Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt"

Transkript

1 Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1

2 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring -ikke plikt Som hovedregel er det da kommunen som har plikt til å gi dem den opplæringen de har krav på 2

3 Dagens tema: Opplæringsloven 4A-1: Retten til grunnskoleopplæring for voksne: Problemstillinger: hvilke vilkår må være oppfylt for at en person skal ha rett til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven 4A-1? hvilken opplæring har denne personen krav på dersom han/ hun oppfyller vilkårene? 3

4 Erfaring fra klagesaker og tilsyn: Få klagesaker- de få som kommer til Fylkesmannen dreier seg stort sett om rett til spesialundervisning etter oppll 4A-2 annet ledd Fmho: ca 10 tilsyn med kap 4A de siste årene Ingen kommuner hadde alt på stell Hovedkonklusjoner som gikk igjen: o Mangler mht å oppfylle den voksnes rett o Mangler mht saksbehandlingen o Mangler mht forsvarlig system 4

5 Vilkår for rett til grunnskolopplæring for voksne er: Søkeren må være «over opplæringspliktig alder», jf. opplæringslova 4A-1 første ledd første punktum. Opplæringslova 2-1 regulerer plikten til grunnskuleopplæring. Normalt fullføres grunnskoleopplæringen det året personen fyller 16 år. Voksenretten etter 4A-1 inntrer derfor som hovedregel fra høsten det året en person fyller 16 år. 5

6 Forts: vilkår for rett til grunnskolopplæring for voksne er: Han/ hun må «ikkje ha rett til vidaregåande opplæring etter 3-1», jf. opplæringslova 4A-1 første ledd første punktum Søkeren må altså ikke ha ungdomsrett til videregående opplæring. Det kan være ulike grunner til at en person ikke har ungdomsrett etter 3-1: Vedkommende har blitt for gammel Kan dreie seg om ungdom som har tatt ut retten til videregående opplæring etter 3-1. Kan dreie seg om ungdom som ikke har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. 6

7 Forts: vilkår for rett til grunnskolopplæring for voksne er: Den vaksne må ha behov for grunnskuleopplæring, jf. «treng» i opplæringslova, jf 4A-1 første ledd første punktum. Dette er det mest skjønnsmessige vilkåret. Det må vurderes konkret om søkeren faktisk har behov for grunnskoleopplæring. Kommunen må foreta en helhetsvurdering der den må legge vekt på både subjektive og objektive kriterier. Man må se på: Søkerens uttalte behov: søkers subjektive vurdering av om og hvorfor hun/ han trenger grunnskoleopplæring. Hvilken grunnskoleopplæring den voksne eventuelt har mottatt tidligere og hvordan denne var og om søkeren har et reelt behov, objektivt sett Hvilke kriterier som er relevante og hvilken vekt disse skal ha er nærmere omtalt i rundskriv Udir punkt 4.3., i Udirs brev av samt i forarbeidene 7

8 Forts: vilkår for rett til grunnskolopplæring for voksne er: Søkeren må dessuten ha lovlig opphold i Norge. 4A-1 har fått et nytt 3. ledd: Det er eit vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Dei som er over opplæringspliktig alder, og som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, har likevel berre rett til grunnskoleopplæring etter denne paragrafen når dei er under 18 år og det er sannsynleg at dei skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Dei som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, og som fyller 18 år i løpet av eit skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For dei som får avslag på søknaden om opphaldsløyve, gjeld retten til grunnskoleopplæring etter denne paragrafen fram til dato for endeleg vedtak. 8

9 Veiledningsplikten Forvaltningen har bl.a. en alminnelig veiledningsplikt, jf forvaltningsloven 11. Innebærer bl.a at dersom en person henvender seg og lurer på rettigheter/ plikter må forvaltningen: Innenfor sitt saksområde: veilede om rettigheter og plikter. Spesielt når det gjelder retten til grunnskoleopplæring for voksne: For at retten til grunnskoleopplæring for voksne skal aktiveres, må den voksne søke. Forvaltningsorganet har plikt til å veilede den voksne om hvordan denne skal søke og om hvilke opplysninger han i såfall må legge frem. Veiledningsplikten inntrer først når en person henvender seg til kommunen. Riksrevisjonens rapport

10 Hvilken opplæring har de voksne som oppfyller vilkårene krav på? Om innholdet i opplæringen står det i opplæringslova 4A-1 første ledd andre punktum: «Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne.» De fagene man trenger for å få slikt vitnemål er norsk, engelsk og matematikk samt to av fagene matematikk muntlig, naturfag, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE), jf. forskrifta Kommunen må da finne ut om den voksne har noe av dette fra før. Realkompetansevurdering + rådgivning opplæringslova 4A-8 10

11 Forts: Hvilken opplæring har de voksne som oppfyller vilkårene krav på? Hva skal den voksne ha i tillegg til det denne har? Den voksne må ikke sikte mot vitnemål. Opplæringstilbudet til den voksne kan være i maksimalt alle vitnemålsfagene, noen av vitnemålsfagene, deler av et eller flere fag eller opplæring i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. De grunnleggende ferdighetene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet er: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy Dette er IKKE det samme som «grunnleggjande dugleik» i oppll 4A-2 annet ledd!!! 11

12 Forts: Hvilken opplæring har de voksne som oppfyller vilkårene krav på? Opplæringstilbudet til den voksne må tilpasses individuelt: Oppll 4A-1 første ledd tredje punktum: Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Oppll 4A-12 viser til 1-3 om at opplæringen også skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte 12

13 Forts: Hvilken opplæring har de voksne som oppfyller vilkårene krav på? 4A-1 annet ledd: Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis. For voksne med rett til grunnskoleopplæring er realkompetansevurderingen gratis. 13

14 Kommunens forsvarlige system Kravet til forsvarlig system etter oppll andre ledd gjelder også i forhold til kapittel 4A ( 4A-4) Innebærer bla at kommunen må sikre at de som arbeider med et felt har oppdatert kompetanse på regelverk slik at de kan ivareta oppgavene sine. Dette gjelder også kjennskap til forvaltningslovens saksbehandlingsregler! o Den Gud gir et embete må han også gi forstand! 14

15 For videre lesning: Lovdata.no: bl.a. forvaltningsloven og opplæringsloven med forskrifter. Forarbeider: bl.a. Ot. Prp. Nr. 44 ( ) og Prop. 68 L ( ): om nytt tredje ledd i opplæringsloven 4A-1. Udir.no/regelverk: Rundskriv, veiledere og tolkningsbrev: bl.a: o Udir : Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A o Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon (2009) o Tolkningsbrev: bl.a et av om voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter med videre henvisning til Kunnskapsdepartementets tolkningsbrev av til Utdanningsdirektoratet: Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kap. 4A. 15

16 Forts. For videre lesning: Fylkesmannen.no: bl.a: o Tilsynsrapporter o Tidligere foredrag Kan abonnere på nyheter! Vox.no bl.a. Fylkesmannens foredrag fra regionale lederkonferansen 18. Februar 2014 Litteratur: Geir Helgeland: Opplæringslova med kommentarer 2. utg

17 Spørsmål? 17

18 Tusen takk for meg! 18

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. I grunnskolen i Oslo

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer