1Voksne i grunnskoleopplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1Voksne i grunnskoleopplæring"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/ prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent fikk spesialundervisning. Hovedfunn Stadig flere deltar i ordinær grunnskoleopplæring, mens stadig færre får spesialundervisning. 91 prosent av deltakere er minoritetsspråklige, mens 77 prosent av alle vitnemålene for fullført grunnskole for voksne er skrevet ut til innvandrere. 1.1 Grunnskoleopplæring for voksne Voksne med behov for opplæring på grunnskolenivå har rett til ordinær grunnskoleopplæring gjennom opplæringsloven. De som ikke har tilfredsstillende utbytte av vanlig undervisning, kan ha rett til spesialundervisning. Voksne blir i dette kapittelet definert som personer over opplæringspliktig alder, det vil si personer over 16 år. Kommunene har ansvaret for grunnskoleopplæring for voksne. I oktober hvert år registrerer

2 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNOPPLÆRING 2 kap 1 kommunene data om deltakerne i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). De fleste tallene i dette kapittelet er hentet herfra, og er offentlig tilgjengelige på Noe utdypende informasjon er bestilt direkte fra Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene inkluderer alle voksne i grunnskoleopplæringen, men ikke voksne som kun får opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Disse er omtalt i kapittel Tre av fire kommuner hadde deltakere i opplæringen Kommunene trenger ikke å gjennomføre opplæringen selv. Opplæringen kan for eksempel organiseres gjennom å bruke studieforbund, godkjente nettskoler eller ved å inngå i et interkommunalt samarbeid. 324 av landets 428 kommuner (76 prosent) hadde innbyggere som deltok i grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2013/14. Det var ni kommuner flere enn året før. At ikke alle kommuner har deltakere, kan enten skyldes at de ikke har innbyggere med behov for slik opplæring, eller at de som har behov ikke kjenner godt nok til tilbudet eller rettigheten til opplæring. I 2013/14 var det 267 kommuner som underviste voksne i egen kommune. Det er én kommune mindre enn året før. 137 kommuner hadde innbyggere som deltok i opplæringen i andre kommuner, og det er like mange som året før. 69 kommuner tok imot deltakere fra andre kommuner, og det er en økning på tolv kommuner i forhold til 2012/13. Antall kommuner som gjennomfører spesialundervisning, er høyere enn hvor mange som underviser i ordinær grunnskoleopplæring. I 2013/14 hadde 224 kommuner innbyggere som fikk spesialundervisning i kommunen, mens 155 kommuner ga undervisning i ordinær grunnskoleopplæring (Utdanningsdirektoratet, 2013, 2014b) Nesten voksne får grunnskoleopplæring Figur 1 viser antall voksne som får opplæring innenfor grunnskolens område totalt, i ordinær grunnskoleopplæring etter 4A-1, og i spesialundervisning etter 4A-2 hvert skoleår siden rettigheten trådte i kraft i Noen personer deltar både i ordinær grunnskoleopplæring og i spesialundervisning, og de blir bare regnet med under spesialundervisning i denne rapporten. Figur 1 Deltakere i grunnskoleopplæring, fordelt på årstall, ordinær opplæring og spesialundervisning. 2002/ /14. Antall / / / / / / / / / /12 Ordinær grunnskoleopplæring Spesialundervisning Totalt 2012/ /14 Kilde: GSI

3 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 3 kap 1 Skoleåret 2013/14 var det totalt deltakere i grunnskoleopplæring for voksne. Det var omtrent på samme nivå som året før. 60 prosent av dem fikk ordinær grunnskoleopplæring, mens de øvrige 40 prosentene fikk spesialundervisning. De siste årene har trenden vært at antallet deltakere i ordinær grunnskoleopplæring har gått opp, samtidig som tallet på deltakere i spesialundervisning har gått ned. Tallene fra 2013/14 følger også denne trenden, selv om utviklingen har flatet noe ut. Siden rettigheten til grunnskole for voksne ble innført for tolv år siden, er det nå flere voksne i ordinær grunnskoleopplæring, mens nesten færre får spesialundervisning. Det har vært en økning i antall innvandrere med lav grunnutdanning i Norge. Dessuten opphørte en overgangsordning for innvandrere som ga rett til norskopplæring, i Dette kan forklare mye av den økningen i deltakelsen i ordinær grunnskoleopplæring for voksne vi har sett de siste årene. Vi har imidlertid ingen gode forklaringer på hvorfor stadig færre voksne får spesialundervisning innenfor grunnskolens område. 1.2 Ordinær grunnskoleopplæring for voksne i Voksnes rett til ordinær grunnskoleopplæring Opplæringslovens 4A-1 slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har krav på videregående opplæring etter 3-1. Retten omfatter de fagene man trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringslova, 1998), og omfatter vanligvis de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, samt to av de tre muntlige fagene samfunnsfag, natur og miljølære og RLE (Religion, Livssyn og Etikk) (St.meld. nr. 44, ). De voksne trenger ikke å sikte mot vitnemål, men har rett til å ta enkeltfag, deler av fag eller grunnleggende ferdigheter (Kunnskapsdepartementet, 2011). Kommunen har ansvaret for opplæringen, og skal tilrettelegge undervisningen til den enkeltes livssituasjon (Opplæringslova, 1998). Opplæringen skal, så langt det passer, følge læreplanene for fag i grunnskolen, men tilpasses voksne og den enkeltes behov i større grad. Dette kan gjøres innenfor standardiserte opplegg som er tilpasset behovet til en større gruppe voksne (Kunnskapsdepartementet, 2011) Nesten deltakere på ordinær grunnskoleopplæring Aldri før har det vært flere voksne i ordinær grunnskoleopplæringen i Norge. Økningen i antall deltakere har vært på mer enn 50 prosent de siste fem årene. Undervisningsåret 2013/2014 var det registrert voksne deltakere etter en relativt beskjeden økning på 83 deltakere i forhold til året før.

4 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNOPPLÆRING 4 kap 1 Tabell 1 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, andel kvinner, andel 25 år eller eldre og andel minoritetsspråklige, fordelt på skoleår. 2002/ /14. Antall og prosent. År Antall deltakere Andel kvinner Andel 25 år eller eldre* Andel minoritetsspråklige 2002/ % - 58 % 2003/ % - 56 % 2004/ % - 62 % 2005/ % - 72 % 2006/ % - 73 % 2007/ % - 70 % 2008/ % - 73 % 2009/ % - 81 % 2010/ % 54 % 87 % 2011/ % 54 % 90 % 2012/ % 56 % 86 % 2013/ % 59 % 91 % *Vi kjenner ikke til andel deltakere som er 25 år eller eldre før 2010/2011. Kilde: GSI Flere kvinner enn menn deltok i opplæringen, og slik har det vært siden rettigheten ble innført. I 2013/14 var 56 prosent av deltakerne kvinner. Kvinneandelen har de fire forrige årene ligget på mellom 51 og 53 prosent, mens den tidligere lå på mellom 56 og 59 prosent av deltakerne. 59 prosent av deltakerne var 25 år eller eldre, og denne andelen har økt med fem prosentpoeng de siste to årene Mer enn ni av ti er minoritetsspråklige Antallet minoritetsspråklige deltakere 1 var i 2013/14. Andelen minoritetsspråklige deltakere har økt kraftig siden retten ble innført i 2002/03, og gruppen utgjør nå 91 prosent av de som deltar i ordinær grunnskoleopplæring. Andelen har økt med 54 prosent i perioden. Kvinneandelen er noe høyere blant de minoritetsspråklige enn blant de norskspråklige deltakerne. Mens 56 prosent av de minoritetsspråklige deltakerne var kvinner, utgjorde kvinnene 53 prosent av de norskspråklige deltakerne. De minoritetsspråklige deltakerne er i gjennomsnitt yngre enn de norskspråklige, og aldersforskjellene har økt det siste året. De største endringene finner vi blant de norskspråklige deltakerne, der vi har opplevd en nedgang i de tre laveste aldersgruppene, og en økning blant de eldste, fra 39 prosent i 2012/13 til 53 prosent i 2013/14. Til sammenlikning utgjorde denne aldersgruppen kun 15 prosent av de minoritetsspråklige deltakerne. 44 prosent av de minoritetsspråklige deltakerne var under 25 år, mens bare 16 prosent av de norskspråklige deltakerne var i den samme aldersgruppen Hver fjerde deltar i Oslo deltakere, det vil si 25 prosent av landets deltakere i ordinær grunnskoleopplæring for voksne i 2013/14, fikk opplæringen i Oslo. Deretter følger Rogaland med 587 deltakere, noe som utgjør ti prosent av landets deltakere. 1 Språklige minoriteter er definert som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

5 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 5 kap 1 Figur 2 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på alder og morsmål. 2013/14. Prosent. 100 % % % % % 0 % 14 2 Norskspråklige deltakere (N=520) Minoritetsspråklige deltakere (N=5 445) Totalt (N=5 965) Kilde: GSI år år år 41 år eller eldre Tabell 2 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på fylke. 2013/14. Antall, prosent og rate. N= Fylke Antall deltakere Prosent av landet Antall deltakere per 1000 innbyggere* Østfold % 0,86 Akershus % 0,71 Oslo % 2,81 Hedmark % 0,97 Oppland % 1,14 Buskerud % 1,53 Vestfold % 1,59 Telemark % 2,74 Aust-Agder % 1,87 Vest-Agder % 1,42 Rogaland % 1,63 Hordaland % 0,77 Sogn og Fjordane 61 1 % 0,70 Møre og Romsdal % 1,15 Sør-Trøndelag % 0,97 Nord-Trøndelag % 1,15 Nordland % 1,58 Troms % 2,05 Finnmark % 1,66 Hele landet % 1,45 *Beregnet fra innbyggertall, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459) Kilde: Utdanningsdirektoratet (bestilling) og SSB

6 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNOPPLÆRING 6 kap 1 Det høye deltakertallet i Oslo gjenspeiler naturlig nok byens størrelse. For å kunne sammenlikne deltakelsen mellom fylkene, har vi derfor beregnet deltakerraten ut fra innbyggertallet i hvert fylke. På landsbasis er det 1,45 deltakere i ordinær grunnskoleopplæring for voksne per tusen innbyggere over 16 år. Det er på det samme nivået som året før. Det er imidlertid store forskjeller mellom fylkene. Den høyeste deltakerraten finner vi i Oslo og Telemark, med henholdsvis 2,81 og 2,74 deltakere per tusen innbyggere. Oslo har ligget på topp i flere år, med rundt deltakere og rater mellom 2,8 og 3. I den motsatte enden av skalaen finner vi Sogn og Fjordane, Akershus og Hordaland, med henholdsvis 0,70, 0,71 og 0,77 deltakere per tusen innbyggere Troms, Telemark og Nordland har den største andelen av sine minoritetsspråklige innbyggere i grunnskoleopplæring Siden nesten alle deltakerne har et annet morsmål enn norsk, vil behovet for, og følgelig også deltakelsen i, grunnskoleopplæring også være avhengig av hvor stor innvandrerbefolkning det er i fylket. Derfor har vi beregnet en rate som viser hvor stor andel av de minoritetsspråklige i et fylke som deltar i grunnskoleopplæring. Tabell 3 viser at 8,89 per tusen innvandrere får ordinær grunnskoleopplæring på landsbasis. Det er store forskjeller mellom fylkene. Troms, Telemark og Nordland har størst andel av innvandrerbefolkningen i grunnskoleopplæring, med rater på henholdsvis 21,10, 20,85 og 19,39 deltakere per tusen innvandrere. Hordaland, Akershus og Sogn og Fjordane har de laveste ratene. Der deltar henholdsvis 3,61, 3,82 og 4,05 per tusen innvandrere i opplæringen. I Oslo deltar 8,79 av tusen innvandrere, og dette er under landsgjennomsnittet. Tabell 3 Minoritetsspråklige i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på fylke. 2013/14. Antall, prosent og rate av innvandrerbefolkningen. N= Fylke Antall minoritetsspråklige deltakere Andel minoritetsspråklige av alle deltakere Antall minoritetsspråklige deltakere per 1000 innvandrere* Østfold % 5,61 Akershus % 3,82 Oslo % 8,79 Hedmark % 7,84 Oppland % 12,50 Buskerud % 8,81 Vestfold % 10,47 Telemark % 20,85 Aust-Agder % 16,57 Vest-Agder % 10,94 Rogaland % 9,71 Hordaland % 3,61 Sogn og Fjordane % 4,05 Møre og Romsdal % 10,07 Sør-Trøndelag % 8,88 Nord-Trøndelag % 15,76 Nordland % 19,39 Troms % 21,10 Finnmark % 13,12 Hele landet % 8,89 * Beregnet fra innbyggertall, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07111) Kilde: Utdanningsdirektoratet (bestilling) og SSB

7 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 7 kap 1 Vest-Agder og Sør-Trøndelag hadde den største andelen minoritetsspråklige blant deltakerne. I disse fylkene var samtlige deltakere minoritetsspråklige. Det var også en svært høy andel minoritetsspråklige i Finnmark (99 prosent), og i Aust-Agder, Nordland og Troms (98 prosent). Den laveste andelen minoritetsspråklige hadde Sogn og Fjordane, med 56 prosent, og Hordaland, med 60 prosent av deltakerne. Disse fylkene hadde også den laveste minoritetsandelen året før, men andelen minoritetsspråklige deltakere har økt i begge fylkene det siste året. 1.3 Spesialundervisning for voksne Stadig færre voksne får spesialundervisning Voksne som av ulike årsaker ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning (se faktaboks). Undervisningsåret 2013/14 deltok voksne i spesialundervisning. Dette er det laveste registrerte antallet så langt. Det var 30 færre enn året før. Tallet på deltakere i spesialundervisning gått ned 45 prosent siden 2002/03. i Retten til spesialundervisning på grunnskolens område Voksne som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har etter opplæringslovens 4A-2 rett til spesialundervisning. Retten gjelder også for voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne «utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik» (Opplæringslova, 1998), som innebærer trening i daglige gjøremål og opplæring i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og liknende (Ot. prop. nr. 46, ). Spesialundervisning kan for eksempel være aktuelt for voksne med lærevansker, sansehemminger, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske lidelser eller personer som trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade. Undervisningen kan gå utover de fem fagene i ordinær grunnskoleopplæring for voksne, og ta utgangspunkt i hele grunnskolens område (Utdanningsdirektoratet, 2011).

8 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNOPPLÆRING 8 kap Stor overvekt av norskspråklige deltakere Tabell 4 Deltakere i spesialundervisning, andel kvinner, andel 25 år eller eldre og andel minoritetsspråklige, fordelt på skoleår. 2002/ /14. Antall og prosent. År Antall deltakere* Andel kvinner Andel 25 år eller eldre** Andel minoritetsspråklige*** 2002/ % / % / % / % / % / % / % / % - 9 % 2010/ % 89 % 10 % 2011/ % 87 % 11 % 2012/ % 84 % 11 % 2013/ % 83 % 14 % *I tabellen medregnes voksne som har deltatt i spesialundervisning, og voksne som både har deltatt i spesialundervisning og ordinær grunnskoleopplæring. ** Vi kjenner ikke andelen over 25 år for årene før 2010/2011 ***Vi kjenner ikke andelen minoritetsspråklige for årene før 2009/2010. Kilde: GSI Det er en overvekt av mannlige deltakere i spesialundervisningen. I 2013/14 var 53 prosent av deltakerne menn. I spesialundervisningen er det også få unge deltakere, og deltakelsen øker med alderen. 83 prosent av de som får spesialundervisning, er over 25 år. Denne andelen har gått noe ned de siste årene. Det er en stor overvekt av norskspråklige som får spesialundervisning. Andelen minoritetsspråklige i spesialundervisningen var i 2013/14 på 14 prosentpoeng. Andelen har vært økende de siste årene Geografiske forskjeller i bruk av spesialundervisning for voksne Geografisk sett finner vi flest deltakere som får spesialundervisning, i hovedstaden. 707 voksne, det vil si 18 prosent av alle som får spesialundervisning, finner vi i Oslo. På andreplass finner vi Møre og Romsdal, med elleve prosent, og Rogaland, med ti prosent av landets deltakere. Færrest får spesialundervisning i Troms. I dette fylket fikk kun 29 voksne innvilget spesialundervisning i 2013/2014, noe som utgjør 0,7 prosent av landets deltakere. På landsbasis var det 0,95 deltakere i spesialundervisning per tusen innbyggere over 16 år. I spesialundervisningen er det også noe forskjell i deltakelse mellom fylkene. Vest-Agder og Møre og Romsdal ligger på topp, med rater på henholdsvis 2,14 og 2,04 deltakere per tusen innbyggere. Lavest deltakelse var det i Østfold og Troms, med rater på 0,20 og 0,22 deltakere per tusen innbyggere. 14 prosent av deltakerne i spesialundervisningen er minoritetsspråklige, men også her er det forskjeller mellom fylkene. Høyest andel minoritetsspråklige finner vi i Oslo og Sør-Trøndelag, hvor henholdsvis 38 og 37 prosent av deltakerne er minoritetsspråklige. Den laveste andelen finner vi i Nord-Trøndelag, med to prosent, og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, som begge har tre prosent minoritetsspråklige blant sine voksne med spesialundervisning.

9 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 9 kap Voksne som fullfører grunnskoleopplæring Stadig flere voksne over 20 år får utstedt vitnemål Vi kan ikke lese ut av GSI om deltakerne tar ett eller flere fag, kun deler av fag eller tar full opplæring med sikte på vitnemål. Vi vet heller ikke hvor lang tid deltakerne deltar i opplæringen. Hos SSB blir det imidlertid registrert antall deltakere som fullfører grunnopplæringen og får utstedt vitnemål for fullført grunnskole hvert skoleår. Tabell 5 viser antall voksne over opplæringspliktig alder som har fått utstedt vitnemål de sju siste skoleårene. Utvalget er basert på alder, og vi vet dermed ikke om personene har gått på kommunal voksenopplæring, har fulgt ordinært utdanningsløp, men blitt forsinket, eller om de har gått opp som privatister. Siden dette er informasjon som blir registrert i etterkant av skoleåret, er tallene fra 2012/13 de nyeste tilgjengelige dataene. Tabell 5 Voksne som har fått vitnemål, fordelt på skoleår og alder. 2006/ /2013. Antall. Skoleår Alder 2006/ / / / / / / år år år år år eller eldre Totalt Kilde: SSB I 2012/13 var det personer som var 17 år eller eldre, som fullførte grunnskolen. Det var to prosent flere enn året før, men hele 41 prosent flere enn tre år før. Siden 2011/12 ser vi en økning i antall utstedte vitnemål i aldersgrupper over 20 år. Størst er økningen i aldersgruppen år, der det ble utstedt 49 prosent flere vitnemål enn året før. For aldersgruppen år er det en nedgang i antall utstedte vitnemål på ni prosent. I denne gruppen er det sannsynlig at mange har deltatt i et ordinært grunnskoleløp, men enten har begynt på skolen på et senere tidspunkt enn vanlig, eller har brukt lengre tid enn normert på å fullføre.

10 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNOPPLÆRING 10 kap Andelen innvandrere som fullfører stiger Figur 3 Andel kvinner, andel innvandrere og andel 25 år eller eldre blant voksne som har fått vitnemål, fordelt på skoleår. 2006/ /13. Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 40 % % 20 % 10 % % 2006/07 (N=1 864) 2007/08 (N=1 827) 2008/09 (N=1 715) 2009/10 (N=1 886) 2010/11 (N=2 330) 2011/12 (N=2 593) 2012/13 (N=2 562) Andel kvinner Andel med innvandrerbakgrunn Andel over 25 år Kilde: SSB innvandrere over opplæringspliktig alder fikk utstedt vitnemål for fullført grunnskoleopplæring i 2012/13. Det var omtrent hundre flere enn året før. Det vil si at 77 prosent av de voksne som fikk utstedt vitnemål dette året, var innvandrere 2. Innvandrerandelen har økt hvert år i den perioden vi har tall for. Andelen kvinner som fikk utstedt vitnemål, steg med to prosentpoeng det siste året, til 39 prosent. Andelen lå tidligere på rundt 45 prosent, og har gått ned de siste årene. 15 prosent av de som fikk vitnemål, var 25 år eller eldre. Andelen har lenge ligget stabilt på ti til elleve prosent, men har steget med fire prosentpoeng det siste året. 2 Innvandrere blir definert i kapittel 1.4 som at de selv har innvandret, eller er norskfødt med to innvandrerforeldre.

11 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 11 kap 1 Figurliste Figur 1 Deltakere i grunnskoleopplæring, fordelt på årstall, ordinær opplæring og spesialundervisning. 2002/ /14. Antall. 2 Figur 2 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på alder og morsmål. 2013/14. Prosent. 5 Figur 3 Andel kvinner, andel innvandrere og andel 25 år eller eldre blant voksne som har fått vitnemål, fordelt på skoleår. 2006/ /13. Prosent. 10 Tabelliste Tabell 1 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, andel kvinner, andel 25 år eller eldre og andel minoritetsspråklige, fordelt på skoleår. 2002/ /14. Antall og prosent. 4 Tabell 2 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på fylke. 2013/14. Antall, prosent og rate. N= Tabell 3 Minoritetsspråklige i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på fylke. 2013/14. Antall, prosent og rate av innvandrerbefolkningen. N= Tabell 4 Deltakere i spesialundervisning, andel kvinner, andel 25 år eller eldre og andel minoritetsspråklige, fordelt på skoleår. 2002/ /14. Antall og prosent. 8 Tabell 5 Voksne som har fått vitnemål, fordelt på skoleår og alder. 2006/ /2013. Antall. 9 Referanser Kunnskapsdepartementet. (2011). Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kap. 4A.. Brev til Utdanningsdirektoratet Opplæringslova. (1998). LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet fra Ot. prop. nr. 46. ( ). Innstilling fra sosialkomiteen om ny lov om folketrygd (folketrygdlloven). Oslo: Stortinget St.meld. nr. 44. ( ). Utdanningslinja. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/ /stmeld-nr html?id= Utdanningsdirektoratet. (2011). Voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter - tolkning fra Kunnskapsdepartementet. Oslo: Udir. Utdanningsdirektoratet. (2013). GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæringen. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet fra Utdanningsdirektoratet. (2014a). Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). fra Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet. (2014b). GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

1.1 Grunnskoleopplæring for voksne

1.1 Grunnskoleopplæring for voksne 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Grunnskoleopplæring for voksne 1.1.1. Voksnes rett til grunnskole Voksne med behov for og rett til opplæring på grunnskolenivå har krav på dette gjennom kommunen de bor

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 03.05.2012. // NOTAT Vi opplever nå vekst både i antall

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000 3. Ÿ Antall minoritetsspråklige elever i grunnskolen er mer enn fordoblet i løpet av de siste ti årene. I 1998 talte denne gruppen 35 945 personer. De minoritetsspråklige elevene fordeler seg på 75 prosent

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox Vox Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter Side 1 Diverse relevant arbeid i Vox Koordinering forsøkene med fagbrev på jobb Karriereveiledning Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Kompetansepluss

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler Tilstandsrapport om kommunale musikk- og kulturskoler Skoleåret 2005 2006 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen 1 Tilstandsrapport om Kulturskoler 2005-06. Innholdsregister 1.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer