2Voksne i videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Voksne i videregående opplæring"

Transkript

1 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten voksne deltok i videregående opplæring i var registrert som nye deltakere, og fikk vitnemål eller fag-/svennebrev etter å ha bestått avsluttende prøve. Hovedfunn: Antall voksne deltakere i videregående opplæring har økt de siste tre årene. Fra 2013 til 2014 var økningen på nesten fem prosent. Antall deltakere med vestlig innvandrerbakgrunn øker mest, med 20 prosent, mens veksten i antall deltakere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er på 10 prosent. Antall deltakere som fikk vitnemål eller fag-/svennebrev etter å ha bestått den avsluttende prøven, har økt med 22 prosent. Færre avbryter og det er en nedgang blant de som fortsatt er i utdanning. Den største andelen voksne tar fag som gir annen yrkeskompetanse.

2 kap 2 2 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2.1 Voksnes rett til videregående opplæring Voksne som er 2 år eller eldre, har ifølge opplæringsloven rett til gratis videregående opplæring hvis de har fullført grunnskolen eller tilsvarende grunnopplæring, men ikke fullført videregående opplæring (Opplæringsloven 1998, 4A-3). Fylkeskommunene har ansvaret for den videregående opplæringen for voksne, men kan benytte seg av andre tilbydere for å oppfylle de voksnes rett. Fylkeskommunen skal også ha et tilbud til voksne som ikke har rett til opplæring, men dette tilbudet skal ikke fortrenge ungdom eller voksne med rett (Opplæringsloven 1998, 13-3). Voksne kan søke opptak på lik linje som ungdom og følge vanlig undervisning, men vil da bli prioritert etter ungdom med opplæringsrett. Voksne uten rett som blir tatt opp på videregående opplæring, får de samme rettighetene som voksne med rett, med unntak av retten til å bli realkompetansevurdert. Datagrunnlag Statistikken over voksne i videregående opplæring er delvis hentet fra SSBs Statistikkbank, og delvis bestilt fra SSB og VIGO, fylkeskommunenes inntakssystem for videregående opplæring. Dette er det samme datagrunnlaget som SSB benytter i sine publiseringer over voksenstatistikk i KOSTRA (Kommune-STat- RApportering). Rapporteringen i VIGO følger skoleåret. Det vi her omtaler som 2014, handler om voksne i videregående opplæring fra 1. oktober 2013 til 31. september Den enkelte deltaker blir registret ved søknad om opptak til videregående opplæring, og ved fullført eller avbrutt opplæring. Statistikken sier ikke noe om hvor den enkelte deltakeren befinner seg i opplæringsløpet. Analysene i dette kapittelet skiller ikke mellom voksne med og uten rett til gratis opplæring. Vi har bare med deltakere som er registrert i VIGO. Deltakere som deltar i videregående opplæring gjennom NAV og studieforbund, og som ikke blir finansiert at fylkeskommunen, blir ikke registrert i VIGO. Deltakere som starter etter 1. oktober, men avbryter opplæringen før de oppnår et resultat, blir heller ikke registrert. Antallet voksne i videregående opplæring er derfor trolig høyere enn det som kommer fram i dette kapittelet. 2.2 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Kjønns- og aldersfordelingen i 2014 var forholdsvis lik som i tidligere år. Dette gjelder også for andelen på de ulike utdanningsprogrammene. I 2014 var 4 prosent av deltakerne kvinner og 46 prosent var menn. De fleste av deltakerne var i aldersgruppen år, og andelen innvandrere var på 30 prosent 1. Blant ikke-vestlige deltakere er det en større andel kvinner (62 prosent) sammenliknet med vestlige innvandrere (4 prosent) og den øvrige befolkningen (2 prosent). Fordelingen innen utdanningsprogram er lite forandret fra Omtrent en av tre voksne tok i 2014 studier i helse- og oppvekstfag. 20 prosent tok fag som fører til generell studiekompetanse, og 13 prosent gikk på bygg og anleggsteknikk. Fag som gir yrkeskompetanse, 1 Innvandrere inkluderer i denne sammenheng innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre. Vi opererer i dette kapittelet med to innvandrerkategorier; vestlige innvandrere, som inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, og ikke-vestlige innvandrere, som inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS.

3 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 3 kap 2 bortsett fra helse- og oppvekstfag, vil i dette kapittelet bli omtalt som «annen yrkeskompetanse». Totalt gikk 46 prosent på fag som gir annen yrkeskompetanse. Tabell 1 Deltakere, fordelt på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Antall og prosent. Antall Prosent Kjønn Mann % Kvinne % Totalt % Alder 2 29 år % år % år % 0 9 år % 60 år og eldre 99 0 % Totalt % Innvandringskategori Vestlige innvandrere % Ikke-vestlige innvandrere 71 2 % Den øvrige befolkningen % Uoppgitt % Totalt % Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag % Studiespesialisering, samt andre studieretninger som gir studiekompetanse % Bygg- og anleggsteknikk % Service og samferdsel % Teknikk og industriell produksjon % Elektrofag % Restaurant- og matfag % Alternativ opplæring (Utenfor utdanningsprogram) 2 0 % Mekaniske fag 0 - Andre studieretninger som gir yrkeskompetanse % Totalt % Flere deltakere, flere vestlige innvandrere Som i de to foregående årene øker fortsatt antallet voksne deltakere i videregående opplæring (se figur 1). Fra 2013 til 2014 økte antallet med nesten fem prosent. Dette er en svakere vekst enn i 2013, da deltakerantallet økte med ni prosent. Figur 1 viser deltakerutviklingen blant voksne i videregående opplæring de fem siste årene. I likhet med 2013 har den største økningen i antall deltakere skjedd blant de som tar annen yrkeskompetanse. Siden 2013 har antallet med innvandrerbakgrunn økt med 709 personer, noe som tilsvarer en økning på tolv prosent. Innen denne gruppen finner man den største økningen blant deltakere med vestlig bakgrunn, som økte med 20 prosent fra 2013 til Andelen ikke-vestlige innvandrere har en mindre økning ti prosent fra 2013 til Når det gjelder de uten innvandrerbakgrunn, var økningen på fem prosent. Flertallet av voksne deltakere i videregående opplæring (69 prosent) er imidlertid uten innvandrerbakgrunn.

4 kap 2 4 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figur 1 Deltakere, totalt og fordelt på utdanningsprogram og år Antall Studiekompetanse Helse- og oppvekstfag Annen yrkeskompetanse Antall deltakere totalt Kvinner tar helse- og oppvekstfag, menn tar fag som gir annen yrkeskompetanse Tabell 2 viser kjennetegn ved deltakerne på de ulike utdanningsprogrammene. Vi ser at den relativt like deltakelsen for menn og kvinner skjuler store kjønnsforskjeller når det kommer til valg av utdanningsprogram. Innen helse- og oppvekstfag var hele 86 prosent kvinner, mens andelen kvinner på fag som gir annen yrkeskompetanse, var 30 prosent. Utdanningsprogrammene har en noe ulik aldersprofil. Blant de som tar fag som gir studiekompetanse, er nesten halvparten 48 prosent under 30 år. Bare 14 prosent er 40 år eller mer, og så godt som ingen er over 60. På både helse- og oppvekstfag og annen yrkeskompetanse er den største andelen deltakere mellom 30 og 39 år, men innen helse- og oppvekstfag er også en stor andel 40 år eller mer. Dette kan skyldes at studiekompetansegivende fag, særlig studiespesialisering, først og fremst kvalifiserer til videre studier, og ikke direkte til yrkeslivet. Fordelingen av deltakere på kjønn, alder og innvandringskategori er i svært stor grad uendret fra Tabell 2 Deltakere, fordelt på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Antall og prosent. Studiekompetanse Helse- og oppvekstfag Annen yrkeskompetanse Antall deltakere Prosent Antall deltakere Prosent Antall deltakere Prosent Kjønn Kvinner % % % Menn % % % Totalt % % % Alder 2 29 år % % % år % % % år % % % 0 9 år 94 2 % % % 60 år og eldre 4 0 % 33 0 % 62 1 % Totalt % % % Innvandringskategori Vestlige innvandrere % % % Ikke-vestlige innvandrere % % % Øvrig befolkning % % % Uoppgitt 21 0 % 0 % % Totalt % % %

5 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING kap Innvandrere tar oftere studieforberedende og helse- og oppvekstfag Deltakere med innvandrerbakgrunn skiller seg fra de øvrige voksne deltakere ved at flest tar helse- og oppvekstfag. Flertallet blant de øvrige deltakere tar annen yrkeskompetanse. I tillegg tar mange med innvandrerbakgrunn utdanningsprogram som gir studiekompetanse her utgjør de 44 prosent av deltakermassen. På helse- og oppvekstfag utgjør innvandrerne 34 prosent, og på andre yrkesfag utgjør de 21 prosent. Deltakere med vestlig innvandrerbakgrunn skiller seg i liten grad ut fra den øvrige befolkningen i valget av utdanningsprogram: Omtrent halvparten tar annen yrkeskompetanse, mens 32 prosent går på helse- og oppvekstfag. Blant deltakere med ikke-vestlig bakgrunn er både helse- og oppvekstfag og studiekompetanse mer populært enn blant andre. 41 prosent tar helse- og oppvekstfag, mens 31 prosent tar utdanningsprogram som gir studiekompetanse. Bare 28 prosent tar annen yrkeskompetanse, altså rundt halvparten så mange som blant andre deltakere (se figur 2). Figur 2 Voksne deltakere i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. Øvrig befolkning (N=1 828) Vestlige innvandrere (N=1 138) Ikke-vestlige innvandrere (N= 71) Uoppgitt (N=164) Totalt (N=22 84) % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Studiekompetanse Helse- og oppvekstfag Annen yrkeskompetanse 2.3 Tidligere utdanning Over halvparten tar videregående for første gang Av de deltakerne i videregående opplæring i 2014 hadde over halvparten 2 prosent grunnskole som sin høyeste fullførte utdanning året før 2. Det er sju prosentpoeng høyere enn i prosent hadde videregående utdanning eller høyere fra før. Vi mangler informasjon om utdanningen til de øvrige deltakerne. Dette kan skyldes at de har utdanning fra utlandet som ikke er blitt registrert eller godkjent i Norge. For nye deltakere på utdanningsprogram tar halvparten videregående skole for første gang. Dette er åtte prosentpoeng høyere enn året før. 2 For at de som begynte i videregående opplæring før 2014, og som fortsatt er i utdanningen per 1.oktober 2014, ikke skal registreres med videregående skole som høyeste fullførte utdanning i 2014, er måletidspunktet for tidligere utdanning satt til 1.oktober 2013, altså ett år tilbake i tid.

6 kap 2 6 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tabell 3 Deltakere totalt og nye deltakere i 2014, fordelt på høyeste fullførte utdanning per 1.oktober Prosent. Alle deltakere (N=22 84) Nye deltakere (N=14 779) Grunnskole 2 % 0 % Videregående skole 34 % 3 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år 8 % 9 % Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå 1 % 2 % Uoppgitt 4 % 4 % Totalt 100 % 100 % Deltakere som har videregående fra før, fullfører oftest Tabell 4 viser andelen som har fullført og avbrutt innenfor hver utdanningskategori. Det er de som har gjennomført videregående skole fra før, som i størst grad har fullført og bestått. De med høyest utdanning har den største andelen avbrudd. En av årsakene for dette resultatet kan være at de kun ønsker å ta opp enkeltfag, og aldri har planlagt å ta en fullstendig videregående opplæring. Tabell 4 Deltakere, fordelt på status i videregående utdanning og utdanningsbakgrunn Antall og prosent. Antall deltakere Andel bestått Andel avbrutt Andel fortsatt i utdanning Grunnskole % 7 % 47 % 100 % Videregående skole % 4 % 39 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år % 6 % 4 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå % 11 % 46 % 100 % Uoppgitt % 8 % 48 % 100 % Totalt % 6 % 44 % 100 % Totalt 2.4 Realkompetanse Den retten voksne har til gratis videregående opplæring, gjelder også realkompetansevurdering (Forskrift til opplæringslova 2006, 6-4). Hensikten med å bli realkompetansevurdert er å få kartlagt og vurdert den erfaringen og kompetansen man har opparbeidet seg gjennom for eksempel arbeidserfaring. Søkerens formelle, uformelle og ikke-formelle kompetanse kan godkjennes gjennom realkompetansevurdering som likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom videregående opplæring. Søkeren kan få godkjent hele eller deler av fag, eller opplæringsår (Forskrift til opplæringslova, 2006, 6-46). Fordi fylkeskommunene har noe ulik praksis når det gjelder registrering og gjennomføring av realkompetansevurderinger, bør disse tallene sees som et estimat. Totalt ble personer elleve prosent av deltakerne realkompetansevurdert i 2014 (se tabell ). Dette er en liten nedgang fra 2013, da tolv prosent av deltakerne ble realkompetansevurdert. Tre av fire realkompetansevurderinger ble gjennomført på yrkesfag. Likevel var det i 2014 en større andel av elevene på studieforberedende som ble realkompetansevurdert enn på yrkesfag. Vi så den samme tendensen i 2013.

7 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 7 kap 2 Tabell Realkompetansevurderte* deltakere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram Antall og prosent. Antall realkompetansevurderte Andel realkompetansevurderte** Yrkesfag % Studieforberedende % Totalt % * De realkompetansevurderte deltakerne er i utdanning dette året, men realkompetansevurderingen kan ha skjedd tidligere. ** Prosentandelene blir regnet ut fra deltakere på utdanningsprogram for yrkesfag og studiespesialiserende fag. Kilde: SSB 2. Geografisk fordeling av deltakere 2..1 Hordaland har flest deltakere Tabell 6 viser antall voksne deltakere i videregående opplæring fordelt på fylke og utdanningsprogram. I tillegg ser vi den faktiske deltakelsen i videregående opplæring i forhold til den primære målgruppen for voksenretten, som er voksne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Tabell 6 viser derfor også antall deltakere per tusen innbyggere over 2 år som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og andelen av totalt antall deltakere som ikke tidligere har fullført videregående skole. Som i tidligere år er Hordaland fylket med flest deltakere, fulgt av Oslo og Akershus. Ser vi på Oslo og Akershus sammen, har hovedstadsområdet 18 prosent av alle deltakerne. Dette området er også der hvor den største andelen av befolkningen bor. Tabell 6 Deltakere, fordelt på fylke og utdanningsprogram Antall og prosent. Antall deltakere Andel på studiekompetanse Andel på helse- og oppvekstfag Andel på annen yrkeskompetanse Deltakere per innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning i alderen 2 66 år* Andel av deltakerne som ikke tidligere hadde fullført videregående opplæring Østfold % 39 % 0 % 23 1 % Akershus % 3 % 37 % 31 3 % Oslo % 26 % 38 % % Hordaland % 32 % 46 % 60 0 % Hedmark % 42 % 38 % 36 6 % Oppland % 26 % 40 % % Buskerud % 46 % 33 % % Vestfold % 43 % 39 % % Telemark % 33 % 46 % % Aust-Agder % 37 % 44 % % Vest-Agder 77 8 % 41 % 1 % % Rogaland % 2 % 71 % 3 69 % Sogn og Fjordane 4 11 % 36 % 3 % 0 % Møre og Romsdal % 40 % 0 % % Sør-Trøndelag % 30 % % % Nord-Trøndelag % 37 % 42 % % Nordland % 36 % 47 % 2 4 % Troms % 29 % 2 % 3 74 % Finnmark % 29 % 4 % % Uoppgitt % 7 % 83 % - 4 % Totalt % 34 % 47 % 41 2 % *Beregnet fra SSB, tabell 08921

8 kap 2 8 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Som i 2013 har de fleste fylkene størst andel deltakere på fag som gir annen yrkeskompetanse. Buskerud, Nord-Trøndelag og Troms har flest deltakere innen helse- og oppvekstfag. Oslo, på sin side, har en nærmest lik fordeling med deltakere på program som gir studiekompetanse og for fag som gir annen yrkeskompetanse. Når det gjelder målgruppen voksne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning er det på landsbasis 41 deltakere per tusen innbyggere med dette utdanningsnivået. Men geografisk er det store forskjeller. Nord-Trøndelag og Hordaland har, som i fjor, høye deltakerrater på henholdsvis 73 og 60 deltakere per tusen innbyggere i målgruppen. Østfold og Buskerud har de laveste deltakerratene på 23 og 30. Ser man på andelen voksne deltakere i videregående opplæring som ikke tidligere hadde fullført videregående skole, varierer denne mellom 34 prosent i Oslo til 74 prosent i Troms, med et landsgjennomsnitt på 2 prosent Oslo har flest innvandrere i videregående opplæring Tabell 7 viser andelen deltakere med innvandrerbakgrunn i de ulike fylkene. Totalt har 30 prosent av de voksne deltakerne i videregående opplæring innvandrerbakgrunn. Andelen deltakere med vestlig innvandrerbakgrunn, det vil si fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, er ganske lik i alle fylkene. Den varierer mellom to og åtte prosent av deltakerne, med et landsgjennomsnitt på fem prosent. Tabell 7 Deltakernes innvandrerbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. Vestlige innvandrere Ikke-vestlige innvandrere Deltakere uten innvandrerbakgrunn Uoppgitt Østfold (N=930) % 23 % 73 % - Akershus (N=1 81) 6 % 33 % 61 % 0 % Oslo (N=2 206) % 6 % 38 % 0 % Hedmark (N=938) 3 % 16 % 81 % 0 % Oppland (N=83) 4 % 19 % 77 % 0 % Buskerud (N=1 017) % 36 % 9 % - Vestfold (N=1 16) 4 % 21 % 7 % - Telemark (N=96) 4 % 28 % 69 % 0 % Aust-Agder (N=621) 4 % 23 % 73 % 0 % Vest-Agder (N=77) % 29 % 66 % - Rogaland (N=1 642) 8 % 1 % 77 % 0 % Hordaland (N=2 91) 7 % 21 % 72 % 0 % Sogn og Fjordane (N=4) % 17 % 78 % 0 % Møre og Romsdal (N=1 13) % 18 % 76 % - Sør-Trøndelag (N=1 394) 3 % 20 % 78 % - Nord-Trøndelag (N=969) 4 % 21 % 7 % 0 % Nordland (N=1 63) 2 % 16 % 82 % - Troms (N=672) 3 % 19 % 78 % - Finnmark (N=468) 4 % 16 % 81 % - Uoppgitt (N=230) 16 % 9 % 11 % 64 % Totalt (N=22 84) % 2 % 69 % 1 % I likhet med 2013 er det store regionale forskjeller når det gjelder deltakere med ikke-vestlig bakgrunn, det vil si fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand

9 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 9 kap 2 og Europa utenom EU/EØS. Oslo har klart den høyeste andelen deltakere med en ikke-vestlig bakgrunn 6 prosent. På andreplass finner vi Buskerud med 36 prosent. Rogaland har den laveste andelen ikke-vestlige deltakere, med 1 prosent ikke-vestlige innvandrere, etterfulgt av Hedmark, Nordland og Finnmark, som alle har 16 prosent deltakere med ikke-vestlig bakgrunn. Andelen deltakere som ikke har innvandrerbakgrunn, varierer fra 38 prosent av deltakerne i Oslo til 82 prosent av deltakerne i Nordland. 2.6 Deltakernes resultater I 2014 var det deltakere som fikk vitnemål eller fag-/svennebrev etter å ha bestått avsluttende prøve. Dette er en økning på 22 prosent fra 2013, da antallet var Dette innebærer en betydelig økning i andelen som fullfører fra 42 prosent i 2013 til 0 prosent i Økningen kan blant annet knyttes til at færre avbryter enn tidligere, samtidig som at det er en nedgang i andelen som fortsatt er i utdanning, der resultatet har gått fra 1 prosent i 2013 til 44 prosent i Deltakere som fullfører enkeltkurs eller kurskombinasjoner som ikke fører til vitnemål eller fag-/svennebrev, er ikke regnet med i tallene for bestått. Seks prosent avbrøt utdanningen uten å ha bestått en avsluttende prøve. En av årsakene til andelen avbrutte kan være at disse søker seg til videregående opplæring kun for å ta enkeltfag. Disse blir likevel registrert med avbrutt utdanning fordi de ikke fullfører hele den videregående opplæringen Menn fullfører oftere enn kvinner Figur 3 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på kjønn Prosent. Kvinner (N=12 423) Menn (N=10 422) 3 42 Totalt (N=22 84) % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning Det var en større andel menn som fullførte og besto opplæringen enn kvinner. Av alle mennene fullførte 3 prosent, mens det tilsvarende tallet for kvinner var 47 prosent. Dette er imidlertid en økning på seks prosentpoeng for menn og åtte prosentpoeng for kvinner siden Kvinner avbryter videregående opplæring i noe større grad enn menn. Sju prosent av de kvinnelige deltakerne avbrøt, mot fem prosent av mennene (se figur 3) Andelen som fullfører, øker med alder Andelen fullført og bestått stiger med alder. Det er deltakerne i aldersgruppen mellom 2 og 29 år som i minst grad fullførte utdanningen (39 prosent fullførte). Av deltakerne i alderen 0 til 9 fullførte hele 71 prosent, mens de som er 60 år og eldre fullførte 80 prosent (se figur 4). Av de som avbrøt, var det åtte prosent blant de som var mellom 2 og 29 år, og tre prosent i begge av de eldste aldersgruppene 0 til 9 år og 60+ år.

10 kap 2 10 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figur 4 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på alder Prosent år (N=7 666) år (N=8 291) år (N=4 972) år (N=1 817) år og eldre (N=99) Totalt (N=22 84) % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning Flest avbrutte blant ikke-vestlige innvandrere Det var en like stor andel (6 prosent) vestlige innvandrere og deltakere uten innvandrerbakgrunn som fullførte sin videregående utdanning i Til sammenlikning lå fullføringsandelen blant ikke-vestlige innvandrere kun på 28 prosent (se figur ). Det siste året steg andelen fullførte med 6 7 prosentpoeng blant vestlige innvandrere og norske deltakere, og to prosentpoeng for ikke-vestlige innvandrere. Blant de ikke-vestlige innvandrere avbrøt ni prosent. Av innvandringskategoriene var det ikke-vestlige innvandrere som hadde høyest andel fortsatt i utdanning (63 prosent). Vi mangler opplysninger om innvandrerstatusen til 164 av deltakerne, som er en nedgang fra 641 deltakere fra Figur Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på innvandringskategori Prosent. Vestlige innvandrere (N=1 138) Ikke-vestlige innvandrere (N= 71) Den øvrige befolkningen (N=1 828) 6 38 Uoppgitt (N=164) Totalt (N=22 84) % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning Færrest består og flest avbryter studiespesialisering Figur 6 viser andelen deltakere som består, avbryter eller fortsetter i utdanningen innenfor ulike utdanningsprogram. Som ved tidligere år ser vi at andelene også i år varierer mellom de ulike programmene. Det er høyest andel som fullfører og består fag som gir annen yrkeskompetanse (60 prosent). Andelen er lavest for studiekompetanse, hvor kun 24 prosent av deltakerne fullførte i Det er verdt å merke seg at det er en tydelig økning på andelen som fullfører innen alle utdanningsprogrammene, sammenliknet med 2013.

11 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 11 kap 2 Figur 6 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. Studiekompetanse (N=4 466) Helse- og oppvekstfag (N=7 742) Annen yrkeskompetanse (N=10 637) Totalt (N=22 84) % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i opplæring Den høyeste andelen som avbrøt, finner vi innen fag som gir studiekompetanse. Her avbrøt 18 prosent, men dette kan blant annet gjenspeile at det er mer vanlig å ta enkeltfag innenfor dette utdanningsprogrammet. Innen helse- og oppvekstfag avbrøt fem prosent, mens det bare var to prosent som avbrøt fag som gir annen yrkeskompetanse. Figur 7 viser andelene som fullførte, avbrøt og fortsatte i opplæringen innenfor ulike utdanningsprogram som gir annen yrkeskompetanse. Vi finner størst andel som besto, innenfor utdanningsprogrammene teknikk og industriell produksjon, og service og samferdsel. Ved begge fullførte 69 prosent av deltakerne. Færrest fullførte på andre studieretninger som gir yrkeskompetanse, med 37 prosent. Figur 7 Deltakere på andre yrkesfag som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. Teknikk og industriell produksjon (N=2 083) Service og samferdsel (N=2 326) Bygg- og anleggsteknikk (N=3 049) Restaurant- og matfag (N=648) 9 36 Helse- og sosialfag (N=7 742) Elektrofag (N=1 241) 43 2 Andre studieretninger som gir yrkeskompetanse (N=1 288) 37 8 Totalt andre yrkesfag (N=10 63*) % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning *Utdanningsprogrammene «alternativ opplæring (utenfor utdanningsprogram)» og «mekaniske fag» er utelatt på grunn av lave deltakertall.

12 kap 2 12 VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figurliste Figur 1 Deltakere, totalt og fordelt på utdanningsprogram og år Antall. 4 Figur 2 Voksne deltakere i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. Figur 3 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på kjønn Prosent. 9 Figur 4 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på alder Prosent. 10 Figur Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på innvandringskategori Prosent. 10 Figur 6 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. 11 Figur 7 Deltakere på andre yrkesfag som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. 11 Tabelliste Tabell 1 Deltakere, fordelt på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Antall og prosent. 3 Tabell 2 Deltakere, fordelt på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Antall og prosent. 4 Tabell 3 Deltakere totalt og nye deltakere i 2014, fordelt på høyeste fullførte utdanning per 1.oktober Prosent. 6 Tabell 4 Deltakere, fordelt på status i videregående utdanning og utdanningsbakgrunn Antall og prosent. 6 Tabell Realkompetansevurderte* deltakere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram Antall og prosent. 7 Tabell 6 Deltakere, fordelt på fylke og utdanningsprogram Antall og prosent. 7 Tabell 7 Deltakernes innvandrerbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. 8 Referanser Forskrift til opplæringslova (2006). Forskrift til opplæringslova. Oslo, Kunnskapsdepartementet. Opplæringsloven (1998). LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Oslo, Kunnskapsdepartementet. Statistisk sentralbyrå (201). Statistikkbanken, Tabell 08921: Personer 16 år og over, etter kjønn, alder og utdanningsnivå. Absolutte tall og prosent (F). Hentet fra SelectVarVal/Define.asp?MainTable=Utdanningsniv04&KortNavnWeb=utniv&PLanguage=0&checked=true

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

1.1 Grunnskoleopplæring for voksne

1.1 Grunnskoleopplæring for voksne 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Grunnskoleopplæring for voksne 1.1.1. Voksnes rett til grunnskole Voksne med behov for og rett til opplæring på grunnskolenivå har krav på dette gjennom kommunen de bor

Detaljer

Yrkesfag lengre vei til målet

Yrkesfag lengre vei til målet Yrkesfag lengre vei til målet Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende. Mens 83 prosent av elevene på studieforberedende

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR)

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR) 2014 Forebyggingsseksjonens oversikt over henvendelser til minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB: Når du leser tallene, vær oppmerksom

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010

Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010 Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2010 (31.05.2010) 1 v/ Gerard Doetjes og Eva Thue Vold Innledning I dette notatet ser vi på elevenes

Detaljer

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 987-82-7724-162-3 Vox 2012

Detaljer

Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017

Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 gikk ut 1. mars i samtlige fylker. Til grunn for kommentarene her ligger søkingen

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2008 voksnes deltakelse i opplæring Karl Bekkevold Lene Guthu ISBN 978-82-7724-123-4 - ISSN 1890-7385 Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 21 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2016

Arbeidsmarkedet nå - mai 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Sysselsetting Norge og Oslo

Sysselsetting Norge og Oslo Sysselsetting Norge og Oslo Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2012 Innhold 0 Innledning... 3 1 Sysselsatte etter grupper, alder og kjønn... 4 1.1 Stor variasjon etter alder... 5 1.2 Øvrig befolkning

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk

Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk 1 Endelig stor Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk Trude Lappegård, seniorforsker Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå KS Barnehagekonferansen 01.02.2011, Oslo 1 Gratulerer!

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

RAPPORTERING PÅ BRUK AV MIDLER TIL

RAPPORTERING PÅ BRUK AV MIDLER TIL Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Rapport Dato Januar 2012 UTDANNINGSDIREKTORATET SAMMENFATNING AV SKOLEEIERES RAPPORTERING PÅ BRUK AV MIDLER TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING 2010 UTDANNINGSDIREKTORATET

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 8 /2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 8 /2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 8 /2015 Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten og Espen Solberg NHO-bedrifter i alle landsdeler trenger yrkesfaglig kompetanse Tall fra NHOs kompetansebarometer for 2015

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Side 1 Gjelder for skoleåret 2016 2017 Nytt av året Karrieredager i uke 40 og 42 Søknad hospitering uke 43 Hospitering uke 45 & 46 Felles informasjonsmøte for

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte Om publikasjonen Denne publikasjonen er en samlet fremstilling av resultatene i de fylkesvise prognosene som er publisert på sidene til www.fylkeprognoser.no. For mer informasjon om Fylkepsrognoser.no

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Nasjonale retningslinjer. for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring

Nasjonale retningslinjer. for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring 2 Innhold Innhold 1. Innledning 4 Del 1: Sentrale avklaringer om realkompetansevurdering 5 2. Retten til realkompetansevurdering

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling 14.01.2016

Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling 14.01.2016 Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling 14.01.2016 1 Program for dagen o Velkommen, presentasjon, praktisk informasjon. o Vilbli.no Mille Paaske Aasen o Viktige forutsetninger for inntak o Tilbudsstruktur

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2014

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2014 Oslo, 27. februar 2015 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2014 Som arbeidsgiverforening er det Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår næring. Mange av

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

INFORMASJON OM TILDELING AV MIDLER TIL VIDEREUTDANNING I 2010 KAP 226 POST 21

INFORMASJON OM TILDELING AV MIDLER TIL VIDEREUTDANNING I 2010 KAP 226 POST 21 Vår saksbehandler: Anne Turid Veigaard Direkte tlf: 23302791 atv@udir.no Vår dato: 28.01.2010 Deres dato: Vår referanse: 2008/3645 Deres referanse: Fylkesmannsembetet v/utdanningsdirektøren INFORMASJON

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon - konsekvenser for tilbudsstrukturen

Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon - konsekvenser for tilbudsstrukturen Saksnr.: 2016/661 Løpenr.: 22150/2016 Klassering: A41 Saksbehandler: Bjørn Magnus Johansen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 18.02.2016 Endringer i utdanningsprogrammet

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene

Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene Gunvor Thomassen Sør-Trøndelag fylkeskommune 27.04.2016 Opplæring av enslige mindreårige hvilke løsninger fungerer? Utfordringer og muligheter

Detaljer

Rekordmange norske studenter i utlandet

Rekordmange norske studenter i utlandet 1 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 3 Studenter med utlandsopphold, historisk utvikling... 4 Gradsstudenter i utlandet 2015 2016, fordelt på fag og land... 5 Mest populære land gradsstudenter,

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Bakgrunn for Kunnskapsløftet

Bakgrunn for Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet Bakgrunn for Kunnskapsløftet Internasjonale undersøkelser viste at norske elever hadde dårlige faglige resultater i forhold til de ressursene vi bruker på utdanning i Norge Store forskjeller

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - Dato: 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings-

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Innspill til Stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap

Innspill til Stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap Kunnskapsdepartementet Innspill til Stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap Utfordringen i å gi et tilbud til de mange voksne stortingsmeldingen skal omhandle er stor. bidrar allerede på mange

Detaljer

Realkompetanse og voksenopplæring i Norge. Hvordan startet det og hvor er vi nå? Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Realkompetanse og voksenopplæring i Norge. Hvordan startet det og hvor er vi nå? Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Realkompetanse og voksenopplæring i Norge. Hvordan startet det og hvor er vi nå? Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Situasjonen i Norge 94-99 Reform -94; veiskille også for voksne Ungdomsretten ble veldig

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene Alle fylkesmannsembetene, se adresseliste Deres referanse Vår referanse Dato 200503440-/JEB 26.04.2007 Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene Vi viser til kontakt med Fylkesmennenes

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 25-kullet SSB publiserte. juni sin årlige gjennomstrømningsstatistikk for videregående opplæring. Den viser kompetanseoppnåelse fem år etter elevene begynte

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon Side 1 Ord og begreper Videregående skole- nivå etter ungdomsskole Yrkesfag Fag/ svennerbrev Studieforberedende Studiekompetanse Side 2

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen

Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen Ofte stilte spørsmål Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen ARTIKKEL SIST ENDRET: 27.04.2016 Innhold Hva er rektorutdanningen? Hva oppnår jeg som rektor ved å ta rektorutdanning?

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer