1Voksne i grunnskoleopplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1Voksne i grunnskoleopplæring"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/ prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36 prosent fikk spesialundervisning personer over skolepliktig alder fullførte planlagt grunnskoleopplæring. Hovedfunn: Innvandrerandelen blant deltakerne øker, og ligger nå på 92 prosent. Stadig flere deltar i ordinær grunnskoleopplæring for voksne. Det er minoritetsspråklige deltakere som står for økningen, mens antall norskspråklige deltakere går ned. Stadig færre voksne får spesialundervisning. Vi vet lite om hvorfor dette skjer, og mener at det bør kartlegges nærmere. Nesten alle voksne som fullførte grunnskoleopplæringen, var unge. Andelen over 25 år har imidlertid økt de siste årene, og lå i 2013/14 på 18 prosent. 77 prosent av de som fullførte var innvandrere.

2 kap 1 2 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1.1 Grunnskoleopplæring for voksne Voksnes rett til grunnskole Voksne med behov for opplæring på grunnskolenivå har rett til ordinær grunnskoleopplæring gjennom opplæringsloven. De som ikke har tilfredsstillende utbytte av vanlig undervisning, kan ha rett til spesialundervisning. Voksne blir i dette kapittelet definert som personer over opplæringspliktig alder, det vil si personer over 16 år. Kommunene har ansvaret for grunnskoleopplæringen for voksne. I oktober hvert år registrerer kommunene data om deltakerne i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). De fleste tallene i dette kapittelet er hentet herfra, og er offentlig tilgjengelige på Internett. Utdypende informasjon om deltakerne er bestilt direkte fra Utdanningsdirektoratet, og informasjon om utstedte vitnemål er bestilt fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene inkluderer alle voksne i grunnskoleopplæringen, men ikke voksne som kun får opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Disse er omtalt i kapittel fem (Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere) kommuner hadde deltakere i opplæringen Kommunene trenger ikke å gjennomføre grunnskoleopplæringen selv. Opplæringen kan for eksempel organiseres gjennom å bruke studieforbund, godkjente nettskoler eller ved å inngå i et interkommunalt samarbeid. 331 av landets 428 kommuner (77 prosent) hadde innbyggere som deltok i grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2014/15. Det var sju kommuner flere enn året før. Enkelte kommuner gir grunnskoleopplæring i egen kommune, samtidig som de har innbyggere som får opplæringen i andre kommuner. I 2014/15 ga 264 kommuner grunnskoleopplæring til voksne i egen kommune. Spesialundervisningen foregår oftere i egen kommune enn ordinær grunnskoleopplæring. 211 kommuner hadde innbyggere som fikk spesialundervisning i kommunen, mens 168 kommuner ga undervisning i ordinær grunnskoleopplæring. 127 kommuner hadde innbyggere som fikk ordinær grunnskoleopplæring i en annen kommune, mens 45 kommuner hadde innbyggere som fikk spesialundervisning i en annen kommune. Noen av kommunene har begge deler, og til sammen dreier det seg om 149 kommuner som sendte innbyggere over kommunegrensen for å delta i grunnskoleopplæring (Utdanningsdirektoratet, 2015). Til sammen 73 kommuner tok imot deltakere fra andre kommuner. 64 mottok deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, mens 26 kommuner mottok deltakere til spesialundervisning, så også her er det enkelte kommuner som tar imot begge deler. Det at ikke alle kommunene har deltakere i grunnskoleopplæring for voksne, kan enten skyldes at de ikke har innbyggere med behov for slik opplæring, eller at de som har behov, ikke kjenner tilbudet eller rettigheten til opplæring. En undersøkelse fra 2013 viste at under halvparten av kommunene hadde en egen plan for arbeidet med å informere om voksnes rett til grunnskoleopplæring. De viktigste informasjonskanalene var kommunens hjemmeside (sju av ti) og brosjyre eller annet kortfattet skriftlig materiell (en av tre). Mer enn ni av ti kommuner informerte kun om rettigheten på norsk (Dæhlen, 2013).

3 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 3 kap Mer enn voksne i grunnskoleopplæring Figur 1 viser antall voksne som fikk opplæring innenfor grunnskolens område totalt, i ordinær grunnskoleopplæring etter 4A-1 og i spesialundervisning etter 4A-2 hvert skoleår siden rettigheten trådte i kraft i Noen personer deltok både i ordinær grunnskoleopplæring og i spesialundervisning, og de blir bare regnet med under spesialundervisning i denne rapporten. Skoleåret 2014/15 var det totalt deltakere i grunnskoleopplæring for voksne. Det var 204 flere enn året før. 64 prosent deltok i ordinær grunnskoleopplæring, mens de øvrige 36 prosentene fikk spesialundervisning. De siste årene har antall deltakere i ordinær grunnskoleopplæring gått opp, samtidig som tallet på deltakere i spesialundervisning har gått ned. I 2014/15 var det flere voksne i ordinær grunnskoleopplæring, og færre i spesialundervisning enn i 2002/03. Antall deltakere i ordinær grunnskoleutdanning har økt med 74 prosent, mens antallet i spesialundervisningen nesten er halvert i perioden. Figur 1 Deltakere i grunnskoleopplæring totalt, i ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning, fordelt på skoleår. 2002/ /15. Antall / / / / / / / / / / / / /15 Kilde: GSI Ordinær grunnskoleopplæring Spesialundervisning Totalt 1.2 Ordinær grunnskoleopplæring for voksne voksne i ordinær grunnskoleopplæring Mange voksne har rett til grunnskoleopplæring (se faktaboks). Aldri før har det vært flere voksne i ordinær grunnskoleopplæringen i Norge. Undervisningsåret 2014/15 deltok voksne, og det er en økning på 452 personer eller på åtte prosent i forhold til året før.

4 kap 1 4 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING Voksnes rett til ordinær grunnskoleopplæring Opplæringslovens 4A-1 slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har krav på videregående opplæring etter 3-1. Retten omfatter fagene man trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne (Opplæringslova, 1998), som er de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, samt to av de tre muntlige fagene samfunnsfag, natur og miljølære og RLE (religion, livssyn og etikk) (St.meld. nr. 44, ). De voksne trenger ikke sikte mot vitnemål, men har rett til å ta enkeltfag, deler av fag eller grunnleggende ferdigheter (Kunnskapsdepartementet, 2011). Kommunen har ansvaret for opplæringen, og skal tilrettelegge undervisningen til den enkeltes livssituasjon (Opplæringslova, 1998). Opplæringen skal, så langt det passer, følge læreplanene for fag i grunnskolen, men tilpasses voksne og den enkeltes behov i større grad. Dette kan gjøres innenfor standardiserte opplegg som er tilpasset behovet til en større gruppe voksne (Kunnskapsdepartementet, 2011). Flere kvinner enn menn deltok i opplæringen, og slik har det vært i alle år siden rettigheten ble innført. Tabell 1 viser at 58 prosent av deltakerne var kvinner i 2014/15, og dette er på det samme nivået som i perioden 2002/03 til 2008/09. I 2009/10 til 2012/13 var kvinneandelen noe lavere, og lå på mellom 51 og 53 prosent. Vi ser at deltakerne de siste årene er noe eldre enn tidligere. I 2014/15 var 63 prosent av deltakerne 25 år eller eldre, og denne andelen har økt med ni prosentpoeng de siste tre årene. Tabell 1 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, andel kvinner, andel over 25 år og andel minoritetsspråklige, fordelt på skoleår. 2002/ /15. Antall og prosent. År Antall deltakere Andel kvinner Andel 25 år eller eldre* Andel minoritetsspråklige 2002/ % - 58 % 2003/ % - 56 % 2004/ % - 62 % 2005/ % - 72 % 2006/ % - 73 % 2007/ % - 70 % 2008/ % - 73 % 2009/ % - 81 % 2010/ % 54 % 87 % 2011/ % 54 % 90 % 2012/ % 56 % 86 % 2013/ % 59 % 91 % 2014/ % 63 % 92 % *Vi kjenner ikke til andel deltakere som er 25 år eller eldre før 2010/11. Kilde: GSI

5 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 5 kap Økning i antall minoritetsspråklige og nedgang i antall norskspråklige deltakere Ordinær grunnskoleopplæring for voksne er i dag et tilbud som hovedsakelig blir benyttet av minoritetsspråklige. Tabell 1 viser at 92 prosent av de som deltok i ordinær grunnskoleopplæring det siste året, var minoritetsspråklige. Andelen minoritetsspråklige deltakere har økt med 34 prosentpoeng siden retten ble innført i 2002/03. Skoleåret 2014/15 var det registrert 486 norskspråklige og minoritetsspråklige 1 deltakere (figur 2). Mens antall minoritetsspråklige økte med nesten 500, var det 34 færre norskspråklige i opplæring enn året før. Antall minoritetsspråklige har økt hvert år siden 2008/09, og er mer enn doblet i perioden. Antall norskspråklige deltakere, derimot, har gått nedover hvert år siden 2007/08, med unntak av i 2012/13. I perioden er antallet redusert med 61 prosent. Figur 2 Norskspråklige og minoritetsspråklige deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på skoleår. 2002/ /15. Antall / / / / / / / / / / / / /15 Norskspråklige deltakere Minoritetsspråklige deltakere Minoritetsspråklige deltakere er yngre enn norskspråklige De minoritetsspråklige deltakerne er i gjennomsnitt yngre enn de norskspråklige, men aldersforskjellene er mindre enn året før. Figur 3 viser at mens 53 prosent av de norskspråklige deltakerne var over 40 år, var bare 14 prosent av de minoritetsspråklige i samme aldersgruppe. Aldersfordelingen blant de norskspråklige er omtrent som tidligere, men vi ser at det er en økning i andelen minoritetsspråklige deltakere i aldersgruppen år fra 41 til 47 prosent, og en liten nedgang i de to laveste aldersgruppene. 1 Språklige minoriteter er definert som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

6 kap 1 6 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING Figur 3 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på alder og morsmål. 2014/15. Prosent. 100 % % % % 20 % % Norskspråklige deltakere (N=486) Minoritetsspråklige deltakere (N=5 931) Totalt (N=6 417) år år år 41 år eller eldre Kilde: GSI I tillegg er kvinneandelen er noe høyere blant de minoritetsspråklige enn blant de norskspråklige deltakerne. Mens 59 prosent av de minoritetsspråklige deltakerne var kvinner, utgjorde kvinnene 53 prosent av de norskspråklige En av fire deltar i Oslo deltakere, det vil si 25 prosent av alle landets deltakere i ordinær grunnskoleopplæring for voksne i 2014/15, fikk opplæringen i Oslo (tabell 2). Deretter følger Rogaland med 506 deltakere, noe som utgjør åtte prosent av landets deltakere. Det høye deltakertallet i Oslo gjenspeiler naturlig nok byens størrelse. For å kunne sammenlikne deltakelsen mellom fylkene, har vi derfor beregnet deltakerraten ut fra innbyggertallet i hvert fylke. På landsbasis deltok 1,54 voksne i ordinær grunnskoleopplæring per tusen innbyggere over 16 år, og denne raten har økt med 0,09 fra året før. Det er imidlertid store forskjeller mellom fylkene. Den høyeste deltakerraten finner vi i Oslo, med 3,03 deltakere per tusen innbyggere. Oslo har ligget på topp i flere år, med rundt deltakere, og har det siste året økt til over deltakere. På andre plass følger Aust-Agder med 2,35, og som har økt med 0,48 det siste året. Telemark som har ligget på annen plass de siste årene, har redusert sin rate med 0,85 til 1,89. I den motsatte enden av skalaen finner vi Østfold, Akershus og Hedmark, med henholdsvis 0,86, 0,91 og 0,93 deltakere per tusen innbyggere. Sogn og Fjordane og Hordaland, som hadde de laveste ratene i 2013/14, har begge økt deltakelsen det siste året til henholdsvis 1,00 og 1,03 deltakere per tusen innbyggere.

7 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 7 kap 1 Tabell 2 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på fylke. 2014/15. Antall, prosent og rate. N= Fylke Antall deltakere Prosent av landet Antall deltakere per innbyggere* Østfold % 0,86 Akershus % 0,91 Oslo % 3,03 Hedmark % 0,93 Oppland % 1,37 Buskerud % 1,43 Vestfold % 1,56 Telemark % 1,89 Aust-Agder % 2,35 Vest-Agder % 1,46 Rogaland % 1,38 Hordaland % 1,03 Sogn og Fjordane 88 1 % 1,00 Møre og Romsdal % 1,50 Sør-Trøndelag % 1,01 Nord-Trøndelag % 1,44 Nordland % 1,95 Troms % 1,88 Finnmark % 1,95 Hele landet % 1,54 *Beregnet fra innbyggertall, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459) Kilde: Utdanningsdirektoratet 2015 (GSI) og SSB Flest minoritetsspråklige deltar i Oslo, men Nordland har høyest andel av sine minoritetsspråklige innbyggere i opplæring Fylket med flest minoritetsspråklige deltakere i landet er Oslo med (tabell 3). På andreplass kommer Rogaland, med 564. Sogn og Fjordane har færrest. I dette fylket er det kun 61 minoritetsspråklige deltakere. Høyest andel minoritetsspråklige deltakere finner vi i Vest-Agder og Finnmark. I disse fylkene har samtlige deltakere et annet morsmål enn norsk. Nord-Trøndelag og Nordland har begge 99 prosent minoritetsspråklige deltakere. Lavest andel minoritetsspråklige hadde Sogn og Fjordane, med 64 prosent, og Hordaland, med 74 prosent av deltakerne. Disse fylkene hadde også den laveste minoritetsandelen året før, men andelen minoritetsspråklige deltakere har økt i begge fylkene. Siden nesten alle deltakerne har et annet morsmål enn norsk, vil behovet for, og følgelig også deltakelsen i, grunnskoleopplæring også være avhengig av hvor stor innvandrerbefolkning det er i fylket. Derfor har vi beregnet en rate som viser hvor stor andel av de minoritetsspråklige i et fylke som deltar i grunnskoleopplæring. Tabell 3 viser at det er 9,13 deltakere i ordinær grunnskoleopplæring per tusen innvandrere på landsbasis. Det er 0,24 flere enn året før. Det er store forskjeller mellom fylkene. Nordland, Aust-Agder og Nord-Trøndelag har størst andel av innvandrerbefolkningen i grunnskoleopplæring, med rater på henholdsvis 22,54, 19,49 og 19,46 deltakere per tusen innvandrere. Akershus, Østfold og Hordaland har de laveste ratene. I disse fylkene deltar henholdsvis 4,35, 5,51 og 5,73 deltakere per tusen innvandrere i opplæringen.

8 kap 1 8 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING Oslo, som kommer best ut i forhold til antall deltakere og rate beregnet på innbyggertallet i fylket, ligger på gjennomsnitt, med en rate på deltar 9,20. Her har vi ikke tatt hensyn til ulikheter i innvandrerdemografien i fylkene, altså at det kan være ulikheter i innvandrergruppers behov for grunnskoleopplæring og disse gruppenes bosettingsmønstre. Tabell 3 Minoritetsspråklige i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på fylke. 2014/15. Antall, prosent og rate. N= Fylke Antall minoritetsspråklige deltakere Andel minoritetsspråklige av alle deltakerne Antall minoritetsspråklige deltakere per innvandrere* Østfold % 5,51 Akershus % 4,35 Oslo % 9,20 Hedmark % 8,89 Oppland % 14,10 Buskerud % 7,61 Vestfold % 10,58 Telemark % 16,53 Aust-Agder % 19,49 Vest-Agder % 10,75 Rogaland % 7,59 Hordaland % 5,73 Sogn og Fjordane % 6,88 Møre og Romsdal % 11,80 Sør-Trøndelag % 8,61 Nord-Trøndelag % 19,46 Nordland % 22,54 Troms % 17,21 Finnmark % 14,77 Hele landet % 9,13 * Beregnet fra innbyggertall, 16 år eller eldre per (Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07111) Kilde: Utdanningsdirektoratet 2015 (GSI) og SSB 1.3 Spesialundervisning for voksne voksne får spesialundervisning Voksne som av ulike årsaker ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning (se faktaboks). Undervisningsåret 2014/15 deltok voksne i spesialundervisning, hvorav 168 både deltok i spesialundervisning og ordinær grunnskoleopplæring. Dette er det laveste registrerte antallet i spesialundervisning for voksne så langt. Det var nesten 250 færre enn året før. Tallet på deltakere i spesialundervisning gått ned 45 prosent siden 2002/03.

9 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 9 kap 1 Retten til spesialundervisning på grunnskolens område Voksne som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har etter opplæringslovens 4A-2 rett til spesialundervisning. Retten gjelder også for voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne «utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik» (Opplæringslova, 1998), som innebærer trening i daglige gjøremål og opplæring i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og liknende (Ot. prop. nr. 46, ). Spesialundervisning kan for eksempel være aktuelt for voksne med lærevansker, sansehemminger, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske lidelser eller personer som trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade. Undervisningen kan gå utover de fem fagene i ordinær grunnskoleopplæring for voksne, og tar utgangspunkt i hele grunnskolens område (Utdanningsdirektoratet, 2011) Stor overvekt av norskspråklige deltakere i spesialundervisningen Tabell 4 Deltakere i spesialundervisning, andel kvinner, andel over 25 år og andel minoritetspråklige, fordelt på skoleår. 2002/ /15. Antall og prosent. År Antall deltakere* Andel kvinner Andel 25 år eller eldre** Andel minoritetsspråklige*** 2002/ % / % / % / % / % / % / % / % - 9 % 2010/ % 89 % 10 % 2011/ % 87 % 11 % 2012/ % 84 % 11 % 2013/ % 83 % 14 % 2014/ % 83 % 14 % *I tabellen medregnes voksne som har deltatt i spesialundervisning, og voksne som både har deltatt i spesialundervisning og ordinær grunnskoleopplæring. ** Vi kjenner ikke andelen over 25 år for årene før 2010/11 ***Vi kjenner ikke andelen minoritetsspråklige for årene før 2009/10. Kilde: GSI Det er en stor overvekt av norskspråklige som får spesialundervisning. Andelen minoritetsspråklige i spesialundervisningen var i 2014/15 på 14 prosentpoeng, og det er på det samme nivået som året før.

10 kap 1 10 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING Det er, og har alltid vært, noe overvekt av mannlige deltakere i spesialundervisningen. I 2014/15 var 54 prosent av deltakerne menn. Det er også relativt få unge deltakere. 83 prosent av de som får spesialundervisning, er over 25 år, og dette er på samme nivå som de to foregående årene Geografiske forskjeller i bruk av spesialundervisning for voksne Geografisk sett finner vi flest deltakere som får spesialundervisning i hovedstaden. 647 voksne får spesialundervisningen i Oslo, og det er 60 færre enn året før. Det utgjør 18 prosent av alle voksne som får spesialundervisning i Norge. Etter Oslo kommer Rogaland, med 411 deltakere, og Møre og Romsdal, med 365 deltakere, noe som utgjør henholdsvis elleve og ti prosent av deltakerne. Færrest får spesialundervisning i Troms. I dette fylket fikk kun 29 voksne innvilget spesialundervisning i 2014/15, noe som utgjorde en prosent av landets deltakere. På landsbasis var det 0,88 deltakere i spesialundervisning per tusen innbyggere over 16 år, mot 0,95 skoleåret 2013/14. Det er forskjeller mellom ratene i de forskjellige fylkene. Vest-Agder, Møre og Romsdal og Telemark ligger på topp, med rater på henholdsvis 2,00 og 1,72 og 1,65 deltakere per tusen innbyggere. Lavest deltakelse var det i Østfold og Troms, med rater på 0,21 og 0,22 deltakere per tusen innbyggere. 14 prosent av deltakerne i spesialundervisningen er minoritetsspråklige, men også her er det forskjeller mellom fylkene. Høyest andel minoritetsspråklige finner vi i Sør-Trøndelag og Oslo, hvor henholdsvis 36 og 32 prosent av deltakerne er minoritetsspråklige. Til sammenlikning er det bare fire prosent minoritetsspråklige i Møre og Romsdal, og fire av fylkene har fem eller færre minoritetsspråklige deltakere Store forskjeller mellom deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning Som vist i figur 1 har det totale antallet i grunnskoleopplæringen for voksne ligget relativt stabilt, mens det har vært en stor økning i antall deltakere til ordinær grunnskoleopplæring, og en tilsvarende nedgang i antall deltakere som får spesialundervisning de siste årene. Det er viktig å presisere at det ikke er slik at den ordinære grunnskoleopplæringen i stadig større grad favner deltakere som tidligere måtte ha spesialundervisning. Det er fortsatt, og har i hele perioden vært, ulike kjennetegn ved deltakerne på ordinær opplæring og i spesialundervisning. Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring er hovedsakelig innvandrere, og det er en overvekt av kvinner og unge voksne deltakere. Deltakerne i spesialundervisningen er hovedsakelig norskspråklige, med en overvekt av menn og eldre deltakere. Det er i stor grad minoritetsspråklige som står for økningen i den ordinære grunnskoleopplæringen. Den er trolig kommet som følge av at en overgangsordning opphørte i Denne ga personer med oppholdstillatelse fra før 2005 og som ikke hadde fått opplæring i norsk tidligere, rett til norskopplæring fram til september I tillegg er grunnskoleopplæringen flere steder i større grad enn før tilpasset personer med liten skolegang fra før, noe som har gjort det mulig for nye grupper av innvandrere å delta. Vi vet langt mindre om hvorfor det er så stor nedgang i bruken av spesialundervisning for voksne, og ønsker at dette området blir undersøkt nærmere.

11 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 11 kap Voksne som fullfører planlagt grunnskoleopplæring Færre fullfører opplæringen SSB registrerer antall deltakere som fullfører sin planlagte grunnskoleopplæring hvert skoleår. Tabell 5 viser antall voksne over opplæringspliktig alder som har fullført påbegynt opplæring de åtte siste skoleårene. Utvalget er basert på alder, og vi vet dermed ikke om personene har gått på kommunal voksenopplæring, fulgt ordinært utdanningsløp og blitt forsinket, eller om de har gått opp som privatister. Siden dette er informasjon som blir registrert i etterkant av skoleåret, er tallene fra skoleåret 2013/14 de nyeste tilgjengelige dataene. I 2013/14 var det personer som var 17 år eller eldre, som fullførte grunnskolen. Det var en nedgang på fem prosent i forhold til året før, og første gang vi ser en nedgang i antallet siden i 2008/09. De siste fire årene har vi sett en økning i antall personer over 20 år som har fullført. I 2013/14 har antallet i aldersgruppen år gått ned med 116 personer siden 2012/13. Antallet i gruppen år har holdt seg stabilt det siste året, mens antallet i aldersgruppene over 30 år fortsatt øker var i aldersgruppen år, og dette utgjør 62 prosent av alle som fullførte dette året. I denne gruppen er det sannsynlig at mange har deltatt i et ordinært grunnskoleløp, men enten har begynt på skolen på et senere tidspunkt enn vanlig, eller har brukt lengre tid enn normert på å fullføre. Også i 2012/13 lå andelen på dette nivået, mens den tidligere har ligget på omtrent 75 prosent. Tabell 5 Voksne som har fullført grunnskoleopplæringen, fordelt på skoleår og alder. 2006/ /14. Antall. Skoleår Alder 2006/ / / / / / / / år år år år år eller eldre I alt Kilde: SSB Flest unge fullfører, men andelen over 25 år stiger innvandrere over opplæringspliktig alder fullførte planlagt grunnskoleopplæring i 2013/14. Det var 101 færre enn året før, men på det samme nivået som to år før. Figur 4 viser at 77 prosent av alle voksne som fullførte opplæringen siste år var innvandrere 2. Det er på samme nivå som året før. Til sammenlikning har andelen minoritetsspråklige ligget på rundt 90 prosent i ordinær grunnskoleopplæring for voksne de siste årene. 2 Innvandrere blir definert i kapittel 1.4 som at de selv har innvandret, eller er norskfødt med to innvandrerforeldre.

12 kap 1 12 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 18 prosent av de som fullførte, var 25 år eller eldre. Andelen har lenge ligget stabilt på ti til elleve prosent, men har steget med sju prosentpoeng de siste to årene. Til sammenlikning har andelen over 25 år blant deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring ligget på prosent de siste årene. Andelen kvinner som fullførte opplæringen, steg med to prosentpoeng det siste året, til 41 prosent. Over halvparten av deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring er kvinner. Figur 4 Andel kvinnelige deltakere, andel med innvandrerbakgrunn og andel deltakere over 25 år som fullførte grunnskoleopplæringen, fordelt på skoleår. 2006/ /14. Prosent. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 40 % % 20 % 10 % % 2006/07 (N=1 864) 2007/08 (N=1 827) 2008/09 (N=1 715) 2009/10 (N=1 886) 2010/11 (N=2 330) 2011/12 (N=2 593) 2012/2013 (N=2562) 2013/14 (N=2 525) Andel kvinner Andel med innvandrerbakgrunn Andel over 25 år Kilde: SSB

13 VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 13 kap 1 Figurliste Figur 1 Deltakere i grunnskoleopplæring totalt, i ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning, fordelt på skoleår. 2002/ /15. Antall. 3 Figur 2 Norskspråklige og minoritetsspråklige deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på skoleår. 2002/ /15. Antall. 5 Figur 3 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på alder og morsmål. 2014/15. Prosent. 6 Figur 4 Andel kvinnelige deltakere, andel med innvandrerbakgrunn og andel deltakere over 25 år som fullførte grunnskoleopplæringen, fordelt på skoleår. 2006/ /14. Prosent. 12 Tabelliste Tabell 1 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, andel kvinner, andel over 25 år og andel minoritetsspråklige, fordelt på skoleår. 2002/ /15. Antall og prosent. 4 Tabell 2 Deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på fylke. 2014/15. Antall, prosent og rate. N= Tabell 3 Minoritetsspråklige i ordinær grunnskoleopplæring, fordelt på fylke. 2014/15. Antall, prosent og rate. N= Tabell 4 Deltakere i spesialundervisning, andel kvinner, andel over 25 år og andel minoritetspråklige, fordelt på skoleår. 2002/ /15. Antall og prosent. 9 Tabell 5 Voksne som har fullført grunnskoleopplæringen, fordelt på skoleår og alder. 2006/ /14. Antall. 11 Referanser Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Voksenopplæring. Hentet 15. februar 2013 fra Dæhlen, M. (2013). Voksne i grunnskole og videregående opplæring (Vol. 7/2013). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Kunnskapsdepartementet. (2011). Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kap. 4A.. Brev til Utdanningsdirektoratet Opplæringslova. (1998). LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet fra Ot. prop. nr. 46. ( ). Innstilling fra sosialkomiteen om ny lov om folketrygd (folketrygdlloven). Oslo: Stortinget St.meld. nr. 44. ( ). Utdanningslinja. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/ /stmeld-nr html?id= Utdanningsdirektoratet. (2011). Voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter - tolkning fra Kunnskapsdepartementet. Oslo: Udir.

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

1.1 Grunnskoleopplæring for voksne

1.1 Grunnskoleopplæring for voksne 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Grunnskoleopplæring for voksne 1.1.1. Voksnes rett til grunnskole Voksne med behov for og rett til opplæring på grunnskolenivå har krav på dette gjennom kommunen de bor

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000 3. Ÿ Antall minoritetsspråklige elever i grunnskolen er mer enn fordoblet i løpet av de siste ti årene. I 1998 talte denne gruppen 35 945 personer. De minoritetsspråklige elevene fordeler seg på 75 prosent

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 03.05.2012. // NOTAT Vi opplever nå vekst både i antall

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer