det mest naturlige lærlingrepresentantene kan representere er de ulike studieretningene. I dag finnes det lærlinger innenfor de ni studieretningene Bygg og anleggsteknikk, Design- og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. Elevorganisasjonen i Akershus foreslår at det er en lærlingrepresentant fra hver av de ulike studieretningene, totalt ni (9) lærlingrepresentanter. 4 SSB.no, antall lærlinger: Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 4

148 Elevorganisasjonens erfaringer Elevorganisasjonen begynte selv å organisere lærlinger i 2007 og har siden det hatt en rekke utfordringer med dette helt frem til dags dato. Siden lærlingene ikke er organisert i elevråd eller lignende er det vanskelig å få sikret at lærlingrepresentanter faktisk er representative. På Elevtinget i mars 2013 ble det vedtatt en ny ordning hvor lærlinger innenfor geografisk avgrensede områder kan organisere seg i lærlingråd. Dette gjør at det er lærlingrådsleder som, på lik linje med elevrådslederne, representerer lærlingrådet i Elevorganisasjonens demokratiske organ, i noen tilfeller sammen med andre medlemmer av lærlingrådet. Elevorganisasjonen vil i tiden fremover arbeide for å få etablert lærlingråd i hele Norge. Representativt og demokratisk valg av lærlingrepresentanter Så lenge det ikke eksisterer lærlingråd vil Akershus fylkeselevråd ha store problemer med å få valgt representative representanter for lærlingene i Akershus. Med tanke på at AFE skal være et demokratisk organ er det viktig at valg av representanter til AFE foregår demokratisk. Så lenge lærlingene ikke er organisert vil det være umulig å velge dem demokratisk. Om fylkeselevrådet bestemmer seg for å finne noen tilfeldig utplukkede lærlinger til å representere lærlingene i Akershus vil dette hverken være demokratisk eller representativt. Man vil heller ikke ha noen måte å sikre at viktig informasjon kommer ut til resten av lærlingene, og at lærlingene får mulighet til å komme med innspill til fylkeselevrådet via sin representant. Det bør defineres i vedtektene hvordan lærlingrepresentantene skal bli valgt og interimstyret bør tenke gjennom og diskutere hvordan man kan sikre at disse blir valgt representativt og demokratisk. Ungdomsskoler Det er synd at fylkeselevrådet ikke representerer ungdomsskoler. Vi har forståelse for at det vil være vanskelig for fylkeselevrådet å representere ungdomsskolene. Både fordi det er mange ungdomsskoler i Akershus og fordi det ikke er fylkeskommunen som har ansvar for ungdomsskolene. Det blir et omfattende arbeid om fylkeselevrådet skal påvirke alle 22 kommuner og deres politikere. Likevel ønsker vi å påpeke at det er uheldig at ungdom som ikke er gamle nok til å starte med videregående utdanning ikke er representert i fylkeselevrådet. Antall representanter fra skolene Når man skal bestemme seg for hvordan man skal representere skolene er det hovedsakelig to måter man kan gjøre dette på, slik vi ser det. Det ene alternativet er at hver skole har X representant(er), som representerer skolen, slik blant annet Aust-Agder fylkeselevråd har det. Eventuelt kan det være én representant per X antall elever, slik blant annet Vestfold fylkeselevråd har det. Det virker som om interimstyret har vært usikre på hvilken av disse alternativene AFE bør velge, og at man derfor har gått for en mellomting av de to alternative måtene å gjøre det på. Elevorganisasjonen i Akershus mener at dette ikke er den beste løsningen. Dette resulterer i at Lørenskogs 773 elever har én representant i fylkeselevrådet, mens Nesbrus 812 elever har to representanter. Samtidig har Holmens 66 elever én representant. Man kan dermed argumentere med at det uansett blir urettferdig og ikke representativt. Om interimstyret ønsker at representantene skal representere X antall elever bør det (for å sikre god representasjon) være én representant per påbegynte 400. elev, slik Vestfold fylkeselevråd har det. Da vil seks (6) skoler ha tre representanter, 23 skoler ha to representanter og fire (4) skoler ha én representant. Da blir det ytterligere 29 representanter i fylkeselevrådet. Slik Elevorganisasjonen i Akershus ser det er imidlertid den aller beste løsningen at hver skole har én representant som representerer alle elevene ved skolen. Da vil det være seks (6) færre representanter i AFE enn opprinnelig tiltenkt. Vararepresentanter/observatører Det er ekstremt viktig at alle skolene har en reell mulighet til å delta på alle møter i fylkeselevrådet både fordi det er prinsipielt viktig for å oppnå reell representasjon, men også for å sikre at møtene i Akershus fylkeselevråd blir vedtaksdyktige. Vi opplever ofte at representanter kan falle fra i kort tid før møtet, gjerne samme dag. Det er ofte vanskelig for en vararepresentant å komme på så kort varsel. Dårlig kommunikasjon mellom representanter og vararepresentanter kan også føre til at ingen møter opp fra noen skoler. Dette er svært uheldig. Om man istedenfor å ha vararepresentanter har observatører unngår man dette problemet da observatørene uansett skal møte, og kun trenger å få overdratt stemmeretten dersom representanten ikke møter opp. Enda viktigere er det at det å ha observatører sørger for en god Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 5

149 kontinuitet. Det å kunne være med representanten å observere møtet de første gangene kan være forløsende for mange. Dette kan føre til at flere ønsker å stille til valg og blir aktive i fylkeselevrådet. Observatørene bør velges på samme måte som representanten. Vi har forståelse for at dette også er et økonomisk spørsmål, nå har vi imidlertid allerede foreslått å kutte litt i antall representanter fra skolene, og vi ser det på som såpass viktig at det er verdt hver eneste krone. Elevorganisasjonen i Akershus mener nemlig at det er ekstremt viktig at representantene har muligheten til å ta med seg en observatør på møtene i Fylkeselevrådet, og foreslår derfor at det skal være én observatør fra hver skole og én lærlingobservatør fra hver studieretning. Disse skal ha tale og forslagsrett og møteplikt i plenumsmøtene. Elevorganisasjonen i Akershus Elevorganisasjonen i Akershus og våre medlemsskoler ser det som svært positivt at interimstyret foreslår at Elevorganisasjonen i Akershus skal få en observatørplass i fylkeselevrådet. Elevorganisasjonen har i over 50 år organisert elever, jobbet for å skape en bedre skole og har flere ganger i året demokratiske organ for ungdomsmedvirkning i form av våre elevforsamlinger og årsmøte. På den måte har vi mange viktige erfaringer og mye kunnskap som fylkeselevrådet kan ha nytte av i oppbygningen at en nytt demokratisk organ for ungdomsmedvirkning. Dette var noe elevene var opptatt av på vår elevforsamling 27. februar og det ble vedtatt at «EOA bør fungere som et rådgivende organ for fylkeselevrådet når det kommer til organisasjon generelt, skolepolitikk og i tillegg være åpne for kompetanseutveksling» og at «EOA skal bli hørt i fylkeselevrådet når det gjelder skolepolitikk». Dette høringssvaret er et godt eksempel på at vi i Elevorganisasjonen i Akershus ønsker å dele av våre erfaringer og kunnskap for å skape et best mulig fylkeselevråd. Vi tror at vi kunne bidratt godt med dette om vi hadde hatt en plass i interimstyret, men er takknemlige for at dette høringssvaret ble gjort mulig ved at vi ble oppført som høringsinstans. Da vi tok opp hvorvidt Elevorganisasjonen i Akershus skulle ha én observatørplass i fylkeselevrådet sendte en elev på en medlemsskole inn et forslag om at «Elevorganisasjonen i Akershus skal ha rett på to observatørplasser, med tale- og forslagsrett». Dette forslaget ble vedtatt med overveldende flertall av Akershus-elevene som var tilstede. Vi håper at interimstyret tar dette tydelige signalet fra Akershus-skolene om at Elevorganisasjonens kompetanse og erfaring er såpass nyttig at EO Akershus bør ha to observatørplasser. Interimstyret bør i tillegg vurdere sterkt om Elevorganisasjonen i Akershus også skal ha én observatørplass i styret og i komiteen for utdanning. Ungdomspartiene og interesseorganisasjoner!!! Et tiltak for å inkludere en større del av Akershus-ungdommen kan være å inkludere ungdomspartiene og interesseorganisasjoner. Vi ser på det som et godt tiltak at ungdomspartiene har én observatørplass, med tale og forslagsrett på plenumsmøtene i fylkeselevrådet. På denne måten sikrer man at ungdomspartiene. En bivirkning av dette kan også være at ungdomspartiene kan være litt vaktbikkjer og passe på at ikke fylkeselevrådet ender opp med å bli politisk farget. Om det dannes et rykte blant Akershus-ungdommen om at fylkeselevrådet er rødt/blått kan dette være svært uheldig. Interimstyret bør også vurdere hvorvidt interesseorganisasjoner for ungdom som har fylkeslag i Akershus skal ha muligheten til å stille med en observatør. Helhetlig forslag til representasjon Elevorganisasjonen i Akershus mener at dette er den beste fordelingen av representanter og observatører til Akershus fylkeselevråd. Representanter (stemme, tale og forslagsrett) 35 Én representant fra hver av de videregående skolene (også de private) 9 Én lærlingrepresentant fra hver av studieretningene Observatører (tale og forslagsrett og møteplikt) 35 Én observatør fra hver av de videregående skolene (også de private) 9 Én lærlingobservatør fra hver av studieretningene 2 To observatører fra Elevorganisasjonen i Akershus 7 Én observatør fra hvert av ungdomspartiene på Fylkestinget Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 6

150 Totalt innebærer dette 44 representanter og 53 observatører, til sammen 97 deltagere. Det er lite trolig at alle disse møter på alle møtene, men Elevorganisasjonen i Akershus mener det er viktig at de har muligheten. Møterett i hovedutvalgene Elevorganisasjonen i Akershus er svært positiv til 8 som sier at Akershus fylkeselevråd skal ha møte, tale og forslagsrett i hovedutvalgene, altså observatørstatus. Vi er dog ikke enig i setningen «Forslag fra AFE skal sendes skriftlig til fylkeskommunen minst to (2) uker før møte i hovedutvalgene». Vi mener at dette er noe som bør bestemmes av hovedutvalgene, og at representantene fra fylkeselevrådet bør ha anledning til å fremme forslag på møtet, på lik linje som de øvrige representantene. Vi er også positive til 12 som sier at «AFE rapporterer årlig (i juni) til fylkestinget», men mener at dette ikke er nok. I tillegg synes vi at fylkeselevrådet skal ha to observatørplasser i Fylkestinget og tale og forslagsrett i angjeldende saker, slik at fylkeselevrådet også kan være representert der den endelige avgjørelsen taes. Uavhengig og nøytralitet Fylkeselevrådet bør i aller høyeste grad jobbe for å i størst mulig grad være nøytrale og partpolitisk uavhengige. Det er viktig at Akershusungdommen, politikerne, skolene og alle andre sitter med et inntrykk av at fylkeselevrådet er et nøytralt og partipolitisk uavhengig organ. Dette er med på å skape respekt og sikre Akershus fylkeselevråd et godt rykte. Partipolitisk uavhengighet Slik vi ser det er det svært viktig at fylkeselevrådet er partipolitisk uavhengige. Derfor bør man tidlig i vedtektene få inn en ny paragraf som slår fast at Akershus fylkeselevråd er partipolitisk uavhengig, eventuelt flette det inn i 1. Nøytral koordinator Det står i 9 at «Det forutsettes at fylkesadministrasjonen oppnevner en koordinator som vil fungere som en fast kontaktperson og skal bistå AFE i deres arbeid». Elevorganisasjonen i Akershus ser det på som svært viktig at denne koordinatoren i aller høyeste grad forholder seg nøytral og på ingen måte skal påvirke de vedtakene som fattes. Fylkeselevrådet skal styres av ungdommen, ene og alene. Derfor foreslår vi at det legges til en setning til 9: «Koordinatoren skal være nøytral, på ingen måte uttrykke sin mening om sakene som behandles og sørge for at det er ungdommen som ene og alene bestemmer hva som skal vedtas». Budsjett I 10 står det at «Det forutsettes at det avsettes penger til drift av AFE. Forslag til budsjett settes opp av styret og vedtas ved et plenumsmøte». Bør det kanskje fastsettes hvor mye penger som skal avsettes, eller er det meningen at dette skal være et uspesifisert beløp? Og bør det kanskje presiseres på hvilket plenumsmøte budsjettet skal fastsettes? Er det naturlig at også dette skjer på det første møte? Årsmøte/Oppstartsmøte Vedtektene legger opp til at det skal fattes en del viktige avgjørelser på det første plenumsmøte. For å presisere at det første møtet er spesielt viktig bør man kanskje kalle dette møtet årsmøte eller oppstartsmøte, og lage en egen paragraf (kanskje en egen del med flere paragrafer) som omhandler årsmøte/oppstartsmøte og hva som skal skje her. Da får man samtidig samlet det som omhandler årsmøte/ oppstartsmøte. En slik inndeling av vedtektene er forøvrig noe man kan vurdere å innføre gjennomgående, det er allerede gjort i noen grad når det gjelder valgprosedyrene. Valgprosedyrer I alle demokratiske organ som skal behandle personvalg er det ekstremt viktig at man har gode valgrutiner og god valgkultur. Dette er noe vi har jobbet ekstremt mye med i Elevorganisasjonen og fortsatt jobber med den dag i dag. Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 7

151 Ekskludering av engasjert ungdom Elevorganisasjonen i Akershus stiller seg undrende til at Akershus fylkeselevråd skal ha det strengeste valgreglementet av samtlige fylkeselevråd som eksisterer per dags dato når det gjelder det å stille til valg om du er tillitsvalgt i en elevorganisasjon. I 11 Del 2, som omhandler å stille til valg til styret i AFE, står det i punkt 4: «Du kan ikke stille til valg til styret hvis du er tillitsvalgt i en elevorganisasjon». Elevorganisasjonen i Akershus ber interimstyret tenke seg om svært nøye før man bestemmer seg for å ekskludere tillitsvalgte i elevorganisasjoner, uten å ekskludere tillitsvalgte i andre politiske og interesseorganisasjoner. Og med tanke på at de fleste ungdommer som er engasjerte allerede engasjerer seg i politiske og interesseorganisasjoner når de er år. Vi mener det er svært uheldig å ekskludere alle disse fra å sitte i styret, da vi tror de kan være en svært viktig ressurs. Elevorganisasjonen i Akershus oppfordrer på det sterkeste til at man ikke ekskluderer ungdom som engasjerer seg i politiske, interesse eller elevorganisasjoner fra å sitte i styret i fylkeselevrådet. Når det gjelder 11 Del 2, punkt 5: «Du kan ikke stille til valg som leder eller nestleder av AFE hvis du har tillitsverv på fylkes- eller nasjonalplan i en interesseorganisasjon eller politisk organisasjon» er dette noe helt annet. Vi er helt enige i at leder og nestleder i AFE ikke bør ha tillitsverv på fylkes eller nasjonalt plan i noen som helst interesseorganisasjon eller politisk organisasjon. Dette er en regel vi også har i Elevorganisasjonen og er svært vanlig i både interesseorganisasjoner og organ for ungdomsmedvirkning. Valgbarhet 11, Del 2, punkt 3 definerer hvem som er valgbare til styret: «Styremedlemmene velges hvert år på første plenumsmøte av og blant AFEs medlemmer». Imidlertid vil jeg si at det er relativt uklart hvem som faktisk kan stille til fylkeselevrådet. Hvem regnes som «AFEs medlemmer»? Alle elever og lærlinger i Akershus? Representanene og observatørene? Kun representantene? Og hva med fjorårets styre, er de valgbare på nytt? I vedtektene er det ikke spesifisert i det hele tatt hvem som er valgbare til komiteene i fylkeselevrådet. Betyr dette at alle som vil også de som ikke er representant/observatør/vara i fylkeselevrådet, til og med voksne kan stille til disse? Det bør defineres hvem som kan stille til de fire komiteene, i tillegg til en eventuell valg og kontrollkomité. Til de to sistnevnte bør det være mulighet for at man benytter seg av tidligere styremedlemmer og representanter, i tillegg til ekstern arbeidskraft. Vi mener dog at det er svært viktig at det kun er ungdom som skal være valgbare til samtlige verv i fylkeselevrådet. Når det gjelder valg av representanter og observatører/varer til Akershus fylkeselevråd er det bestemt at dette skal være blant elevrådets medlemmer. Vi forstår ikke hvorfor det kun skal være elevrådets medlemmer som skal kunne stille til dette. At det er elevrådet som skal velge representanten og observatøren/varaen kan vi være enige, selv om det kanskje bør være en mulighet at skoler som ønsker det kan foreta valget på et allmøte der alle elevene på skolen kan stemme. Dette kan også bidra til å skape større bevissthet og oppmerksomhet rundt fylkeselevrådet. Elevorganisasjonen i Akershus mener at alle elevene på skolen skal kunne stille til valg og at valget enten skal gjennomføres i elevrådet eller på et allmøte. Suppleringsvalg Selv om man selvfølgelig håper at ingen skal trekke seg, er det noe som kan og trolig vil skje. Da er det dumt om man på grunn av vedtektene sitter uten et viktig verv helt frem til neste skoleår. 11 bør si noe om hva som skjer dersom leder, nestleder, et styremedlem eller et komitémedlem trekker seg. For eksempel kan man si at dersom leder trekker seg rykker nestleder opp. Ellers bør man si at det gjennomføres suppleringsvalg på førstkommende plenumsmøte. Valgkomité I 11, Del 2, 1. punkt står det: «Ved valg av styre skal man etterstrebe så lik kjønnsfordeling som mulig. Man skal også ta hensyn til utdanningsprogram og de tre regionene i fylket». Hvordan skal man kunne etterstrebe så lik kjønnsfordeling som mulig uten en vedtektsfestet valgkomité? Vi mener at fylkeselevrådet bør ha en vedtektsfestet valgkomité som velges av fylkeselevrådet på første Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 8

152 plenumsmøte og tropper på etter dette møtet. Denne valgkomiteen skal ha ansvar for å innstille på neste års valg av styre og komiteer, i tillegg til å ta seg av eventuelt suppleringsvalg i løpet av året, dersom dette skulle bli nødvendig. En valgkomité kan for eksempel inneholde 3 eller 5 medlemmer. Det er viktig at valgkomiteen inneholder minst 1-2 personer med bred og lang valg og organisasjonserfaring. Som sagt mener vi at kun ungdommer skal kunne inneha verv i fylkeselevrådet. Likevel kan og bør man se etter ekstern kompetanse, i tillegg til tidligere tillitsvalgte i AFE. Valgprosessen Å skape en god valgkultur i en nystartet organisasjon/et nystartet organ er noe av det mest utfordrende. I tillegg til å diskutere saken og jobbe med det internt er det viktig at man har gode rutiner og presise regler for valget i vedtektene. Det bør for eksempel stå at personvalg gjennomføres skriftlig dersom det er to eller flere kandidater. I tillegg er det vanlig at leder og nestledervalget uansett gjennomføres skriftlig. Det bør vurderes hvorvidt valget av hvilket styremedlem som skal lede hvilken komité skal gjøres ved særskilt valg på plenumsmøte, eller konstitueres av styret i etterkant. Jeg foreslår at samtlige styremedlemmer velges ved særskilt valg, slik at man kan stille som «Styremedlem og komitéleder for utdanning», «Styremedlem og komitéleder for samferdsel, plan, miljø og næring», «Styremedlem og komitéleder for kultur, frivillighet og folkehelse», «Styremedlem og komitéleder for internasjonalt arbeid» og «Styremedlem». På den måten sørger man for at man får valgt inn noen som har interesse, engasjement og lyst til å jobbe med alle områdene. En eventuell valgkomité vil også da kunne finne og innstille på kandidater med relevant erfaring, kompetanse og engasjement for sitt ansvarsområde. Forøvrig kan det vurderes om man trenger en økonomiansvarlig, og om dette eventuelt skal erstatte styremedlemmet uten komitéansvar. Gjenvalg 11, Del 2, 6. punkt: «Styremedlemmer kan stille til gjenvalg, men gjenvelges ikke automatisk» er enten unødvendig eller noe vi mener ikke er positivt. Dersom intensjonen er at styremedlemmer kan stille til valg på lik linje med andre (og evnt. vurderes av en valgkomité på nytt) er dette noe vi er enig i. Dersom intensjonen er at de som stiller til gjenvalg ikke trenger å bli vurdert av en evnt. valgkomité, men automatisk blir innstilt, slik at eneste måten å få valgt noen andre på er om andre benker er dette noe vi er kritiske til. Vi mener uansett at punktet bør strykes, slik at alle stiller på lik linje ved hvert eneste valg. Om dette punktet ligger der for å sikre at styremedlemmer er valgbare (selv om de ikke lenger er representanter i fylkeselevrådet) bør det heller flettes inn i punkt 3, om valgbarhet. Diverse formaliteter Noe vi savner i utkastet til vedtekter for Akershus fylkeselevråd er fastsettelse av hvilken flertallsform som skal brukes, hvilken vedtaksdyktighet som kreves for at man skal kunne fatte vedtak og regler angående endringer av vedtektene. Vedtaksdyktighet Det er vanlig å ha regler for hvor stor andel av de stemmeberettigede som må være tilstede på et møte for at møtet skal være vedtaksdyktig, altså ha muligheten til å fatte vedtak. Det er vanlig at det kreves at minst halvparten av de vedtaksdyktige når møtet åpnes og når det skal fattes vedtak. Slik bør det også være i fylkeselevrådet. I tillegg ser vi det som svært viktig at man setter et krav til vedtaksdyktighet når det gjelder elevrådsmøte/allmøte der valg av representant/observatør/vara til fylkeselevrådet skal finne sted. Dette bør også være at halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Forøvrig er vi opptatt av at fylkeselevrådet må kreve å få se et referat fra møtet der valget skjer, med deltagerliste, saksliste, vedtak og annet som hører et godt ført referat til. Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 9

153 Flertallsform Fylkeselevrådet kommer til å skulle gjøre en rekke vedtak. Da er det viktig at vedtektene sier noe om hvilken flertallsform som kreves. Vi foreslår at vedtektene har en egen paragraf som sier at «Alle vedtak i fylkeselevrådet krever alminnelig flertall, med mindre noe annet er spesifisert». I tillegg bør det defineres egne flertallskrav for blant annet vedtektsendringer. Vedtektsendringer Det bringer oss videre til neste punkt: Vedtektsendringer. Det står ikke noe om hvordan det kan gjøres endringer i vedtektene og hvem som kan gjøre dette. Vi foreslår at det legges til en paragraf som sier at «Endringer til vedtektene behandles av fylkeselevrådet på det siste møtet før sommerferien. Vedtektsendringer krever 2/3-flertall. Forslag skal være sendt inn én uke før møtestart, og styret innstiller ovenfor plenumsmøtet på forslagene som har kommet inn. Det skal informeres godt om muligheten til å sende inn forslag i innkallingen til møtet.» Grunnen til at vi foreslår at dere behandler vedtektene på det siste møtet før sommerferien er at de som sitter i fylkeselevrådet kan ta med seg de erfaringene som er blitt gjort i løpet av året og bruke dette til å fremme gode forslag som kan føre til bedre drift av fylkeselevrådet. Obligatoriske saker Interimstyret bør vurdere om vedtektene skal si noe om saker som er obligatoriske på alle plenumsmøter. Dette kan for eksempel være «Godkjenning av innkalling og dagsorden», «Valg av ordstyrer og referent», «Godkjenning av referat», «Styrets orientering», «Økonomisk orientering», «Politisk orientering» og «Eventuelt». Flott om interimstyret kan tenke på eventuelt flere obligatoriske saker. Kontrollkomité Slik vedtektene foreligger nå står det ingenting om hva som skal skje dersom det er usikkerhet eller uenighet rundt hva det som står i vedtektene innebærer. I Elevorganisasjonen har vi løst dette ved at vi har en nasjonal desisjonskomité som har tolkningsrett på alle vedtak og grunndokumenter på nasjonalt og fylkesplan i organisasjonen. En mulighet er at fylkeselevrådet oppretter en kontrollkomité som har tolkningsrett på vedtektene og evnt. også andre dokumenter og vedtak. En slik kontrollkomité kan også ha som mandat å følge med på fylkeselevrådet og styret og kontrollere at vedtektene og vedtakene som blir gjort blir fulgt, og at styret gjør jobben sin. I Elevorganisasjonen i Akershus har vi en slik kontrollkomité som utelukkende følger med på arbeidet og ser til at alt går som det skal. Dette har vi svært gode erfaringer med. Om man bestemmer seg for å ikke ha en kontrollkomité bør man ta en grundig gjennomgang av vedtektene og konkretisere flere av paragrafene. Et eksempel på noe det kan oppstå usikkerhet rundt er 6, femte setning: «Styret kan gis myndighet til å uttale seg i hastesaker». Her står det ikke noe om hvem som kan gi denne myndigheten, hvordan denne myndigheten gis og hva en hastesak er. Et annet eksempel finnes i 7, 2. avsnitt, tredje setning: «Ingen interesseorganisasjon kan ha et flertall av representantene i en komite». Tanken er svært god, og den støtter vi. Men det er veldig uklart hva som menes. Regnes man som en del av en interesseorganisasjon om man sympatiserer med den, er medlem, innehar verv eller kun om man har verv i fylket/nasjonalt? Dette bør klargjøres. Vedtektenes lengde Vi har nå kommet med en rekke forslag til vedtektene, og vi håper at dere tar disse til betraktning og tar med våre forslag i de ferdige vedtektene. Dette vil imidlertid føre til at vedtektene blir en del lenger. Vi mener at det er viktig at vedtektene er for lange, slik at representantene i fylkeselevrådet faktisk leser de og setter seg inn i de. Enda viktigere mener vi dog det er at vedtektene er såpass konkrete og omfattende at det ikke oppstår usikkerhet og uenighet om hva man skal gjøre når det oppstår tvilstilfeller. Vi håper derfor at dere ikke legger for mye vekt på at vedtektene skal være kortfattede og lettleste. Da er det bedre at man bruker litt tid på det første møtet til å forklare vanskelige ord, kompliserte paragrafer og hva det som står betyr. Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 10

154 Høringen At høringen blir sendt ut til skolene og elevrådene kun en uke før fristen for å sende inn høringssvar går ut er veldig synd. Elevorganisasjonen i Akershus stiller spørsmålstegn ved hvorvidt elevrådene på enkeltskolene faktisk har en reel mulighet til å komme med et høringssvar. Erfaringsmessig har mange av skolene har kommunikasjonsproblemer med elevrådet. Noen skoler printer ut eposter og leverer de til elevrådet på papir, og elevrådspostkassen sjekkes kanskje ikke hver uke. Andre skoler videresender eposter til elevrådet til en egen elevrådsepost som muligens ikke sjekkes så ofte. Dette betyr at kan det være flere elevråd som ikke en gang har sett høringen. Da høringen ble sendt ut fredag ettermiddag har de som eventuelt har sett og mottatt høringen trolig ikke mottatt den før mandag. Da har elevrådet fire dager på å innkalle til elevrådsmøte, diskutere saken med elevrådet og skrive et høringssvar. Vi venter i spenning på å se hvor mange elevråd som faktisk får svart på høringen. Dessverre tror vi erfaringsmessig at dette vil være et fåtall. Dette er trist da dette er en ekstremt viktig høring. Elevorganisasjonen i Akershus håper at interimstyret og fylkesadministrasjon har jobbet aktivt opp mot elevrådene for å sikre at alle har mottatt høringen og vil levere høringssvar, men kan dessverre ikke se at dette har blitt gjort. Vi håper at dere setter pris på og lytter til de råd vi kommer med i dette høringssvaret. Avslutningsvis vil vi si at vi ønsker interimstyret masse lykke til med sitt avsluttende arbeid, at vi gleder oss til å se Akershus fylkeselevråd ta form og til å følge det nye organet videre. Om dere skulle ha spørsmål eller lurer på noe må dere ikke nøle med å ta kontakt med leder, Jan Fredrik Strandlie Breivik, på tlf Med vennlig hilsen Elevorganisasjonen i Akershus v/jan Fredrik Strandlie Breivik, leder Høringssvar: Vedtekter for Akershus fylkeselevråd 11

155 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Fylkesting /13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ved de videregående skolene i Akershus Innstilling 1. Det innføres forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i undervisningen ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. 2. Det innføres også forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg på skolens område. Sammendrag Saken har sin bakgrunn i en elevs bruk av niqab på en videregående skole i Akershus. Tilsvarende saker har ført til forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i Oslo og Østfold. Opplæring etter Kunnskapsløftet legger stor vekt på sosial- og samarbeidskompetanse. I fag fremhever læreplanene viktigheten av samarbeid mellom elever. Forskrift til opplæringsloven vektlegger veiledning og dialog mellom faglærer/kontaktlærer og elev. Samarbeid forutsetter i de fleste tilfeller kommunikasjon. Den ikke-verbale kommunikasjonen hemmes når ansiktsuttrykk ikke kan ses. Kunnskapsdepartementet stadfester at et forbud kan vedtas i tråd med opplæringsloven 3-7. En uttalelse fra justisdepartementet viser at et forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg ikke strider mot Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 9 og Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 18. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Saken har sitt utspring i en konkret sak på en av fylkeskommunens videregående skoler. En elev i Vg3 bruker nå niqab på skolen. Skolen vurderer dette som vanskelig og ønsker å forby bruk av niqab på skolens område. Bruk av helt eller delvis dekkende ansiktsplagg har med ujevne mellomrom vært fremme i den offentlige debatten. Osloskolen innførte i 2006 forbud mot slike plagg. Forbudet gjelder på

156 skolens område og når skolen har ansvar for elevene. Det samme gjelder for voksenopplæringen. I Østfold ble et tilsvarende forbud begrenset til undervisningssituasjonen innført fra og med 1. november. I februar 2013 uttalte likestillings- og diskrimineringsombudet seg om bruk av niqab i undervisningen etter henvendelse fra voksenopplæringen i Horten. Horten kommune ba om råd da de vurderte å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg. Likestillingsombudet svarte at kommunen ikke bryter diskrimineringslovverket når de vil forby bruk av slike plagg i undervisningssammenheng. Innledningsvis ønsker fylkesrådmannen dessuten å klargjøre hva som omfattes av begrepet «ansiktsdekkende hodeplagg». Dette begrepet inkluderer niqab som dekker ansiktet bortsett fra øynene, burka som dekker ansiktet med et gitter foran øynene, balaklavaluer (finlandshetter) og andre klesplagg som alene eller i kombinasjon med andre plagg dekker en vesentlig del av ansiktet. Hijab er derimot ikke en del av denne problemstillingen. Problemstillinger og alternativer Grunnopplæring i Norge Før Kunnskapsløftet (LK-06) ble innført høsten 2006 ble det utarbeidet flere dokumenter av overordnet karakter som skulle være retningsgivende for grunnopplæringen i Norge. I disse dokumentene understrekes betydningen av kunnskap som en grunnstein for all ungdom i landet. Ved siden av kunnskap vektlegger dokumentene utviklingen av sosial kompetanse og samarbeid som viktige elementer i skolen. Med LK-06 er det ikke lenger krav til at spesielle metoder skal brukes i opplæringen, men en hver undervisning vil tidvis foregå som gruppearbeid, prosjektarbeid eller andre former for samarbeid mellom elever. I slike samarbeidssituasjoner er kommunikasjon viktig. Uten kommunikasjon i en eller annen form, er det ikke mulig å samarbeide. Vi vet også at når mennesker kommuniserer med hverandre, spiller den ikke-verbale delen av kommunikasjonen en avgjørende rolle. Kroppsspråket er av stor betydning for at vi skal oppfatte budskapet riktig. En vesentlig del av kroppsspråket vises gjennom ansiktsuttrykk. Å lære nye språk er muligens mer krevende med heldekkende ansiktsplagg enn noen av de andre fagene elever har i skolen. I språkfag er plassering av lyder viktig og uten at faglærer kan se hvordan elever gjør det, blir det tilnærmet umulig å veilede dem. I de fagspesifikke læreplanene er evnen til å uttrykke seg muntlig en av de grunnleggende ferdighetene som skal oppøves. I læreplanen i norsk heter det for eksempel: Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Og i matematikk: Å kunne uttrykkje seg munnleg i matematikk inneber å gjere seg opp ei meining, stille spørsmål, argumentere og forklare ein tankegang ved hjelp av matematikk. Det inneber òg å vere med i samtalar, kommunisere idear og drøfte problem og løysingsstrategiar med andre. Forskrift til opplæringsloven inneholder mange paragrafer som alle stiller krav til dialog, veiledning og samtale med eleven. I 3-8 har eleven krav på dialog om annen (ikke-faglig) utvikling med sin kontaktlærer, 3-11 gir eleven rett til en samtale med kontaktlærer minst en

157 gang hvert halvår om sin utvikling knyttet til kompetansemålene. I samme paragraf understrekes elevens rett til jevnlig og systematisk underveisvurdering. Det skal gis grunngitt veiledning om hva eleven bør legge vekt på i det videre arbeidet med tanke på faglig utvikling. Noe av kommunikasjonen kan gjøres skriftlig, men mange vil nok hevde at det er hensiktsmessig å snakke med eleven for å se om han/hun forstår fullt ut hva som formidles. Som en oppsummering kan man si at opplæringen i dag i stor grad er basert på jevnlig og god kommunikasjon elever i mellom og mellom elev og lærer. Den tiden da læreren drev sin undervisning fra kateteret og elevene tok i mot, er i all hovedsak et tilbakelagt stadium. Slik sett er nødvendigheten av god kommunikasjon svært viktig for læringsutbyttet i dagens skole. Kunnskap utvikles ikke i et vakuum, men i samarbeid og fellesskap med andre. Uttalelse fra Justisdepartementet Justisdepartementets lovavdeling har på anmodning fra Kunnskapsdepartementet avgitt en uttalelse ( ) om «bruk av hode- og ansiktsplagg i skolene». Bakgrunnen for forespørselen er knyttet til Oslos innføring av et forbud i Kunnskapsdepartementet legger i sitt oversendelsesbrev til grunn at opplæringsloven «3-7 gir hjemmel for å gi forskrift om denne typen forbud i skolenes ordensreglement.» I henhold til denne paragrafen skal fylkeskommunen fastsette et ordensreglement for den enkelte videregående skole. «Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastette i lov eller på ein annan måte». I sin uttalelse har lovavdelingen i justisdepartementet drøftet forbudet opp mot Grunnloven 2, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 9 og Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 18. Fylkesrådmannen vil ikke gjengi detaljene i lovavdelingens vurderinger, men gjengir hovedkonklusjonene som avdelingen kom frem til. Om Grunnloven 2 heter det: Det er derfor neppe tilstrekkelig grunnlag for å anta at bruken av niqab og burka er vernet av religionsfriheten i Grunnloven 2. Om EMK artikkel 9 konkluderes det: Lovavdelingen er etter dette kommet til at et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt i undervisningssituasjonen ikke vil være i strid med EMK artikkel 9. Det samme vil trolig gjelde for voksenopplæring og på skolens område i pauser og lignede utenfor undervisningssituasjonen. Et forbud som også skal gjelde på skoleveien, kan ikke godt begrunnes i undervisningsrelaterte hensyn og vil kunne stå i et tvilsomt forhold til EMK artikkel 9. Vurderingen av SP artikkel 18 konkluderer med at: Vi kan ikke se at det foreligger grunnlag for å anta at et forbud mot hode- eller ansiktsplagg som er forenlig med EMK artikkel 9, vil komme i strid med vernet for religionsfriheten etter SP. Avslutningsvis vil fylkesrådmannen si at bruken av plagg som er helt eller delvis ansiktsdekkende ved skolene i Akershus er marginal, men ikke desto mindre er det viktig å få saken belyst og at det blir fattet en beslutning. Andre hensyn Da Osloskolen innførte et forbud mot ansiktsdekkende plagg knyttet det seg også til behov som dreide seg om andre enn eleven selv. At ansiktet er skjult, kan vekke utrygghet for andre elever, da man ikke kan se hvem som befinner seg bak klesdrakten. Av samme grunn kan faglærere og

158 ledelse ha et behov for å kunne identifisere elever i undervisningen og også på skolens område. Fylkesrådmannen kan forstå at skoler ønsker å kunne se hvem som beveger seg inne på skolens område. Av denne grunn er det uttrykt ønske om at også Akershus innfører et forbud mot slike plagg på skolens område og ikke bare knyttet til undervisningen. Fylkesrådmannens anbefalinger Når et forbud skal vurderes, vil fylkesrådmannen legge avgjørende vekt på hensynet til opplæringen. Kommunikasjon mellom elever og mellom elev og lærer er et bærende element i dagens opplæring. Gjennom samhandling og kommunikasjon i et sosialt fellesskap utvikles kunnskap og sosiale ferdigheter som er avgjørende for elevens funksjonsnivå i samfunnet. Den norske skolen vektlegger utviklingen av hele mennesket for å gjøre det best mulig rustet til livet. Dette fremgår av den generelle delen av læreplanen. Er det mulig å oppfylle kravene i grunnleggende ferdigheter slik de er eksemplifisert ved de to læreplanene i norsk og matematikk når eleven unndrar seg vanlig kommunikasjon? Fylkesrådmannen vil hevde at det vanskelig lar seg gjøre. Fylkesrådmannen mener at ansiktsdekkende plagg vanskelig kan forenes med det oppdraget samfunnet har gitt skolen. Skolens oppgave er å gi elevene utdanning, og derigjennom gjøre dem best mulig forberedt til arbeid og fritid. Overfor dem som bærer ansiktsdekkende plagg, blir denne oppgaven vanskeliggjort. Etter dette er fylkesrådmannens konklusjon at ansiktsdekkende hodeplagg reduserer elevens mulighet til opplæring som forutsettes i dokumentene som gjelder for videregående skole i dag. Av den grunn mener fylkesrådmannen at et forbud mot slike plagg i undervisningen må kunne innføres. Når det gjelder de øvrige hensyn, som er kort antydet tidligere, mener vi hensynet til medelevers trygghet og ønske om identifisering, er elementer som taler mot heldekkende ansiktsplagg også på skolens område. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Brita Schatvet Utrykte vedlegg: /-2-9-og bruk-av-hode--og-ansiktspl.html?id=480738

159

160 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /474-1 Saksnr Utvalg Møtedato 35/13 Fylkesting Fylkesutvalg /13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Budsjettmodell for de videregående skolene - evaluering Innstilling 1. Budsjettmodellen for de videregående skolene videreføres fra 2014 som en kombinasjon av gruppebasert og elevbasert modell. 2. Telletidspunkt pr 1. februar utgår fra I økonomiplan innarbeides en budsjettpost til fylkesrådmannens disposisjon på 3 til 5 mill. kr for styrking av enkeltskoler med opplærings- og utviklingsbehov spesielt knyttet opp mot fullført og bestått. 4. Elev- og gruppesatser samt oppfyllingsprosent pr. utdanningsprogram som legges til grunn ved budsjettering vurderes fortløpende i økonomiplanene. 5. Gruppesatsene for spesialundervisning endres slik at det blir en sats (på ca. 1,4 mill. kr) til mindre grupper med 2 til 4 elever og en sats (på ca. 1,2 mill. kr) til større grupper på inntil 8 elever. Frigjort beløp på ca. 10 mill. kr omdisponeres til å styrke spesialundervisning i ordinære grupper. Dette beløpet fordeles i henhold til antall elever. 6. Øvrige forslag til justering av budsjettmodellen tas til orientering. Sammendrag Denne saken er en oppfølging av fylkestingets vedtak om at budsjettmodellen for de videregående skolene skulle evalueres etter tre år. Modellen ble tatt i bruk fra budsjettåret Skolene har gitt til kjenne sine synspunkter gjennom en høringsrunde som er innarbeidet i saken. I hovedsak fungerer budsjettmodellen tilfredsstillende, og det foreslås at hovedstrukturen videreføres som en kombinasjon av gruppebasert og elevbasert modell hvor elevdelen (stykkpris) utgjør ca. 30 prosent. Betydningen av elevdelen reduseres ytterligere ved at det

161 foreslås at elevtelling pr. 1. februar utgår, slik at elevene kun telles 1. oktober. Det fordeles i 2013 ca mill. kr gjennom modellen. Det foreslås en endring i gruppesatsene for spesialundervisning slik at det samlet brukes ca.10 mill. kr mindre til dette. Dette beløpet foreslås omdisponert til spesialundervisning i ordinære grupper og fordelt etter antall elever. Dette forslaget vil gi noen omfordelingseffekter, hvor noen skoler vil få budsjettet redusert med opptil 2 mill. kr. I denne forbindelse kan en overgangsordning for å tilpasse driften til lavere budsjett vurderes i forbindelse med økonomiplan I økonomiplan foreslås innarbeidet en budsjettpost til fylkesrådmannens disposisjon på 3 til 5 mill. kr for styrking av enkeltskoler med opplærings- og utviklingsbehov spesielt knyttet opp mot fullført og bestått. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Da budsjettmodellen ble vedtatt i juni 2009 (FT-sak 34/2009), vedtok også fylkestinget at det skulle lages en statusrapport etter ett år, og en evaluering etter tre år. De videregående skolene har nå gjennomført tre år basert på budsjettmodellen ( ) og er inne i det fjerde året i Et høringsnotat er sendt til de videregående skolene hvor en del konkrete problemstillinger og alternative løsninger knyttet til budsjettmodellen er drøftet. Det er 16 videregående skoler og i tillegg Lederutvalget for Asker og Bærum som har avgitt uttalelse. Etablering av fylkeskommunalt eiendomsforetak Fra 2011 etablerte fylkeskommunen et fylkeskommunalt foretak til å utvikle og drifte bla. skoleanleggene. En stor del av oppgavene knyttet til drift og vedlikehold av skoleanleggene ble flyttet fra den videregående skolen til eiendomsforetaket med tilsvarende uttrekk av budsjettrammen. Lavere budsjettramme for skolene tildelt av modellen innskrenket handlingsrommet for skolen til selv å disponere og prioritere den samlede rammen. Fylkesrådmannen har likevel den oppfatning at dette ikke førte til svekkelse av skolenes budsjettstilling, men at justering i budsjettgrunnlaget ga et godt uttrykk for ansvarsoverføringen. Skolene får full kompensasjon for husleie til eiendomsforetaket. Modellen generelt. Budsjettmodellen består i hovedsak av fire hovedområder. I tillegg er det noen mindre områder det tas hensyn til og som påvirker budsjettrammen. Budsjettområde Budsjettandel Kriterium Ordinær opplæring 59,3 % Elev 50%, gruppe/klasse 50% Spesialundervisning 14,3 % Gruppe Guppe/klasse ordinær Ledelse og administrasjon 18,3 % undervisning Guppe/klasse ordinær Skoleanlegg og felles funksjoner (unntatt eiendomsforetakets ansvarsområde) undervisning. Kvm 8,1 % skolelokaler. Årsverk renhold Budsjettmodellen beregner en samlet netto budsjettramme til skolen basert på mest mulig objektive kriterier. Hvordan skolen skal disponere rammen er imidlertid ikke bundet opp til

162 hovedområdene i modellen. Budsjettrammen må disponeres ut fra de føringer fylkestinget vedtar og ut fra lokale behov. Kriteriene på disse budsjettområdene er i hovedsak antall elever og antall grupper. For ordinær opplæring er det en vektfordeling på disse to kriteriene på 50 prosent antall elever og 50 prosent antall grupper. På de øvrige områdene er det antall grupper som er kriteriet. Det innebærer at «stykkpris»-elementet, dvs. hvor stor andel av modellen som fordeles etter elevkriteriet, utgjør mindre en 30 prosent av budsjettrammen til skolen. Ved justering av opplæringstilbudet gjennom året er det bare kriteriene på budsjettområdene ordinær undervisning og spesialundervisning som påvirker budsjettet til skolen. De øvrige ligger fast for budsjettåret. Ved justeringer av opplæringstilbudet får derfor elevkriteriet noe større vekt. Ved elevtelling er kriteriet enerådende. Ordinær undervisning Satsene for ordinær opplæring per utdanningsprogram er følgende: Ordinær opplæring Elevsats Gruppestats Utdanningsprogram Sats 100% Sats 50% vår (6/11) Sats 50% Høst (5/11) Sats 100% Sats 50% vår (6/11) Sats 50% Høst (5/11) Studiespesialisering Idrettsfag og St m/ formgivingsfag Dans/drama Musikk IB Service og samferdsel Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Naturbruk Restaurant- og matfag Teknikk og industriell produksjon Elevsatsen varierer noe mellom utdanningsprogrammene og utgjør i gjennomsnitt kr for vårhalvåret og for høsthalvåret. Det foreslås ikke endringer i satsene. Elev- og gruppesatsene bør imidlertid jevnlig sjekkes på grunnlag av regnskapstall og nøkkeltall i KOSTRA. Dette bør knyttes opp mot arbeidet med økonomiplanen. I tillegg kan det komme endringer i lover og forskrifter, i avtaleverket, og statlige føringer på den videregående opplæringen gjennom statsbudsjettet som krever justering av satsene. Slike justeringer må innarbeides/omtales i økonomiplanen slik at skolene er forberedt på hvilke endringer som kommer i deres rammebudsjett. I tillegg korrigerer budsjettmodellen for forskjeller i lønnsnivå mellom skolene. Ressurser til å dekke seniortiltak etter særavtalen for undervisningspersonalet er lagt inn budsjettmodellen for å jevne ut kostnader som er ulikt fordelt mellom skolene. Andre mindre korrigeringer for å kompensere utgiftsforskjeller er få paralleller i studieforberedende utdanningsprogram, smale tilbud med svak søkning og halve grupper/klasser. Tekniske justeringer. Fylkesrådmannen foreslår at følgende elementer, som nå synliggjøres særskilt i modellen, innarbeides i gruppe- og elevsatsene:

163 Premieendringer i Statens pensjonskasse: Premien kan variere fra år til år. Fylkesrådmannen vil fra 2014 innarbeide beløpet som premieendringen utgjør i elevkriteriet for utdanningsprogrammene og gruppekriteriet for spesialundervisning og ledelse. Premieendringen vil da bli behandlet på samme måte som lønns- og prispåslag på disse satsene. Gratis læremidler: Fylkesrådmannen vil fra 2014 legge budsjettbeløpet inn i elevkriteriet. Dette vil ikke føre til endring i budsjettrammen for skolene. De fleste videregående skolene støtter i sine høringsuttalelser de tekniske justeringene som foreslås. Seniortiltak for pedagogisk personale i undervisning Det korrigeres særskilt for avtalefestet nedsatt leseplikt til seniorer i modellen, fordi dette varierer sterkt mellom skolene. Gjennomsnittslønn for undervisningspersonale er brukt som grunnlag for korrigeringen. Det har vært pekt på fra skoler at lønnskostnaden for de seniorene som tar ut retten til nedsatt undervisningsplikt er lønnet høyere enn gjennomsnittslønnen ved skolen. Dette vil nok i de fleste tilfeller være riktig. Det reelle utgiftsbehovet for den enkelte skole behøver likevel ikke være like høyt. Det vil avhenge av lønnsnivå til de ansatte som dekker opp undervisningen som seniorene har fått redusert. Fylkesrådmannen holder fast ved at den korreksjonen for seniortiltak som er etablert føres videre i budsjettmodellen. Elevtelling. Bakgrunnen for elevtelling er at modellen skal gi incentiv til å beholde elevene i skolen og begrense frafall. En annen hensikt er at modellen skal gi incentiv til utnytte kapasitet, dvs. øke oppfyllingen i klasser/grupper. Det siste momentet har fylkesrådmannen registrert er kommet til syne ved siste inntak. Ved telling 1.oktober medførte dette et høyere antall elever enn tidligere år. Totalt ble det behov for å øke bevilgningen til skolene utover rammen som lå i opprinnelig budsjettramme. Når det gjelder elevtelling pr 1.februar mente mange skoler i høringen at modellen ikke gav noe incentiv for å beholde elevene, selv om skolen mister midler. Skoler setter i noen tilfeller i gang tiltak og bruker ekstra ressurser på elever som likevel slutter. Elevtelling per 1. februar har i alle år vist frafall av elever. Frafallet har ført til at skolene samlet har mistet midler på om lag 3 mill. kr. Disse midlene har vært tilbakeført til ulike tiltak innen videregående opplæringen. Første året ble de nyttet til å dekke opp for et trekk fra skolene til å dekke kostnader til NDLA. Det andre året ble midler fordelt tilbake til skolene etter kriteriet for svake karakterer. Siste året ble midlene nyttet til å dekke behov for økt bevilgning på grunn av den økte oppfyllingen. Administrativt er det en del arbeid med elevtellingen 1. februar. Tellingstidspunktet brukes kun i forbindelse med å korrigere for uttrekket. Det er ikke et nødvendig telletidspunkt slik 1. oktober er, da fylkeskommunen skal rapportere til Statistisk sentralbyrå. Fylkesrådmannen vil på grunnlag av den samstemte tilbakemeldingen fra de videregående skolene foreslå at telling pr. 1. februar faller bort fra Oppfyllingsprosent. Ved beregning av elevtallet som legges til grunn for budsjettet i 2. halvår, brukes oppfyllingsprosent pr. utdanningsprogram. Av hensyn til budsjettkontroll bør oppfyllingsprosenten som benyttes for beregning av elevtallet treffe, slik at den gir en best mulig prognose på det samlede faktiske elevtallet. Oppfyllingsprosenten har ligget fast i de tre årene budsjettmodellen er brukt. Om oppfyllingen blir høyere enn det som er lagt til grunn i opprinnelig budsjett, vil det oppstå budsjettmessig underbalanse. For å unngå en slik situasjon

164 foreslår fylkesrådmannen at oppfyllingsprosenten vurderes løpende under økonomiplanarbeidet. Justeringer er det ikke nødvendig å gjøre hvert år, men med noen års mellomrom. Da vil forutsigbarheten i modellen opprettholdes, og langsiktige svingninger i oppfyllingen mellom utdanningsprogrammene vil fanges opp. De fleste skolene støtter en løpende justering av oppfyllingsprosenten. Spesialundervisning. Skolene får tildelt budsjettmidler til særskilte grupper (spesialundervisning) etter et gruppekriterium. Det er også et lite innslag av et elevkriterium som utgjør fra 1 prosent (ved 2 elever i gruppa) til 4 prosent (8 elever i gruppa). Elevkriteriet har en svært liten vekt, og det foreslås at det tas bort slik at budsjettildelingen kun baseres på antall grupper. For spesialundervisning i ordinære grupper/klasser fordeles et budsjettbeløp basert på inntakskarakterer fra grunnskolen. Karakterene er gruppert i tre slik at laveste karaktergruppe får den høyeste elevsatsen. Det er i tillegg to ulike satser for gruppekriteriet. En sats for spesialundervisning i «små grupper» (4- og 8-grupper) og en sats for det som tidligere ble betegnet som APO-klasser og innføringsklasser for minoritetsspråklige. Fylkesrådmannen har sett behov for både å vurdere nivået på satsene og på hvilke sats ulike grupper skal tildeles. I høringsnotatet var det foreslått følgende alternativer: Alternativ 1: Alle gruppene får samme sats, som blir lavere enn den høyeste satsen i dag. Alternativ 2: To satser beholdes. En sats for mindre grupper, og en sats for større grupper og innføringsklasser for minoritetsspråklige. Høringsuttalelser viser sprikende tilslutning til de to alternativene, men en overvekt mot to gruppesatser. Fylkesrådmannen foreslår at to gruppesatser opprettholdes, men justeres noe. Det foreslås en sats på ca. 1,4 mill. kr pr gruppe til mindre grupper (med 2 til 4 elever) der ressursbehovet er stort og det kreves høy grad av personalinnsats i undervisning og assistanse (elevassistent). Det foreslås en sats på ca. 1,2 mill. kr pr gruppe til større grupper (ca. 8 elever) som vil omfatte det som tidligere ble betegnet som APO-klasser (alternativ opplæring) og innføringsklasser for minoritetsspråklige. En slik inndeling vil føre til flere større grupper og en lavere ressurstildeling til spesialundervisning etter gruppesatsene. De frigjorte midlene, på ca.10 mill. kr, foreslås brukt til å styrke spesialundervisningen i ordinære grupper. Den foreslåtte endringen vil føre til at noen skoler som har hatt stort innslag av grupper med 8 elever får redusert sine budsjetter med inntil ca. 2 mill. kr. For disse skolene vil det være naturlig å vurdere en overgangsordning for å tilpasse driften til lavere budsjett. Noen skoler har etterlyst alternativer til karakterkriteriet som brukes til å fordele midler til spesialundervisning i ordinære grupper. Begrunnelsen er at behovet for støtte ikke utelukkende henger sammen med at elever er faglig svake, men også kan ha andre årsaker. Det er imidlertid ikke kommet konkrete forslag til endrede kriterier. Fylkesrådmannen vil på denne bakgrunn foreslå at midlene som frigjøres i henhold til gruppekriteriet fordeles etter antall elever. Ledelse og administrasjon

165 Kriteriet her er antall ordinære grupper. I utredningen «Mer tid til det som gjelder» er det to element som er vurdert i forhold til ledelsesbehov. Det ene er administrasjonsleder på hver skole som ligger i anbefalingen med en lik standard og et fast ressursbehov for alle skoler. Det andre er ledelsesressurs ut fra et normert antall årsverk ved skolen. Det er fordelt i alt 22 mill. kr til skolene basert på beregningene av behovet for økt ledelsesressurs i utredningen. I høringsnotatet ble det lagt fram tre alternativ til fordeling av midlene til «Mer tid til det som gjelder»: Alternativ 1: Dele hele summen med et fast beløp på hver skole. Dette vil i budsjettet for 2014 bety om lag 0,7 mill. kr per skole. Dette vil bety en høyere relativ andel til de minste skolene. Alternativ 2: Deler av summen blir fast og resten fordeles i henhold til antall grupper. Hvor gruppene er fordelt med en vekting mellom studiespesialisering (=1)og yrkesfag (=0,9). Alternativ 3: Fordele hele summen i henhold til antall grupper, slik det er gjort i Skolene gir ulike tilbakemeldinger på forslagene, og det er ikke noe tydelig «vinneralternativ». Tendensen går imidlertid i retning av alternativ 2 med vekting av allmenne fag og yrkesfag. Av hensyn til enkelhet i modellen ønsker fylkesrådmannen å opprettholde samme fordeling som tidligere, dvs. at hele ledelsesressursen fordeles etter antall grupper (alternativ 3). Dette fanger opp ledelsesbehov på en god nok måte. Tiltak som ikke fanges opp av budsjettmodellen Det kan være grunn til å vurdere om et lite budsjettbeløp av rammen skal fordeles til skoler med dokumenterte opplærings- og/eller utviklingsbehov, og spesielt knyttet opp mot fullført og bestått. Det kan være grunnlag for å tildele enkeltskoler budsjettmidler i særskilte situasjoner. Det vil også være tilfeller der budsjettmodellen ikke har kriterier til å fange opp ulikheter. Akershus fylkeskommune drifter 34 videregående skoler som er ulike når det gjelder lokalisering, skoleanlegg og struktur. Ungdom som søker seg til videregående opplæring i Akershus, er gitt mulighet til å søke skole i tillegg til utdanningsprogram. Dette kan medføre at enkeltskoler kan få en lavere søkning og mindre motiverte elever til enkelte tilbud. Det kan innebære at det behøves en større ressursinnsats for at denne elevgruppen skal oppnå målet om å bestå videregående opplæring med best mulig kompetanse. I denne sammenheng kan det det være større krav for tilrettelegging av individuelle behov. Budsjettmodellen kan i slike tilfeller komme til kort. Frafall og lav oppfylling medfører som kjent trekk i budsjettrammen. Tidligere er det gjort politiske vedtak om ekstra bevilgning hvor det har vært behov for å styrke enkeltskoler for utvikle skolens temaprofil og opplæringstilbud. Fylkesrådmannen gjennomfører systematiske brukerundersøkelser, kartlegger oppnådde resultater og gjennomfører styringsdialogmøter med de videregående skolene. Fylkesrådmannen har dermed god dokumentasjon på oppnådde resultater, og styrker og svakheter ved den enkelte skole. Der hvor søkergrunnlag og dermed opplæringen gir ekstra utfordring, vil det være rimelig å kunne sette inn ekstra ressurser over en periode. I høringsuttalen fra skolene kommer det til uttrykk ulike meninger om den foreslåtte bevilgningen, og de kan ikke tolkes i en bestemt retning. Det foreslås en årlig budsjettpost på 3-5 mill. kr som tildeles enkeltskoler av fylkesrådmannen. Budsjettmidlene dekkes innenfor den samlede budsjettrammen til skolene.

166 Tildelinger utenom modellen Budjettet til Holmen, Kjelle og Hvam videregående skole er ikke fullt ut blitt fordelt gjennom modellen. Dette skyldes strukturen på opplæringstilbud og ved disse skolene og at Kjelle og Hvam også drifter internat og Hvam også et omfattende gårdsbruk. Budsjett-tildelingen til Holmen grunnskole og videregående skole er behandlet ferdig og innarbeidet i økonomiplan For Kjelle videregående skole er arbeidet i sluttfasen og innarbeidet i neste års budsjett. Arbeidet med Hvam videregående vil nå bli startet opp. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen vurderer budsjettmodellen til å fungere tilfredsstillende, og anbefaler at hovedstrukturen videreføres. Utgiftene til videregående opplæring består i stor grad av lønnsutgifter som er knyttet til antall grupper. Det anses imidlertid fornuftig å beholde en elevkomponent i modellen for å gi incentiv til å begrense frafall og til å utnytte elevkapasiteten best mulig. Fylkesrådmannen forslår imidlertid at elevtellingen per 1.februar utgår da dette ikke kan sies å påvirke frafall gjennom året, svekker økonomisk styring og planlegging for skolene og gir ekstra administrativt arbeid. Det er foreslått en endring av satsene til faste grupper innenfor spesialundervisning som gir en omfordelingseffekt i form av redusert budsjett med inntil ca. 2 mill. kr for skoler som har hatt et stort innslag av 4- og 8-elevers grupper. Det vil bli vurdert en overgangsordning som vil lette tilpasningen til redusert budsjett. Endringen frigjør midler på ca.10 mill. kr som foreslås omdisponert til spesialundervisning i ordinære grupper. Noen skoler kan ha et elevgrunnlag med behov knyttet opp mot å fullføre og bestå som ikke fanges opp av modellen. For å ivareta slike behov foreslås avsatt et beløp på 3 til 5 mill. kr for å ivareta slike behov. Oslo 9.april 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Hildegunn Nygård Utrykte vedlegg: 1. Regnskapsresultat 2010-

167 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg /13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Hovedutvalg for plan, næring og miljø Samhandling kunnskapsmiljøer og videregående skoler Innstilling 1. Akershus fylkeskommune ønsker å styrke samhandlingen mellom kunnskapsmiljøene i fylket og de videregående skolene i Akershus. 2. Det utarbeides retningslinjer for hvordan fylkeskommunen skal jobbe med å knytte de videregående skolene opp mot kunnskapsmiljøene. 3. Administrasjonen legger frem forslag til retningslinjer innen høsten Saksutredning Fylkeskommunen har som mål å bedre og tilpasse den videregående utdanningen, blant annet for å øke tilfanget av gode, og motiverte søkere til studieplasser, til vitenskapelige stillinger i kunnskapsmiljøene og for å bidra til å dekke næringslivets rekrutteringsbehov. Videregående utdanning er utgangspunktet for et spesialisert utdanningssystem, og næringslivets rekrutteringsbehov legger premisser for utdanningssystemets prioriteringer. Det er fire konkrete kunnskapsmiljøer i fylket som samarbeider tett med næringslivet og som leverer kandidater til næringslivet: 1) Universitetet og de andre instituttene på Campus Ås (miljø, bioteknologi, mat etc.) 2) Høgskolen og forskningsinstituttene på Kjeller, samt Akershus Energipark, (energi, opplæring, sikkerhet etc.) 3) Forskingsinstituttet og utdanningsaktøren Simula på Fornebu med bånd til Universitet i Oslo (IKT) 4) A-hus og forskningsaktivitetene der (helse, medisin). Enkelte av de videregående skolene i Akershus har samarbeid med noen av kunnskapsmiljøene, om enn i noe begrenset omfang. Samarbeidet har i stor grad gått ut på skolebesøk og gjesteforelesninger. Fylkeskommunen har også gitt økonomisk støtte til noen av disse prosjektene. Erfaringer fra samarbeidet så langt er varierende. Tiltakene har hatt ulik grad av omfang, forankring og kontinuitet. Ikke alle de videregående skolene har deltatt, ei heller alle

168 kunnskapsmiljøene. I det videre arbeidet kan det være aktuelt å se på andre former for samarbeid som for eksempel utvidede muligheter for styrking av lærernes kompetanse, andre former for skole-/institusjonsbesøk og prosjekter i samarbeid med forskningsmiljøene. Erfaringer fra eksempelvis samarbeid rundt kompetanseutvikling og Ungforsk kan trekkes med videre. Man bør derfor: Kartlegge og evaluere det som pågår og se til andre kilder for å lære. Utforme retningslinjer som gir en felles overordnet tilnærming til dette. Retningslinjene vil også gi innspill til de relaterte planprosessene som allerede pågår på området i administrasjonen. Utarbeide en handlingsplan med operative tiltak for hvordan fylkeskommunen skal bidra til styrket samhandling gjennom konkrete løpende prosjekter mellom kunnskapsmiljøene og de videregående skolene i Akershus. Beskrive de økonomiske konsekvensene av dette. Dette bør gjøres i samarbeid med både kunnskapsmiljøene og de videregående skolene. På den måten kan man i større grad gjøre det relevant for lærerne og integrere tiltakene i det pedagogiske opplegget, samt ta hensyn til fagspesifikke muligheter fra hvert kunnskapsmiljø. Avdeling for plan, næring og miljø blir kontakt mot kunnskapsmiljøene og avdeling for utdanning og kompetanse blir kontakt mot alle de videregående skolene. Det legges til grunn at de skal arbeides langsiktig og skal omfatte elever innen studiespesialisering og yrkesfag. Fylkesrådmannens anbefalinger Regionens næringsliv er kunnskapsintensivt og får stadig mer spesialiserte rekrutteringsbehov. Fylkeskommunen bør som skolenes eier ta en aktiv rolle i å øke samhandlingen i dette systemet for å møte næringslivets langsiktige behov. Etablerte retningslinjer på dette området vil være et godt verktøy for å bedre samhandlingen og tiltakene, samt sikre at alle aktørene er engasjert i dette på samme nivå. Administrasjonen ønsker å jobbe videre med dette og komme tilbake med forslag til retningslinjer og konkrete tiltak høsten Saksbehandler: Stian Aldrin Oslo, 9. april 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann

169 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 25/13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /13 Yrkesopplæringsnemnda Orientering om årets søkemønster opplæringsåret Innstilling Saken tas til orientering. Sammendrag Fylkesrådmannen har på bakgrunn av årets søkemønster vurdert behov for justering av det vedtatte opplæringstilbudet for Ved søknadsfristens utløp var det registret søkere, hvorav 1213 har lærefag som primærønske. Sammenlignet med antall søkere på samme tid i fjor, representerer dette en økning på i alt 120 søkere. Etter fylkesrådmannens justering er kapasiteten innen det ordinære opplæringstilbudet redusert med i alt 7 klasser/63 elevplasser i forhold til vedtak i FT-sak 117/12 (Opplæringstilbudet ), dvs. fra 1017 klasser (21571 elevplasser) til 1010 klasser (21508 elevplasser). Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. mars (jf. forskrift til opplæringsloven 6-7). Som meldt i FT-sak 117/12 (Opplæringstilbudet ) har fylkesrådmannen etter søknadsfristens utløp vurdert behov for justering av det vedtatte opplæringstilbudet i forhold til årets søkning. Fylkesrådmannens justeringer er basert på en analyse av søkertall, søkemønster og prøveinntak. De enkelte forslag til justering har vært diskutert med ledelsen av de berørte virksomhetene. Justeringene som nå er foretatt, protokollføres og sendes ut til de berørte virksomhetslederne. I møte av 9. april d.å. ble justeringene av opplæringstilbudet også drøftet med hovedtillitsvalgte. I det følgende redegjøres det for hovedtendenser i årets søkemønster og de justeringer som er foretatt på bakgrunn av dette. Justeringene er foretatt innenfor rammene som er fastsatt i Økonomiplan Hovedtendenser i søkemønsteret Søkningen til de ordinære utdanningsprogrammene på Vg1 endrer seg vanligvis lite fra år til år. Men de siste årene har det vært en markant økning i andelen som søker Studiespesialisering. Fra

170 i fjor til i år har andelen til dette utdanningsprogrammet økt fra 47,7 prosent i fjor til 49,1 prosent i år. Andelen søkere til Idrettsfag har gått noe opp mens andelen søkere til Musikk, dans og drama har vært stabil. Dette betyr at andelen søkere til de tre studieforberedende utdanningsprogrammene samlet har økt fra 59,5 prosent til hele 61,5 prosent. Det er utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon som har hatt den største nedgangen. Andelen søkere til dette utdanningsprogrammet er redusert fra 9,8 prosent i fjor til 7,3 prosent i år. Fylkesrådmannens anbefalinger I det følgende presenteres fylkesrådmannens forslag til justering av det vedtatte opplæringstilbudet for i form av regionsvise tabeller. Tabellene er kommentert. Tabellene er sortert slik at de skal vise endring av opplæringstilbudet per skole. Endringene må sees i sammenheng med resten av opplæringstilbudet både lokalt (dvs. på den aktuelle skole) og i resten av regionen. Hvor bare antall elevplasser er oppgitt, dreier det seg om justering av antall elevplasser per klasse. Asker og Bærum Nedleggelser/opprettelser Tradisjonelt har det vært stor søkning til Studiespesialisering i Asker og Bærum. Denne søkningen forsterker seg ytterligere i år med en økning fra 60,9 prosent til 62,0 prosent. For å imøtekomme denne søkingen foreslås det å opprette en ekstra klasse på Vg1 Studiespesialisering ved Nadderud videregående skole. Nadderud vgs. er den skolen i regionen med størst oversøking. Det er også behov for å øke med en klasse på Vg1 Studiespesialisering ved Rosenvilde videregående skole. For å få plass til en ekstra klasse på Rosenvilde vgs. er det nødvendig å redusere kapasiteten på Medier og kommunikasjon (MK) ved samme skole noe. Til tross for nedgangen i søkingen til MK er det fortsatt ønskelig at så mange som mulig som ønsker MK skal få et tilbud på dette utdanningsprogrammet. Det vil derfor være en beredskapsklasse på Vg1 MK ved Bleiker vgs. som tas i bruk ved behov. På grunn av stor søking til Vg1 Elektrofag studieforberedende, 3-årig bør det opprettes en ekstra klasse på dette tilbudet ved Rud videregående skole. Årets søkertall viser at det kun er tre primærsøkere med ungdomsrett til 17 elevplasser på Vg1 musikk ved Bleiker videregående skole. Blant primærsøkere til Vg1 musikk bosatt i Asker kommune, har de fleste Rud vgs. som sitt første ønske. Av de 17 som er tatt inn i første prøveinntak, vil de fleste ble kalt inn til ferdighetsprøve ved Rud vgs. og kan på bakgrunn av denne bli tatt inn på Rud vgs. når inntaket til skolene kjøres i juli. Andre søkere har musikk ved Bleiker vgs. som lavt ønske. Fylkesrådmannen må da stille spørsmålstegn ved hvor stor motivasjon disse elevene har til å starte på musikk ved Bleiker vgs. Til Vg2 musikk er det 8 primærsøkere til 15 plasser. Per 1. april d.å. er 6 av disse hjemmehørende i Akershus. På grunn av svært lav søkning både inneværende år og over tid foreslås det å legge ned tilbudet på 0,5 klasse (17 elevplasser) Vg1 musikk ved Bleiker vgs. Tilbud med halve klasser er i tillegg svært ressurskrevende. Musikktilbudet ved Bleiker vgs. har tidligere vært koblet med 0,5 klasse innen studiespesialisering med formgivingsfag ved samme skole. Dette tilbudet er nå nedlagt på Vg1 (vedtatt i Fylkestinget ) grunnet lav søking og lav gjennomstrømning. Elever på Vg1 Studiespesialisering med formgivning kan søke seg over til vanlig Studiespesialisering på Vg2.

171 Vg1 restaurant- og matfag (RM) ved Bleiker vgs. ble nedlagt før inneværende opplæringsår grunnet svært lav søking. Bransjen har etterlyst større grad av rekruttering, og det har blitt arbeidet for å øke antall søkere. I den forbindelse ble det foreslått å opprette 2 klasser (30 elevplasser) innen Vg1 RM ved Bleiker vgs. for opplæringsåret Som meldt i FT-sak 117/12 (Opplæringstilbudet ) var en igangsettelse av tilbudet forutsatt av at det meldte seg tilstrekkelig antall søkere. Ved søknadsfristen 1. mars var det er kun 6 primærsøkere til 30 plasser på Vg1 RM ved Bleiker vgs. Ved samme tilbud ved Rosenvilde vgs er det 18 primærsøkere til 30 plasser. Prøveinntak viser at Rosenvilde vgs. kan fylle opp de resterende plassene med sekundærsøkere, mens Bleiker vgs. blir stående med over 20 ledige plasser. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at det ikke opprettes et Vg1 RM ved Bleiker vgs. opplæringsåret Nedlegge Opprette Nivå Utdanningsprogram/programområde Skole Klasser Plasser Klasser Plasser Vg1 Musikk, dans og drama Bleiker -0,5-17 Vg1 Restaurant- og matfag Bleiker Vg1 Studiespesialisering Nadderud 1 30 Vg1 Studiespesialisering Rosenvilde 1 30 Vg1 Medier og kommunikasjon Rosenvilde -1-6 Vg1 Elektrofag studieforberedende, 3-årig Rud 1 15 TOTALT -3, Beredskap Nivå Utdanningsprogram/programområde Skole Klasser Plasser Vg1 Medier og kommunikasjon Bleiker 1 15 Follo Nedleggelser/opprettelser Søkemønster og prøveinntak viser at det i Follo er behov for en økning på Vg1 Studiespesialisering i forhold til det vedtatte opplæringstilbudet for Nesodden videregående skole har mange søkere, og det foreslås derfor å utvide skolen kapasitet med en klasse på Vg1. Regionen har en stor nedgang i antall søkere til Vg1 Medier og kommunikasjon (MK). Sammenliknet med i fjor er det 70 færre søkere til MK i år. Det er derfor nødvendig å redusere antall elevplasser på dette utdanningsprogrammet. Det foreslås å gå ned en klasse, 14 elevplasser, ved Nesodden vgs. og å redusere kapasiteten med en klasse, 18 elevplasser ved Roald Amundsen vgs. Det er behov for å opprette en ekstra klasse på Forberedende kurs for minoritetsspråklige på grunn av økningen i søkertall til dette tilbudet. I fjor var det en markant økning til Vg1 Bygg og anleggsteknikk i Follo. Økningen har avtatt i år, og prøveinntak viser at det er behov for å redusere kapasiteten på dette utdanningsprogrammet med en klasse. Prøveinntak viser også behov for å redusere kapasiteten innen Vg1 Service og samferdsel i forhold til det omfanget som er vedtatt. På bakgrunn av antall primærsøkere foreslår Fylkesrådmannen å redusere kapasiteten med to klasser (34 elevplasser) ved Vestby vgs.

172 I Follo er det kun søkere til å fylle en klasse på Vg2 frisør. Det foreslås derfor å gå ned en klasse på dette tilbudet ved Vestby vgs. En oversøking til Vg2 Kokk- og servitørfag viser at det er behov for opprette en klasse til ved Vestby videregående skole på dette programområdet. Vestby vgs. har kun primærsøkere til å fylle en klasse på Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse. Det foreslås derfor å redusere kapasiteten på påbygg med en klasse. Dette er også et ønske fra skolen sin side. Prøveinntak indikerer behov for å utvide kapasiteten på vg2 Kjøretøy. På bakgrunn av antall primærsøkere og tilbakemelding fra bilbransjen om at det trengs flere fagfolk, foreslåes det å opprette en ekstra klasse ved Ås videregående skole. Nedlegge Opprette Nivå Utdanningsprogram/programområde Skole Klasser Plasser Klasser Plasser Vg1 Medier og kommunikasjon R.Amundsen Vg1 Studiespesialisering Nesodden 1 30 Vg1 Medier og kommunikasjon Nesodden Forberedende kurs for min.språklige Ski 1 12 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vestby Vg1 Service og samferdsel Vestby Vg2 Kokk- og servitørfag Vestby 1 15 Vg2 Frisør Vestby Vg3 Påbygg Vestby Vg2 Kjøretøy Ås 1 15 TOTALT Romerike Nedleggelser/opprettelser Romerike er den regionen med høyest økning i søkningen til Studiespesialisering. Regionen har hatt en økning fra 38,9 prosent i fjor til 41,1 prosent i år (økt fra 33,9 prosent i 2010). Mens noen av skolene på nedre Romerike er sterkt oversøkte, er noen av skolene på øvre Romerike tilsvarende undersøkte. I denne regionen gjør utfordringer i forhold til reisevei seg gjeldene. Ut fra søkernes adresse er det ikke mulig jf. skyssreglementet 1 å gi elever fra oversøkte områder på nedre Romerike tilbud på undersøkte skoler på øvre Romerike. For å imøtekomme økningen i søkningen til studiespesialisering må kapasiteten på nedre Romerike økes. Det foreslås derfor å opprette en ekstra klasse på Vg1 studiespesialisering ved Skedsmo videregående skole. Det foreslås å redusere kapasiteten med en klasse på Vg1 studiespesialisering ved Bjørkelangen vgs. Årets søkertall viser at det kun er 56 primærsøkere til 90 elevplasser ved skolen. Søkningen i var også lav i forhold til kapasitet. Tall fra inneværende skoleår viser at det er 70 elever til 90 elevplasser på Vg1 ved Bjørkelangen vgs, det vil si en ledighet på 20 elevplasser. 1 Retningslinjer for skoleskyss for videregående (Akershus fylkeskommune )

173 Også på Romerike er det nedgang i antall søkere til medier og kommunikasjon (MK) fra 9,5 prosent i til 6,6 prosent i Nedgangen gjør det nødvendig å nedjustere kapasiteten på dette utdanningsprogrammet. Fylkesrådmannen foreslår å redusere kapasiteten med en klasse, 18 elevplasser ved Sørumsand vgs. På Vg2 MK har Nes vgs. 16 primærsøkere til 30 plasser, derfor foreslås det å legge ned en klasse ved skolen. Søkertallene til Vg1 bygg og anleggsteknikk (BA) viser at det er overdimensjonert med om lag en klasse i regionen. Mens Skedsmo vgs. og Nes vgs. har færre søkere enn antall elevplasser, har Eidsvoll vgs. oversøkning til BA. På bakgrunn av prøveinntak foreslås det å legge ned en klasse på Vg1 BA ved Skedsmo vgs. og en klasse ved Nes vgs. Samtidig foreslås det å opprette en klasse Vg1 BA ved Eidsvoll vgs. På Vg2 er det stor oversøkning til Klima, energi- og miljøteknikk ved Jessheim vgs. Det foreslås derfor at det blir opprettet en klasse til på dette tilbudet. Samtidig foreslås det å redusere antall klasser fra 4 til 3 på Vg2 byggteknikk ved Skedsmo vgs. Prøveinntak viser behov for å redusere kapasiteten på Design og håndverk (DH) i regionen. Skedsmo vgs. har en undersøkning på om lag en klasse til Vg1 DH. Derav følger Fylkesrådmannen anbefaling om å redusere kapasiteten med en klasse, 12 elevplasser ved Skedsmo vgs. Vg2 to Interiør og utstillingsdesign legges ned ved Sørumsand vgs. på grunn av lave søkertall og overkapasitet i regionen. Det foreslås også å legge ned tilbudet på Vg3 Interiør ved Bjørkelangen vgs., da det etter søknadsfristen 1. mars kun er to søkere til dette tilbudet. På Romerike er det i år 18 færre søkere til Vg1 Helse og oppvekstfag (HS) enn i fjor. Det indikerer at kapasiteten på utdanningsprogrammet nedjusteres med en klasse, 15 elevplasser. Nes vgs og Jessheim vgs. har hhv. 29 og 33 primærsøkere til 45 elevplasser. Av hensyn til reisevei vil flere av sekundærsøkerne kunne tas inn på Jessheim vgs. enn på Nes vgs. Fylkesrådmannen går derfor inn for å beholde tre klasser på Jessheim vgs., men å redusere antallet klasser fra tre til to ved Nes vgs. For at søkerne skal få oppfylt retten sin til å bli tatt inn på et programområde som bygger på det de har gått på Vg1, er det nødvendig å øke kapasiteten på Vg2 Industriteknologi ved Strømmen vgs men en klasse. Skedsmo vgs. må redusere kapasiteten med 10 elevplasser på Vg3 Påbygg for å kunne opprette en ekstra klasse på Vg1 Studiespesialisering. Strømmen vgs. har kapasitet til å ta inn 15 flere elever til Vg3 Påbygg. Det står fortsatt mange uten tilbud på Vg3 Påbygg på Romerike, og det vil derfor arbeides med å få opprettet flere elevplasser fremover. Nedlegge Opprette Nivå Utdanningsprogram/programområde Skole Klasser Plasser Klasser Plasser Vg1 Studiespesialisering Bjørkelangen Vg2 Kjøretøy Bjørkelangen 1 14 Vg3 Interiør Bjørkelangen -0,5-8 Vg1 Medier og kommunikasjon Sørumsand Vg2 Medier og kommunikasjon Sørumsand 4 Vg2 Interiør og utstillingsdesign Sørumsand Vg1 Studiespesialisering Skedsmo 1 30 Vg1 Bygg og anleggsteknikk Skedsmo Vg1 Design og håndverk Skedsmo Vg2 Byggteknikk Skedsmo -1-15

174 Vg3 Påbygg Skedsmo -10 Vg2 Industriteknologi Strømmen 1 12 Vg3 Påbygg Strømmen 15 Vg1 Bygg og anleggsteknikk Eidsvoll 1 14 Vg2 Klima, energi og miljøteknikk Jessheim 1 12 Vg1 Bygg og anleggsteknikk Nes Vg1 Helse og oppvekstfag Nes Vg2 Medier og kommunikasjon Nes Vg2 Salg, service og sikkerhet Nannestad 1 15 Vg2 Medier og kommunikasjon Nannestad 9 Vg2 Medier og kommunikasjon Mailand 9 TOTALT -9, Tilrettelagte opplæringsløp Totalt var det i Akershus per 2. februar d.å. registrert 810 primærsøkere til tilrettelagte opplæringstilbud (1., 2., 3., 4. eller 5. år) innen de ulike utdanningsprogrammene. Antall søkere må imidlertid tas med et visst forbehold, fordi saksbehandling ennå ikke er sluttført. Til sammenligning var det på samme tid i fjor registrert 869 søkere til tilrettelagte opplæringstilbud. 779 søkere har søkt tilrettelagt opplæring i grupper. Regionsvis fordeler søkingen seg slik: 196 søkere i Asker og Bærum (mot 203 søkere i fjor), 214 søkere i Follo (mot 268 søkere i fjor) og 369 søkere på Romerike (mot 398 søkere i fjor). Ordningen med Vg1 over to år er avviklet fra og med årets inntak (FT-sak 117/12). Elever som tidligere søkte Vg1 over to år, søker nå tilrettelagt opplæring i større grupper. Det tas ikke inn nye søkere til dette tilbudet, men det er 31 søkere til andre år Vg1 over 2 år. Disse er inne i et løp og går første år på tilbudet inneværende skoleår. Fylkesrådmannen vil være i tett dialog med virksomhetene (både PPT/OT og de enkelte skolene) med henblikk på tilpasning av kapasiteten innen tilrettelagt opplæring organisert i mindre og større grupper. I det følgende gis en oversikt over antall primærsøkere til videregående opplæring organisert i mindre eller større grupper: Opplæring i mindre grupper Det er registrert 107 søkere til opplæring i mindre grupper i Asker og Bærum (mot 101 søkere i fjor). Med hensyn til nivå fordeler antall søkere seg slik: Asker og Bærum mindre grupper Søkere 2013 Søkere S1. år år år år år Totalt mindre grupper

175 I Follo er det registrert 49 søkere til tilrettelagt opplæring i mindre grupper. Til sammenligning var det i fjor registrert 52 søkere til opplæring organisert i mindre grupper. Med hensyn til nivå fordeler søkerne seg slik: Follo mindre grupper Søkere Søkere år år år år år 2 2 Totalt mindre grupper På Romerike er det registrert 105 søkere til tilrettelagt opplæring i mindre grupper. Til sammenligning var det i fjor registrert 116 søkere til opplæring i mindre grupper. Med hensyn til nivå fordeler søkerne seg slik: Romerike mindre grupper Søkere Søkere år år år år år 5 3 Totalt mindre grupper Opplæring i større grupper I Asker og Bærum er det registrert 89 søkere til tilrettelagt opplæring i større grupper. Økningen på 1. år skyldes at elever som tidligere søkte Vg1 over to år nå må søke tilrettelagt opplæring i større grupper. Med hensyn til nivå fordeler søkerne seg slik: Asker og Bærum større grupper Søkere 2013 Søkere år år år år år Totalt større grupper Det er i Follo registrert 165 søkere til tilrettelagt opplæring i større grupper. Til sammenligning var det i fjor registrert 216 søkere til opplæring i større grupper. Med hensyn til nivå fordeler søkerne seg slik: Follo større grupper Søkere 2013 Søkere år år år år år 1 0 Totalt større grupper På Romerike er det registrert 264 søkere til tilrettelagt opplæring i større grupper. Til sammenligning var det i fjor registrert 282 søkere til opplæring i større grupper. Med hensyn til nivå fordeler søkerne seg slik:

176 Romerike større grupper Søkere 2013 Søkere år år år år år Totalt større grupper Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Kari Aasen Vedlegg 1 Søkere til Akershus 1.3 hovedtall 2 Søkere per skole 3 Fordeling på utdanningsprogram

177 Søkere til Akershus per 1. mars Til skole Til læreplass Sum Søkere til egne skoler per 1. mars Region Asker og Bærum Follo Romerike Sum Søkere til egne skoler per 1. mars Nivå Videregående trinn Videregående trinn Videregående trinn Sum

178 Kapasitet og søkere til egne skoler per 1. mars 2013 Skolenavn Plasser Søkere Plasser Søkere Asker Holmen Bleiker Dønski Eikeli Nadderud Nesbru Rosenvilde Rud Stabekk Valler Sandvika Drømtorp Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Frogn Bjørkelangen Bjertnes Sørumsand Lillestrøm Lørenskog Skedsmo Strømmen Kjelle Rælingen Hvam Eidsvoll Jessheim Nes Nannestad Mailand Sum

179 Søkere til videregående trinn 1 (vg1) i egne skoler og prosentvis fordeling på utdanningsprogram per 1. mars Ordinære utdanningsprogram 2013 Utdanningsprogram Søkere Prosent Søkere Prosent ID IDRETTSFAG 619 7, ,0 MD MUSIKK, DANS OG DRAMA 359 4, ,3 ST STUDIESPESIALISERING , ,1 herav Studiespesialisering med formgiving 117 1, ,9 BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 321 3, ,6 DH DESIGN OG HÅNDVERKSFAG 208 2, ,3 EL ELEKTROFAG 531 6, ,0 HS HELSE- OG SOSIALFAG 626 7, ,4 MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 813 9, ,3 NA NATURBRUK 90 1, ,7 RM RESTAURANT- OG MATFAG 130 1, ,6 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 329 4, ,9 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 309 3, ,8 Sum , ,0

180 Søkere til videregående trinn 1 (Vg1) i egne skoler og prosentvis fordeling på utdanningsprogram per 1. mars Ordinære utdanningsprogram ASKER OG BÆRUM 2013 Utdanningsprogram Søkere Prosent Søkere Prosent ID IDRETTSFAG 140 5, ,8 MD MUSIKK, DANS OG DRAMA 114 4,5 98 3,8 ST STUDIESPESIALISERING , ,0 BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 59 2,3 46 1,8 DH DESIGN OG HÅNDVERKSFAG 63 2,5 46 1,8 EL ELEKTROFAG 107 4, ,9 HS HELSE- OG SOSIALFAG 122 4, ,2 MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 234 9, ,1 NA NATURBRUK 8 0,3 14 0,5 RM RESTAURANT- OG MATFAG 38 1,5 34 1,3 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 44 1,7 36 1,4 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 56 2,2 62 2,4 Sum ,0 FOLLO 2013 Utdanningsprogram Søkere Prosent Søkere Prosent ID IDRETTSFAG 118 6, ,1 MD MUSIKK, DANS OG DRAMA 84 4,5 88 4,9 ST STUDIESPESIALISERING , ,2 BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 93 5,0 96 5,3 DH DESIGN OG HÅNDVERKSFAG 45 2,4 47 2,6 EL ELEKTROFAG 108 5, ,6 HS HELSE- OG SOSIALFAG 122 6, ,4 MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON , ,5 RM RESTAURANT- OG MATFAG 28 1,5 25 1,4 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 99 5, ,6 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 65 3,5 82 4,5 Sum , ,0

181 ROMERIKE Utdanningsprogram Søkere Prosent Søkere 2013 Prosent ID IDRETTSFAG 361 9, ,3 MD MUSIKK, DANS OG DRAMA 161 4, ,4 ST STUDIESPESIALISERING , ,1 BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 169 4, ,0 DH DESIGN OG HÅNDVERKSFAG 100 2, ,6 EL ELEKTROFAG 316 8, ,5 HS HELSE- OG SOSIALFAG 382 9, ,3 MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 372 9, ,6 NA NATURBRUK 82 2, ,7 RM RESTAURANT- OG MATFAG 64 1,6 79 2,0 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 186 4, ,3 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 188 4, ,3 Sum , ,0

182 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg /13 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Hovedutvalg for samferdsel Hovedutvalg for plan, næring og miljø /13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Fremdriftsplan for ny internasjonal strategi og re-etablering av "Internasjonalt forum" Innstilling 1) Fremdriftsplan for ny internasjonal strategi vedtas. 2) Administrasjonen (re)oppretter en arena for relevante aktører i Akershus og administrasjonen i fylkeskommunen for innspill, erfaringsutvekslinger og diskusjon relatert til internasjonalt arbeid. Denne møteplassen får navnet «Internasjonalt forum» 3) Fylkesutvalget blir jevnlig oppdatert gjennom orienteringer om utviklingen i programmer (Interreg), organisasjoner og nettverk, og om møter der fylkeskommunen har politisk deltagelse. Sammendrag Akershus fylkeskommunes internasjonale strategi løper ut ved årsskiftet. Det er viktig at arbeidet med ny strategi forankres bredt og godt i organisasjonen, både administrativt og politisk. En fremdriftsplan som skal sikre både god involvering og forankring er utarbeidet i samråd med alle fire fagavdelinger. Hovedmålsettingen om at det internasjonale arbeidet skal bidra til å nå politiske målsetninger og styrke fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør vil fortsatt være førende. For at en målrettet og spisset strategi skal treffe er det imidlertid viktig å ha oversikt over hvilke tjenester som etterspørres i regionen. Fylkeskommune har tidligere hatt en arena kalt «Internasjonalt forum» der fylkeskommunen, både på politisk og administrativt nivå, har hatt erfaringsutveksling og diskusjon med aktører i fylket vedrørende det internasjonale arbeidet. Administrasjonen opplever et ønske om reetablering av en slik arena i sin kontakt med aktører som for eksempel Kunnskapsbyen Lillestrøm, UMB og OREC. I løpet av det siste året har det under politisk behandling av ulike saker om det internasjonale arbeidet blitt etterspurt en mer jevnlig og institusjonalisert informasjonsflyt der både politisk og

183 administrativt nivå rapporterer tilbake etter deltagelse i beslutningsfora, møter i organisasjoner og nettverk og seminarer. Saksutredning Fremdriftsplan for ny internasjonal strategi Strategien skal fornyes da den inneværende løper ut ved årsskiftet. Strategien har, og vil få, status som et fylkeskommunalt strategidokument slik det er beskrevet i regional planstrategi kapittel 5. Formålet er utforming av den fylkeskommunale politikken på det internasjonale arbeidet. Fremdriftsplan: - April/mai: Det settes opp en møteplan der ledelse og fagpersoner fra de fire fagavdelingene møter internasjonal rådgiver for å diskutere innholdet i ny internasjonal strategi. - HU (alle) 04./ : Strategier på hvert enkelt fagområde behandles. Det understrekes i disse sakene at disse prioriteringene igjen skal samstemmes med de overordnede prioriteringene som vedtas av fylkesutvalget (FU) og i siste instans fylkestinget (FT) så endringer vil kunne forekomme. - FU : På bakgrunn av vedtak fattet i HU legges det frem et saksfremlegg som gir rom for åpne drøftinger om hvilke tematiske og geografiske områder som skal prioriteres i ny strategi. - August/september: Ytterligere administrativ forankring og eventuelle justeringer etter politiske vedtak. Møte i reetablert Internasjonalt forum for diskusjon og innspill fra nøkkelaktører u regionen. - FU : Forslag til tematiske og geografiske prioriteringer legges frem (med forankring i diskusjonene i FU ) og vedtas. - FU : Gjennomgang og evaluering av verktøy for å nå de vedtatte mål legges frem og vedtas. Det vil si hvilke organisasjoner og nettverk vi bør være medlem av og hvilke EU programmer vi skal prioritere aktiv deltakelse i. - HU 3. og FU FT : Ny internasjonal strategi vedtas. Internasjonalt forum, eksternt: Det er et viktig styrende element i det internasjonale arbeidet til Akershus fylkeskommune at den internasjonale aktiviteten skal bidra til å oppnå fylkeskommunenes mål og prioriteringer. Det være seg for og på best mulig måte å tilrettelegge for regional utvikling, bedre samferdselsløsninger eller sikre elevene i videregående skole et tilbud som er tilpasset en stadig mer internasjonalisert hverdag. For og på best mulig sikre at fylkeskommunen tilrettelegger godt på de riktige områdene er det formålstjenlig med en god og løpende dialog med aktører i regionen. En arena for dette er etterspurt. Et aktuelt konkret eksempel på dette er den varslede høringsrunden på utformingen av nytt Interreg A ØKS program. Det er også blitt trukket frem at en slik arena vil være nyttig for erfaringsutveksling mellom ulike aktører i regionen som er

184 aktive innenfor europeiske prosjekter og nettverk. En slik møteplass vil altså kunne våre en plattform for dialog ikke bare mellom fylkeskommunen og eksterne aktører, men også mellom eksterne aktører. Det er vurdert slik at en møtehyppighet på 2-3 ganger per år vil være tilstrekkelig for å oppnå ønsket resultat. Dersom et internasjonalt forum skal bli velfungerende er det imidlertid viktig at premisser og mandat er tydelig. Dette er ikke en beslutningsarena. Dette skal være en uformell møteplass der fylkeskommunen gir og får informasjon og der aktuelle saker drøftes med aktive miljøer i Akershus. De innspillene fylkeskommunen får fra enkeltaktører kan bare være rådgivende og administrasjonen må vurdere det helhetlige bildet i forkant av administrative avgjørelser og av innholdet i saker som fremmes til politisk behandling. Både av dette hensynet og for at forumet ikke skal gi inntrykk av å være et politisk organ, er det mest naturlig at forumet er en møteplass mellom administrasjonen og sentrale enkeltaktører. Internasjonalt forum, internt: Som tidligere beskrevet i saken oppfatter administrasjonen at det er etterlyst bedre rutiner for informasjon om, og tilbakemelding fra, det internasjonale arbeidet. Og da kanskje med særlig vekt på rapportering fra møter og andre aktiviteter der vi har hatt politisk deltagelse. Slik det er i dag fatter gjerne fylkesutvalget vedtak om hvilket ståsted Akershus fylkeskommune skal ha i pågående prosesser. Sakene om ny strategi for Gøteborg-Oslo samarbeidet og rullering av Østlandssamarbeidet er eksempler på dette. Det eksisterer imidlertid ingen tydelig rutine for tilbakemelding om resultatene av slike prosesser. Det samme gjelder for erfaringene som gjøres i politiske møter om Interreg, seminarer og besluttende møter i europeiske nettverk og organisasjoner der fylkeskommunen er medlemmer. Bedre rutiner for dette er viktig både for at resultatene skal synliggjøres og for at viktig informasjon og erfaring kan deles. Det er flere måter å løse dette på. En innfallsvinkel er Østfold fylkeskommunes. Der arrangeres det halvårige seminarer med bred deltakelse fra fylkeskommunen og eksterne innledere om internasjonale tema (fortrinnsvis EU og Europa). Deretter rapporteres det fra politisk og administrativt nivå om det internasjonale arbeidet det siste halvåret med etterfølgende drøftinger. Det at et slikt opplegg nødvendigvis ikke kan gjennomføres ofte medfører at beslutninger og informasjon kan ligge langt tilbake i tid før de spres på en formell måte. For at fylkeskommunen skal være aktive og gode deltakere i ulike prosesser, vil fylkesrådmannen anbefale at det gis jevnlig og oppdatert informasjon gjennom rapportering i fylkesutvalget. Denne rapporteringer kan skje gjennom korte orienteringssaker og fremføring fra aktuelle politikere og administrasjonen i møtene. Dersom det i forbindelse med det eksterne internasjonale forumet innhentes foredragsholdere om aktuelle tema vil selvsagt det politiske nivået i Akershus fylkeskommune inviteres. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen mener det er viktig at vi har mekanismer for at både det politiske og administrative nivået melder tilbake om både vedtak fattet på beslutningsmøter, budskap fremmet i ulike internasjonale fora og tilegnede erfaringer fra prosjekter og seminarer. Slik kan vi sikre at vedtak forankres og effektueres i organisasjonen og at kunnskap spres til relevante avdelinger. På samme tid er det viktig at fylkeskommunen er i dialog med sentrale aktører i regionen for både å innhente synspunkter på hvordan vi på best mulig måte kan tilrettelegge for regional utvikling, samt for en gjensidig informasjonsdeling. Det vil være hensiktsmessig å formalisere denne dialogen innenfor de beskrevne rammene for et internasjonalt forum nå slik at dette forumet også kan være en arena for innspill til fylkeskommunenes nye internasjonale strategi. Fremdriftsplanen med både forankring i fagavdelinger og politiske organer vil sikre en god strategi som det politiske nivået og fagavdelingene kan kjenne seg igjen i.

185 Fylkesrådmannen anbefaler derfor at fremdriftsplanen godkjennes og administrasjonen oppretter en arena for jevnlig dialog og informasjonsutveksling med aktører i regionen og at fylkesutvalget jevnlig blir oppdatert på utviklingen i det internasjonale arbeidet. Sistnevnte kan være i form av korte rapporter som utfylles av deltagende politikere og administrasjonen. Oslo Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Rune Bakkevoll

186 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /461-1 Saksnr Utvalg Møtedato 32/13 Fylkesting Fylkesutvalg Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for samferdsel Hovedutvalg for plan, næring og miljø /13 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 27/13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Yrkesopplæringsnemnda Hovedarbeidsmiljøutvalget Fylkeskommunens årsrapport og regnskap Innstilling 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for i henhold til Årsregnskap - Tallregnskap med noter. 2. Fylkestinget tar den framlagte Årsrapport - Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget til orientering. 3. Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 212,2 mill. kr disponeres slik: Gjenbevilgninger netto: 127,1 mill.kr Dekkes inn i ,0 mill. kr Avsettes disposisjonsfond bundet til finansiering av tidligere vedtatte tiltak : 11,7 mill. kr Avsettes disposisjonsfond: 77,4 mill. kr. Sum 212,2 mill. kr

187 Sammendrag De fleste av vedtatte mål og resultatkrav for ble nådd. Det vises til vedlagte oversikt for, som gir en fullstendig resultatrapportering for programområdene. For ble det positivt netto driftsresultat for fylkeskommunen på 242 mill. kr, som utgjør 3,8 prosent av driftsinntektene. Det regnskapsmessige overskuddet er på 212,2 mill. kr. Det vises for øvrig til utførlig redegjørelse i årsrapporten. Det regnskapsmessige overskuddet foreslås fordelt slik: Gjenbevilgninger netto 127,1 mill. kr Dekkes inn i ,0 mill. kr Avsettes disposisjonsfond, 11,7 mill. kr bundet til finansiering av tidligere vedtatte tiltak Avsettes disposisjonsfond 77,4 mill. kr Regnskapsmessig overskudd 212,2 mill. kr Gjenbevilgningene på 127,1 mill. kr er i det alt vesentlige knyttet til besparelser på programområdene som i henhold til gjeldende regelverk overføres til neste år. Fire videregående skoler har fått godkjent inndekning av merforbruk over to år. Totalt utgjør inndekningen i 2014 for disse fire skolene 4 mill. kr. I er det ubrukte bevilgninger til investeringer i IT og utstyr på utdanning på i alt 26,5 mill. kr., hvorav 11,7 mill. kr skal finansieres fra driftsbudsjettet, jfr. vedtak om regulering til tertialrapport 2/12. Dette beløpet skal bla. brukes til nytt bredbåndsnett. Beløpet avsettes til disposisjonsfond og disponeres i Av regnskapsoverskuddet vil det etter dette være 77,4 mill. kr fritt disponibelt. Dette beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. Akershus fylkeskommunes løpende drift går i minus med 50 mill kroner. Det er bruk av utbytte fra Akershus Energi og finansinntekter som sørger for at fylkeskommunens driftsresultat blir positivt. Det vil derfor være helt nødvendig å ha disse midlene i reserve for å finansiere mulig redusert utbytte fra Akershus Energi. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Regler for behandlingen av årsregnskapet er gitt i 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Av regelverket framgår det at fylkesutvalget skal innstille i regnskapssaken. Til denne behandlingen skal fylkesrevisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget foreligge. Årsrapporten og regnskapet for omfatter følgende dokumenter: Årsrapport - Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget. Oversikt resultatrapportering - vedlegg til fylkesrådmannens årsrapport Årsregnskap - Tallregnskap med noter Fylkesrevisjonens beretning og redegjørelse til regnskapet Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet. Kontrollutvalget behandler regnskapet

188

189 Problemstillinger og alternativer Disponering av overskudd Driftsregnskapet viser et overskudd i på 212,2 mill. kr. Av dette beløpet foreslås 127,1 mill. kr i netto mindreforbruk gjenbevilget i henhold til gjeldende regelverk, 4 mill. kr dekkes inn i 2014, 11,7 mill. kr netto avsatt til fond for å finansiere tidligere vedtatte tiltak og 77,4 mill. kr avsatt til disposisjonsfond. Beløpet på 127,1 mill. kr, som gjenbevilges er et netto beløp, dvs. at det er tatt hensyn til at det også er virksomheter med overskridelser som må dekkes inn i Gjenbevilgning av mindreforbruk Fylkeskommunen har i mange år hatt et regelverk hvor virksomheter som oppfyller sine driftsplaner får overført besparelser til neste år. Virksomheter som har overskridelser må dekke dette inn neste år, men kan gis mulighet for inndekking over to år hvis overskridelsen utgjør over 2 prosent av netto driftsbudsjett. Det er også anledning til å overføre reserveposter og bevilgninger av prosjektkarakter dersom besparelse skyldes at prosjektets fremdriftsplan ikke følger budsjettåret, noe som ofte vil være tilfelle. Det har også vært vanlig praksis at overskridelser på anslagsposter (eks lærlingtilskudd, gjesteelever) ikke skal dekkes inn neste år. Av dette følger at besparelser på slike poster heller ikke overføres. Fylkeskommunen kan imidlertid ikke overføre besparelser og samtidig ha et regnskapsmessig underskudd. Denne ordningen har fungert godt gjennom mange år. Den har hindret panikkartet bruk av midler på slutten av året, har gitt skolene mulighet til å planlegge i et skoleårsperspektiv og virksomhetene mulighet til å spare opp midler til f.eks. større anskaffelser. Ordningen har gitt virksomhetene forutsigbarhet med hensyn til de økonomiske rammene. Det er viktig at denne forutsigbarheten beholdes så langt som mulig, og at en ikke kutter i besparelsene med mindre dette er helt nødvendig pga. fylkeskommunens økonomiske situasjon. Kutt og endringer i budsjettet bør derfor skje i forbindelse med økonomiplanen eller i revideringen av økonomiplanen. Følgende oversikt viser beløp som gjenbevilges og som må dekkes inn, fordelt på hovedområder: Sentrale styringsorganer 20,6 mill. kr Videregående skoler 30,3 mill. kr Utdanning, ekskl. videregående skoler 17,6 mill. kr Plan, næring og miljø 22,7 mill. kr Tannhelse 1,8 mill. kr Kultur, frivillighet og folkehelse 9,3 mill. kr Samferdsel og transport 24,7 mill. kr Regnskapsmessig overskudd 127,1 mill. kr Det vises til redegjørelse i årsrapportens økonomikapittel hvor budsjettavvik er forklart.

190 Inndekkes i 2014 Nadderud og Rælingen videregående skoler har et merforbruk på over 2 prosent av nettobudsjettet og har i henhold til delegasjonsreglementet anledning til å dekke dette inn over to år. Dønski videregående skole har et merforbruk på 1,4 prosent, men skal også dekke inn halvparten av merforbruket sitt fra 2011 i Skolen har søkt om å få dekke inn det totale merforbruket for 2011 og over 2 år. Nesbru videregående skole har et merforbruk på 1,5 prosent, men har søkt om å få dekke dette inn over to år. Totalt utgjør inndekningen i 2014 for disse fire skolene 4 mill. kr. Avsettes disposisjonsfond bundet til finansiering av tidligere vedtatte tiltak I er det ubrukte bevilgninger til investeringer i IT og utstyr på utdanning på i alt 26,5 mill. kr., hvorav 11,7 mill. kr av dette skulle finansieres fra driftsbudsjettet, jfr. vedtak om regulering til tertialrapport 2/12. Dette beløpet skal i det alt vesentlige brukes til finansiering av nytt bredbåndsnett. Beløpet avsettes til disposisjonsfond og disponeres i Avsettes disposisjonsfond til senere bruk Det disponible regnskapsoverskuddet etter gjenbevilgninger og fondsavsetninger til tidligere vedtatte tiltak utgjør etter dette 77,4 mill. kr, og foreslås avsatt til disposisjonsfond til senere bruk. Det disponible regnskapsoverskuddet skyldes i det alt vesentlige merinntekter fra skatt og mindre finansutgifter en budsjettert. Som prinsipp bør bruk av regnskapsoverskuddet vurderes i en samlet prioritering i forbindelse med økonomiplanen. Regnskapsoverskudd bør primært disponeres til følgende formål: Økt egenfinansiering av investeringer for å opprettholde økonomisk handlefrihet. Reserve/bufferfond for å ivareta usikkerhet på inntektssiden og uforutsette utgifter. Inneværende år er det stor usikkerhet knyttet til kapitalsituasjonen for Akershus Energi og bedriftens mulighet til å utbetale utbytte som forutsatt. Det er følgelig helt nødvendig å ha det disponible overskuddet fra i reserve for å finansiere mulig inntektssvikt. Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet er på samme måte som driftsregnskapet ettårig i forhold til budsjettbevilgninger. Dette betyr at ubrukte bevilgninger til investeringer og finansiering av disse skal reguleres ned og gjenbevilges året etter. Bruken av bompengene følger imidlertid statlig regelverk, dvs. at ubrukte midler overføres automatisk fra ett år til neste. Når det gjelder de fylkeskommunale midlene ble det i budsjettet for 2013 lagt inn et anslag med hensyn til behovet for gjenbevilgninger fra for å finansiere investeringsaktiviteten i Avvik i forhold til dette anslaget vil bli behandlet i rapport for 1. tertial 2013 sammen med eventuelt behov for andre budsjettendringer.

191 Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget godkjenner regnskapet og tar årsrapporten til orientering. Akershus fylkeskommunes løpende drift går i minus med 50 mill kroner. Det er bruk av utbytte fra Akershus Energi og finansinntekter som sørger for at fylkeskommunens driftsresultat blir positivt. Fylkesrådmannen vil bemerke at det er nødvendig å ha disponibelt overskudd fra i reserve for å finansiere mulig inntektssvikt i forbindelse med utbytte fra Akershus Energi. Fylkesrådmannen vil følge opp de punktene som påpekes i Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet. Oslo, 12. april 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Kjetil Bakkeli Vedlegg: Årsrapport - Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget Oversikt resultatrapportering - vedlegg til fylkesrådmannens årsrapport Årsregnskap - Tallregnskap med noter Revisjonsberetning og redegjørelse til årsregnskapet fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon Ettersendes når den foreligger: Kontrollutvalgsak: Kontrollutvalgets uttalelse om Akershus fylkeskommunes årsregnskap for. Utrykte vedlegg: Oversikt over driftsregnskapsresultatet for virksomheter på programområde 2 Utdanning og kompetanse Oversikt over gjenbevilgninger og inndekning av merforbruk Utrykte vedlegg kan fås ved henvendelse til: Økonomiseksjonen v/kjetil Bakkeli, tlf

192 ÅRSRAPPORT Fylkestingsak nr 32/2013 Møte Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget 1

193 Innhold Fylkesrådmannens forord 3 Oversikt og nøkkeltall 5 Fylkestingets representanter Ledelsen i Akershus fylkeskommune 10 Politisk og administrativ organisering 11 Hendelser i 12 Sammendrag 15 Framtidsutsikter 19 Utdanning og kompetanse 22 Videregående opplæring 24 Opplæring i bedrift 34 Kompetanseutvikling av lærere 36 IKT i opplæringen 37 Internasjonalisering 38 Opplæring for voksne 39 Opplæring innen kriminalomsorgen 40 Fagskoler 40 KOSTRA-tall for videregående opplæring 41 Tannhelse 45 Samferdsel og transport 51 Kollektivtrafikk 53 Fylkesveier 57 Samferdselsplanlegging 60 KOSTRA-tall for samferdsel 61 Plan, næring og miljø 63 Planarbeid 65 Næringsutvikling 67 Miljø 70 Kultur, frivillighet og folkehelse 72 Kultur 74 Frivillighet og folkehelse 79 Fellesområder og sentralt styringsnivå 83 Økonomi 92 Analyse av hovedtall driftsregnskap 92 Regnskap for programområdene 103 Investeringer 109 Balanse 116 Finansrapport 120 Utvalgte noter fra regnskapet 124 Fylkeskommunale foretak og aksjeselskap 133 Revisjonsberetning 135 Politikernes kommentarer 136 Kart over videregående skoler i Akershus 137 Kart over fylkesveier i Akershus 138 2

194 Fylkesrådmannens forord «Folkehelse i alt vi gjør» Ny folkehelselov trådte i kraft Loven pålegger fylkeskommunen å fremme folkehelsen innen alle oppgaver og med de virkemidler fylkeskommunen har. Enten dette gjelder regional utvikling og planlegging, forvaltning eller tjenesteyting. Sentralt er prinsippet om «helse i alt vi gjør». Forskjeller i utdanning er det som i størst grad forklarer sosiale helseforskjeller. Fylkeskommunens viktigste bidrag blir derfor å få så mange som mulig til å gjennomføre videregående opplæring. Ny GIV er et nasjonalt prosjekt for økt gjennomføring i videregående opplæring og etablering av kompetansegivende tiltak for ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv. Etter noen år med økt andel fullført og bestått i videregående opplæring, var det i en stagnasjon. Dette understreker viktigheten av å fortsette arbeidet med Ny GIV. I årene som kommer vil også befolkningsutviklingen kreve en utbygging av skolekapasiteten. Økonomiske utfordringer For åttende år på rad ble det et positivt netto driftsresultat og et regnskapsmessig overskudd. Sterk befolkningsvekst og utvikling av transportsystemet gir imidlertid store utfordringer framover. Fylkeskommunen har hatt mange år med inntektsvekst hvor det har vært mulig å styrke driften på alle områder og ha et høyt investeringsnivå. Som nevnt er det både innen utdanning og samferdsel store behov for både drifts- og investeringsmidler som følge av bl.a. befolkningsvekst. Samtidig kan det trolig ikke forventes like stor inntektsvekst i årene framover, og det synes også klart at utbytte fra Akershus Energi vil bli redusert i noen år. Allerede fra kommende økonomiplanperiode vil det bli nødvendig med langt strammere økonomiske prioriteringer. Gledelig utvikling og store utfordringer i kollektivtransporten Det er gledelig å konstatere at kollektivtrafikken også i har stor passasjervekst og øker mer enn biltrafikken. Ytterligere økt kapasitet i kollektivtrafikken er nødvendig for å fortsette den positive trenden, og dempe veksten i biltrafikken i en region i sterk vekst. Det blir imidlertid en betydelig utfordring å finne finansielt grunnlag for bærekraftig drift og investeringer. Det er i gang et viktig arbeid med en regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, som legger de langsiktige og overordnede rammene for arealbruken og transportsystemet i regionen mot 2030 på tvers av kommunegrenser. Arbeidet vil ha stor betydning for utformingen av den regionale sektorpolitikken innen flere fagfelt i hovedstadsområdet. Kommunene er viktige samarbeidspartnere Kommunene er svært viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen i rollen som regional utviklingsaktør. I samarbeidet med kommunene kan fylkeskommunen bli tydeligere på de sakene som har store konsekvenser for fylket som helhet, som for eksempel samferdsel og utbyggingsmønster, men bør vise fleksibilitet i mindre saker med marginale regionale konsekvenser. 3

195 Ledende og levende Fylkeskommunen er helt avhengig av kompetente og motiverte medarbeidere for å utføre sine oppgaver. Lederne er nøkkelpersoner i denne sammenheng. I er det utarbeidet ledelsesprinsipper som sammen med vår visjon og vårt verdigrunnlag er et samlende fundament for alle ledere og medarbeidere i det daglige arbeidet. Årsrapporten viser at vi har lykkes på mange områder. De gode resultatene kommer imidlertid ikke av seg selv, men er et resultat av innsatsen til alle ansatte. Oslo, 31. mars 2013 Tron Bamrud Fylkesrådmann 4

196 Oversikt og nøkkeltall Akershus fylkeskommunes visjon, verdier, mål og oppgaver Vår visjon Våre verdier Ledende og levende Profesjonalitet, respekt, åpenhet Våre overordnede mål Vi arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, lære, arbeide og besøke. Vi arbeider for økt verdiskapning og bærekraftig utvikling av regionen. Vi skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få dette til. Vi skal levere effektive og gode tjenester. Våre åtte hovedmål 1. Barn og ungdom i Akershus skal få en kompetanse som gjør dem godt kvalifiserte for arbeidslivet og videre studier 2. Elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig kompetanse 3. Framkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper 4. Vekst i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 5. Et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 6. Være et foregangsfylke innen klima og miljø 7. Mangfoldig kultur, idretts- og friluftsliv med bred deltagelse 8. Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk Fylkeskommunens oppgaver Akershus fylkeskommune er et regionalt folkevalgt organ med ansvar for viktige oppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, miljø, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. 5

197 Fakta om Akershus Areal Næringer, sysselsetting og pendling Areal - Akershus fylke km 2 Økning i antall bedrifter Areal - andel av fastlands-norge 1,5 % Yrkesaktive / sysselsatte år, Antall kommuner 22 Arbeidsledige, årsgjennomsnitt 2,2 % Utpendlere ) Demografi Innpendlere ) Antall innbyggere pr Andel av landets folketall 11,0 % Utdanning og kompetanse Befolkningsøkning ,8 % Andel av befolkning med høyere utdanning, Akershus 32 % Personer med utenlandsk bakgrunn 1) Andel av befolkning med høyere utdanning, Oslo 44 % Forventet levealder, menn 78,4 år FoU - utgifter pr. innbygger 3) Forventet levealder, kvinner 83,3 år Kultur, idrett og fritid Boliger Antall innbyggere 6-19 år pr. fotballbane 425 Antall boliger ferdigstilt, Antall innbyggere 6-19 år pr. svømmehall, 16 m og større Antall boliger totalt i Akershus, Antall personer pr. privathushold 2,4 Helse og levekår Dødelighet hjerte-karsykdommer, Akershus 4) 58,1 Samferdsel Dødelighet hjerte-karsykdommer, Norge 4) 69,2 Antall påstigende passasjerer Akershus (båt, buss, tog) 73 mill. Andel av befolkning over 80 år, Akershus, ,7 % Biler gjennom bompengeringen pr. døgn Andel av befolkning over 80 år, Norge, ,5 % Antall drepte i trafikken, 12 Andel uføretrygdede år, Akershus 5) 7,0 % Andel uføretrygdede år, Norge 5) 9,5 % Kilde: Statistisk sentralbyrå / AFK / Ruter / Folkehelseinstituttet / Forskningsbarometeret / SSB Folke- og boligtelling ) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (mai ) 2) Tall for kommer i juni ) Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer FoU = Forskning og utvikling. 4) Standardisert pr innbyggere, 10 års glidende gjennomsnitt ) Standardisert, tre års glidende gjennomsnitt , aldersgruppa år Nøkkeltall Akershus fylkeskommune Utdanning Tannhelse Elever i videregående skole, skoleåret Antall personer under tilsyn i prioriterte grupper Antall videregående skoler 34 Antall behandlede pasienter i Andel fullført og bestått, skoleåret ,8 % Andel under tilsyn, barn og ungdom 1-18 år 94,8 % Antall utdanningsprogrammer 12 Andel med kariesfrie tenner, 5 åringer 81,2 % Løpende lærekontrakter pr Antall tannklinikker 36 Antall beståtte fag- og svenneprøver 990 Antall internasjonale prosjekter på skoler 136 Kultur Voksne i opplæring Vernede arkeologiske kulturminner, antall Fredede kulturminneområder, antall 17 Samferdsel Konserter i regi av Den kulturelle skolesekken, antall Kollektivtrafikkens markedsandel 21 % Ungdommens kulturmønstring, antall deltagere Rutekilometer for bussruter 30 mill. Antall drosjeløyver 771 Miljøfokus Fylkesveier km Andel videregående skoler med alternativ oppvarming 2) 50,0 % TT-transport, antall brukere pr. januar Skoleskyss for elever, antall elever 1) Organisasjon Ansatte i Akershus fylkeskommune, personer Kjønnsfordeling, andel kvinner 61,2 % 1) Tallet inkluderer elever både i grunnskoler og videregående skoler i Akershus som fylkeskommunen har ansvar for 2) Med alternativ oppvarming menes fjernvarme, flisfyring og grunnvarme 6

198 Av fylkeskommunens driftsutgifter brukes nesten 2/3 på videregående opplæring. Samferdsel, dvs. kollektivtrafikk og fylkesveier, utgjør sammen med videregående opplæring 87,6 prosent av fylkeskommunens driftsutgifter. Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd står for 73,8 prosent av fylkeskommunens driftsinntekter. Øvrige inntekter, som i det alt vesentlige er øremerkede statstilskudd og refusjon merverdiavgift utgjør 21,7 prosent av inntektene. Kapitalinntekter og utbytte utgjør 4,5 prosent. 7

199 Hovedtall fra driftsregnskapet Driftsregnskap Regnskap Revidert Opprinnelig Budsjett- Regnskap (tall i mill. kr) budsjett budsjett avvik 2011 Sum driftsinntekter , , ,8 284, ,3 Sum driftsutgifter 6 392, , ,7-107, ,0 Brutto driftsresultat 50,8 227,5-11,1 176,7 85,7 Sum finansinntekter -295,8-295,0-229,0 0,8-315,1 Sum finansutgifter 136,1 136,8 224,3 0,7 123,2 Motpost avskrivninger -133,1 0,0 0,0 133,1-120,0 Netto driftsresultat -242,0 69,4-15,8 311,4-226,2 Sum bruk av avsetninger -566,2-458,9-224,2 107,3-537,6 Sum avsetninger 596,0 389,5 240,1-206,5 600,2 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk -212,2 0,0-0,0 212,2-163,6 Akershus fylkeskommune har i et positivt netto driftsresultat på 242 mill. kr. Det utgjør 3,8 prosent av driftsinntektene. Regnskapsmessig mindreforbruk utgjør 212,2 mill. kr. Det høye driftsresultatet skyldes i hovedsak innsparinger på programområdene og merinntekter fra skatt og rammetilskudd. Regnskapsresultat for programområdene Programområder - drift Regnskap Revidert Opprinnelig Budsjett- Regnskap Realendr. i % (tall i mill. kr) (netto) *) budsjett budsjett avvik **) Sentrale styringsorganer 281,0 301,6 298,4 20,5 259,6 1,1 Utdanning og kompetanse 3 426, , ,7 64, ,7 1,9 Plan, næring og miljø 65,7 88,5 55,6 22,8 25,2 15,8 Tannhelse 179,4 181,2 179,9 1,8 172,5 0,8 Kultur, frivillighet og folkehelse 131,8 141,4 126,2 9,6 143,3-10,3 Samferdsel og transport 1 227, , ,9 18, ,1 12,9 Sum programområder 5 311, , ,6 137, ,4 4,0 1) Jf. tabell i økonomikapittel, avsnitt "Regnskap for programområdene" 2) Ved beregning av realendring fra 2011 til er det brukt en lønns- og prisvekst på 3,2 prosent Det er relativt store budsjettavvik på flere av programområdene, i sum ca. 138 mill. kr. Dette skyldes i stor grad at det er prosjekter og tiltak som ikke er ferdig i og hvor aktiviteten videreføres i Nesten alle programområdene har en realøkning i forbruket, og den er størst innenfor Plan, næring og miljø og Samferdsel og transport. De videregående skolene har en besparelse på 33 mill. kr i. Av denne besparelsen utgjør om lag 7,2 mill. kr ubrukte midler til prosjekter, som vil fortsette i

200 Fylkestingets representanter

201 Ledelsen i Akershus fylkeskommune (Bilder av toppledelsen) Utsagn Tron Bamrud, fylkesrådmann Vi arbeider for at vår region skal være det beste stedet å bo, lære, arbeide og besøke. Knut Sletta, fylkesdirektør administrasjon Medarbeidere i Akershus fylkeskommune skal trives og ha muligheter for å utvikle seg. Alf Skaset, fylkesdirektør videregående opplæring Vi vet at det er i klasserommet det skjer, men aktivt skoleeierskap har stor betydning. Arnhild Danielsen, fylkesdirektør samferdsel Fylkeskommunen satser på gang- og sykkelveier, og bevilget i fjor 122 millioner kroner til utbygging. Kristin Felde, fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk. har bragt oss et langt skritt i riktig retning i forhold til å definere vår rolle i folkehelsearbeidet. Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Vårt mål er å være et foregangsfylke innen klima og miljø. Marianne Brynildsen, kommunikasjonsdirektør Fylkeskommunen skal gjennom god kommunikasjon bidra til å bygge tillit og et godt omdømme hos våre brukere, samarbeidspartnere og befolkningen. 10

202 Politisk og administrativ organisering 11

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer følger vedlagt. Høringsfrist er satt til 25. april 2013.

Høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer følger vedlagt. Høringsfrist er satt til 25. april 2013. Byrådssak 80/13 Høringsuttalelse til forskriftsendringer - inntak til videregående opplæring EGRI ESARK-03-201300286-25 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte i brev av 31.01.2013 invitasjon

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Høring - inntak til videregående opplæring

Høring - inntak til videregående opplæring Komite for utdanning og kompetanse Sak 038/13 Høring - inntak til videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkeskommune støtter forslagene til forskriftsendringer når det

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * HØRINGSSVAR - INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: Drammen kommune

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall Sektortilstand Nasjonale prøver Foreløpige GSI-tall Grunnskolens informasjonssystem GSI Noen foreløpige tall Viljar Johannessen Sektortilstand lesing 5. trinn 2013 Hva kan vi lese ut av tallene?

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: 101, Rådhuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver RÅDGIVERSAMLING Vadsø 9. november 2017 15.11.2017 1 Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver 09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen 09:15-10:00 Generell informasjon

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. januar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 11. januar 2017 21.11.2016 nr. 1890 Forskrift om

Detaljer

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014

Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring. Kari Volden, november 2014 Inntak av vaksne til vidaregåande opplæring Kari Volden, november 2014 Minoritetsspråklege søkarar 3-1, tolvte ledd Rett til vidaregåande opplæring for ungdom ( ) Det er eit vilkår for rett til vidaregåande

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Inntak til videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-til-grunnskoleopplaringetter-opplaringsloven-kapittel-4a/ 4.2.3 Personer under 25

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Høring Innføring av valgfag og

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen 1 PROGRAM 09:00-09:15 09:15-10:00 Velkommen. Presentasjon av nettverksledere LVN (lokalt veileder nettverk) Generell søknadsinformasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet.

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Vedtatt inntaksreglement for skoleåret 2007-2008 (vedtatt i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.06, som sak 20/06) Henvisningene under til lov og forskrift gjelder Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO Begynnende samordning mellom VO og ordinære skoleløp http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-tilgrunnskoleopplaring-etter-opplaringsloven-kapittel-4a/?read=1

Detaljer

Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov

Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov Lovverk Avvik fra Utprøving i forsøket Opplæringslova Opplæring spesielt organisert for vaksne Opplæringslova 4A- 4. Kommunen og

Detaljer

Fylkesmannen si samling med privatskulane. Onsdag 5.februar 2014

Fylkesmannen si samling med privatskulane. Onsdag 5.februar 2014 Fylkesmannen si samling med privatskulane Onsdag 5.februar 2014 Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Nytt fra Udir. Landskonferansen for spesialundervisning 2013

Nytt fra Udir. Landskonferansen for spesialundervisning 2013 Nytt fra Udir Landskonferansen for spesialundervisning 2013 Tema Endringer i forskriften kap. 6 og 6A Aktuelle lovendringer i kraft fra1.8.2013 Utvidet tid Gjeldende rett og nytt lovforslag på høring.

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Inntaksreglement for skoleåret

Inntaksreglement for skoleåret Inntaksreglement for skoleåret 2012 2013 Reglementet omfatter ordinært inntak og inntak utenom poengkonkurranse til videregående skoler i Akershus. Ordinært inntak skjer sentralt gjennom to karakterbaserte

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Spesialundervisning på alternativ opplæringsarena Spesialundervisning i hjemmet på grunn av sykdom

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE Side 1 av 11 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 09.01.2017 07.10.2016 2016/7019 Høring - forskriftsfesting av inntak til videregående opplæring gjennom skoleåret

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Hauge

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders

Detaljer

HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING

HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201502405-180 Saksbehandler Svein Thore Jensen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 01.12.2015 HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer